DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, II! WOE V8 D A 16 APRIL. No. 90 on nummir bestaat 1itt a biadan. Hoitderd een m twintigste Jaargang. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen,luitgegeven.'Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 8 [maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Telefoonnummer 3. Fer regel f 0.15. Bj|j groote contracten rabat. öroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek» en v/h. HEBMs. COSTER ZOON, Voordam ,T 9. Binnenland./ (jlemengd Müuhbo /mm Cjvp.>. Prijs der gewone Advertentiën Hei sal dan, toch eiaririp ook eees tol we= desbesprdkingen mei die Duitechara kamen. Namens den Raad van Vier» heeft presi dent Wilson medegedeeld dat de Duitsehe ge volmachtigde® uitgenoodiigd zullrai worden op 25 April de vrategraiwoerdigers der geas socieerde ©^togroerende naties te Veraail'es te ontmoeten. Inmiddels zal' rato zo© smedig mogelijk de .vraagstukken) afeandele» oie rijp voor volko men) oplossing zijn. Men heeft hoop, dat de kwesties, die Italië van nabij raken in het bponder die vaa de Aclriatische Zee spoedig znllea bijgelegd wor den. Aan de Scwegtie van de Adir iatisdte Zee zal voorloopig] de voorrang boven alle andere kwesties worden verlmud en zij zal door voortdurende studies verder ai de richting van haar oplossing worden gebracht. De op lossingen, die in het bijzonder behooran tot het verdrag «et Duiiséhland zullen op die wijze uit den weg wordm geramd» fermjt te gelijkertijd alle andere rraeMmgm tam v@I= tooling nadesr Kullen won» gabraekt Msa ia zich bewust, d!at hoewel dit poes® moet worden toegepasts» alle fewestóeB vaa de tegen*- woordige groote regeling onderdeel ram ésa groot geheel; 4jn. Volgens een particulier telegram uit Pa rijs is het geheede vredesverdrag ia twee ge deelten verdeeld. De voorloopige vredesvoor waarden met Duitschland welke era artikel bevatten waarkijl Duitschland zich' b$j voor baat verbindt, zich Mjl alle sehiikingisia neer te leggen, welke ten opzichte van Oostenrijk- Hougaarsch, Buigaarsch of Turfeeh gebied' zullen worden getroffen, aatflea hst teamm onder de mgeo gmïm? Fm *1 te strak houden van de teugel» Versailles ma wel eens kunnen met zijn vroegsre boadgenootm worden'voor gelegd. Het tweede deel bevat de clausule®, die niet rechtstreeks D'iitsdxland) betreffen en1 voer welker ondertekening' wellicht vroeg of kat Oostmrjjjksche, Bulga&radie eni Twxneta ge delegeerden zullen verschijn» Alle mogend heden, die zich in staaf van oorlog met Duitschland bevinden zul*® de 'bekrachti ging van het verdrag met dit land- oatartete kenen, doch d'e onderhandelingen» indirai deze er zijn, zullen door de vier groote mogendhe den, welker vertegenwoordigers drai Raad van Vier vormen, worden gevoerd. Van Duitsehe zijde zal men eau debat over de finanrieele bepalingen kunnm opram, doch Duitschland zal niet het recht heb bra over de territoriale bepalingen te beraadsla gen njn.l. de vaststelling van zijn grenzen, den bestuursvorm Tan het Saar-beftra en van den linker Rijnoever, dè status in Marokko en het lot der koloniën. Het zal de voorwaarden hieromtrent en bloc kunnen) aanvaarden of verwerpem ra het zal slechts uitstel kunnen erlangen