DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Melange 32 cl. 11111,38 cl. Portorleo 42 cl Pruimtabak 38 cl No m im Uoiidurd een en twintigsto «Jaargang .Uiwmutsiill» hit TMiiltWiHii3 minili» 11.51 li. f. rnistl 1.35. IMImurat 5 ut. MTsrMliinrll" li «t. n. mrei. rrmtns Mars «aar «laatsralmt:. 5i. Ir. 5.5. Snak- a« Mirinttull Saras. Castar J I«, ÏMiiiin C 9. tal. 3 VRIJDAG 2 MIL Prima 81 AKEN van 7, 8, 9, 10 el en hopger. Kinnenland. J.1 J IDwituche vradswatvflflrdisjing te mu waar zij wezen moet Zuj bleek tea slotte uit e«a groot gezelschap dames ra neeren- te bestaan, die natuurlijn heel wat vaa de aieuv/ömeiiglieid der Eraa- 0Cvj« persverte^wxadiger» te vssdweo heb- werd bij haar aankom*» nun hei station fe Va«0€»S0O ém talrijkff reporter» «Hitoad sa^t veelvuldig gfebryik vaa magnesiumlicht gefotografeerd Dat gal aan de aaukomst een eigenaardig karakter en uet iieel goed te begrepen, dat hot Duit- ache gezelschap, toen bet daar zoo in het „zonnetje" gezet. Werd, een weinig va» rijn stuir gamakte m me» met meer ton voor «te omsteudigtnedea g«pa*te haaet near den uit gang van het station droog, Overigens schijnt de optvangut door de Fransche autoriteiten op het statte» correal maar koel beleetd t« rijp geweest, bijzondere incidenten hadden tijden» den tocht naar Versailles niet plaat» an in het Trianon Palace Hotel zjju thans reed» de vol machten tusw hea de geallieerde delegaties sa de Duiteehe vredesaivaardiging gewisseld. Men verzekert, dat het vredestraetaat een boekdeel van niet minder dia 350 bladzijden vormt es dat de Duitsche afgevaardigden met meer dan twee weken tijd krjjgea om er ven- nis van te Draag®. Heel veel tijd voor goltenglea te Versailles zal er voor de heerra dan rads wel nM over blijven. De kwestie van Fiume is nog niet opgelost, maar nu men Japan en belgië voorloonig tevreden gesteld heeft, mag verwacht worden, dat ook het Italiaansche struikelblok zoo spoedig mogelijk uit den weg ?al geruimd worden. Volgens de Daily Telegraph heeft de Ame- rikaansche gezant te Pome met Sonoino en Orlando een bespreking gehad en het heeft slechts teleurstelling gewekt, dat er na het langdurige onderhoud geen mededeeling openbaar gemaakt is. Het blad meent, dat de instructies uit Pa rijs geen recht geven tot da hoop op een vol ledige oplossing van de erisis. De Amerikaanscha gezant zou hebben uit gelegd dat Wilson van zjp baantje els scheidsrechter genoeg heeft gekregen en de verantwoordelijkheid wel opnieuw aas de conferentie wilde overlaten. Hét is geen wonder, dat gemeld wordt, dat deze uiteenzetting ds ïtaliaasjgshe regeeriag niet bevredigd heeft en dat men steents een uitnoodiging, om naar Parijs terug te keeren, om daar zijn eischen te zien ingewilligd, k* gunstige overweging zou willen nemen. Orlando verwacht eigenlijk niet anders, dan dat hij na zijn zegetocht in Italië, door de berouwhebbende couferentieleden te Parijs teruggeroepen zal worden, dat hij als de verloren zoon zal worden ontvangen en Fl ume als vergoeding voor de doorgestane ver moeienissen mee naar huis zal mogen nemen; Maar tot het laatste schijnt de Amerikaan sdie president nog maar steeds niet te kun nen besluiten. Van dea strijd tegen Müacta wordt ge- meid, dat de regeeriagstroepes Darcb.au ver- measterd hebben. Een draadloos bericht uit de Betersche hoofdstad meldt, dat de Münehrascke Spar- tadërs blijkbaar eieren voor hun geld begin nen te ki **&k 2i) hefebea het op «ra ©graljjkra sfejjd sast feegretra, weascht althans %®rekingra te «maara. De Spartadërs willen de krijgsverrishtingra sta ken als de regeeringsteoepan het stamgebied van Müncfeen niet feeteedën, daar hei uitvoe rend comité geen waarborgen kan