DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BuiteÉÉci oYsrzictit. Cabinet-Portret cadeau, 5 Luxe Automobielen te huur. No, 93 1919 ZATERDAG 19 AFRII FAASCHGEl) ACHTEN. Dit nummer beetaat uit 3 bladen. Honderd 0611 611 twintigste Jaargang AbonnsniBntsiirll* bit vooruitbetaling p. 3 maanden 11.65, Ir. p. post! 1.80= Beviisnnmmers 5 ct. Advertentieorlls 15 et. p. regel, grsstare leners naar plaatsruimte. Br. tr. O. Boeb- en Bandalsdrokkerii tas. Cosier Zn.. ïoordem 11 lei. 1 B©riotLt. Gedurende de Paasehdagen Garage: ACHTERWEG. Binnenland. Gemengd Li. De Alkmaarsche Courant zal Tweeden Paaschdag niet verschijnen. Deze dagen doordringen one van de ge dachte aan het onvernietigbare leyen, ze doen ons bedenken hoe uiF het schijnbaar Üoode steeds weer het nieuwe leven geboren wordt. Het oude heeft zijn taak volbracht, maar een jongere generatie staat gereed den on vol tooiden geestelijken en lichamelijken1 arbeid voort te zetten, de wereld op een hooger peil van beschaving en ontwikkeling te brengen, om straks op naar beurt door jongere krach ten vervangen te worden. Zoo leeft de mensch door alle eeuwen, zoo maakt ieder volgend geslacht zich de er varing van het vorige ten nutte en bereikt het menschelijk arbeidsvermogen een steeds hoogeren graad van ontwikkeling. Niet alleen het menschelijk arbeidsvermo gen, geestelijk fen lichamelijk, maar ook onze innerlijke beschaving, ons gevoel voor recht en billijkheid, de drang in ieder onzer om in den waren zin des vyoord# een Chria- len te zijn. Het lijkt, au de voikeren van het verwoeste Europa nog nauwelijks van den strijd op de bloedige slagvelden zijn uitgerust, een on gelegen tijdstip om van een sterkere naasten liefde en tiet bereiken van een hooger bescha vingspeil te spreken. Maar slechts door den nacht zal men tot het licht komen, het goede wordt uit het kwa- ae geboren en wat wij nu als de grootste we reldramp beschouwen, zal later wellicht blijken een zegen voor de meuschheid te zijn geweest JNu is de droefheid over het verlies van millioenen menschcnlevens nog üi onze har ten, nu aanschouwen wij nog de resultaten van den vreeselijksten alier oorlogen en vra gen ons verwonderd af of twintig eeuwen Christendom den mensch niet wijzer en beter konden maken. Maar wanneer de nu nog versche Wonden geheeld zijn, zullen wij achter ons zien en be merken, dat er iets veranderd is. De oude wereld is verdwenen, maar een nieuwe zal omstaan, waarin alles wat tot nu toe onpractisch en onbruikbaar was, zal af gedaan hebben. Wordt uit dezen oorlog niet het Volkeren- verbond geboren, het Statcnvcrbond, waai in voor het recht van den sterkste geen plaats meer is, maar waarin naar fecht en billijkheid over alle geschillen zal geoordeeld worden? En was deze oorlog niet waard gestreden te worden, als daardoor bereikt ia, dat de uit barstingen van volkerenhaat in de toekomst onmogelijk worden gemaakt? Zeker, het Volkereuverbogd is nog in zijn eerste levensdagen, het hecit alle leemten en gebreken, die het nieuwe kenmerken, maar zal de ervaring, in den loop der jaren opge daan, dezen Statenbond niet tot een hecht en krachtig instituut voor duurzamen vrede en rustige geleidelijke ontwikkeling der volke ren kunnen maken? Duitschland heeft geleden, maar over eeni- ge jaren zal wellicht blij kén, dat het door liet leed gelouterd is, dat cr een nieuwe Staat is ontstaan, waarin het zware juk, dat een volk van zeventig millioen zielen drukte, voorgoed van zijn schouders is genomen. En zoo zal het toch qok zijn voor aüe Staten die den invloed van dezen volkeren- oorlog ondergaan hebben. In deze Paaschdagen is de politieke hemel door dreigende onweerswolken verduisterd. Zullen de Geallieerden het volkomen eens kunnen worden, zal men met den overwon nen vijand tot een resultaat kunnen komen Niemand kan het voorspellen en in velen leeft het bange voorgevoel, dat ten slotte al deze conferenties en al deze