vm DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN MèiMmBYer DONDIEDAG 1? APRIL No. 91 Honderd een en twintigste Jaargang AbonnemeDtsprlIs bi! Yooniltbotilliii 13 maanden 11.B5, fr. p. postf ISO» iBillummers 5 et AdTertentlenrlIi 15 et. p. reml. jpsatera totters mar plaatsruimte. Br. !r. !U. Sosb- es iandslsdrskkeriS Rarms. Coster Es., ïoorftEg. ïai. i Binnenland. Gemengd Mbums. agg t«a ra Uit Parijs ia aan de New Yorts Sua geweld, dat Wilson te Parijs zal blijven totdat de Duitschers heft iractesvradrag geteêtoad toefa ben. Dat la zeer zeker een wfolijdetüd bericht e® de vrees dat Wilson de conferentie in dm steek zou laten en) door kolonel Houae roa worden vervangen behoeft daardoor «"«1 meer gekoesterd te wordea, Wilton 1» van meenlmaj dat de ©ndesfeaad®» lingeni met Oostenrijk, Turkije m Bulgarije niet zooveel tijd zullen, eischsu al» die met Duit» 'feknd. Hij me«nt dat hij' met alle ver- dr. zal m geteékeod en wel naar Amerika terug (wen era ze den Senaat voor te leggen1. Fee telegram uit Londen meldt, dat mas varw&cht, dat de voorloopige vrede den, 10® Mei, den datum van den vrede van Frankfor, zal wordsm g«teek«od. Wilson zou er besware® tegim mate® om van Duituchland meer vergoecumg te eiflcbm dan noodig is voor herstel omdat dit een van zijn 14 punten is, waarop de Duitscher» zeg gen den. wapenstilstand te hebbsn ajwgeao- rum. Volgens het Petit Journal bevat 't verdrag <*eo verbond tetchen Engeland, Frankrijk. Italië set Amerika ten waarborg dat dis rijmt! zich aan de voorwaarden flouut Inmiddels zit de Raad van Vier niet stil en heeft zich bezig gekouÉsa met het vraag stuk betreffende de grenzen tugsetieffi Bdgsfc en Duitschland. TegeifkertM irafi de Rarf beraadslaagd over de kwestie nopens de ma= pensaties welke Nederland tm DfflMstóhlwi zou kumnefl lajjga aa ritil wm de fesragga« van bepaalds Nadaflandséhe dMriate België. Naar. uit Parijs gemeld words sulfa. d® Duitsche gevolmachtigden waasBChjJstlil!; ia den avond van 25 April to de Veresnigw Eda- isn aankomaa. Volgens de Lote! Aazdgw w® mm ft® dte aanstaande aamgntowÉ dar waJis^sfiató» geerden niet met ©ga deftoltlsvs fflaw aladhte met een voorloopige bfaprefclug te dto« &db= ben. waaruit men opmaakt dat ar wstóWip onderhandelingen Buïta gevoraé woróan. Trouwens daar zo® het toch wel miflsxs- psra want wanneer de DuitedkM wis te verwachten «was Eoudba wdgsraa oaa te tee= kenen wat hun voorgelegd wordt, so® site voorarbeid te vergeefs afijn als de ©oatewtie onmidellijk besloot «maar wssr MA ®lte®ï te gun. iHet Duiteéiianö ran to te aiet mew deft van vroeger maar ook fa de EoteoMtetw is Iets veranderd en» de Geallieerden zoudea «sp zeer groote bezwaren stuiten wanneer zij op nieuw een machtig leger tegen1 Duitsekland zouden laten optrekken). BowjfflÜM is ate nieuwe factor waarmsde rëkentog most pe= hsuden wordao het Bolsjewisme ém voorgrond getreden1 Daètedsland is safe:k» het heeft verpleging en geen geweldmiddeioi' noo= dig wil het weer herstel!