DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. OYBrZIORT. RomlorS een en twintigste Jaargang 1919 •iNNMitmUs wniflmMunnln tUS. t. r. mt! 1.SP- fcrUpnmw 5 it MnrtntMi Ifd, rsre!. pmttrt ttr mr mmam. It. ft. M. Gout- 0 StnijliJuMwIl lm Cüitar Ja., ïsori!» C S. Tal. 3 WOBN8P O SO APBIL. ^FEUILLKTON 25ijn idee. No. lil Zooals bekend is den Duitschen vredesafge- vaardigden toegestaan een commisiè vooruit te zenden, die de installatie der officieels Duitsche gedelegeerden za! voorbereiden. 'Dit zijn dus de eerste Duitschers die naar Versailles komen en bet is begrijpelijk, dat bet Fransche volk met groote belangstelling bun doen en laten volgt, Men beeft zich de Duftodie gasten zoo'a beetje voorgesteld als gedemorallseerden, als mannen, wien men het kan aanzien, dat zij de vertegenwoordigers van een verslagen en ont moedigd volk zijn en verwacht van hen dus allerminst een optreden, dat ook maar «enigszins aan een zekere fierheid en gevoel wan »"if«t->nc%he!d doet denken. Zij», die deze gedachten koesterden zullen door de faits et gestes van de leden der com missie van voorbereiding zeker verwonderd hebben opgekeken. Aan het hoofd van de eerste groep Duit schers staat baron von Lestner, aie inderttijd aan het Duitsche gezantschap te Parijs ver bonden was en men heeft bij hem en zijn reis- genooten een opmerkenswaardig gebrek aan onderdanigheid geconstateerd waarover esn deel der Fransche pers zich bijzonder ergert. Hij; beeft te kennen gegeven, dat 'de Duit schers het voor hen gereserveerde hotel wen schen te bewonen gelijk hun goed dunkt. Des middags met den Duitsche® chef van de financieele delegatie den heer Warburg door den tuin van het hotd wandelend wilde hij zich naar het aangrenzende park van Ver sailles begeven, maar de Fransche hoofdcom- misaris die met het toezicht belast is, deelde hem» mede, dat de tuindeur op slot bleef. Baron Von Lestner protesteerde tegen deze vrijheidsberooving en liet den brief zien waarbij generaal Nudant den leden der mis sie schriftelijk vrijheid van beweging waar borgt. Toen weifelde de Fransche commissaris en besloot men naar Parijs te telefoneerm, waar na de tuindeur geopend werd en de heeren onopgemerkt in het park van Versailles wan delden, waaraan natuurlijk een deel der Fransche pers zich hevig geërgerd heeft. Dat is nu eenmaal geen houding voor de vertegenwoordigers van een overwonnen mo gendheid, die enkel naar Versailles komen om voor hen vernederende vredesvoorwaarden te teekenen. Maar erger nog. Onder de bagage van de eerstaangekomen Duitschers bevinden zich alle benoodigdheden voor golfspel zooals ook de Engelsche en Amerikaansche gedelegeer den wel meegebracht hebben. Dat de Fransche pers daarover woedend is, laat zidh begrijpen en de Gaulois vraagt dan ook spottend of de heeren soms denken, dat ze een pleizier-verblijf in Frankrijk komen houden. Deze golf-stoVken, zegt het blad, be» teekenen;, dat de „boches" niet van meening zijn, dat ze als overwonnenen komen. Zij ko men niet eenvoudig om te teekenen, zij komen om te onderhandelen. Wij vermeldden deze bijzonderheden eenigszins uitvoerig om te doen zien. dat het te verwachten is, dat de Duitschers inderdaad niet van plan zijn, zich te Versailles als de afgezanten, van een overwonnen en op zijn straf wachtend volk te beschouwen. Graaf Brockdorff-Rantzau en de rijnen wenschen niet eenvoudig de mannen te zijn, die op alles ja en, amen zeggen. Zij beseffen heel goed, dat Duitschland nog altijd eenig gewicht in de schaal legt en wenschen te on derbandelen om zoodoende voor hun rijk de minst nadeelige voorwaarden te kunnen ver krijgen. Thans zijn reeds zestig Duitsche afgevaar digden te Versailles aangekomen. De Parijsche conferentie vergadert inmid dels om. tijdig met alles gereed te zijn. De herziene lezing werd aangenomen van de bepalingen betreffende de arbeidsvoor waarden en de kwestie der verantwoordelijk heid zal hu ook in behandeling worden ge- blaar bot Frausch van Victor Cberbuhee. 