DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BiiitciiHcli nyerziclit. 1*0 98 1919. ZATERDAG 26 APRIL. MICHIEL ADRIAANZ. I)E RU YTER-CANTATE, ihnieiflBitsnrllt i)|| wornltMnllns: i. 3 «uwde» 11,55. Ir. 5. wstl 1.51. BrollsniMMn 5 ?f. MTWtwtlBlrtl* 15 ut, 5. r?r?l, ynotars luttur* nir ïhitsnlnta. Br. Ir. !U. Bask- w HandaUdrukkarll Harms. Costar 4 Zn., ?oordam C 9, Tal. Sociaal-Democraten en Revolutie. Binnenland» Aan den vleugel Mej. GERTR. BLOM. Provinciaal Nieuws. DM nummer bestaat u!l 3 bladen. HOtidÓrA 00T1 CH t'WllltigStO Jftargnng De S. D. A. P. heeft .haar traditioneel Paaschci gelegd. Een gebeurtenis, die ditmaal met buitenge wone belangstelling is gadegeslagen, niet al leen omdat het dit jaar een zeer bijzonder ei was, maar ook omdat met raden verwacht kon worden, dat er bij het ter wereld komen daar van in het sociaal-democratische hoenderhok heel wat afgekakeld zou worden. We hebben in onze vorige nummer* reeds vrij uitvoerig het verloop van 'i Arnhemsdie congres weergegeven en willen nu nog slechts even de aandacht vestigen op het meest inte ressante van alle genomen besluiten, namelijk de z.g.n. eenheidsmotie. Zij waa het is niet mociclijk te raden een geestesproduct van mr. Pieter Jelles den fijngevoeligen Fries, aan wien het Heitel»» zoo menig sangstikie van ontroerende schoonheid te danken noeft, maar die toch ook tegelijkertijd de man is, die voor een bloedige revoiutie niet terugdeinst, die naar 't zwaard zal grijpen ter gewelddadige verovering van de rechten van het proletariaat als de om standigheden daarvoor gunstig kuanen ge noemd worde*. Mr. Troelstra, zoo is algemeen niet bet minst van kerkelijke zijde verkondigd, heeft zich in November vergist, zoo leelijk zelfs, dat men met eenig leedvermaak van een ver gissing h la Troelstra is gaan spreke*. En werkelijk moet de leider tier sociaal-de- mocradsche partij in November j.l. wel heel sterk den indruk nebben gekregen, dat hij zich deerlijk misrekend had. W\t hij te zijner tijd trouwens ook erkend heeft, al toonde hij dan ook nog niet veel berouw over deze vergis^ sing door dc verklaring, dat hij zich slechts in het moment misrekend had waarop hij meende, dat de S. D. A. P. sterk genoeg was om de huidige regeering inct geweld van war penen ten val te Brengen. Inderdaad heeft mr. Troelstra zich in No vember leelijk geblameerd, wat hij dan ook erkend heeft door buiten schot te blijven en zijn partijgenoot Schaper in de Tweede Ka mer zijn bokkesprongen te laten goedpraten en door zich daarna voor geruimen tijd aan alle Kamerdiscussies te onttrekken. Heeft de tijd de revolubonnaire gedachten van den leider van een der oterkste politieke partijen in den lande verdreven Het lijkt er niet naar. Ondanks alle erkenning van zijn vergissing in November is mr. Troelstra de man geble ven, die er geen been in ziet, met geweld van wapenen te veroveren wat door een geleidelij ken groei zijner partij z i. niet spoedig ge noeg bereikt zal kunnen worden. Niet dat de S. D. A. P. de revolutie vóór alles in haar banier geschréven heeft, maar zij acht deze allerminst verwerpelijk, wanneer de omstandigheden van dien aard mochten wor den dat het partijbelang en het arbeidersbe lang door het optreden van een revolution- nairc minderheid gebaat geacht kunnen wor den. Deze motie aldus mr. Troelstra op het jongste Paaschcongres <o mijn motie. laderdaad,'het was de zijne en het waren ziju volgelingen door dik en dun, die ze met enthousiasme hebben ontvangen, het waren de partijgenooten, die den groeten leider voor zijn bokkesprongen in. November niets