DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Bultfiitlrrnflscli mr £2Sb£ No. too Honderd een en twintigste Jaargang 1919. diïtsp f 9 29 APRIL. UinnnuninnMi bil wjnlthtilhl 9.3 rassnden 11.85, fi. a. noitl 1.30- Bwrllnwwri 5 et. AMrteitMt 15 et, 9. raiel, fraotera letters sur elistfrilmta. Br, Ir. IU. Boek- au HindalidniMwIl Harms. Coster -1 Id., ïoordant C l Ta!. 3 FEUILLETON ZSijn idee. m Binnenland. Men neemt aan, dat-Orlando alleen naar Italië is vertrokken om zich er van te overtui gen, dat het Italiaansche volk m zyn geheel achter hem staat Zoodra hij biervan overtuigd u, zou hij naar Parijs terug keeren om Wilson te wagen Of deze eveneens namens het geheele Amen- Vaansche volk spreekt OUrdo speculeert daartf Wpbaar op se omstandigheid dat tn het Amerlkasnsehe Congres vele leden zich kdrt geleden' tegen Wilsons plannen verklaarden. Maar toen ging het over de kwestie van den Volkerenbond en meende men, dat de Monroeleer daardoor in de verdrukking zou Dit1 gevaar is door nieuwe bepalingen uit den weg geruimd en wanneer de kwestie van Fiume door het Amerikaansche volk beoor deeld moet worden, is het wel te voorzien, dat het voor zijh president en diena begin sclen partij zal trekken. Reeds heeft Lane, de Amerikaansche mi nister van Bihnenlandache Zaken, uit naam van de Amerikaansche regeering een nota ovar het vraagstuk van de Adriatischa Zee verspreid'. Hu| wijst er daarin op, dat Fiume met aan Italië was gegeven volgens de bepalingen van het geheime verdrag krachtens hetwelk Italië ten oorlog was getrokken, maar dat het was gegeven in plaats van Kroatië dat een gedeelte van den Zuid Slavischen staat vormt en president Wilson zou willen dat juist aan dezen staat Fiume terugkwam. Zoodoende wordt Fiume een kwestie van verstandige pol'tiek en Wilson en Clemen- ceau waren het eens over de conclusie, dat, zoo men. Fiume aan Italië liet, dit een onbil lijkheid zou zijn jegens de nieuwe republiek aan de Adriatische Zee, omdat Fiume de eepi- gc bruikbare haven is aan de Westelijke kust van de Adriatische Zee voor den Zuid- Slavischen staat en de aangrenzende landen. Italië's eisch is gegrond op het beginsel dat de Italianen te Fiume met Italië verbon den moeten worden zooals honderd jaar gele den het geval was. Door aan dezen eisch tc voldoen zou men een duidelijk onrecht plegen jegens andere volken en zoodoende aan de Adriatische Zee een wonde open houden, die de oorzaak van aanhoudende verbittering zou zijn. Italië kan met Venetië en Triëst gelukkig leven zonder Fiume, terwijl de jonge repu bliek ten Oosten van die Adriatische Zee geen andere vrijen toegang tot de zee zou hebben om haar met de overige wereld te verbinden. Zoo wordt het Amerikaansche volk thans over het conflict met Italië ingelicht en het is wel te voorzien, dat het zich achter zijn presi dent zal scharen, te meer daar de Italiaansche aanspraken velen niet sympathiek zijn omdat zij remmend1 werken op den goeden gang van zaken te Parijs waar ten slotte toch eindelijk een regeling moet getroffen worden, die de rust in Europa moet doen terug keeren. Daarbij komt, dat toegeven aan de Itali-V aansche eischen ook andere staten weer tot verzet zou kunnen brengen inzake de- voor hen getroffen regelingen Het heeft heel wat moeite gekost om Frank rijk in de algemeene vredesvoorwaarden te doen berusten en ook Japan is een overwin naar die heel voorzichtig behandeld moet worden. Naar Engelsche bladen uit Parij# verna men liepen, daar geruchten over een verzet van de Amerikanen tegen de Japansch# eischen tan opzichte van Sjantoeag, maar voorloopig is geen bevestiging te verkrijgen Naar het Franseh van Victor Cherbuliez. 