DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. e K No. TOB Honderd een en IwiiiligNte' Jaargang. 019 Iliinawmill' W ««nltMnHtf3 11.55. Ir. p. poïtf 1,55- Inrnmraart 5 c-t. SBurlmtliiilli 15 et. i. renl, coeters letton our «liitinwti. Bt. Ir K.l Boek- ee Biedelnliikketll Berm. toeter S Zb„ Iwidau C 9. lei. i DINSDAG 6 MEI FEUILLETON Zijn idee. Binnenland. VI Het is begrijpelijk, dat de oncenigheid tu*- schén de Geallieerden de groote belangstel ling der Duitsdie afgevaardigden heeft. Deze heeren zijn uit Berlijn naar Versailles uitgenoodigd can daar de vredesvoorwaarden aan te hooren, die de eensgezinde, voor recht en beschaving gestreden hebbende mogend heden der Entente hen zullen bekend maken. 4.1 deze cegcsdUteJtea feaddce zich ver een igd met Wilson's beroemde 14 punten ea streefden naar het tot stand brengen van een vrede die uitbarstingen van volkerenhaat als tot nu toe voorkwamen in de toekomst onmo gelijk zou maken. iet Duitsche militairisme en imperialitmc moest 1111 eens voor göed juut de kaak geAleld worden èfl in flllerfe toonaarden heeft de pers der Entente de roerende eensgezindheid der overwinnaars bezongen, die op den grond- sla e van Wi'lPnns begimwleo een1 nieuwe wm betere wereld wilden optwwén. Maarde onderlinge besprekingen te Parijs, de besprekingen over de tegen Duitschland te treffen maatregelen en> over de vergoedingen, die elk der overwinnaars voor zijn moeite en: opofferingen zou toegewe zen worden, duurden wel een beetje lang. Zij duurden zoo lang m kregen langzamer hand een zoo geheimzinnig karakter, dat het niet gewaagd was de verondexstellmg uit te spreken, dat de overwinnaars het over Wil sons beginselen en over de verdeeling van den buit hopeloos oneens waren. Geruimen tijd heeft men deze tweedracht voor de buitenwereld verborgen weten1 te hou den, maar dit bleek weldra onmogelijk, toen Italië demonstratief van de conferentietafel wegliep. België dat voorbeeld dreigde te vol gen en Japan openlijk met Wilsons beginse len in strijd zijnde concessies afdwong. iDat was alles heel onaangenaam voor de heeren te Parijs en1 het was lieel vermakelijk voor de Duitschera, die met groote belangstel ling gadesloegen boe hun aanstaande rech ters aan het plukharen waren. Het onmiddellijk gevolg van de oncenig heid te Parijs was, dat de conferentie op het laatste oogenblik nog voor een definitieve op lossing van zulke moeilijke conflicten ge plaatst werd, dat de overhandiging van Eet door allen goedgekeurde vredesverdrag tel kens weer uitgesteld meest worden-. Terwijl de Duitsche gevolmachtigden reeds m Versailles zijn, trachten de heeren te Parijs door plooien en schikken; nog steeds tot een oplossing van alle moeilijke kwesties te komen in het i volg daarvan is, dat' er nog steeds geen sprake is van een definitieve aa tumbe- pa ling voor overhandiging van het wedea- tractaat. De Duitschera toouen zich heël beleefd en wachten geduldig tot hun aanstaande rech ters, die nun in naami van menschelijkheid en beschaving hun vonnis zullen doen weten, het onderling eens geworden zullen zijn. Maar zij! kunnen; toch niet nalaten eemge beleefde vragen te stellen, waaruit den verte genwoordigers der Geallieerden wel duidelijk zal worden, dat men in het Duitsche kamp langzamerhand, een loopje met hen neemt De Duitsche vmtesafyaandiging heeft na melijk heel onschuldig bij de regeeringen der entente laten vragen wanneer nu toch' einde lijk het vredesverdrag zal worden overhan digd. En de Entente neeft daarop tot dusver ge zwegen,; alö eenmof. Vólgens