DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Bnitenlandscti overzit. belangrijk verlaagd. im Honderd een en twintigste Jraigsng Abonnementwil! bil vooruitbetaling p. 3 nandeu f 1.B5, Ir. p. poitt 1,90» BevlUnuimen 5 et. AdTerteotlaorlls 15 ct. c. regel, grsctere letters aaar pliatsrilDte. Br. Ir. tl.V. Beefe- an fleBdeMrektoni Reims. Coster k. ïflördiiu C i Tol. 3 VRIJD A 9 25 APRIL, E Tabaksfabriek «F. JE&. jES.©tls.ss^„ E Wo. W Binnenland. Stadsnieuws. Ingaande heden zijn de prijzen onzer diverse Tabakken, Sigaren en Sigaretten üssr President Wilson is een man, die in olie op zichten toont, dat bij met het oude breken wil. Zijn besluit om, nu hij mei Italië niet tot een gunstig,resultaat inzake de Fiume-kwestle kan komen eenvoudig het geschil ter openlij ke kennis van geheel Europa te hrengen, om zich zoodoende eigenlijk ook over het hoofd der Italiaansche regeering heen tot het ItaU- «ansche volk te wenden» te ieer uéer örfffioed. Maar zal het ode doeltreffend blijken? Het Italiaansche volk bezit een hartstochte lijke natuur, de idealen van d'Annunzio zijn die van een groot deel des volks, men wil nu eenmaal de vruchten vaa de ©verwinning plukken. Reeds ziju tie Rome geestdriftige betoogin gen gehouden waarbij het goed recht van Ita lië op Jiet bezit van riumc uiteengezet i®. Orlando mag a'et met mooie wensdie® «es Idealen uit Parijs terugkeeren, hij moet met meer tastbare bewijzen van succes komen, «n wanneer dit niet geschiedt zal het Italiaan sche volk en het Italiaansche parlement hem niet prettig ontvangen. Dat weet Orlando em vandaar zijl om wanneer hij zijn zin niet krygt, de bespre kingen af te breken en Italië te verlaten wel beroept Orlando zich op de Loodem- scha overeenkomst, welke Frankrijk en Enge land desnoods bereid zijn na ite komen, doch ook deze houdt nog niet in, dat aan Italië bij de verdeeling vaa den buit Fiumie zal wonden toegewezen. Overigens is Wilsons proclamatie e® Stak, dat eenige merkwaardige en geruststellende mededeelingen doet. Toit nu toe heeft men zich in spanning af gevraagd wat er eigenlijk op de Parijsdis conferentie vastgesteld is, in hoeverre Wil 6on's beginselen, vastgelegd ia de bekende 14 ?unten dan wel die van Fr; talië den doorslag hebben gegeven1. rankrijik, België of Is Wilson standvastig gebleven tegenover den sterken.1 aandrang van buiten op hem uit geoefend; om vele nationale wenschen en ver langens-in vervulling te doen gaan. De oorlog, zoo zegt Wilson, thans o.a. is geëindigd door Duitsdsland een wapaa^til- stand en vrede voor te stellen, die op eenige duidelijk omlijnde beginselen zullen berust® welke een nieuwen staat van zaken vaa recht en billijkheid te voorschijn zullen deze beginselen is de vrede mei Düi niet slechts ontworpen maar ook onder den gebracht. Dergelijke uitlatingen wijzen er c$, dat Wilson niet gedesillusioneerd ia m dit greït wel hoop, dat hij voet hij stak heeft kunnen houden. Is dit het geval dan. zullen de wteteww- waarden voor IDuitschland aannemelijk zijn. Men wenscht daar immers slechte een vréde te onderteek®®, die niet met Wilsons pro gram in strijd iS al is men ook bereid den overwinnaaijs op bepaalde punten buitenge wone tegemoetkomingen te doen. Op het manifest van Wilson heeft Orlando eantwoord, dat het een poging is om de Ita- "iaansche regeering tegenwef hét .olfc te plaatsen. Wilsoa, aldus Orlando, behandelt