verschaf fen, dat de opmarssti dat tot bloedige straat gevechten zal leiden. De Boersehe regeering wil evenwel vaa geen onderhandelingen weten. Zij eisght on voorwaardelijke nederlegging der wapenen en wijst er op, dat tegenstand nutteloos ®al zijn. Zoo nadert het Bolsjewistisch bewind Sn Bderen zijn einde. KORTE BERICHTEN. De arbeiders-commissie heeft de man nelijke eti vrouwelijke arbeiders van Bremen opgeroepen den arbeid te hervatten* Hiermee Sa de algemeens staking geëindigd. Bij de Mei-bstooging te Parf» warden tijdens eea botsing met de polMas twee gmo- nea gedood i' Duitschland wordt wellicht na een jaar proeftijd tot den volkerenbond toegelaten Duitschland moét volgens db vredes voorwaarden afzien van alle rechien, die het op Luxemburg had verworven. Zwitserland zal een plebiaslet houden ovfr al of niet omsluiting bij dm Volken bond. De Duitsche Nationale Vergadering sal mar Berlijn worden overgebracht. De „Temp" en „Figaro" zün van oor deel, dat os Adriatischa kwestie thans op be hoorlijke wijze kan worden geregeld Mei dl* plcmatieh front der geassocieerden blijft in tact. De Amerikaatwche schatkist feesfl am Italië nog 50 millioen dollar geleend. Genève wcrdt w'irschijnlijk de zetel der internationale rechtbank, waarvoor Wil helm II zal verschijnen. Volgens de. „Morning Post" hebben de bewoners der Dodeeanesi-eilandra hun ver- walging SDsi igspsdafflesi Sp Zondag 11 Jföei t as's avonds van 781/ a uur, zullen 2 twaalftallen uit de sportafdeehng een Korfual-Match kouden op het sportterrein van VO. K, Z. O. S, aohtor dsn Jl&ttoborq to J£oilo® Heilooër Boseh). Vervolgens sal het Orkestje m „do Rustende $aqev" te Heilaa vanaf 9 war «palm mor de verzamelde sportlui en belangstellenderi. ^ooqanqRoliiK voor alle loden Ji.'B.S'"#** m- Jntroduoê'o dor lodon. Ingeval van slecht weer: 8 dagen later op dezelfde tijden Zie Étalage I "|Mi |MT Zie Étalage! Dt Italianen landen troepen in Dalma- til. Volgens de „Time?" wordt door de bolsjewl&l ontruimd, mamh der Finnen J Petrograd wegen» den op- VEEVOEDER. De minister van landbouw heeft ingetrok ken de veevoederdistributieregeling, en het p 1 uimvei voederbesl uiiIn verband daarmede zijn, eveneens met ingang van heden, opgehe ven het Rijkskantoor voor Veevoeder te 's-Gravenhage en de Provinciale kantoren voor Veevoeder. VERLICHTING VAN RIJWIELEN ENZ. De minister van waterstaat bedil, au het gebrek aan kaarsen eo caldumrarbsd tan be hoeve van de verlichting van rijwielen, motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen niet meer bestaat, besloten met 1 Juni a.s. in te trekken de beschikking van 30 Nov. 1917, waarbij afwijking wera toegestaan van het motor- en rijwielreglement. JOURNALISTIEKE PUBLICITEITS- CQMMISSIE. Da minister van biiitenlandscha zaken heeft Woensdagmiddag in bijzondere audiëntie ontvangen de heerea D. Hans, S. Bmysten en J. J. de Rooide, rap., voorzitter, secretaris en lid van de publidifeite-commissie van den Nederiandschen Journalistenkring. Als ge volg van -dit onderhoud is een nadere bespre king noodzakelijk gebleken. De commissie heeft daarom haar arbeid mog niet kunnen aanvangen. BOTER. Het vervallen, met ingang van gisteren, van den maximum-prijs voor de boter, welke in dea kleinhandel wettelijk 4.40 pea: KX3. bedroeg, heeft tot resultaat gehad, dat de boter gisteren te 's-Gravenhage verkrijgbaar was voor 3.10 3.20 per K.G. Ook in Amsterdam is de prijs aanzienlijk gedaald, n.l. tot 3.per kilo. Naar de „Msb," verneemt, hebben de Zui- vfclcombinaties met ingang van 1 Mei den boicrpiijs vastgesteld als volgt: fabrieksprijs 2 80, detailprijs 3 per K.G. HET BROODRANTSOEN. Het 1 laagsche Correspondentiebureau schrijft; In verband