41) Lionel keek zijn vader nu voor het eerst aan en sprak: „U kunt de moeite wel sparen, om lang na te denken over de voorwaarden van het con tract; dat zou maar tijd verspillen zijp „Tijd verspillen? Hoe dat?" Lionel antwoordde kalm: „Omdat ik mademoiselle de Saligneux nooit trouwen zal." De heer Têterol had de onaangename ge waarwording van een jager, die op een haas aanlegt en die zijn geweer in z'n handen voelt springen. Hij geloofde zijn eigen ooren niet cn moest eens even met de vingers voe len of daar misschien ook iets in zat wat het goede hooren belemmerde. Daarna keek hij naar het plafond, of dit toch mogelijk niet op zijn hoofd zou neerkomen, cn eindelijk keelt hij zijn zoon er eens op aan, ol die soms gek was geworden. „Doe me het genoegen, nog eens even te herhalen wat je daar zooeven zei", vroeg hij. „Ik zeg en herhaal, dat ik mademoiselle de Saligneux nooit trouwen zal", antwoordde Lionel met eenige verheffing van stem. „En wat is daarvan de reden, mijnheer?" «Dat ze mij niet aanstaat" Dü iataasS vm Cm haas sm nomen, ondanks de afwezigheid der ïtefean- sche afgevaardigden. In kringen der conferentie gelooft men, dat de tekst der vredespreleminairen uiterlijk Vrijdag of Zaterdag aan de Duitsche delega tie te Versailles overhandigd zal kunnen worden nadat de vertegenwoordigers van 21 mogendheden van het document hebben Ven- nis genome». De commissie Inzake de aansprakelijkheid voor den oorlog is tot de volgende conclusie gfketnM, De Duitsche keizer wordt beschuldigd vin de zwaarste schending van de wettan der ze» delijkhei'd en de heiligheid der verdragen «tl zal voor een bijzondere rechtbank moeten te recht staan. De rechtbank bestaat uit vijf le- dsn te benoemen uit en door Amerika, Inga» land, Frankrijk, Italië «n Japan en wordt ge leid door de verhevenste beginselen van net volkenrecht. De Geassocieerde mogendheden zullen zich tot Nederland wenden roet hei verzoek om uitlevering van den keizer. De Duitschers, die in strijd met het oorlogs recht 'handelden zullen voor krijgsraden te recht staan en overeenkomstig de militaire wetten veroordeeld worden. Ook anderen, die strafbare daden bedreven zullen door recht banken der Geallieerden berecht worden en van de Duitsche regeering wordt in alle op zichten medewerking verlangd De Belgische Cenaat heeft em motie aan genomen waarin de® parlementen der Gealli eerde landen gevraagd wordt hissdien- beide te komen teneinde te bewerkstelligen, dat de plechtige beloften nopens een spoedig en volledig herstel zullen wordten vervuld in den geest van onbekrompen billijkheid en edelmoedig medelijden, welke haar- hebben ingegeven. De rede van den minister-president hield in dat België eerst na 30 jaar geheel schade loos zal gestelid zijn. De Belgische ministers, die een bezoek te Parijs gebracht hebben zijn inmiddels terug gekeerd en vol hoop op de goede resultaten van hun bezoek aan den Raad van Drie. KORTE BERICHTEN Het blad Luxemburg schrijft dat het Luxemburgsche vraagstuk