DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. II No. 94 Honderd een en twintigste Jaargang ,1919 DIN SI» A 9 22 APRIL Hiirnimnmlli Ml TMinltlitilliï 3 ami» I1.S5. Ir. intl 1,911. BnUnnnn S tl. MwrteitHirlins ut. t. iirI, ïrsstsrs Ijttsri hh tüsttrilmts. 8r. !r. R.V. Bos!- sn BuftMnUiri! Barns. Cosier 4 Ia., taita 5 S, Tel. i (iemengd Nieuws. Minn onland. Wij! zija nu in de dagen voor de vredeson derhandelingen en het is b^rijpelijk, dat het thans niet ontbreekt aan beschouwingen en persuitingen, die voor ieder der oorlogvoeren de staten voldoende waarborgen in de toe komst eischen. (De Fransche Senaat acht militaire waar borgen onmisbaar voor de veiligheid van Frankrijk en een motie in dien geest is door den Senaat met algemeene stemmen aange nomen. De conferentie, zegt de Fransche pers, le vert Frankrijk alleen1 diplomatieke en politieke waarborgen. De Amerikaansche bladen hebben een ver bond ter waarborging der uitvoering van het vrdesverdrag'uiteengezet waarin de Fransche pers een poging ziet om Frankrijk het papier van den Volkerenbond te doen aannemen1 als waarborg voor de veiligheid. Men acht even wel een overeenkomst noodig voor een om lijnd1 verbond, onafhankelijk van den volke renbond om Frankrijk tegen een aanval te beveiligen. Wij deelen, zegt o.a. het Journal, het Ame rikaansche optimistisme niet. Wij moeten mi litaire verbintenissen hebben. Amerika en1 En geland hebben geweigerd, in het volkeren bondsverdrag maatregelen van militaire voor zorg op te nemen en er dienen toch maatrege len te worden gepreciseerd! voor het geval van een Duitschen aanval. De Raad van Vier heeft aan de Duitsche regeering laten weten, dat men te Parijs geen 'vertegenwoordigers kan ontvangen, die slechts boden zijn. Men verlangt dat de Duit- eche regeering vertegenwoordigers aanwijst met dezelfde macht bekleed als de Geallieerde gevolmachtigden. Naar uit Parijs wordt gemeld, ziet men in de mededeeling der Duitscners, dat zijl slechts Koeriers zal zenden tot het in ontvangst ne men der voorwaarden slechts een uitvlucht om tijd te winnen in de'hoop, dat de Staten: der Entente nog tot onderlinge oneeniigheid zul len komen. Misschien, aldus dit telegram, (rijn de lei ders der conferentie niet ontevreden over deze poging tot afleiding omdat deze hun tijd geeft him werk te voltooien', daar nog heel wat kwesties geregeld moeten worden. De Duitsche regeering heeft inmiddels al water in haar wijn gedaan en medegedeeld, dat de Duitsche gevolmachtigden van volle dige machtigingen voorzien zullen zijn, vooropstellende evenwel, dat onderhandelin gen over de overhandigde vredesvoorstellen toegelaten zijn. Als gevolmachtigden worden gezonden de rijksminister van buitenlandsche zaken dr. graaf Brockdorff-Rantzau, de rijksminister van justitie dr: Landsberg, de rijksminister van posterijen Giesberts, de president van de Pruisische nationale vergadering Lenert, dr Karl Me'lchior en1 prof. dr. Schikking. Het vertrek der gedelegeerden en1 de hen vergezellende personen zal echter nog wel eenige dagen vertraging ondervinden. Inmiddels beraadslaagt de Raad Van Vier nog steeds over de moedelijike kwestie van Fl ume en zou deze, naar eed Reutertelegram meldt, zelfs tot een crisis geleid hebben. Wil son woonde den Raad van Vier niet bij, doch confereerde met de Amerikaansche delegatie, die met algemeene stemmen besloot over het •onderwerp een openbare verklaring uit te even als men niet over het doode punt heen De New-York Herald verneemt, dat dr. Bertrand, president van Honduras, en Melen- dez, president van Salvador, een verdrag be treffende de vereeniging van