indien het nood'ig is om tra- zijner gevolmachtigden naar Wnmar te zenden ten einde terug te keer® met de insteming of wei gering van de regeering-Scheidcmann. uit naam van den president der republiek Ebert. Van vredesonderïaadëlingen zal men dus on hst cragreg té Virsflilles aaar wij uit dit tdle.gr,3*n ©pm-wasc, traosuwcnioed kunatn spreken. Slech ts over de regeling der schade vergoeding mag Duitschland een.1 woordje meespreksn. De territoriale kwesties moeten evsnwel aangenomen worden) zooals ta Raad van Vier het er enwMijk over era» is gewor den. Men verwacht blijkbaar, dat het moeilij ker is de Geassocieerden over die kwestie tot overeenstemming te brengen dan met Duitsch land tot een spoedige ra definitieve oplossing te komen, Het zal nu die groote vraag zijln of die Duii- schers werkelijk bereid zullen) blijken) te tee- kenen wat faun voorgelegd wordt eni het is wel te verwachten, dat men in Duitschland tegrai een dergelijke behandeling vm dra overwonnen vijand ernstig profesteeren zal. 'Dat Duitschland! zijn koloniën moei affetasn 'hebben, dat het thans reeds ^«geremd* Duif- sche paard' op hol1 «laat en door gem krach tige vuisten meer opgevangen kan worden. Uit Miinchea komen meer geruststellende berichten Toch schijnen) in het static® de Spartaeièna neg de ba&a te zijn ra) wordt ar verbitterd gemtredra Het roode Itager telt 1260© maa en er lou den reed*?, 50 dooden ra) &6 gewonde® zij®. De Beiersche minister Hoinuuffi riet m den strijd te Miachra meer ©sa conflict vaa de bolsjewik: onderling, maar feiji verklaarde zoo noodig aiet te zu-llra teragsdmkkra voor het inroepen van de kuip van bet Rp. Een gigieren uit Berlijn gezonden telegram meldt, dat 'Mtmchen thans waarschijnlijk weer geheel ia handen der communisten £s. De Spariaciërs diedra era aanval op het sta tion, veroverden hei en voerden dra stations- commandant weg om doodgeschoten! te wor den. Vervolgens weiden het hoofdkwartier der republiikemadje breepra, 4® gteddfjjfce kern- aaodaffifamr m ©prafo&re gebowwsii la zen» beset!. Da regeeriag aam' torasMge ema&tesasle» qpdlg^di /«wsgiagj aki meer i&asir Aags- burg overslaat De arbeldOTlssweglBg k middm Duiitseh- land verloopt aog steaS aig^ k goed® banea. Uit het Soergebsadvaa da staking vaa Krupp komra gaispögs berichte® Het Radencongre» te'Berlijn heeft era mo tie aasgmomea^wésuriffl d® ©getale raad tot hoogte SErsfemie va© alls Daiittecfea arbeiders- en boerenradm \wd verHaard ra het aantel leden op 28 werd vw^psMd. Dat ©Migras is than® gsstote®. De NaMoaali i Wdaaaiff te- wordt nu reeds door vda» in Duitödrland' era onvervulbare eiscfa genoemd ra over dfe vast stelling van de grenz» zal men vaa Duitsehe zijue oofc- nog wel een) ernstig woordje wen/- schen. te wisselen. Mem houdt daar nu esn- maal vast aan de veertira puatra van Wil«oa en verwerpt ieder vredesaanbod' dat daarme de in strijld' is. De mogelijkheid moet zeer zeker onder de oogen gezien) worden,, dat Duitschland wei gert de voorgelegde tractaten te teekeniem. In dat geval komt dte Entente in een) moei lijke positie. Zij kan de blokkade verlengen maar wanneer zijl een nieuwe expeditie tegan Duitschland mocht beramen dreigt 't gevaar dat dit rijk tot vertwijfeling