DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1919 No., lift on nummar bol»: um a Madm. Honderd eon en twintigste Jaargang. AbonnnmantsDrlls bil YoorolthBluUnp; n. 3 wwnilw f l.Bft, Ir. n. omtl 1,sn. Bfiwllwnmmfirji b et. AdTertBStleDrltx 16 ot b. rsial, frootsre lettori gier Dliitirgimti. Br. Ir. N.V. Boek- bd BaDdalsdrokkerit Harms. Coster ZAWjRüAU 10 s.. Voordam C 8. lei. 3 MEI De vredesvoorwaarden Binnenland. Wij Vennen thiuw» hét rcutoat maanden I ulge k aptekingeii te Parijs. van het geschipper om alle vrienden en.vriendjes tevreden te stellen en toch de vredesvoorwaar den in het ldeed der onbaatzuchtigheid en gerechtigheid te steken. Toen Tie voorzitter dor Duitsche vredesd'. legatie Woensdagmiddag, Wj het in out- sprak, dat w«hba tot ecne overeen komst zou komen, cfk door alwu oudertceVcnd zott kunnen vorden, kende hij d%»i luhwod van het iiem overhandigde tractaat' üög niet. Hij nam aan, dat (Je Entente haar belofte getroUW^Waa 'gebleven en een regeling had hntwm'pöft Qp den grondslag Viw» dn begin selen van president Wilson, daar Wk#te oor- I, .„eren.ie patiijen zit'U tl-mnueda vcrS" tii/'d hadden. Hoe wreed maat /.tja verwachting op een eerlijke toepassing dfeSMf hegiuisekn verstoord zijn, toen iiij het «wltol to ntaifltktf- llmgtj Tarijsdie conferenties heelt kennis ge nomes!. Hit vrvdrrU-acta-i cpot ia "Ik opzfdlt met de verhewn brgk'Tlm vao'dett Amenknan.- schi it president, het doét zte» hoe Wllaou Btuk voor Btuk 7 ijn idealen heeft moeten prijs ge- Ven, hoe hij de speujnal en het willoos work- tuig 'b geworden vau de aanhangers der oude oorlog slechts hult voos zich zelf es» vernsui- kiug van den tegenstander luaadieii. De stichting van tiet volkerenverboud dead ons een toekoütöfigen statenbond verwachten, waarin voor uitbaistingen van-volksmhuai geen plaats mar zou zijn. Ook dit is iiddte hoop gebleken, het volke» rcnvcrlxmd verhindert toekomstige oorlogen sliet, zelfs al ware dit daarin uiklrukkaijk Vastgesteld geworden. toekomstige oorlogen worden niet onmoge lijk gemankt door- bepalingen en traH. i, wanneer deze niet door alle partijen Op dèn grondslag-van onderlinge waardeering wor den goedgekeurd en nageleefd. i heeft de wereld aan een volkewmver bond wanneer niet alle staten onder voor al len gelijke voorwaarden vrijwillig zijn toege treden, welke waarde moet rnea aan een zoo danig verbond hechten als gelijktijdig Frankrijk zich van de bescherming vau En geland en Amerika verzekert, Ingeval Tiet door Duitschland mocht worden aangeval len i Wat zich deze week te Versailles heeft af- 'WUsoua verheven begiuseii i lid T'vics vau snenscfeelijkheld en heeduivtag, waafvoor de Entente zooi gaarne zegt te strijden, heeft men den overw'omieu tegenstander in slaven' ketenen gekloukeu en voor lange jaren weer loos gemaakt. Men heeft Duitschlaiids bezittingen buiten Europa genomen, riieu heeft de Duituchers uit alle m,'bieden verdreven waar zij fckh emt lüVloedsaïesr hadden geschapen men heeft h- a van hun bezittingen beroofa, dicht daar bij nog belangrijke financieels vergoedingen di. A du ,„,j re '.vei te uvi k ikms./ d, be fit zeer zeker niet tc klagen hebben g«had. Mm ontrooft Duitocmand zijn handels vloot en dwingt zijn scheepswerven vopr den vijand ia werken, inca tra» willekeurige be- zettlngsmaatregelet) voor rijke gebieden, die weer prijs zal ftcven, pi inogcl ijke concessies men niet zoo spoedig men dacht cht grootst ■HP ikkèlljkiH varuiéfigt op economisch gebied zon grondig mogelijk do leve«evoonvaarden van, den te genstander. Men Cïisdit zulke zware fhianciëele offers. <lat Jaren en jaren zullen heengaan eer het Duitsche volk den schuldenlast zal afgedaan hebben, men ontneemt Duitschland, oudanks het zelfbeschikkingsrecht, rijke gebieden, ver vormt zijn grenzen en maakt het in militair opzicht zwakker dan de kleinste mogendheid. Waarlijk, veel