te Parijs zal wor den geregeld in den vorm eener economische unie met België, dat de onafhankelijkheid van Luxemburg ©otbiekligen zal. De 'Fransche re geering heeft haar vroegere verklaringen her haald, n.l. dat de Luxemburgsche kwestie haar belangen niet raakt. Tusschen Frankrijk en België bestaat volkomen overeenstemming. De algemeene vergadering der vredes conferentie keurt het volkerenbondsvetdrag goed na Intrekking van alle amendementen. In Amerikaansche kringen te Parijs zegt men dat Lloyd peorge en Clemenceau zich in êe kwestie-Fiume aan Wllsoris zijde scharen In het vredesverdrag wordt bepaald, dat Duitschland geheel afstand doet van zijn koloniën jen gunste van de vijf groote ge allieerde mogendheden. Gisteren hebben de arbeiders van alle openbare diensten te Brussel gedurende een uur gestaakt. Zij zijn ontmeden door het feit dat hun duurtebijslagen zijn verminderd. De Gazette de Lausanne heeft een Russisch plan onthuld voor de vorming van sovjet-republiek in Zwitserland. De Wurtemburgsche en Pruisische troe pen zetten den opmarsch naar München voort. Hef ministerie-Hoffmann kondigt over Bieren het standrecht af Dc te Rovno zetelende Oekrajiensche ministerraad heeft voor de Oekrajlmt koste loos lager onderwijs en leerplicht wettelijk voorgeschreven. De president der Zwitsersche republiek heeft met Clemenceau besprekingen gehouden betreffende den volkerenbond In Fiume hebben de Italianen luidruch tig tegen de daar verblijfhoudende Amerika nen betoogd. Amerikaansche officieren wer den op straat met gejouw begroet. Engelsch- verluchting; het kon Lionel immers geen ernst zijn! „Grappenmaker dat je bent!" lachte hij. „Ze zou je niet aanstaan En gisteren vond je haar nog zoo aardig?" „Men kan wel eens veranderen van opvat ting." „Wel, welDus mijnheer i s veranderd van opvatting? En mag ik ook weten waar om? Misschien is hij +ot de ontdekking ge komen, dat de freule valsch haar draagt! Nu, beste jongen, je zult je er dan toch wel in moeten schikken, om een vrouw te trouwen, die je niet aanstaat! Al droeg ze nu ook een pruik, mij staat ze wèl aan; en dat is vol doende, vat je?" Lionel sloeg de annen over elkaar en ant woordde: „Alles goed en wel, maar dit huwelijk zal niet plaats hebben!" „Waarachter nu heeft hij' 't "all driemaal gezegd!" riep de heer Têterol, terwijl hij zoo'n geweldigen slag met de vuist op tafel gaf, dat de glazen en flesschen er van rinkel den. En niet alleen de tafel, maar alles in de kamer was in trillende beweging; de muren, de stoelen, de dienbak, met al wat er op stond, de laatste vliegen van het seizoen, die zich al verdekt hadden opgesteld in een plooi van het gordijn, tot zelfs de buldog, toe, die voor den haard lag en die met één sprong bij de deur was, die hij zelf had leeren opendoen', waarna hij er uit vloog, of de duivel hem op de hie len zat» JPs Cms tas, «ie dis tastte*! das® las* Fraswhe ®Wjdkt*.efetot handhaveo de arde in de stasS, 'De z.g. Panscfaziitting dér Algemeene Raden is in geheel Frankrijk geopend. In hun openingsredevoeringen spraken de presi denten de hoop uit, dat Duitschland tot de noodige schadeloosstelling zou worden ge dwongen. Vele Algemeene Raden spraken hun vertrouwen uit in Qemencaau. Te Parijs blijft men van meening dat Orlando, na zich met het parlement te heb ben mrimn, rmr Parijs ml tcrugkeerm m zich mlernes tot een transactie voor de op lossing van de Adriatische kwestie. Blijkens een Radio-bericht uit New- York wordt de aoldatenkwestie