de Italianen alsof ze een barbaarsek volk gevoelens woorden te brengen. iHet is begrijpelijk, dat de Italiaansche pers zich geheel aan de zijde van Orlando schaart, de Fransche pers spreekt haar hoop op em gunstige oplossing van het geschil uit. Slechts 1'Oeuvre zegt met ontroering ge= hoord te hébben hoe de stem van Wilsoa ein delijk boven het gefluister der internationale bespreking heeft uitgeklonken. Inmiddels is, naar uit een onzer telegram men blijkt, Orlando met zijn staf uit Parijs vertrokken. IHet conflict ia dus thans in een acuut stadi um gekomen. Van Duitsche zijde heeft men thans ook eea ontwerp-Volkerenbond het licht doen zien. Het Berliner Tageblatt zegt er van, dat het zich van het ontwerp der Geallieerden onder scheidt door den nauwkeuriger en technischer vorm en door dm rechtvaardigen, democra- tischen en pacifistischen bouw. KORTE BERICHTEN. Volgens de „Times" zouden Lloyd George en Clemenceau, indien Italië zijn e'schen ten volle handhaaft, ook van hun kant een strikte uitvoering van het Londraseh verdrag eischen, waardoor Flume aan de Kroalen zou komen. Clemenceau verleende Beatty Hei groot kruis van het Legioen van Eer. Een Japansch eskader is de haven van Qenm binnengeloopen. De Chileensche luitenant Cortinez heeft een nverkwaardigen vliegtocht volbracht door twee maal dm overtocht over de Cordilleras de los Andes te maken in een der door de Engelsche Regeering ter beschikking gestelde „Bristol" vliegmachines. Ter handhaving van de openbare vei ligheid wordt* de staat van beleg over den vrijen staat Saksen afgekondigd. Het besluit is onderteekend door Ëbert en Scheidemann. In Belgisch-Congo, aldus Hav«s-Reu ter, zijn, volgens de laatste berichten, 500.000 aan de griep ten offer gevallen. Reuter verneemt, dat het Pootsche leger een groot offensief langs het 150 mijl lange front in Litauen heeft ondernomen. De voor uitgang houdt aan. De Palen wonnen belaag- De staking ba het roijfigeMed vaa Es sen neemt geregeld af. De V. S. erkenn raat.over Egypte. Het treinverkeer van en naar. Duasel- derf is stopgezet i enhet Brltuh* prctecto- bclsjewiki Da Mexicaansche regeering weigert de Monroeterr te erkennen. De steking in Oppir-SlteiÜ !m gsiin- digi. De Tsjechische minister van de nationa le verdediging bepleitte een verbond tussehen de Polen en Tsjechen. Duitschland zal em laatste poging doen om de schuldvraag door een neutrale commis sie te tl «en onderzoeken. Debreczin is door de Hongaarsche le gers ontruimd. Kolsjak heeft zooveel succes, dat hij geen vreemde hulp meer noodig heeft. rijke tastbars voordeel®. CONGRES TEGEN HET NIEUW- MALTHUSIANISME. Prof. F. A. H. vaa de Loo te Rjjsenhtirg sprak den tweeden dag over het nieuw-mal- timaianlame an de moraal. Spr. wees er o.m. op, dat in den strijd tegen het n. m noodig zijn krachtige sociale maatregelen ter bescher ming van het groote gezin en vooral ook ar beid in bet gezin zelf. Daardoor zal mm ko men tot het leiden van de paedagogie in goe de banen, tot het verkrijgen'vaa een stales karakter en kradhiigen wil. De eerbied voor het heilige instituut van het huwelijk zal op bloeien. met moed zal de zware last van den echtelijken staat worden gedragen en «u tal rijk kroost wonden beschouwd als eat zegen des hemels. Daarna sprak nar. M. J. A. Molteer, secre taris-directeur van het Geniixaalbureau voor Sociale Adviezen, over het