®; en e« beteekra.ns- volle plaats in, de rij der Europeesche Staten inneman. Es wannéér de Dtritechers weigeren in elke htm voorgelegde regeling te tomen dan zal faat gwolg daarvan zonder twijfel rij», dat mm tot onderhandeltogen komt die in de thans vastgestelde voorwaarden nog heel war verandering kunnen) brengen. Presidtat Ebert heeft cam proclamatie het licht doste ri«a waarin hjjl de verantwoorde lijkheid vbor Duitedüands daden op di®«j rost e«>n' rcchtww.rd%cn weds falsasscs vlaste dam werpt. Tevens veroordeelt hij de ongeregeldhedrn en arbeidsconflicten lm het land zelf. in dit hoogst ernstige uur, aldus Ebcrt, doe ik ecu beroep o© het Duitsche volk in al zijn lmgra met het dringend verzoek, af te lat»® van zelf- verscheuring, zich zelvea te overwinnan den afgrond te aanschouwen, era aan den arbeid te gaan. Aan het slot van de zitting heeft Scheid©- maan deze boodschap id de Nationale Verga dering voorgelezen waar alle partij as audk zeer mede ingenomen toonden. De Beiersche Landdag heeft besloten de re geering te machtigen, alle middelen te gebrui ken om het oproer fa iMünchen te onderdruk ken1 em daarvoor ook troepen van de Sjjksre» geering aan te vragen. De Beiersche troepen, die nu naar Münchea onderweg zijn moeten niet bijzonder sterk zijn en de Spartaciërs hebban ale mogelijke verde digingsmaatregelen getroffen. Te München duurt de algemeens staking nog voort en heerschen dictatuur en schrikbe wind. De krachtige houding der boeren fa das Bovcnpalts heeft dc positie der regem'ng evenwel versterkt. Uit verschillende plaatsen komen klachten over Spartacische rooftochten maar de rcovers werden op vele plaatsen door de boeren met knuppels ontvangen. De regeeringstroepen zijn met 1200 man versterking per spoor te Passing .aangeko men, zonder dat het tot ernstige gevechten was gekomen. De opmarsch der regeerings troepen naar München is hiermede begon nen. Alle beschikbare troepen zijn in het veld gebracht De aanval op München wordt ge leid door een bekend Beiersch generaal, en zal vanuit Dachau ondernomen wordaa. Alle moderne strijdmiddelen zijn ter beschikking van de troepen. Ook zijn Pruisische en Wurtembergsche Rijkstroepen! gereed! voor den opmarsch naaf Bamberg. v Te Bremen te de algemeene staking begon nen maan te Dusseldorp en Esss» begint mm neer ®a w» ém S® tocryaaltea. Te BsxMjra la ®®b |*wscfflssIis®teiMiaf ®itg©= hrofcem. Allis groote wareabuissiai sjjp. gesto ten. maar het geraeemfce-personeel en de be ambten der spoorygem blijven op hun1 post. Het kantoorpersoneel van famelspoor ea tram nmut aan de staking drel. Zelfs de too neetepelers aaa e® spwSie- üiaJeing daal te dmbm. I.loyd tleorge heeft om rode in het Rritoche eorge 1 LagerThui» gehoudea waarin hij de woeilijk- hc&t yiteftzetfi de fitw-Mrewtte k P*ftj* zich geplaatst zag. Hij gewaagde te» vena v«a fateraatioask ètó'beiosovcrcflnkoïft- stcc. waarnaar man tot nu toe nog nooit ga- tracht had en pret» daarbij den Volkeren bond. M«a auoet er voor zergm, aldus Lleyd George, dat gam oorzaken van ean^i la de toekomst worden geschapen door het vergelijk waaraan men op het oogasMik tedg is. De premier noemde de Russische kwestie e«n der ilagewlkkeldste waagstuiitea