DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 8 l Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG No. 95 Dezo Courant wordt el kon avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs dor gewone Advertentiên Per regel f 0.15. Bij groote contracten rabat. Groot© letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan do N.V. Boek- en HandeSsdrakkerf v/h. HERMs. COSTER ft. ZOON, Yooröam C 9. 28 A F R1 Si. FEUILLETON Ziijn icioo. Binnenland. Oil numm«r bestast utt 2 bladen. Telefoonnummer 3. Jn (Hongarije waar men zich toch al niet zoo heel geestdriftig in de armen van het Bolsjewisme heeft geworpen vreest men alge. meen, dat de -nieuwe staat van zaken slechts van korten duur zou zijn. Zelfs de volkscommissarissen beginnen bang te worden, dat hun rijk wel eens spoedig tot het verleden zou kunnen behoor®. Zij wij ten den algemeencn tegenstand, die zich van buiten de grenzen openbaart, natuurlijk aan de propaganda der Entente. Reeds rukken de Roemeensche legerscharen tegen Hongarije op en de Zuid Slaven en Tsjecho-Slowakken zullen dit voorbeeldi waar schijnlijk spoedig volgen. Of het Hongaarsche volk er voor te vilden zal zijn voor den nieuwen staat, waarvoor de liefde al heel wat bekoeld schijnt, tan strijde te trekken, is sterk te betwijfelen Maar de volkscommissaris Bela Kun hoopt niet alleen op steun van een eigen leger maar ook op hulp van zijn Russische geestverwan ten. Toch is het de groote vraag ©f Rusland1, dat de handen reeds zoo vol heeft, nog hulp bui ten zijn eigen grenzen zal kunnen zenden. De Siberische troepen van admiraal Kolts- jak naderen meer en meer de Wolga en- de Russische Sovjetregeering roept alle hulptroe pen te wapen, om dit haar naderend gevaar met succes te kunnen bestrijden. En zoo zullen er wel weinig beschikbare troepen als hulp voor het door de Rcemeniërs bedreigde Hongarije overblijven. Om op vele-gebeurlijkheden voorbereid te zijn heeft Duitsch-Oostenrijk inmiddels toch besloten zijn grenzen aan da Hongaarsdie zijde te versterken en de vluchtende soldaten van1 het Hongaarsche Roode leger desnoods te kunnen ontwapenen-. Zooals wij reeds mededeelden hebban de Duitschers, na zich eerst van- dec domme gehouden te hebben, thans te kennen- gegeven, dat zij afgevaardigden van voldoende vol machten voorzien' zullen zenden. r> Maar zij rekenen- er dan ook op.' dat er werkelijk onderhandeld aal worden en dat hun afgevaardigden geen marionetten- zuilen zijn, die slechts ja en amen hebben te -knikken op alles wat men hen voorlegt. Daarop hebben de Geallieerden nog geen definitief antwoord gegeven. Zij willen na tuurlijk niets liever dan dat er geen- onder handelingen plaats vinden omdat zij! heel goed begrijpen, dat hoe meer er onderhan deld- wordt er des te meer kans is, dat de Entente wat van- haar voorwaarden zal moe ten, prijs géven-. 'De rranscbe en EflgeJsehe pers verkondi gen dan ook luide, dat onderhandelingen niet toegelaten kunnen worden- omdat Duitschlamd een verslagen- vijand is en bovendien omdat de Entente het nu na. veel moeite 'eindelijk over de opstelling der definitieve voorwaar den eens is geworden Maar van Duitsche zijde beseft mep hee.l goed, dat het feit van verslagen te zijn geen onderhandelingen uitsluit en dat Duitschland er toch ook niet de dupe van mag word® dat zijn vijanden het onderling] zoo weinig Naar het Fransch*van Victor Cherbuliez. 