woningvraagstuk in verband met groote gezinnen. De modlijkkeaeH, welke de groote gezinnen in het bijzonder ondervinden, betreffen.a. de woningruimteb. het vinden van' een woning; e: de verhouding mei andere huurders; d. de hoogte van de huur; e. de bewoning van een huis. Spreker meande, dat mm nier voor groote gezinnen aparte blokken moet bouwen als in Amsterdam. De eensgezinswouiag moet in het bijzonder ten bate vaa de groote gezinnen wordm gepropageerd. Ea waar zij nog gangbaar is, boude men aan haar vast als aan kostbaar bezit.' Wd legge men aan de bouwvereniging® de verplichtingen op, bij eik complex eea paar groote wontagaa te projecteer®. Een verdêfê moeilijkheid betreft de hooge huur. Spreker, stond uitvoerig stil bij de plannen van prof. dr. Schim ttmana, die in Duitschtónd e® rijkswoningverzekenng wil invoer®? aansluitende aan de invaliditeits verzekering. Ook wees spr. op het werk® in Frankrijk vaa de vereeniging „La Grande Familie', die de groote gezinnen behulpzaam is bij het zoek® van een pass®de woning en sa referaat was dat van mr, A. baraa Ysa Wijn berg®, lid der Tweede Karna;, over „liet Nieuw Maltfausianiwne en de Pers". Spr. vroeg of dit congres, dat de aandacht n het gansche land trok, niet krachtig® invloed moet do® uitgaan op onze Neder- landache pers, die aan zichzelf verplicht is N M. stelling iter dan van de strafwet kunne» wij feu' tegm het stelling te amen. verwachten van de pers. Als de pers zelf zaak aanvat zal dal het meeat doeltreffend middel zijn. Ia de fcwesdt «taats «wé v»a d« ae'strafwat «ia regeeriag wijziging van gevraagd. gevraag; Onder de strafwet moet® betrdsbsra wor den de advertenties waarin N. M, practijken wond® gen te verhuren voor deazclfdfin prijs kleinere en rijk. en gemeente overeenkorastig dt* Woningwet te lat® bijdragen. T® slotte helpe men de moeders van groote gezinn® met cfe bewoning van haar huis. Onze woning-opzichteressai moeten toezi® op goed gebruik makani van de ruimte. Verder moét® os bouwveremigiag® ia staat gesteld word® crèche®, leessal®, speeltarreiosa, waschlokal® ®a. te bwuwen, die afzonderlijk beheerd word®. In de middngzittifflg «prak de heer P. J. J. Haazevoet, lid der Tweöic Kam® ov® v,Het Nieuw-Maithusianisme Vrouwmarbeid". Spr. behandelde achtereenvolgens: lo de ar beid van de ongehuwde vrouw en het Nieuw- Malthusianisme, 2o. de arbeid van de ge huwde vrouw m het N.-M., 3o. de vrou wmarbeid in het gezin het N.-M. Spr. kwam tot de volgende conclusies: lo. Vrouwmarbeid is een maatschappelijk vCTSchijusel, dat, aangezien de ongehuwde vrouw in de naaste toekomst gmoodzaakt zal zijn zelfstandig in haar onderhoud te voor zien, aanvaard moet word®; De nadeel ige gevolg® dim® om, godsdtenstige. zedelijke en maatschappelijke belang® kraditig bestre den en voorkomen te word®. 2o. Verbod van den loonarbeid1 voor ge huwde vrouwen, behoudens noodzakelijke uit- zcnd®ingen en ov®gangsbepalingm t® op zichte van zedelijkheid, gezondheid al veilig heid 3o. Door het opricht® van huishoudenr- sussenj, naai- an v®stekursussen, moed®cur- sussen e.d. 4o. Door het aankweek® van zin voor hui selijkheid, spaarzaamheid en zindelijkheid, 5o. door het organise®® van ontwikke- lingsavondm waarbij vooral het deelnenwn aan liefdewerk® wordt aangewakk®d. 6o. Door het lenig® van die sociale noo- d®, welke de vrouwenarbeid noodig maken^ daartoe te rek®® uitbreiding w®kloosheids- v®zek®ing, ongevall®v®zek®ing tavali- diteits- m oud®domsverzek®ing en ziekte- v®zek®ing. 7o. Door het vmlicht® van d® huisarbeid door het gebruik mak® van de moderne technische hulpmiddel®. 