DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Hedenavond Opening Aanbevelend, C HEINIS, Mient 1019 8 M E I. I E Agentschap van de FISCAL-Rflwielen. W*. 108 Dit nucimir be«t««t uit 2 bi«d«n. Honderd ©en eis twintltfst© Jaargang Courant wordt ©Ikon ©vond, behalve op 3So« vwttiagou, aitgOK«vi»i». Aboononte«^p»*s .nv«»«r» -•«« por 8 toaandon voor Alkmaar f Lflft, franco door het ere- heeïe Bp f 1.90. Afzonderïpe en bewpnümniers 5 Cents. 1) 0 N l> Jfi KI) t Per regel f O By uroote contracten rabat. Broote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de ÏLV. Boek- en Handelsdrnkkery v h. HERMs. COSTER Sé ZOON, Voordam C 9. De vredesvoorwaarden van Versailles. F Telefoonnummer 3. Prijs dor gewone Advertentiën Het vredesverdrag ia aan de Duitschers overhandigd. Het verdrag bevat het Statuut van den Vol kerenbond en de internationale arbeidscon- vmtic, doch het behandelt slechts incidenteel de Ingewikkelde vraagstukken welke ontstaan door de liquidatie van Oostenrijk en omvat ook niet de te maken regelingen in het gebied van de twee vijandelijke mui Turkije nt Bulgarije, behalve dat het Duitsditond ver plicht tot aanvaarding van elke door de Geal lieerden te nemen beslissing ten aanzien van deze twee oorlogvoerenden. I Iet verdrag is In vijftien afdeellngen ge splitst, waaraan wij het volgende ontkenen: VOLKENBOND. Het eerste omvat het statuut van den Vol kercabond waarnaar op vt» Jnükade plaat sen in het verdrag wordt verwezen. DE GRENZEN VAN DÜITSCHLAND. De tweede afdeellng geeft de geografische d tegcnwi sche grens. Hierin wordt o.sL renzen van Dültschlam e N.-O. punt van de Het burgerschap wordt door bijzondere voor zieningen geregeld. Alle Duitsche rechten van Duitsciiland gaan op Frankrijk over, evenals st gc te leden, benoemen door den dei de eigendommen van de gewezen Duitsche soiivercinen, en de Rijnbruggen. Het verdrag bevat verder bepalingen bètref- iriidc in cn uitvoer. Gedurende 7 of 10 jaren zullen de havens van Kiel en Straatsburg beheerd worden al» een enkele eenheid door een Frensch adminis trateur cn onder toezicht van de centrale Rijn-commissie. Contracten lusschcn Elzas- Lotharingcrs en Duitschers blijvan zooveel mogelijkoestafla. Politieke, veroordeelingen gedurende den oorlog hebben geen waaide eh de vorplich- ting tot restitutie van oorlogskosten wordt aan, beginnende bij oordige Belgi- dat de grens met Frankrijk ia die van 18 Juli 1870 met een reserve betreffende dc Saai'. De grens met Luxemburg cn met Zwitserland is die van Augustus 1014. De grens van Oostenrijk is dezelfde als die van 13 Aug. 1914 tot waai de nieuwe staat Tsjecho-Slowakije begint. De gruis van dezen staat volgt de oude grens tusschen Duitsciiland en Oostenrijk tot waar •ii Hieuwt slaat Polen begint De gruis Ituv schen Duitsciiland en Dehemarken en een deel dit grens tussclien Oost-Pruisen en Po len blijft ter beslissing over voor een volks stemming. POLITIEKE BEPALINOEN IN EUROPA. De derde afdeeling, bestaande uit twaalf ar tikelen, verplicht Duitsciiland tot aaavairn'mg van de politieke wijzigingen door het verdrag lil Europa aangebracht. Het verdrag schept twee nieuwe staten, Tejediu Slowakije en Polen, en voorziet Ja hun erkenning, 'fet herziet de grondslagen der Belgische souvereinitelt cn wijzigt de grenzen van België. Het vestigt nieuwe re- gccrstclsels yoor Luxemburg en heit Saarbek- ken en geelt Elzas-Lotharlngni aan Frankrijk terug. Het voorziet de mogelijke toevoeging van gebied aan Denemarken cn verplicht Duitschland tót erkenning van Dultsch-Oos- tonrijk cn tot aanvaarding der te stellen voor waarden ten aanzien van de staten of rege ringen, welke zich na de Russische revolutie hebben gevormd. Ten opzichte van België moet