gebracht, era bondgenootschap met Rusland sluit. En ook het verlengen der blokkade kan door het vervallen van het Duitsehe volk tot anarchie tot groote moeilijkheden leiden. Nu reeds heeft de regeering-Scheidfemann al haar krachten noodig de orde in' het land te 'fwaren en wanneer het vooruitzicht op spoe dige voorziening in den levensmiddetenmood verdwijnt, is het te vreezen, dat die regee- lingstroepen zich niet meer zullen kunnen landhaveni. Heeft men dit aan Entente-zijde voldoende Moaal® sloot op dra @er@f©» M®a ®s® dag'te hottdea, wasirasi® iraga list tauraktsr van era ira®tdag da gebseie w®ireid sal êraefete® te gwrau KORTE BERICHTEN. --- D® Volb^Eitoaig saeldEA dal É^afe®@r@- tent Bauer hei gwpmtr mor Mbjewieü- uhe merr®mp?Mmg in Wwrwm vom het oogeablik al® gmekm teehouwd Dg Sridi»- post bericht dat 4e vtgrldesmcm voor dra ar- besdemaad te lS;^ram tal «wever era duide lijke ©verwtefflfeg dar «feal-desBooratiao ra era verdw^neade BimdeiMhddl dar ©ssaiEiMaiEii®- ten aantfu®!®, Op verscMllraés pltatea m Britmk* Irnüë hebte® e/rmiige mgtregeidhedtB piaak gehad, Fr arische officieren hebben ia veertien vliegtuigen een, bezoek gebracht aan Zwitser land en in het Bondshuss te Bern heerscht daarover groote verontwaardiging. Er is toch nog oorlog en dan komt het niet te nas zoo maar over de grens te vliegen. Een scherp vertoog is dus gericht tot de Fraasche 'regeering m mra verlang® kscf&fliag der „schuldigen,al wil men aannemen, dat ze niet „opzettelijk" fosfeben gezondigd. De kwestie van Fivers zal volgess de New-York Herald door neutedUaatie vm de haven gt rggdd werfe, Te Berlijn ie em aigemtene staking von beambten vm particuliere toedripm ge proclameerd De te Berlijn wonende Etem-Lotharin- gers hebben op era feijraakoast geprotes teerd tegen hd optreden van Frankrijk in htm geboorteland m daarvoor hst radst ven mïi- beschikking geëfssfet. In BdgiS heeft ddi em omfkmèél&ke revcdsttutmwMaoilsWitisekê group gewtm, wdke ziel», naar kek proeramka ia oordeslm, aansluit bfj de Mnurnbi. Dé handhaving gedurende één jaar m den oorlog van de beperkende bepeëagea ten aamden van vreemdelingen, Sa fcwgcde lezing door het Eogelecfee Lagerhuis acanggnomai De daa&bedkndm te BerWn onderhan delt» met de negesringSadies onderhan delingen niet tof een gunstig resultaat leiden, verwacht man, dat in alle steden de bankbe dienden gaanétaiera De Fraasehe eowjatuUitten ia Siwlasd protesteer® volgens het Hongaarsche Korr. Bur. in em telegram, gericht aas de arbei ders der geheele wereld, tegen hei feit, dat de Fransche commandant van Odessa alle Fraasche communisten in die stad soa heb ben doen doodschieten. Orlando hedt ia me lang ooderhoud met Wilaoa nogmaals de Sszicoiea over het Adrlatiscfie vraagstuk uiteengezet. De Echo ae Paris verneemt, dat Wil son de eerste bijeenkomsten mei de Duitsehers te Versailles nog zal bijwonen. De Weensche Mittagposi maakt een brief van keizer Karei bekend, in 1916 ge schreven, waarin hij den Duitsdien kroon prins verzoekt hem te steunen bij zijn po ging om vrede te verkrijgen. Jn zake de schadeloosstelling is be paald, dat thans reeds het totaal bedrag in 60 De geheele DiMêmhe pm> wermt riek met kiem tfgm de worgenomsm oplossing van de