met de opheffing door de ge associeerde regeeringen van de rantsoenee ring van verschillende vaa overzee aange voerde artikelen, waaronder graan, is de vraag gesteld, of hiervan wijziging in de broodrantsoeneering het gevolg zal zijn. Naar wij vernemen ligt zuil® niet in de bedoeling. Het thans geldend rantsoen van 300 gram' par dag wordt voldoende geacht en verhooging daarvan zou trouwen» altera mogelijk zijn indian nog meer scheepsruimte dan thans reed» het geval i», voor dea graan- aanvoer in bejslag werd genomen, hetge*o ten gevolge zou hebben een verminderden aanvoer van andere, voor ons land onmisba re, grondstoffen en producten. DE OVERGEDRAGEN SCHEPEN. Reuter seint uit Londen. In het Lagerhuis stelde Frederick Hall. naar aanleiding van de in November 11. ge publiceerde vefklaring, dat de overdracht van vijandelijke schepen aan de neutralen niet zal worden erkend, de vraag, of de regeering voornemens was haar goedkeuring te hech ten aan den verkoop van de stoomschepen „Johann Heinrich Burchard" cn „William Oswald" der Hamburg-Amerika-lijn aan een Nederlandsche maatschappij. Harmsworth antwoordde, dat de regeering op het oc.genblik niet geneigd was, de over dracht van vijandelijke schepen aan de neu tralen te erkennen en dat de betrokken regee ringen daarvan in kennis zijn gesteld. Hall vroeg daaropEr zal dus geen ver gunning worden verleend om deze stoom schepen te verkoopen Harmworth antwoordde: Dit volgt uit mijn antwoord woensdag 23 April zijn de officieren van de Kon Holl. Lloyd naar Bremerahaven ver trokken, ten einde de daar de hierboven ge noemde schepen over te nemen DE VROUWEN-COUPé'S IN DE TREINEN. Op de vragen van het Kamerlid Deckere betreffende het beschikbaar stellen in de trei nen van afdeelingen alleen voor vrouwen antwoordde de minister van waterstaat: „Sedert 1 April 1919 hebben de spoorweg maatschappijen in de rijtuigen 1ste en 2de klasse wafer afdeelingen voor vrouwen be schikbaar gesteld. 'De ervaring, sindsdien op gedaan, doet evenwel betwijfelen, of deze re geling zonder uitbreiding van het aantal trei nen in den aanstaanden zomer gehandhaafd ml tessa wda. De afdeelingen voor vrouwen in de derde klasse-rijtuigen zijn nimmer opgehevra ge- wetst," N r DE MINISTER ONTEVREDEN. De minister van Waterstaat heeft aan het personeel van het telegraafkantoor te Am sterdam zijn afkeuring te kennen gegeven over de onwaardige wijze, waarop diï perso neel in zijne vergadering van 19 April ge meend heeft tegenover den directeur van het telegraafkantoor en tegenover het hoofdbe stuur uiting te moeten gaven aan zijn gevoe lens over de dienstregeling op tweeden Paaschdag, van Velke regeling de leiders der vergadering, naar bij ohderaoek ia geM@- ken, wisten, dat zij met hot oog op net te verwachten verkeer ra de personeelssterkte onmogelijk gsewijzlgd kon graden. INGETROKKEN BESCHIKKINGEN. De minister van landbouw heeft ingetrok ken het verbod van aflevering en vervoer van ruwe tabak, alsmede de beschikking betref fende het vervoer en de aflevering van oliën en vetten. Met 1 Mei is het artikel jam afgevoerd van de lijst van goederen, aangewezen krachtens art. 1 der Distributiewet 1916, terwijl inge trokken zijn de maximumprijzen voor jam en marmelade. Met 2 Md is ingetrokken, de beschikking van 2 Febr. 1918 betreffende margarine. „Harmonie", 5 Aanvang 8 uur cantate door «era Mo®r vara 200 kinderen, •nder leiding van den Heer JOH. KUIPER, met strijkorkest era klavier. Aan dea vlepgel Mej. G. BLOM. Entrée f 1.50 zonder belasting, Kinderkaart tl.Plaatsbespreking vanaf heden. ktadbiueuw s ZILVEREN JUBILé. Gisteren vierde, naar „Ons Blad" mede deelt, de heer H. van Zandvoort zijn zilveren Jongensschool al zijn collega's n< onderwijs jubüé aan de R.