DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BtnM QYerzlGtit. Honderd een en twintigste Jaargang Uoinnntiplli Hl TBornlttatallni j. J maanden 11.65. H. J. DMtl 1.60. tatainm 5 et MnrtntMIs 15 et j. rtnl. pesüre Islteri eau ilaatintmts. Bi. k. Besk- ee BuMMM Hm»- Ia. itsita! Ctel. 3 DOUDIBDAG 24 APRIL FEUILLETON. Zijn ideej Binnenland. (iemengd Nieuws. Zooals bekend heeft ds Duiteche regeertog er in toegestemd van voldoende volmachten voorziene onderhandelaars naar Parijs te zenden mits deze daar slechts op behoorlijke wijze worden ontvangen, en niet als wilde die ren in gesloten rijtuigen van en naar de zalen der vredesconferentie gebracht zullen worden. Daarbij heeft de Duitsche regeering laten we ten dat zij er op rekent, dat de Duitsche afge vaardigden niet eenvoudig als koer era maar als onderhandelaars zullen beschouwd wor den. Of dit 't geval zou zijn was nog vrijt on zeker en men zag met begrijpelijke spanning naar het antwoord der Geallieerden uit. Dit antwoord is thans verschenen. Het is eemgszins vaag maar voor de Duitschfir» toen niet ontmoedigend. De Geallieerden laten in het midden of er al dan niet onderhandeld zal worden maar zij deelen ook niet mede, dat dit niet het geval zal zijn. De Duitsche gedelegeerden kranen, naar gemeldi wordt, vertrekken als zij gereed zijn. De Duitsche regeering moet den datum van vertrek maar zoo spoedig mogelijk bekandl maken. De gedelegeerden zulle» dan 's avonds te Versailles aankomen «n ziek op hun gemak kunmisoi jnstalleeres Tevens wordt hun volledige vrijheid van beweging toegezegd wat de aanvulling vaa kun op dracht betreft en zulten rij in kei verter «ast hun regeering van telggraaJ so tetefew» ge bruik mogen maken. Dat is dus eens weer een politiek succesje waarover de Duitsche diplomaten zich in de handen kunnen wrijven. Wij deelden reeds een en' ander mede over de donkere wolken die in Hongarije aan den politicken hemel komen1 opzetten. Het nieuwe Bolsjewistische bewind Zft op faeete kolen en- spreekt: zijn onverholen ar- Uit Parijs werdi heden geseind, dat naar aanleiding van het manifest van Wilson, waarin déze uiteenzet, dat Amerika op grond van de beginselen in de bekende 14 punten vastgelegd, niet kan [instemmen met de toe wijzing van Fiume aan Italië, Orlando be kend maakt, dat hij1 morgen Parya verlaat ea naar Italië terug keert. Daar is bet conflict al. iHlet is au maar de vraag boe Qemencetu zich tegenover1 rij® vriend Orlando gedragm zal. Laat men Italië aan Zijn lot ova- dan zal het zich toch noodgedwongen bij de beslissin gen van de overige staten moeten neerleggen. Meer dan ©enig andere staat is bet uitge putte Italië van Amerikaasiche hulp afban- Mik. KORTE BERICHTEN. De staking tn hei Bochumr mingebied ia geheel afgeümtsk Er wordt een algemem stating tn Ierland voorbereid. In Engeland bereidt aren een nieuwe Ziddpoolexpeditle voor In westelijk Olonsa ia de revolting tegen de bolsjewiki opgestaan. Maarschalk Fock verklaart, dat de Rijn ie Framcb-Duitscbe grens moei blijven. Het Siberische leger maakt vorderingen tegen de bolsjewiki. In openbare onroegieÉi m ophitsende re devoeringen wordt te Mthuhen aangezet tot Italië vast besloten ts om zjja cSs«£ea ter vredesoonfertntifi docr te zette. O ener aai Holler Is in Warschau aange komen. politiedienst schuw uit over de politiek der Entente, die na eerst generaal Smuts als bijzondere afge vaardigde naar Boeda Pest te hebben ge stuurd, thans de