samenwerking van mogendheden tevergeefs zullen zijn ge weest. Wij weten niet wat de naaste toekomst ons brengen zal, maar wij gevoelen sterk, dat wij in een zeer bijzonderen tijd leven, in de jaren, dat de geleidelijke ontwikkeling van de we reld als 't ware door een sprong onderbro ken wordt Onze kinderen zullen fn een andere wereld leven dan in die welke wij kennen, zij zullen eea andere levensbeschouwing, andere zeden en gewoonten hebben, rmdcre idealen koes teren dan de onze zijn. Zal het Volkerenverbond het groote ge wichtige zijn, dat uit deze ellendige oorlogs jaren geboren wordt, of zullen wij in een we reld met geheel veranderde levensbeschou wing geplaatst worden? Van uit het uit zijn voegen gerukte Cza- renrijk grijpt het bolsjewisme steeds verder om zich heen en wint zijn aanhangers bij duizenden en duizenden. Reeds is Hongarije door den rooden vloed verzwolgen en blijkt de Duitsche dam, die tot dusverre West-Europa beschermd heeft, op vele plaatsen doorbroken. Wanneer de onderhandelingen te Parijs mislukken, wanneer* die Duitsche dam ge heel bezwijkt, zal Europa door dezen rooden vloed verzwolgen worden. Wij bedenken deze mogelijkheid met ont zetting, omdat wij tot nu toe het bolsjewisme als een omverwerping zien van alles wat ons heilig sn dierbaar is. Maar wie kan met zekerheid zeggen, dat de wereldrevolutie niet noodwendig uit dezen volkerenoorlog moast voortkomen an of het mogelijk zal zijn om, tut wat wij nu nog een schrikbewind van het proletariaat noemen, op de fundamenten van hei qude geleidelijk een betere en op hooger beschavingspeil staande, wereld op, te bouwen? Niemand onzer kan voorspellen wat de rstvolsende maiadea ons brengen zullen, mmr wij gevoelen allen, dat hit oude heeft afgedaan en wij tmet snelle schreden een nieuw nog ongekend tijdperk tegemoet gaan. Zoo hebben zich steeds in den loop der eeuwen de levensbeschouwingen der elkaar opvolgende geslachten gewijzigd en zoo zien wij ook telkens; na iedere gebeurtenis die diep in het maatschappelijk leven ingreep, een sprong in den voortgang der geleidelijke ont wikkeling Geen mensch, geen staat is sterk en mach tig genoeg om deze verandering tej. n te gaan. Als een machtige stroom, die alles met zich meesleurt, komt de vloedgolf van nieuwe the orieën en nieuwe denkbeelden over ons heen. Wij moeten mee oi wij willen of niet, wie achterblijft en zich wanhopig aan het oude vastklampt iat verloren. Wij zijn tenslotte de stukken op het groote schaakbord der wereld, de stukken die in hun varieerenden stand en waarde-verhouding steeds weer nieuwe combinaties vormen, maar ook de machtelooze stukken die onverbiddelijk opgeofferd worden wanneer daardoor eén spel van hoogere waarde wordt verkregen. Ons leven is kort en schijnbaar van weinig beteekenis. Maar onze kinaeren treden in on ze plaats en onze kleinkinderen zullen ook hun arbeid weer voortzetten. Zoo lijkt het leven eindeloos, zoo plant het zich voort van geslacht op geslacht en zoo moet uit de gezamenlijke kracht van allen die naar het goede en edele streven, iets vol maakts bereikt worden, wat ten slotte het doel van ons aller leven moet zijn. Het uitvoerend comité te Müuchen wacht niet gelaten af tot de regeeringstroepen de stad zullen bezetten, maar treft harerzijds krachtige maatregelen tot verzet. Het- heeft aan de Beicrsche regeering een ultimatum gesteld inzake den levensmiddelen- boycot en gedreigd, dat wanneer er geen ver andering komt, de bourgeoisie het gebrek het eerst aan den lijve te voelen zal krijgen. Men zal dan waarschijnlijk de burgers hun levensmiddelenkaarten onttrekken en hen van gas en clectrciteit afsnijden. In njiddels wordt bericht, dat er nog ge noeg graan en vleesch voor drie weken in de •stad i3 De rrgoering bericht thans, met behulp van rijkstroepen, een militaire expeditie voor, die c op berekend is het Spartaciscli bewind in Miinchen volkomen onschadelijk te maken. In