kwestie va» kei Smrgebkd. De Duitsdte regendag loBsdkstef het bericht van een Ka^Sih aanbod voor sas bondgenootschap ah smmkeht mrsiarrl Het Duitsehe rademeongreê ir echten. Wegens kolengsbrek zal i« Hamborg het tramverkeer voorloopig acht dagen wor den gestaakt, - Wildon smet voornemens zijn vóór Mei mar Amerika term te kw*a. Maura Vormt in Spanje em kabinet. DE RUSSISCHE KEIZERIÏJKE FAMILIE. In de „Echo de Paris" vertelt Haün bizca- derheden over het lot van de keizerin-moeder van Rusland. Pc koning van Engeland heeft ?en kruiser naar den Krim gezonden, waarop dc keizerin zich met 19 leden der voormalige keizerlijke familie, waaronder grootvorst Nicolaas Nico la jewitcj en zijn broer, grootvorst Peter, %1 kunnen if"schepen De Br'ische kruiser is gis- teren m Konstantinopel aangekomen. Groot vorst Nicolaas ra zijn broeder, beider ge huwd met zusters van de koningin vaa IMil, zijn door deze uitgenoodigd om in Rome ver blijf te houden en hebben zich aanstond» op ctn Itoliaansch schip ingescheept. De overige leden der Russicche keizerlijke familie vervol gen hun reis op den Britschen draadnought naar Malta, waar zij de beslissing der regee ring te Londen zullen afwachten ten aanzien bunder toekomstige verblijfplaats Het zou den innigsten wenseh der keizerin-moeder zijn om in Frankrijk te verblijven. DE VLIEGTOCHT OVER DEN OCEAAN. Met betrekking tot de voorgenomen soch- tan over dm Atlantisch®! Oceaan, meldoeti particuliere Reutertelemraamaa van gister®, uit St, John® op New Fdumdlaad, hei volgsa- de: f !De waersgasteldfeeid tasfó gisterai Hhw- ker'® vertrek wederom opmogelijlk ckwa zijat. De motregen heeft hf'tetneim vóór dra toods in era poel hersehajwra. Intussdifflï jfehsham druk bezig zijn eigsa tocte! met spoed' gereed' te makra, in 'da hoop in steat te zijn tegelijkertad met Haw ker op te stijgra. Mra gelooft ast, wsuaeer de elemlb,ten Hawker nog twee dsgra Iswger tegenhouden, Rambam zich in gdijk«i «teat zal bevinden om dra race te beginawa. Ondanks de gesteldheid vaa de®' ;bodea» was Hawker gistere» geneigd' em pr&efoeht te doen, doch hg wijzigde zijn plannas toen hij berichten ontving, waarin gewaarschuwd werd voor dra lagen luchtdruk ra de regen en windvlagen in dm Midden-Atlantisch en Oceaan. Het Martinsyde-toestel lean 25 uur vliegen mei een snelheid van 100 mijl per uur. Men verwacht dat de bestuurder op Ierland zal aanrichten om dan naar Brooklauds bij Lon den door te gaan. Hij zal den tocht in 20 ma ten uitvoer brengen. Ra inham heeft verklaard voedsel voor 24 uttr en tevens zwemgordels mee te nemen, alhoewel deze best achte kun nen blijven daar.ze uiet dienstig zijn. De verbinding hissehen dra waarnemer ra Ra inham ral aan beide zijden seb rifielijk ge schieden, met behulp van een koker Om acht uur hedenochtend hield de regen, die dra gehedm nacht was gevallen, aog aan en maakte hei vliegen vandaag onmogelijk Om elf uur klaarde het wat op. De Sopwith zal waarschijnlijk hedramiddag vltegtn. De Msrtinsyde heeft zijn proeftocht tot moarpa uitgesteld, Een ander telegrpa meldde; Hek plas van de Sopwith om uit te vlieg» Voor het extra rantsoen kalisseep, hetwelk weder gedurende deze periode werdt beschik baar gesteld, gelden dezelfde bepalingen en dezelfde prijzen als voor het extra rantsoen, dat voor d periode van 24 Maart tot 22 April werd beschikbaar gesteld. DE GESLOTEN VISCHTIJDEN In de onlangs door den minister van Land bouw vastgestelde gesloten vfcchtijden, door ©ns uit de Staatscourant overgenomen, 3s sra vergissing geslopen. Werd in dit bericht vermeld dat tot 23 April mocht worden geviseht later is gebte van 16 Maart tóJ SCHQENHANDEL hJ'V ~T}m| tr FIRMA HEfiMa DE RAAT H©0e«7RAAT«. TEteBr. 