die ®®lt zijia aangevat. Er te, volgens ham, gc«Q spra ke van ertenfllng «adat gosa «icele regee- riiig heel Rusland wr'togeawoordigt en om dat de Boisjewtoiadie regeering misdaden tegen niOMhen uit de Geallieerde l&aden be droef Lloyd George toonde geen fcewouderiBg voor militaire interventie in Rusland, hij gal zijn afschuw te kennen over de Bolsjewisti sche kerstellingen maar wilde Rusland liever lèfaï voer wat het te dm 'Engeland1 bankroet te zi«n door een tatbare saiilitatre imtervértie' wat de rekmte wng sotr zije cm het èoteje- wtema to Engeland te vergppgldm. iDe BrSriw orsmskaanai evajuw®! &\fa to»s= pm im de öe&lïieerds 'toatéea welte ssan MdsÉh gebied gmra» om alle aangesmll®» Oeallieeme staten te fames® TOrdedtig®», Er. zfin, aides de premier, ©amiskoiibare teeikenHii, dat 'BflBlfflfflüf ®teh reAéft als het wear vewtaadi® <s® somsM* ia, aaoet de - Ea- tente ®r wed® sus® stalt». UonS 0©ar§B wan f3>pttai®4i®dt «iMür laatte mmmllm mm Msamaiige ®offir®ates) o.a, ®ea die twasdradlit to^dieta dl® Geallieerd® fnasradfeffi te saste. 'De j?raniar pr©® #11®» «sa rrarabf It al® és ®to®t die de «spte otfera tad gedbragm Udoydl George zdde, dat m®s ©m ®tngag©a tot?,® w®a®shfe ssasur goas wellke ®®k) maaMwl wuldttst. Lï®2fd' George "zeide vocante, dsst w d®r s®= sultata® vm ésa w©d® ®om a$» de afeehsf- fing va» és grwte tedinsfigiag va® het wsgte- laad te d® Hes leger van Dolferaklamé ma wwd®» 'taragg^Mht tot em (mcM, wl'éwde voor heft soütietoe- zieM ia. de «tedea, en. de rioet atw jratt vol doende zijwosa deaa haadtel te bescherm®. m» aSdus Llwé Oeame, m Europi te daarwa prtDliiBaRM. w4 gevaar Is Met, dat er *rm wete©pil«ta® te C-jiteSklaaid1 1®. omdat DdtecUaad slem® «et w»eite dOjOOO »&aa ep de bsas aou bsiü fersagssa om dfe orde te'handhaven). Het gevaar is, dat de we reld uiteenvalt, dat het bleske spook van daa honger door hét land waart Ten) slotte legde Lloyd George den nadruk op den plicht va© aile staatslieden, parlemen ten en leiders der openbare dm triomf van het recht niet te bezoedelen: door ze over te geven aan ftooze hartstochten1, doch om de mmschheid voorgoed te verloaeea vam den geesel co des doodsangst van dm oor log KORTL BERICHTEN. 'De hladea deelca mad®, dat em1 Eü£f*L sche oadonteek®' ia J ai pér flitgmttcm zaï fradsteni de Nwdpool te brrdkea ow Hst gjdüeele afafflmakmtiSE' i;m M RmrékMsi, ©ageveeir 400 stain, h d®or ds re- geeringstroépm kt kasMstdê gmmm. aes meldt het H. Wt B. Volgens een tuodsdeeling van d® Duit sche wapenstilstandaccmiiissie ia em jong DuïterJt meisje den 2den Febr. te Vohwinkef, dat fa de aeetele zone ligt. niet ver vaa het bezette gebied, ém Eugmdm pm&m sme- geschote®. Ten1 gevolge van de staking te Brsram wonden tfe lewHsmM.4iUmehe.peiz xfet gated. De. New-VorksdsiÊ htveaarbeidto feon» digeis: de ahgemtM nieMmg De Belgische Kamer protesDffi terea de keuze van Oenève tot zetel vee dc® V©»k®- renöond. De Boedapeater Arsslrmd hoeft rite eersie zitting gehouden. 