DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN mmm overmut maandag 5 M KI ISo. 105 Honderd oen en twintigste Jaargang. «iit HbonneiMnuDriiJ hli ïoornlttoHlliig u. 3 windes 11.65, li. n. Bost! 1,90. Bawllsnniwner* 5 'cl. AdTortontlflarlU 15 et, n. raw!, irootero loiters a?8i Blsatsnimie. Bi, !i iU. 8oak- ao Parijsche brieven. iiorms. Costs: ff Zn., tfooidam 19, lat, j Het voorbeeld van Italië begint aanstekelijk IC werkpn Italië is als een kind, dal zich misdeeld achtte, weggeloopen uit het familliekringetje, dat om de tafel vereenigd wae, waarop Wil son dc begeerlijke Duitsche koek ia schijfje gesneden en uitgedeeld heeft. Uok Japan heeft een beetje scheef naar ®jn trp.ctstlè géêkss sa csaigc stekelige emmer- klngcn gemaakt. Maar Wilson heeft Japan nog een extra hapje toegeschoven, met het gevolg, dat de Japansche minister-president zijn opmerkin gen voor zich heeft gehouden. Maar, zooals gezegd, Italië acht zich lee- lijk gepasseerd en is pruilend naar huls ge- loopm, waar Orlando nu in de hóóp leeft, dat zijn confrères de ledige plaats aan de tafel der Entente toch ongezellig zullen vinden en hem terug zullen roepan. Wanneer Wilson het kringetje dat zich thans om hem heen geschaard heeft, eens op lettend bekijkt, zal hij ook op het gelaat van een zijner jongste volgelingen de tranen van spijt cn verontwaardiging bespeuren. België ia met het hem ioebèdeelde allesbe halve tevreden en zoo teleurgesteld, dat het dreigt het voorbeeld van Italië te volgen en naai nuia toe te gaan. Wij meldden reeds, dat Belgische ministers naar Parijs geweest zijn, om daar aan den Kaad van Dne meerdere concessies te verzoe ken. Nu eens werd gemeld, dat België zich bij de conclusies der conferentie zou neerleggen, dan weer, dat België niet van plan was, het vredesverdrag te teekenen. In Brussel is een Kroonraad gehouden en door vele vereenigingen uit verwoeste gebie den en getiesterde steden worden voortdu rend telegrammen naar Parijs gezonden, om den Belgischen gevolmachtigden te verzoe ken bij de ondertéekening van het vredesver drag er vóór alles rekening mede te houden of België's belangen ten voile gewaarborgd worden. In Antwerpen heeft gisteren' een groote protest-demonstratie tegen de besluiten van den Kaad van Drie plaats gehad. Een optocht van 20.Ü00 menschcn met der tig fanfarekorpsen en honderden veelkleurige vlaggen trok naar bet stadhuis. De stoet werd voorafgegaan door een ban derol, waarop te lezen stond: „belofte maakt schuld". Ten etadhuize wérden geestdriftige rede voeringen gehouden. Ook te Gent werd een groote nationale be tooging gehouden. Zal België het vredestractaat teekenen Men Seinde ons daarover hedenmorgen nog het vólgende: „België zal teekenen" dit waren de woor den, waarmee de minister na afloop van den Kroonraad, welke tot middernacht duurde, bij t verlaten van het koninklijk paleis, dc journalisten ontvingen. Behalve baron Beiers en den staatsminister Berrijer nafueh alle ka- binets- en staatsministers an den minister raad deel, welke door dei] Kou mg gepresi deerd werd Dc minis-ei van buiteglaadache zaken Hijmans heeft -:en volledige uiteenzet ting gegeven der onderh indelingen sedert hun aanvang. Hij heeft alle door België ge kregen voorwaarden doen kennen, welke reeds in groote trekken door de bladen gepu bliceerd zijn en waarbij ook aio vaststaand dienen gerekend te worden het overnemen door de geallieerden van België's leeningen, totaal 6 milliard, teruggave van den veestapel en industrieele materialen door Duitschland, evenals levering