wn DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. F#, m M UVlif W0EN8DAI. 7 MEI. OU nummer bestaaï uit 2 bladen. ÏÏOTl&erd ©611 611 twflltïgsto Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijsb$ vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door bet. ge- heele Rijk f 190. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cent». Per regel f 015, ISQ jjgroote contracten rabat. Croote letters naar plaatsruimte. ^Brieven franco aan?|<le N.V. jBoek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTE]RÏ!&I ZOON, Voordam C 9. Hiimeuland. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Het is dus eindelijk zoover gekomen, dat de Geallieerden plechtiglijk liet vredesverdrag aan de afgevaardigden, van het overwonnen Duitschland kunnen overhandigen. In de spiegelzaal te Versailles waar eens, in 1871, de Duitsche overwinnaars den I ranschen autoriteiten de wet voorschreven, zal zich nu een geheel ander tooneel afspelen. De bordjes zijn verhangen. Wie vroeger ov wini a ir was uu dt veriiezt en hei fl ?>f te wachten welke straf hem. zal opgelegd wor den. Het is weer een bewijs dat er niets be stendigs is en dat geluk en succes dikwijls maar van heel korten duur zijn. Zooals vastgesteld1 was, is het vredesver drag gistermiddag aan de vertegenwoordi gers Oer mogendheden, die met Duitschland in oorlog zijn, overhandigd. Te vroeg ia dat zeker met geschied De vertegenwoordigers der groote mogend heden hebben onder elkaar liet verdrag in elkaar gezet en nu het goed1 en wel klaar is worden dc andere bondgenooten te zamen ge roepen en wordt hun op het laatste oogenmik gezegd; zoo zit het vredesverdrag in elkaar en zoo 'zal het aan Duitschland overhandigd1 worden. Of die kleinere mogendheden er nu mee ac- coordl gaan. wordt hun niet gevraagd, zij hebben slechts ie luisteren naar wat de wijze i feceren te Parijs ook over'hun belangen be- i sloien hebben en moeten dat goedkeuren Zij. hebben medcgeholpeni aan de overwin ning maar mogen toekijken nu de vruchten daarvan geplukt worden en moeten rustig af wachten wat hun daarvan toegedeeld wordt. Uit Parij3 wordit gemeld, dat in een ge heime zitting- in het paleis van Orsay gister middag de tekst van het voorloopige vredes verdrag aan de vertegenwoordigers der met Duiltscnlamd in oorlog zijnde mogendheden overhandigd is. Wanneer hedenmiddag de tekst aan de Duitsche delegatie ter hand gesteld wordt, zullen slechts worden toegelaten de gevol machtigden van Amerika, Engeland, de zelf- bcsturende gewesten Frankrijk, Italië, Japan. België, Brazilië, Griekenland, Polen, Portu gal, Roemenië, Servië en de Tsjecho-Slawak- sclie republiek. Van de vertegenwoordigers der pers wor den- er dertig voor de groote mogendheden en dominions en tien voor de landen met bijzon dere belangen, toegelaten. De Duitsche delegatie zal vertegenwoor digd zijn door har ;tvolui ii;> Jen, zeïd door secretarissen en vijf dagblad-cor respondenten. Uit Amsterdam wordt ons geseind, dat de Telegraaf reeds de samenvatting der voor naamste vredesvoorwaarden publiceert. Groote verrassing brengen deze niet want het zijn de voorwaarden waarover uitvoerig gediscussieerd is en waarvan vrijwel vast stond, dat zij Duitschland zouden voorgelegd1 worden. De volgende samenvatting wordt gemeld De Duitsche strijdkrachten te land mogen totaal 100.000 man,, w. o. 15000 man mari ne-personeel bedragen. De militaire en maritieme werken op Hel goland zullen geslecht worden. Het Kielkanaal zal vrij worden. Na 1 October zullen, geen militaire of ma ritieme luchtstrijdkrachten meer worden- toe gestaan. De Duitsche keizer moet terechtstaan voor een bijzonder gerechtshof wegens meest ern stige schending van internationale moraliteit en heiligheid van verdragen. In afwachting van de vorderingen der Ge allieerden zal Duitschland! 