een bericht uit Beriijtn bdbhe® d" Duitache vredesgedelege-sHcn Stoter c«r nieuw verzoek tot de Geallieerden te richten wanneer de overhandiging der vredesvoor waarden te wachten ie. Het verzoek bevat de mededeeling, dat in dien er een verdere vertraging aanstaande is de ministers intusschen naar Berlijn zullen terug koeren1. De Duitsche pers houdt zich natuurlijk vol ,Schadefreude" met de kwestie bezig. De poverheid1 van hef Parijsche vredesge- Tuts, aldus de Vorwarts, ondersteunt onze erhaaldelijk uitgesproken meening, dat aan een zoo geweldige beroering onder de volken niet door een gedicteerden vrede een einde kan worden gemaakt. En het Berliner Tagehlatt schrijft, dat men Naa* kot Fiansch vau Victor Uirrbutuz. 44) XVI. Men vertelt van Abbas-Pacha, onderkoning van Egypte, dat hij altijd alleen was. Daarbij onzichtbaar wenschte te blijven voor zijn ei gen volk en voor vreemdelingen, trok bij zich terug in de weelderigst-ingerichte paleizen, die Hij in de woestijn had laten bouwen. Hij sloot er zich in op met wilde dieren, die hij in een menagerie bijeen had, en met een klein aantal kruipende bedienden, die rilden op een blik uit zijn oogen. Zijn einde was dan ook even droevig, als zijn leven eenzaam was geweest; twee van zijn slaven worgden hem 1 pden slaap I Sinds die heftige scène, die hij met zijn zoon had, sinds dat verscheuren en verbran den van den brief; sinds het mislukken van 't plan. dat hem lief was, leek het bestaan voor den heer Têterol in het Witte Huis op dat van Abbas-Pacha in znij afgelegen paleizen. Hij hield er nu wel geen menagerie op na, maar zijn altijd waarzame honden bewezen op z'n dezelfde óte&Jm. Het Ikisi wm bü wachtbankie moeten zitten. Inmiddels wordt uit Parijs gemeld, dat het voorloopig vredesverdrag mplaate van dui zend artikelen' er slechts vierhonderd zal bevatten m tevens is bekend gemaakt, dat de vredesvoorwaarden Woensdagmiddag drie u..i aan de Duitsche afgevaardigden zullen worden aangeboden. Dat het eindelijk tet eea dgfiaitieve veste «telling van dag en uur kon' komen wijst er wel op, «kat men met Italië tot een schikking is geraakt. Uit Parijs wordt dan ook gemeld, dat de Italiaanfiche gezant te Parijs zich gisteroch tend naar minister Picben heeft hegeven en dien heeft medegedeeld, dat Orlando co Sonnino gisteravond Rome zouden verlaten en Woensdagmorgen te Parijs zullen zijn. Piclion zou zicE aanstonds naar den Randl van Drie hebben begeven om dezen van bet goed nieuws in kennis te stellen. Zoo zal het dus toch vóór Woensdagmid dag nog tot een indrukwekkende eensgezind heid tusschen de gezamenlijke overwinnaars kunnen komen. België schijnt door met obstructie te drei gen nog op het laatste oogenblik eenige con cessies verkregen te hebben. Wat Oost Alrika betreft, zal Duilschland van zijn koloniën afzien en deze zullen be stuurd worden door de groote mogendheden waarbij België zal zijn inbegrepsat. De beta ling van de 'ZVz milliard in goed of goederen zal naar België's goeddunken geschieden en moet vóór den len Mei 1921 verricht zijn. Bovendien zal Duitschland, gedurende 10 'aar, 8000.000 ton steenkool per jaar moeten everen. De opmarach der Roemeniëra op Hon- gaaffceh gebied duurt nog sfcvds voort en zij staan nu reeds op, 60 K.M. van Boedapest. Tal van officieren uit het oude actieve Hongaarsche leger en andere Hongaren heb ben1 zich bij1 de krijgsmacht ter vernietiging van het geznj> Ier Boedapcster «vjetregee- riug aangesloten. Het gaat over het algemeen den sovjetre- geeringen in Europa niet voor den