door Duitschland van steen kolen tot een jaarlijks bedrag van 40(1 milJ lioen franc, welke in marken, waarvan Beigië nog zooveel bezit, worden betaald cn ten slotte dat export van Belgische steenkool te gen geldelijke betaling uit act buitcmanci zat worden mogelijk gemaakt. Met het oog op deze voorwaarden, welke eervol en bevredigend worden geaent, tieeli minister Hijmans .us zijne ueenmg uitgespro ken, dat er alle reden was i et vredesverdrag te onderteekenen, welke gevoelens, naar hij verklaarde, door de gevolmachtigden Van- dervelde en van den Heuvel worden geüeelü. Met alge'meene stemmen heeft daarop de ministerraad besloten de gedelegeerden vol macht tot het onderteekenen te verleenen. Te vens achtte men het ook wenschelijk, den steun der gealliereden in te roepen, opdat in den kortst mogeliiken tijd onderhandelingen met Nederland! zullen worden geopend, ten einde de vraagstukken te regelen, welke sa menhangen met de vrijheid op de Schelde en de verbetering van Belgisdie rivierverbindin gen. Dus schijnt België ten slotte in te zien, dat het door een koppige houding niets te winnen maar veel te verliezen heeft. België zal ter conferentie tegenwoordig blijven en het vredestractaat zonder verdere protesten teekenen. Thans moet de Italiaansche kwestie nog slechts met Italië tot een oplossing gebracht worden. Uit Parijs wordt gemeld, dat de Raad van Drie een uitnoodiging aan Italië heeft gezon den om zijn plaats in de conferentie weer in te nemen. De uitnoodiging zou van dien aard zijn, dat men gelooft, dat Italië haar zal aanvaar den. Orlando schijnt jius .te Rome niet te ver geefs op den uitkijk gezeten te hebben. De landavergadtxiag ma Tirol wil voor de redding van Zuid-Tirol elk offer brengen. Zij zal aan de conferentie van Parijs mede- deelen, dat Tirol van bet zelfbeschikkings recht gebruik zal maken en het aaneengeslo ten Duitsche Ladinische gebied tot aan de Saleimeer Klause zal proclameeren tot een fischer Jits op 0 verzekerd kan worden. 1 proclai zelfstandiger, democratischer neutrale vrij staat Tirol, indien slechts op deze wijze de eenheid van dat gebied Indien Zuid-Tirol zijn zelfbeschikkingsrecht niet mag uitroepen, heeft het overige Tiroi geen 4M§re keus meer dan zich te «lui fes bij tk Duitedie republiek München is thans geheel bevrijd. In Beieren is thans de staat van beleg af gekondigd en in München de oorlogstoe stand geproclameerd. Bij gevechten in de straten zijn vele hulzen gedeeltelijk zwaar beschadigd m de verliezen aan men schen 1 even» moeten zeer aanzienlijk zijn. Tegen elke verstoring van rust en orde wordt thans krachtig opgetreden. Het Beiersche mimsierie van oorlog heeft onmiddellijk ontbinding van het oude Beier sche leger gelast. De Hongaarsche revolutionnaire Radenre- geering heeft de algemeene mobilisatie van het proletariaat bevolen. Boedapest is tot operatiegebied verklaard. KORTE BERICHTEN. De „Soir"! publiceert den tekst van em brief van den Belgische» zaakgelastigde ia Luxemburg, aan de groothertogelijke regee ring, waarin hij zegt, dat zijn regasring bij den aanvang van de onderhandelingen over de voorgestelde economische overeenkomst geen bijbedoelingen heeft. Een economisch verbond tusschen België en Luxemburg is geen bedreiging voor den Luxemburgschen staat, maar versterkt juist zijn bestaan. Japan gal Kiauisjau aan China afstaan in ruil voor economische voordeelen. De Gen? jjnia meldt, dat in de toe komst niet alleen Pruisen, maar geheet Duitschland bij het vaticaan vertegenwoor digd zal worden. De Poolsche regeering