Brunswijk hebben de regeeringstroepen l et gezag weer geheel in handen Generaal Maerchcr is er nu dictator, heeft de regeering afgezet, den arbeidersraad entbonden, den siaat van' beleg afgekondigd en standgerech ten opgericht, waartegen de commissie van seniores in den landdag een inbreuk op de grondwet van Brunswijk en op zijn rechten als bondsstaat ziet. Rondom Brunswijk staan ongeveer 10.000 man troepen Verschillende kazernes werden niet betreden, daar zij ondermijnd zijn Volgens een' telegram uit Berlijn werd de bevrijding der stad door de bevolking met gejuich begroet en werden de roode vlaggen op de openbare gebouwen neergehaald, om door de Duitsche en Brunswijksche vervan gen te worden. Dinsdag na Paschen zou de arbeid in alle bedrijven hervat worden In Leipzig en Saksen hebben de arsolraden geprotesteerd tegen de staat van beleg, dien zij niet willen erkennen. Zij willen tot de burgerij een oproep richten, waarin gezegd wordt,'dat men zich niet aan de bevelen van den opperbevelhebber storen moet. Ook uit het Duitsche industriegebied ko men minder gunstige bertchten. De stakings- conferentie der revolutionnaire mijnwerkers heeft, naar uit Essen gemeld wordt, besloten at staking voort te zetten. Daar in de laatste dagen de kolendelvers- staking is blijven afnemen, zal dit besluit de volslagen mislukking der staking niet kunnen beletten, temeer omdat de troepen alle werk willigen beschermen. De onderhandelingen met de stakende be ambten van de Berlijnsche metaalindustrie, om de groote zaken en de koopmanshuizen, zijn in een vergadering die' tot laat in den nacht duurde, tot een gunstig resultaat geko men. Door middel van een scheidsgerecht zullen de beambten medezeggingschap krij gen in arbeidsaangelegenheden. Te Wilhelmshaven is een nieuwe staats greep nog bijtijds verhinderd Er zou een Noord West-Duitsche Radenrepubliek wor den uitgeroepen, volgens voorbeeld van Brunswijk. De desbetreffende plannen wer den echter ontdekt en verijdeld. Na een communistische vergadering is het te Offenbach en Main tot ernstige onlusten gekomen. De communisten trokken naar de kazerne der regeeringstroepen, die zij be stormen wilden. De bezetting loste drie sal vo's. Er vielen 30 dooden en vele gewonden. De communisten moesten onverrichterzake aftrekken. Frankfurter regeeringstroepen, die te kuip kwamen, behoefden niet op te tredao Zoo komen uit geheel DtJitecfefcmt toch nog steeds berichten, die er cp wijzsn, dat de toestanden daar alle» behalve normaal zijn. Duitschland leeft in de onzekerheid van wat over zijn lot zal beslist worden, het Duitsche volk weet, dat na deze uitputtende oorlogsjaren nog zware offers gebracht moe ten worden, het heeft gebrek aan ai lei wat hei. leven dragelijk kan doa> zijn en in breeds volkskringen komt men in opstand en wénsebt men m vertwijfeling hot roer van bat staatsschip zelf in handen te aemw, in de tjdele hoop, dat dan een koers Luges! worden, die ten slotte in veilige haven lei zal. Wij deelden in de telegrammen in ons vo rig nummer reeds een en ander over de com munistische troebelen te Weenen mede. Bij de botsingen der menigte mot de poli tie werden in het geheel twee mensch en ge dood en ongeveer 25 gewond. Ten bewijze dat wat te Wecnen is geschied een poging tot omwenteling was, schrijft de „Voikszeiiung" het volgende: In het ministe rie van oorlog, waar de gemengde corimis- sie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle staten der vroegere monarchie zitting noudt ter liquidatie van leger en marine, ver scheen een blijkbaar uit werkeloczen be staande deputatie, die vcrlange, dat het ge bouw om i uur des middags ontruimd zou ztjn, daar om 5 uur de regeering der Raden republiek er haar intrek zou nemen. De ver tegenwoordigers der commissie wendden zich tot den minister van biutenlanü&che za ken, Bauer, en verzochten hem bescherming met het oog op het karakter van exterritoria liteit