37) Gravin de Juines zag hem niet. Had ze dea heer Têterol daar zoo de brug zien overstap pen en had ze eenig vermoeden gehad van wat hij in het kasteel kwam doen, dan had ze waarschijnlijk het verstand er bij verloren, of ze had een ongeluk begaan; in ieder geval zou ze geweklaagd hebbên over de jammer lijke gevolgen van haar „zonde". Maar ge lukkig was Madame de Juines afwezig. De baron had haar met een z,oct lijntje weg we ten te krijgen. Hij had er haar op gewezen, dat zij met zulk prachtig weer eens een rij? toer moest maken; ze kon dan immers een bezoek brengen aan de zusters van de Heilige Marie, die ze zoo af en toe wel kleine atten ties ging bewijzen en waar ze dan meteen haar hart aan uitstortte over haar „zonde". Met het grootste geduld hoorde de goede zusters haar aan, begrepen en troostten haar. Als Madame de Juines dien dag op Salig neux was gebleven, zou zeker een teek® van boven haar het naderen van den vijand heb ben aangekondigd. Tóen Gesar den geest gaf, verduisterde de zon, de Po trad buiten zijn oevers, standbeelden stortten bloedige tra nen, de dooden stonden op en wandelden door de straten en de bosschen weergalmden van een somber gehuil. Op het oogenblik, dat de heer Têterol de Limourde overschreed, had er geen zonsverduistering plaats en geen gehuil werd er vernomen. Toch be weert men, dat er op 12 September 1875, pre cies om drie uur, iets vreemd werd verno men op Saligneux, want eenige minuten te vorep was het bladstil geweest in de lucht; maar op eenmaal boog een geweldige enk- eens zijn gebleken, Hoe verslagen de Duitschers ook zijn, zij hebben toch nog wei eenige handige staats lieden, die bekwaam genoeg zijn om de di plomaten .der Entente eenige moeilijke vraag stukken -ter oplossing te geven. Duitschlamd wenscht niet geheel en al als een verslagen vijand behandeld te worden en wanneer het er kennis van krijgt, dat zijn af gevaardigd-en vrijwel als gevangenen behan deld zullen worden en in auto's met gesloten gordijntjes van en naai- den zittingsraad zullen gereden worden, dan neemt het dit heel gemoedelijk op met de mededeeling, dat de Geallieerden zeker de bedoeling hadden dat slechts koeriers tot in ontvangstname en overbrenging naar Duitschland der vredes voorwaarden moesten gezonden worden. Voor van volmachten voorzisnc afgevaar digden acht Duitschland dergelijke voor schriften vanzelfsprekend te vernederend. Lloyd George schijnt van onderhandel ia- gen niet afkeerig te zijn. Het is nu maar de vraag hoe dé andere hee- ren er over denken. Berichten uit Mflnchea bevestig® nog aiet dat de regeering in de uiterste moeilijkheden zou verkeer®. Groote demonstraties zijn ge houden. Menschenmassa's trokken met roode vaandels voorop door de straten. Op verschil lende plaatsen zijn vergaderingen gehouden. De bedrijfsrad® zijn het wel is waar niet met de regeering eens, doch er ia nog geen spra ke van den val der regeering. Uit Bamberg wordt gemeld!, dat Dr. Lewien in een vergadering van parfüjvriemden streng vertrouwelijke mededeelingen heeft ge daan. Daarvan is echter bekend geworden dat de ineenstorting vaa de communistische heemdiaTOij', 'wegena gebrék aan levensmid delen en baar geld, aanstaande is. De tegen München oprukkende vrjjwilli; maken ara verdediging der stad' Daarom it overeengekomen dat Lewien nog drie perBonsn-, met medeneming van de in dé banken' in beslag genomen gelden en sieraden in vliegtuigen naar Boedapest zul te vlucht». Lewien hoopt over se® weker naar München terug te keexm t*w einde dan de Radenrepubliek definitief te vestigen-. De regeering Hoffmann is van plan dezer dagen haar zetel naar Neurenberg over te brengen. Zij heeft de militaire censuur inge voerd voor de geheele Beiersche pers. KORTE BERICHTEN. In verband met dé a.s. vredesonderhan delingen zal de D uitscke nationale vergade ring spoedig worden bijeengeroepen. Bij een begin van brand in een- bioscoop te Charleroi ontstond eert paniek. De bezoe kers sprongen van de galerijen en uit de ra men, waarbij 40 personen gewond werden, vijf zeer ernstig. Te Bremen is een burgerlijke staking uitgebroken als tegenmaatregel tegen de al- gemeene staking De volgende week zat te Brooklyn het grootste slagschip ter wereld, de superdread- nought „Tennesseevan stapel loopen. Het zusterschip „California" zal binmaikort even eens te vrater gelaten worden. De -schepen