te vergeven hebben, omdat zij het volkomen niet hem eens blijken. De sociaal-democratische arbeiderspartij lijkt na de jorgste beslissingen één stork ge heel van gelijkgezinden. Is het niet opmerkelijk, dat de z.g.n. een- hcidsmotie met algcmccne stemmen werd aangenomen en ook dus de stemmen verkreeg van contra-revolutionnaircn als de heer Scha per, die den weg der geleidelijke partijont wikkeling wenschen te bewandelen Het heeft haast den schijn alsof deze een heid kunstmatig is, alsof men naar buiten heeft willen demonstrceren hoe roerend men het eens is, wetende, dat wanneer hett wer kelijk tot een revolutie mocht komen, de par tij zich zeer zeker in revolutionnairen en contra-revolutionnaircn zal splitsen. Voor het geval aldus het meest opmer kelijke deel der motie dat revolutionnaire situaties de Partij voor de vraag mochten plaatsen met andere dan wettige middelen ue politieke macht te veroveren, zal zij vóór alles hebben te overwegen of zij hiervoor voldoenden steun vindt in de arbeidersklasse en daarbuiten. Juist dat is per slot van rekening de vergis sing van Troelstra geweest. Niet, dat hij het wapen der revolutie heeft willen hanteeren, maar dat hij het heeft wil len gebruiken toen hij in alle opzichten nog te zwak was om er zijn tegenstanders mede te verwonden. Het bijzondere Paaschci der sociaal-demo craten is op een presenteerblaadje voor het Nederlandsche volk te kijk gelegd. De sociaal-democraten, die tot voor kort geleden bij het woord revolutie een gezicht trokken alsof zij niet goed begrepen wat die vreemde uitdrukking eigenlijk beteekende en die in allen gevalle zich met revolutionnaire gedachten niet bezig hielden, omdat dit nutteloozc tijdverspilling genoemd werd, heb ben nu hun standpunt ten opzichte van een mogelijke gewelddadige omverwerping van het wettelijk gezag vastgesteld Zij hebben nagegaan in welke gevallen het Pewenscht of noodzakelijk is, dat de S. D. A. zich aan het hoofd eener revolutionnaire beweging stelt, niet bedenkende, dat wanneer zij eenmaal wachten tot de revolutie een feit is, hsi gezag ban binnen weinige dagen dooi de politieke groepen van Wijnkoop en de zij nen afhandig zal worden gemaakt. En juist daarom is het standpunt, door de S D. A. P., op haar Paaschcongres ingeno men, een weifelend en niet tot definitieve re sultaten leidend. Want wanneer door voldoende democrati sche hervormingen van regceringszijde in het binnenland of door levcnsmiddelenvoorzie- ning van het Spartacistisch- of Bolsjewis tisch buitenland en daardoor verminde ring van het gevaar van overslaan der vlam men van den revolutionnairen brand naar Hollands grondgebied een revolutie in Ne derland geen reden van bestaan heeft, ia de congrcsmotie overbodig En wanneer het werkelijk, hetzij door bin- nenland3che of buitcnlandsche invloeden, tot een spontaan gewelddadig optreden van een minderheid in ons land mocht komen, dan zal daarvan ntet de partij de leiding hebben die op ten nieuw congres nog eens haar houding zal moeten vaststellen, maar wel de groep van hen, die er nu reeds rond voor uitkomen, dat zij er naar hunkeren op dat tijdotip de massa in de omverwerping van het bestaande voor tc gaan. Dat zijn de communisten. Men is voor geleidelijke ontwikkeling, voor een versterking zijner partij door alle geoorloofde middelen, die onze huidige con stitutie niet aantasten èf men is voor radicale •hervorming en omverwerping van het wette lijk staatsgezag. De eerste groep heeft, gelet op het aantal barer volgelingen en op het flegmatieke en koel berekenende dat den Hollanders wordt