der commissie. Ook voor de gezanten der verschillende staten en den chd der Ita- liaansche militaire missie Segmo werd be scherming verzocht. In den namiddag kwamen de commissie en Segno in conferen tie bijeen. Er f.ijn verschillende winkels gephinderp. De aanwezigheid van Hongaarsclit- commu nisten, waaiwan er drie gearresteerd zijn, wordt mei de gebeurtenis in verband bracht. De menigte doodde ook nog paard van een gevallen politieagent Het dier werd in stukken gescheurd en het vleesch werd medegenomen. De sociaal-democraten publicecren een vlammend protest tegen deze ongeregeldhe den en dringen aan op handhaving der orde. Sedert gisteravond i: het iü Weenen vplko- men rustig De Arbeiterzeitung betuigt haar diepste leedwezen over de uitspattingen en waar schuwt, dat bij herhaling de contra-revolutie zal zegevieren, omdat entente-troepen dan Weenen zullen bezetten. De centrale arbeidersraad heeft een com munistische revolutie tc Weenen als een on heil voor het Oostenrijksche proletariaat ge kenschetst De bladen betoogden, dat de rcgeering niet alleen de georganiseerde arbeiders, maar ook alle burgerlijke elementen aan haar kant heeft in den strijd tegen alles wat de openba re orde verstoren kan. Zoo moet het de bolsjewistische propa gandisten wel duidelijk worden, dat men in Oostenrijk van de nieuwe theorieën nog niet veel heil vernacht. KORTE BERICHTEN. Qeneraal Robertson is naar Keulen verjLrokkên om het bevel over het Britsche Rijnleger op zich te nemen Communisten zouden in het Roergebied de mijnwerker» aansporen tot emigratie naar Zuid-Amerika. Een Roemeensch socialist deed aan een blad te Boedapest mededeelingen over een Rpemeensche roode garde Volgens het Fioll. Nb. is een plan aan genomen door den Raad van Vier tot voor ziening van Rusland van levensmiddelen, j Het gerucht dat er een plan bestaat voor eea Fransch-Amerikaamch verbond wordt tegengesproken. De offidëele benoeming van den vroe- geren staatssecretaris, thans lid van de Nat. Vergadering, Bernhard Dernburg tot minis ter van financiën als opvolger van Schilfer, is zeer spoedig te verwachten. Reeds Dinsdag zal Dernburg misschien zijn functie aan vaarden. De raad van vieren heeft over Helgo land gesproken en uitgemaakt, dat het eiland moet worden ontmanteld en vernield. De onderscheiden ministers van buitenland- sche zaken der geallieerden hebben besloten, den afgevaardigden der 23 staten, die het voorloopige vredesverdrag met Duitschland onderteekenen, te vragen, zich te vergewissen en er den raad deelgenoot van te maken, hoe veel tijd enmet het oog op de grondwet ver moedelijk over heen zal gaan om het verdrag bekrachtigd te krijgen. De Fransche Senaat heeft de wet op de schadeloosstelling aangenomen, welke nu in het staatsblad zal verschijnen, bevolking der stad Giessen heeft van protesteerd tegen het voornemen om Saargebied politiek of economisch Duitschland af te scheiden, De Hongaarsche Radenrepubliek ver zekert de vrijheid van godsdienst en hand haaft de bestaande bepalingen omtrent het huwelijk. Balfour waarschuwt de Hongaarsche regeering, dat zij het in beslag nemen van bezittingen van buitenlanders moet nalaten. Afgevaardigden van de Belgische sol daten hebben den eersten minister verzocht aan Koning Albert het oorlogskruis toe te kennen. Le antwoord op Naasea's voorstel om legeoeriir t«i Btadhuig. Rusland aan voedsel te helpen onder toezicht van een neutrale conunitóie van Noren, met bijstand misschien van Nederland,/Dencmai ken en Zwitserland hebben Wilson, Clemen- eeau, Lloyd George en Orlando geantwoord ten zeerste daarmee te zijn ingenomen Indien de overheid in Rusland evenzeer tot medewerking bereid is, kan men de struikel blokken uit den weg ruimen, maar alle vijan delijkheden moeten ophouden Dan willen zij het plan van harte steunen De Fransche minister van industrieel herstel, Loucherer, heeft tot afgevaardigden uit ,het parlement bijzonderheden