mm dagblad voor alkmaar en omstreken. StiïM overzicM. VRIJDAG i 18 APRIL, No» 9$ Dit nummw toitaat ylt bladan. HOIlÖ^rd ©0H 0H tWintigSt© JSErpJEÜg» Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per «5 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het go* heele Bp f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnnmmers 5 Cents. v/h. HERMs. COSTER ZOON, Toordam C 9. Binnenland. Gemengd Nieuws. Prijs der gewone Advertentiên Per regel f 0.15. Bfl groote contracten rafeat^ groote letters naar plaatsruimte.- J) Brieven franco aan de K.Y. Boek» en BandeEsdrsfckerf Telefoon tammer 3. Lloyd George is een' handig diplomaat, dat wil zeggen, dat hij de kunst verstaat om met veel woorden weinig te zeggen en daarbij den1 indruk te wekken, dat hij veel gezegd1 heeft. I lij;»heeft inéet Lagerhuis de gisteren door ons vermelde redevoering gehonden en wie bedenkt, dat zijn rede bestemd was om de parlementsleden, die van verlangen brandden om nadere bijzonderheden aangaande de vre desvoorwaarden te vernemen tevreden te stel len, zal inderdaad moeten toegeven, dat hij bijzonder weinig losgelaten heeft. En toch weerklonken na zijn redevoering luide toejuichingen, Wat het beste bewijs ia, dat de premier zijn hoorders onder zijn ia- vloed weet te br®ng«r. Toch heeft hiji eigenlijk «iets losgelaten ea het voornaamste uit zij» redevoeriig is wel de mededeeling, dat Engeland er niet aan denkt aan esn kostbare militaire expeditie naar Rusland deel te nemen en men van mee ning is dat het Bolsjewisme wel zijp «gen dood zal stervm. Even nieüwsgierig als de. BrMsdie pan©* mentsleden zijn de Fransche maar deze wor den door Clemeneeau heel handig met ©sa kluitje in 't riet gestuurd. 'Deze oude en erva- 'ren staatsman vertelt niet meer dan hij' kwtij wil zijn en dat ook bijl een diplomaat Ss, die desondanks op de instemming van rij® hoor ders rekenen kan, bewijst wel de aanneming van een motie van vertrouwen in de regearing door de Kamer met 360 tegen 126 stemman aangenomen. Toch heeft de begrotingscommissie mit de Kamer Clemeneeau een aangenomen motie thuis gestuurd waarin de premier er nog ema aan herinnerd wordt, dat men jerwacat dat Frankrijk door de iDuitsehers voI&osme ®Sfea- deloos zal gesteld worden. Ook Lloyd George vindt, nu de_®srete Sn» druk van zijn rede wat verdwenen is, em HJ* zonder slet&te pers. Men. komt langzamer hand tot de conclusie, dat hij eigenlijk niets bijzonders gezegd heeft en vooral de door hem aangevallen bladen van de Nortaeiifte pers, o.a. de Times trekken duchtig tegen den premier van leer. Lloyd George, schrijft de Daily 'News, heeft het er prachtig afgebracht. Een afgevaardig de, die de rede gehoord had moet gezegd' hebben: „hij heeft heelemaal niets verteld" Dat was als een lofspraak bedoeld, maar, zegt het blad, het was in werkelijkheid de scherpste critiek, die denkbaar was. De Raad van Vier heeft een uiteenzetting van de 'Belgische belangen door Paul Hij mans, den Belgischen minister van Buitern- landsche Zaken, aangehoord. Ook de z.g.n. Raad van Vijf, n.m.l. van dr vijf ministers van buitealandsehe zaken der groote mogendheden heeft zijn beraadslagin gen voortgezet. En inmiddels heeft de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, graaf Von Brock- dorff-Rantzau een zeer belangrijke mededee ling aan een bijzonderen correspondent van de New-York Sun verstrekt. Ik zal, o. a. de minister, een vredesverdrag, dat deze bepalingen inhoudt rnnl. de voor genomen regeling van de Saabkwcstie «i de bezetting van het Rijnland nooit ondertee- keneti en weet, dat ik daarmede de opvatting van de heelé tegenwoordige regeering weergeef. De minister legde er den nadruk op dat Duilschland bereid is