acuut, door dat er alleen in de stad New-York lOOfiOO wtrklooxen zijn, blijken® mededeeUng van den directeur te New-York van dna w«rfcver- schaffingsdienst den- Y. S. Op het Oostelijk front lijden de bolsjs- wtki nederlagen. De Itamamche troepen hebben een be weging naar het noorden in de richting van Fiume volbracht. Er iün thans meer troepen in het district Fiume, dan in dat van Triest. Volgens een openbare kennisgeving, zal het Ooatenriiksche geld, dat in hei district Fiume in omloop ie, na 29 April niet meer toegelaten worden. !n het district Fiume mag van dien datum af alleen Ltoliaanscb gelid in omloop zjfa. Er bestaat kaas, dat ook de Belgische gedelegeerden de vredesconferentie zullen vertuien. De vredesconferentie geeft tem aanzien van de arbeidskwestie geen vaste regels, doch alleen een beginsehdhpraak1 Op 1 Md zal toch in Frankrijk de sta king der verkeersmiddelen vrijwel volledig zijn, ook wat betrefft posterijen, telegraaf en telefoon. Naar verluidt, zou de Raad van Vijf de kwestie der Duitsche krijgsgevangenen zoo danig geregeld hebben, dat deze gevangenen in vrijheid worden gesteld, naarmate bur gerlijke arbddera in hun plaats komen. Volgens de „Times' hebben de Italia nen een bewapenden kruiser gezonden naar Fiume. De Serviërs rukken eveneens tegen de Hongaren op. De Poohche troepen rukken op naar Minsk. De toestand in Opper-Silezii is weder verergerd De Finsche vrijwilligers maken vorde ringen in him strijd tegen de bolsjewiki. Ook in Dalmatil worden betoogingen voor Italië gehouden Qenève is definitief gekozen als zetel van den volkerenbondl De Hongaarsdie regeering stdt voor het geschil met Oostenrijk te onderwerpen aan de uitspraak der derde Internationale. Volgens de Aibeiterztg. is een volsla gen ommekeer in München ingetreden. De commissie van onderzoek voor den arbeidstijd in de Belgische mijnen heeft dien tijd vastgesteld: van 1 Juni af op 8en van 1 December af op 8 uur. RimH'Ttlan'ï. Dl ENSTVOO RW AARDE N SPOORWEGPERSONEEL. De minister van Waterstaat heeft een Staatscommissie ingesteld, ter ontwerping der dienstvoorwaarden van het spoorwegperso neel. Als voorzitter is aangewezen mr. M. W. F Treub. De organisaties zijn uitgenoodigd elk een tweetal candidaten op te geven, waar uit de minister er vijf zal benoemen. HET ONTWERP VAN WET OP HET L. O. Bij de Tweede Kamer is ingekomen het ont werp voor de nieuwe wet op het Lager On derwijs. Het bevat verscheidene ingrijpende bepalingen. Voorgesteld wordt 0. m. de 7- arigen leertijd; het doen vervallen van U. O.; meer steun voor M. U. L. O.; rege- '1 ing van buitengewoon onderwijsopneming van handenarbeid onder verplichte leervak- openstaan!" klonk het op gebiedenden toon van den heer Têterol. Lionel deed, gelijk hem bevolen was, en ging toen weer tegenover zijn vader zitten. „Dus je wilt niet trouwen?" hernam de ou de heer. „Wie ben je, om te willen of niet te willen? Verbeeld jij je misschien, dat ik de moeite zou hebben gedaan, om een zoon op de wereld te brengen1, als die niet precies wil de, wat ik verlangde? Wat kunnen mij. jou kuren en nukken en1 grillen, beweringen en herroepingen schelen? Maar jawel, mijnheer denkt dat hij. heel wat is! Men heeft hem wijs gemaakt, dat hij talent bezat, dat een groot- sche toekomst hem wachtte en nu heeft hij daarop voortgeborduurd, dat de hoogmoed hem de oogen uitstraalt! Goede hemel, wat zou je wezen zonder mij Ik heb mijzelven gemaakt; ik weet niet eens, of ik wel een va der heb gehad. Ik ben altijd