medege deeld over de fihaneieele voorwaarden van den vrede. Deschamp heeft op een interpellatie jn de Fransche Kamer over de demobilisatie ge antwoord, dat eenigerlei demobilisatie op het oogenblik onmogelijk is, Men hoopt, dat het vredesverdrag rpet Duitschland tegen half Mei, dat met Oosten rijk tegen einde Mei zal kunnen geteekend worden Blijkens ean opgave van admiraal Sims hebben de geallieerden gedurende den oorlog 205 duikbooten in den grond geboord. IV O» bali écn: déjeuner dioatoine bij Brinkman, op de Markt te Haarlem. V. Na afloop daarvan vertrek per extra-, tram», aangeboden door den Haarlemschen 9 CHRISTELIJKE AMBTENAARS- BOND. Te 's-Gravenhage heeft gisteren de Alge- mcene Ned^rlandsche Christelijke Ambte- naarsbond zijn algemeene vergadering ge houden. Na opening door den voorzitter van den bond, den heer H. van Munster, 'sprak de voorzitter van de afdeeling 's-Gravenhage, de heer Guijt, een woord van welkom tot de ver gadering, uiteenzettend op welk sociaal standpunt de christelijke ambtenaar moet staan. De voorzitter wiïdde eenige beschouwingen erdagen. aan de November, Nog te hét gevaar niet geweken, zei spr., nog gaat de sociaal democratie rond met een huichelachtigen trek, en daarom bieden wij thans, zonder een pro gram van etechen, onzen steun aan de Neder- landsch Vorstin. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer A. M Schenk, bleek dat het ledental van den bond in 1918 was geklommen, tot 900, van. wie 127 vrouwelijke. Tot voorzitter werd benoemd de heer Mas tenbroek, die de benoeming niet wenschte te aanvaarden. Tot secretaris werd gekozen de heer Ver meulen, tot penningmeester de heer v Stee nes, tot redacteur-voorzitter de heer Masten broek; die ten tweede male in laatstgenoemde functie werd gekozen, en tot zes bestuursleden de heer en v. Dam (Utrecht), Kempenaar (den Haag), Gerritse (Amsterdam), De Vries (Haarlem), Krol (Amersfoort) ai D van Santbrink (Amsterdam). Het Huish. Reglement werd na eenige dis cussie aangenomen. De vaststelling van het Program van Actie werd aangehouden, evenzoo het voorstel tot aansluiting bij H. O. R. A. Wegens het gevorderde uur werden de voorstellen der afdeelingen niet meer in be handeling genomen. Besloten werd de volgende jaarvergadering te Utrecht te houden. Jp werd het Bondsbestuur gemachtigd, om, in dien het groeiend ledental dit wenschelijk maakt en de financiën het toelaten, den heer Van Dam uit Utrecht als tweede vrijgestelde aan te stellen. Na de rondvraag sprak de heer v. Munster een slotwoord. De heer IC Kruithof, voorzitter van net Chr. Nat. Verbond, voerde ten slotte het woord om aan te sporen tot eendracht en het nieuwe hoofdbestuur Gods krachttoe te wen- schen bij het vervullen van zijn taak. De heer Kruithof sloot de vergadering met dankgebed. NED. JOURNALISTENKRING. De Ned. Journalistenkring; die onlangs 35 jaar had bestaan, zal dit jubdé herdenken op Hemelvaartsdag a.s> Het volgende programma hiervoor is opge maakt: I. Gezellige bijeenkomst op Woensdi avond 28 Mei, aangeboden door de ven ging „De Amsterdamsche Pers II. Op 29 Mei (Hemelvaartsdag): "amor gens van half 10 tot half 12 boottocht door de havens van Amsterdam, aangeboden door het Gemeentebestuur. III. Om 12 uur 5 minuten: vertrek per trein naar Haarlem. De H. IJ. S. M. zorgt voor gereserveerde rijtuigen. Journalisten-Kring, naai Groenerwiaal, waar een thé wordt aangeboden door de Veieaui- ging tot bevordering van het Vreemdelingen verkeer, afdeeling Haarlem - HOLLANDS NOORDEN*. De stand der' wintergewassen geeft alle re denen tot tevredenheid. De tarwe, eigenlijk „het gewas" heeft van de vorst niete geleden, en staat nu algemeen uitstekend. Behalve op gescheurd land te er te de zee- polders veel meer uitgezaaid dan vorige ja ren. In den polder Waard m Groet, rad eens bebouwbare oppervlakte bedraagt deze uit zaaiing iusechen 350 en 400 H.A. Van de an dere wintergewassen te