me ten 32.300 ton, de bemanning bedraagt 1119 wind de toppen van de olmen op het terras, en de muren van het kasteel schudden op hun grondvesten. We zouden er niet bij durven voegen, of een van de drakenfiguren boven op het dak ook wijd opensperde; of er een klaag lijk steunen vernomen werd in den grafkelder van de kapel, waar drie de Saligneux' rust ten; of dat ae .dooden zich soms omkeerden in hun graven. Maar zeker is het, dat de wind een grooten steen van een toren deed vallen, waardoor gelukkig niemand eenig letsel be kwam en dat de prachtige klimroos, die hee- lemaal tot aan den ommegang van dien toren reikte, al haar rozen op den grond strooide, waarna de wind plotseling, als bij toover- slag, ging liggen. Op die wijze werd op de zen gedenkwardigei dag de inval der barba ren aangekondigd, de wrekende verschijning van Attila, koning der Hunnen, en geesel Gods. Baron de Saligneux bezat niet zoo'n leven dige verbetlding als zijn zuster. Het was hem onmogelijk om in een vallenden steen of in een rozenregen een waarschuwing van boven te ziende windvlaag verwonderde hem, zon der dat hij er zich door ontroerd gevoelde. De heer Têterol had zijn bezoek aangekon digd tegen drie uur. De baron kende de over- groote stiptheid van den vijand en wachtte dien af, al op en neer wandelend in zijn park. Toen hij hem nog van verre zag aanstappen, ging hij hem tegemoet, voorkomend als al tijd. De heer Têterol maakte onmiddellijk halt en riep zijn gastheer al van verre toe: „Daar hebt u hem nu, mijnheer de ba ron! En wat zegt u-wel van nem?" De baron nam Lionel eens goed op, die, nadat hij een buiging had gemaakt, nu ook zijn doordringende^, fieren blik op den heer de Saligneux richtte, die begon: „Ja, mijnheer, de faam had uw lof hier reeds, gezongen. En misschien wel voor 't worpen, trekken Hmgirtte dieper elder Hongaar mos In koppen. Een drievoudig defensief verband 4us- sdi«t Frankrijk, Engeland en AaexiL» wondt volgens Reuter, ontworp». De Roemenen binnen-. Een gedeelte\der pen weigert tie vechten. Bela Kun dat de toestand zeer kritiek is. -- Bela Kun heeft een oproep gericht tot de revolutiouna're arbeiders van alie landen, tot bijwoning van het congres van de Hon-' ^aareche revolution aire arsol-raden, op 5 In de Kr lm veoMtn d® bolsjewiki reeds om SebastopoL In Lijfland is men voornemens voarïoo- pig een militair directorium, uit twee leden bestaande, in te steil». De leden der Britsche Socialistische Partij zuilen stemmen over de vraag, of de party zich zal aansluiten bij de „Derrie Inter- natioaade" te -Moskou. In de Krim braditei de FraasriiCT d«e bolsjewiM een nederlaag toe. j— De staking in het Ruhrgebieê is aaa het verloop». Een Japmtsche missie wordt tope® 27 April te Marseille verwacht. De Berlijnsche bankbeambtea fcrvatt» het werk. De geallieerden zijn voornemens den levensmidaelenaamoer naar DuILcft-Oostert' rijk uit te breiden, De invoer van levensmiddelen naar Duitschland zal voortaan geschieden Jom be middeling van dm vifj» handel. De Britsche eskaders zijn te Brest ew Cherbourg aangekomen. Te Sheffield is het achtste jaarcongres vm Ae Britsche socialistische partij begest- nffli. Brmting heeft op het codalistiseh con- j te Parijs over het bolsjewisme gespt©- m. In zake Fiwne óe Raad vm Vm nog niet tot overeenstemming gAomea. Als protest tegen het zenden van Wur- tembergsche troepen naar Beier®, rijn is Stuttgart stakingen «ÜgéfcrokaB. Wilson zal met voor het einde van Mei 'naar Amerika vertrekken1. eerst, was haar bazuingeschal overeenkom stig: de waarheid it zeggende stak bij Lionel de hand toe en heette hem welkom. Dé heer Têterol was alvast wat vooruitge loop®; hij had weer een idéé in het hoofd, e, als hij daarmee te voorschijn trad, stelde hij ei zich een schitterend effect van voor. Toen hij dicht bij den vrucht® tuin was ;ekomen, die rechts van het kasteel lag, zocht