DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. J BinM over; I "tótSiSS'Sft- -v I Honied mn en twintigste Jaatgsssg 1919 IbmiwMi bil nmltbitilltt3 nuta H.B5. ft. i. ml) 1.10. Bnfennin 5 MnAiMi 18t. reset, peotere letten eIi.tsr.lBte. Bi. ft. 1.1. Beek- n Buiilidmktall Serms. Cntn i Ie., lort» C 8. Til. 3 28 A P RIL. MAANDAG Binnenland» FEUILLETON n idee, Het geschil tusschen Amerika en Italië is anders dan jubelen en Orlando fen zya hoofd niet buiten d« deur steken o! men i brengt hem geestdriftige ovaties. Oo alle voorname stations waas de ten t de ïtaüaansEhe delegatie passeerde heeft publiek de vred®ait?eva«rd!gdea teeg©* fit en ia Geeua verscheen Orlando voor ma opnisuw uit, dat bet liever boa®ar ctea oaesr wil ksnass Het is nog niet te vooraten hoe dit conflict tot oplossing zal gebracht worden. Maar men mag veilig aannemen, dat w u- son na alle inspanning die Amerika tot dus verre voor de goede zaak getoond heeft, niet zal toelaten, dat zijn reditsvrede door de op- ewonden betoogingen van een op annexatie elust volk in de war gestuurd wordt. Italië m\ oioeten toegeven temeer daar het te dit conflict alleen »mat Jwi' het portierraam en hield hiji een korte toe schen Komt bet" werkelijk 1st een partijkies tu«- hen Amerika en Italië, dan is het te yer- Bij de jongste %«rtsWsti»chs onlusten in SpwsdPa mortem 30 mJUweti Ut ont vreemd zijn; de Dtritschers hadden dit geld bij de ontruiming van Roemenië meegenomen. Wolff geeft voorbeelden van' onwaardi ge behandeling van Duitschers in hei Saar- gebled, door de Franscb®, Zwitserland heeft de Tsjecho-Slowaak- sche regeering er ken A In Oostenrijk wordt de eerste Mei tot algemenen rust* en feestdag verklaard. spraak waarin hü zeide, dat de manefesta- ties hem hadden bewezen dat hij door zijn houding te Parijs de gevoelens van het ltali- ssuacliii volk had vertolkt en dat Italië aoo noodig am alles wat zes hunnsn gebsarsa kot hoofd zou biedaa. r Bij aankomst te Rome heeft Orlando na tuurlijk opnieuw em toespraak gehouden. Hij wees er op, dat ar twee kwesties be staan. De eerste is of de opvattingen van de regeering en v&n de Italinnnsch© delegatie een getrouwe weerspiegeling zijn van da zienswijze en da wsaschaa van bat Italiaan- sclie volk» Daarom, zeide Orlando, had hij a immer getwijfeld, want reeds te Parijs hadden de Italiaaasche arbeiders hun werk ia dea steek gelaten om van hun solidariteit met de regee- 1U De 'tweede kwestie waa de waardeering vaa den ernst der situatie. Italië moet tooneu, dat het op het ergste is voorbereid. Het is op net oogmblik beter voorbereid en grooter dan ooit. Levensmiddelen ontbreken, maar Italië, dat honger gekend heeft, kende nimmer oneer. De rede werd langdurig toegejuicht en de toespraken van generaal Diaz en Barzilai lokten een warme hulde aan leger en vloot uit. De auto waarin de sprekers vervolgens plaats namen kon niet in beweging komen daar de menigte het voertuig wilde voortdu wen. wachten, dat de te Parijs vertegenwoordigde staten zonder uitzondering de zijde zullen kiezen van de machtige republiek aan de over zijde van den Atlantischen Oceaan, wier president Europa doordrongen heeft van de gedachte dat een rechtsvrede en niet ee mach tsvrede gesloten, moet worden. Volgens het Berliner Tageblatt ziet hut er nog steeds naar uit alsof het» by München tot een ernstig gevecht tusschen Spartaciërs en regeeringstroepen kan komen. De eerste