legde beslag op het vermogen in Polen van de Oostenrijksch- Hongaarsche Bank. Gemeld wordt dat de Hongaarsche ru- denregeering op 't punt staat af te treden. De leden der Duitsche Nationale Ver gadering moeten zich voor een oproeping naar Berlijn gereed houden. lp. Noord-Rusland deden de bölsjewiki nieuwe aanvallen. De vredesconferentie is voornemens van Oostenrijk een neutrale republiek te maken onder de auspiciën van den volkerenbond en de aansluiting hij Duitschland te beletten De Duitsch-Oostenrijksche regeering rotesteert krachtig tegen de annexatie van uid-Tirol door Italië. Het kanaal van Kiel zal onder Duitsche souvereiniteit blijven, doch een dergelijke po sitie krijgen als het Suez-kanaal. De Nationale Vergadering zal voorloo- pig nog niet naar Berlijn worden overge bracht De te München gearresteerde commu nistische leiders zullen worden doodgescho ten, Het denkbeeld is geopperd Duitsch land een groote internationale leening aan te bieden, wanneer het de vredesvoorwaarden aanneemt. In het Hótel des Reservoirs te Versailles hebben de Duitsche gedelegeerden den 1-Mei- dag gevierd. De Duitsche telegraafkabels worden on der de geallieerden verder. zoeken. (Van onzen Parijschen correspondent.) (Nadruk verboden.) Parijs, 22 April 1919. Cemenceau zwijgt de Vier, les Quatre, ze zwijgen nog steeds; maar het schijnt, dat hier toch eindelijk een einde aan zal komoen. Het werd tijd. Tijd, om velerlei redenen. Dat voelt men ook in Holland wel, en niet ten on rechte verwijt men. Clemenceau, dat het stil zwijgen weinig in den geest is van een Rlepu blikeinschen regeeringsvorm, dat hij moet be grijpen dat dit een volksvrede wordt en geen diplomatenvrede. Vele radicale bladen verkla ren zich hier zeer duidelijk tegen alle mogelij ke annexatieplannenechter men weet nog niets, dan dat weldra Versailles zijn poorten zal openen en dat in dit wonder mooie paleis waarover zooveel triestheid gévallen is, dat de wingerd langs de gebarsten marmeren zuilen en ae duistere verweerde spiegels er nog om schijnen te treuren, een samenspraak zal ge houden worden tusschen vertegenwoordigers van de grootste volken der wereld, waar de belangrijkste dingen gezegd zullen worden die ooit tot heil van millioenen menschen ge sproken zijn. Of het uit zal zijn met den geest van kortzichtig winstbejag en d'plomaten-in- trigues? Laat ons hopen, zoolang niet het te gendeel blijkt. Echter: voorloopig wordt nog getwijfeld. De voorteekenen zijn er niet naar groote illusies in deze te koesteren. En het ia een symboliek besluit, dat de zware kettingen, waarmee de doorgang on der de Are de Triomphe afgesloten is sinds Frankrijk vernederd was, wèl neer zullen vallen voor den optocht der geallieerde Ver- sailles-diplomaten, terwijl ze voor de overwin naars van Marne en Yser, de doodelijk ver moeide strijders bij hun dnddjjkm terugtocht naar bet hart van Frankrijk, beladen met lauweren., zdf verdiend. geslote» bleven. Is de houding van Wilson, die zich hier <n den lande gedraagt als een gekroond "vorst, slechts omgang hebbend met de grooten der aarde, niet wat ouderwetsch, <nn het zacht uit te drukken, waar hij slechts twee dagen van rija verblijf gewijd heeft aan een tocht door het verwoeste Frankrijk cn dat dan nog met allerlei officteele. festivieteiten en oneenvoudi ge ceremonieel- Laat ons afwachten of de voortecksnen niet bcdropn bebko, Igat ons hopen dat er een geest van mildheid, van christelijkheid zal leerachea in de zalen' van het grijze Versailles, waar eenmaal,- een halve eeuw geleden, de