40) Lionel voelde zich zóó ongelukkig, toen hij het kasteel verliet; zijn gemoed was hem zóo overvol, dat hij volstrekt geen aandacht voor zijn omgeving over had en dan ook verdwaal de. Hij liep maar steeds recht-toe, recht-aan, als beneveld door zijn verdriet. Toen hij weer tot zichzelven kwam, bevond hij zich midden in een bosch, waar hij een paar uur bleef ronddwalen, steeds bezig, zijn wonden te peilen. Zoowd in zijn hart als in zijn trots was geraakt. Tot op dien dag had hij) meer met het hoofd, dan .mej het hert lief, gehad Ntu had hij zijn onbekende gesproken en was tot de ontdekking gekomen, dat zij een edele ziel be zat en dat zij waard was, door hem bemind te worden. Hij had haar lief om de verachting, die zij' hem betoond had, om de belecdigingen die zij hem naar 't hoofd slingerde; haar ver. ontwaardiging had hij evenzeer lief als haar schoonheid. .Hij zag haar weer vóór zich, met bliksemend oog en de lippen trillende van opgewondenheid, toen ze sprak: „Ik wil nooit toebehooren aan een man, dien ik niet lief heb!" Die jonge vurige leeuwin had zich nu mees- ter gemaakt van zijn hart, dat ze in de klau wen hield, terwijl zij hem uitdagend toeriep „Haal het maar terug, als je durft!" Helaas, hij zou haar nooit weerzien. Waar om kon hij haar dan ook niet vergeten? Zijn droefheid ging nog gepaard met wroe ging; de stem van zijn gekrenkten hoogmoed klaagde hem aan. Hij, die zoo naijverig was op zijn gevoel van eigenwaarde, had hij dit sao Ectisstees kz és waagsrii»®! spges voor ernstige ongerustheid,. Het verslag der deskundigen is nog niet de finitief behandeld en de toestand hangt tea deele samen met het lot van het Japansche amendement op het ontwerp van den volke renbond. Dat amendement, dat een verklaring ver- angt over de rassen, gelijkheid van alle le- c en van het volkerenverbond zal in voltalili-» te vergadering van de conferentie in behan el ine komsB. He" is zeer waarschijnlijk dat het ia den een of anderen vorm aangenomen zal worden.' Als dat het geval ia, zal de kans op over eenstemming in het geschil over Sjantosng aanmerkelijk verbeterd zijn. Zoo zijn er nog vele klippen, die men te ?arijs> nauwkeurig omzeilen moet. Er is voor de staatslieden ter conferentie heel wat stuurmanskunst noodig om bet vredesscheep- e teif slotte In veilige haven te kunnen bren gen. Inmiddels zet Orlando in Italië natuurlijk zijn zegetocht voort. in Rome is een indrukwekkende betooging gehouden, waarbij een telegram van den Nationalen Raad van Fiume voorgelezen weid, waarin deze te kennen gaf alle gezag aan de Italiaansche overheid te hebben over gedragen. Toen was de geestdrift natuurlijk gewel dig. Een kamerlid wees er op, dat dit besluit den te volgen weg wees en bracht een groet aan de democratische volken van Amerika, Frankrijk en Engeland, De D uitsche afvaardiging is gistermid dag in twee treinen om 3 uur 15 en 3 uur 32 van het Potsdammer station naar Versailles Vertrokken. Het Belgische koninklijke echtpaar is per vliegtuig te Brussel teruggekeerd. Volgens de Parijsche correspondenten der Engelsche bladen heerscht ernstig mee* ningsverschil tusschen Ctemenceau en Poch over den Unker-Rijnoever, - Volgen» den Parijsdien correspondent vm dts „Westminster Oazette" was més voor hel vertrek vm Orlando