deze beide repu blieken hebben gesloten. Melendez wordt president, Bertrand vice-president. Volgens berichten uit Odessa nou in Klein-Am een sovjetrepubliek zijn gesticht De geallieerden behaalden een succes in Moemanland. Volgens het „N. Wien. Tagblatt" maakt Italië ook aanspraak op de klnqoodife van het Heilige Roomsehr Rijk, die vroeger te Aken en Frankfort a. d. Main er. sedert meer dan een eeuw te Weenen wordt bewaard, o.a. kroon en zwaard van Karei den Groote. rijksscepter, rijksappel, enz. van het oaded Duitsche keizerrijk. De Ententelscht van Oostenrijk maat regelen tegen de communisten en het afbre ien van alle betrekkingen met Rusland en Hongarije. Volgens de Pol, Pari. Nacfer. heeft de Entente de kustscheepvaart vrn Duitschland vrijgelaten. f rankrijk, weigerde te treden in Hoovers voorstel inzake de Russische voedselvoorzie ning. Volgens het Berl. Tagebl. zal tegen prins Hendrik ven Pruisen een vervolging worden ingesteld. Ersberger verklaarde dat Duitschland ten allen tijde' bereid is een wapenstilstand met Rusland te sluiten. Bela Kun betoogt 4e Boedapest, dat de sjrijd van de kxiréigde Radenrepubliek te- is bepaald. Het daggeld voor soldaten, die op last van de bevoegde rechterlijke autoriteit als getuigen in strafzaken binnenslands op treden, komt ten laste van het departement van justitie. Deze bepaling geldt voor alle millitairen beneden den rang van officier. gen de Roemeniérs het begin is van de intern. proIetÉriërsrevolutie. De tfongaarsche prole tariërs worden te wapm geroepen eh aaar de grenzen gezonden, In de Fransche metaal- en mijnindustrie is een belangrijke schikking getroffen tus- schen arbeid en kapitaal in verband met de invoering van den aebturendag op 1 Juni 1010. Ta Offenbach hebben botsingen plaats gehad tussdien communisten en regéerings- troepen, waarbij dood® sn gewonden vielen. naar wen uitgesproken staande mes, nki zal dmkrgaem- Da „Oeorga Washington' is te Brest aangdtamn Nadere berichte» over de onlusten voor het parlementsgebouw te Weenen gewagen vm Invloed van Hongaarsche communisten. Renner liet ziek uit over de oorzaken der on lusten. President Wilson schijnt bereid te zijn, voor Amerika een mamtm tover Armenië en eventueel ook over Konstmtimpel Je aan vaarden, Het Belgische soc. congres besluit met algemeene stemmen tot hervatting der inter nationale betrekkingen en blijft trouw aan de tweede Internationale. Het hoofd der Portugeesche delegatie hield besprekingen met Wilson en de andere leidende personen van de conferentie. De Weensche autoriteiten zetten talrijke Hongaarse/te communistische agitatoren over ie grens. HET 23ste CONGRES DER S. ID. A. P. Zaterdag ving dc Soriaal-Dmocrattetiae Arbeiderspartij to Nederland haar 23&te Geogrtg Sa Musis Sterum" te Arahwo aan. De. vooral tier vaa het partijbestuur, de beer W. H. Vliegen; heette de afgevaardigden van de partij welkom m opende het congres. De oorlog, aldus spr., is wel ten1 einde, maar ia wede is er nag niet. Sprvker gai' een kort «vsrsisbl tras fesfc wwuldjgibeuxm Ir m een groot feeseJ gefeomea ea gebtew® over alle Tandem m alle volken, nL dat hetgeen opge bouwd wordt een nieuwe wereld moet zijn m ntet de oadr. Ia West-Europa is de arbeiders klasse roeriger dan ooit tevoren. In België «a in Frankrijk heeft hflt aog niet die groote pro porties aangenomen, maar ook daar het duidelijk, dat de arbeidersklasse zich méér sal laten gelden dan ooit het geval was. Ia Enge land heeft de arbeidersklas© op tel van ma nieren getoond, dat zij wil dat met haar wen- schea en vêrlangens zal worden relsening ge houden. De Duitsche revolutie is op H «ogen blik het groote wereldgeeburen en spreker brengt it dit verband een woord van droeve herinnering aan Liebknecht, Ros» Luxem burg ea Kurt Eisner. Spr. besprak dc pogingen om do Internationale te herstel!en1. Hij hoopte, dat de tot herstel der Internationale zul- veriicu- ding tussehen België en Nederland, die een oogenblik door de annexkraistisdie plantte» dreigde verstoord te worden. Het partijbe stuur der S. D. A, P nam. het initiatief tot een samenspreking met de Belgische soda 1 tu ten en die samiensprekiag heeft de allerbeste gevolgen gehad. Spreker stelde voor om de Belgische werkliedenpartij, die heden ook in congres bijeen was, een telegram te zenden, uiting gevende an de wanschen der Sa. D. A. P voor een goede broederschap en em goeds samenwerking in de toekomst. (Applaus?.) Tot ons eigea laad terugkeerende, herdacht Midden-Europa en de opkomst der arbeiders- klaae in dc leiding der volkeren. 2. Was de wereldoorlog de ineenstorting van het imperialistisch stelsel der bourgeoisie, van de revoluties in Europa kan worden ver wacht, dat zij: den grondslag leggen van het socialistisch stelsel der werkende klassen. Bij hun welslagen is het levensbelang van allen betrokken, öie van eigea arbeid mei hoofd of hand moeten leven1. 3. De, Partij dient rekening te houden met de mogelijkheid, dat de revolgtioBflaire beweging, die mg vele jawa kaa duren, zich naar West-Europa zal uitbreiden. Hierop zul len de inhoud van het Vredesverdrag, het ka rakter van den Volkerenbond, de kwestie der Ontwapening, de mate van verwezenlijking der overal gestelde arbeidseischen en de ver dere ontwikkeling dei revoluties in Rusland werd onder leiding van den voorzitter Vito er Duitschland van grooten invloed zijn. j gen snel begraven. Reeds thans stellen1 de Engelsche arbeiders eischen van socialisatie van bedrijven, en zeg genschap in de fabriek, die ver boven de ge wone vakeischen uitgaan. Overal in de ar beidersklasse breekt zich de overtuiging schijnlijfc hebben aangeduid, waarvoor ook niet veel kennis van de psyche der congresses noodig was Het heeft ten congresse wel een oogenblik geschenen alsof het nog mis kon loopen, namelijk toen de heer Schaper, opge jaagd door een onvoorzichtige uiting van den heer R. Kuyper, wat kras ging uitpakken over de houding van zijn partijgenoot Troel stra in de November dagen, en toen bovendien de naam van den heer Heykoop werd ge noemd als dien van deugeen, cue den leider destijds had misleid, maar zoo sterk was de zucht naar eenheid, dat zelfs deze puntige klip het eenheidsschip niet kon doen stran den Met veel kalmte zeilde de heer Troelstra in zijn repliek er om heen en een voorstei- Arnhem, een commissie van onderzoek te ba- noemen naar het gebeurde in November, baan, dat een nieuwe tijd ia aangebroken, die aan de oude knechtschap een einde maken zal. 4. In dezen stand van zaken openen zich ook voor de arbeidersklasse van Nederland nieuwe mogelijkheden, niet slechte tot verove ring van belangrjjke sociale hervoimingea en verderen uitbouw der democratie, maar ook len slagen. Verder stond spreker stily bij de wam. Volgens Wilson berusten de Italiaansehe aanspraken1 op Fiume op de Londensche over eenkomst, die nietig is geworden doordat men zich bij het sluiten van den wapenstilstand met zijn 14 punten vereenigd heeft. Men acht Oriande's positie in Italië in ge vaar als het hem niet gelukt, Fiume van Italië te verkrijgen. Amerika is de zondebok, daar men in Italië van meening is, dat alleen de Amerikanen1 zoo halsstarrig zijn, dat zij Ita lië Fiume niet willen toewijzen1. In een bijeenkomst van de premiers der