DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BiGiIamlscb OYfrrziclit. No. 89 Honderd een en twintigste Jaargang DINSDAG IS APSIS, ahonnementsprllJ! bil Yoornltbetallng p. 3 maanden 11,65. fr. p. post! 1J0» BfiiüsDUüiners 5 ct. AdTertentleorlls 15 et, p. mgi, zm latla» naar DlaaUriImte. Br. fr. !U. Bonk- es HMdslrirattBr;; Bern». Coster K, «ei ff S„ Tai. 3 FEEILLETON, 55ajn idee. r« fen Brwmwi}k worden mdiiedre' maatregelen 'gernomm. Binnenland. f Terwijl de Radesregeeriaig ia Beierea vteer even vlug verdwenen is ate zq fed teoneele verscheen, dees) de Hongarea iel voarltanjm of de bevolking ini Servië niets liever zou dom dan- alle gezag van zich afedmdkfea en zich «net tfte Hongaarsdie BolsjewM verbroederen. Zooa's bekend, bezetteu de Serviashe iroe* pen een grenslijn wat au juist niet tem gen©o= ge der Hongaaiicjhe Botejewiki geschiedt, Volgeca Hougaaradhe saAedeeiingeei werd de Baar Nieuw Szeged leidimde brug ©va" de Theiss die tot) dusver door bet Servische com» mand© afgesloten waa, geopend waarop zich dadelijk oeni, levendig verkeer ontwikkelde. Tot groote vreugde der bevolking verkondig d-en da Senders, 'ut zij de brug open zonden houden, m 4a Servische gendarmerie bevestig de desgevraagd, dat wel het Servische com mando de a*R' afiag der brug had bevolen,, d'och dat de Servische soldaten niet laager te gen hun broeders willen vechten) @ni het front niet meer bezet heudea. Tal van Servische soldaten verbrandden hun wapenen of wieTpenl deze in de Thelss. Zij kwamen in grooten getale over de brug en trokken met de Hongaarsche bevolking onder het zsagen van revolutioaaaire lisderen door de straten. Tevens werd te Szeged bericht entvaagea, dat de Servische divisie die tot dusver de de marcatielijn vaa Szeórog tot LIjosanad baret hield, m volkome© ©atbisdi»,*? w. T«! yam Hongaarache Mjgsgevaagetitri fceew tó m onder de SróMke kijgsgev is -terug - en doet Servië naar huis het bericht rïë ronde, dat in Servië 'de dictatuur van iièê srolefa- riaat te afgekondigd. -Het door de Serviërs verlaten front is 'door de Fraascftóm bezet die de Theissbrug weer gesloten heften. De houding der Servische troepen heeft evenwel grooter indruk op de Franschen ge maakt! en de Fransche commandant zou aan de 'bevolking medegedeeld hebben, dat fefj het opperbevel van liet Balkamteger zal voortel len de bevoorrading vaa Szeged te vergamfiÉ- këlükm. warneer deze feerMites juist rijp, «1 tó ggbeuirda aan de Thèisshrug de heeras Sn Parijs wel tot het besef forsqgsn kM W $&-> Wittel® der vredfimsagstsitaD bfjmsidfiff urgent is. De Bolsjewfetische ziekte is bijw®- der h^nsettelijk voornamelijk m Oost-Ewoga en het is maar al te duidelijk, «tol dc Geaïli- eerden aan de wantefaatea 5® M vare® Oosten- maar weinig waMsrao tam». Een bericht vain bijzonder gmiBMdïisÉM aard is -in deze togral «eor Keker Ietirefetfte door om medegedeeld^ dat samalUk de eradie Radenrep#lv;:k to val gebracht! is. Dat te in deze tog®ni nu de rootte vloed*' golf steeds vender Ewopto ©venstswat bericht van1 verbiedende befataate. 