rondom Hongarije gelegen volkeren tegen dezen BolsjewistisohlEW staat tot optreden genoopt heeft. Zoowel de Roemen ïërs, en de Tajezao SIo- waken als de Franschen. dreigen thans de Hongaarsche Sovjetregeering ten val te bren gen: en de Radenregeering zou dan ook reeds de Britsdie militaire missie om bemiddeling verzocht hebben'. Zelfs zou zij bereid zijn plaats te maken voor een socialistisch kabinet. Het is zeer zeker geen erg schitterende rol die de Hongaarsche Sovjetregeering in den vermoedelijk korten tijidi van haar bestaan1 te spelen krijgt. Het begint er werkelijk op te lijken, wat Lloyd George in. het Britsche Lagerhuis voorspeld heeft, namelijk, dat hij er van over tuigd is, dal het Bolsjewisme voorbestemd is om zijn eigen spoedige d«od te sterven Men heeft den Duitecheis verweten dat rij uitstel van onderhandelingen zochten in de hoop dat dfe Entente inmiddels te Parijs nog tot groote onderlinge oneenigheid zou kómen. De Fransche en Engelsche bladen hebben er verontwaardigd op gewezen, dat hiervan geen sprake zou zijn en medelijdend het hoofd geschud over eeni vijand die niet alleen totaal verslagen was maar daarbij ook nog zoo'n groot gebrek aan verstandig inzicht toonde Evenwel, de omstandigheden wijken uit, dat de Duitsche verwachting nog zoo onverstan dig niet wi». Immers de kwestie over Plums is ts Parijs nog steeds niet uitgevochten en daar noch Wilson, noch Orlando van toegsvsn willsra Weten dreigt er «m ernstig conflict ts ont- staan, dat nog tot heel wat moeilijkheden bi, de komende vredesonderhandelingen aanlei ding kan gevent President Wilson houdt hardnekkig vast aan een vrede, die op zijn veertien bekende punten gebaseerd is en Orlando durft nie met leege handen voor de Italiaansche volks waargenomen door arbeiders. De dienst op e politiebureoux wordt gedaan door vrouwe lijke Russische studenten. IMaandag 28 dezer zal de Duitsche we* desdelegatie, bestaande uit ongeveer 70 h 80 personen via Spa naar VerBailles vertrekken, 15 vertegenwoordigers der Duitsche pers zullen deel uitmaken vm de delegatie. iDb Siberische troepen behaalden bij Saparul opnieuw een groots overwinning op de bolsjewiki, dia in paniek vluchtten en 25,000 m&ii in handen der Siberische troepen 'ieten. de op Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 38) Midden in een bosehje stond een kleta Pan tegen een rots geleund en bijna twee eeuwen lang had die trouw op zijd fluitje geblazen. Maar nu had hijl fluitje en geen handen meer en geen adem, om te blazen of om de nats de reden van stilzwijgen mee te deelen. Weer wat verderop rustte Vertumnua mei zijn hoorn des overvloeds, echter o ieder oogenblik vreesde hij immers zij wankel baar. evenwicht te verliezen. Een eind verder stond een voetstuk zonder beeld, wat zeker een nog meer verlaten indruk maakte. Toch droeg die verwaarloosde, ontredderde tuin een zeker stempel. Men voelde, da1 slechts personen van hoog-adellijke afkomst hier eertijds langs de rechtlijnige paden' had den geloopen en dat zij er hun ridderlijke ge voelens, hun eerzucht, hun hoop, him verlan gens, hun smarten en hun vreugde hadden toevertrouwd aan1 die goden, die hen hadden aangehoord met de plastische rust van hun toen nog schoon gevormde lichamen. Die tuinen waren nog slechts schaduwen van het geen zij geweest waren, maar om tot schaduw te worden, moet men in ieder geval toch eens bestaan hebben, en velen, die zich wel bewe- ;en en eten en drinken en zich