Duitschland tic opheffing goedkeuren van de verdragen van 1830 eu bij voorbaat instemmen met elk conventie, waardoor de Geallieerden deze verdragen mochten vervangen. Duitschland moet de souvereinitêit van België erkennen voor hel betwiste 'gebied, van Moresnet ell over «en deel van Pruisisch Mo resnet cn ten gunste van België afstand doen van Eu pen en Malmedi, waarvan de bewo ners binnen 6 maanden btj Vofkerwiibosid in beroep kunnen katmat Duitscnlnnd erkent de algeheele losmaking van Luxemburg. Het mag versterkingen behouden of aanleggen op .minder dan 50 K.M. ten O. van den Rijn. Hier mag Duitschland geen militai re werken of troepen hebben, op straffe zich aan vijandelijke daad schuldig te maken en zich te moeten verantwoorden. Ter vergoeding voor de vernieling van ko lenmijnen in Noord-Frankrijk en als op reke ning-betaling van het herstel, staat Duijsch- land aan Frankrijk den vollen eigendom af der kolenmijnen in het Saaibekkcn met hun hulpmiddelen en uitrustingen. Hun waarde zal worden geschat en op rekening worden gecrediteerd. Frankrijk treedt in de plaats der tegenwoordige eigenaars, die door Duitsch land schadeloos worden gesteld, zal naar be hoefte kolen leveren cn in dc plaatselijke bc-, lasting bijdragen. Hel gebied zal worden ge regeerd door 5 Volkerenbond. Er zal geen militaire dienst zijn, doch slechts een plaatselijke gendarmerie om de or de ie handhaven. De bevolking behoudt haar vrijheden en nationaliteit, zoo zij dat wenacht. 1 iet gebied zal een deel vormen van het Fransche belastingstelsel en men zal in- cn uitvoer van liet bekken naar Duitschland geen moeilijkheden in den weg leggen. Na 15 jaar zal een volksstemming gehou den worden door de gemeenten, om zich te vergewissen yan de wenachcn der bevolking teil aanzien van de voortduring van het be slaande stelsel onder den Volkenbond, veree- niging met Frankrijk of met Duitschland Indien eenig deel aan Duitschland terug komt, moet dit de Fransche mijnen koopen. Wat F. Izas-Lotharingen betreft moeten dó lam!»:reken taan Duitschland afgestaan bij 't verdrag van Frankfort, aan Frankrijk teruggc- ,'even worden mat hun grenzen als vóór 1871 e rekenen van de onderteekening van den wa penstilstand en vrij van alle openbare schuld. gelijk aan die in andere dcelen van Geallieerd gebied. Duitsciiland moet de volledige onafhanke lijkheid wui Dultsch-Óosteiiiiik' ••ikcimrn, a i! met inbegrip'van hel autonome gebied der Ruethenci! urn vau de h aipailicum-* vaardt dc grenzen van dezen staat, welke ten opzichte van Duitschland'» grens de oude grens zullen volgen van Bohemta in 1914. Duitschland staat aan Polen af het groot-, ste gedeelte van Opper-Sitezië, Pasen en de provincie West-Pruisen op den linker Weich- sel-oevcr. Lm grcnscommLfsie zal de grens nader vaststellen. Nadere voorzieningen worden in een vol gend verdrag getroffen tusechen de Otalliver den en Geassocieerde mogendheden en Polen. Wat Oost Pruisen betreft moet de Z. en O grens van Pruisen tegenover Polen liggend bij volksstemming worden bepaald. Duitsche troepen en overheden zullen binnen 15 dagen na den vrede uit bepaald aangewezen gebie den moeten vertrekken en deze streken wor den geplaatst onder een internationale com missie van 5 leden, met de bijzondere op dracht regelingen te treffen voor een eerlij ka stemming. Deze commissie zal over den uit slag der stemming rapport uitbrengen en haar taak eindigen na vaststelling der grens lijn. Oost Pruisen krijgt de vrije beschikking over het gebruik van den 'Weichael Een volgende conventie zai worden geslo ten tuaischm Polen, Duitschland en Dantzig ter verzekering van een1 goede spoorwegge- tUeenschap over Dmtsch gebied op den rech ter Weichsoever tuschen