'Ees vertegaïwoordigmg van.' Fcsatisdte boeren en Frankische stdëoi enl to depmMie van den Beierscheni Bond van ambtoaresji m onderwijzen «ai: van officier® emi Mnsetap- pen. kw«m uit MUadfeffl naar Bamèerg <ra deelden 'd'en miaister-presidmt mede dat zij 6000 man. vaa het garnizoen vaa MSóchea lichte* zich hadden en' honden instaan vo« het succes van1 ©an! beweging tegeal de Radcsa- republiek. Zonder dat de bevolking er iets va» gc-> merkt had bleek den volgenden morgen de Radenrepubliek weer omvergeworpen' door de troepent, die het bij sader inzien toch maar weer beter b edden- gevonden, reggering^ge- trouw te vrwdtt. De tritors -«• véïsdtilïewte revslutiosm^te® ware» emvm&g gpancesteerd. De Betersehe regefing schijnt het tosh, nog Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 34) De baron had dien wenk in toepassing ge bracht. Maar nu dezen keer was de vlieg wel wat héél kolossaal: zoo groot als een Têterol! Toch pruttelde hij niet tegen zip glas. Hij was gewoon een groot verschil te ma ken tusschen de punten, waarop het veroor loofd is toe te geven en de punten, waarop iedere toestemming onteerend kan heeten Zijn dochter ten -huwelijk geven aan den zoon van een zeeschuimer, om daardoor tot verbe tering van omstandigheden te geraken, is iete wat men best mag doen, zonder dat men daarmee zijn adellijken stand prijs geeft. Waar de edelman aan te kenmem valt dat is vooreerst zjjn houding en dan de rechtzinnigheid van zijn opvaringen. De heer de Saligneux had zich altijd onderscheiden door een uiterst correcte houding en wat zijn beschouwingen betreft, daar mankeerde niets aan. Bovendien lieè hij zijn vaderlijke zorgen een woordje meespreken; althans hij verbeeldde zich, dat hij als een goed vader gehandeld had, door het onbeschaamde, maar voordeelige voor stel van den heer Têterol niet zoo onmiddel lijk van de hand te wijzen. Het persoonlijk fortuin van Mademoiselle de Saligneux be droeg al heel weinig en onder de voogdij schap van den baron Was dit tot bijna niets teruggebracht. Niet zonder eenige bezorgd heid zag hij het oogenblik naderen, dat hij daarvan rekenschap zou moeten afleggen, want hij vreesde, dat die berekeningen niet even rechtzinnig zouden zijn als zijn be schouwingen. Wat de erfenis van markies de Virevioille betreft, die meer dan eens te km- ffleo had gegeven, dat zijn klein bezit vast m gonads te aeWfeam, wteesst Bist ®aar Mla= ebsn- tmug te kmm an latere tattèa, die moeilijk te (sontrolesto rijn, Bnaiteul weer Mel ding va® psgOTgen der Spsttariirs cm het gezag te Wmhmï opnieuw ia handen te niten. F.® W«UHtetegr«m wridt wbrict*, dat in verscheM'SHê plaateea te Beierea de Ratfea- heerschappij need® te® val' werd geferadtó. Ia igéb«si Saksen m nu de staat van. beleg steltrndigtt waardoor een toestand vaa fee- teskeljlce rust is iagsefereden. De regegfing heeft verklaard, de aittserie- gm ea bijslagen voor de tevali'Pdèa in hun ouden' vorm te zulten handhaven en bewa- kingstroepm hebben' weder het door de be- toogers ontruimde ministerie van oorlog be zet. In Dutseldorp zijn na de zuiveriag van be paalde stadswijkenl gem §roote gevechten met spariaciira meer gefeottóen. Zijn deze^berichten aog al