wind. Een telegram uit Parijs meldt zelfs, dat de Finnen St. Petersburg vermeeaterd zouden hebben. Nadere bijzonderheden hierover ontbreken nog. KORTE BERICHTEN. - De secretaris van de C. G. T. en twee leden van de Franeche socialistische I hebben ih verband) met de incidenten van Mei geweigerd verder aan bestuurswerk zaamheden deel te nemen die hun door de re giering waren toevertrouwd. In verband1 met een verdacht optreden in het Hongaarsche gezantschapsgebouw te Weenen en een daardoor dreigend Duitsch- Oostenrijksch-Hongaarsche conflict heeft de I Ti itsch-Oostenrijksche regeering verlof ge kregen van de l longaarsdie regëering Eet I longaarsdie gezantschap te doorzoeken. Het congres der V. S. zal tegen 1 Juni worden bijeengeroepen, De geèachienwisseling met de Duiit- ■schers ovr lift vredesverdrag zal schriftelijk geschieden De Parijsche correspondent van het Hbldt seint, dat den .Duitschera slechts 14 da- fen wordt toegestaan voor de overweging van et verdrag en dat de onderhandelingen schrifMijk zullen worden gevoerd. Bij niet- aanneming zouden de geallieerde troepen in oostelijke richting Duitschland binnenrukken. De voormalige koning van Beieren is ernstig ziek. Te Versailles is dom de geallieerden en1 Duitschera de eerste finhncieeke conferentie gehouden. De Chineesche delegatie legt een verkla ring af om te protesteeren tegen de wijze van oplossing van de Kiauitsjau-kwestie. In de Louvière, zoo wordt uit Brussel gemeld, is tot de algemeene staking in het glasbedrijf besloten. De staking heeft aan stonds een vrij ernstig karakter gekregen, daar de ovens zijn gedoofd. De eischen der arheiders zijn o.a.' gericht op den achturigen nog in gezelschap van zijn dog, met de zwar te, lang-afhangende lip; beurtelings gaf hij hem een stuk suiker of een pak slaag; het trouwe dier aanvaardde beiden met dezelfde onderworpenheid. Het was dan ook het eeni ge wezen, dat den heer Têterol lief had op die manier, zooals die het verlangde. Die kluizenaar leefde binnen zijn. muren, of liever opgesloten in zijn woeste smart, als in een vesting, of in een gevangenis. Daar hij van de nochtend tot den avond haast ongenaak baar bleef door zijn verschrikkelijk slecht hu meur en zijn ruwe uitvallen, was hij met rech onuitstaanbaar voor het /dienstpersoneel, Steeds lag hij op den loer, om zijn onderge schikten op de een of andere fout te betrap pen; gelukte hem dit, dan voer hij geweldig tegen hen uit en dit scheen hem tijdelijk eeni ge verluchting te schenken. Bij al wat he mop den dag overkwam, bracht hij zijn verstoordheid op zijn zoon te pas, die proefde hij, terwijl hij zijn brood at, zijn wijn dronk; tegelijk met ae lucht ademde hij ze m en in elk geval wilde hij zc verhalen op leder, waarmede hij In aanraking kwam. Vooral 's avonds na den eten, als dezelfde tijd naderde waarop Lionel dat bewuste stuk voor zijn oogen verscheurd en verbrand had, wat bij woedend ea voelde hij behoefte, om iets tc braken, ©aalgo gw JdsMsgflieid te plegen werkdag, een loon van twee franken per uur en afscEaffing van den nachtarbeid De Fransche ministerraad is in kennis gesteld van hel vredesverdrag. Gemeld wordt dat Frankrijk en België een offensief en defensief verbond sloten. Een hevige brand heeft gewoed in Yo kohama De gedelegeerden van Oostenrijk en Hongarije zijn uitgenoodigd in de week van 1118 Mei naar Versailles te komen om die vredesvoorwaarden in ontvangst te nemen. Volgens een Havas-telegram uit Parijs heeft de Hongaarsche regeering de voorwaar den der geallieerden aanvaard. Het schijnt niet uitgesloten, dat Italië zijn eischen betreffende hei achterland van Dalmatië zal laten vallen, met behpud echter van Fiume. De minister van oorlog van Tsjecho- Slowakije is bij een vliegongeval gedood. De Roemenen hebben den overtocht over de Th ei ss op twee plaatsen geforceerd. Te Frankfort staakt het drukke neel; er verschijnen geen couranten. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Voorstel Onderwijzerssalarissen. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft In een nota naar aanlei ding van het verslag nopens de wijziging der Lager Onderwijswet medegedeeld, dat het tot zijn leedwezen hem niet mogelijk was aan den aandrang der eominissie van rapporteurs te voldoen, om een staat over te leggen, waar uit bleek, hoeveel de jaarwedden der onder wijzers bedragen met en zonder bijslagen volgens de bestaande verordening en hoe veel dit zou worden bij de totstandkoming van het wetsontwerp- De lieer Ketelaar heeft zijn amendement VI ala volgt gewijzigd. 2. Voor de bij het in werking treden dezei wet In dienst zijnde onderwijzers blijft de voor hen op 1 Januari 1919 geldende gemeen telijke verordening van kracht, mits deze is vastgesteld vóór 1 Februari 1919, en voor zoover deze regeling een jaarwedde vaststelt, die hooger is aan die, waarop de onderwijzer krachtens deze wet aanspraak heeft -De voorsteller acht'het onbillijk, dat de ge meentelijke verordeningen, w o. de op i Januari 1919, aangestelde onderwijzers leef den, als vervallen worden beschouwd Wel wordt het persoonlijk salaris, waarop een on derwijzer op 1 Januari 1919 stond, indien het hooger was dan de nu vast te stellen jaarwed de, volgens het voorstel van den minister ge handhaafd, maar alle eventueele verdere ver hoogingen vervallen. Vandaal dat voorge steld wordt, niet het persoonlijk salaris, maar de verordening voor het op 1 Januari in PWVpHVIIVP 1,1 weT king zijnde personeel te handhaven. Vervolgens is voorgesteld óm den datum van 1 Februari als fatalen termijn te bepalen voor de vaststelling der verordeningen inge volge de wet van 23 Februari 1918. Daarmede wordl de moeilijkheid opgelost voor die ge meenten, waar de salarisverordeningen wel reeds bij den Raad ingediend waren vóór het indienen van dit wetsontwerp-, doch de vast stelling eerst later volgde. Voorstel Vrouwenklesrecht-Marchant. De heer Beumer heeft voorgesteld aan het wctsvoorstel-Marchant tot wijziging van de Kieswet toe te voegen een artikel, luidende: „Deze wet treedt in werking mei ingang van den Isten Januari 1922 INTREKKING VAN DF MAXIMUM- BROODPRIJZEN. Met ingang van Vrijdag 16 Mei a. s zal een belangrijke wijziging worden ge, bracht in de tot dusver bestaande regeling betreffende de verstrekking van brood en meel en wel in dien zin, dat in den vervolge de distributie van brood vau rijkswege zal vervallen, maar uitsluitend de grondstoffen voor de broodbereiding aan de bakkers zullen worden gedistribueerd, met dien verstande, dat het bakken van brood uit de verstrekte grondstoffen aan de bakke s wordt vrijgelaten en de broodprijzen dus niet meer aan rege ling van rijkswege zulten onderworpen zijn. De rantsoeneering der hoeveelheden blijft zoodat Joseph zich dan ook maar eerbiedig op een afstand hield. Zoo waren er al wat weken verloopen, zonder dat de heer Têterol zich nog aan ia- mand vergrepen had, maar zijn humeur was er niet beter op geworden. Het hart van dien man was van steen, evenals zijn hoofd en zijn armen, en de tijd scheen niet in staat de scher pe kanten af te slijpen van zijn