ij er iets, wat hij tot zijn leedwezen niet scheen te kunnen vinden. Hij duwde een laag, getralied deurtje open en trad den tuin bin nen. Wat hij zocht, was een pereboom, die niet meer bestond, maar, met zijn arendsblik, herkende hij de plek, waar hij dien vroeger gezien, had. Hij wenkte dtn heer de Salig neux en Lionel, naderbij, en toen zij vlak bij hen waren, begon hij met zijn diepe stem: „Mijnheer de baron,' indertijd stond hier een pereboom me dunkt, ik zie hem nog voor me een mooie, kegelvormig-gesnoeide pertboom. Ik was toen al heel blij, dat ik nog maar als gewoon tuinmansjongen in dienst van den baron de Saligneux mocht zijn. En toch kon ik mij niet vleien, dat ik zoo bijzonder in de gunst stond bij mijnheer uw vader. De Hemel beware me echter, dat ik kwaad van hem zou spreken 1 Maar hij be weerde, verstand van tuinieren te hebben en dat kon ik toch niet uitstaan, want hij kende er nog de allereerste beginselen niet van. Zoo hield hij stijf en strak vol, dat een schaar beter is dan een "mes, ora de vruchtnoomen te snoeien. En dat is onjuist, geheel onjuist! Allen, die maar een beetje verstand van liet vak hebben, weten al dadelijk, dat een schaar altijd min of meer den tak, dien men onder handen heeft, beschadigt." De heer Têterol behandelde die beele ge schiedenis met een levendigheid, of ze dien vorig® dag eerst had plaats gehad, of de be spreking er van wel veertig iaar lang was NEDERLANDBELGIë. Het congres van de Belgische Arbeiders partij heeft Maandag na de verklaring van minister Vandervelde de volgende motie aan genomen „Het congres, herinnerend aan de motie van 't Kerstcongres 1918, overwegend da* de zeer duidelijke houding door de partij tegen de annexatiebeweging aangenomen, haar vruchten heeft gedragen, verklaart meer dan ooit in zijn desbeireffende houding te. blijveu volharden, roept alle organismen en leden der partij op, om het principe van vrije zelf beschikking der volkeren te dcsea zegevieren en verwerpt -met alle energie elke imperialis tische propaganda, duistere of openbare, die het land leehts naar nieuwee, on dubbelzinni ge toestanden en nieucwe verwikkelingen kunnen voeren." Ook het eveneens te Bnissel gehouden con gres van. Liberale Jonge WachL» Leeft e motie tegen het Belgische annexionisme aan genomen. Daarin wordt de wensch uitgespro ken, dat de liberale partij elke actie zal ver werpen, die'intemationale gescnillen, in het bijzonder met Nederland, zou kunnen ver wekken en dat de Scheldewijziging zal ge schieden zonder gedwongen grenswijzigin gen of verkapte annexaties. jaarverslagen en hst verslag van ds Ksmw tractie gaf ccn dsr afgevaardigden dsn hse ren van de Kamerfractie harde aotsn te kna ken over het absentisme. bpr. drong er bij de Kamerfractie op aaD dat zij na aaaaeaain-g van de wct-Aalberse zal gsan werken voor verbod van nachtarbeid voor typografen. De heer Schaper behandelde bij ontstente nis van den heer Troektra, de op dé Kamer fractie uitgebrachte critiek de afschaf fing van nachtarbeid voor typografen bsrreït spreker zal deze kwestie in die Kamerfractie ernstig ter sprake brengen. Ook spreker is ernstig getroffen door hst absenteïsme, maar men moei niet de Kamer fractie in haar geheel verantwoordelijk stel len. Dé heer Van Kuijkhof, penningmeester van de partij, wijst op dea ffaanciceioc. nood ia de partij. Er is ccr. achterstand sw 25.080 gulden. De heer Wiirnot bewprak dsms» ont werp gemesnteprograiB so de daarop ïcge .i ctllMIKll -N It'll M HET S. D. A. P.