staan thans in d« Beiersche hoofdstad geheel onder den invloed van Rus sische Bolsjewiki, die het conflict zoo scherp mogelijk willen stellsn, hoewel men hoop j heeft dat de meer gematigde elementen de Radenregeering tot een oplossing van het con-1 "Ft flict door onderhandeling 'kunnen brengen. In de hoofdstad doet zich het Leyenamid- detengebrek terdege gevoelen en dit is in de maanden die thans achter ons liggen een zeer voorname factor voor onderwerping van al te geestdriftige revolutionnairen gebleken. OPHEFFING DISTRIBUTIE VEEVOE DER. Het Rijkskantoor voor Veevoeder deelt mede, dat het met machtiging van den minis ter van landbouw do veevoederdistributie in haar vollen omvang na ultimo April a.s. zal doen ophouden. Toewijzingen aan bijzonde re categorieën van bestellers zullen dus ook niet meer geschieden. HET VERVOER VAN ARRESTANTEN. Op de vragen van het Kamerlid Hugen- holtz betreffende het vervoer van arrestanten antwoordde de minister van Justitie, dat op Maandag 17 Maart jl. in het spoorwegstati on te Haarlem twee arrestanten, die wegens :lfo vrees voor ontvluchtte; KORTE BERICHTEN. De Duitsche vredesdelegatiê vertrekt bij gedeelten, tiet laatste deel kamt Dinsdag avond te Parijs aart De Engelsche goederenhandel wordt met uitzondering van dien van enkele artike len!, weder geheel vrij. Volgens den „Petit Parisien" zal de Ita- llaattsche delegatie in ieder geval aanwezig de besprekingen te Versailles, e bepalingen van de preliminair® delegatie in ieder geval aai, Uit de vensters werden bloemen gestrooid I zjja bü de besprekingen te V ersailUs. en onder onophoudelijke toejuichingen kwam De bepalingen van de prehmi men eindelijk op het plein voor het Quirinaal, zullen waarschijnlijk niet aan de Duitschers De koninklijke familie verscheen op het bal-1 worden voorgelezen, daar dit te lang zou. uu- 1 j-gjk Clemeneeau zal een toespraak houden; kon van het paleis en werd enthousiast toege juicht evenals de minister van oorlog Orlando's auto werd1 vervolgens door het volk naar het Quirinaal voortgeduwd. ZQ had voor den korten tocht van het station naar het Quirinaal een tijd van twee uur aoodig geW!jageven de ontvangst Kan Orlando in Italië ©enigszins uitvoerig weer om te doen zien hoe het Italiaansche volk in een oogen- biik tot enthousiasme ia te breng® Want al dat gejuich, al die opgewonden redevoeringen, dat gejubel over de eer van Italië ia met omdat de zelfstandigheid of het grondgebied van het land bedreigd wordt maar alleen1 omdat men nu eenmaal zijn zin nen op Fiume gezet heeft en met alle geweld deze haven aan Italië wenscht toegewezen te Men vraagt arich daarbij niet ai of deze toewijzing ook andere' staten weer zou kun nen doen opkomen tegen reeds vroeger door de vredesconferentie genomen besluiten, of men door aan Italië Fiume toe te wijzen1 met geheel Wilsons stelsel ondermijnt en de toe komst van Europa door een machtsvrede op nieuw in gevaar brengt. Mm ziet zich slechts in zijn nationale wenschen tegengewerkt en dan is er maar een h«wl Heisa opwekking noodig om het geheele velk tot hartstochtelijke belonging® te bren- umt. Het verleden schijnt Italië nog met veel ■eleerd te hebban. Tom bet zijn vroegere Joodgeaeeten is dea steek liet om (te «aak der Entente tot de zijne te maken, heeft het itali aansche volk na een opwekking van d'Annun- zio zich schor geschreeuwd in enthousiaste betoogingen. Maar de^oorlog heeft aan