toegeschreven, in ons land het minste kans op mislukking. De laatste groep speculeert op een wereld revolutie. welker nopdzakelijke verschijning nog slechts theoretisch aangetoond is, maar die, als zij werkelijk komt, deze groep dan ook vrijwel onbeperkte macht zal brengen. En de tusschengroep, de partij, die onder ling verdeeld1 haar houding van den loop der gebeurtenissen zal laten afhangen, heeft alle kans op een negatief succes. Komt er geen revolutie, dan blijft zij het zwarte schaap in de Hollandsche kudde. En komt de revolutie er wel, dan zal zij, vóór zij nog tot overeenstemming over haar houding is gekomen, bemerken, dat de lei- ling der massa haar ontglipt is In den tijd der revolutie Rusland heeft het bewezen verplaatst zich het gezag ver wonderlijk snel naar de uiterste linkerzijde. En zoo heeft de sociaal-democratische ar beiderspartij na veel gekakel een Paaschei ge legd, dat om zijn uiterlijk bijzonder de aan dacht trekt, maar dat inderdaad weinig prac- tische waarde heeft omdat het hol blijkt en van waardelooze grondstof in' elkaar gezet is. De hoofdschotel van het buiteniandsch menu is begrijpelijkerwijze nog steeds het vertrek van Orlando en de zijnen naar Rome. Er is een openlijk conflict tusschen Ameri ka en Italië ontstaan en het is niet te voorspel len hoe dit geschil op bevredigende wijze zal kunnen opgelost worden. Voor het Amerikaansche volk, aldus Or lando, heb ik, bijzondere sympathie, met an dere woorden dus, voor president Wilson heeft hij1 dat niet en zijn uitlating doet hij te vens uitkomen, dat hij vermoedt, dat het Ame rikaansche volk niet achter zijn president staat. Hierin kon de Italiaansche premier zich nog wel eens vergissen want al mogen de Amerikanen het niet steeds in alle opzichten met president Wilson eens zijn geweest, zij beseffen toch heel goed, dat de vrede moet gesloten worden op den grondslag van de bekende 14 punten en niet moet berusten op het beginsel, dat ieder der overwinnaars zoo veel van den buit inpalmd als hij maar eenigszins krijgen kan. Werd van dit beginsel weer uitgegaan dan zou de vrede allerminst een duurzaam karak ter dragen en zou men met teleurstelling kun nen constateeren, dat de staatslieden uit de zen ooillog niets geleerd hebben. Ia Frankrijk voelt men blijkbaar nog het meest voor de Italiaansche aspiraties. Men kan daar ook van teleurstelling en tegenwer king van Amerikaansche zijde meespreken. Ook Frankrijk heeft al heel wat moeten inbinden om zijn wenschen in het kader der titans gereed' gemaakte vredesvoorwaarden te doen passen Frankrijk en Engeland erkennen, dat het verdrag van Linden met Italië gesloten is en zij zijn dan ook wel bereid dit verdrag na te komen maar dan ontvangt Italië evenmin Fiume daar het Londensche verdrag deze toe wijzing niet inhoudt. Italië kan zich dus op geen enkeil reeht be roepen en dit-maakt zijn positie uiterst moei lijk. Het kan hoogstens wijzen op zijn groote inspanning om den oorlog te winnen, doch die inspanning hebben ale strijdenden ge toond. Daarbij komt. dat Italië op zich zelf staan de, weinig kracfit aan zijn protesten kan bij zetten. Het Italiaansche leger is uitgeput en niet voor een nieuwen strijd gereed en ge- sChiikt. En van Amerika moet Italië zij® voed>- Belvoorraden en steenkolen hebben. Het is na tuurlijk niet te verwachten', dat Amerika on middellijk die aanvoeren zal stopzetten maar de herinneringen in verscheiden telegrammen aan den Amerikaanschen hulp, wijzen er wel op dat men zich heel goed bewust is, dat Ita lië im slotte voor «en groot doel van Amerika affeseWijfe Itali« aal