1000 millioera pond sterling bétalen. Elzas* Lotharingen komt aan Frankrijk terug. Het Saarbekken zal 15 jaar onder tóezicht komen te staan van een commissie, aangesteld door den Volkerenbond. Daarna zal een volksstemming worden gehouden. Polen zal een uitgangsweg tot Dantzig krijgen, terwijl deze stad een vrijhaven zal worden. In Sleeswijk zal een plebisciet worden ge houden. De Duitsche koloniën zullen afgestaan worden. Afstand- zal worden gedaan van alle rech ten in Marokko. De 15 Duitsche hotels zullen ter beschikking der Geallieerden komen. Uit Berlijn komen eenige mededeelingen betreffende Duitschlands i'-'nancieele politiek. Minister Dernburg heefit aan de vredes- commissic uit de Nationale Vergadering me dedeelingen gedaan over door het kabinet genomen besluiten inzake de betaling van de levensmiddelenvoorziening eni de garanties daarvoor. Door de uitgifte van papiergeld ztjn de credietkringen bijzonder verzwakt en het particulier crediet komt bij de onderhande lingen van regeeriug tot regeering niet in aanmerking. Thans moet de uitvoer van artikelen ter feaad gsamea worden, De exporttodel moet vrij gemaakt worden. Er wordt een Rijkscommissie samengesteld voor het orgamseeren van betalingsmiddelen In den gewenschten vorm. Drie kabinetsleden zullen in die commissie zitting hebben', de economische minister als voorzitter en verder de minister voor vóeding cn die voor finan ciën. München is thans geheel door de regee- ringstroepen bezet, die de hoofdstad grondig zuiveren. Telkens nog blijkt het noodzakelijk Bolsje wistische uitspattingen tegen te gaan. Bij Schwabing is bij. een huiszoeking een (geheime drukkerij' van valsche bankbiljetten van 20 en 50 Mark ontdekt, welke bankbil jetten! door de Radenregeering zouden uitge geven worden. De schade in d.e hoofdstad veroorzaakt be id.'lagt met minder dan een kwart milliard mark en het aantal dooden bij deze verwikke lingen komt ongevev overeen met het aantal van hen die gedurende den ^revolutietijd in Berlijn zijn, gevallen. De schietpartijen vrageni nog steeds offers. Bij de oude kazerne van de zware ruiterij zijm drie huzaren doodgeschoten. Een werd ge troffen, in zijn patroontasch. Door de ontplof fing die volgde' werd de man verscheurd en de man die naast hem stond eveneens, Ter handhaving van de veiligheid zullen' 5 bataljons aan de politic worden toegevoegd. De opstandelingen hcb'bto heel wat gijze laars ter dood gebracht. Eerst werden twee soldaten1 ter dood gebracht en de andere gij zelaars moesten daarbij tegenwoordig zijn. Tegen, den middag gaf men daarop den an deren in overweging, hun afscheidsbrieven te schrijven. Om, vier uur werden' zij op de bin- nsnplaaits gebracht. Er werd alarm geblazen en ongeveer 200 soldaten liepen daar toen te hoop. Andere soldaten1 keken' uit de ramen toe. Na elkaar werden de gijzelaars daarop doodgeschoten. Eenige van hen protesteerden.' nog era zeiden onschuldig of niet de gezochte ie zijn. Oravin Westarp schrtfcf een kwartier lang afscheidsbrieven met het papier tegen den rug vara een soldaat. Zij behoorde tot het bekende type van adellijke dames die veel in de kringen der revolutronaaire kunstenaars verkeerden. In dén strijd' gevallen is, zooals reeds werd' feme,ld, Toller, de aanvoerder der onafhan- elijke socialisten cn van het roode leger en hoofd van den centralen raad. Over het totale aantal bij de straatgevech ten gevallen1 slachtoffers zijn nog geen ver trouwbare berichten beschikbaar. In het ge rechtelijk medisch instituut en op enkele kerk hoven lagen Maandag ongeveer 20 dooden. Landauer werd in de woning van mevrouw Eisner in hechtenis genomen. Bij lift vervoer naar Stade'heim zou hij doodgeschoten zijn, daar hij de hern begeleidende soldaten tegen hun aanvoerders poogde op te hitsen. Van Levien is nog geen spoor ontdekj» De hoofd redacteur van de Miinchener Rote Fahne is Zaterdag terechtgesteld. De Miinchener Zeltung is gemachtigd te verklaren dat zoowel de