gmiststdlenld1, in W'éenaii werden! volgens ©eo particulier telegram döor de comnmnfetm eaa aantal vergaderingen gehouden. Zij drongen het ministerie van oorlog binnen, haalden de rood-wifti- vlag naar omlaag, verbrandden deze en luschem db roede. Naar an bevoegde zijde wordt medege deeld is het nu vastgesteld dat op Vrijdag 25 dezer te Versailles de vredesv^arwaardlM aan de Duiteehe gedelegeerden zullen worden medegedeeld. De berichten! betreffendfe bat fea- het. root te kggnoi verdrag e&i vmchfflerid'. EeamrzsjÖg wordt gmdé dat feet èea verdrag is dat zal «Urn w alle vier cemtfalaa, dfich vaa aafere djds TOfdt ge- snddi dai ■moe DuiBcHaMd; Oostenrijk 'Hon garije, Bulgarije fiffl Turkije afzonderlijke ver dragen women opgesteM, De groofe moeilijkhéSan ap .than® uit dea weg geruimd. 'De eenige voorname kwesfie waam cog vensdiil1 bestaat hlijft Italics aans®ral©i ©f> riwme. Het sdkijïsï echter ze ker dat presidaüf Witea vastbeslotea Is in deze niet te fc gevaat, d®eh Ftume aam de Ju^oslavea te 4e w5|ot. Een ItaliaaasdE dïdgemeai: zida van- de md(s*a»fer6fitie te rug te trdttMi a* mtet tel sms% wor- daisl opgevat ate fcv. e@® paar wdbai geleèsm. ■BtMotas is de» 'Dmtóte godekgmdam te te @teM zidk desgewsascht iHzale d® w©= desw«rW3OTdiSEi «4 d® regparkg te Wetaar ia voMd^7 te «-assoer ?f »lrc «st de wamiuwdtelijls kdd aoadffln dwraf a*i- vemdm INhiinaweé 0 veeaotr vapi hti- P®sja, Ble vaafüialï'fe gom' jesgad, is, wegeM gKfitkpMiditig- zeker voor zijn nichtje zou afin; dit wm toch geen breed vooruitzicht. Mademoiselle de Saligneux was Mve in ds gelegenheid, ge weest op te snerken, dat dc fcuihhoudiag van haar oudoom op den eegvoadigato voet «af gericht was; dat hij maar heel zeldm ontving, gem eigen rijtuig had en slechte op huur paarden een ritje door het bosch dem. Van zijn kant had de baron sneer dan «tos een ver- gcefsch beroep gedaan op dn vrijgevigheid van den ouden heer; maar in plaat dat 't hem gelukt waa iets los te krijgen, had hij slechts een lofrede op dc spaarzaamheid mooted hooren cam op de matigheid1: die heil zame gewoonte om zijn verlangens te beper ken naar zijn vermogen, iets wat haast gelijk staat met rijkdom. Uit dit alles had hij me©- neü af te leiden, dat het al heel mooi *zou zijn, als zijn dochter eens vijftien of twintig duizend pond rente van den markies erfde; en wat begint men nu nog met zoo'n somme tje! Volgens zijn opvatting was een eerste voorwaarde voor geluk van de vrouwen: een onbezorgd bestaan Dus was hij overtuigd, dat dit voor zijn dochter ook het eenige noo- dige zou zijn en hij hield haar voor te ver standig om niet in te zien, dat zij, onder haar omstandigheden daar niet anders toe zou kunnen geraken, dan ten koste van een huwelijk beneden haar stand. Mogelijk zou zij ook de daalders van den heer Têterol beschouwen als een van die wonderbalsetfes» die alle wonden van de eigenliefde genezen; en zoo'n afrossing met een wandelstok, zoo als hij zich dit had voorgesteld, als een ver ouderd middel, dat in die verlichte negentien de eeuw niet langer thuis behoorde. Het eenvoudigste zou immers wel zijn, haar daaromtrent