te» slotte vnm Wiiïgm moeten bukken, wil het karakter van den vrede niet in gevaar gebracht worden. Dat gevoelt men algemeen behalve ia Italië zelf. Daar leeft men nog in den roes der over winning, daar laaien de hartstochten weer hoog op en roepen de leiders der volkspartijen reeds hun vogelingen te samen om uitdruk king te geven aan de volkomen solidariteit met de zaak van de nationale eer. Het geachd za! in het Italiannache parle ment behandeld worden en het is wel te ver wachten, dat men d aar met hand en tand aan den eisch der toewijzing van Fiume zal blij ven vasthouden En inmiddels betoogt het Italiaansche volk voor zijn zoogenaamde rechten. In Rome had mo indrukwekkende betoogiag plaat» waar bij men onder groote geestdrift de Italiaan sche delegatie te Parijs de solidariteit van het geheele voUc verzekerde. Dc Italiaansche bladen schrijven in harts tochtelijke bewoordingen hun beschouwingen en sparen den Amerikaanschen president met. Da Tempo komt tot de slotsom, dat er niets tragischer «n gevaarlijker ia dan de ontgoo cheling van een volk, dat door de overwin ning met de wapenen hee* in cm diplomatie ke nederlaag wordt gesleept Italianen, zoo schrijd o a de Oiomale del Popola, ate er gevaar dreigt, te het burger plicht zich schouder aan schouder te scharen om het recht tegenover het onrecht van een ander te stellen. Er te niemand in Italië ge neigd om genoegen te nemen met den vreae, dien Wilson ons op ons dak wil schuiven. Zoo spreekt de italiaansche pers, maar ten slotte zijn dit slechts groote woorden, die men later wel weer terug zal moeten nemen. Wamt in werkelijkheid is het eenigé gevaar dat Italië bedreigt, dat het zich niet aan een andermans haven mag vergrijpen en de vrede dien Wilson het op zijn dak wil schuiven is er een die op het reeht en niet op het gewejd ge baseerd te. Nog is het conflict niet tot een oplossing gekomen terwijl de Duitsche afgevaardigden reeds hum koffers pakken om zich naar Parijs te begeven. Dat zij zich onwillekeurig wel eens verma ken zullen met deze openlijke omeenigheid hunner overwinnaars te te begrijpen. Daarvoor heeft de pars der Entente hun te lang van de roerende eensgezindheid der Ge allieerden gespreken. DE „00 MMU NISAT IE" VAN DE VROUWEN. Het Berliner Tageblatt meldt, dat het eeai- ge dagen geleden van zijn correspondent te München een telegram heeft gekregen vol gens hetwelk in een communistenvergadering aldaar na een inleiding van Landauer, een besluit over de communisatie van de vrouw was genomen. Het blad heeft zijn correspondent nadere inlichtingen verzocht, die wij hieronder laten volgen t Iet bericht over het besluit tot communi satie der vrouw heeft het ministerie van bin- nenlandsche zaken te Bamberg van drie ver schillende gevolmachtigden ontvangen, die de vergadering hebben bijgewoond zonder van elkander af te weten. Volgens deze heeren was het een typische vergadering van onrijpe warhoofden, waarin het voorstel ter tafel op dit voorstel in dezen vorm onzin was; men moest evenwel de bourgeoisie in het hart tref fen en derhalve was bij er toch voor tot com munisatie der vrouwen te besluiten. Aldus Seschiedde. Het besluit is evenwel niet bin- end voor de radenrepubliek/Tot deze beslis sing droeg een bericht uit Rusland bij, vol gens hetwelk daar de communiseering der vrouwen reeds in praktijk zou zijn gebracht. Over de discussie wordt nog gemeld dat Lan dauer de communiseering der vrouwen aidus opvat: De geaardheid der vrouw heeft geen invloed op die van het nageslacht, derhalve hoeft alleen de mannelijke bourgeois uitge sloten te