Poles cn Dantrig, terwijl 'oien etui vrij»» doortocht zal -teeöia&a aan Oost Pruisen naar Dwiiadilsfltl De N. O. hoek van Oost Pruisen omtrent Memel móet aan de Geassocieerden worden afgestaan. Dantzig en het omliggend distriet moet g constitueerd worden ais „vrijstaat Dantzig", onder waarborg van don Volkerenbond, hen hooge commissaris resideërende te Dantzig zal nadere regelingen treffen. De tegenwoor dige grenzen der stad zullen nader afgeba kend worden door een commissie. Een con ventie waarvan de bepalingen zullen vastge steld worden door de vijf Geallieerde en Ge associeerde mogendheden zat worden geslo ten tussclien Polen en Dantzig. Hiervoor zul len, bepaalde regelingen worden getroffen. De grens huwchen Duitschland m Dene marken moet bepaald worden in overeenstem ming met de wcnschen der bevolking, waar toe <?«r stemming zal gehouden worden in N'. Sleeswijk als een geheel en in gedeelten van Midden-Sleeswijk en m elke gemeente. "Tien dagen na den vrede moeten Duitsche troepen het gebied ten N. van een bepaalde lijn ontruimen. Na de stemming, die onder een internationale commissie plaats heeft, zal Denemarken bezit nemen van de gebieden die zich daarbij willen aansluiten. De versterkingen enz. van Helgoland en Düne moeten geslecht wordeiy. Duitschland moet erkennen en eerbiedigen de volledige onafhankelijkheid van alle landstreken welke deel uitmaakten van het vroegere Rusland en de definitieve annulee ring aanvaarden van alle na November 1917 met Russische groepen gesloten verdragen. De Geallieerden behouden zich alle rechten voor ten behoeve van Rusland inzake vergoe ding volgens de beginselen van het tegen woordige verdrag. POLITIEKE BEPALINGEN BUITEN EUROPA. Deze vierde afdeellng behandelt de politie ke reconstructie der bif den oorlog betrokken landstreken buiten Europa en bevat een alge meen opgeven door Duitschland van de be zittingen en rechten in het buitenland. Duitschland moet aan de Geallieerden zijn koloniën afstaan, tegelijk met de rechten in Afrika, ontleend1 aan de verschillende inter nationale verdragen, In het bijzonder dat van Berlijn van 1885 en dat van Brussel van 1895 waarbij de, Europeesche ondernemingen in tropisch Afrika werden1 geregeld. f) Verder bepaalt het verdrag de erkenning van het Britsche protectoraat over Egypte en annuleert het het verdrag var! Algeciras, dat een der zaken was in de Duitsche agressieve politiek, welke tot den' oorlog leidde. In deze afdeeling zijn de verplichtingen na QuitKhlaod ten opzichte van China, Li beria, Marokko, Egypte, Turkije m Bulgarije en Sjantoeng uitvoerig uitgewerkt, Duitschland staat aan Japan alle rechten af ten opzichte van Kiautajau en de spoorwe- ne D ipzicirte van Kiautsjau en tie «pooi fen, mijnen cn kabels verkregen bij het ver- rag met China van 6 Maart 1898 eh7aa.de- ic overeenkomsten. Alle Duitsche rechten op den spoorweg van 'Mtngiau naar Tajinaljsc gaan aan Japan over. 1 MILDAIRE-, MARINE- EN LU CI ITVA A R rBEPALINO EN. In de vijfde afdeeling worden de vredes voorwaarden vastgesteld op militair-, marine- cn luchtgebied. De omvang van leger en, vloot wordt be- erkt en de gedwongen recruteering van uitsdilnnd wordt afgeschaft als een eerste slap lot fllgapi'one ontwapening. I let totale aantal van liet Duitsche effec tief wordl bepaald op 1ÜO.OOO man met hoog stens 4000 officieren De tank van het Duilache leger bestaat in het bewaren van do- binneulandsche orde en grenscontrole en er mag geen generale staf zijn. Er zullen slechts 7 infanterie- cn 3 ca valeriedivisie*. en 2 korpBstavcn bestaan. De productie van oorlogsmateriaal wordt be perkt. Het te veel wat Duitschland thans be zit komt aftn de Geallieerden. Verschillende beperkende bepalingen