Italië groote offers geëischt en per slot van rekening staan daar geen winsten tegenover die de geestdrift voor den oorlog gerechtvaardigd hebben. Thans is ftal'ê in openlijk conflict met zijn bond genoot en en het tialiaansche volk roept het is nog niet zeiker of de pers tegenwoordig zhl kunnen zijn. j -De mogelijkheid bestaat, dat dé regee ring de Belgische Kamer gedurende haar re ces zal bijeenroepen, om haar met den tekst der vxedespreliminairen in kennis te stellen» Fehrenbachpresident van de Duitsche nationale vergadering, heeft gesproken over de rol van de ■nationale vergadering en den te sluiten vrede. In -het Ruhrgebied is een aanslag der Spartakistea vermeld. T„, De Tsjecho-SlowaakBdhe minister Klofac heeft in een bijeenkomst te Praag over de binnen- en buitenlandsche politiek van TsiechoSlowakije gesproken. Uit Weenen komen berichten over on dragelijke toestanden in Boedapest. Verwacht wordt, dat Orlando aan de Italiaansche Kamer een houding zal voorstellen. Volgens Zweedsehe bladen zijn Fwsche legercorpsen Karelië binnengeruktZij. zou den zelfs opmarcheer® naar Petrograd. aan eikan- waren geboeid, onder geleide van een rijksveldwachter, gedurende eenigen tijd in een ook voor het publiek bestemde wachtka mer hebben vertoefd. Zij werden naar het per ron geleid op verzoek van een hunner, niet om aai de ongewenschte belangstelling te nptiVnmpn, maar omdat hij zich binnen niet wel begon te gevoel®, Hiji was bezig te denk® over ontvluchting. De rijksveldwachter, brigadier-titulair, ge leider van deze gevang®®, rapporteert daar- omtrent: „Dat mijn vrees niet ongegrond waB, dat bedoelde arrestant te Haarlem genoemde on gesteldheid simuleerde, bleek mij bij aan komst te 's-Grav®hage aan het gerechtsge bouw, alwaar deze arrestant, onmiddellijk na het verlat® van d® celwagen, de boeiketting van zijn hand schoof, daarbij ongeveer zeg- g®de; „ik heb te Haarlem niet will® ont vlucht®, omdat ik te nieuwsgierig b® welke straf ik zal krijg®; doch de strijd die ik in- I w®dig voerde om te ontvlucht® of dit niet te do®, maakte mi? aldaar een beetje van1 streek, daar ik de wétenschap had, wat mi) in I de W. C. aldaar was geblek®, dat ik de bod ketting van mijh pols over mijn hand, die zeer smal buitengewoon lenig is, kon af- strijken" Van e® lokaaltje voor wachtende arrestan- ,.i onuiat den be- Zak® gericht: „Is hei: d® minister bek®d, dat omtrent het sa. „Marewick", dat 14 Aug de hav® van Manilla verliet, f.indsdien niets is vemom®. Heeft de minister vernomen, dat volg®s mededeeling van e® lid der bemanning van het schip „De Zev® Provinciën" deze maand binnengekomen de Nederlandsche bemanning van de „Marewick" te Sm Francisco zou ge vang® ziften, terwijl het schip zou var® on der e® ander® naam Is het juist, dat de he® Dcuwes Dekker in e® lezing over de Hindoesclie samenzwering te Scnarang mededeelde, „dat de schepen „Marie" en Marewick" welbek®d in de Indi sche water®, aan het Hindoesche comité be hoord® en bestemd waren voor het over breng® van wapens muntie", kunnen uit deze mededeeling nadere gegev®s omr trent het lot van bedoeld schip word® afge leid Wil de minister mededeelen, wat vanwege de regeering in het belang der betrokk® be manning of der familie van de leden der be manning is gedaan of nog zal worden ge daan" AANKOMST VAN MAILSCHEPEN. Blijkens hier te lande ontvangen draadloos bericht zal het stoomschip „Rindjani" van de Rotterdamsche