aannemelijke voorstel len te doen maar een eenzijdig, voortdurend bezettingsrecht van Frankrijk aangaande bruggenhoofden en spoorwegknooppunten in het Rijnland is onverdragelijk. Met 't sluiten van den vrede vervalt de reden voor bezetting van Duitsch gebied dóór vijandelijke troepen. Dergelijke uitlatmgen wijzen er zeker wel op, dat het onderteekende vredesverdrag er waar schijnlijk nog wel heel anders zal uitzien dan de Entente het momenteel opgesteld heeft. In Beieren' is de toestand nog sritiek en de Beiersehe boeren' trachten op eigen gelegen» held de, hoofdstad uit te hongeren. Alle be schikbare troepen/ zijn nu op Mtinchen af gezonden. De Beieren: hebben thans het verzet tegen hulp van buiten' opgegeven. Men rekent ook op een' aanval van Italia nen van Tirol uit. Wat de staking van kantoor- «o winkelper soneel te Berlijn betreft blijft de toestand nog zeer verward. De sthking in het Roergebied is langzaam aan het afnemen. Te Brunswijk zijn nu de Tegeeringstroepen binnengetrokken. 'De communisten hebben geen tegenstand geboden en; hebben de bevol king zelfs aangeraden; zich rustig te houden. De staking is cr gedaan. Er wordt een regee ring gevormd, d'e aan de samenstelling van den Landdag beantwoordt. Onder de burgerij, die vijf weken van com munistisch schrikbewind, is verlast, heerscht groote vreugde. De vlaggen hangen uit in de stad. De gewezen pol diepresident van 'Berlijn, Eichhom, die zich zooals vele andere politie ke vluchtelingen te Brunswijk ophield, had de stad in een vliegtuig verlaten. 'Door een de fect werd bijl echter gedwongen te midden van regeeringatroepen te landen, die hem ge vangen namen. Bij een stemming in hét midden ïndustrie- febied en in de kolen- en kaliemijnen is met 13 der stemmen besloten, geen algemeens sta king af te kondigen. KORTE BERICHTEN. In de Luxemburgsche Kamer heeft de minister van staat medegedeeld, dat de Bel gische regeering heeft laten weten, dat een stemming over hst houden van een referen dum Luxemburg in een uiterst mieligen toe stand zal plaatsen. Reuter verzocht de Kauier de bespre king over het referendum uit ie stellen. De l(amer vereenigce zich daarmee. In Zwitserland zal -waarschijnlijk een volksstemming worden gehouden omtrent het al of niet toetreden der republiek tot dm Vol kerenbond, Volgens'eest telegram van Trotrid, is de toestand der bolsjewM aan hei Ocstelp front zeer mak De arbeidersraad ie .Bremen waarborgt ongestoorde lossing der Amerikaansdie le vensmiddels». Naar gemeld wordt is Rranapa, de moordenaar van Lhebkneeüt en Rpsa Luxem burgreeds eenigan tjjjpdt geleden gevangen gemmit Mm trof hem b§ de vrijwillige troe pen aan de Oostelijke grens aan. Het a-roeea tegen den moordenaar zal bh spoedig begin- nm. Dé Ermlmtm mtÉfVÊmm Saai Immkm- ptsche geëkA Ook 'téebBdemHe troepen zttMan am dm mumf &p MStmhen éaeMemaiL De qehstiSeverpoed&sg door DediscBlastd te befalten, zal 300 milliard francs bedragen. Het Marfn-syde-toesteï voor den vlieg tocht over de oceaan heeft, naar rat St. Johns wordt gemeld, opnieuw een proeftocht ge daanHet steeg o® 12 uur 35 op. Na 40 mi nuten in de lucht te zijn gebïeve», deed het een goede Sanding- Alle® werkte goed. Tengevolge van het ongunstige weer zullen de beide toestellen heden niet vertrekken; de bestuurd m hebben besloten te wachten tot het weer verbetert Reuter verneemt dat er nog was andere me dedinger aan den lijst is toegevoegd. De Alliance Aeraplane Company is met ©aa twee dekker ingeschreven, bestuurd door kapitein W. Curtis van den Koninklijken vliegdienst. Volgens den Tatijschen correspondent van de New-York World heeft Wilson een voorloopige tof zeg ging gedaan aas Frank rijk en Engeland voor het sluiten van een verdedigend verbond, voor het geval, dat Frankrijk door Duitsehland wordt aangeval le». 