overmoedige stappen der Germaansche overwinnaars weerklonken. --- „La revanche!Het is zoo een verlokkelijk zoo e«u ..mmsdaslijfc" woord!W(j zuilen i afwachten. Een dezer dagen, vervuld van deze gedach ten, ben ik alleen naar Versailles getrokken. Het was vochtig, dampig in de atmosfeer en het breede magistrale paleis met zijn vele ter rassen en uitgestrekte tuinen, scheen een on wezenlijk reusachtig reliek uit tijden van wel eer. Scheefgezakte tuinvazen en mossige beel den, groene vijvers, en trieste boschpartijen en da doodelijke eenzaamheidIk dacht waar zou ik anders aas gedacht hebben aan het machtige, overmoedige hof van Louis XV1 en aan de gradelijke trotsche Marie An toinette, die door deze landen dwaalde en zor geloos en speelsch deadente herderspelen cn- scèneerde tusschen de groepeeripg van antie ke godenbeelden en kunstige berceaux. Wel is dit een paleis en een park vol van praal, een huis voor de machtigen der aarde, waar vergeten werd wereldsche ellende en leesten werden gegeven zóó fantastisch en overmoe dig. dat de wereld .er verbaasd- van stond. Ook zij waren slechts menschen, deze konin gen van Frankrijk rQ hun ovenooed was niets dan menschelijke kortzichtigheid. G, diploma- tea van Europa, hoedt u voor den geest, van dit wijdsche paleis en bedenk dat het niets is dan een antiquiteit en dat de balken ver molmd en de vloeren verzakt zijn, de ruiten beslagen en de gobelins verteerdeen ruï ne bijna. Het is zoo verleidelijk te handelen als een machthebber en zoo „menschelijk". Versailles, het oude palth waarvan het steil der wereld afhangt. STéFAN. Naschrift 26 April Hier heersebt deze laatste dagen groote depressie naar aanlei ding van liet Amerikaansch-Italiaansch inci dent. Sommigen verwachten een afzonderlij ken vrede van IfaEë met Oostenrijk en Duitschland, anderen zijn nog pessimisti scher gestemd. In elk geval begrijpt men, dat de centrale rijken met het nieuwe mcidedt hun voordeel zullen doen Zullen nu misschien nog de beroemde punten van Wilson tot hun recht komen om andere dan om idieële beweeg redenen? Zeker is het, dat men zich in Duitschland minder hopeloos aan Clemen- ceau's willekeur overgeleverd ziet dan korten tijd geleden, tiet schijnt zoo te moeten zijn in de politiek, alleen het machtsbewustzijn heeft beteekenfe. Zoo zal de geste dér geallieerden nu te Versailles mieech-en nobeler worden dan die der Duitschers terzelfder plaatse een halve eeuw geleden, maar het zal meer zijn uit noodzaak dan uit menschelijk idealisme. lilliüt mum! WATERONTTREKKING DOOR WATERLEIDINGEN. De minister van landbouw heeft ingesteld een commissi;, welke belast is met het onder- •zoek naar den invloed, dien wateronttrekking aan den bodem door waterleidingen heeft op de vegetatie. Lid cn voorzitter is dr. J W. C. Goethart, directeur van het Rijks Herbarium té Leiden. Als secretaris is toegevoegd de iteer M, D. Dijt, 1. i. te Leiden. WIJZIGING VAN DE PERSONEELE BELASTING. Verschenen is de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Ka mer nopens het wetsontwerp tot wijziging van de personeele belasting. De minister van Fi nanciën stelt alsnog voor, de haardsteden en rijwielen uit de belasting te verwijderen, doch daartegenover de belasting der huurwaarde te verhoogen van 8 tot 10 ten honderd. Voorts stelt de minister o.a. voor eenige meerdere verlichting betreffende kinderaftrek en verdei aanvaardt hij als maatstaf van belasting voor motorrijtuigen de waarde in plaats van het aantal paardekrachten. NEDERLAND EN BELGIë. Havas seint uit BrusselDe „Etoile