te ondervragen; maar net was een kiesch onderwerp, dus zou de baron bet nog maar wat uitstellen. Hij leefde bij den dag en altijd koesterde hij nog zoo de dwaze hoop, dat bij op een goeden ochtead ineens held am és Arm^stkf amrüm, ia qpeafcnr opg&m&m te 'Konaè^ftnopd. het tens sarmsi ptam» ©mfcwsf> <raa toaê I vredesmtÉrag beroü M ®riite!aa De paMira» tie km §-p«B*?d'sg venr&eM «randasL ta het ©afwerp ia de mming1 va® ee® Raad vaa. hegm. Vier dat Wad' van dem P-vet» rotte» der Hdae n&tim x|n., Veridear k hrf '- -sMbsrarp sprake van ©sa volteffigs verpsdermg vaars®, élk laad drie '«ertegeflViSttrd'igeins dèeh riedut» één m/m ral- l®!a. Ooi Iwdit fent vcp- drag zich bezig mei de bekende kwm^m als beperking van hewapÓMBig. as& KHRTE ;B!F.RICHrER Vfltfcm Chmiuetm i« me» het geteel eftps wr de kwaatie vaa het SaarlWtten, en bijna vm*. ©war de Fraasdj-Duitsdje grmmre- geling, w tarbjj Frankrijk de meest ^dbeadc defensieve waaiboig.-u ia! verlangen. Hft Spoornette kabinet is afgetreden. Dl geallieode troepen verlaten Monte negro Servië zal zich mengen in de Monte- mgrijmi beaangelegenheden. Eer 'xmmusaqué behelst, dial het sinds VrjjdafK. fd^p its heel Mgjtfde wii&mn rsta- fig is V0©rSEaail'|-a sbedi&flak merie ■Pi voor- htopig mg gem MkÜingm in het "porkmmi -te zulle® vemtreHkfia. Jap<sa heeft ©m ammdgment ingediend, tot strekt W ©rtMÏflg vas de geUjmtM skr fliM Uit BerlSJmc afa tempen nttttr 'geznoden om m rqg&rbur te hsV pm< Oekrajina as %»fSDc.eaié zockea santai- werkiag <m tegm r)4 botojewiki op te-treden. De kwestie Btssorabié -te^shen deze twee landen wordt) ate ©jigetet beschouwd, De 'stoMng hj Krupp 'is geHmtigd.. -r- Volgen» de 'Dtsche Tagèocig, werden er husk'ttoadi oaidertoMdiagm «s^meird over eenDwtmh-RiismehpU^ngaarsêh bondge nootschap,, Hysnan» heeft) zijn teleurstelling kéa- baar ganaafet over hat feit dat Srssmi mst gekozen ie aii-s zetel voor dm Volkeffaalojiiil Duitschla-nd is niet in staat zijn belof ten betreffrade het Poolsche troepemsnoer na te iömen. Volgens, dra Parijschea ccmapmttest van de Jöai.Iy Ne^*r" hebben de «waerhtHnto- lingen tu^dien ér. Nknanx m de «stileer den canteen t kei reUef-wert lm Rmmnê tot een resultaat geleid Ltoyd George is naar Londen vertrok- km; Mjl ml <s$ 17 April éa&r Parijs 4eraïr= keeraasi. De Emgefedte issfiaweïteg vptlanm zich ingróte «PTderiróidi war hei rapport vm Smrnrn^ - In Demizig iê ek sitsMng geimddgê, Te Brtmel is een Vlmnimhe Perebmé opgericht. êeM cm mm raéemepwismk te sikMen, Hst Spmmske ksbimt m mffgetrtdesk NEDERLAND 'EN- BELGIS. Me®;aaeldf nit Parrwd ?iaa d® R R. Of,: De regesraag maeM 'beteié, tot Nacfisrland zidk bereid keek vedklaató Parüs de tasfete vao 183??, ta towaiat oEKte^iasiisn,, ^ponwde to ««Bsfitefiiis» vsmcBeSgift ver= baaadl teütoi, DE - PUBLICÏTEÏT&COMMIISSÏE, D>« Mimister va®, Bimamlaadsche Zswwj tijdelijk voorzitter v«n den Raad vara- Minis ters, heeft Maandagmorgen in bijzondiere nu- diënfié vefamgm to ton X). nam mar., J. fj van Bolhuis, S. ftmijstea, A. Vpcgd en J. j. de Ro« vonnt J»: d. Pubüdt .iito'Com- missie van den Nederlandschen Joujmlisteö- Krimg, welke commissie de Regeering s®! wifl- mj op belangrijke -amaelegenhcdai, wtar- omtreni publicatie nood^akelij». wordt ge acht. Het onderhoud werd mwle bijgewoond door Mr. j. B. Kan, secretaris-generaal ia algemeen en dienst. 