alleen geweest; ik heb geleden en gestrden naar lichaam en ziel, zonder dat iemand zich om mij bekom merde. Op den dag, dat ik een kwartje aan mijn eten kon besteden1, voélde ik mij den ko ning te rijk! Jij: bent geboren in gouden lui ers en dat is maar gelukkig ook, want je had er je zelf toch niet door heen kunnen slaan. Kijk maar eens naar je handen; echte dames handjes! Wie heeft je gevoed Ik. Wie heeft je laten leeren? Ik. Wie je overal laten rond reizen? Ik. Je hebt mijl heel wat gekost, mijn heer; dat wijzen mijn boeken wel uit. Als je te eeniger tijd staatsraad, of gezant, of minister wordt, wien zouden dan de eer en verdiensten daarvan toekom®? Am die dat al ken invoering van één onderwijsbevoegdheid waarnaast nulponderwijzeressen voor be- waarschoolonderwijs en onderwijs in de eer ste leerjaren de lagere schoolééno pleidings- vorm, namelijk aan kweekscholenvervanging van het staatsexamen door een gecontroleerd eindexamen; opleidingsscholen voor hulpon derwijzeressen; reorganisatie van rijksschool- toezicht en plaatselijk toezicht. DE ZEEP DOOR DE N. O. T. VRIJGE GEVEN Db afdeel ing Verbruikstoezicbt op Vetten, Oliën en Oliehoudende Noten van de N. O. T heeft aan de gemeenten medegedeeld, dat met ingang van 1 Mei e.k. de grossiers en winkeliers de zeep weder direct van de fabri kanten kunnen betrekken, zoodat ze geene toe wijzingen voor zeep aan de gemeenten meer zal doen toekomen. DE ZWARTE LIJST VAN DE N. O. T. Dc zwarte lijsten der Geassacieerden zijn, naar men weet, buiten werkinn gesteld toe- lijk met deopheffing der rantsoenoering. Dc zwarte lijst van de N. O. T. (waarop de na men van hen. die de Trust niet betrouwbaar acht) blijft echtergehandhaafd, zoodat con senten voor invoer niet aan alle aanvragers zullen worden verstrekt. Nieuws. DE INTERNATIONALE SOCIALIS TISCHE CONFERENTIE. In de middagzitting van Maandag werd een motie van Macdonald, Longnet en Haase ingediend, waarin omtrent het Saargebied wordt verklaard, dat openlijke en verkapte re organisatie daarvan in strijd met Wilson's be ginsel is en afgewezen moet worden, maar dat de opbrengst der mijnen tot herstel van toegebrachte schade ten goede móet komen aan Frankrijk. De tekst (Ér motie zal nader worden vastgesteld. Door Henderson werd een voorstel van het bureau toegelicht om het aanstaande congres eerst te houden 2 Februari in Zwitserland Over dit voorstel vond een uitvoerig debat plaats. De conferentie heeft in een resolutie haar standpunt tegenover den volkenbond uitge drukt. De conferentie verklaart vast besloten te zijn den strijd op te nemen tegen een vrede in strijd met de 14 punten van Wilson. De conferentie draagt de gedelegeerden op een conferentie met de vier Entente-hoofden te eischen. Bij deze discussies moeten de afge vaardigden der Internationale er op staan, dat de besluiten der conferentie gedekt worden door de Bemèr en Amsterdamsche besluiten. De conferentie laat aan de regeering de ge- heele verantwoordelijkheid, indien zij weige ren aan dit verlangen gehoor te geven. Dinsdag werd nog beraadslaagd onder presidium van Arthur Henderson de heer Branting was n.l. gisteren vertrokken. Het eerst werd de koloniale kwestie bespro ken. Het bleek ondoenlijk een behoorlijk over wogen besluit te nemen. Evenwel was de con ferentie tegen het voornemen, om aan Duitschland de koloniën te ontnemen. Ten behoeve van Ierland werd onmiddelij- ke toepassing geëocht "an het zelfbestem- mingsrecht. Aan de vredesconferentie wordt de