een compromis Familieleden van dm vroegeren Tsaar van Rusland, onder wie de vroegere Russische opperbevelhebber, grootvorst Nico laas, zijn te 'Oenua aangekomen. Henderson heeft tegenover een verte genwoordiger van Wolff als zijn meening ge zegd dat Duitschland het vredestradaat moest teekenen en op de democraten der Wes» tersche landen vertrouwen. In Oost-Katolië 14 een voortoopige re geering ingesteld. Het m&rinfrVUofftt®!» H C 3, w& woedt uit fte&kawiv gesneld, dat m gtëugée m proefvlucht heeft gedaan, kan elk oogenblik aut Zuld-Slavlë voorbereid. opvliegsn pp weg naar Newfoundland als eerste stadium voor den tocht over den Ociaan. Bij de proefvlucht ging het toestel makkelijk de lucht In. Het voerde 36.700 pond mee, ongeveer 6700 pond meer dan men verwacht dat de lading bij den vlicgdienst over den Oceaan zal wegen. Vervolgens ging het landen erg glad in zijn werk nadat liet zonder haperen verschillende kapriolen ln de lucht had gemaakt. Woensdag wordt de Engelsche begroo ting bij het Lagerhuis ingediend. Beta Kun zou" een wapenstilstand heb ben aangevraagd. Ti Henderson en Turaü (van de officieele Ita liaansche socialisten,) hebben telegrammen gewisseld, waarbij de laatste zich schep uit liet over het imperialisme van alle geallieerde regeeringen KOFFIE. De Min. van Landbouw, overwegende dat de toenemende aanvoeren van koffie hier te lande, indien hierin geen onverwachte wen ding komt, Zullen leiden tot het opheffen van de distributie van dit artikel, waardoor het wenschelijk wordt dat grootere voorraden dan tot dusverre bijl de beperkte rantsoenen noodig, zoowel bij koffiebranders als biji win keliers aanwezig zijn, ter verkrijging van eene regelmatige en normale voorziening van de verbruikers in Nederland, nadat de distribu tie zal zijn beëindigd1; dat de ter aanvulling, als bovenbedoeld, benoodigde koffie niet mag zijn belast met geheven distributiekosten in het geval, dat de distributie wordt gestaakt, De mijnwerkersstaking in het Roerge-1 voordat aflevering overeenkomstig de thans lcu Vim kan als geëindigd worden beschouwd, I nog bestaande voorschriften kan hebben die na&st Italië I nu er van de 240 mijnen in het bekken weder-1 plaats gevonden, heeft bepaald, m t intrek- staan om 211 in volle werking zijn. Ook in de ove- king voor zooveel noodig^van het in de he- Biil acclamatie werd een motie van solida- rige 29 mijnen, waar de staking nog niet is schikking van 30 Jan. 1918 bepaalde, Jhet riteit met de Italiaansche vredesafvaardiging afgeloopen, hebben nog slechts gedeelten der Rijkskantoor voor thee en koffie op te drag n, aangenomen. ploegen het werk niet hervat. De Italiaansche bladen bepleiten natuur, lijk geestdriftig het Italiaansche standpunt De Oostenrijksche kunstenaars hebben I tegen de Italiaansche aanspra-1 tot 31 Mei a.s. geen distributiekosten te hef fen, onderscheidenlijk reeds betaalde distri butiekosten aan belanghebbenden te restitu- eeren, voor alle partijen ongebrande koffie. s \hh op Oostenrijk's kunstbezit. eeren, voor alle partijen ongebrande «ome. Volgens een telegram uit Lyon hebben Wil- Baker ae Amerikaansdie staatssecreta- waarvan de aflevering uit pet veem wordt, ot son, Lloyd George en Clemenceau zich op- ris van Qorw is 0p de George Washington reeds is aangevraagd ter aanvulling van de nieuto met de kwestie van Kiautsjau en de weder naar Amerika vertrokken. voorraden bij de branders, boven de hoeveel- Japansche aanspraken bezig gehouden. Behalve