Beige" publiceert een uitvoerig artikel omtrent een oplossing van liet geschil tusschen Neder land en België. Het artikel betoogt de wen- SGhelijkheid, dat de vraagstukken onderwor pen zullen worden aan het oordeel van een conferentie, of aan den Volkerenbond. Er zou intusschen een middel gevonden kunnen wor den om de vraagstukken in het voordeel van beide landen optelossen. Deze oplossing zou bestaan uit de oprichting van een economi sche unie tusschen België en Nederland, die zou kunnen worden: aangevuld door een mili tair verbond, want ondanks de waarborgen van den Volkerenband, zullen de beide landen verplicht zijn zich gereed te houden om een altijd mogelijken aanval af te weren, HDUTVERVOEK DOOR DUITSCHE SCHEPEN. Het schijnt dat de Duitsche houtbooten, welke vóór den' wapenstilstand op Delfzijl voeren, thans rechtstreeks naar Amsterdam en Zaandam komen om hun ladingen te los sen. Een dorde stoomschip, do Saikarah der Kosmos-Linie, dat hier te lande aankwam, tag reeds sinds 2 December van: het vorige jaar te Hamburg met een lading gezaagd hout gereed. Het stoomschip was reeds geruimen tijd te rug te Sundavali beladen, doch werd door den ge wijzigden oorlogstoestanden opgehouden. Binnenkort zul te» zeker nog me&r Duitsche booten met dergelijke ladingen te Amsterdam ol Zaandam arrivéeren Al de» Jjoutversche- pingen dateeren van versebeidene maanden terug, STEENKOLEN UIT BELGIë. België heeft met Nederland een overeen komst aangegaan vóór einde Juni 280,000 ton steenkolen te zulten leveren zonder dat Nederland daarvoor eenig product heeft uit te wisselen. De Belgische regeering heeft toe stemming gegeven tot dezen uitvoer om den wisselkoers te verbeteren.' SCHEEPVAARTBEWEGING. in de maand April kwamen te IJmuiden binnen: 1 zeil- en 71 stoomschepen met 340,773 kub. M. bruto inhoud en vertrokken van daar: 4zeil- en 75>stoomschepen met een bruto inhoud van 312,485 kub M. Ln de afgeloopen week kwamen te IJmuiden binnen 1 zeil-, 3 motor- en 20 stoomschepen, tegen 18 schepen in de week tevoren. Uit en naar zee bedroeg dit aantal deze week 36 schepen, tegen 40 schepen in de daaraan voorafgaande week, DE VERTROUWELIJKE LIJST VAN DE N. O. T. Naar wij vernemen, heeft de uitvoerende commissie van de N. O. T. thans besloten1 de personen en fiima's welke nog op de ver trouwelijke lijst van de N. O T. voorkomen, daarvan af te voeren. De uitvoerende commissie behoudt zich in tusschen voor den maatregel van de ver trouwelijke lijst weder toe te passen, indien hiertoe termen mochten aanwezig zijn VERLAGING DER SCHEEPS- VRACHTEN. De goederen-vrachten der Holland-Ame rika Lijn van New-York naar Nederland, die in Maart ij. reeds aanzienlijk werden verlaagd, zijn thans opnieuw belangrijk lager gesteld Ook de vrachten van Java naai Neder land hebben in de laatste weken een gevoe lige verlaging ondergaan. li uit» e uk tl Aieuwo. DOORTOCHT NAAR HET VADER- t LAND. Zaterdagmorgen is bet stoomschip Novara, dat Vrijdag te Rotterdam was aangekomen en in de Maashaven ligplaats genomen 'had, naar de Lekhaven opgesleept. Spoedig begon de ontscheping der passagiers: de tweede groep der Duitschers, Oostenrijkers en Hongaren, die uit China verdreven zijn. Had de Atreus slechts mannen aan boord, de Nbvara voerde ook vrouwen en kinderen aan. Op het terrein waren Freiherr von Mahl- zahn, vertegenwoordiger van het Duitsche ge zantschap te s-Gravenhagckapitein von Scheven, vertegenwoordiger vau het Duitsche ministerie van oorlog; de heer Alfr. Ruoff e.a. Evenals den vorigen Zondag zijn de Duit