'De Italiaanadse regeering zal lm Tripo li een bestuuraorgondmm invoeren. - Robert Cecil verklaarde rich voor spoe dige opheffing der hk»Mnéê, VOLDOENDE VOORRAAD KLEI-AARDAPPELEN. Het Rijkskantoor voor Aardaippelm m Aardappelverwerkiiig heeft, naar de Tel. be richt,1 fa een schrijven aan de gep'rci-teridstu- ren medegedeeld, dat de op 1 April j.L ge houden inventarisatie aangeeft, dat er ar-ér kléi-aardappelen ter beg' hikfang rijn chui waarop oorspronkelijk is, gerekend' Ook bet geringe verbruik van aarriaMeteE, in verband met den ruimere™ voorra&I te dere beschikbare voedingsmiddelen,, geefc het Rijkskantoor aanleiding, osss te dmtes, oat met de beschikbare hoeveelheid kleï-aaresj??©- len, zoo noodig aangevuld wet betere ©orr- ten zandaardappeïen 1 tot he temde van toet seizoen zal worden uiteetemea. Het ligt daarom in dé bedoeMng, met ia- gang van 22 dezer, de totelliagen gehéél m klei-aardappelem 4e doen uitvoeren voor d&s gemeent®, waarvoor de aanvoer van elders moet plaste hebbes, imdiem aiet Mitdraltee»^ een gedeelte ia zamd-affirdappelen wordt ver- 'rte Als basis voor zijn Pooltocht kooc hij' Kaap Columbia, HIJ denkt na het overvliegen van de Poolstreek neer te komen aan de Kaap Tidieljuskin ia Siberië.- De wetgevende uifaoareiade onadit te MfcdteE is In landen genomen door em communlütfaeh atadlé vm mile vm is teêm, Oenerml Eéder, da aanvoerder der Poolfidhe divisies in Frankrijk, heéfi P^ijs Dinsdagavond verloten. I®. Mate sal lij zich bij heft eerste gedeelte der Poolsche troe- die zien door Duitschlmd naar au zullen begeven' Generaal Henrys is in Warschau aangekome®. Ckmmem heeft te lemaen gegwem daft hij mn &s geheim zitting der Kamer ■em inlichtingen kan geven, welke in het ge- eele land niet békend mogen zij». Tme vertegenwoordigers tdi Sjmtmng zij® volgens Reuter 7 April vertrokken, om aan de Europecsche regeeringea de weascheu bekend te maken van Sjantoeng betreffende Kiautsjau. rijn onljnecü en spoorwegen Êrzoerger verklaarde» dat regeering alleen zat onderhandelen op leenten, waar voldoeffide goede E?,adr aardappelen worden verbouwd, xullw voor- loopig nog deze soorteh moeten gebnjiken, terwijl fa overleg art der.© gemèenten' even tueel een gedeelte klei-aardsippeSm va® elders zal worden aangevoerd, indient '.zulks in ver band met vervoersmoeilijkheden mogelijk is. STEUNREGELING VOOR MILITIE-ONDEROFFICIEREN. Bij beschikking vm den Minister mm Oor log zijn de korpsconunandantm .gmadïtigd aan de onder hunne 'bevelen staaidc onder officieren, die aanspraak meenen te 'kun®ga maken op de tegemoetkoming omschreven in I de steunregeling voor de huiswaarts gesoo- dês «feeiHtórt», fef I* vs-trek met bepaald klein verlof bedoelde tegemoetko ming over de eerste maand na de huiswaarts zending zending op hun verzoek ten volle of gedeeltelijk te doen uitkeeren, m afwachting van de nadere goedkeuring van den Minister Belanghebbende moet daartoe schriftelijk een verzoek, gericht aan den Minister van Oorlog,- indienen bij den korpscoHimandant en daarin duidelijk aamtoonen, dat hij er dringend behoefte aan heeft bij; zijn huis waarts kceren al dadelijk te kunnen beschik ken over het door hem gewenschte bedrag. DE POST VAN DE „SINDORO" ONTSCHEEPT 