sta ten; die vroeger het verdrag van Londen slo ten heeft men inmiddels getracht het Itali aansehe en Amerikaansche standpunt met el kaar in overeenstemming te brengen. De Duitsche pers bespreekt uitvoerig de uitnoodiging van Duitsche gedelegeerden, naar Versailles en1 wijst er op, dat men in elk geval onderhandelingen verwacht. ?ijn de voorwaarden der Entente, aldus de Kréuzzcitung, met Wilson's beginselen on- vereenigbaar, dan kan er voor Duitschland geen sprake zijn van onderteekening van het vredesverdrag. Verscheidene andere bladen schrijven in denzelfden geest. Uit Beieren wordt bericht, dat sterke ge mengde Beiersche en Wurtemburgsche troe- penafdeelingen Augsburg bezet hebben. Bij de straatgevechten vielen aan beide zij den dooden en gewonden. Over de stad is thans de staat van beleg afgekondigd. KORTE BERICHTEN. De Deutsche Allg. Ztg. geeft een blijk baar officieus commentaar op Lloyd Oeorge's redewaarin o.a. gezegd wordt dat de ineen storting van de wereld, voor het gevaar waar van de Britsche premier waarschuwde, kan voorkomen worden door samenwerking van alle naties overeenkomstig Wilson's veertien punten. 1 De inlandsche ambtenaren in Egypte weigeren den arbeid te hervatten, tenzij1 aan zékere voorwaarden wordt voldaan. KAAS. De handel in zachte kaas is geheel vrijgela ten. De minister van landbouw heeft den ge meentebesturen medegedeeld, dat de beschik bare voorraden kaas 20 plua het thaas mo gelijk maken dit artikel boven het gewone kaasrantsoen beschikbaar te stellen. De be stellingen kunnen voorloopig zonder eenige beperking worden ingediend. VIER NIENWE SCHEPEN Naaf de Tel. verneemt, heeft de direcite van dc Hollandsche Lloyd twee vrachtsche pen van 12,000 ton in Engeland in aanbouw, terwijl zij verder zich door aankoop in het bezit heeft gesteld van dc te Bremen liggende passagiersschepen de „Burghard!" en «Bür- mermeister O'Soelt, ieder metend 20,000 ton VERHOOGING VAN DAGGELD. Het daggeld voor de soldaten is verhoogd het vol daggeld bedraagt thans 1.30; het twee-derde daggeld 0.80. Omtrent de toe kenning van daggeld gelden dc navolgende regelensoldaten, die alléén of ten getale van minder dan zes te zamen, voor dienstzaken reizen of verwijderd van lytn korp# of van hunne standplaats verblijf houden, genieten wanneer zij zelf in de korten van hun on derhoud moeten voorzien tegelijk met hun ne soldij, daggeld, en wel vol daggeld. Voor eiken dag b het einde waarvan zij verwij derd van hun korps en buiten hunne woon- of standplaats moeten overnachten, twee der de daggeld voor den dag, volgende op één, als hiervoren bedoeld, indien zij op dien dag nè 12 uur 's middags bij hun korps of in hunne woon- of standplaats terugkeeren of aankomenvoorts twee-derde daggeld voor eiken dag, niet volgende op één, als eerstver- melde, waarop zij meer dan zes uren hebben moeten reizen of afwezig hebben moeten ,b! ven, om bij hun korps of in hunne stand plaats aan te komen of terug te kceren. Met afwijking van het vorenstaande kan, in bij zondere gevallen, onder goedkeuring van den Minister van Oorlog, twee derde daggeld worden genoten, wanneer de afwezigheid of de reis zes uren of korter heeft geduurd. Onder „soldaten" wordt verstaan: solda ten-vrijwilligers, milicien-soldaten, dienst plichtigen van de landweer en den landstorm m voorts alle militairen, wier soldij per dag lij de afgeloopen verkiezingen voor de Er hebben neer aan hm»»» nieuwe icaeu *i«g. mtai laden op 1 April j.l. was 42.633. eerste kwartaal van 1919 is de partij 305 leden vooruitgegaan. Het aantal ïwe^ dé Kamer in 1918. Er hebben 300.000 vol wassen mannen1 hun stem op