verdriet en zijn ergernissen. Daar hij gelukkiger was dan Abbas-Pacha, werd hij niet in zijn slaap ge worgd, maar toch wenschten zijn onderge schikten hem wel niet het beste toe en zeker zouden ze ook niet langer in zijn dienst ge bleven zijn, als hij ze niet altijd ruim en pre cies op tijd betaalde. Op een morgen kreeg hij den volgenden brief van den heer Pointal, naar aanleiding van Lionel: „Waarde Vriend! Hoe is het mogelijk, dat je gebroken hemt met je zoon, die nog al zoo'n goede jongen is, waar je je nooit over te beklagen hebt ge had en dien je nu door je hardheid leelijk te genwerkt in zijn loopbaan, die immers schit terend beloofde te worden! Onlangs heb ik Lionel gesproken. O, maar, als je eens wist, waar de „prins van Wales" nu gelogeerd is en war bij eet, dan zou je vaderhart toch bloeden I Kom, doe je bést je ergernissen te echter gedurende afzienbaren tijd gehand haafd op den bestaand,en voet. Bij de nieuwe regeling zullen de meelprij- zen intusschen niet onbelangrijk worden ver hoogd. Men heeft hier te onderscheiden tus schen rcgeerragsbloem, dp grondstof voor wittebrood, regeeringsmeel, de grondstof voor bruinbrood. en1 roggemeel, dt grondstof voor roggebrood. Wat de bloem be treft,hiervan bedraagt de kostprijs aan de Re geering op 't oogenblik 44.70 per 100 Kg. Zij wordt echter op. het oogenblik aan de bakkers verstrekt tegei 30 per 100 K. G. De bedoeling is nu dien prijs op 40 te bren gen Bij een verstrekking "aan de bakkers van de bloem tegen dien prijs zal derhalve voor loopig nog belangrijk op de bloem door de Regeering moeten worden toegelegd. Maar aangezien, de prijzen van de bloem voortdu rend dalen, naarmate de aanvoer uit het. bui tenland grooter wordt, wordt er -p gerekend, dat in den nazomer op dezen prijs door de Regeering wat zal verdiend warden, zoodat hoopt uit te komen. oop Wa 'at nu den prijs betreft, waarvoor het wit- de b, zij met den gesteldcn prijs van 40 precies tebrood door de bakkers aan het publiek zal worden geleverd, deze zou, wanneer men uit sluitend op de verhooging van den bloem- prijs let, van 36 cent op 43 X cent komen, maar te verwachten valt, in de eerste plaats dal de onderlinge concurentie der bakkers den prijs zal drukken en voorts, dat in verschll- leii ie geniet nteo, waar de produel e kost >n la ger zijn dan in de groote steden, dit ook zijn invloed zou doen gelden op den broodprijs," Ten opzichte van het regeeringsmeel, de grondstof voor het bruinbrood, heerscht thans een vrij zonderlinge toestand. Oor spronkelijk was de prijs van dit meel voor al le gemeenten van ons land even hoogs maar sedert werd hel aan de bakkers verstrekt tegen verschillende prijzen voor de verschillende ge meenten, varfecrende tusschen dc 4.50 en 13. Zoo hebben dus de groote steden/waar de 3< schen zijn de werkelijke kosten voor de ref loonen hoog en de exploitatiekosten ook ove rigens duurder zijn, de laagste prijzen. Intus- :hen zijn de werk< ring van dit meel op het oogenblik 39.3 De bedoeling is nu, met ingang van 16 de zer dit meel aan dé bakkers in rekening te brengen voor een minimumprijs van 10, per 100 Kg, In die gemeen ten derhalve, waar de prijs thans hooger is dan 10, blijlt die prijs gehandhaafd, maar in de gemeenten .waar hij lager ia, wordt hij tot 10 opge veerd. Aan de meelprijs van 10 beantwoordt een bruinbroodprijs van 16.5 cent, terwijl In Juli 1914, dus vóór den oorlog, het bruin brood te 's-Gravenhage 18 cent per K.G. kost te Ook ten opzichte van dit brood bestaat bo vendien de verwachting dat in verschillende