worden van de geslachtsgemeen schap em moet de vrouw gemeenschappelijk bezit van het proletariaat zijn." Het Berliner Tageblatt voegt hier een commentaar aan toe dat in korte woorden samengevat hierop neerkomt: Dat het wel bekend was, dat Lan dauer gek was, maar niet dat hij zoo gek was KORTE BERICHTEN. De persaf deeling van het Duitsche ge zantschap in Libau geeft nadere bijzonderhe den over de ontzettende toestanden welke in Riga heerschen. Tusschen vertegenwoordigers van Bel gië en Luxemburg zijn te Brussel economi sche besprekingen begonnen Eind dezer maand zullen 240 Duit- schers, waaronder Schultz, oud-gouverneur van Samoa, graaf Luckner en luitenant Kir- cheiss van net kaperschip „Seadler" uit Wel lington (N.-Zeeland) naar Duitschland ie- rugkeeren. Het Laibacher Korr. Bur. meldt uit Podgoritza: de Nationale Vergadering heeft den 20sten April de vereeniging van Monte negro met de Zuid-Slavische staten afgekon digd en koning Nikila voor afgezet verklaard De vertegenwoordiger van den Zuid-Slavi- schen staat, Pavicio, heeft het uitvoerend ge zag op zich genomen. De Franschc soc. partij besloot trouw te blijven aan de Tweede Internationale, mits gezuiverd wordt van de schijn-sodalisten. In Zuid-Tirol maakt men zich, naar aanleiding van een zijdeUogsche verklaring in Wilson* manifest. ongerust, dal het land aan Italië zal komen. De Duitsch-Oostenrijksche Nat. Verg. benoemde een delegatie van vijf leden om deel te nemen aan de beraadslagingen van de Duitsche grondwetscommissie. Volgens officieuse schattingen bedraagt het totaal der inschrijvingen op de Ameri kaansche O ver winningsleening ongeveer 500 mULiaen dollar Het heet dat graaf Areo, de moordenaar van Kart Eisner, door SpartaMistische solda ten gedood is. - De samenstelling der Duitsche vrede* delegatie is thans in bijzonderheden bekend gemaakt. De Académie Franjaise heeft er bij de Vredesconferentie op aangedrongen net Fransch te handhaven als de taal der diplo matie Fiume zal waarschijnlijk onder de con- tróle van den Volkerenbond worden gesteld. Te Duisburg worden wederom opstoot jes verwacht In Zweden heerscht een staking in het kleedingbedrijf. De Belgische minister De Broqueville teer ernstig ziet De opperste economische raad besloot, alle twarte lijsten op te heffen- Staten Generaal. EERSTE KAMER. Na aanneming zonder hoofdelijke stem ming van een aantal kleine wetsontwerpen, waaronder dat tot goedkeuring van het ver drag tusschen Nederland en Duitschland be treffende de ophooging van den ouden Rijn mond bij Lobith, ging de Kamer gisteren uit een tot eenige dagen na voltooiing van de schriftelijke behandeling der koloniale be grooting. TWEEDE KAMER De Tweede Kamer besloot gisteren in een korte openbare vergadering aan te vangen met het sectie-onderzoek van eenige wetsont werpen, o.a. betreffende toezicht op hier te lande vertoevende vrmadelingen, nadere voorzieningen op het stuk van vuurwapenen en munitie, zoomede de wijziging van de ar beidswet van minister Aalberse. De Kamer komt 6 Mei weder in het open baar bijeen. De bedoeling in dan nog m die week het wetsontwerp van minister de Visser nopens de onderwijssalajicering te behande len, VERBETERING VAN MILITAIRE GEBOUWEN. Door dm min. v. oorlog is bepaald, dat de kazernes en de als zoodanig dienstdoende tij delijke militaire gebouwen, in een zoodanigen staat van onderhoud zullen worden georaeht, dat de legering der vredesonderdeelen aan redelijk te stellen eischen voldoet. Nadat een en ander in orde is gebracht, wenscht de mi nister, dat de autoriteiten met de uiterste ge strengheid, zoowel