Lloyd op thuisreis> vermoede lijk einde dezer maand binnenkomen het stoomschip „Oranje", van de Maatschappij Nederland", vermoedelijk hed® DE KOFFIE VRIJ. Naar m® ons van betrouwbare zijde mede^ deelt, zal de handel in koffie op 15 of 20 Mei a s. vrij zijn. RIJST ZONDER BON Volg®s de Prov. Gron Ct. zal binn® heeft verwaarloosd» Daarom zijn wij het zoo volkom® eens met d® minister, waar hij (op blz. 3 4 van de memorie van toelich- tingé schrijft: „De ondergeteekende is van meening, dat e® hervorming, waaraan zoo groote voord®!®, inzonderheid ook op zede lijk maatschappelijk gebied, verbond® zijn, niet achterwege zou mog® blijv®, ook indi® daaraan e®ig stoffelijk nadeel verbon- d® was. Het is gebruikmak® van e® volko- m® valsch® maatstaf, wanneer men de al of niet goede gevolg® van e® social® maatre gel alle® zou will® afrnct® naar de zuiver matericele resultaten." Juist. Wij kunn® niet lev® zonder mate ricele productie wij mog® die dus niet be neden een zekere grens inkrimp®. Hoever men daarmee kan gaan, zal de ervaring moe- t® leeren. De heer van Ravestcyn beweerde e®igen tijd geled® in de Tweede Kamer dat m® met 2Y, uur per dag best kon volstaan en dat dit was „bewezen". Waarschijnlijk be rustte deze uitspraak op die van Bebel in „Die Frau und der Sozialisraus," welke op liaar beurt berust op e® berekening van den utopist Th. Hertzka, iemand die nu niet juist groot was als realist. Het program van de Communistische Partij in Nederland ge waagt trouwens ook nog slechts van d® 8- urendag als overgang naar den 6-urendag. Het is mogelijk, dat wij te e®iger tijd daar toe kom® De 8-urendag ia zóó lang als ieta onmogelijks bestreden wordt thans reeds vóór nfct invoeren van e® wet al zoo veelvul dig toegepast, dat wij niet zoud® durven zeggenHiermee is de grens bereikt. Het zal moet® blijk®, hcever m® met geleidelijke productievermindering kan gaan, zonder de prens van het onontbeerlijke te overschrijden. Want er i s dit wordt tcg®woordig wel e®s wat te zeer vergeten e® onontbeerlijk eenige dag® volop rijst in d® vrij® handel verkrijgbaar word® gesteld De vereeniging I njnimum van productie, van rijstpellers aan de Za-rn gevestigd zal de anderzijds is vroeg® te veel vergeten, volgende week reeds de riisc voor e® door jat de productie ct moet zijn voor de m®sch die vcre®iging vastgesteld® prijs aan. de dat niet de mensch er is voor de productie. jrossiers kunn® afleveren Wat de 1® kleinhandel zal zijn is nog niet Vastgesteld zal die niet word®. DE MELKPRIJZEN Naar wij vemem®, heeft de Nederlandsche Meiveehouders met algeme®e stem- 0 m® beslot® d® productieprijs van de melk Wen kunn® word® aangevoerd, erk®n® nt per li- j wij. M® zal ze door geleidelijkheid van in- Daarom lijkt ons de 8-urendag zulk e® overwegend cultuurbelang wegens d® meerder® tijd di® de arbeider krijgt voor rust, voor zijn gezinslev®, voor ontwikke ling dat wij hem, mits redelijk toegepast, met vreugde begroet®. De bezwaren, die er voor d® zomer te steil® op 14% cent ter en voor d® winter op 21 cent De parti culiere prijs zat dus vermoedelijk voor den zomer op 18 c®t per L. en voor d® winter op 25 ct. per L. kom®. DE „ZWARTE LIJST" BUITEN WERKING GESTELD. In aansluiting aan het bericht betreff®de de opheffing van de beperking onzer over- ten is ge® gebruik gemaakt, omdat den be- ae opnenmg van ae wyeremg ui-^ u,«- trokk® rijksveldwachter, gestationneerd tel zeesdm