openbare als parti culiere denots bij de Miinchener banken onaangetast zijn gebleven. De Belgische Senaat heeft met algemeene stemmen tier 96 aanwezigen het wetsontwerp betreffende de kieswéthervpnning aangeno- mèn. De minister van binnentandsche zaken heeft de indiening aangekondigd van een ontwerp waarbij de volledige evenredige vertegenwoor diging wordit ingevoerd. KORTE BERICHTEN. Gistermorgen 10 uur heeft een hevige munitie-ontploffing plaats gehad te Groe- neridaal nabij Brussel. Op het wedrenterrein zijn 100 wagons in de lucht gevlogen. Het station is voor het grootste deel vernield. Men heeft den geheelen streek, die geisoleerd is ontruimd'. De ontplofte bommen zijn voor een groot deel voortbrengers van verstikkende en tranenverwekkende gassen en zijn grooteil>- deels van Duitschen oorsprong. In totaal staan er 2600 wagons. Generaal Meiser, commandant van de provincie Brussel, leidt de werkzaamheden van de Amerikaansche, Engelsche en Belgische Roode Kruis-diensten. Verscheidene gewonden zijn reeds getrans porteerd. Op 5 K.M'. afstand van de plaats des onheils zijn huizen ingestort en vensters verbrijzeld'. Er zullen minstens twee of drie dagen over heen gaan alvorens men1 de plaats der ontploffing zal kunnen naderen. Naar al le waarschijnlijkheid zijn er geen tnenschen- levens te betreuren doch het is onmogelijk dit thans reeds met zekerheid vast te stellen. Te Rome is dezer dagen is het Vatikaan het huwelijk gesloten tusschen donna Gia- cinta Ruspoli en don Clemente del Drago. Paus Benediktus zegende het jonge paar in en hield een korte rede. Daarna had een noen maal plaats, waaraan de Heilege Vader, aan een afzonderlijke tafel gezeten, welke op een verhooging was neergezet, deelnam. Te Cook in Ierland werd een groote hoeveelheid handgranaten gevonden. Te Tangenümde san de Elbe is bet wederom tot plunderIgnen gekomen. 1 iet voe dingsburejiu is bestorm ci. Er zijn meer dan 700 zakken boon era en 500 zakk® haver ge- talen benevens groote vorraaden sigaren en rooktabak. Volgens Poolsche bladen heerschi te Moskou een nieuw schrikbewind en werden 4000 personen doodgeschoten. De Britsche regeering heeft de Finsche regeering en onafhankelijkheid erkend. In ae haven van Toulon is een Japansch eskader aangekomen. Men ia begonnen met het afbreken der verdedigingswerken van Parijs. De Beiersche regeering blijft voodoo- peg nog te Bamberg. Maandag zijn dc mijnwerkers op den linker-Rijnoéver in staking gegaan omdat de Belgische bezetitingsau tori tci ten de door de werkgevers toegestane eischen, waaronder voornamelijk die betreffende den 7-urige.n ar beidstijd' hebben geweigerd. De Belgische bezetting heeft daarop den arbeidsdwang uit gevaardigd. j Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd het voorstel van den voorzitter om na de wetsontwerpen, betreffende heling, brievenpostcrij' en. vrou wenkiesrecht een aantal ontwerpen waaron der dat omtroh» de oiidctwljzeissalarisaen aan de orde te stellen aungeuoilien. liet vooretel-Vau Ravesteijn om zijne motie betreffende opheffing der stakingsweiten vóór de salarieeriug van postpersoneel. Vrijdag aan de orde te stellen, werd verworpen met 39 tegen 14 stemmen1, nadat de voorsteller het tweede deel van zijn oorspronkelijk voorstel om in het vervolg de Vrijdagen te besteden aan moties en interpellaties Ti ad laten ver vallen. Aan de orde was LU wetsontwerp te: na dere voorzieningen ter bestrijding van heling. liet amendement der Commissie van Rap porteurs betreffend^ een andere omschrijving van het begrip „opkooper" werd aangenomen met 44 tegen 28 stemmen. De heer R e ij m e r lichtte een1 amendement toe om ook voor opzettelijke heling een geld boete (van hoogstens üOOO) mogelijk te mhken. De Minister nam het amendemenit- Reijmer en het sub-amendcment-Beumer daar op, waardoor -ook het helen van gestolen voorwerpen strafbaar werd geteld, over. Het amend.