de candidates der S. D. A. P, uitgeracbht. Dat is een groo te macht, zoodat elke posfing om de positie der S. D A. P. te ondermijnen en te verzwak ken van te voren als mislukt kan worden be schouwd Voorts constateerde hij, dat de regeering en de burgerpartijen er niet in geslaagd zijn uit de gevolgen van de November-gebeurtenissen munt te slaan voor hun positie. Dat feit al leen bewijst de gaafheid en de kradsx der be weging. De partij maakt op t' oogenblik een jubel jaar door. Op 26 Augustus zal het 25 jaar geleden zijm dat de S. D. A; P. werd opge richt. Het partijbestuur stolde zich voor een der partijwaardige feestviering op touw te zetten «»sr aanleiding va® dat jubileum. Ver der memireerde spr., dat de partij gedurende 1918 meer dan 10.000 nieuwe leden kreeg. Het aantal In hetHll met 5005 leden vooruitgegaan abonnés op ,yHet Volk" steeg in 1918 van 30.000 op 40.401. Het aantal Statenleden §reekl§ «ft 70 tot 117. Daardaast kan- ge tuigd worden van een krachtigen groei der vrouwenbeweging en gewezen op het feit, dat het N. V. V. than® 202.000 leden heeft. On danks de burgerwachten en de manifestaties tegen ons, is de kracht onzer beweging on overwinnelijk. De 1 Mei-betooging van dit jaar zal meer dan vroeger staan iu het teeken der praciische eipchen en de vastheid van wil der arbeiders- klase. Aan de November-eischen moet op 1 Mei meer kracht worden bijgezet. Daarnaast moet de 1 Mei-betooging een vredea-betoo- ging zijn. Spreker bracht hulde aan degenen, die ons ontvallen zijn: in het binnenland aan d9. Bakker, ds. Bax, Albert Hahn, Dijkgraaf; in het buitenland aan Plechanoff, Frats Mehring, Victor Adler, Liebknecht, Rosa Luxemburg en Kurt Eisner. (De afgevaar digden verheffen zich ter eere hunner nage dachtenis van hun zetels.) In zijn slotwoord zeide spr., dat de sociaal democratie op 't oogenblik in de geheele we reld de eenige macht is, die in staat geacht kan worden, om de wereld op te bouwen. ïn ons land zal zij tooneny dat zij allerminst uit elkaar geslagen is. De S. D. A. P. houdt krijgsraad en het resultaat moet zijn* nieuwe kracht, nieuwe gloed sn nieuwe geestdrift voor den strijd, dien ons te wachten staat: de leiding te netrm 5. Als normale strijdmiddelen handhaaft het congres de wettige methode der democra tie: organisatie, parlementaire actie <m pro paganda. Hel protesteert tegen1 den econo- mischen en geestelijken dtwang8 vooral van ka tholieke zijde op de arbeidersklasse uitge oefend, om haar in het gebrt.k dezer midde len te belemmeren. Ook de politiek van reactie tegen onze beweging, van regeeringszüde ge voerd, is weinig geschikt een geleidelijke ont wikkeling te bevorderen. Het congres stelt haar voor de gevolgen verantwoordelijk. 6. Voor het geval, dat revolutionnaire situaties de Partij voor de vraag mochten plaatsen mei andere dan wettige middelen de politieke macht te veroveren, zal zij' véór alles hebben te overwegen, of zij1 hiervoor voldoen den steun vindt in de arbeidersklase .r daar- bu'ten. Verder zal het volk in zijn geheel zoo' spoedig mogelijk gelegenheid moetan hebben den nieuw te scheppen toestand vast te rtellen iDe Partij verwerpt dictatuur en schrikbewind en handhaaft het democratisch beginsel, oat zij ook op het sociale leven wil toepassan. Niet slechts volgt dit uit het wezen der soriaal-de mocratie, maar het zal ook allee» op die wijze mogelijk zijn, het economisch leven, waarvoor elke partij1, die de macht in handen heeft de verantwoordelijkheid draagt, in stand te hou den en in socia' rttoche jrichting te ontwikke len. Het congres draagt het Partijbestuur op, te bevorderen, dat het aanstaand Interna tionaal Socialistisch Congres zich uitspreke omtrent de wijze van socialisatie en omtrent de vormen organisatie, waardoor den econo mische» groepen in het volt hunne vertegen woordiging gegeven en dc noodige zelfstan Wk Van Kol stelde voor, ook een groet te brengen aan de Independant Labour Par ty, die ook in congres bijeen was. :De vooratter nam dit voorstel over en zei- de, dat ook aan de Fransche Soc.