invoeren, wordt nader gemeld, da Aiuow h»f host-nan pr van niet bek®d was. S van heden te middernacht af de bepalmgei Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 39) Zij stond op, ging vlak voor hem staan, zoodat hij niet weg kon, en toen opeens van optreden veranderend, begon zij met iriltende stem: „Maar u is toch e® man eer, mijnheer? En e® man van eer doet 'n aanzoek, als fai waarlijk niet weet. hoe het antwoord luid® zal, maar niet als hij er zich al zoo goed als van verzekerd heeft. Verrast door die plotselinge gedaantever wisseling, die er met haar had plaats gegre pen, ging hij e® schrede achteruit. „Wat bedoelt u eigenlijk?" vroeg hij;. „Hoe zou ik me daar nu zoo goed van verzekerd hebb®?' Zij knoopte de brides van haar hoed want in de opgewonden stemming waarin ze nu verkeerde, hinderd® die haar; de hoec viel vlak aan zijn voeten^ maar ditmaal d©ec hii ge® moeite, di® op te rapen. Het vlam mend oog en de har® in bevallige wanorde langs het fier opgehevm hoofdje fladderend liep ze heftig: „Ik wil aannen®, mijnheer, hoe het uit on- eadeokendheid is, dat u zich tot medephehtir gfi fesslt gmaakl ym aan ©verigeo© Wh mtc Alkmaar, het bestaan er van niet bek®d was, to® hij er opmerkzaam op gemaakt was, de tijd voor aankomst van d® trein was ge komen. In verschillende groote spoorwegstations bestaan afzonderlijke wachtlokal® voor ar restant®. De minister zal gaarne bevorder®, dat op alle groote stations wachtlokal® be schikbaar gesteld word®. Hij heeft tot de verzoeningsgezinde I procureurs-generaai bij de gerecb t&hov® e® aanschrijving gericht, om er het personeel der rijksveldwacht op te wijzen, zi het personeel m s i, zich steeds van het bestaan van e® wachtlokaaltje te overtuig® daarvan alsdan gebruik te ma- Voigéns d® Matin dreigt ook Japan de 1 k®. conferentie te zullen verlaten, indien het in- FOLTERING VAN EEN ARRESTANT zake Kiautsjau geen voldoening krijgt. I q_ Vrag® van het Kamerlid Kleereko- Oostenrijk stélt aan Hongarije voor net 1 betreff®de dwang, uitgeoefend door d® tussch® beide stat® haüg®de gescliü te jaqrgcmeester van Leerdam, op e®. arrestant, onderwerpen aan een scheidsgerecht. 1 om cjezen tot een bekentenis te dwingen, ant- Te Weenen hebb® teruggekeerde knjgs- woordde de minister van justitie, dat het ter- gevang®en invalid® weder het betoogin- stonj ingestelde onderzoek in deze zaak nog 1 niet beëindigd is Zoodra het onderzoek zal zijn voltooid de resultaten daarvan te zijner k®nis zullen zijn gebracht, stelt de minister zich voor op de zaak terug te kom® NEDERLANDSCHE ZEELIEDEN IN GEVANGENSCHAP? Het Kamerlid Troelstra heeft de volgende vrag® tot d® minister van Buitenlandsche voering hebben te overwmn®, niet echter er voor moet® stiï üHtaaa. Want het is nu ge® tijd om voor ®oetBjk- heden uft d® weg tegaan, maar om m. leidvol maar beslist, uit d® weg fc ratasa. Alle® zoo breng® wij om gaiisoie vofflk vooruit' DE AGHT-U REND AG OP HET LAND» De „Haagsdie Post" vimdt twee roamams red®® om d® 8-urig0ffl wmkèag ia W landbouwbedrijf niet ia te voer® „De eerste is, dat het geheele. bedrijf daar* door ontwricht, ja onmogelijk zots word®, tenzij: m® 'het ploegen te te. ton mvoeraa, doch de bestaansonmogdijkheid daarvan zul- 1® wij later aantoon® m de tweede is, dat ,de werknemer zich volstrekt niet druk maakt om d® achturig® werkdag als hij maar een flinke daghuur krijgt Als hem de 8-urige Het „Handelsblad" wijst