schers, Oostenrijkers en t iongaren in de loods ran het Katoemveen ontvangen. Daar heeft men hen van passen voorzien en werden zij gespijzigd, verkwikt en onthaald. VèKOAANDE ONGEVOELIGHEID De zoon van kapitein S., te Bcmmel, kwam bij de Vork raet zijn motorrijwiel door ver keerd uitwijken van don koetsier van een rij tuig, te vallen Deze reed door. Een half uur na het ougeluk voud de lieer L., uit Nijmegen, die in een auto de plek passeerde S. met ge broken beenen liggen. Hij bracht den gewon de met zijn auto naar Nijmegen, vanwaar hij per rijtuig naar hef ouderlijk huis is ver voerd. Zijn toestand is redelijk wel. EEN OVERPLAATSING WEGENS COMMUNISTISCHE DENKBEELDEN? Nu de heer H. W Krop, als candidaat van de communistische partij gekozen tot lid der Provinciale Staten van Groningen, als in specteur der belastingen is verplaatst van Winschoten naar Goriucliem, wordt mevrouw Roosje StelVos te Wèsteremden, lid der Staten van Gron'ingen. S. S. HOLLAND" VERMIST. Het s.s. „Holland, van de N. V. Algem. Rotterd. Overzee Scheepvaart-Maatschappij, aldaar, varend tusschen Rotterdam en Bor deaux is vermoedelijk een ongeval overkomen. Sedert het vertrek van Rotterdam op 15 April j.l, werd niets meer van het schip vernomen. De elf opvarenden waren allen Rotterdam mers, behalve de 2e machinist P. Smit, die te den Helder thuis behoort. NEDERLANDER AANGEHOUDEN. Naar de XXe Siècle meldt is de Maastrich tenaar B. te Aken door de bezettende Belgi sche overheid aangehouden. Hij wördt be schuldigd gedurende den oorlog met de Duitschers in België handel te hebben gedre ven. Het blad meldt dat verscheidenen zeer bekende handelsfirma's van Maastricht in <Jie zaak betrokken zijn. REDDERS GEHULDIGD. Door den Engelschen consul uit Vlissingen is te Oostburg aan den schipper van den red dingsboot te Cadzand, C. van den Heuvel en de bemanning de zilveren medaille uitgereikt hun geschonken door den koningin van Enge land, voor bet redden op 18 Augustus 1918 van oen Erlgelsdi vlieger uit het mijnenveld in de. Wielingen. Bovendien ontving van den Heuvel een gouden horloge namens den En gelschen vliegerdienst. AANRANDING VAN DE BURGER RECHTEN DER AMBTENAREN. Men zal zich herinneren, dat het hoofdbe stuur van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarabond van de bekende regeeerings- circulaire, d.d. 27 Maart I.L, waarbij rijks ambtenaren, die „openlijk of bedektelijk pro paganda voerden voor ongehoorzaamheid aan het wettig ontzag" met ontslag werden bedreigd, van de zij de van sommige autoritei ten een zoodanige interpretatie vreesde, dat zelfs het deelnemen aan verkiezingspropagan da voor het rijkspersoneel niet meer mogelijk zou zijn. De minister van Justit'c legde echter 3 April in een audiëntie, welke toegestaan werd aan het hoofdbestuur van bovengenoemde or ganisatie, de geruststellende verklaring af, dat de regeering het politieke leven aiet in boeien wenschte te slaan en met haar circulai re zeker niet de bedoeling had, ambtenaren te treffen, die een andere politieke overtuiging waren toegedaan dan de regeerirng. Zou dus door bepaalde ambtenaren ge streefd worden om langs wettigen weg te ko men' tot een andere regeeringsorde, dan zou niemand daarin mogen worden belemmerd. Tot welke uitlegging van de rageeringsdr- culaire niettemin sommige hoofdambtenaren geneigd zijn, zegt de Tel., blijkt uit bet optre den van den heer Kluitman, den inspecteur der belastingen te Roermond) die aan twee zijner ondergeschikten, de belastingkommie- zen M. en Vte Weert, meende te moeten ken baar