-Dem, Ar beiderspartij een telegram van begroeting zal worden gestuurd. Dit werd goedgekeurd. Na een korte discussie over een motie van orde met betrekking tot den debat1 ngttijd, werd, na de pauze aangevangen niet de b sprekingen over de algemeene politiek. Het partijbestuur stelde de volgende motie voor: 1Het Congres begroot met geestdrift den val dsr astoerstiecbe regrtrtngas in Oost- en digheid bij het voeren der gesocialiseerde be dril op, dat de overgang naar het nieuwe stelsel met te minder schokken zal gepaard gaan, naarma te in alle kringen de historische noodzakelijk- aeid daarvan klaarder wordt beseft, en de eenheid in de arbeidersklasse grooter is. Na de inleiding van de heeren i roeistra en Vliegen, die beide stroomingen in het partij- bestuur belichamen en en zeer breedvoerige gedachteniwsseling hielden, werden ten slotte alle voorgestelde amendementen en moties verworpen of terug genomen en werd de reso lutie met algemeene stemmen aangenomen nadat Troelstra en Vliegen, evenals Schaper hadden verklaard dat zij zich mei deze motie konden vereenigen. Besloten wordt het Partijbestuur op te dia gen de benoeming van een Commissie, die, zoo mogelijk binnen acut mhaudeu (om de Partij; in de gelegenheid te stellen tijdig net het resultaat der Commissie kennis te maken), in een populair-wetenschappelljk rapport heeft uiteen1 te zetten, waardoor en in hoeverre de kapitalistische voortbrengingswijze thans aan een1 verhooging van den proletarisch en levensstandaard in den weg staat; welke de gevëlgen van een geleidelijke, doch snelle en systematische socialiseering van de voort brenging zullen zijn en op welke voortbren- gingstakken bet proletariaat zijn eisch van socialisatie allereerst heeft te richten. "Hierna wordt bet Congres geschorst om des avonds andermaal, doch thans in huis houdelijke zitting, bijeen te komen. De hoefijzercorrespondent van het Hbld. schrijft: Inderdaad: Het éénheidcoagres. Want de sterkste indruk, dieu wij na het bijwonen der tweedaagsche beraadslaging over de revolutie-kwestie op het congres der S D. A. P. hebben ontvangen, is deze: Vóór alles wilde men het uiteenspatten der partij voorkomen. Dit is dan ook bereikt. Alle amendementen op de éénheidsmotie zijn een voudig en bloc afgewezen en daarna is die motie zelve, met algemeene stemmen aangeno- men. De oogenblikkelijke eenheid der S. D. A. P. laat dus niets te wenschen over. Trouwens, men zal zich wellicht herinneren, dat wij, aanstonds nadat de motie was gepubliceerd, een deigeüjk resultaat als hoogstwaap- I)e'oogenblikkelijke'eenheid is du» bereikt. Ook echter dé duurzame eenheid? Er waren ten congresse afgevaaioigden, die dit ontkenden. Zoo zeide dc heer R. Kuyper: „Ieder van de twee oai tijen kan uit de motto lezen wat zij wil" De heer Bakker (afgevaar- igde van Utrecht) sprak van „een schijaecn- lieid" cn vond bovendien, dat er door die dis cussie met meer helderheid was gekomen over het standpunt van üe partijl. En de liter lv i. 1 vaardig'!" van Heerlen) vergeleek üc motie met een schijnbaar heelen uorïiepot die, als'hij eens gebruikt moet worde», za! blijken stuk te zijn. wij gelocven, dat deze afgevaardigden het bij het rechte eiau