-Visser v. IJz'endoor om alleen winkelhoudcnde opkoopers te brengen onder de wet, wefd vérworpen met 54 tegen 4 stem men. De heer Kleerekooper lichtte een amendement toe om den leeftijd van het koop- verbod van kinderen te brengen van 16 op 18 jaar. De heer Van R a p p a r d lichtte een amendement toe om overtredingen, vallende onder art. 5, te bestempelen, als misdaad en onder te brengen bij de arrondissements rechtbanken. Ten 5.10 uur werd ,de vergadering ver daagd tot heden, 1 uur. PKOV. STATEN. De Provinciale Staten van Noord-Holland hielden gisteren1 een1 korte vergadering onder voorzitterschap van dr. Hubrecht, daar de Commissaris der Koningin met verlof is. De heer J. van Oldenborgh, directeur van het Rijksbureau voor- de Drinkwatervoorzie ning te 's-Gravenhage, werd benoemd tot di recteur van het-op te richten Prov. Water leidingbedrijf in Noord-Holland, op een sa laris van 10.00012,000. Daarna werd de zitting verdaagd tot 20 Md a.s. öliidftiiieu MONUMENTENZORG. (Het Schermerhek). Memorie van toelichting. De passende restauratie van monumenten is ongetwijfeld een taak van groote beteekenis. Dat dit zoo is, bewijst niet alleen de instelling door de Regeering eener „Rijkscommissie voor de bescherming van monumenten" en eener „Commissie voor het beheer van monu menten," maar ook de belangstelling welke van bevoegde zijde steeds, niet liet minst in den laatsten tijd, aan het vraagstuk is ge schonken. Bizonder verdienstelijk heeft zich ten dien opzichte de gunstig bekend staande „Neder- landsche oudheidkundige Bond" gemaakt. In 1903 werd het restauratievraagstuk door den Bond aan de orde geteld en in studie geno men. In 1910 werden op de vergadering van den Bond te Oouda door de heeren Jos. Cuij- pers en prof. Vogelsang er praeadviezeu over uitgebracht, welke geleid hebben tot de instelling eener Commissie voor het ontwer pen van grondbeginselen en voorschriften bij de restauratie van monumenten. Deze Commissie, bestaande uit de heeren prof. dr. W. Vogelsang, voorzitter, Jan Gra- tcma, secretaris, K. P C. de Bazel, dr= P. J. H. Cuijpers, Jos. Th. J. Cuijpers, dr. Jan Kalf, mi. W. Kromhout, mr. D, J- O- Over voerde, jhr. B, W. T. van Riemsdijk en jhr. mr. Victor de Stuers, stelde eene reeks stel lingen op, waarover op enkele belangrijke punten geen overeenstemming werd bereikt; de leden dr. Cuijpers. jhr. Riemsdijk en jhr. de Stuer# belichaamden hunne afwijkende meening in tegenstellingen. De laatsten ver tegenwoordigen de richting welke tot dan als de meest gewenschte bij restauratiën was ge volgd, de zoogenaamde „historische rich ting", de anderen zijn de voorstanders der vrijere richting, welke men gewoon is „de nieuwe richting" te noemen. Ik lees nu in no. XVIII dier stellingen, be- irel ing hebbent: op beeldhouwwerk, doMiier van beteekenis: Stelling (N. R.) al. 2. Eigenlijk beeldhouwwerk, ook het persoon lijk-behandelde ornament, is als het niet langer op zijn plaats kan blijven, op te ber gen en te vervangen door „geheel oorspron kelijke" ui hafnjonie met de-omgeving. Het moet het karakter dragen van den tijd, waarin het geméakt wordt. Tegenstelling (H. R.) al. 3. Ander ornament en beeldhouwwerk zijn zuiver naar de aanwezig zijnde overblijfselen te copleeren, of, waar dit wegens te vergevor derd verval onmogelijk is, te vervangen door werk In denzeifden geest. De oude fragmen ten worden bewaafd. Zonder uu lu deze, als zijnde geen deskun dige, partij te kiezen, meen ik toch, dat wan neer iemand op de geciteerde stelling een amendement had ingediend, luidend: „Beeld houwwerk, ook het persoonlijk-behandelde or nament, mag ook vervangen worden door gipsafgietsels, welke zooveel mogelijk den schijn moeten dragen als te zijn het materiaal waarvan het oorspronkelijke was vervaar digd", dit amendement wel niet In aanmer king zou zijn gekomen. Alk leek zou zijn stem „tegen" dan. wel niet