plaatsen een prijsverhooging tot 16.5 cent niet noodjg zal blijken. Wat ten slotte net roggemeel betreft dit kost thans aan de Regeering 28.50 en wordt geleverd vooi l t0.50 pci 100 K.G. De bedoeling is die 10.50 te verhoogen tot I J 50. De broodprijs zal daardoor op iets meer dan 16 cent per K G. komen, terwijl met den prijs /an 10.50 een middelde rogge broodprijs van ongeveei 14 5 cent .overeen kwam Zoo zal dus, wanneer de verhouding van den broodprijs tot den kostprijs van de vet schillende grondstoffen voor de broodberei ding dezelfde mocht blijven als op het oogen blik. de stijging van den broodprijs per K.G. voor witbrood, bruinbrood en roggebrood, resp. zijn circa 7.5 cent, 4 cent en 2 cent, bet geen bij het tegenwoordig rantsoen hetwelk, gelijk hierboven is opgemerkt, in afzienbaren tijd gehandhaafd za' blijven, een verbooging t dag en per hoofd zou beteekenen van 'I, cent voor de wittcbroodeters, l'jt cent voor de bruinbroodeters cn 2/s cent voor de roggebroodeters. Uit het bovenstaande is echter af te leiden, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat deze stijging van uitgaven voor hef publiek geringer zal zijn. DE PRIJS VAN DE BOTER. Naar men van welingelichte zijde aan het Tielsch Nwsbl. mededeelt, zal verdere daling van boter- en melkprijzen, niet kunnen uit blijven. Doordat Duitschland tengevolge van overwinnen, die ik mij toch al niet begrijpen kan, maar, al had je nu ook honderdmaal ge lijk: de toorn gaat voorbij, de genegenheid blijft Schrijf mij nu enkele regels, die ik Lionel kan laten zien, dan zal hij dadelijk bij je zija en in vijf dagen is alles weer in ordeNatuur lijk weet hij niets af van de pogingen, die ik bij je in het werk stel en ik vraag je in naam van onze vriendschap, om ze goed op te ae- üien." De heer Têterol doopte onmiddellijk zijn pen in de inkt en met zijn groote, dikke let ters schreef hij het volgend antwoord: „Beste Vriend! Al zou Lionel nu ook in het café Anglais of in een gaarkeuken of in 't geheel niet eten, en al woont hij nu ook in een h utof in een palcis; al maakt hij plezier met zijn „vrien din", of al heeft hij genoeg van haar, al steekt hij in de schulden, die ik nooit betalen zal, of al doet hij in 't geheel niets, dat kan mij allemaal niet schelen! Ik heb de zwakheid gehad, mijn jongen te vergoden; hij heeft mij echter met geëerbie digd, heeft geen acht geslagen op hetgeen ik wilde; heeft mij getrotseerd, mij beleedigd. Ik heb hem uit mijn hart gebannen; hij zal er nu niet weer inkomen en ik wil zijn naam niet mex hooren. den lagen marken koers geen boter betrekken kan men moet daar onze boter afnemen tegen 16 mark per pond is er in ons land overproductie De voorraad van de ihaand April ie nog lang niet opgeruimd. Tengevol ge daarvan is daling van den boterprijs inge treden Verdere daling zal moeilijk kunnen uitblijven en noodzakelijkerwijs zal de melk moeten volgen StiitlHiiieiiWH. UIT DE BOUWVAKKEN. Men schrijft ons van werknemerszijde: Maandagavond vergaderden de verschillen de bouwvakarbeiders óver de laatste pa- tröonsaanbied ingen. De arbeiders bemoten germ genoegen te ne men met deze aanbiedingen. Hierdoor is de mogelijkheid van een con flict in de bouwbedrijven dhier zeer nabij ge komen. De Werkliedenvereenigingen zonden Maan dagavond bet volgende schrijven aan de pa troons Alkmaar, 5 Mei 1919. Aan de Afd. Alkmaar van den Ned. Aannemerabond en de Tim- merlieden-Patroons-Vereeniging te Alkmaar M. H. De inhoud van uw schrijven dato 2 Mei 1919 werd in onze hedenavond gehouden le