4®t. MAATWERK m tot I Juni dat de hengel verboden is. braallve geaasd met de küusii- (forellenvangst). vlies Dst ter waarschuwing aaa de beoefenaren der hengelsport. DE ZEGELWET, De minister van Fkandësss fcat Voorlrap^ veraieg èeffiBèweerdieadlB bötrefjmde Ést weto- ontwerp tot wfzigj«g dar Zagdwet 1917, deelt made, dat a« mog® emr meer atewnmue wfziffiag dier wet aser wttwlselk* teh m dm oeBvangxftaa aufcetó', wriite &i?as uur era proeftoclit gedaan. toestel voor draadloc«e bertehtm van dss Sop with bq dra proeftocht ts verbrand ra Haw ker niet in ataat wa® het vóór gisteravond te doen herstellen of te vernieuwen, besloot hij zonder aeintoratel te vliegen; hij: zal dus niet bij machte zijn noodsignalen te gevenè Hij heeft echter het ontvangtoestel behouden, zoodat hij in staat zal zijn de ligging van elk schip vast te stellen. De Sopwith zal ongeveer honderd brieven meenemen voor era aantal vooraanstaande persoonlijkheden in Engeland, o. a. dra Ko ning, Lloyd George ra andere ministers, als mede een pak foto's van dra voorafgaanden vlucht. (wellichtreen 250 milliard) te betalen jaar, zal worden vastgesteld. Het zenden van ten commissie van on derzoek naar Syrii in vaa dé baan GEEN VEETELLING MEER. De mMiter van Landbouw brengt ter ken nis wan belanghebbenden, dat vorderingen als bedoeld in de tweede alinea van artikel 1 zijner beschikking van 17 Februari j.l. niet meer zullen plaats hebben, ^oodat d@ vee houder» niet langer aanteekening behoeven te houden van de wijzigingen, dia hun veestapel zal ondergaan. KALIZEEP. De minister van Landbouw heeft aan de burgemeesters een circulaire gezonden, over de vaststelling der rantsoenen over het tijd vak van 22 April tot 20 Mei. oe TOoanrasg aal arote wotóto gegevas.' aan die «aahnsgsto, wlte asst het eoa ©s behoefai vao de tehAilkfoti te aaeeat drtngaad Zjflï. De minister zettt echt®- toe^ dat hg, eoodra dc tijd daarvoor ook maar amigszi©, besdhik- baar is, eme wfizigtag dec Zegaiwet zal k> vordieren^, tra einde aaa de klaentm tegemoet te tomra, die de pradp; dier wet heeft does rqtas. Eea weffiaffltwsap, tot Éeflin^ va® ©sa «eai- d'ig zegdredW vaa de ©wpweatateafifes is ia bewmkimg. De_magüi)ags dat dte vooargEstelds snar» duteliag vaa het kwitetita^el dfe oakM- kjeg ral wordoa bevorderd^ wosrxM door dea micis-ieir niet gedeeld Eafeefe dtoor baakiers gemaakte opmerkfe- gm kebtm dtesi fltiaiuter MBhkidMtf gc^evca aknjjcg erae w^ziging vc.x te atellaa «aa de on'dter 4e^ 5e. ®ai 8e, vaia nrt '37 o^ganaoos bepaliagea. De vrgistellingm onder 4e. m 5e. «$n ver ruimd, waardoor zg beter aan haai' doel üui- -lea beantwoorden. De vrij&Mlisig br-hmrt toe passelijk te zijn in alle gevallen waaxin de toetrad lag uiet tra doel beeft erae geldtakuld te doaa) onistam of te Hwijtau. ONZE BOTERT30DUCT1E. 