Wilna veroverden de Polen in heden', die deze branders noodig hebben voor Volgens de Temps zou Duitschland van hun opmarsch tegen de bolsjewiki nog een de afleveringen van koffie, dienende voor het zijn rechten op Kiautsjau en Sjantoeng ten ^ieta! a^ere plaatsen. Zij' maakten ruim I rantsoen van verbruikers in Mei 1919 Het behoeve van Japan afstand moeten doen. 30£)0 gevangenen, T. K. D. zal op de biii dit kantoor gebruukelij- Japan zou zich dan moeten -verbinden fn parijs verwacht men dat de vredes-1 ke wijze bepalen welke partijen beschouwd rechtstreeks met China te onderhandelen na preitminairm Donderdag of Vrijdag aa. moeten worden als voorraad, dienende voor de Geassocieerde regeeringen te hebben ver-1 (mn Duitsche gedelegeerden zullen worden wittigd van de algemeene strekking der schik- overfmmiirr^ king, die het aan de Qdneesehe regeering voorstelt. In België is men allerminst enthousiast over de besluiten van den Raad van Vier en men zal eenige ministers naar ParijB zenden om meerdere concessies te verkrijgers Men is jn België van meening, dat het land Volgens een bericht van het H. N. uit Parijs, zal de Dtiltsche keizer, voor een inter nationaal gerechtshof worden gebracht en zal aan Nederland worden gevraagd hem uit te leveren, Er hebben besprekingen plaats gevon den tusschen de Belersche regeering en een nog geen enkele verzekering gekregen heeft foprfatie van de radenrepubliek. ten aanzien van de noodzakelijke waarborgen voor zijn toekomst en veiligheid en eveneens is men over de schadeloosstelling alles behal ve tevreden. Het oude spreekwoord dat het moeilijker is cie huid te verdeden dan den beer te schieten schijnt hier ook weer bewaarheid te zullen worden. KORTE BE RICHTER De Freiheit meldt in zake het a.s. ge ding tegen de moordenaars van Llebkneeht Een officieel resumé van den tekst der hete rantsoen van verbruikers Sn Mei. UÏTVDER. iDe R O. T. heeft bericht ontvangen, dat de tot dusver bestaande beperkingen ten aanzien van den uitvoer van goederen van iDuitschen of Oostenrijkschen oorsprong zijn opgeheven Alleen mogen zoodanige goederen of goederen, welke meer dan 5 pet. aan ma teriaal van Duitschen of Oostenrijksdien oor sprong bevatten, nog' niet voor invoer van Britsche havens, worden verscheept, maar we vredesprêlêminairen zal aan de pers worden I moiren zjj in Engeland worden overgeladen verstrekt op het oogenblik dat het verdrag aan de Duitsche gevolmaditigden wordt voorgelegd. De bladen in Zweden blijven melding maken van stakingen in versdiillende bedrij ven. en hosa Luxeuburg, 'dat de huzaar Shinge van de verdragen van 1830 zal worden opge- wordt beschuldigd van poging tot moord in dragen aan een commissie, bestaande uit een twee gevallen, kapitein-luitenant Flugk- Belg. een Franschman, em Nederlander -en Hartung en de andere officieren Stiege, Riep-1 een Engelsdiman. gen, Schuze en Riepmann van moord op In de vredespreleminairen wordt met Liebknecht, kapitein Pfluk-Harting tot hulp geen woord gesproken over een schad bij moord, luitenant Vogel van moord op stelling^ aan België, zeggen Selgische^biaden. In verband met deze nieuwe regeling zul len in den vervolge voor den uitvoer van" goe deren uit Nederland naar niet-Bntsche be stemmingshavens geen certificaten van de N.