wor den Duitschland nader opgelegd. De status quo moei voorbehouden blijven t. o., van de versterkingen aan de oorspron- De demobilisatie di i versterkingen moet, waar noodig geoordeeld, binnen 3 maanden plaats vloden. De maritieme bepalingen houden in, dat binnen 2 maanden de Duitsche actieve ma ritieme macht niet zal te boven gaan slag schepen, 0 lichte kruisers, 12 torpedojagers en 12 torpedobóoten. Geen duikbooten mogen zijn inbegrepen en alle overige oorlogBSCiie- Eeu moeten m reserve gebruikt worden voor andelsdoeleladen. Ne 2 maanden mag het personeel dei vloot 15.000 man met hoog stens 1500 officieren' en dekofficleren niet Te boven gaan. Verscheidene Duitsche oorlogsschepen moeten worden terug gegeven. De in aan bouw zijnde oorlogsschepen uioi-en afgebro ken worden. leverd of a'gebroken Uw 'pcisuneei der Duit sche marine; moet geheel door vrijwillige dteiwtusaiing gsrpcrutesrd warden, ten op zichte van de Coat- en Noordzee worden ver schillende bepalingen vastgesteld inzake de oprichting nan versterkingen. Aan Duitsch- '.uid zai worden to. gestaan het herstel van de Duitsche onderzeekabels welke afgesne den zijn Vcei'iion.k Bids of gedeelten van ka bel# worden ird aan Duitschland fcrugge- gevsn, Duitschland mag hoogstens 100 ongewa pende watervliegtuigen houden lot I October 1919 voor te zoeken van zeemijneu. Het vol ledig pcrsondcl der luditstrijdiiuitht moet ge demobiliseerd worden. De Geallieerden en Geassocieerden behouden alle vrijheden van doortocht en lauding in Duitschland tol 1923 tenzij DuUschland toetreedt tot den Volkeren bond of de internationale luchtvaartconventie. Alle-overbodige vliegtuigen word01 uitgele verd. KRIJGSGEVANGENEN. De zesde afdeeling legt aan alle onder- teekenende mogendheden de verplichting op tot het onderhouden der graven van de ge vallenen en regelt den terugkeer der krijgs gevangenen. Duitsche krijgsgevangenen en geïnterneer de burgers moeten zonder verwijl worden te rug gezonden op DuitscMands kosten, tenzij nt gevangenen bepaalde straffen opliepen. Toidat de Duitsche regeering de gevangenen schuldig aan oorlogsmisdrijven heeft uitgele verd zulien de Geallieerden het recht hebben zekere Duitsche officieren naar keuze terug te houden. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE OORLOGSMISDADEN. De uitlevering van den keizer zal aan Ne derland gevraagd worden en hij zal voor een bijzondere rechtbank der vijf groote mogend heden terecht staan. Militaire rechtbanken zullen andere perso nen berechten, die door de Duitsche regee ring moeten uitgeleverd worden. HERSTEL EN TERUGOAVE. Deze afdeeling omvat het herstel en de vergoeding door Duitsciiland te geven en bijzondere voorzieningen betreffende docu menten en oorlogstrophceën door Duitsch land in vroegere oorlogen veroverd. Duitschland aanvaardt de verplichting alle schade en verliezen ie betalen, .ia dat bedrag boven zijn capaciteit, dan aanvaardt het den plicht vergoeding te geven voor alle schaden aan burgers berokkend volgens zeven hoofd categorieën. Een intergeallieerde commissie van herstel maakt uiterlijk 1 Mei 1921 de totale verplich tingen bekend. Aan de verplichtingen moet binnen 30 jaar voldaan worden. Duitsch- a land moet binnen 2 jaren 20000000,000 Mk Uitsluitend Ie klasse. goud, go doen. De oederen, schepen of anderszins vol- commissic van herstel houdt het uoodigi; toezicht en contröic. ■■''UI HPHPHPHJPI lining 1 schuld verschillende obUgatieuitglften.. üp rekening van het totaal vorderingen worden'ter erkeuniu, bedrag der vau zijn Duitsciiland noodig geoordeeld. De Duitsche regmiug erkent het recht der Geallieerden tot vervanging van alle in den oorlog verloren Espen der Gealli eerden en staat al alle Duitsche