misschien ver- dat zij bestaan, leven in waarheid Volgens het Journal de Genève rijn Wurtembargsche troepen den omval München begonnen* De Poolsche cavalerie heeft Wilna op de bolsjewiki veroverd. Ook andere plaatsen zijn door de Polen bezet. De besprekingen voor een economisch verbond tusschen België en Luxemburg zul en heden te Brussel beginnen. De verkiezingen voor de Joodsdie Con stituante is uitgesteld. De commissie voor de verantwoordelijk- leid acht bestraffing van den ex-keizer als medeplichtige aan de oorlogsmisdrijven noodzakelijk en mogelijk. De delegatie Hertzog heeft een briei geschreven aan Lloyd George, waarin ze vraagt door de regeering te word® ontvan gen. Volgens den Parijschen correspondent van de „Daily Telegraph" is ook Japan on* tevreden over den loop der vredesonderhan delingen, met 'het oog op Kiau-tsjau Te Bremen is de verscherpte staal van Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteravond half 10 deelde de voorzitter mede, dat- veridul lende wetsontwerp^» vaft dr Twewte Kaser waren ingekomen. De centrale afdeclia&g bod beslo ten deze wetsontwerpen hette®, Donderdag, om 11 uur iu de afdeelingpn te behandelen, terwijl er om half één constitutie van. de Commissie van Rapporteurs zal zijn. Vrijdag zullen dan in openbare vergadering worden behandeld die wetsontwerpen welke dm ia staat van wijzen zullen zijn. De voorzitter verdaagde daarop da verga dering tot Vrijdagmorgen 11 uur, VERZUIMDE VRIJSTELLING BROEDERDIENST LICHTING 1918 EN 1919. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de militieraden opnieuw zitting zullen hou den voor de behandeling der aanvragen om vrijstelling wegens broederdienst en wegen» aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren, broeders en halfbroeders van dienstplichti gen der lichtingen 1918 sa 1919 die indertijd zoodanige vrijstelling niet of te laat hebben aangevraagd. Deze zitting wordt geopend 26 Mei. De vrijstelling moet op de gewone wijze 1 jri de burgemeesters worden aangevraagd vóór 1 Mei a.s. Het recht op vrijstelling wegen® broeder- dienst wordt beoordeeld naar den toestand omtrent het getal broeders en» omtrent vervul den dienst, zooals deze toestand was op 21 Maart 1917, voor zooveel de lichting 1918 betreft, op 21 Maart 1919 voor zooveel de lichting 1919 betreft, een en ander met dien verstande, dat vrijstelling niet zal worden verleend voor zoover zij ten gevolge zou heb ben, dat uit één gezin meer personen worden vrijgesteld dan naar -de algemeent daarom trent geldende regelen vrijgesteld behcoren te worden. De burgemeesters zullen van de reeds inge lijfde dienstplichtigen, van wie het hun niet twijfelachtig voorkomt, dat zij recht hebben op de vrijstelling welke zij aanvragen, op gaaf doen aan den commandant van het korps waarbij zij dienen. Deze stelt hun, voor zoo ver de dienst het toelaat, in het genot van verlof, in afwachting van de beslissing om trent de vrijstelling. Zij, die alsnog ter inlijving moeiten wor den opgeroepen, voordat omtrent de vrijstel ling is beslist, kunnen uitstel van eerste oefe ning vragen met opgaaf van redenen, welke aanvraag aan den Minister van Oorlog moet worden gericht, zoo zij voor dc militie te land zijn bestemd, en aan dm Minister van Marine zoo zij bestemd zijn voor de zeemili tie. DISTRIBUTIE VAN KOUSEN EN SOKKEN. In het laatst van de vorige maand werden de gemeentebesturen in de gelegenheid ge- vioeisel van de binnenschippers-wet en