*0. T meer vereischt zijn om den oor sprong der goederen te waarborgen HET SLACHTVET VRIJ. In een circulaire tbt de burgemeesters geeft de minister kennis van de intrekking met ingang van 3 Mei van aik nog bestaande bepalingen betreffende inlevering en prijzen der van slachtingen afkomstige vetten. Van af mm, m„ dien datum zal dus geen Slachtvet mt«r be- ffoken <«r an Sidoo* Volgens de „Etoile Beige" is door de vredesconferentie vastgesteld, dat Malmédy en omgeving aan België komt. De herziening tigen der lichtingen 1919 worden ingelijfd: a. het thans nog overschietend gedeelte van de mlilitieplichtigen toegewezen aan de infanterie en bestemd vopr het tweede in te lijven gedeelte b. alsvoren, toegewezen aan de compag nieën wielrijders en de regimenten' vesting artillerie De tot beide eerstgenoemde groepen bo bo oren de personen, die in het bezit zijn van het in art. 70 der Militiewet 1912 bedoelde bewijs van voor-geoefendheid, zullen 2 maan den later worden ingelijfd. MILITAIRE VERGOEDINGEN;. De commissie uit de Tweede Kamer, dn wier handen werden gesteld de inlichtingen op het adres van den Bond van Nedteriand- sche dienstplichtigen^ te Amsterdam, betref» ende vergoeding aan gemobiliseerde dienst» «lichtigen en het instellen van meer commis sies van voorlichting in iedere provincie, kan zich in beginsel vereenigen met het door den minister van oorlog aangenomen stelsel. Maar zij betwijfelt of de uitwerking reden geeft tot gerechtvaardigde tevredenheid. Da maatstaven, waarmee gerekend wordt, schij nen haar te klein. Het is dan ook een feit, dat de uitkeeringen in vele gemeenten volgens het nieuwe stelsel vrij wat lager zijin geworden dan ze te voren waren. En toch kan moeilijk worden beweerd, dat de vergoeding te hoog waren in deze buitengewoon dure tijden. Het i hans gevolgde stelsel maakt ook te veel on derscheid tusschen de verschillende platte- ands- en stedelijke gemeenten in dezelfde rrovincie. Maar ook in de grootste gemeenten doen de nu aangenomen maatstaven de ge zinsbehoeften niet voldoende tot haar recht romen. Wat de bespoediging van de ingediende verzoeken om (verhoogde) vergoeding betreft, de commissie acht deze beslist noodzakelijk. Elk verzoekschrift moet binnen één maaud zijn afgedaan. De commissie, concludeerende beveelt aan: le. nauwlettend zorg te dragen, dat de burgemeesters zich stiptelijk houden aan de aanschrijving van den minister, van 29 Oct. 1918; 2e. te bepalen, dat elk verzoek om (ver hoogde) vergoeding binnen één maand afge handeld moet zijn. VERLOF OP MEI. De tijdelijk voorzitter van den ministerraad heeft aan het hoofdbestuur van. den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond doen weten dat, indien de dienst het toelaat, aan het rijks personeel op 1 Mei vrij-af kan worden gege ven in mindering van het gewone verlof. NEDERLAND EN DE VOLKERENBOND, De teks van de Volkerenbond-overeenkomst is hedennamiddag gepubliceerd. Er zijn reeds veel bepalingen officieus bekendgemaakt. Behalve de 32 oorspronkelijke leden zijn nog 13 staten, onder welke ook Nederland, uitgenoodigd om toe te treden tot de over eenkomst, welker grondgedachte is, dat een natie, die, met veronachtzaming van de over eenkomst, tot oorlogsmaatregelen overgaat, ipo facto geacht Zal worden, een oorloge daad tegen alle overige lecen te hebben be dreven MiMlstlilMI W N Rósa Luxemburg pi kapitein Weller van hulp bij den moord op Rosa Luxemburg. Er zijn 63 getuigen gedagvaard. Ledebour en Daeumig komen 19 Mei voor. Hoske heeft in overleg met Wurtem- burgtche en Beiersche troepen het opperbevel aanvaard over de troepen, die tegen Mlln- ehtn ageeren. handel daarin geenerlei belemmering