'Het hoofdbestuur der *»§elerii«ö ©a telegra fie maakt bekend, dat de briei- m piiiketpe»t voor Nederlaodach Oost-todteÊ, welke werd verzonden met het stoomsdiip „Siaadoro", 22 Maart van Rotterdam naar Batavia verrok ken, op last van de Brbache autoriteiten te Falmouth is ontscheept atakiewm l«n proclHmoerefa M| dia l«ém van de werkgo- versorganisati®, tenzij liet hoofdbestuur van de patroonsorganisatie mch alsnog bereid verklaard met een défagatie uit de werkne mers te confereeren. MOTIE TEGEN EEN POLITIECOMMISSARIS. Naar aanleiding van het feit, dat em Zsrn- damsch raadslid door den commissaris van politie aldaar te zijnen bureele is ontboden en deze bedoel d raadslid zon, geteadtt hebban ter verantwoording te roepen omtrent het ge- Daitsche deo grondslag van Wilsons 14 punten. Men verwacht dat Wilson tegen 1 ftmi in Amerika kan zijn en daar dan de verschil lende bedrag® aan dm Senaat zal voorleg- gen. De dltslag der stemming van de mijn werkers over de vraag, of Sankey's rapport moet worden aangenomen of verworpe is, dat 603,084 ervoor, 76,992 er tegen zijn, Volgens Robert Cecil zullen de meeste neutralen binnen korten tijd leden vm den Volkerenbond wdrden. Naar de Frankforter spoorwegdirectie mededeelt, zal Vrijdag het gehtele spoorweg* verkeer van ert over Frankfurt wegens gebrek aan kolen tot. stilstand komen. Volgens een bericht uit Bombay van' den 13den heeft de overheid door kordaat in te grijpen Ut BrU&ch-lndiê de arde averal her- HET CONFLICT IN DE METAAL-INDUSTRIE. De besprekingen tusschen werkgever»- m werknemers-afgevaardigden hebben tot het resultaat geleid, dat heden op verreweg de meeste fabrieken het werk wordt hervat. Den dag üa Paschen zullen alle metaalbe werkers weder op hun post zijn. De aldeeling Amsterdam van d® Christe lijk® Metaalbewerjcersbond is niet voldaan over de wijze waarop de C. C. V. de voorstel len van den Metaalbond heeft amivaard. Zij meent, dat 'le stemming onzuiver is geweest en dat de R. K. Metaalbewerkersbond, afdee- ling Amsterdam, het besluit in de hand heeft gewerkt, door zonder schriftelijke stemming te beslissen. Zij éischt nu een algemeene ver gadering van stakers, om zoodoende te ko men tot een juiste ra zuivere beslissing. HET CONFLICT ÏN HET KLEEDINQBEDRIJF. De staking in de kleeding-industrie te den Haag zal waarschijnlijk morgen wordsa op geheven, Er zal geen uitvoering worden ge- even aan het plan om in Amsterdam de sta ing te proclameer®. Werkgevers en. werk nemers aldaar zijn tot overeenstemming ge- kom®. Van wérimemenjzijde deelt men mede, dat, nu de baad van w®3qgevetevere®iging®i in het dameskleed ingbedrijf aan de naaisters en dameskkmnakera te Amsterdam voorstellen, betreff®de loon en arbeidstijd, heeft gedaan, zond® overleg te plegen met de bonden van werknemers, uitgezonderd ds Christelijke or ganisatie die de vooretell® heeft aanvaard, e samenwerkende bonden tegen Donderdag 17 April dn» eaidda^p 12 mr da staking aal' sprokene op een der raadszitting®, heeft de wethouder Duijs e® motie bij d® Raad inge diend, waarin over dit feit afkeuring wordt uitgesprok® en de