'Het Elaagsdie Coxxespondsaike-Bureau schrijft; Naar w§ ves'smen, verloopt oezc boter- productie zeer bevredigend eo i® de vrees, dat door het toestaan van eenigen uitvoer het bin- nentlandsch boterverbruik zou moeten worden ingekrompen, ongegrond. Het ia pen feit, dat tegen dm maximumprijs van 18 cent per liter melk, welke aan de boereh voor de boter wordt vergbed, de totale baterproductie hier te lande niet te plaatnea is, daar de bote te grai dien prijs in den kle handel op 4.15 per K.G. Loait. Vaa. alle iaat» wordt dan ook de klacht vernomen, dat mra de boter le gen dim prijs bier te iaa.de uiet kwijt kan. te meer, daar de binarailaadache handel viwa- tend cerate kwaliteit boter -vs laagt. Het Voor export bss^aode kwaatam be&toat dan oofe. uit overgebleven boter, w. o de .koelh ribboter, die hier piet verbruikt is. Overinegs vormt deze hoeveelheid1 slechts «*s klein deel van on- ze totale boterMoductie Geh'ik reedia wewl ge- uit- naar nu België «®a weder Ic&ar België.. De zuiver- keid der te öcporteflreiui botes' wnrtll döor het RSpasccwatroleaiedk gpwmrboirgd. DE KOLENPOSITIE. De gevolgen van het stopzetten der Duit sehe kolenaanvoereu zijn deels ondervangen door de vrij toevallige stijging der Belgische importen. Van 110 April zijn 21.000 ton uit België aangevoerd eu deze hoeveelheid is sindsdien cog belangrijk gestegen. DE CNGEREOFLDHEDEN IN OS HARSKAMP De COHUDK3É3, mgeateld voor het «ftdttfaov- ke» der tegekaaiea vsrsoe&att om f ^.adew»;- goedmg aun de wiUt^irm, d*e bij Tao brand ta de larskamp hun partfetiticre rigsndbm- ms® hebbera verlore®, srcd kan ra/btid ge reed gefcoraea m hssgSi vetólag 'dtoebrariSt i ara Mhxietei «sa OxLog, maufox wawfej» aan Mtoicteï '«a Ourlog/aïj aMbeiaitag der ggS&Hao «sba# 'kaa irnoet gSüsCmn. strfm gevoerd voortg gaut Nbord.-rrantaijk ra bol» levert ook naar DE KETèL VAN WIINKOOP In de „Enkhuizer Courant" geeft de schril ver van nét Politiek Overzicht Prlna Jora pseudoniem van een bekead Unie-liberaal oud-Kamerlid een vermakelijk staaltje van de grenzelooze oppervlakkigheid van den heer Wijnkoop. In era van de Kamerstukken wed vermeld, dat era soldaat in Indië era ketel in era voor bijrijdende auto had geslingerd. Nu is „ketel" een zeer goed Hollandsch woord, vooral voor begrooting sïónd, vot aan, en bad het druk over den ketèl, die in de auto was geslingerd. Hij had zich dus niet eens de moeite gegeven om te infomeeren wat zijn Maleisch(I) woord .ketèl) eigenlijk beteekenda De Kamer gierde, toen zij dra reuzenbok meer dan éénmaal hoorde rHiW**- 4e -rtgoedaa hslhmüi WE0SMS MEET SALUffiaiSE QteüxBmm&jk tmtoeSa 12 ®*r tn oo Kalveraaraatii to Imeto^aapa ami teaita Idb tenant der tofemtaffe manraara saix&r ■oudea, tffiü oiigj gsoaluisrd se ®rdcr tem meerdeaj in tmg Sril?aa5 aaiage^proisai tad- den. Do offider, bfjgeateaa door to/se agaa- tra, wind© du mannen naar het ^tie-bureau aan daa Singel overbroageo. ïia pui/Eek wil de dit echte belutten ra droog op om de ma trozen te ontzetten Da poüfe. iniufc'tcbra bo- gestoaa door teee iereden .agente», wint éa aseBïgt© op era afstand te hcadea sa liet ggr lukte da (ucxestantea öv® te uftagyn m poliüe-buiraau. VEREENÏOINO