meer in den weg staat. LICHTING 1919. In het tijdvak van 16 tot 20 Juni a.a. zullen o.m de navolgende groepen van militieplich- JAARWEDDEN PERSONEFT GYMNASIUM EN HANDELSSCHOLEN. In de vergadering van 31 October 1918 werd om bericht en raad m handen van B. en W. gesteld een verzoek van .de Vereen, van Leeraren bij het Gymnasiaal en Handelson derwijs te Alkmaar, er toe strekkende de. sa- lanisregeling, welke thans, als gevolg van 't ranport der Staatscommissie Stork, is vastjre- stellenHij had gezondigd uit onwetendheid; I heeft hier nooit een kasteel de Saligneux be- kwaad, dit zijn jongen b^chS 1 watedlelies heeft der hem iets verborgen hield en de vlekkeloos- j gebladerte dus wat minder dicht was, - - - t veej mrt Opeens had hij aan zijn moeder gedacht, te hooren viel en het zag er wel naar uit, of «au haar bijna angstvalligen zin voor Hol-1 het een goed geheugen bad. landsche netheid en die zij dan ook zoover Iioncl trok zich toen maar weer terug in t dreef, dat zij geen vlekje of smetje ergens op dichtst van het bosch waar hij andermaal duldde1 zag ze er maar een op het tafellaken1, zijn smart ging toevertrouwen aan de boo- op het kleed of op den vloer, /an moest ze wel men cn struiken die goedwillig toelmster- hardop haar verontwaardiging luchten. I den Het kreupelhout ging eerbiedig op zij. Maar wat haar nog meer hinderde, dat wa- om tem door te latende berken gaven blpK ren de vlekken op het leven. Het vuile goed van hun medegevoel door een h^ ^igen wordt naar de bleek gezonden, nietwaar, van hun kruin, en de oude eiken fluisterden maar met z'n verladen kan men dit niet doen; meewarig: den vloer en den gevel van zijn huis kan men „Ja, 't is wel ongelukkig, maar die ^ooie, schrobben maar ziin geweten kan men niet I bruine oogen bestaan nu eenmaal en nog lang Sn. na dezen zal je er bij dag en nacht met aan op die manier schoon wrijven. En, gevoetig als hij was, kwam het Lionel voor,- dat hij zijn handen en zijn leven bezoe deld had door zij het dan.ook buiten ziin weten mee te werken tot die onkiesche daad. Hij kon dan nu al wrijven en- wasschen, zooveel als hij wilde, die vlek zou toch altijd weer opkomen. Wat zou hij er niet voor gegeven hebben, als de zon dien ochtend niet was opgegaan; kunnen denken, zonder dat je een steek in je hart voelt!" De heer -Têterol zou zeker versteld hebben gestaan als hij op dat oogenblik zijn zoon en erfgenaam aldus had hooren praten met de ei ken en berken. Nadat hij den heer de Salig neux geheel volgens de regelen van de kunst, een les in het boomsnoeien had gegeven, was hij teruggewandeld naar het Witte Huis, over- tls SSïSt tegonn»ïasTw&'u hem' taigd, J5 de za.k geheel in orde was;dat dat een uftkomst zifn geweest, als iemand -£ J* overlaten-aan allerlei dwaze gevoelsuitingen, terwijl de dag daarop aan ernstige zaakbe sprekingen zou gewijd worden. Daar de heer Jean Têterol zich zoo innig weg hem had gezegd. w. Je vergist je; er is mets geoeurd. 