8o. Als voornaamste middel zond® welke alle hiervoor g®oemde middel® zullen fal®, door verhooging van het godsdienstig leven, aankweeking van plichtbesef, verantwoorde lijkheid liefde to't d® huiselijk® arbeid. Hst laatste op de «o®gresag®<ta verajelda Op voorstel van dm voorziitt® werd dc voi- gmde ingekomen motie bjji acclamatie aan genomen, waarin de rege®ing verzocht wordt de artikel® 451 ter en quater van het wetboek van Strafrecht te wijzig® of zoo aan te vullen, dat het doel bij het tot stand bren gen daarvan nagestreefd, bereikt worde. Er volgde nog eenige gedachteawtesdlag. waarna de voorzitter met e® krachtig woord om te blijven strijd® teg® het Nieuw ïAalth. het congrets simt. te Haarlem DIEFSTAL. Door de politie werd gister® alhier aange houden en maar het bureau gebracht een ze- k®c B. H., ter zake diefstal van era faanshva» g®. Hij werd we® op vrije voeten gesteld. AANBESTEDING. De bouw van 84 arbeid®swoning® aan d® Baansingel, voor rekraing d® R.TC Wo- ningbouwv®e®iging „Goed won®", is op en aan de firma Klein Winter te delft, op één na- laagste inschrijfeter, voor de som van 398.847. Laagste inschrij ver was de he® G. J. Tuinman te den Hel der met 387.500 Door den he® Michel, te Twickel, is deze week de 100ste vos gevang® In 't ge heel heeft deze Nimrod 7444 stuks roofwild gevang® of geschoten DIRECTEUR CADETTENSCHOOL. Eervol ontslag® ter zake langdurig® dienst de kolonel Van de Pol, directeur van de Cadettenschool. In diens plaats is als directeur d® Cadet tenschool benoemd majoor BoekhoP, vaa het 7de regim®t infantile GESLAAGD. Voor ©fid®wijzeraa slaagde mej. A. A. de jóng, alhi®. INVOEREN 8-UREN WERKDAG MET VRIJEN'ZATERDAGMIDDAG. B W. zegg® in bijlage 52: Tot nu toe ontbrak ons de gelegenheid uwer vergad®ing voorstell® te doen met be trekking tot eene wijziging van de Verorde ning, regelende de rechtspositie van de werk lied®, in di®st dezer gemeente (Geme®te- blad no. 351), waarop door enkele vakbond® is aangedrong®. Steil® Wij ons voor zoo spoedig'mogelijk met voorstellen ter zake tot uwe vergadering te komen, de wijziging van één artikel dier verordening is van zoodanige urgentie en van zooveel belang, dat wij mee lt® daaromtr®t een afzonderlijke behande ling te moeten uitlokkenwij bedoel® art. 8, dat handelt over de werk- rusttijd®. Het is niet te ontkom®, dat de positie de taak der gemeente als werkgeefster meer en meer op d® voorgrond treedt. Omtrent de opvatting vaa die taak mogen de me®in- g® uite®loopen, hi®ov® schijnt m® het eens te zijn, althans in de grootere gemeenten, dat men moet kom® tot d® acht-uren werk dag den vrij® Zaterdagmiddag M® be: weert, dat de werkman, door intensiever ar beid en omdat de Werkzaamheden met me® opgewektheid word® vmricht 'n acht ur® ongeveer evraveel kan produceer® als in ti® uren. Inderdaad heeft m® hi® daar kun- n® vaststell®, dat deze bewCTing op waar heid benst. In meerdere tand® bestaan t® zake reeds wettelijke bepaling® ook ten onz®t wordt eraan gedacht d® acht-ur® werkdag voor het geheele tand in te vo®en. Het is onze overtuiging, drt m® hief eig®- lijk niet in het bijzond® d® gemerate-werk- man op het oog heeft, doch dat