-K. De» middags werd hij door in een zaal bij de broeders gehuldigd. item werd een prachtige salonspiegel aangeboden. Ten zijnen huize werd hij door den Zeereerw. Heer Deken en een lid van het schoolbestuur gehuldigd. Namens het schoolbestuur werd hem onder een toespraak een couvert met inhoud over handigd. Vap velo oud-Leerlingen en vrienden ontving de jubilaris bewijzen van sympathie. EEN ZESTIOJARIG KLOOSTER JUBILEUM Den llcn Mei e.k. herdenkt in het stille klooster der E.E. Z.Z. Franciscanessen te Brunssum (Klooster St. Joseph te Brunsaum bij Sittard) de Eerw. zuster M. Ange (in de wereld mej. Klaverweijden), den dag, waarop zij vóór 60 jaar har plechtige professie deed. Zuster M. Annge werd geboren te Alkmaar op 6 Maart 1836, eerste kind en cenige doch ter van de familie Klaverweijden, wonende 'd trad Vrstaat is bepaald, dat de vtaplaatsmg van de heereu A, L. de Gelder cd C. L. Scbuller tot Peursuin, ingenrcurs, naar Breda en Alk maar, zullen ingaan 1 Augustus in plaats van 1 Mei. KINDERBEWAARPLAATS. Aan den Raad dezer gemeente is onder staand adres verzonden Geven te kennen, ondergeteekenden, J. Wea- terhof-Koopal en N. de Moor-Brouwer, resp. voorzitster en secretaresse der Soc.-Dem. Vrouwenclub alhier, en deze als zoodanig vertegenwoordigende, domicilie kiezende ten huize van laatstgenoemde, 2e Landdwara- straat 27 dat zij hebben geconstateerd, dat de econo mische omstandigheden der arbeidende klas se er toe leiden, dat vele vrouwen genood zaakt zijn buitenshuis als werkster, wasch- vrouw enz. bijverdienste te zoeken ter aanvulr ling van het onvoldoende loon der mannen; dat er verder een aantal vrouwen zijn, wier mannen door allerlei oorzaken niet voor hun gezin kunnen zorgen en zij dus daar voor moeten werken; dat daarnaast weduwen zijn, welke geheel of ten deele in eigen onderhoud en dat hun ner kinderen eveneens veeltijds buitenshuis moeten voorzien en dat al deze vrouwen, deze moeders, zeer tegen hun zin, telkens weer hunne kinderen slecht of vrijwel onverzorgd moeten achterla ten, wat een onhoudbaren toestand is, terwijl bovendien meerdere, ja vele vrouwen gaarne willen en uit financieel oogpunt ook zou den moeten werken, maar door meerdere of nog zeer jonge kinderen volkomen aan huis zijn gebonden; dat dit alles uit een opvoedkundig, moreel en hygiënisch oogpunt naar voren brengt de groote behoefte aan een kleine-kinderbewaar- plaata (crèche), waar onder geschoolde en zorgvolle leiding in een daartoe geschikt ge maakt huis nog niet-schooigaande kinderen spelend kunnen verblijven; redenen waarom ondergeteekenden uwen Raad dringend verzoeken tot de oprichting van een dergelijke kleine-kinderbewaarplaats wel te willen besluiten VERZORGING VAN KRAAMVROUWEN EN ZUIGELINGEN. Door de Soc.-Dem Vrouwenclub is aan den gemeenteraad een adres gezonden, waarin zij zegt, dat zij van oordeel is, dat de verzor ging van kraamvrouwen en zuigelingen in onze gemeente zeer veel te wenschen over laat; dat bevoegde hulp zeer moeielijk te beko men en voor een groot deel der bevolking bovendien niet te betalen te; dat dientengevolge de verzorging van kraamvrouwen en zuigelingen overgelaten wordt aan onbevoegden, wat noodlottige ge volgen kan hebben voor moeder en kind; dat bovendien vele vrouwen uit onwetend heid vele fouten begaan tegen de eerste ei schen der hygiëne. Aangezien een goede verzorging van kraam vrouw en zuigelingen van groot belang is voor dc volksgezondheid, dringen zij er bij den raad op aan, te willen overgaan tot de op richting van een gemeentelijke voorziening ter veipleging van kraamvrouwen, gecombineerd met wijkverpleging en verbonden met