'De heer D. Hans, voorzifteï der commisaie, herd in deze htjcenKOmst de'fee -mg harte lijk J. /r-L" de iwillighrid, weermoe zij aan de instelling der Publiciteits Commissie heeft medegewerkt. Inzonderheid bracht 1 ij deze dank aan Minister Ruvs de Beerenbrouck, in wien hij een oprecht en overtuigend voorstander van openbaarheid van regeringsbeleid had leeren kennen. He laas aldus spr. is de prictijk diet steeds met 's Ministers opvatting ia overeeHstem- miag geweest,'wast omtrent oelangn ke aan- gekgeaheden werd vaan mcia ui weinig be richt^ terwijl anderzijds ons volk af ea toe hooren zou hoe zijn onverbiddelijke schuld- eischer een beroerte bad gekregen en niet langer meer in het land dier levenden, was. Maar ziet;; in pkuk tot de heer isterol hem deze oplettendheid Cu een» bmmn, waa hij zelfs dringender geworden en had hem da be lofte afgeperst, dat vóór half September de jongelui &m elkaar voor-gesteld zouden wor- dest. Emij daar W mi at aimdifl «mar dm vijf tienden liep, wist da baron feitelijk geen rml Het oodarhoud, dat tusscheu hem m zijn dochter wel moest plaats hebben, kwam hem zoo hoogst onaangenaam voor. dat hij e&a lid ding gegeven zou hebben, als hij het door middel vau een tusschenpersoon had kunnen afdoen, maar hij wist niemand, dien hij met goed gevolg met die opdracht üad kunnen vereeren.' Hij behodde zich hiermee al vast niet tot zijn zuster, gravin de Juines, te wen den die was zelfs wel de allerlaatste, die hij voor een dergelijke zaak in vertrouwen zou hebben genomen. Madame dé Juines, een lange, magere vrouw, met vorstelijke houding, was zeer vroom en zou nooit iets toegeven van haar beginselen. Den heer Têterol, die haar maar eens gezien had, was deze herinnering steeds versch in het geheugen gebleven. Toch was zij een zeer achtenswaardige vrouw, al had zij nu ook een zonde op haar geweten. Zij was nog Mademoiselle de Saligneux, toen zij bij he uitbreken van de Juli-revolutLe een duren eed gezworen had, dat zij nooit meer van haar kamer zou komen, eer de overweldi ger den troon zou hebben) teruggegeven aan den wettigen koning. Zes jaren lang had zij woord gehouden; gedurende zes zomers en zes winters had zij zicji van de wereld afge zonderd als een Carmelteter non; maar ©p een ochtend had zij toch maar weer de vrij heid genomen, om te gaan waarheen zij wil de en ju iét op dien dag bad re den heer de Juines ontmoet en was een huweüjk bril ge- dat do niet werd ingelicht door de maar door het buitenland. Zen en zei spr. een gevolg van het feit, fout der niet openbaarheid toteensysteem is geworden, waarin niet gemakkelijk veran dering is te brengen. Spr. vertolkte echter de waardeering en den dank van het Bestuur van den Journalistenkring, dat de Regeering krachtig wil medewerken om daarin verbete ring te krijgerwaarmede een groot volksbe lang wordt gediead. De Minister legde van dit laatete nogmaals getuigenis af. De Repermg