welke belast 1» met vaststelling van tarieven inde bmnenschipperij en het formuleeren van alge- meene bevrachtingsvoorwaarden. STEENKOOL. Verwacht wordt, dat in den aanvang der volgende week weer steenkool uit Duitsch- lana zal worden aangevoerd, zij het in be scheiden mate Mor de import van steenkool uit België gast het thans bevredigend, terwijl m de naaste toekomst oog een belangrijke uitbrei ding te verwachten is. In totaal heeft de Bel gische regeering export-vergunning verleend voor 400 000 ton, zonder compensatie» te ei- achendaarnaast staat dm invoer van 350.000 ten, waaromtrent reeds herhaaldelijk ia bericht, die in ruil voor NederlandsChe producten worden geloverd. ONTGINNING VAN WOESTE GRONDEN. De Minister van Landbouw heeft een com missie ingesteld, aan welke wordt opgedra gen de regeering voor te lichten omtrent de vraag, welke maatregelen zij zou kunnen ne men ten einde de ontginning van woeste gronden te bevorderen. commissie voor de ~-ujkhetd voor den oorlog komt tot de conclusie dat de geheele verantwoorde lijkheid voor den oorlog op DuitfccSiland, OottenrijJi «n Hozgasije koiat. De rredeavoorweardea zulle» na mede deel ing aan. de Duitschwe direct worden ge- pMkfaré. De Radenregeering te Boedapest ge voelt zich in de hoofdstad niet meer veilig en heeft deze verlaten. De Invoer uit Engeland in de noordelij ke neutrale landen van alle artikelen, behalve oorlogsmateriaal, is onbeperkt toegestaan. De Italiaansche bladen verklaren, dat Bijna alle gemeenten hebben hieraan gevo gegevenzij bestelden' in het geheel ruim 2.000.000 paar of meer dan tweemaal dan de beschikbare hoeveelheid groot is. Van een aantal gemeenten kwamen zelfs aanvragen binnen tot 10 paar per inwoner. Een toewijzing naar evenredigheid van de be stelling kan daarom oepst geschieden, nadat de buitensporige aanvrager, tot behoorlijke afmetingen zijn teruggebracht. De aanmaak is thans zoover gevorderd, dat eenige honderdduizenden paren gereed zijn, zoodat de verzending beginnen kail. BINNENSCHIPPERS. De minister van landbouw zal hedenvoor middag aan zijn departement eene commissie installccren, die hij heeft ingesteld als uit- NOG GEEN UITBREIDING VAN HET TREINVERKEER. Op de vragen van het Kamerlid De Groot betreffende de uitbreiding van het spoorweg verkeer hebben de ministers van Waterstaat en van Oorlog geantwoord, dat de koien- schaarachte uitbreiding van het tneinenver- keer nog niet toelaat. Zoodra de kolenvoosr- ziening dit wel toelaat, zulks tusschen Am sterdam en Rotterdam over Den Haag weder vroege en late sneltreinen worden ingelegd en via Gouda twee sneltreinen VLIEGONGELUK. Gistermorgen is pp het vliegveld nabij den Helder tien gevolge van een motordefect een manoeuvreerende vliegmachine tijdens net ne men van een bocht afgegleden en mei den neus in den grond terecht gekomen. Een der inzittenden, een bootsman, gehuwd en woon achtig te den Hélder, werd daarbij gedood. AARDAPPELEN NAAR DUITSCH- LLAND Naar dc Maasbode vernoemt zullen eenige duizenden wagonladingen aardappelen, voor namelijk uit de veenstreken, naar Duitschland worden uitgevoerd. Per dag zullen voor dit vervoer 4 extra treinen' loop en. De eerste zen dingen zijn bestemd voor het bezette gebied DE PERSTRIBUNE ONTEVREDEN. Het bestuur van den Haarlemschen Jour- ualistenkring heeft een adres gezonden aan den gemeenteraad te Haarlem, waarin gezegd rordt, dat de journalisten op de perstribune half zeven, nadat de