vee! waarde hebben ge had, maar nu ik, als raadslid wera uitgenoo- digd, om in dien geest een besluit te nemen, zal ik er tegen stemmen, omdat ik van mee ning ben, dat men in zake kunst, welke rich ting men ook is toegedaan, steeds de waar heid moet huldigen en geen nabootsing voor „echt" moet laten, doorgaan, vooral niet wan neer men niet de onechtheid gemakkelijk kan constateeren. Maar daargelaten oi ik als leek m deze grootelijks dwaal, heeft een onderzoek der ad viezen mij geen aanleiding gegeven om. in deze anders te handelen en mede te werken om het laat: te overblijfsel onzer eens beroem de poorten met „namaak" te restaureeren. Twee inderdaad gewichtige redenen wor den daarvoor aangevoerd en wel „vrees voor verdere beschadiging door baldadigheid of moedwil" en „voorkomen van verder verval door verweering." Wat het eerste punt betreft, geloof ik dat men zich wel wat al te bevreesd maakt Het is waar, de beelden zijn, helaas, wat beschadigd en hét is niet onwaarschijnlijk dat dit het ge volg van baldadigheid is geweest, maar be halve dat die beschadiging weinig in het oog vallend is, ben ik van meening dat deze reeds van zeer ouden datum is en ik geloof dat er maar weinig oud-Alkmaarders zijn, die zich de beelden anders herinneren ais in den toe stand waarin zij nu zijn. Om die rede, tenzij er oorlog of oproer dreigt, onze monumenten te laten „ersatzen" acht ik niet gewenscht, hoevele monumenten en kunstvolle versierin gen zouden dan niet naar onze Musea moeten verhuizen. Anders staat het ten opzichte van de vrees voor verder verval door verweering. Als de dokter de ziekte constateert, behoort de leek te zwijgen, anders zou ik zeggen, het schijnt -mij toe dat wij gerust onze schalksche amo- retjes en het jolig vee waarmede zij zich ver meien, nog zonder groote vrees van de gezon de buitenlucht konden laten gelieten, inplaats van de altijd min óf meer duffe Museumlucht, maar ook hier blijkt het gelukkig waar te zijn, dat „als de nood het hoogst is, de red ding ook het meest nabij is." Met zeer groote vbldoening las ik nml. in het advies onzer „Aesthetische Commissie", een advies van mannen van. deü praktijk„Voor het bezwaar dat de groepen verder zouden verweeren, wat echter alleen door de vorst zou kunnen ge schieden, geeft de Commissie in overweging daartegen maatregelen te nemen, waarvoor zij tet zijner tijd gaarne advies zal geven." Wanneer nu B. en W., wat zij natuurlijk gaarne zullen willen doen, van dat gracieus aangeboden advies profiteèren, kunnen wij ons ook op dat punt gerust achten. Ook het Bestuur van het Rijksbureau voor .Museumzorg schijnt die vrees voor verwee ring niet te deelen en alleen beschadiging door baldadigheid te vreezen. Immers, zoo lees ik, nadat het de plaatsing van „gipsaf gietsels" heeft aanbevolen: „Het hek houdt zoo goed als volledig dus feitelijk onvolle dig zijn oude aanzien; worden de oude werken op dezelfde hoogte geplaatst als waarop zij oorspronkelijk stonden ik ver moed dus in het Museum dan kunnen zij behoorlijk worden gezien en hebben daar de „veilige'' bewaring gekregen waarop hun hooge kunstwaarde recht heeft. Mocht even- tuee blijken, na verloop van jaren, dat uw vrees dat de beelden op bare oude plaat» we der zouden worden gestoord, ongegrond is geweest, dan belet niets ze weder daarheen te brengen I" Zoo zou dan ten slotte dat advies maar een „pro tempore" zijn, alleen ingege ven uit érecs voor verdere beschadiging, een vrees, welk ik meen dat wij niet behoeven te hebben. Ik meen nu verder te moeten verwijzen naar het belangrijk schrijven,-dat ik ter zake van Dr. Cuijpers reeds in Augustus van het vo rig jaar mocht ontvangen en waaruit blijkt, dat ik, evenals B. en W., deze kwestie van zeer groot belang heb geacht. Afgescheiden van de principieele vraag of eene eventueele restauratie zou moeten ge schieden in „historische richting" of volgens „de