een in lichtingsbureau, zoodat elke vrouw zonder bezwaarlijke kosten een goede veipleging kan genieten en bovendien kosteloos alle inlich- rancis- Heijthuijzen, deed daar twee jaar later haar plechtige professie, was daarna als onderwijszuster aan verschillende inrichtin gen werkzaam en kwam in 1882 als eerste „Waarde Moeder" aah het hoofd der Maria- school, die door haar werd opgericht, aan de Koningstraat te Haarlem. Ruim 20 jaar heeft zij daar haar groote ga ven van verstand en hart gegeven voor «de Ka tholieke vrouwelijke jeuga. (Msb.) CONCERT IN DEN HOUT. Zondag a s. zullen de concerten in den Hout weer beginnen. Van half 3 tot half 5 zal er een matinée worden gegeven. Program ma's zullen voortaan voor 2 cents verkrijg baar worden gesteld. Gedurende de maand Mei zal er op alle Zondagen (4, 11, 18 en 25 dier maand) mati- né zijn \Shn 2% tot 4Yt uur. VERLAGING BOTERPRIJS. De prijs van de natuurboter daalde gisteren zoo aanmerkelijk dat de verkoopsprijs in de winkels van 2.20 op 1.55 per pond terug 'elen zullen met vreugde van dit verblij dende bericht kennis nemen. GESLAAGD. Mej. T. Jes alhier slaagde in het Rijks Aca demisch Ziekenhuis te Leiden voor het diplo ma van pleegzuster. OVERPLAATSING. Bij beschikking van dra muüeter van Wa- adres is geteekend idIOF-i I WESTEï KOOP AL, Voorzitster. tingen kan bekomen die zij wanscht Het N. DE MOOR-BROUWER, Secretaresse. EEN STAKINO IN DE BOUWVAK KEN AANSTAANDE. Gisteravond werd er in café „Central" een druk bezochte vergadering van patroons in beuwyakken gehouden, om te- beraadslagen over het afwijzen van de patroonsvoorstellen door de arbeidersorganisaties. De arbeiders eischen bij 601 9-urigen werk dag 56 cent loon per uur, terwijl de patroons een uurloon van 52 cent voorgesteld hadden en den 9-urigen werkdag accepteerden Een enkele patroon oordeelde, dat de ei schen der arbeiders ingewilligd moesten wor den, terwijl een der patroons voorstelde, aan de arbeiders een bemiddelingsvoorstel te doen om het loon op 55 cent te stellen, doch ook dit vond bestrijding, zoodat besloten werd om het voorstel van eea uurloon van 52 cent te handhaven. Aangezien de arbeidersorganisaties van alle riehtingen den arbeiderseisch hadden gesteld, is een staking in de bouwvakken hier ter stede a.s. Maandag te verwachten. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ In de afgeloopen maand werd de Openbare Leeszaal en Boekerij alhier bezocht door 1919 mannen en 240 vrouwen, totaal "2159, tegen 1813 mannen en 483 vrouwen, totaal 2296, in April 1918. Het aantal bezoeken van militairen bedroeg 131 tegen 734 in April 1918. Uitgeleend werden aan leden der Leeszaal 2339 banden, tegen 2077 in April 1918. Aan Nutslezers wgrden uitgeleend 7 ban den tegen 30 in April 1918. DRIL- GOUDEN PAREN. Alkmaar telt vandaag onder haar inwo ners twee gouden pareu en een diamanten paar, wat voorzeker een zeldzaamheid is. Wij brachten heden bji} al deza paren een bezoek, Allereerst richtten wft on ze schreden naar het echtpaar Burkink, aam de Veerstraai- Beide oudjes, Alkmaarders van geboorte, de man wel bekend als bediende in de Ned. Herv. kerk, zaten opgewekt bijeen, omgeven door de liefde van hun dochter», die al» cóstuumnaaisters in het ruime hum hun be zigheden verrichten en daardoor dagelijks in de omgeving van hun oudera verkeerén. Burkink vertelde ons ai dadelijk, dat hjj voor 50 jaar te Alkmaar met 7 paren tege lijk trouwde, waaronder ook Toon Elfring, met wien hij steeds bevriend was geweest- Als een bijzonderheid deelde hg ons nog mede dat beide vrouwen jarenlang in één oetrekking hadden gediend: Mevrouw lukwenschen es gewaagde H. ar het paar imto van de hul© die rij, toen- haar Sdndsren