1 De Zwitserse4!e Bondsraad heeft de huidige Duitsche regiering officieel erkend, evenals haar diplomatic^. vertegenwoordi ger, iMüller. Ti Amrltsar, Lahore en Bombay heerscht thans rust, te Calcutta hadden onge regeldheden plaats. Volgens de Lokal Anzeiger is de regee ring van Letland door troepea-afdedingen van den Baltischen bond omvergeworpen. De algemeens staking te Dusseldorf is geïindigê In Egypte vreest men vóór nieuwe on lusten. In Turkije heersdien bïnnenlandsche on lusten. het bezit, marr ook van het -gebruik der acte». Ten vierde: De bezoldiging voor het geven van herhaling»onderwij» wordt eveneens gun stiger geregeld. Door deze wjjngiagm zal %og 1.BOO.QGO gulden per jaar meer noodig zijn. Indien de' salarissen van de openbare on derwijzers hooger rijin dan die, «x'.ke zij vol gens het nieuwe wetsontwerp zulle® oatvan- fen, worden1 die hoogere bedragen alleen' ge- andhaafd, indien de gemeente- vei ordening vóór 1 Januari 1919 door den Raad is vast gesteld. DISTRIBUTIE VAN ZEEP OPGE HOUDEN. Nu van 1 Mei af de grossiers en winkelier» weder direct zeep van de fabrikanten kunnen betrekken, heeft he tVerbruikstnczicht op olën, vetten en oliehoudende noten van ae N O. T. aan de directeuren van de levens middelen bedrijven in de gemeenten, wtlie een overeenkomst met de N. O. T. haddm af gesloten ten behoeve van de distributie v»u zeep, medegedeeld, dat zn hun geen toewij zingen voor zeep meer zal doen toekomt. ca dat ïte desbetreffende overeenkomst eveneens op 1 Mei a.s. komt te vervallen HE? VET VRIJ. Naar het Hbld. van bevoegde zijde ver neemt kan binnenkort verwacht worden, dat de regeering het slachten van alle soorten vee, en de handel daarvan weer geheel en al vrij zal geven. Wij kunnen bovendien «aede- deelen, dat 1 Mei a.s. het vet weer gebed vrij zal komen en het desbetreffende Rijkiicntoor zal worden opgeheven. DE MINISTER VAN MARINE. De koningin heeft gisterochtend ten paletee „Huis ten Bosch", mr. H. Bijleveld, benoemd minister van marine, ter beëediging onivam- j gen. De minister heeft de portefeuille overgeno men van den minister van marine ad interim, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, minister van bïnnenlandsche zaken. DE ONDERWIJZERSSALARISSEN. De minister van Onderwijs heeft de Memo rie van Antwoord, in zake het salarisontwerp voor dé onderwijzers bij de Tweede Kamer in gediend. Er zijn verschillende belangrijke wijzigingen in het wetsontwerp aangebracht. Zij komen in hoofdzaak op het volgende neer: Ten eerste: Het aanvangsalaris, zooals dat in het oorspronkelijk ontwerp was voorge steld, wordt verhoogd met honderd gulden voor de hoogste klasse der gemeenten en tachtig gulden voor de laagste, zoodat het nu zal bedragen van 1000 tot 840. Ten tweede'Het bestaande stelsel van kin dertoeslagen' wordt gehandhaafd en voor ieder kina beneden de achttien jaar wordt een toelage van veertig gulden per jaar gegeven. Ten derde: De belooning voor het bezit van bij-acten) wordt een'igszins gewijzigd, zoodat zij afhankelijk wordt, niet afleen van VREEMDE OORLOGSSCHEPEN IN ONZE TERRITORIALE WATEEEN. Staatscourant 91 bevat eea koninklijk be sluit van 11 Maart, houdende intrekking van het koninklijk besluit van 30 Juli 1914 en we« der inwerkingstelling van het koninklijk .be sluit van 30 October 1909, betreffende de re lating van oorlogsschepen vaa vreemde mo gendheden in de Neder landache temtoriaie wateren en het daarbinnen gelegen Nedcr- landsch watergebied. DE „CELEBES" TERUG. Het destijds door de Amerilaaosche re geering in beslag genomen vrachtstoomsddp „Celebes" van de Stoomvaait-Maatschappij „Nederland", dat onder de Amerikaarisdie vlag in ballast van Kopenhagen te Amster dam arriveerde, zal dezer dagen wederom ter beschikking van de reederij worden gesteld. DE EXAMENIS FjN DE SFAANSCHE GRIEP. Op de vraag van het Kamerlid Bulten, be treffende de examenrisehen voor de hoofdakte, in verband met de Spaansche griep a» de on gunstige brandstof- en lichtvoorziening, luidt het antwoord van den minister van Onder wijs: „De aandacht va» de dietrcïssehoolopzie- nens is er reeds op geratigdi, dat de iïcht- schaarschie, de kolduaoutl, en het heerschar der Spaansche griep van ang-matigen invloed zijn geweest cmi op de stutm voor de akte examens, -en cc examcnimrmismfia zullen in de daartoe leidende gevalles daarmede reke ning houden. Het Is dus onaoodig door rm aanschrijving bij deze exaatencoaunissiSn nogmaals op een nrlde toepassing der exa- meneiachen aan te dringua. SPOEDIGE VERLAGING VAN 'DE PRIJS DER KLEI AARDAPPELEN. Op de vraag van het Kamerlid Rugge, be treffende verlaging van dep prijs der klei- aardappelen, antwoordde dé minister van Landbouw, dat het in de "bedoeling ligt den maximum-prijs voor klei-aardappelen met in gang van 22 April aa. terug te brengen op 7 cent per Kg niet geheel onwaarschijnlijk voorkomt de uitvoering niet mogelijk blijken zonder te ko men tot het binden van den landarbeid aan bepaaldeuren en het beperken ook van den arbeid op eigen grond, dan is de regeling daarmede tn. i. veroordeeld. Zij zou zoodoen de ver de grens overschrijden, die het karak ter van het landbouwbedrijf, dè persoonlijke vrijheid en het natuurlijke rechtsbesef der burgers aan den wetgever stellen. CHRISTELIJK-SOCIALE PARTIJ. De Christeljik-Soci&le Partij; heelt Woens dagmiddag te Utrecht een algemeene vergade ring gehouden. De vooxzdter, mr. dr. A. P. van do laar, uit Geudringen, herinnerde in zijn openings woord aan den groei der partij en dat zij, □aast dien groei in haar volkomen isolement bleef staan en front maken in twee richtingen: tegen de S. D. A. P m teg® de groote l editsche coalitie. In de vacature J. Deehaan werd varvol- gena pis hoofdbestuurslid gekozen de kssr Schuring te Meppd. In het hoofdbestuur werden verder geko zen voor de periodiek altredende loden voor 1918 de heerm dr. J. van Dorp, M. Holland, S. J. Rotteveel en j Bcyunk, terwijl voor 1919 gekozen werden de heeren mr. dr. v. d. Laas', De Maan, ds. Westenburg en ds. Meyar, dia allen de benoeming aannamen Daarna werd behandeld het tw-norpe Daarna werd behandeld het ontwerp-ge- meenteprogram. Het voornaamste daarvan luidt: De gemeentelijke overheid regecre naar het richtsnoer dar eeuwige begierden vso Gods bijzondere openbarmg.-z4 belijde den naam van Christus in heel haai optraden, al tijd echter met volkomen eerbiediging van de belangrijke punten van gram wordt verzekerd, DE WETTELIJKE BEPERKING VAN DEN ARBEIDSDUUR IN DEN LANDBOUW. Aan de hand van eea rapport door een. speciale commissie uit de Groninger Maat schappij van Landbouw over bovenstaand on derwerp uitgebracht, geeft de heer J. Smid in het nummer van 16 April der „Econo- misch-Statistische Berichten" eén beschou wing ten beste. De heer Smid kwam tot de volgende con clusie Eene wettelijke beperking van den arbeids dag tot tieii uren, geregeld in den door het Groninger rapport aangegeven zin, lijkt mij ook voor die streken, waar tegenwoordig be langrijk langer gewerkt wordt, geen onover komelijke bezwaren voor het bedrijf te heb ben. De wet zou er waarschijnlijk toe mede werken, dat werd overgegaan tot doelmatiger bedrijfs- en arbeidsmethodes, betere werktui gen en eene minder arbeïdverslindende iüdee- ling der landerijen en daardoor per slot van rekening wellicht ook voor den landbouw meer