er nog eens op, werkdag ongevraagd wordt thuisbezorgd, zal dat men zich niet de illusie moet mak® als hi] op e®; of andere manier er mg em stóm- mg® betreffende de zwarte lijst buit® werking zullen worden gesteld. De op die lijst voor- kom®de firma's zullen dus dezelfde facilitei ten kunnen geniet® als die welke op de lijs ten met voorkom®. DE ACHT-URIGE WERKDAG. gen gehoud®. Er werd gcachot®, er vielen e®ige gewond®. In Zweden verwacht m® malaisé in de j papierindustrie. De vorming van een regeering, het eer ste punt op de ag®da vaa den Brunswijk- schen Landdag, is mislukt. Olonetz is op de Bolsjewiki veroverd. Zwitserland krijgt twee vleeschlooze weken, n.l. van 2 tot 18 Mei. neren werkdag van eenige uren mj tta is zijn arbeiders, die, ais zij gedurende 8 uren per etmaal flink werk®, oek-af ziju Denk maar e®s aan opperlieden bijv. Maar om dat zij d® 8-urig® werkdag nog met heb ben, zijn ze ook nooit bek-af. Zij wak® daar wel voor hierin hebb® ze groot gelijk Dan is er wd geestdoodende arbeid tusschen de muren, o. a. in bepaalde fabriek® en ook ongezonde fabrieksarbeid. Het is goed, dat de arbeidstijd voor de werknemers in die fabrie ken verkort wordt, zoo noodig zelfs tot minder dan 8 uren per etmaal. Bov®di® zijn de zou de 8-urendag overal zijn in te voeren zonder vermindering van productie of zondei stijging v® prijz®. Maar tv®s is het blad van me®ing, dat m® hem desondanks tóch invoer® moet. „Wij gevoel®, dat in betere dagverdeeling, in het grooter deel van vrij® tijd, dat d® ar beider wordt gebracht, e® voordeel geleg® is, dat kan op weg® teg® nadeel® in de prpductie. Op deze laatste woord® komt het aan. Het productienadeel achten wij, althans voor ze kere industrieën voor e® aantal ondeme- unu r. ming® niet weg te cijfer®. Maar voor zoo f voningtoestanden op vele plaats®^ v® ui® - J -»!° ,:„ii 1--.. ja de arbeider om v® proiiteeren, aie mj natuur lijk niet vrndt in de kroeg. De landarbeider ev®wel werkt in de op® tucht gewoonlijk slechts bij gunstig weer, ductie soci- ,e pro- ®g® v® I derdte.uteend'irancs waard? Het zou nooit bij harfof verbeelding^heeft lat® verleid®, mij opgekom® zijn, zoon prijs voor mijzelve d2l eT^uftig in to Apata. En in u nr nok wd gnrf zdd van, i Arti- «1 itiif n-7plvpn niet bedacht I niiinhei d®, u al ev® onwaardig is, als de dwaze co- medie, die ik zooev® vertoonde. Durft u nog bewer®, dat u mij niet wat voorgelog® heeft? E® struikroover, die de voorbijgan gers in het bosch overvalt h® h® geld ol hun leven vraagt, eerbiedigt ook hijn vrij- doet mijn glimlach? Hoeveel mijn j mijn hart zal ik niet eens sprek®, want dat was niet in d® koop begrep®, omdat u toch wei wist, dat dit nooit v® u zou zijn. Nog vr®g ik ik u, mijnheer: voor wie houdt u mij wel? Mijn t®te, Gravin de ocht®d dat uw vader schuldbek®tenissen heeft opge kocht, om baron de Saligneux geheel in zijn macht te krijg®- U vindt het heel gewoon, dat hij, met die stukken in, de h®d, tot mijn vader zei: ,,U zult mij of uw kasteel, uw eer uitlever®, of uw dochter zal in het huwe lijk tred® met mijn zoon, óf u zult mij oog®- blikkeliik de ruim twee honderd dmz^F, francs betal®, die u ®j schuldig is. Die manier van do® komt u zeer geoorloofd voor. mu wei aan, ze zai uc j jyehoef te door een man di® tk niet liefheb." Vflll® Is dat nfet knap overlegd? Dat is Al meer dan e®s had Lionel getracht haar J^el riiSst in de politiek, waar Ik in de rede te