't Was enkel maar een benauwde droom. Je var- beeldt je nu wel, dat je zoo even met de doch- hanTboJ^itoTrij bedankte,* JaUiaar bruine I gelukkig gevoelde, had hij den heelen weg oceen fonkelden van drift, en dat ze je haar over de voorbiigangers minzaam toegelachen Steinem vaS minachting niet spaarde. ,,'t Is cr toch een, die jongen van mijl' Hoe kan ie toch zoo dwalen In werkelijkheid dacht hij „Gisteren had hij haar dus al ge- hreft nte» van dat alles plaats gehad Die zienmaar geen woord heeft hij er mi] van freule met haar mooie, bruine oogen en al de M tmi i» e® vas je vartwddiog; ar Ia dm grond vmd feu 4 wOMtó» met stroomt hem door de aderen Heir sloeg zeven uur. Lionel was nog met thuis. „Ze hebben hem zeker te dmeeren ge vraagd", overlegde de heer Têterol. ,Ik be gin zoo waar te gelooven, dat zij nog meer met dat huwelijk zijn ingenomen dan ik; en nu worden ze misschien nog-wel bang, dat we hun ontsnappen. Ze weten niet, wat hun nog\te wachten staat!" Hij ging aan tafel, en, daar hij verder im mers wel aangewezen was op zijn bord, als eenig gezelschap, vertelde hij dit dan maar, dat hij nu al veertig jaar lang een idéé had gehaddat dit hem een heelen tijd zelf slechts vaag voor den geest had gestaan, maar dat het hem nu langzamerhand duidelijk was ge worden. Toen dronk hij zijn glas rooden wijn tot den bodem uit en riep: „Op de gezondheid van den vader, de moe der en het kind!" Hij kon zich niet herinneren, dat hij ooit zoo vroolijk was geweest. Zijn vreugde be zorgde hem allerlei zenuwtrekkingen; zijn lippen trilden, want hij voelde zoo sterk be hoefte om te praten, tc zingen, kortom veel geluid van zich te geven. En nu kon hij niet anders dan een verhandeling houden voor dat doodc, stomme bord! De tijd verliep, maar Lionel was nog steeds niet komen opdagen. De heer Têterol begon de minuten te tellen. Hij haakte er naar, om zijn zoon verslag te hooren afleggen van al les ,tot in de fijnste puntjes. Maar toen zoo heel lang duurde,'begon hij zich ook wat ongerust te maken. „Ate hij maar niet van allerlei dwaze be loften doet", dacht hij. „Wel neen, daar1- be hoef ik piet bang voor te zijn Hij onder neemt zeker niets zonder mij eerst te raadple gen Hij weet heel goed, dat degene, die wil', aie beslist, hier is! Maar hij vindt dat arme freuletie dan wel zoo aardig, dai hij den tijd velgeel onder zijn hofmakerij. Ja, dat kan nu alles zoo zijn, maar hij moest er dan toch aan denken, dat ik hem wacht. Zal ik hem laten halen?" Opeens kraakten de treden van de trap on der de voetstappen van iemand, die vlug naar boven geloopen kwam. De deur ging open en Lionel trad binnen. Hij wist zich nu weer heel goed te houdenzijn uiterlijk zou althans niet zijn geheim verraden „Ha, daar hebben we den overwinnaar juichte de heer Têterol setoor. „Was het niet Cesar, die zei: Veni, vidi, vixi....! Is het „vixi" of „vici", Lionel?" ,,'t Is „vici", vader." „Daar heb je nu al het latija, dat ik ken Dat is ook zoo'n advocatentaal, die ze enkel maar gebruiken, dat wij gewone stervelingen er niet uit wijs worden! Maar hfte ben je zoo lang weggebleven, ventf Wilden ze je daarginds niet meer laten gaan?' Lionel ging tegenover zijn vader zitten, schonk zich zeiven een glas wijn in, dat hij met één teug leegde, want hij had een droge keelmisschien moest hij ook eerst weer op krachten komen. „Jij kunt 't, jongen", riep de oude heer. „Nu zal hun wijn ook wel niet zoo bijzonder wezen. En toch heeft dat een praats van be langIk hoop, dat jc enkel maar een beetje onzin hebt vejkocht en dat er niet over zaken gesproken werd. Laat dat maar aan mij over tk zal het contract ook wel heelemaal opstel len. Ik wil, dat Saligneux in den bruidsschat begrepen is; anders komt er heelemaal niets van in. (Wordt vervolgd). AL&MAARSCHE COURANT T, v_v j11„1.I iT\a IrnffO i 2 I 11. n_ lT't<<nniv>r»Ur» I mcu ia fu *aui mvuimg, I flgjx msscmu lis Di'isrscrui regeer lUrtJ. swam KI iL I s a ^«1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1