het me® de bedoeling is den werkman in fabriek® en w®kplaatsen, met uiterst vermoeiend®, niet zelden zeer eentonig® geestdoodenden arbeid, te bescherm®. Vele gemeente-wrak heden netn® aan de maatschappelijke pro ductie ge® deel, vervuilen e® me® passieve rol en zijn, wel verre van met eentonig® geestdood®d® met opwekkend® arbeid ip dc op® lucht belast. Men drake hier aan de plantsoenarbeiders. Dat dez® op dra duur e® recht zoud® kunn® doen gela® op e® maximum van acht w®kur® per dag, op ge lijk® voet als de genrneniewcrkliea®, die hoogst inspapnend® en voor de gezondheid min of me® schadelijk® arbeid verricht® als b.v. die aan de gemeente-gasfabriek, kun- n® wij voorehands niet geloov®. In tussehen wensch® wij, in afwachting vaa hetge® de kom®de wet zal br®g® in de hoop, dat groot® regelmaat, me® op lettendheid, beter gezondheidstoestand, groo- ter arbeidsvermogen daarvan het gevolg zul- I® zijn, Uwer vergadering voor te steil® ook hier d® acht-ur® arbeidsdag, met vrij® Zaterdagmiddag, of wel, voor zoover moge lijk de 45-uren werkweek in te voer®. Wij mag® U echter uitdrukkelijk verzoek® daar bij te bepalen, dat 's raads te nem® besluit in je® rakel opzicht zal vooruitloop® op hetgeen de wet eventueel zal verordenen, het zij naar inhoud in het voor- of in wet nadeel van de werklied® onzer geme®Ie zij Mocht het blijken, dat onze voorstel 1®, iudi® deze door uwe vergadering word® nangenom®, te vrijgevig zijn t® aauzi® van sommige groepen van werk'ied®, dan zuil® wij niet aarzel® U uit te noodig® op uw genomen besluit terug-te kom®. Ekc kost® aan den te nem® maatregel v®- bond® zijn zeer ;ianzi®lijk. T® einde U het vorm® van e® oordeel daaromtrrat te ver gemakkelijk®, leggen wij hierbij alle door ons ontvang® rapport® ov® eni deel® daarbij mede, dat de hoofd® van de verschü- lrade takkm van dienst ter zake overleg heb ben gepleegd met hun ondrahebbrad perso neel. Uit die «tukkm blijkt in het kort, t® aanzien van d® dieast: lo. d® gemrniteremiging. Het aantal wrak lied® zal met minstens zes man moet® word® uitgebreid, waarvoor, gerekrad naar 1000 per man, e® bedrag vaa 6000 moet word® uitgetrokken. Wat dez® dienst betreft irtait hei invoer» van e® geheel vrij® Zaterdagmiddag op onoverkomelijke bezwar®. Hei ve ra schrobb® d® staat®, na afloop vee-, vjsch- en Hota-arkt®, welke eerst d® namiddags te 2H uur ctadig®, kan niet tot d® volgend® Maandag word®1 uitgesteld H vrin zal moet® word® voorri® hetzij door e® vrij® middag op e® ander® dag, dan wel door vergoeding van extra wrakuren, die op 2800 's jaars word® graaamd Intussch® zal er naar word® gestreefd ook bij dez® dienst het wrak één uur vroeg® dan tot dusver te do® eindigen. 2o van net gemcrate-slachthuis. Deze in richting zal korter dén tot heden voor de gebruikers kunn® word® op®ge steld. Dit zal voor de slagers kunne gezel 1® ongetwijfeld groote ntoeilijkhe- d® medehrragen. Nochtans zal e® der stalknechten c® der stokers des Zaterdagmiddag» nóch des Zondags ge heel kunn® gemist Word®, waarvoor extra-vCTgoeding moet word® uitgetrok- k®. Het personeel zal in elk geval met één man moet® wprdm uitgebmd De meerdere kost® word® graaamd op 2500 's jaar». d® begraafplaats. De kosten voor meer drae werkkrachten word® op 715.50 begroot. der plantso®®. Als bov® 2623.50. der geme®tew®k®. Voor de brugophar Iers de marktorbeidere is het invoer® van den acht-ur® wrakdag niet m< lijk. Te dez® aanzi® zil door extra looning of op andere wijze eomprasatie moeten woroen gezocht Het personeel der ovraige werklied® zal moeten wor- d® uitgebreid. De koet® worden «be groot op 2464 's jaara. 