koopvaardij schepen van 1000 bruto ton ca hooger, de helft van de schepen tussclien 1000 en 1000 bruto ton en een vleide vau zijn stoomtreilers en andere viaschersvaartuigea, welke schc-, pen binnen 2 maanden moeten uitgeleverd worden. Duitsciiland moet voor rekening der Geallieerden koopvaardijschepen bouwen tot ctsn totaal vau 200.000 bruto ton areluieude dc 5 achtereenvolgende jaren. Alle door Duitschland genomen schepen moeten bip- neudwec maanden worden teruggegeven, en het tekort aangevuld met afstand tot 20 pet. der Duitsche nviervloot. Duitschland moet zijn economische hulp middelen aanwenden tot het phyaicke heroic! van Verwoest binnengedrongen gebied- Bo vendien moet DuUscliland met name genoem de eigendommen teruggeven, o.a. zekere pa pieren ia 1870 door de Duitsche autoriteiten uit Frankrijk medegenomen, benevens in 1870—1871 buitgemaakte Fransche vlaggen. FINANCIëN. De nogende afdeding bevat fioancifeela be palingen. in hoofdzaak ter uitvoering der voorzieningen in de vorengenoemde aidecliu- gen De mogendheden aan welke Duitsch gebied is afgestaan, zullen een zeker deel der Duit-, sche schuld van voor den oorlog op .zich ne- nieir, behalve 1 ruukriik en in hepaalde geval len Polaa. Duitschland moet de totale kosten der be zettingslegers dragen. Duitschland moet aan de Geallieerden alle finaaciëele verpllchtln- gm met zijn. vroegere bon-igenoeten overdra gen en bovendien bet opgeven der verdragen van Boekarest en Brest-Utofak bevestigen ECONOMISCHE BEPALINOEN EN INVOERRECHTEN Deze uitvoerige aideelüjg bevat dc econo mische voorzieningen en herstelt de verschil- iende ruei iiek "a ii agen en - onveil tics, waardoor ten aanzien van onderwerpen als ^ost, telegraaf en gezondheidsregeliogen de eachaafdc mogendheden vóór den oorlog te genover elkander waren gebonden.'Aan déze afdeeling is een bijzondere voorziening 1 toe gevoegd tot regeling van den handel ra opi um en soortgelijke middelen. Er worden gedetailleerde voorzieningen getroffen ter verzekering dat Duitschland niet direct of indirect den handel der Geallieerden en Geas&x'iti.rde landen in discrediet kan brengen De voorzieningen zullen 5 jaar van kracht blijven. Het Duitsche invoertarief toepasselijk in den aanvang op Geallieerde goederen, zal de laagste tarieven van 1914 niet te boven gaaril. Na 6 maanden zal Duitschland vrij zijn het tarief te verhoogen mits het onpartijdig wordt toegepast op alle Geallieerden, behalve waar het landbouwproduoten betreft, waarvoor een tijdperk van IV2 jaar in acht genomen moet worden. 'Verder worden bepalingen getroffen inzake scheepvaart, oneerlijke concurrentie, behande ling van onderdanen, diverse conventies,/ tweezijdige verdragen, schulden voor den oorlog, vijandelijk eigendom, overeenkom sten tusscben onderdanen der Geallieerden en Duitschers, industrieelen eigendom en opium. LUCHTVAART De elfde afdeeling behandelt de lucht scheepvaart. Duitschland ipoet de luchtvaart-overeen komst tusschen de Geallieerde en Geassoci eerde mogendheden gesloten, op zijn eigen luchtvaartuigen en eigen gebied, toepassen tot 1923. HAVENS, WATERWEGEN EN SPOORWEGEN. Deze afdeeling bevat bepalingen betreffende de internationale contróle op havens, kanalen, rivieren cn spoorwegen, met bijzondere voor zieningen ten aanzien van het Kieler kanaal. Van Duitschland wordt vrijdom van door voer en volkomen nationale behandeling ver langd van personen, goederen enz en door voer door Duitsclj gebied van en naar de Ge allieerden gaande. Bepalingen worden getroffen inzake intex- uutioiuia! Transport, vrije zóncs in Duitsche havéna. üecleu van Elbe en Oder en Donau worden met gedeelten dei zijrivieren interna tionaal verklaard. Inzake den Donau zullen bijzondere