voor- dan nadeelen opleveren. Mocht echter wat mij, zacht uitgedrukt, bevorderd. De vergadering van den gemeen teraad worde door den voorzitter met gebed geopend, zoo dit niet met sijn oeriuiging! m strijd is. De openbare zedelijkheid worde van gemeentewege krachtig -bevorderd. Ker missen worden afge.Jiafi. Inrichtingen asct vergunning worden door de gemeente sist geëxploiteerd. Van gemeentewege worde het alcohalisme zooveel mogelijk bestreden door het beperken van het totaal vergunningen m verloven door drankvrije wijken, door sufasi- dieeren van vereenigingen tot dranktoestrij- tfa. artikc'sgewiize behandeling werd het program met enkele wijzigingen goedge keurd. Besloten wérd, dat over drie jaar het ge meenteprogram, in verband met de opgedane ervaringen, opnieuw moet behandeld wor den. TREINBOTSING TE HAARLEM. Donderdagmiddag ongeveer 6 uur had bjj liet station Haarlem, even voor het viaduct aan den Schotersingel, een botsing plaats tusschen een personentrein, komende uit [Jmuidcn, en een rangeertrein van ledige wa gons. Blijkbaar is een van de machinisten door een onveilig bloksignaal gereden. Van den rangeertrein is een derde kurase rijtuig omgevallen en bijna geheel vcrsplini- terd. r.en rijtuig le en 2e klasse werd ©m«tig beschadigd.' De locomotief van den trein uit IJmuiden werd beschadigd aan het bufferblok en den schoorsteen. Gelukkig hadden gejen persoon lijke ongelukken plaats, dank zij het feit, dat in de vernielde wagons geen passagiers za ten. Wel was het eea g-oote schrik voor de reizigers uit IJmuiden, die door dsn hevigen schok dooreen gegooid waren. Het kostte geruimen tijd om den omgeval len wagen te verwijderen, Hef verkeer had weinig vertraging, omdat dit deel vaq net emplacement weinig gebruikt wordt en bo vendien nog enkele sporen vrij waren. EEN ONBETROUWBARE POLITIE AGENT. De 25-jarige Comelis van Nijnatten, poli- tie-agent te Breda, had- aan de twee aartsboe ven A. Klijs en A van der Smissen gevraagd of er voor hem iets te verdienen viel en bun een keer of tien geschikte panden aangewe zen tot inbraak, telkens als hij daar de wacht had. In den nacht van 3 op 4 Februari stal voor noemd tweetal voor 900 aan sigaren en si garetten uit het magazijn van Verhoeven te Breda, waarop de dienaar der wet op zijn verlangen eenige kistjes thuis kreeg. Tegen Klijs werd 4 jaai gevangenisstraf, tegen Van der Smissen 2% jaar en tegen den ontslagen politie-,agent Van Nijnatten 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf geëischt. CONGRES S D. A. P. Op het Paaschcongres der S. D. A P zal door het Partijbestuur een motie worden voorgesteld, waarin o. tn. wordt gezegd, dat in plaatsen waar geen sociaal-democratische meerderheid is verkregen, alleen dan tot be- kleeden van het wethoudersambt moet wor den overgegaan, indien voldoende vaststaat, dat mede daardoor de verwezenlijking van ons gemesate-pra- teTwfji nergens e® wethouderszetel zal worden aanvaard, zon der dat VOoraf door dc Partiiafdceling of -fe deratie de wenschelijkheid der aanvaarding i» uitgesproken. m net belang van gelijkheid van optreden zal het wenschelijk zijn, dat onder mededee ling van de-verkregen waarborgen, die tot deelneming aan het dagelijkse!» bestuur bin nen doen oesluiten, het advies van hei >><»rtn- bestuur wordt ingewonnen, alvcronu m da afdeeliag of federatie een beslissing wordt genomen. t MOND- EN KLAUWZEER. Met ingang van 20 April worden dc maat regelen tegen het mond- en klauwzeer groo- tendeeia buiten toepassing gesteld. Dit ge schiedt, aangezicö bij dc tegeawoaidigp uit breiding der ziekte in den Komenden wetee- tijd van de htaadhaving der bojteijdingsssasi- regelen gesn voldoende nut mes» is ïa wachten. De