burgemeester als hoofd der politie wordt uitgmoodigd maatregel® te nemen, waarbij herhaling van dergelijke gedraging® door dien ambtmaar wordt voorkóm®. GEMEENTELIJK GELDGEBREK. In de raadsvergadering van Dinsdagavond deelde de burgemeester van Velsen mede, dat er voor de gemeentelijke huishouding ge® geld meer te krijgen was. De generate leeft nu op de 250,000, welke het Rijk als voor schot voor d® woningbouw zond, doch welke spoedig aan de bouwvereeniging zal moet® word® overgegeven. De gemeente komt dv voo« het feit te staan, dst 'de ka» van den ontvanger leeg is Het komt B en W daarom gewenseh+ voor bij de Regeering stapp® te do® om uit naam van den ge meenteraad ateun te vtagm. Wei^dsjplljk zal de raad da», beperkt wrd® ia zijn wm- heid lot het voteeren va® uitgaven Overal a getracht gdd te krijg®, totdat ^stejmiddag gelukkig bestolft Iwa® dat de gras^iato ©P3- dietbank wissel van 100,000 wilde ver leng®. Alle wissels loop® échter drie maand®, zoodat mm toch eeratdoags ast loopt. Daar om vroeg de voorzitter de morning van den raad. 1 De raad verleende hierop zijn goedkeuring om stapp® bij de regeeriag te dom. DE GEVONDEN BOMMEN. De bommen, die tea huize vm dra anar chist Hofman te Amsterdam in beslag werdfia genomen, zijn gistermorgen onder veel be langstelling van1 de zijd® vaa het publiek van het posthuis Willentepoori aaar die poiitk- boot gebracht, die aas d® wan achter de 'Haariesai®ierjpfi«t grasrand lag. Vijfi miltefara TOurwerlkera, asder leiding vam mw gargeaai, zorgden voor het transport. VooraichMg werd® de projectielaa ra ©nderdeete daair- van het trapje lang® naar de boot afgtsfea- gra Tra eede exploisies door csdaokken te voorkom®, werden de voorwerp®® op ma trass® voor d® stuurstoel gezet De heer Van Ledden Hulsebostfa, die een waakzaam oog op het transport naar de Hcsnbru'g hield, «teelde de aiémfeo «ter po litie, dat nog meer pemoueH te Amsterdam zich met die gevaarlijke fabricatie vap beto men bezighoud®. Hij achtte het wen sch e hik. ten einde onheil® te voorkomen, dat de huis eigenaars of buren, die vermoedens jcg®s verdachte huurders koestrad®, zich onver wijld tot de justitie zouden wenden Het transport dei bonunem geschiedde nAar wenseh. Of het daarvoor bestemde traremge deelte vaa de artlllerie-inrichtieg®' aan 1 dé Hembrug is de kleine bom gedemon teerd en fa haar sam®gestelde died® ontleed. De grootste toom was voor deze detnontee- rsng te gevaarlijk. Daarom heeft men haar met e® kleine toegevoegde lading fa dra springkitil gelegd ra daarop tot ontploffing gebracht. De explosie waa ?M geweldig, dat de heele verzameling zoover fa dra grond sloeg, dat ze moest word® uitgegraven. Men kan rich indraken wat de ge.olg® zouden geweest zijin, als deze bom door e® of ander ongelukkig toeval ia de „revolutie"- huiz® aan d® Haarlemmermeer wae ont ploft. URNEN OPGEGRAVEN Onder Wiene (Ambx-Delden) zijn op het erf „De Oosterhof" bij het afspitt® van een stuk bouwland een 5 tal urnm opgegraven, veraioedcelijk vaatwerk voor dagelijkscb ge bruik, uit d® Frankisch® tijd. Dt vindplaats is de voormalige Cage'.uik, c® der 