-CONGRES Derde d»g. Te negen uur werd het congres heropend. De voorzitter deelde mede dat de Belgische partij op haar congres heeft besloten, zich weer bij dc Iniernationalc aan te sluiten Bij ae algemeene beschouwingen over de uitgesteld. Die hoogst eigenaardige man hield altijd zoo aan zijn gedachte vast, dat de tijd niet in staat was, er iets aan te veran deren. Zijn ergernjssen, kortom zijn herinne ringen van aangenomen, zoowel als van on- aangenamen aard, bleven altijd jong „Zoo was ik op een goeden dag bezig om dien pereboom te snoeien", ging hij voort, „en ik zou juist de krom-gégrooide takjes tot een lengte van acht centimeter afsnijden, toen mijnheer uw vader op mij afkwam. Het was tien uur in den morgen en hij droeg een ap pelgrauwe morgenjapon. Een paar minuten lang stond hij naar mij te kijken met de han den in de zakken en toen begon hij mij cpeeris uit te maken voor ezel en stommerik en ik weet al niet wat, en hij verweet mij maar, dat ik zijn pereboom bedierf. En waarom zou ik dat gedaan hebben? Ik had niets tegen dten boomik voelde nu wel nooit zoo bijzonder veel voor het eigendom van anderen, maar ik heb altijd gehandeld volgens het beginsel van goed te willen doen, al wat ik deixl. Mijn heer uw vader werd boos; ik was zoo vrij hem te antwoorden en toen..., vat u wel? Hij stond daar en ik hier; toen gaf hij mij een f linken schop, waardoor ik mét geweld tegen den boom gesmakt werd." En de heer Têterol lachte, dat hij schater de. Toen zette hij weer een aooge borst, leg de de enorme handen op de enorme heupen en riep: „Wat zou mijnheer uw vader wel gezegd hebben, mijnheer de baron, ais iemand op het oogenblik, dat hij die vermaning uitdeelde, hem voorspeld had, dat ik eens een zoon zou hebben, die een huwelijk aanging met zijn kleindochter?" Terwijl hij dit zei, blies hij de wanken op, keerde het hoofd naar rechts en links, als om heel de omgeving te verpletteren door zijn indrukwekkend optreden. De beer de Saligneux hoorde hem aan en diende amendementen. De suciaal-dcmoerati- eche gemeentepolitiek stelt zicïi niet te doel in de eee of andere gemeente 't soc&Wss® te vestigen. De vestiging van het socialisme kac sh-chte internationaal nations*' tot ?tend ko men op den grondslag van gemeenschappelijk bezit van grond en nroduttiomiudrte. i> verwezenlijking van deze voorwaard» ligt buiten het bereik van eenigen gemeenteraad. De eociaal-dttnocx atisehe gemeentepolitiek stel zich ten doel het orgaan der gemeente meer en beter dienstig te maken tof het ijllich ten en beheenen van allerlei instelling» ter voorziening in de behoeften der ingezetenen, waarbij gestreefd wordt naar het grootst mo gelijk gerief voor de verbruiker* en rekening wordt gehouden met hm economische pari tie. Onzt gemeentepolitiek tea ach zoowel op het platteland als in de steden eiken dag be moeien met tientalleaa 'ancdegöiieden, d?« het leven der ingezetenen tea nauwste raicea. Deze vooropstelling moet er tee löLdan, dat in on& gemeenteprogram geen auiver «oeialte- tisdu eiachttu kunnen wórd® opge&cmsai, o dai bij tilt daarin te steil® stoóheö r&adsg •uoet worden gehoudeu met de vraag, of da» thans ic-cda in iet Vapitalisms teiBflas wordea doorgevoerd. Er is verband iucachesi aremeeB- tewet en rijkswet, en in meer day Hu opdicht wordt de doorvoering van efechen van democratische gemeentepolitiek door de rijks- wetgeving min of meer «eg®ge&OQd«a. Punt één hef ontwerp gcmeaatajBao- gram luidt: Naar de draagkracht opklimmende belas tingen met ruime vrijstelling van lagere inko mens en aftrek voor onderhoud van kinder®, onvermogende ouders inwon®de verwan ten Belasting® op de waardevermeerdering van bebouwde en onbebouwde eigendommen Bijzondere belasting van eigenaren, die bij- O belasting venVsindee enltalsa n-okler- en zondere voordeel® trekken van gemeente wei ken. Punt 2 wordt na o® kleine wijzigi&g door den heer Wibaut aldus voorgesteld: Overbrenging in gemoetcbeheer van alle plaatselijke particuliere monopolies van zoodanige bedrijven, welker particulier^ be1 lieer jrijuig is met het verbruikersbelang, onderwijl keek hij maar steeds naar zijn stok Het was het bewuste extaiplnar met dm aga ten knop, dat hij inmu rs had will® kapot slaan op d® rug van dra heer