nieuwe richting" is het verheugend uit dit schrijven te mogen lezen, dat deze Nestor on der onze kunstenaren voet bij stuk houdt en zelfs niet „tijdelijk" eene nabootsing aanbe veelt, maar eene volledige restauratie. Door het advies van onze Aesthetische com missie behoeven wij ons voor verval door „ver- weering" niet ernstig ongerust tè maken en is dus volledige restauratie, welke in deze tijden ons zeker minder-goed zou passen, op list oogenblik onnoodig en kunnen wij den bcstaanden toestand m. i. gerust handhaven. En komt dan eens de tijd, dat de dichter van ecu oud versje, dat ik onlangs las in „Het verheerlijkt Keuuemerlaud opnieuw zal Kg; u, nu bij lit- zien van het verval dezer kunstvolle groepen: .„so sect in dijn gemoed Niets is zcr dat detijd, niet met den tijd verdotf," dan mogen anderen uitmaken of de dan ab soluut noodzakelijke restauratie in „histori sche" of „in nieuwe pchting" zal geschieden, of dat men alsnog gebruik wil maken van de „gipsafgietsels," ons treft dan geen verant woording meer Nog een enkel woord over die afgietsels. Dr. Cujjpers wijst er in zijn schrijven op, dat als men die zou plaatsen, deze toch met op den duur aan de nadeelige invloeden van ae weersgesteldheid weerstand zouden kunnen bieden en een meermalen per jaar nauwkeu rig onderzoek, dat, zooals hij schrijft „zeer tnodelijk" is, noodzakelijk zou zijn. Daarom stel ik voor deze in dep binnen tuin van het Raadhuis te plaatsen, waar zij een waardevolle versiering zouden zijn en waar controle gemakkelijk kan plaats heb ben; 'g winters zou men ze binnen kunnen nlaatsëi lk meen voldoende beweegredenen te heb ben aangegeven, waarom behoud van den be- staanden toestand wenschelijk is. Maar vreest men inderdaad ernstig voor beschadi ging oóor baldadigheid, laten wij dan het nek laten zooals het oorspronkelijk was, dat is „zouder beeldengroepen zooals men kan zien uit de hierbij ter inzage overgelegde „Kronijk van Alckmaar" door v. d. Wouden, waarin men het oude hek vindt afgebeeld. Dan maak ik gaarne de woorden van het Rijksbureau van Advies tot de mijnen: Mocht eventueel blijken" (al is het) „na ver loop van jaren, dat uw vrees, dat de beelden op baar oude plaats weder zouden worden geschonden, ongegrond is geweest, dan belet niets ze weder te plaatsen Maar laten wij voor alles waar blijven en ae kunstzinnige bezoekers van Alkmaar zieh niet laten vergapen aan schijnbaar prachtvol beeldhouwwerk, dat ten slotte slechts schijn is; het komt mij voor, dat het minderwaar dig is, om het heel zacht te zeggen. Er is genoeg bedrog in het leven en de laatste ja ren hebben wij, helaas, maar al te veel „er satz" gehad, laten wij er niets meer bijdoen. Daarom meen ik, als leek goed te doen, met een kleine variatie op de Genestet's bekende „leekengedichtjes" deze memorie van toelich ting te besluiten met de bede: „Verlos ons van „Ersatz" o Heer, Geef ons natuur en waarheid weer." G Th. M VAN DEN BOSCH. Lid van den Raad. piano-avond: Nu mei. Julia Aerts a.s. Maandag hier haar afscheidsconcert geeft, willen wij gaarne aan het tot on gericht verzoek gehoor geven, door dit concert nog eens in herinnering te brengen. Waar men in Alkmaar gedurende eenige ja ren de muzikale ontwikkeling van me. A als pianiste heeft kunnen nagaan door ook haar vorige concerten te bezoeken, daar zal men zeker ook belangstelling willen toonen voor deze, haar laatste piano-avond alhier, waarop zij werken van Schumann, Chopin en Liszt zal voordragen. EEN GOUDEN JiUBILé. Vrijdag a.s. zal het echtpaar Wiese-Paskata, aan hei Achterom 10, alhier, zijn 50-jarige echtvereenig'mg herdenken. Als een merkwaardigheid willen wij er op wijzen; dat de heer W., die als bakkersknecht altijd' in zijn onderhoud voorzag, steeds in dezelfde zaak is werkzaam geweest tot hij nu ongeveer twee jaar geleden zijn ontslag nam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1