com missies Voorzieningen treffen, lu 25 jaar moet tot den aanleg van een Rijn—Donau- kanaal van grooten diepgang worden beslo- ien. Rijn en Moezel vormen het onderwerp van een bijzondere reeka bepalingen. Duitech- iand moet binnen J maapden aan Frankrijk een deel der'sleepbooten cn rivieracheepvaart van de Rijnhavens of aandceien in Duitsche scheepvaartmaatschappijen overdragen, oók voor zoover dit eigendom id Rotterdam ligt en plichten vau Frankntk, Duitschland cn België ten op zichte van Rijn en Moezel vastgesteld. inzake de spoorwegen worden uitvoerige regelingen getroffen. Duitschland moet be willigen in de onderteekening van cenigerlei algeuieenc conventie betfeffende het intérua- üteiale stel. :1 van dóon Q:, waterwegen, ha vens of spoorwegen waartoe door dc Qealli- eerdea binnen 5 jaar mocht worden besloten. tiet Kieler-kanaal moet vrij en open blij ven voor oorlogs- en koopvaardijschepen van alle naties, die m vrede met Dui&chland zijn. De lasten der gebruikers moeien beperkt blij ven tot die welke noodzakelijk zijn voor on derhoud en verbetering van net kansal DE ARBEIDSCONVENTIE. De dertiende afdeeling bevat de arbeids- conventle. De tekst daarvan ontbreekt, maar zal gelijkluidend zijn met den reeds vroeger geven tekst WA AT - iRGbN. De v- a iiaida afu ng geelt waarborgen aan voojr de ten uitvoerlegging van het ver drag. Daarvoor zal het Duitsche gebied ten W. van den Rijn alsmede de bruggehoofden gcdi.rui. 15 jaren door de troepen der Ge- allteorden bezel wojxica. Bij gebleken goede trouw zullen zekere districten, o.a het hrug- gch if J van Keulen reeds na 5 jaar ont- 1 uimd worden, weer andere, o.a bet brugge- hoofd van Coblenz, na 10 jaar De Duitsche troepen, die zich nu nog ten van de nieuwe grens bevinden, zullen te ruggenomen worden zoo spoedig de Gealli eerden dit noodig achten. VARIA. De laatste afdeeling bestaat uit een reeks van verschillende bepalingen met inbegrip van de opvolgende vredesverdragen en de bevestiging der beslissingen van de prijs- rechtbanken en tenslotte bepalingen omtrent het in werking treden van het verdrag. Zoo wel de Fransche a)a de Engelsche tekst daar van is als de officiëele te»beschouwen. 1 Duitschland belooft al de verdragen en verdere overeenkomsten, die de Geallieerde en Geassocieerde mogendheden met de met Duitschland verbonden mogendheden zouden sluiten te' aanvaarden, de besluiten omtrent' het grondgebied van Duitschland's vroegere bofidgenooten goed te keuren en de staten binnen hun nieuwe grenzen te erkennen. Betreffende de overhandiging van het vredesverdrag wordt uit Versailles nog ge meld, dat om 9 minuten over vieren de plech tigheid was afgeloopen. Clemenceau deelde Inede, dat de rijd geko men was om af te rekenen Men-zal aan de Duitschers alle vrijheid geven om de voor waarden goed te overwegen, maar deze twee de vrede van Versailles heeft te veel offers gekost dan dat wij," aldus Clemenceau, onzer zijds niét alle mogelijke voorwaarden zouden- stellen, die dezen vrede tot den laatste zullen maken. Alle opmerkingen der Duitsche delegatie moeten binnen 15- dagen op schrift worden ingediend. De opperste raad zal dan het ant woord zenden waarin het tijdstip wordt aan gegeven. waarop het slotaotwoord van Uuiischland er zijh moet. Een officieel communiqué meldt, dat tot meerdere waarborg van den vrede Wilson en Lloyd Geo[ge op zich hebben genomen in den Amerikaansdien Senaat en bij het En gelsche parlement een voorstel in te dienen volgens hetwelk Amerika en Engeland, Frankrijk onmiddellijk te hujp zullen komen ingeval het door Duitschland mocht worden aangevallen.. 7 - 6""" Wja A ll*ua.ltjA UIVl. VIUWT.H i PHHRMBIIp1 JCZ,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1