tegen onzindelijke en or- delooze bewoning, als tegen moedwillige be schadiging, waken, overtuigd als zijne excel lentie is, dat zelfs oude gebouwen bij zorg vuldige behandeling van de zijde der gebrui kers, eene behoorlijke huisvesting kunnen ver leen en. LEVENSMIDDELEN IN NATURA. Met ingang van 1 Juni a.s. eindigt de ver strekking van levensmiddelen in natura aan de officieren en onderofficieren der land macht DE MELKVOORZTENINO De minister van landbouw heeft tot de ge meentebesturen een schrijven gericht, waarin hij mededeelt, dat hij, ;u aansluiting aan de reeds plaats gevonden beperking van de Re- gecragsbemoeiïngen in zake de voedselvoor ziening, thans meent te kunnen overgaan tot een zoo goed als geheele opheffing van alle maatregelen, tot dusverre met betrekking tot melk en zuivelproducten genomen. Te dien einde wordt een groote reeks van regeerings- maatregelen, ten aanzien der genoemde arti kelen, door hem ingetrokken; gehandhaafd blijven slechts de verboden tot uitvoer van melk, boter en kaas en melkproducten, alsme de het verbod tot vervaardigen van melkpro ducten. Tevens aejit hij het oogenblik aangebroken een einde te maken aan Eet geven van bijsla gen door de Regeering, nu bij de intrede van het zomerseizoen een aanmerkelijke verlaging van de inkoopprijzen van de melk en in over eenstemming daarmede van de zuivel kan plaats vinden, zoodat niettegenstaande het ophouden van de tot dusverre gegeven bijsla gen het product aan den verbruiker tegen lagere priizeü zal kunnen afgeleverd worden dan in den afgeloopen winter. Mocht deze verwachting te dezen aanzien niet verwezen lijkt worden, dan zal hij niet schromen, zoo noodig allen uitvoer van zuivel en melkpro ducten te beletten, alsmede alle vervaardiging van melkproducten te verbieden, tot het door hem beoogde doel ten volle bereikt is Met onachtneming van het bovenstaande wordt met 1 Mei ae vrije binnenlandsche handel in melk en zuivelproducten hersteld, met uitzondering van wat betreft de kaas, waarvoor die datum is bepaald op 22 Mei e.k., in verband met het feit, dat .eerst dan de sedert 1 Mei vervaardigde kaas in het verkeer wordt gebracht. Aanvankelijk lag het in zijn voornemen de verstrekking der goedkoope melk voor zie ken en kinaeren ook nog dezen zomer voort te zetten. De minister is echter van dit voor nomen teruggekomen, mode met het oog op Maandag 5 Mei '19. door een koor van te: 200 kinderen. Onder leiding van den Heer JOH. KUIPER. Met Klavier» en Orkestbegeleiding. ZIE AANPLAKBILJETTEN. de misstanden, waartoe het instituut der goedkoope melkverstrekking heeft aanleiding gegeven. PROVINCIAAL NOORD-HOLLANDSCH ZENDINGSFEEST. Het 23ste Provinciaal Noord-Hollandsch Zendingsfeest wordt gehouden Woensdag 18 Juni a.s., te Velseroond, gemeente Velsen, op het fraaie duinterrein „Velserduin", dat welwillend door Jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden is beschikbaar gesteld, en gele gen is op een kwartier afstands van het stati on Velsen. UIT HEER-HUGOWAARD. De afd. van „Het Witte Kruis" hield Don derdag in het lokaal van den hees Pijper haar voorjaars-vergadering. De voorzitter, de heer W. Molenaar, bracfet in zijn openingswoord in herinnering, tót het afgeloopen jaar zeer vee! van de aMee- ling heeft geëischt, inzonderheid door hef on treden van iypjuas» waardoor, niettegen staande de flinke subsidie der gemeente, toch de kas het zwaar te verantwoorden heeft ge had Dit bleek mede uit het jaarverslag van den secretaris, den heer van der Meulen. We stippen hieruit aan, tót de afd mag wijzen op steeds toenemende