riet de noodzake lijkheid van meer publiciteit ten volle in en Zijne Excellentie sprak de hoop en de ver wachting uit, dat de samenwerking tusschen de Regeering en dq commissie tot goede re sultaten zal leiden. Daarna werd van gedachten gewisseld over de werkwijze der commissie, teneinde te ko men tot een behandeling van zaken, die zoo snel en zoo goed mogelijk tot resultaat zal leiden. In verband hiermede werden omtrent die werkwijze eenige bepaalde beslissingen genomen. Vian dc zijde der commissie werd er nog eens op gewezen, dat zij een adviseerend ka rakter zal dragen. Met de verspreiding van de publicatiën die zij uitlokt, belast rij aki. nicf; die geschiedt buiten haar om. De com missieleden drongen er .ook op aan, tot aaü journalisten, die zich individueel op de De partementen vervoegen ten het verkrijgen van inichtingen voor hua blad, deze mUcnrmgcü zoovee! mogelijk zullen worden verstrekt De Minister zegde tt- sHe opzichten saa waar mogelijk zijn loyale medewerking to®. Alvorens da commissie haar iaak 'aaa vangt, zullen nog senige voorbereidende werkzaam heden worden verricht Met het oog op het speciale karakter van oe buitenlandsche politiek, zal de commissie de zer dagen een afzonderlijke audiëntie aanvra- ;en bij den Mkisto van Btiifealandsdie Za- ;en. HET ONTWERP-ARBEIDSWET Onderstaand geven wij weer de hoofdzstek van het door minister Aaliberse mgadtade ontwerp-arbeidswet. De hier volger da bepa lingen gelden voor elke groep werknemer», vallende onder deze wet. Fifes groeep M^ön- derlük heeft nog speciale bepaling™, die w|j om dc plaatsruimte met kunnen opnemen. I B u i ten de wet vallen: a. havenarbeider®; b. «temheuwDirs;; c. arbeider» in mijnen, d. spoor- ea #amw«g]pa«aoacft (gvwtaa- deels); e. landarbeider»; f. dienstboden. II. 5 n de wei vallen wcrksmunloim ia a. fabriek™ of werkploriftm b. broodbakkerijen; c. winkels; d. kantor™; e. apotheken f koffiehuizen ea hotels, u vc.rpte';ingsinrtehtingen. III. 1 n de wet vallen verder. a. werkzaamheden, die verricht worden bui len de in punf 2 van a.g. genoemde in richtingen (behalve dan natuurlijk die van punt I), b. wcfkz-mmheden in verschil lende publiek rechtelijke lichamen; c barbiers- en kapperszaken d. kantoren van personen, die een vnj be roep uitoefenen (aovocatc notarissen, ac countants enz.) en van rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en stiel»tingen e, socicMtm. tV. \rbeie door het hooid o£ d?» hwteu/ der van es a ouderneraing of ciens ecbtgrnoot verricht (beliouri™s. in v i "ooritakferajen) word t niet beperkt V. Arbeid van kinderen tenaiaa 13 .^55" en van nog leerplichtige kinderen, wordt verboden. VL De wet onderscheid* o n a. mannen: mannelijke arbeider* vaa 18 jaar en ouder; b. vrouwen: vrauweMjkc arbeiden» van 18 jaar ec ouder; c. jeugdige persoaen: mannelijS» en vrouwelijke arbeiders henotoü 18 jüar. VU. Voor elke groep v?