raadsvergadering 5 uur had geduurd, nog een nieuw agendapunt aan de orde te stdlen, geen rekening hielden met de belangen der overzichtschrijvers en verslaggevers. De journalisten hebben op het punt gestaan de vergadering te verlaten. Zij gaven echter aan dit voornemen geen gevolg, maar zullen het zeer op prijs stellen, wan neer de raad bij voorkomende gelegenheden, als een beslissing moet worden genomen om trent den duur der raadsvergaderingen, ook rekening zou wille» houden met de belangen der journalisten. EEN GRONINOSCHE INBREKERS BENDE GEARRESTEERD Gisternacht heeft de Groningsche politie op heeterdaad twee inbrekers aangehouden in het kantoor van een brandstonenhandelaar. Een der inbrekers droeg een geladen revol ver. Deze arrestaties hebben aanleiding gege ven tot het achterhalen van een geheele ben de, die den Taatsten tijd tal van inbraken, meestal in graanpakhuizen. had gepleegd. ;ijn vier ledeif dier bende gear- tochnietl Dié waren uoo nagenoeg de gedachten1 van Lionel, terwijl hijl overal rondkeek naar Ma demoiselle de Saligneux. Maar hij kreeg haar maar niet te zien. Dat komt, hij was er niet op bedacht, dat zij zich verscholen "hield in ean prieel, vanwaar zij hem gadesloeg in ieder yan zijn bewegingen, en van zijn gelaat in zijn hart trachtte te lezen. Zij had van al lerlei tegenstrijdige invallen, vandaar dat de uitdrukking op haar eigen gelaat dan ook steeds wisselde: nu eens scheen haar blik vonken te schieten en steeg haar een gloeiend rood naar de wangen dan weer kwam er een zenuwachtige trekking om haar mond en scheen ze wel te willen lachen of huilen. Er gernis behield intussehea de overhand' bij haar. Haar gemoed' was in opstand' gekomen tegen de ongunstge beschikkingen van het lot. Zij had een gevoel, of een onzichtbare vijand haar tegenwerkte, of een oppermachtige booze geest het wereldbestuur in handen genomen had, Mademoiselle de Saligneux allerlei strikvragen deed- en er eenig soort leedver: maak in scheen te voelen, om haar in alleriei verwikkelingen' te brengen, waarna hij dood leuk tto haar sprak: „Zie nu maar, dat je je er uit redtl" Zoo nu en dan rukte ze eens een takje af en wreef de blaadjes fijn tusschen de vingers. Dat was tenminste een manier om haar boos heid lucht te geven. Maar daarom bracht het haar nog niets nader tot de oplossing van het V1 Nadaftionel al tweemaal den tuin rond- gegaan was, wild® hij luist rijn onderzode maar verder opgeven, toen een stem hem toe riep: „Zoekt u mij, mijnheer?" Een huivering beving hem en onmiddellijk keerde hij zich om. Het volgend oogenblik had hij plaats genomen op een steemen bank en aan net ander uiteinde daarvan zat Ma demoiselle de Saligneux; tegenover die bank bevond zich een heuvel van zoden en boven op die piramide prijkte een afgebrokkelde vaas of urn met een grijnzenden Silenus-kop mogelijk maakte het tooneeltje, dat de god daar ging aanschouwen, ook wel zijn spotlust gaande. Mademoiselle de Saligneux keek Lionel eens aan en begon: „Er wordt beweerd, mijnheer, dat wjj sa men wat te praten heoben. Begint u maar, dan zal ik u antwoorden." Ze sprak op kouden, hooghartige® toon. Hij begreep dadelijk, dat hij zich vergist had, of liever, dat men een dwaling had begaan en dat hij, in het belang van zijn geluk en zijn gevoel van eigenwaarde, beter had gedaan, niet te Saligneux te komen. Dus voelde hij zich al heel somber en terneergeslagen. Daar dicht bij was men aan 't koren dorschen, op het dak