6o der gememte-lichtbedrijv®. Behalve uitbreiding van het personeel, wrakzaam in de fabriek, zal ook meer toezi®d technisch personeel moeten worden in dienst geaom®. Het meerder uit te be tel® loon, wordt begroot op 15000 's jaars. Opgemrakt worde, dgt door ons nog met kan word® overzi® of zoo ja welke ge volg® het invoraen van d® acht-ur® werk dag zal hebb® t® opzichte van het verple- g®d personeel, van net dien»tdo®d perso neel aan de verechiltende ondrawijsinrichtin- gen dragelijk®. Alzoo kom® wij voorehand» tot de volgen de kostrabedrag® voor d® reinigingsdtenst 8800.- voor het gemeente-slachthuis 2500. voor de begraafplaats 715.50 voor de plantso®® 2623.50 voor de gemeentewrak® 2464. voor dc lichtbedrijv® 15000 3o. 4o. 5o. op de liefdadiglseid m het vaa Alkmaar» ingezeten® zal do®, komt hst bestuur gewwaadü voor, wp enkele ptó® de aandacht vaa het publiek te vestig®. De Ne- draiandsche cratrale vereeniging tot bestrij ding d® tuberculose, waaxuran (te Aikmaer- ache vereeniging een ondraafdeeling ia, begou met t® versterking har® geldmiddel®, eea jaarlijksche blo®j®dag ia te steil®. Op dea datum, waarop H. M, Koningin Emma, be schermvrouwe der vraeeniging, haar intocht in ons land heeft gehouden. Nadat gebleken was, dat dezé vorm van collecieraen insloeg, hebb® allerlei vraeraiging® dit voorbesta gevolgd. Oud® draie war® ook zulke die ia engeien zin of rageren kring aim. tubraraiose- beetrijding ded®. Bij deze collecten is ev«a- wel altijd verzuimd1 het beperkt? deel te var- mekten, zocdat het publiek dm indruk amt hebb® gekreg®, dat de A ikmaaraché ver- ettelijke mal® p® jaar bloemetjes verkoop®. In enze gemeente werd® al dus bloempjes of insignes verkocht veor Sa natoria voor militair®, typografen, sjtoof- wegumoceej en voor iet roomad: kathdteks sar étoriüEi Dekkraswald. Onze vrae®bring vraagt niet naar bebrk- k of geloofsbelijdenis, amssr faljpt, volgens dt voorechrift® dra eeatrale vrap^siging, alle Alkmaarsdhe tubraeuleeetijdais, die onze hulp 'inroep®, voor zoo ver zij daartoe in staat is. Waar voer Instelling® an person® buit® onze gemeerd® vaak de liefdadigheidszte van onze burgsrtji op' oadubbelzinmige wijze ia gebleken, vff rouwt het bestuur dat voor de ze spo; "ial Alfcnzsrsdsz vraeraiging, welke uw a'Jar finantieelco. steun zoo waard ia m zoo noodig heeft, reder morgea saijia bears 'wijd zal opraaa. Mes moet öedaak®, dat ia dem tijd® van.buttecgswoae duurte ook onze vereeniging ot haar nuttig, wrak op deozskt- d® voet te FWiujta, ov® meer geld' moet tanau® 3be^MMk'«a, FEESTAVOND PADVINDERS. De afdeeling Alkma®. au „De ^ettertend sche Padvinder»" had gisteravond ter gele- geahtid ven haar «raste j&aifcte een geacl h ge bijeen V.om»t grarganiseor ia de groote zaai dra Harmonie, ate eu® al t® door veel jongelui, mcar ook door em groo. auüsal oe dras en keumssen w®d b^gewocod. Nadat het Padvmde, c-oi'te&tje het kesi met hun marsch hadd® ingraet, werd de avond geopend met .en welkoeatwoord vno den heer Hamai^oort die tot «kete aaawezs- g® zich in 't bij zond® richtte n.l tot ds vreemde padvindera (uit dra, l'dder Haar lem, Hoorn, Zaandam cn Amsterdam), dea hopman