« arb?14?!? wer den afzonderlijke benalmgen omtrent de rr- beids- en rusttijden gegeven De hooidbs- palingen hebben zij echter alk gtaiiean. VIII. Voor den arbeid in fabrieken, werk plaatsen en in kantoren wordt ingevoerd de 8-u r i g e w e r kd a g en de 45-i,rige waris- weék IX. Voor den arbe-d buiten faferteÜBE ea werkplaatsen cn buitan kanrorén wordt ji voerd de 10-u r i ge wér kdfi g es t urige werkweek, doch ook voor dezen arbeid gewoonte, volg. Dit was wel erg jammer gewest, want dc heer de Juints had de loffcSijlte om wat heel druk te Ir/en. Gciuk! hem dan ook nooit meer dan tienmaal in hek jaar gezien en wat nog haast gelukkiger kon heeten, hij was in den oloei vau het leven ge storven tengevolge van ren iMigedto Die tegenspoed in het huwdijkrievm had de gravin volstrekt niet in- haar hoogmoed geknakt. Haai hart ea gemoed waren nog steeds vervuld van den roem van haar voor ouders; zij voelde zich belast mot si dc heer lijkheid van de Saligneux' cn als zij onder het spreken het hoofd haast niet bewoog, dm was dit, doortot ze bang was, tot de kroon van erfelijke deugden haar van de kruin zou vallen. Als zij zat, raakte haar rug nooit de leuning van haar stoel; als ze per spoor reis de, durfde ze niet eens wat achteruit te zit ten zelfs niet om zich eenige nachtrust te gunnen en dus kwam ze den volgenden och tend ook net zoo uit haar wagon als ze er den vorigen dag ingegaan was, zonder eenig vouwtje of plooitje in haar zwart-zijden ja- jon; zonder een haartje van haar kapsel in wanorde te hebben gebracht. Madame de Juines liet nooit haar .waardigheid in den steek; vanuit het verre verleden staarden alle voorvaderlijke kruisvaaiders haar aan; en, daar ze zich bewust was van die strengrich- tende blikken! bleef ze steeds even stijf en vor melijk. Zij voelde zich als 't ware de verper soonlijking van de eer van het geslacht. Zij kon dan ook niet anders dan het gedrag van haar broer wel ten- zeerste veroordeelea; naar aanleiding daarvan deed ril he» c bit terste verwijten, ofschoon ze nóg op geen tiende deel die „dwalingen" kende. Er diene bijgevoegd, tot ze al even streng voor zich- zelve als voor anderen was. Zij zonderde zich dikwijls geruimen tijd af, om dien in vrome overpeinzingen door te brengen, In die buiën verweet m rich haar ,pxme", k a n de dag tot 8 en dc week tot 45 uur wer den bekorf bij bestuursmaatregel. X. Bij wijze vjai ovcrgaugetcaatrs- ge 1 kan worden bepac'.n, dat gedurende de eerste jaren na de invoering der wet (2—4 jaren) de werkdag hunger la (i—-2 uur» dan 'm de punten VIII es IX g-roOTtd. X! Voor den r tt s 11 »j dop dan wfcdsdsg worden bepaii&gsn geónffea au tonmea fto véudiea allerlei nadere bepalingen veelgesteld woiden trfj bestuursmaatregel. XI! De vrije Zaterdag® M d&g wordt iagwoerd. fodtec de ZaterdafpafeMss niet vri]' ba wwA gegma, ttfe owjéA -M op era aeéami middag g.róiróa. XIII. Nachtarbctd woril::' a. voor jeugdige pers/mes uoo goM ai« ve» boden, behoudens zeer ankeis uitecstorlu. gen; b. voor mannen aanzienlijk beperkt, en gil leen toegelaten in g^val vau technische of maatschappelijke noodzakcüj%heid en dan nog slechts met een ploegenste'ae' c. voor vrouWen eveneens aanzienliik be perkt en ala regel alleen toegestaan In ha rifjgspeterijas u. in winkel» verbodsa; e. ia broodbakkerijen VeibodeOj a!'