vall®, maar hiji kon niet oj> te- S ik «p I g® d® woorcteuvloedi san vorontwaardigtng, trotsch op b®, zonder dat ik daarom nog me®, dat ik van ®dere stof gemaakt ben dan het alledaagsche soort. Maar, al was ik nu ook het e®voudigste burgermeisje: een naaistertje, e® boerinnetje, of wat dan ook, ik zou toch nooit op die m®ier met mij lat® h®del drijv®. Ne®, mijnheer, bier zijn ge® meisjes te koop, dat moet u ma® eens ergens anders probreer®, öf u kunt uw millio® hou- d®Ik gruw van zoo'n schat, die mij maar j wordt die immer voortbruischte met de onoverwin bare kracht v® de rivier, die buit® haar oevers getred® was. Haar hoog stemgeluid vond e® doffe bege leiding in het regelmatig sla® van d® dorschvlegel, daar ginds in de schuur. Het was Lionel, of hij telk®s zoo'n slag zwaar op zijn schouders voelde neerdreun® het verwonderde hem, dat hij al niet lang daar door verpletterd was. Mademoiselle de Sa ligneux ging door met steeds toenem®de hef tigheid: „De Hemel weet, hoe ik nujn Salign®x lief heb en hoezeer ik ook op mijn herinnering® gesteld b®. De verminkte standbeelden hier in dez® tuin hebb®' voor mij meer waarde dan alle mogelijke ®dere mooie dingen, die mm mij maar zou kunnen bieden. Alle® hier b®1 ik volkom® gelukkig, 's Morgens wordt ik gewekt door e® oude klok, waarvan de heesche stem me spreekt v® e® verleden, dat ik liefheb; telkms als ik haar hoor, herin neren haar slag® mij a® gelukkige uren. En dus, mijnheer, u kunt dit huis nem®, waar ik geboren werd, mijn herinnering®; alles; ma® Mademoiselle de Saligneux zal niet v® u zijn. En wacht u nog ev®; eer dat u ons voorgoed verlaat, wil ik u e® be- kmtenis do®, die dan toch wa® zal ziin: Vanochtend was ik opgesta® met em Rechte heel zoo „neen" gedachte, ik had 't pl® gevormd, om 1 voorzichtig m beleidvol te werk te ga®, zelfs, dat al» ik „ja" zei, u tactvol zcudt zegg®, waardoor de breuk voor uw rekeninglwam. Ma®, als je je zoo iets voor neemt, gelukt dit in dm regel niet: u kwam mijn oprechtheid f®minste verdacht voor. Het was mij; d® ook, of de woorden mij1 m de keel blevm steken ik heb maar een vierde ge zegd, van wat ik all® zoo mooi bedacht had en u liet er u slechts ten halve door mislei den. Gaat u nu dot uw vader zeggen, dat de koop, dim hij met mij wilde sluiten, mi] te zeer tegen de borst stuit en dat hij voor zijn millio®® nooit e® de Saligneux zal kunn® krijg®! Vertel hem dus, dat dit kasteel v® hem zal zijn, maar dat deze h®d niet te koop is m dat u ze nooit in dc uwe zult houd®. Lionel stond als door d® bliksem getrof- f®zoodra het hem mogelijk was, e® woord ei tusschen te voeg®, sprak hü: „Fr®Ie, ik zweer u, dat ik totaal niet W1 Meer'kon hij niet zegg®: verlegenheid, drift m w®hoop, al die gemengde gevoelms bmamm hem de spraak. Eerst wierp hij nog een l®g® blik op Mademoiselle de salig neux alsof hij; nu hiji toch verdeeld was, haar nooit weer te zi®, ha® breid volkom® in zijn ziel wilde sluit®. To® keerde hij zich om en ging. Jupiter, Neptunus. pate.Vef^®" nus Silenus, alle goden uit dm tuin, kek® hem na: zoo overhaast als dit jongmens® op de vlucht ging, hield® zij hem zeker vooi e® dief, die op heeterdaad herapt werd (Wondt varvolgd). AlKMAARSCHE COURANT, Lit A,S An, monofpcfp. I wacht y .^MUUjUUl «MJU. ClV rijs in wij. .m~. Hl] Op - Uie VL Ö1JLLU wL VLA?» *»»»«-■ u oei üus cu c«u u^vi Vauuuiicuu vvao iiY W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1