uit d® Helder en de Meisjes Pad vinders. Een woord van dank bracht sprek® aan Z. K. H. Prins Hendrik, die door ten vorstelijke gift, dr afdeel mg in staat heeft ge steld, zich binnen niet al te langen tijd een eigen clubhuis té do® bouw®. Vrader aan den he® Moras, patroon dra afdeeling, ra kapitein Kaa». horifd van onderwijs aaa de Cadettenschool, voor zijn medew®king. Ook de pers wed dank gezegd voor dra steun ia dit eerste jaar verierad. In 't bijzonder vestigde sprckei de aandacht der bezoekers op bet door de padvinaera ver vaardigde cn door hen tentoongestelde tee- kenwerk'. Hierdoor toch werd getoond, dat dc zaken, die des gees tec zijn, niet door de pad vinderij in 't gedrang komen. En 1st® de ou ders de padvinderij ook niet direct de schuld geven van e® slecht rapport Voordien wares ct ook slechte rapporten Medegedeeld werd nog, dat de jonge lied® D. C. van Reijendam, j. van Zuijdam, P. Clocck, Bierdrager, Zwannswijk en D. Bos- scher bevorderd waren tot padvinder» ?de klasse En daarna verklaarde sprekér d® avond geoprad. Op grond van het bovenstaande hebb® wij xïnstalleerd egd® zij de gelofte af Hi w®d daarna in niet te zam® 32103. grond van het bi de era U voor te stellen te besluit® Zonder in het minst vooralt te loop® op hetge® de te verwacht® Arbeidswet terzake zal bepal®, wordt art. 8 der Vraordraing, regelende de rechtspositie van de werklieden in dtenst der gemeente Alkmaar (Gemeente blad no. 351) ingetrokken vervangen door e® nieuw artikel van den volgend® inhoud: Alt. 8. De wrak- en rusttijden word® door het hoofd van elk® tak van dienst geregeld, on der goedkeuring van burgemeester en wet houders. Behalve voor de werklieden voor wie in de betreffende verordeningen e®e afzondralijke regeling van de werkur® is vastgesteld, be draagt de werktijd niet me® dan 8 uren p® dag ra niet meer dan 45 uren per week, daar onder niet begrep® de gebruikelijke rust- m schafttijd®. Deze wijziging treedt in wraking den 1® Juni 1919. EMMABLOEM. M® schrijft ons: Nu morgen de vrae®iging tod bestrijding der tuberculose te Alkmaar weer e® beroep Na 't „Wilhelmus" werd® 12 padvinders 1. Met d® hand op t vaandel zij d Het programma wen te vlug tempo afgewerkt. Dc Hanenpatrouille leverde onder luid ge lach het bewijs, dat zij goed met gewonden kon omgaan. Aan 't slot bleef er slechts één over, dc leider. Deze zocht z;jn laatste troost in de asperine. Twee heer® deden daarna elk e® voordracht De dag van gister® en „Solo vóór flu,it"„ die wel 'insloeg®. De „Wondergymastick" deed het aardig de leuke tooneeltjes uit het kampleven war® op e® avond als deze zeker op hun plaats. De reveille vooral was goed. Na de pauze werd e® klucht opgevoerd, tot groot plezier van de toeschouwers. Die „B arbira burgerwachten" was e® mooi slot. Het traditioneele bal hield de jeugdige danslustig® nog lang bijem. Gaarne vermeld® wij aog, dat wij met zeer veel genoeg® de mooie penteekeningen enz., die de padvinders in de foyer hadden tentoon gesteld^ hebben bekeken. De aardige reclame-affiches aan dra wand, opwekking® om toe te tred® als donateur, zuil®, naar wij hojj®, hun uitwerking niet hebb® gemist. E)c Cadetten, die als leiders bil de Padvin ders-oefening® optred®, vracienen e® woord van waarderaing voor de wijze waar op zij zich van hun taak kwijt®. 1LKMAARSC COURANT, 25335

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1