VAN NEBESLAÏ©- SOHE AJBKBSaSDUWfiaS. Cadx voorzitteBCfaap ,vbe dra hear A. C&lij'is, vargadmto gtetoai tn R^terdaotó de Vareamgteg van Nederlandsdaa Axkaröou- W59TS,. In zijn qp0oïr®B®t^»''i wws de wor- zittercp de farvartr^TSu {ap-aïlta MtkA Wf taü da wareld faecjwfit. K<rfer adbeid;- dtou* so maar tevra^iftaiioti word®® geëiadif, iterwijil de go©d®rénvc«jTaad {s uiijgepui c» ée scbmkknlsEt, waarondfir ara gebukt gaas, schier pief te delgccl te. Aüa saddfct, uit de verwarring te geraken gaf spr. pag vsmiscr- dering der productie mi vrasoberiiyr van1 het leveffij. Spr, 7 id:' da® ojp tot camca/wedring oe» de productickcoiaa tie '-'eiTOiiiaderaa, hel gjeasa- Hiemiijk exporteasc. Op era griet van dm heer J. Haverkamp over het niet nakomen, van ta door de Regee ring gegarandeerde prijzen voor veenaard- appeen antwoordde dc Regeeringsvertegen- woord» ger, de heer Van den Hoek, dat de than» gelduita prijs in overleg met belang hebbenden is vastgesteld en een ddoreueeprijs is. E)e ui ven t a ri sa ii ecij i era van het vorige jaar bleken: editer niet in overefcnai.emming met de •.ve.Lelijkheid te rijn Hierou werd van uit de vergadering ont kend da! cver'eg had: plaats gehad m trok men in twijfel of de Nederlaadsche boer ver trouwen kau skllcn in de nadrukkelijke belof ten der regeeriag. In verbaad daarmee ?.ry*» dz afgevaardigde van Waiffum er op, dat het InirdSten) der ran tiepriilzen voor den ooggt 1919 mede wijst, dat de Reg-ering kare beloftra breekt. Nadat in de vergadering vele stemmen) te gen deze intrekking war&j opgegaan, weid na eaoige disraseie besloten, dat aan den mi nister van landbouw era) adres zal wordtea gehouden, waarin afgekeurd zal wardani, dat de gsranucpnjran riin inigetrokicani ra mra op handhaving zal aandringra. Bij ta bespreking van liat. to stichta» orgaas waarvoor de contrihatie verdubbeld moet wordta, werd bratotei d©ze kweetie in dfe so. riajaarsveruadertag te beslissen. Vervolgras werd behandeld hei rapport van de aïbeidscotramtmie, mgeeteld in de ver gadering van 7 Fdmisri van dit jaar en waarin voornamelijk ta Wloed van den 8- urigen arbeidsdag op den landarbeid wordt bekeken. De conclusie luidt, dat het niet mo gelijk i,eeemg wettig vocrcchrift te gevra om- .rent den tijd, w^trin met arbeiden' moet wor den begonnen en geëindigd1 Het weer krat geen vasigestelden arbeidsduur eni het welsla gen van het bedrijf/ ie nu eenmaal afhankelijk van weersinvloeden Bij het verzorgen eni mel ken van vee is beperking van arbeidsduur on mogelijk. DE UITLEVERING VAN DEN EX-KEIZER Elpens era bericht ie de ^Chicago Tribu ne" zou de Belgische regemng voornemens zijn de uitlevering van dsn ex-Kdzer te vra gen, t»# verwacht men dat Nederiand als toe komstig lid van den Volkerenbond geen be zwaar zal maken tegen Wilhelms verschijnen voor sea rechtbank die over zijn schuld zal oordeelen DE SPAANSCHE GRIEP. Blijkens een overzicht van het centraal bu reau voor de statistiek bedroeg de sterile aan Spaansche griep in Nederland iu de maand Februari ta helft van ta stelt© ia januari ALKMAARSCHE CIUIA •S\rA f iriMi —nnA,. ,1«-V f<«i tL Ui ffficutji) is wol uoci n f o v vomntii-l rt /->, i11 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1