7 oude Meyerhov® van Twente. E)e potjes zijn door den vinder voor e® Twratsche verzameling afgestaan. MODERNE THEOLOGEN De 54ste vergadering van moderne theolo gen zal gehouden worden te Amsterdam in net gebouw van dm Werkmdm Stand, op 29 m 30 April a s., onder leiding van d® voorzitter van het Moderamm dr. N Westen dorp Boersma, hervormd predikant te Blija (Friesland). BELOISCHE KINDEREN Teneinde d® terugkeer van alle hier te lande verblijvende Belgische kinder® fte kun-, nen ten uitvoer breng®, voor zoover zij niet hier verblijv® met den wil en de toeste»a- ming der ouders, heeft de Centrale Commis sie voor Belgische kinderen fa Nedraland dra minister van binnenlandsche zak® gevraagd, dat haar door de burgemeesters word® cp- gegevm de nam® cn adressen der nog in hun gemeente verblijvmde Belgische kinde ren. De burgemeesters zijn mitsdien uitgraoo- digd een onderzoek fa te steil® m. de noo- dige opgav® te zmdm. DE „EL" ALS LENGTEMAAT. De Landelijke Bond van Confectiefabrikan- ïd te Rotterdam, heeft e® - adres ten, gericht aan de Tweede Kamer, waarin mede- deeld wordt, dat de confectiefahrikantm, Ak de Qvergroote meestteriieid dragen®, die bij de textielnijverheid Ipairoktas faja, het ge bruik v® de „el" als lengtemaat fa hun vak verouderd achten, aanlesdmg gevend toi al lerlei bezwar®, redenen, w&arom de Bond dringend verzoekt, de ei ais imgteasaat te will® verbied® en het gebruik van d«n «ta ter als eenig wettelijk getolere&rde iragte- maat uitdrukkelijk te will® voorschrijven. BRANDSTICHTING IN DE KAZERNE TE VLASAKKERS. Een militair, geboren te Zeist, dienende tof het 16e regiment infanterie, thans gedetfaajrd te Arah'ou, die fa eerst® aanleg door d® krijgsraad aldaar was veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, met oetneggiag van het recht om bij de gewapende liacht of als militair geëmployeerde te diraen voor dm rijd van vijf jar®, ter zake dat hij te Vlasak kers, nabij Amersfoort op 23 Juni 1918, zich als voorloopig arrestant in cel 30 bevindende, aldaar opzettelijk brand heeft gosticli!, door met e® lucifer e® stroozak aan te stekm sa tegen de hout® deur te plaats®, terwijl daardoor levensgevaar voor andere mreste»- ten ie duchten was, is door het Hcog Militair Gerechtschof tot derelfJe straf verccrds»ld. NAAR DE BLOEMBGLLENV^LDE'R Zondag a.a. sfaani de bioemlboii® fa voilsfi Moei, zoodot waar druk bezoek wïsrdft vk- wacli fa de boüknrtreqv; Wie wil gaan gmistra, neemt dra ïreia tot Piet.Oijzmbmg ®>j wansd'stt fa et« kali aar midileei door de blnrajwldrai, laai^B W dot Teyliagam, wsaï Jasafea vm Beieres? fa woefflae, ciaar SaasraLsifua, wmc ssm tori» aaogeomm. kaa vm&wsa k '4 eeisooue' ge-' meaatepark Rusthof" es) aaant die stoomteaa her hotel w't Sïuine Patsj^' aa de safag- reis te aanvaarden oaarHaarlem. BE BEDEK VAN DNGELSCH1 INGENIEURS. la dra ajg. mmes zal uösi laad te- ■fadsL docar eea deputatie ffigefehe elsctro teehnisvk" uageoieura die on:ig griar-te faotlti- srae btdrijvso kalles berióhtfarai. e® de glse- trifkatie trsn tort pfcfMacd ®s vm- de «gsidlw- büaaSfag. Sotftarolam, 'Dm Haag m