«ro toegesMcui bij' uitejadeikig d wrerfgmgp- maatregel. XIV. Zonde gaarheid wotrdk: e. voorfsU'gdige.peraoMa.ró». eo«i aïi verboden, 'behoudena enkele ani/ontoringen; b. 'oor mancm veitorieri ia Sabrlekea m werkplaateen, beh'oadaw uitzr vdariagsu; c. voor ,iwi;w«n in fabrisiea «0 vstori»- plaatsaa vrijwel geheet vcsrtedea; d. voor amnBe® en vrouwen buiten fabrie ken en werkplaatsen eeer beperkt eo aan eb lerlei bepaluiges. gebonden; a. vctat manacni an vrouw® in tpoftwisffl. en kofi huizxn en hoi 's zea oepeikizij moeten aihuitena 26 «uaai (apotheken) ©8 n maal (hoielo) psr jaer een vrijen Zondag, en iedere week een onaïgebroketi rusttijd van 36 uur hebben; f. in bfoodbakkerijen verboden, behalve tn Isrraëlietische bakkerijen. XV. Bij beaftuTsmaatregel zal worden be paald welke soorten van arbeid onder bepaal dc cm.standighrden niet of slechts voor waardelijk mogen word™ "erricht door jeug- djge perst men of door vrouwen. XVIEen vrouw mag vóór en na haar b e- v a 111 a g gedurrad" te zsmen 8 weken (en f-edurenr1'.' 6 na dc bevalling) geen arbeid ver richten De wi kgever moet vrouwen gelegen heid geven (in een lokarl bv.) haar kind te zoogt" 1 XVI! T> arbeid »ct jeugdig© personen wordt nog aan alDlei bcp-ilmgen gebonden, afhankelijk van het bedrijf waam» zij werken. een we! wat sterke, in ieder geval geen ge lukkig gekozen benamuag, die immers wel aanleiding had kunaen g<:ven tot «en besl verkeerde opvatting bij degenen, die niet al te best op de hoogte waren van de owtendig- hetien der gravin. Intusachec verkeerde ae m de va«te overtuiging, dat haar „zonde" dan al de ernstigste gevolgen had gehad, al» daar zijn: brand, hagelbu-öo, yzeralrooBjir gen, aardbevingen; ja, dal al de onheilen wa.e g» :lv !<m« c tiding van maakte, gerechte straf van den hemel waren voor de vrecselijke tekortkoming vau een de Saligneux, dte haar heiligste gdofte ontrouw was geworden. Waarom was zij dan toch ook uitgegaan, eer dat de koning weer op den troon hersteld was? Toen de Pruisen Parijs belegerden, meende de gravin met droevan spijt, dat zich dit nog wel in het bijzonder als een sta moest aantrekken; en in die heele inmenging van den heer Têterol zag ze andermaal een boete voor haar „zonde*Dien Têterol hield ze voor een werktuig vaa de kemdsche wraak; voor een Attila, een geesel Gods! Maar, ofschoon ze eeni levendige verbeelding bezat, had ze toch niet het flauws!.; vermoe den van hd ongehoorde plan, dat dit monster koesterde. Was dit het geval geweest, dan zou ze zeker zulk heftig misbaar gemaakt hebben, dat men het op tien mijlen in het rond nog vernomen zou hebben. Voorzichtigheidshalve had' de heer de Saiignsax echter het striktste stilzwijgen bewaard. Nu was het nog al niet zoo mneielijk, om iets verborgen te houden voor Madame de Juines; rij vroeg maar wei nig,, want ze had een bijzonder hooge opvat ting van haar eigen, helder doorzicht; en ze dacht, dat ze zoo doof was, dat men haar haast niet beschreeuwen kon, zoodat men ook niet verwachtte, tot men zuixe heele verhalen aan haar deed. (Wordt vervolgd.) ALKMAARSCHE COURA "fv 1|J Nvi» - «m Mt- 16 kt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1