eisch gesteld aan Ierland- zijn onafhankelijkheid te verzekeren De conferentie kwam op tegen de inlijving van Dantzig bij Polen. Wat het Saargebied betreft, wees de conferentie de po litieke annexatie af, maar ook een economi sche, die van annexatie weinig zou verschil len. Zij erkende de noodzakelijkheid, dat Duitschland de schade vergoedt, die het zon der noodzaak in Noord-Frankrijk heeft aan gericht en dat daarvoor de kolenproductie voor het Saargebied zal worden bestemd. Met betrekking tot heFJoodsche vraagstuk werd een resolutie aangenomen, waarin voor de Joden overal dezelfde rechten worden ge- eisdht als voor alle burgers: autonomie in de gebieden, waar zij de meerderheid der bevol king vormen, de mogelijkheid om een eigen les bekostigd heeft, zou ik meenen. Die be taalde, heeft ook het recht van bevelen; de ontvanger heeft het récht van gehoorzamen. En jij; zult gehoorzamen, dat zweer ik je, bij alle perebootnen en bij alle baronnen de Sa ligneux Lionel bewaarde een strak stilzwijgen. De heer Têterol schoof nog wat dichter naar hem toe en keek hem recht in de oogen. Lionel bewaarde een strak stilzwijgen. De heer Têterol schoof nog wat dichter naar hem toe en keek hem recht in de oogen. „Ik had toch onlangs maar wat goed ge zien; je hebt daarginds een liefje, waar je heel wat dwaasheid mee hebt uitgehaald en nu hindert het je, dat Mademoiselle de Sa ligneux niet even mooi is als dat schepsel! Is ze dan zóó lief? Waar heb je haar ergens uit de goot opgeraapt? Dus dien weg ging mijn goede geld uit! Het diende slechts om jouw vriendinnetje op kant en truffels en champag ne te tracteerenMaar, al was ze nu een en gel, je zult haar toch opgeven. Als glas zal ik je breken: jullie allebeir Lionel deed geen mond open. Hij dacht bij zidh zelve, dat hij fréule de Saligneux toch veel meer duchtte dan zijn vader, want tegen over haar had hij niet geweten, wat hij» zeg gen moest, terwijl hij op dit oogenblik heel goed wist, wat hij zou antwoorden. Als hij dus nog zweeg, dan was dit enkel, omdat hij zijn tijd afwachtte. Zijn vader vatte zijn stilzwijgen echter ver keerd op. Hij' meende, dat Lionel's weerstand gebroken was; dat de moed hm begaf Hij onafhankelijken staat te stichten in Palestina en opneming in den Volkenbond. De conferentie verklaarde vervolgens, dat waar zij opkomt voor de zelfstandigheid van verschillende landen, zij niet de pretentie heeft tot een grensregeling over te gaan. Zij was van oordeel, dat deze behoorde te worden overgelaten aan een stemming door de be trokken bevolking. De overige territoriale kwesties werden verwezen naar het permanent comité. Vervolgens werd een regeling getroffen voor verbetering der onderlinge informatie der socialistische persorganen. Be paald werd aat de e.v. zitting der confe rentie zal worden gehouden te Luzera op 1 Augustus a.s. Het algemeen Congres werd bepaald op 2 Febr. 1920. Besloten werd tot de benoeming van een commissie voor de bestudeering van het poli tiek systeem in het bijzonder het radenstelsel en de socialistic. Hierna werd de conferentie gesloten. Enkele afgevaardigden vertrokken per eer ste reisgelegenheid naar hun woonplaats. De meesten echter naar Parijs, in verband met hun werkzaamheid aldaar. Arthur Henderson keerde weder naar Engeland terug. BOND VAN NED. PREDIKANTEN. Te Utrecht is Maandag een algemeene ver gadering gehouden van den Bond van Ned. Predikanten onder voorzitterschap van da. De Vrijer uit Odijk. Uit het jaarverelag bleek, dat de