aandacht rij er evsowSl o® gajfiHJWS» dat de aangifte oer ziekte bij A» ffistetlSa burgemeester verplichtend blijft, éat frto ver veer van ziek of verdacht vee "reifcodaa blijf* en dat van het sterven van ziek üf verdacht vee dc borgoroesatar ia kenuit» dteaat te war den gesteld „DE AMSTEL" VERGAAN Die firma P. A. vaa Es Co. te R_ reeders van het sinds 2 Aps-1 verniste stoomschip „AmateL". berichten uit Zwed.es telegrafisch de mededediig onteangt» te „hebben, dat op 5 April UJ KoasMgr- strand twee"reddingsboeien bssevcaa «enig wrakhout, allea gemerki „Aaistel", te aange spoeld, waardoor alle hoof op a» LsiSïCSa aankomst der opvarendaa Co. te RotterdiraB, BURGEMEESTER TER LAAN m DB burgerwacht. Onlangs dead cot. dt fggatl, det burgemeasier Ter Laas te Zisandam, gehad vriiwillig de comrei"»!» voor de burgfirWaiStet had uitgenoodigd «aa haar zhn volle mp.<*iy werking had toegezegd. WQOTsdagavoad heeft de heer K. Pnas m dan geawaslssaad ten interpellatie gehoudon Hij l>ad verwacht dat de bucgasneerisr als soc.-democraat zich niet op dat otasSlfBat zou hebben geplaatst omdat de burgerwach- ien alleen mcesteid /ijn om bij veteükiiliïtöe bewegingen ook bi] stakingen te dfeoa» ter bescherming van de gsbouwan en de on- dernemers. Dat de burgemeester de toezeg ging heeft gedaan oir. van de burgerwachten gebruik te zullen maken, heeft onder de go- heel c S. D. A. P. aan de Zrmnstreek een on- aangenatnen indruk verwekt. Burgemeester Ter Laan antwoordde hierop, dat de burgerwacht geheel buiten hem om zonder zijn medeweten is opgericht Eerst daarna heeft hij de leder, der commissie inge volge den wensen au regeering, uitgenoo- digd tot een bespreking, niettegenstaande hij zelf, om de verliouding der partijen ia de ge meente niet noodelooe b vensch/ rpc;i, da ep- nchting ongi wcnscM achtte, van welk etend punt hij reeds eerder (16 Juli, dus lang voor de zg. revolutieweek en ook in Januari) te genover de regeering had doen blijken. Naar zijn oordeel zou een burgerwacht eer aanlei ding geven tot verstoring der rust dan tot be vordering. Wat het gebruik maken van dc burgerwacht betreft,-meende hij, dat er wel degelijk ojü- standighelen kunnen zija, dat van de dien sten. der burgerwacht gebruik zou gemaakt kunnen worden, wanneer de politic niet vol doende zou zijn, b.v. bii plunderingen van goudomidswinkels e.d., maar zeker niet bij stak'ngen. Trouwens de burgerwacht staat onder bevelen van den burgemeester en het is niet voorgeschreven dat er gebruik van moet gemaakt worden De moeilijkheid zit in den oorsprong, om dat de burgerwacht is gevormd' uit bepaalde partijen en,in hoofdzaak gericht tegen een be paalde partij. De interpellant hoopte dat de burgemees ter toch zoo weinig mogelijk van dit instituut gebruik zou maken, omdat hij dc personal der burgerwacht niet vertrouwt tn dezta alle relletjes op rekening der soc -democraten zul len schuiven. De heer Ter Laan antwoordde dat de soc.- democraten dan. goed zullen doen ook van die burgerwacht lid te worden of om er zelf ook een op te richten, wat volstrekt niet ver boden is. In elk geval kunne*, de soc. demo craten volkomen gerust zijn. KAASCONTROLE. De Haagscbc rechtbank besliste gisteren, dat de methode Sillevolt, door den Staal toe gepast voor hef aanbrengen van het Rijks- merk op de kaas, zoo totaal verschilt van bet merk-Gramser, dat die noch als een toepas sing, noch als een verbetering var. die laaiste geoctrooieerde werkwijze is ie beschouwen. De actie tot schadevergoeding op grond van een ongeoorloofd gebruik van dc methode- Grartiser, werd aan eischer derhalve onizegd. LKHAARSCHE COURANT worae van wruiA-ria,<cvv BSBSSBMSgKZSaBB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1