van de schuur zaten ee» paar duiven te koeren; ook hoorde men het getikkel van een waterstraal, die, druppel voor druppel, in een onderaardsch kanaa liep. Lionel hoorde al die geluide®, zag den grijns van het Silenus-beeld en werd stil. Zoo af ea toe keerde hiji het hoofd wat meer naar links en dan zag hij Mademoiselle de s^iignpdii of tenminste dm onderkant van Tot dusver zijn resteeidandere, arrestaties zullen volgsa De aangehoudenen zijn ook de bodrijvers vm vele rijwieldiefstallen in Winschoten en Mid- wolde, terwijl zij mede schuldig zijn aan een inbraak te Zuidhom. VALSCHE BANKBILJETTEN. Naar het Hbl. meldt, circuleoreo speciaal in Den Haag valscba Engelsche biljetten (van 5, 10 en 20 pond), waarvan de herkomst wel licht in Rusland zal moeten worden gezucht Men i* er, voor zeevar om bekend, tot dus ver niet in geslaagd vaat te stellen, waar dsst coupures vandaan zijn gctfcan^n. Dc «oge- lijkneid, dat men via Duitachiand ei» Neder land het Engelsche ruilmiddel zon willen ver giftigen, mag men zonder meer mam' nite uit sluiten 1 VALSCHE BROODKAARTEN Voor de A msterdanuch e rechtbank bobben terechtgestaan vier man van het peraoaeef vón E fieri eria drukkerij, aldaar, wegens het vervaardigen en uitgeven van vslsche brood kaarten. De ei$ch was tegen twee 1 jaar as tegen de andemi 1 jaar. I TE LAAT BEDACHT Iemand, voor 14 dagen te Ede gehuwd, wendde zich tham tot óm ambtenaar vaa den Burger 1. Stand op het geanesuMi'il» verzocht inlichtingen emiraat echteehesdwsg. Zijn vrouw wilde hem niet velgen nasa sob naburige plaats; daarom wilde hij liever scheiden. Ook wa» het mteè uil te hemd»», bs& hij ONTVLUCHT S. Levm, een dei hoofdeclmteigw: uit rtfc oplidiiiügszaak van de bijbank Kuttefda» van de Ambteidainsehe Bahk, inaertijd door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar gsvaa- genisstraf, zou gisteren uit Rotterdam nam Den Haag worden overgebracht ca» voor het Hof aldaar in hooger beroep zijn vannia ts vernemen. Levi® heeft onderweg kans gezien te ontvluchten. SCHWERIN—SOESÏERBERG. Fokker C ma<hme icomende van Schwerfa in Muilenburg, is bij Blokzijl geland wegen* benzine gebrek Bestuurder wa» De Waal, die als passagier een monteur meevoerde. Nadat benzine was bijgevuld, te de machine vertrok ken naar Soesterberg, alwaar kij omstreeks halfzeven is aangekomen. NOODLANDING. Hedenmiddag kantelde te Beegd«o nabij Roermond, bij het doen eener noodlanding, een Engelsche vliegmachine. De inzittenden, twee officieren, werden gewond, doch kon den, na verbonden te zijn, .af Roermond vervoerd worden. TEGEN HET ONGEDIERTE. Vóór enkele jaren is in de gemeente Mep- pel een verordening in 't leven gercepat in 1 zake de hoofdluizenbestrijding, de eerste in geheel ons iand op df gmsd. Thans heeft naar wij vernemen da in specteur der volksgezondheid in de drie noor delijke provinciën een circulaire tot alle ge meentebesturen in zijn ressort gericht, waarin de wenschelijkheid betoogd wordt eveneens zulk een verordening vast te stellen. Ook in den centraW gezondheidsraad heeft dit onderwerp reeds een punt van be spreking uitgemaakt, terwijl dc minister ate zijn mecning heeft te kennen gegeven, dat de lüizenbcstrijding bij schoolkinderen van zeer groot belang is te achten met 't oog op ft ge vaar van overbrenging van besmetting, o. a. van viektyphus. EEN S. D. A. P -er GEWEIGERD AL§ LID DER NFD HERV. KERK Men schrijft uit Zuilichem "an „Het Volk" i Een der leden van de