actie van den Bond tot gevolg heeft gehad, dat het trac- tement van tal van predikanten verhoogd is. Het aantal bondsleden steeg reeds tot 600 De rekening sloot met een fmtig saldo van 671 Besloten werd voorloopig gedurende een jaar een maandblad uit te geven. Tot leden van het hoofdbestuur werden ge kozen ds. A. C. G den Hertog uit Rotterdam, ds. M. van Empel uit Middelburg en ds. J. J, Meyer uit Wijnaldum. Vervolgens werd door ds. K. F. Proost een inleiding gehouden over: „De Dominee in de moderne .letterkunde," waarop eanilge gedach- tenwisseling volgde. Daarna werd overgegaan tot vaststelling van een ontwerp-reglement op het predikant®- tractement. en -pensioen, welk ontwerp inge zonden zal worden bij de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. (Zie ons vorig no.) Het pensioen-artikel werd als volgt vastge steld: „Pensioen-gerechtigd is elk predikant, die na 5 of meer dienstjaren wegens ziekte, 65-ja rigen leeftijd of 40-jarige ambsvervulling, eer vol ontslag of emeritaat verkrijgt.' Het artikel zal worden aangevuld voor het geval dat de zieke, invalide predikant een an aere bezoldigde betrekking krijgt, of zijn ge zondheid herkrijgt. Ten slotte werd het werkprogram 1919 be sproken en vastgesteld. Na rondvraag werd de vergadering geslo ten. VEREENIGING VAN LUTHERSOHE PREDIKANTEN. Gisteren vergaderde de Vereeniging va» Luthersche Predikanten te Amsterdam. De voorzitter ds. G. Munter opende de vergade ring. Ds. Drijver bracht verslag uit over feei maandblad „De Wachter". In de plaats van ds. Wempe sprak ds. Junst overFederatie, nie of beide." Ds. de Jongh uit Amersfoort wordt tot lid van het modarmen verkozen. NED. BOND VOOR VROUWEN- KIESRECHT. Zondag heeft te den Haag de Nederland- sche Bond voor Vrouwenkiesrecht zijn twaalf de algemeene jaarvergadering gehouden, on der leiding vah mevr. H. A. van Riel- Smeenge, die in haar openingswoord er aan herinnerde, dat drie bondsleden lid van de Prov. Staten waren geworden. Er waren 43 afdeelingen vertegenwoor digd. stond op, trad wat nader op het jongmensch toe, en merkte, dat twee dikke tranen hem langs de wangen biggelden. Die tranea ga ven hem te denken, en, terwijl hij! zich op het voorhoofd sloeg, zei hij met zachte stem: „Nu zie ik, wat er aan scheelt. Die Salig neux' zijn geweldig onbeschaamd; en zoo aardig als ze er uit ziet, is dat jonge ding ook al geen katje om zonder handschoenen aan te pakkenZe heeft je uit de hoogte be handeld; ze hebben je doen voelen, dat je maar van heel burger afkomst was en dat ze je dus een overgroote eer aandeed, door je wel te willen trouwen. Heb ik 't niet goed? Is 't niet zoo?" „Misschim wel," antwoordde Lionel, nu met opgerichten hoofde. „Daar was ik wél zeker vandie kleine kat had je gevoelig beleedigd. Want je bent trotsch, jij, en daar kan ik je geen verwijt van maken; ik ben 't zelf ook. Toen ik dien be- wusten schop kreeg, heb ik wel drie uur rond- geloopen met 't plan om 't kasteel in brand te steken:maar ik heb me bedacht, zie je, en ik ben liever aan het millioenen verdienen gegaan. Er zijn twee soorten van trots: een die mokt, en een die zich wreekt. Die laatste soort moet jij1 er op na houden Wd, wd, is ons freuletje zoo hooghartig? Waarschijn lijk heeft men haar dan niet al te best inge licht omtrent enkele bijzonderheden! Wacht maar eens; morgen zal ze wel zoo zacht als een lammetje zijn we hebben haar in onze macht." (Wordt vervolgd.) ALKMAARSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1