denvergaderingen besproken en wekte daarin algemeene teleurstelling en ernstige ontstem ming. Onze leden konden zich niet voorstellen, dat door uwe organisatie (nadat door onze afgevaardigden ter conferentie u was medege deeld, dat zij met uwe laatste aanbieding geen genoegen konden nemen) toch niet hebben kunucu besluiten uw aanbod nog te herzien. Ware dat geschied, dau had daardoor o. 1, een conflict In de bouwbedrijven voorkomen kunnen worden, wat thans bijna onmogelijk schijnt. Althans onze ledenvergaderingen droegen ons op, u te melden, dat zij nu van uwe ver- eenigingen vóór aanstaande Vri' i2 uur de mededeeling verwachte eenigingen vóór aanstaande Vrij; «n, dat onze verlangens zullen worden ingewilligd. Mocht dat niet het geval zijn, dan nemen onze organisaties geen verantwoordelijkheid voor een geregelden bedrijfsgang en zullen zij die maatregelen nemen, welke er toe kun nen leiden dat stagnatie ontstaat. Wij vertrouwen, dat door u den ernst van dit schrijven zal Worden bogrepen en dat door u alsnog zal worden medegewerkt om •en conflict tvoorkomen Tot het plegen vau nader overleg blijven onze organisaties gaarne bereid. Hoogachtend, (Volgt onderteekening). Het woord is dus nu aan de Patroons. Door de Werklieden-Vereenigingen zullen a.s. Vrijdagavond algemeene vergaderingen van Bouwvakarbeiders worden gehouden. Nader kan nog worden medegedeeld, dat ook de afd Alkmaar van de Landelijke Fede ratie van Bouwvakarbeiders besloten heeft, om deel te nemen aan dc actie. Nader overleg mei die organisatie zal dooi de andere vermngingen nog worden ge pleegd' De verwachting bij' de werklieden m de bouwvakken is, dat ae strijd bijna onvermij delijk is. VERKIEZING S-ACTIE. Door de afdeeling Alkmaar van de S. D. A P. werd gisteravond in het lokaal van den heer Moóij, een openbare vergadering ge houden welke flink was bezocht Na het openingswoord1 van den voorzitter den heer P v d Berg, werd door de Zang- vereeniging „De Stem des Volks", onder Itei- ding van den heer Anderson, een tweetal lie deren (Internationale en Morgenrood! ge-, zoogen, waarna door den heer K. van t Veer als onderwerp werd behandeld: „Grepen uit de Gemeente/politiek zal worden onder de nieuwe kieswet. Ondanks het vreeselijk oorlogsgebeuren ging onze politteke strijd voort hoewel er vree- Hij zou niets afweten van uw brief aan mij Dat kan ik niet gelooven Hij heeft nu spijt, dat hij zijn melkkoetje kwijt is, dat zich zoo gewillig liet melken. Het is wel eens goed dat hij leert ontberenu weet immers, jvat een opofferingen is mij voor hem getroostte, maar nu zal hij geen stuiver meer van zijn va der hebben. Hij is mij verder vreemd, of lie ver dood! U beweert nu wel, dat de toom een voorbijgaand gevoelen is, maar ik weet, dat de mijne eeuwig duurt. En ik weet ook, dat ik nooit anderen met mijn raad heb lastig gevallen, maar dat ik er evenmin op gesteld ben, r aadte krijgen. Wij zullen het dus daar bij laten. Intusschen blijf ik uw dienstwillige die naar. Den dag na het. afzenden van dit antwoord ontving de heer Têterol bezoek van den heer Crèpin, die zich in lange niet op het Witte Huis vertoond had, daar er geen zaken meer voor hem te doen vielen. Maar nu had hij van een, die achter de schermen wenschte te blijven, vernomen, dat de heer Têterol over hoop lag met zijn zoo. En van de eerste de beste gelegenheid dat hij kans zag een halven dag vrij te maken, had hij geprofiteerd, om naar Saligneux te vliegen als een raaf, die op lijken aast (Wondt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1