ir> de zeepolders wei nig uitgezaaid. Wat karwij, kool- en u&gaterd- zaad,•dó-da ook deze staan zeer goed. ENNV VREDE T De Ni. R Ct. schrijft Het droeve bericht, met bijna gewisheid, omtrent de echipbreuke- vac 't stoomschip De Amstel, doer de reedtrii in ons ochtendblad openbaar gemaald, laat over Enny Vrede geen hoop meer. Ontstellend romantisch staat m dit korte leven vóór de aandacht der velen, die de be gaafde vrouw ais tooneelspeelster bewonderd; of, meer nog, van deze mensch-geworder, le- vens-opbrui.sing genoten hebben Nieuw leven, iets anders, kwam in ons too neel: het had een- kant van uiterlijkheid; yer- fijnde kleurzin, beter manieren, meer most- dainsen* meer moderns waren er ooenbariu- gen van min of meer diManseh was het ai- tijd; maar juist hierin school een kradst, want tegen routine, tegien den sleur aan het doen der vahnenschew, ging het streven le vendig in. Niemand, die daar meer, die er frisscher en fraaier de vcpersoonlijfeing van was dan Es- uy Vrede. Uit een kring van fortuin gekomen, fascineerde zë door haar verschijning, haar iu-beeld-brenging van dfe hoogere standen, vermogenden, die op het Hdlansch tooneel altijd hadden neergezien. Distinctie werd' het, tooverwoord. „Society"-bezoekers kregen bo- eiety-spel! Eerst was het diletianten-tooneel doch immers uit andere maatschappelijke kringen dan die der talrijke oyds rederijkers kamers. En tooi het beroeps-tooneel was ge worden, kreeg men, vooral in Engelsche stuk ken, een echte mondainiteit te zieni, waarvan de Verfijning, het hoogtepunt, naar esthetics- opvattingen als in de weelde van Wilde leid de. En Enny Vrede werkte, werkte. Bleven stuk ken veelal van een onbel angwekkendhtid, die de klacht over Engelsche ziekte" ontstaan deed; haar spel daarin was meest volkomen; gaf natuur in de fijnste détails en op war me zomer-zondagen bleek dit rijke jonge me vrouwtje tot twéémaal dezelfde rol spelend bereidWat een levendigheid, ook in dien ijver; welk een voorbeeld van die „delittantel" Toen bleken haar Wenschen te gaan tot Shakespeare, Hier reikte zij vooralsnog te Hoog, Maar toch, toen men bijvoorbeeld ver nam. dat Theo MaTin-Bouwmeester «belang stelling voor haar aan den dag lei, begreep» men wat die geniale vrouw aan geestkracht en toewijding, maar ook aan natuur, aan tem perament aan vrouwelijke natuurkracht, in Enny Vrede waardeerde. Zoig scheen het hoo- ge haar mogelijk Plotseling brak Zij zelve af Het impulsieve in haar sp< was echo van haar aard geweest; zij wenschtte haar eigen leven te leiden en naar het tooneel scheen dit niet meer te voe ren „La vie n'esrt pas un' roman" doch een roman is haar korte bestaan, ook met dit aan grijpend einde, in verbijsterende wisselvallig heid Terugkaatsing daarvan in de kunst is dat lot verbluffende werkelijkheid gemaakte spel van de vrijwel onhollandsche grillig-verfijn- de, roekeluos-behaag-zieke, maar onder veel bekorends, ook door de openhartigheid van dat als een kind ondeugende en vrijpostige voor zich innemende, moderne mondaine. Ar tieste was zijzij gaf er zichzelf. REVOLUTIONNAIRE PROPAGANDA DOOR AMBTENAREN. In de laatste raadsvergadering te Apel doorn werd door den heer J H. Plet (v.-d.) eene motie voorgesteld vap den volgenden in houd: „De Raad, van ooidëel, dat bedektelij-ke of openlijke propaganda voor ongehoorzaam heid aan het wettig gezag door personeel, in dienst van de gemeente, niet kan, noch mag worden geduld, verzoekt B. en W., indien iemand van bedoeld personeel zich daaraan schuldig maakt en zulks ter hunner kennis komt, hem (haar), voor zoover het personeel betreft, dat door B. en W. kan ontslagen worden, terstond te ontslaan, oi wanneer het personeel aangaat, dat door den Raad moet wqrden ontslagen, terstond aan den Raad voor ontslag voor te dragen." Deze motie werd aangenomen met 3 stem- ALKMAAISCBE COURANT. TUI,. S72. I i l éummma—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1