Têterol. Terwijl hij Hét ding tusscben duim en wijs vinger van de rechterhand viel. wendde ea keende hü het nazr allé kant® draaide het nu eens in de hoogte, dan weer naar omlaag, tot zijn hand ea moe van werd. nn ten slotte maar alle booze gedacht® uit het hoofd zet tend, antwoordde hij op minzam® toon ea met zijn innemendstcn gtimlach: „Mijnheer Têterol, is 't mogelijk, dat mijn vader geen verstand had van ooorsnoeien ea dat hij verkeerd deed, cm e® schaar te verkie zen bov® e® snoeimes, maar dat neemt aiet weg, dat hij e® man van verstand was. Had hij kunnen voorzi®, dat e® goed aange brachte schop eens van zulke grcotsche ge volgen zou kunn® zijn voor zijn geslacht, dan zou hij ongetwijfeld nog ééns zoo'a krachtig middel hebben toegediend, om der te zekerder te kunnen zijn van de uitwerking." Al di® tijd, dat zijn vader aan het woord was geweest, had Lionel zich ellendig klein m vernederd gevoeld; hij had wel onder den grond willen wegkruipen. Het antwoord van d® heer de Saligneux nu gaf hem op- e®seens weer een beel andere onbehaaglijke gewaarwording en hij voelde, <M hij een kleur tot over de oorea kreeg. „Wat den heer Têteroi betrof, die meat eens evm nadenk®, of hij dat antwoord van d® baron nu goed- of kwaadschiks zou op- nem®. E® blik op di®s onschuldig gelaat stelde hem echter gerust zijn stemmmg bleef behoud®. „Waar ie toch mademoiselle de Salig- ncüxó" vroeg hij. „Het oogenblik is nu daar. Ik brand van veriang® haar mijn zoon voor te steil®!" „Dat is auders niet meer noodig", ant woordde de baron, „gisteren heeft er al ccn AL&MAARSCHE COURANT mm «fWAUl 'e RIJKS MIDDELEN. Ging het ia de eeiste twee maandex slecht met de ontvangsten van 's lande kar. Maart heeft weer veel goed gemaakt. Met de op» brengst der directe belastingen ging het niet veel beter dan in Januari en Fehruari, maar enkele accijnzen, de zegel» en registratierech» ten, doch in 't bijzonder de invoerrechten, Iie» pen zoo flink op, dat het nadeelig verschil der vorige maanden, bi) 1018 vergeleken, is wegge» ■werkt en veranderd in een goeden voorsprong. Het nadeelig verschil van een millioen gulden .iver 'de beide eerste maanden is vervangen door een accrès van ruim anderhalf millioen gulden. Over Maart 1918 werd ontvangen 19,157,708.62 tegen f 21.787,726.36 in de afge. loopen maand. Deze bevredigende uitkomst is voor het grootste deel te danken aan een toeneming van het handelsverkeer, tengevolge waarvan de in» voerrechten 2,240,410.68 opbrachten teg«?n 666.646.49J4 in Maart van het vorig jaar. nk de ontvanptcijfere der loodsgelden wij» een op den vooruitgang in het verkeer, n.l, 75,262.84 tegen 18,454.93 ia Maart 1918. Van de directe belastingen bleven grondbe» lasting en inkomstenbelasting nog bij verleden jaar ten «fchter, met reap. 181,000 en 1,617,000. Daarentegen steeg de personeele belasting met ongeveer 200,000 en de vertao» gensbelasting met 300,000 terwijl uit de divi» dead* en tantième»belasting 185.000 werd ontvangen. By de accijnzen wares het de suiker, die 1,129,999, het gedistilleerd dat 323,000 meer opbrachten. Daarentegen werd uit den wjjnaccjjas 169,000, het zout 89,000, bier 25,000 en geslacht 399,000 minder verkre» gen. De zegelrechten stegen met 442,000, de re» glstratierechten met 739,000 en de successie» rechten saet bfjm 100,000. Het statistiek-echt steeg van 83,983.!© ia het vorig jaar tot 196,222.51 in Maart 1919, De domeinen leverden ditmaal 10,000 aia» der op. "7 - De geheele opbrengst over de eerst® drie maanden van dit jaar is f 56,307,990.41 J4, ter» wijl verleden jaar m hetzelfde tijdvak f 34,737,987,3414 werd ontvangen De belastingen in verband met de buitenge» wone omstandigheden (oorlogswinst en verde» digingsbelastingen) hebben in Maart f 19,631,997.20 opgebracht en in de eerste drie maanden van dit jaar 51,822,736.80. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1