smgtmêrm ssL lm wwrefaB fczvi-i, te ^^steijag; ®«S1 douw de •regeerinc' m Je wgstwHlmd® raimafateSse» sturen - 'wmfm «mtirafegss., EEN AUTO-'i3ITjE. Dc ondememer der veenderij a®a»j kat fafa Spijkerboor bracht deaer -ago aak voor e® kleine reparatie opdat fort. de auto weer fa orde wae gffigsa «te soldfate» ra een reisje mum a&kra rmo Amsterdam., fa zeer beschonken toestand red® zij Jarag. Dst er woest gered® werd, bewijst wsl rac stes- nen paa' dte meer dan e® nah® meter ia den grond zat, doek totaal otavra gereden tl. E>e banden war® van de auto vérsrijdak, mea reed dus op de veiling®. De eigenaar vond den volje#®dra jsoigoa zijn auto zoo ontredderd op aet fort, dat haar pér sleeperakar naar Purmermd lie* var- voeren E® vervolging tcgm de soldata» ts ingesteld. DE BEURT AAN NEDERLAND? De Nederlandsche communist® verzwij gen niet langer, aldus „De Standaard", dat thans de beur! aan Nederland is voor het uitroepen der Sovjet-republiek. Het bestuur utr afdeling Utrecht van de communistische partij heeft bij de paring®ooien e® tómilair re laten rondnezorg®, waarin zij word® uit genood igd toi een nam id dag-vergadering op morgm in café „De Luifel", Neude, te Utrecht Wij citeer® lettelijk uit üezeo op- ïijml r „Partijgenootcn1 Dc vloedgolf der revolu tie stort zich uit over Europa van het Oosten naar het Westen, al meer\ m meer. Thana heeft zij over Hongarije heen, Beier® over spoeld en ook daar de Sovjet-republiek te voorschijn geroep®. Weldra zal zij, naar w|j hopen en verwachten mogm. ook Pruisen en daarmede Berlijn overstroom®, ja geheel Duitischland kan, al is het dan misschim cm dezelfde .reden als Hongarije, fa de naaste toekomst verzwolg® worden, om plaats te mak® voor de Sovjet-repub'iek. „En dan, partijgmooten, m dan? Wel, dan is ok ons land aan de beurt. Maar zijn wij klaar? Wij zuil® zeggen: „Ja". Als het met ev® zooveel woord® is ge zegd, dat thans „ook ons land aan de beurt" komt, wekt de circulaire op ter bije®komst, om „de buitenlandsdie toestand® met elkaar te besprek®, opdat, wanneer het spoedig noodig mocht zijn, wij als één man daar sta®". v UITSLAG VAN DE VEETELLING. De Staatsct. bevat dra uitslag van de op grond van de Distributiewci gehouden veetel- 8fljr. Uit het overzicht blijkt, dat het aantal paar den tussch® 34- 35,000 hooger is dan fa 1910, waarbij rekraing smet worden gehou- d® met het feit, dat de meeste v®l®s nog gebcr® moeten word®. Uit deze cijfers blijkt verder, dat het aantal merries groot ie, hetge® in verband met het feit, dat geduren de de laatste 4 jar® zeer weinig meiries rijn uitgevoerd, te verwacht® was. De cijfers betreffradc de runder®, geven e® totale vermindering aan, sinds 1910 van ongeveer 60,000. De voor de melkvocrzi®fag belangrijkste gioep melkvee en dracht vee is ruiin 160,000 hooger dan in 1910. Het totaal aantal schap® is aanriralijk la ger dan in 1910. Ev®wel moet voor e® juis te vergelijking het totaalcijfer van 1910 ver minderd word® met het aantal lammer®, i aangezien-op 5 Maart bet aantal lammer® ALKMAARSCHE CODRA ki

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1