belangstelling der in gezetenen, het laden tal toch neemt voortdu rend toe m wees op 1 Jan. 1919 het aantal 465 aan Zware bfxers werden van de finan ciën gevraagd, zeer veel gebruik werd ge maakt van les vetplegmgsmtaSaal, eenige malen hadden ontsmetting® plaats. In hei bestuur nam zitting d@ heer J Hoogland; nevens ds 2 aigemeene vergaderingen werden 4 bestuaravergaderiagan gehoudende afd verleende 25 gutemb aan de Osansverple- ging. Wijst dit Mta @p hst 2s halfjaar Het zich hooguit emsig aanzien star he.4 op treden van de Spaansdia griep eo fypbm' Dank zij echte de doortastende maatregelen door dr. Spiering» genomen, ife cfe typhus perkt gebleven'tot eén hukgesr Ëo woerd van hulde aan onzen aria, .-irksaKï aato fesS Gemeentebestuur, weid tor niet sniaplaate geacht Uit de ingekomen stukken bleek, dat de af- deeling van de Gemeente een sufesMe genoten van 350, met een damkMuiging aan de afd. van Hei Witte Kruis voor haar optreden ter beteugeling van de typhus. D® voorz. bracht ondei applaus der vergadering een woord van dank aan den Raad voor zijn krachügen steun en medewerking. Dr Spierings stemde hiermede ten zeerste in en dankte speciaal den burgemeester voor den ondervonden steun in die moeilijke dawn Een circulaire van 't H. B. met betrekking tot bestrijding der vlektyphus, gaf aanleiding tot het besluit een waarschuwing te publicee ren tegen het in aanraking komen met de be volking der vele woonwagens en tegen alle onreinheid. Vervolgens kwam aan de orde de rekening van den penningmeester, den heer P. Schol ten. Hieruit bleek, dat tegenover 1365.39 inkomsten 1669.8234 uitgaven staan, zoo dat 1918 sloot met een nadeelig saldo, groot 304.43 Yt. De rekening werd nagezien en met hare bescheiden vergeleken door de hee ren W. van Slooten, D. Pijper en S. Brug man, welke commissie bij monde van eerstge noemde verklaarde alles in orde te hebben gevonden, waarna de vergadering de reke ning goedkeurde en de voorzitter den pen ningmeester dank zegde voor zijn gehouden beheer. Als punt 5 vermeldde de agenda: Regle mentsherziening. De voorzitter lichtte toe, dat dit aan de or de moest worden gesteld, omdat weer een 5- jarig tijdvak is verstreken. Noch door het be- Btuur, noch door de leden werden echter wij zigingen voorgesteld, zoodat het bestaande reglement van kracht bleef. Bij de rondvraag werd voorgesteld aan het geméentebestuur weer 150 subsidie te vra gen, zooals de laatste jaren gebruikelijk is. Vervolgens bracht dr. Spierings het feit ter sprake, dat de pleegzuster voor dezen kring elders is benoemd, zoodat de Gezinsverple ging een nieuwe zal moeten aanstellen, Alge meen achtte men het tegenover Heer-Hugo- waard onbillijk, dat de Zuster, die vroeger onze gemeente tot standplaats had, nu te Oterleek is gevestigd. Dit is voor dezen kring zeker niet de gewenschte plaats, vooral daar Veenhuizen thans buiten de gezinsver pleging is komen te'staan. Aan het bestuur werd opgedragen een sar menkomst aan te vragen met het bestuur van den kring en daarbij ernstig aan te dringen op verandering, aangezien het grootste deel onzer gemeente bij den bestaanden toestand door de Zuster niet kan worden geholpen. Bij vestiging der Zuster in onze gemeente achtte men het zeer waarschijnlijk, dat èn het Gem. Bestuur èn het R. Kath Armbestuur èn het Kerkbestuur van Veenhuizen bereid zul len worden gevonden tot subsidie of grootere subsidie dan thans wordt gegeven, en ver wacht men tevens meer bijdragen van partir culieren. Rac men niet tot overeenstemming ALRMAARSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1