maken, dat het lidmaatschap van de S. D A. P. niet kon samengaan met het beklee- den van een rijksbetrekking. Op de nadrukkelijke vraag of dan alleen 't lidmaatschap van de S. D. A. P reeds vol doende werd geacht als reden tot ontslagen, werd door den heer Kluitman' bevestigend ge antwoord, met de bijvoeging, dat de geheele ministerraad het hiermee eens was. Het hoofdbestuur van de C. N A. B. heeft zich in verband hiermede onniiddelijk tot den tijdelijken voorzitter van den ministerraad en tot de ministers van Financiën ai Justitie ge wend. De minister van Financiën heeft telegra fisch bericht, het hoofdbestuur van den Arnb- tenaarsbond Maandag, 5 Mei, in audiëntie te zullen ontvangen. INT. KATHOLIEK VAKVERBOND. In den loop dezer week zullen zich naar Brussel begeyen de heeren Ji. van Riijzaewijk, lid van de Tweede Kamer en voorzitter van het Bureau van R.-K. Vakorganisatie en P. J. J. Haazevoet, lid van de Tweede Kamer eo gewezen secretaris van bovengenoemd bu reau, om met het bestuur van net Christelijk Belgisch Vakverbond besprekingen aan te knoopen om te komen tot stichting van een Internationaal Vakverbond. DE RELLETJES TE BRIELLE. Den dag na de in ons vorig nr. meegedeel de relletjes was het des avonds te Brielle weer erg rumoerig op straat Toen de inspec teur. van politie, legen wien hoofdzakelijk werd betoogd, ztch over straat begaf dron- «ui voorn militairen sterk op, zoodal men bijna tof handtastelijkheden overging Door liet bezadigd optreden van de politie kwam het niet tot ernstige voorvallen. Eenige pa trouilles van liet garnizoen moesten echter de stad doorkruisen. 'Een straatlantaarn en eenige vensters van het stadhuis werden inge worpen. Nog langen tijd bleef he* rumoerig op straat. ZANGERSBONDEN Te Leeuwarden is een vergadering gehou den van vertegenwoordigers van de Provinci ale Zangersbon den uit Friesland, Groningen, Drenfè, Overijsel en Noord-Holland Na besprekingen van een voortgezette ex ploitatie van het maandorgaan „Zangersle ven" in een oplaag van 1500 exemplaren, werd besloten namens de 5 bonden, vertegen woordigende 140 gemende zangverenigin gen met 6000 zangers en zangeressen, een adres aan het ministerie van onderwijs kun-- sten en wetenschappen te zc-nden met het ver zoek tot wijziging der „Auteurswet", daar de ze in den tegenwoordigen vorm tot onbillijke loepassing leidt, waarvan vooral zang-, mu ziek--, en tooneelvereenigingen te plattenlande de dupe zijn geworden. Reeds kwamen berich ten in, aan dit adres adhesiebetuigingen te kunnen toevoegen van Prov. Muziekvereni gingen e.a. De gelegenheid wordt nog eenigen tijd opengesteld om adhesie-adressen hieraan te verbinden Voor d'' prov. Noord-Holland heeft de heer R. Sasburg te Benniugbroek zich beschikbaar gesteld om die betuigingen iu ontvangst te nemen en door te zenden. POLITIEKE VRIJHEID VAN AMB TENAREN. De Centrale Ned. Ambtenaarsbond en de Bond van Ned. Onderwijzers beleggen Vrij dag 9 Mei te Apeldoorn een openbare pro testvergadering tegen het aannemen door den gemeenteraad van de motie-Plet waarbij el- ken ambtenaar en onderwijzer met ontslag wordt bedreigd, indien hij propaganda maakt voor ongehoorzaamheid aan het wetti, ezag. Beide bonden staan op het standpuni at aan het overheidspersoneel buiten hun dienstverband hun staatsburgerlijke rechten volkomen moeten worden gewaarborgd. Als sprekers zullen optreden de heeren F. S Noordhoff en F. L Ossendorp, bonds voorzitters van beide bovengenoemde organi saties. ALRMAARSC

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1