Mein waren, van juffrouw Burkink oooervond De goede verstandhouding bleek ook wel uu de mededeling, dat juffrouw Burkink nimmer vergeet op de jaardagen kaartje te sturen Vele Alkmaarders kwamen in den loop van den dag dé oudjes feliciteerea Ook vele schriftelijks feleatafe kwamen .in» Het echtpaar Bijl aan de Wognumsche buurt vierde zijp 50-jarigen huwelijksdag te midden van kinderen ra kleinkinderen, in het koffiehuis van een hunner zoons aldaar. Deze lokaliteit was qjjteljp versierd. Wij kwamen juist binnen toen sen paarikleindöglJ- tertjes een gedicht opseg«kdB waarin de bij zonderheden dor familie naar veren warden gebracht, wat hjj da ©adjeï aaar in dm smaak viel. De heer Bp sa rijn wouw rin nog levenslustige menschem ra hadden er daar om prjjs op gesteld om vandaag nog eer® És •hertrouwen, zooals zij vóór 60 jmr ts Berasa, volgens oud gebruik tóomta, a.k uit m, rijtuig stappende onder een wt lakm het raadhuis binnen gaande. Het café diende thans voor raadhute. D® zoons hielden het laken boven hen gouden paar en beiden wisten nog zelfstandig uit hei rijtuig naar binnen te komen. Voor de familie Bijl was da dag van heden om nog meer redenen era bijzondere. Era der zoons trouwde n.l vandaag voor de tweede maal, terwijl de laatste van de 10 kinderen een dochter, heden in het huwelijk treedt. Nog vermelden wq dat het echtpaar Bijl rich 3 maanden na hun 'huwelijk te Alkmaar vestigde, zoodat zij wel tot de oude Alk maarders gerekend kunnen worde®. Het derde gouden paai' was het bekende echtpaar Elfrmg, dat zijn feest in het Diaco niehuis vierde. In d« yrohjk versierde zaal zat het jubilee- rende echtpaar temidden van zijn familie en kennissen en bloemstukken waren aangebo den door de mannen van het huis. die tevens de versiering bekostigd hadden. De vrouwen hadden twee taarten geschonken, een deputa tie van verkopingspersoneel bood bij monde van den heer Oudes een bloemstuk met era enveloppe met inhoud aan. De plechtigheid werd om 10 uur geopend door den president-regent Dr. Schroder, die namens de regenten het jubileerende paar toe sprak en hen namens de regenten m staat sprak ra hen mede namens regenten in staat stelde hun familie in hun eigen, fraai versier de kamer, ruimschoots te onthalen, daar thans de regeling van het diaconiehuis ls, dat elk gehuwd paar een eigen kamer heeft Ook voor de andere oudjes is deze dag een feestdag. Vanmorgen om 8 uur begonnen de tractate's reeds met brood met rookvleesch en koffie. Om 10 uur werden ze onthaald op koffie en taartjes, terwijl -de mannen een si gaartje kregen. Het middagmaal was iets bij zonders. De oudjes kregen soep vooraf, daar na aardappelen met groente, gebak en dessert. Om 3 uur werd er thee met bruidsuikers ge bruikt en kregen de mannen een sigaartje. Om 6 uur kregen ze brood met kaas ra kof fie. Om 8 uur zullen allen op chocolade, melk en taartjes onthaald worden. Dit onthaal werd hun aangeboden door den jubilaris, daartoe in staat gesteld door de gave van ziin talrijke vrienden Een deputatie van de Lutherache gemeen te, bestaande uit Mej. Bakker, Ds. Makkink en de heer P Preijer kwamen des middag» het paar mede hun gelukwenschen aanbieden. Ds. Makkink sprak het paar toe en ver klaarde dat het hem era groot genoegen was om tegenwoordig te rijn Ook voor spi was het een belangrijken dag, daar hij zich het meest verbonden ge voeld met die gemeenteleden, die altijd htm belangstelling toonen. Spr. kon begrijpen dat dezen morgen aan ving met allerlei gemengde gevoelens Aller lei ervaringen komen tot ons. Gij hebt mei elkander lief ra leed gedeeld, groote verliezen ALKHA11SCHE COORANT lli I Her,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1