partijafdeeling te Zui lichem wenschte lid te worder. van de Ned. Herv Kerk. Na door den predikant, ds. Van dor Kooij, cenigen tijd onderwezen te zijn in de leerstellingen der Herv. Kerk. kwam t dominé ter oore, dat zijn leerling lid was van de S. D. A. P. Onzen partijgenoot werd. m ovefweging gegeven als lid van de partij te haar grijfcen rok met rose lint gegarneerd. En, hoe dicht zie ook bijl hem eait, kwam het hem voor,, dat dte rok héél, héél ver van hem af, bijna aan het eind van de wereld was. De bank, waarop hij zat, was nog geen underkal ven meter lang m dus had hij dén arm slecht» hoeven uitstrekken, om de hand van Made moiselle de Saligneux naar de lippen te bren gen. Toch was er een onoverkomelijke afstand tusschen die dochter van dat oud-adellijk ge slacht en hem. Het speet hem, dat hij dit met eerder bedacht had'; hij verweet zich zijn dwaze overijling, zijn kinderachtige lichtge- loovigheid. Wat kwam- hij eindelijk doen op Saligneux Hij' wist het nu zelf niet meer! Het was, of zijn spraak organen als met lamheid geslagen waren. Het geluid van het koreudorochen, van het duivengekir, van het watergetikkel hield steeds aan, maar Lionel bleef zwijgen. MaidemoiselLe de Saligneux werd ongedul dig. „Weet u wel,, mijnheer, dat het gesprek m 't geheel niet vlot? Dan moeten we elkaar maar wat helpen, want iemand anders zal het ook niet doen. Wil ik dan maar beginnen? Dat is feitelijk wel niet zooals het hoort. Valt het u nu zoo moeilijk, om te zeggen dat ik hef en aardig ben en (lat u mij1 aanbidt? Maar u is immers een veel te ontwikkeld en verstan dig mensch, om zich op te houden met zulke laffe, zinledige taal. Bovendien vat u wel, dat ik u toch niet gelooven zou!" 'Gelukkig had Lionel nu weer de macht over zijn stem „Als ik zei, freule, hoe ik nu al sinds den dag, dat ik het geluk of het ongeluk had, u te ontmoeten, er niet in geslaagd ban u tc verge ten en dat ik twee maanden lang, alle ochten den teruggegaan be® naar de pick, waar ik u het eerst ontmoet had, in de hoop u daar weer te zien, zoudt u mij dan galooves?" „Nu, dat is dan we! mooi bedacht P zei ze. terwijl ze hm met minachtende ongeloovig- heid aankeek. Niet dat zoo iet» haar volstrekt onwaar schijnlijk voorkwamniet dat zfj het onmoge lijk achtte, hoe Mademoiselle de Saligneux bij haar eerste verschijnen al een hart ver overd zou hebben, en niet dat zij het den jon gen man nu kwalijk nam, dat hij zoo op een maal verliefd' op haar was geworden; maar* de omstandigheden brachten zoo rr.ee, dat ze het in dit geval niet kon aannsnjsB „Twee maanden lang!" riep ze. „Du« zes tig dagen aan een stuk En door alle w®er en wind? Dat is een aardig tijdje! In als u dan eindelijk thuis kwam, zonder dat u mil gezien hadt, dan dacht u er toch zeker ernstig over, ojn 11 voor het hoofd te schieten?" „Neen" antwoordde hij' met een glimlach, „dat is nooit bij miji opgekomen. In dien: tijd had ik mijn arm' hoofd juist te zeer noodig Ik was aan mijn dissertatie bezig en ik nam het die onbekende uit het Bois de Boulogne genoeg kwalijk, dat ze miji zoo van mijn werk afhield. Als 11 eens wist, hoe ik het ipd' aan mijzelven had, dat ik zoo bespottelijk deed. Telkens nam ik mij voor u te vergeten en toch reld den volgenden ochtend keerde ik weer naar -ere, iet feru vervolgd.) LIMAAISCII COURANT <iIt—ka B^.IL'1. /I n An rmi pl'itl/li rrllA! fl UCUltll V-Ui. CU1 UWiUll uw 1JIUUVM..5»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1