heddes. Dtze motie ver andert eigenlijks niets in het goochil, dai bin nen de partij door de Novembergebeurtenia- sen was ontstaan. Ook zonder die motie zon de partij niet zijn uiteengevallen, ae belde groepen zij die (behoudens ondenkbare uitzonderingen, waarvoor men echter geet» motie behoeft te maken) oen wettigen weg. wil blijven bewandelen es zij die een revolu tie willen aangrijpen zoodra ze kans van sla gen biedt zouden hebben afgewacht of er een revolutionnaire Kans zou komtn, preek» zóoals ze nu zouden doen. En kom\ «at zul* een kans, doet zich een revolutinnairt situa tie voor, „nu ja, dan zullen we wel aien te werd ten congresse door meer dan eéat spi1*- ker gezegd. Maar dat het inzicht den niet wein»& uit been zal loopen is wel zeu duidelijk gebleken. En voorts is ook wel gebleken dat zclfa tte voorstanders van den wettigen weg oog wel zooveel voorbehoud maken omtrent hei afwij zen van een revolutie dat op hen ato ram mend element in een revohitionnaire situatie volstrekt niet altijd zil zijn te rekman. De heer Troelstra constateerde het veel vuldig maken van voor^houó dan ook na tuurlijk met voldoeuliig. De S DAP, diit is wel zeker zhl niet aansturen op sen revolutie', maar hoe haar houding zijn aal wanneer de gelegenheid zich aanbiedt, zal al- hangen van het resultaat van den strijd, die thans is uitgesteld, maar die dan in de partij leiding zal worden gestreden. En voor Üe mogelijkheden, welke de motie daarbij opent, is het niet geruststellend dat de héér Troel stra heden zeide deze motie ia mijn motie. Hij zal daarmee dus kuunen werken als in November. VERE&NIGING VAN HOOFDEN VAN SCHOLEN IN NEDERLAND In de sociëteit ;/De Hereeniging" te Deven ter hield gisteren de Vereeniging van Hoof den van Scholen in Nederland haar 20e alge- tneenn vergadering, ondnr voorzittcrscap- van den heer F. F. A. /.ernike uit Amsterdam, die de vergadering met de gebruikelijke rede opende. Jen slotte constateerde spr tol zijn vreug de, dat de ^vereeniging na enkele jaren van stilstand en achteruitgang, pu tot grooten bloei schijnt te komen. Het ledental is niet on aanzienlijk toegénomen. Cudanks het feit, dat de verbetering der jaarwedden de kas van den penningmeester ten goede komt, zal een con- tributieverhooging noodig zijn, en zullen er het volgend jaar voorstellen in dien geest worden ingediend. Uit het na deze openiflgcrede uitgebrachte rapport over de ingekomen geloofsbrieven blijkt, dat ter vergadering aanwezig zijn drie provinciale verecnigingen, zestien afdeelin- gen, vijf stemhebbende slg- aicene leden en het volledig hoofdbestuur. Van den minister van onderwijs is bericht van verhindering wegens ambtsbezigheden ingekomen. Be sloten werd de volgende vergadering in Utrecht te houden. Hierop leidde de heer C F. A. Zemike de oesprekingen in over het rapport betreffende de aansluiting van het lager aan het middel baar onderwijs, r. wensclïti Spr. wensctite slechts de lagere school voor allen, doch de voortgezette alleen voor de met geestelijke goederen het meest begaaf- den Het toelatingsexamen, argumenteerde de héér Zemike verder, behoort te worden afge schaft en vervangen door een regeling, waar bij de leerlingen op een verklaring van hd hoofd der door hen doorioopen school tot de middelbare school "of bet gymnasium worden toegelaten Lenige aanwezigen ter vergaaering spra ken zich uit voor verschaffen van het Fransen op" de lagere school. De inleider verklaarde zich daar beslist tegen. In de middagzitting kwamen allereerst aan de orde voorstellen van de sideenng Haai> ALIMAAËSGIE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1