strenger kan het vonnis der Entente niet luiden om den overwonnene ge heel ten gronde ts doen gaan. En nog is men in Frankrijk maar matigjes tevreden en moet generaal Foch zijn misnoe- haat die in het Duitsdm volk Wijven voortleven voor een der In conflict zijnde par tijen wellicht genoeg waarde om zich met den vroegeren vijand te verstaan. Dan kan ecu nleirw Duitschland liet zwaard mede iu de weegschaal werpen ett zal de vre de van Versailles bloedig kunnen gewroken •worden. Hoeft de geschiedenis der Entente dan niets geleerd, heeft Frankrijk vergeten, fioe het bijna vijftig jaar naar wraak gedorst heeft, hoe liet ér al zijn zinnen op gezet had terug fc p g n, waf het Isi 1871 noodge :en over te royale vredesvoorwaarden heb- en uitgesproken. Men heeft den stervenden leeuw nog har- dei willen trappen en is daarnaast nog be vreesd, dat het uitgeputte dier zich opnieuw zal oprichten, ora zich op zijn vervolgers te Wt'.rpc u, want terwijl Glemenceau de zwaarst mo» gelijke vredesvoorwaarden dicteert en men Puitachlancl in militair opzicht volkomeu machteloos maakt, sluit Frankrijk haastig Hu verbond met Engeland en Amerika, op dat toen het toch vooral zullen bijstaan wanneer in t door Duitschland mocht wordeu .flftngevalrwh Begrijpt men daar te lande dnu-neds, dat een vrede op deze grondslagen opgebouwd, nimmer duurzaam kan zijn, dat Duitschland, hóe ook gekneveld, ten laatste liet zware juk van zich af zal schudden, dat de zwakke hand. die nu de overwinnaars tezameii houdt, binnen weinige jaren verbroken zal kunnen zijn? De Fiu ijsche conferenties hebben ons geen Imogen dunk van de vriendschap eh onder linge aanhankelijkheid der Geallieerde en Ge* asHoclemlo mogendheden gegeven cn het is te voorzien, rial wanneer zij geen gemeen- schapnélijke belangen meer hébben, zich bin nen mzienbmeu tijd nieuwe conflicten zuilen voordoen, Djm I» do» earhïg üsrgsten, das heett de dwongen heeft moeten prijsgeven? In Duitschland zal het immers niet anders zijn. Op hst gebied, dat nu vau het Duitsche rijk wordt afgescheurd, zal Dultscldatid tett alten tijde begesrig het oog gericht howütea, het 1 lu'f1 volk z«I, naarnmii» oorlogs jaren verder achter "*j? liggen, r --m.-tc hef weer fierder en zelfbewtf?Hr wordt, de be geerte sterker Voelen worden dm cnoad van 1019 te wreken, bet »»1 welger-ï» da (Hfod'-tc- tén langer aan dén vijand of te staan en het zal op é«n daarvoor gunstig tijdstip het juk van de schouder» werpen. Deze revam.hestrljd kon voorkomen worden,v zoo men te Parijsmeer naar Wh tem en min der max de aanhanger# to oude roaebts- theorlefn had gelniaterd. Het Dtillscliland van nu l» een nndere staat, dan liet puitedihidd v»n 1014 dat ten strijde trok. Het iuitsdie volk is arbeidzaam cn be kwaam, liet erkent zijn fouten, het wil vergoe den waar het schade bracht, waar het wenscht niet als eenig cn alleen misdisdig m schuldig aan dezen vreeselljken oorlog ge- brandnwrkt te worden. Het heeft de vriendschapshand naar den tegenstander uitgestoken en gezegd: geef mij de hand, ik zal boeten wat ik mlïdrevea heb, laten wij voortaan slechte eikaars gordt; eigenschappen willen -den en gezamoulijk werken in het belang der geil de menschheld.. Maar hi Versailles heelt men die lmnd ge weigerd. Men heeft elke poging tot toenade ring ruw «fgcwczm cn de tcgf tpartij do. vernederd, dat elke drang tot samenwerking plaata moet maken voor de gevoelens van haat en verbittering. Het is niet te voorspellen of Duitschland dit vredesverdrag zal teekenen. Doet liet dat wel, dan geschiedt dit nood gedwongen en make men zich geen illusies over een Europa waarin voor uitbarstingen van volkerenhaat voortaan geen plaata nieer zal zijn. Dan wacht ons vroeger of later eesi revan che-oorlog, waarin Duitechland alle krachten zal inspannen om de heeren van Versailles duidelijk te maken, dat een vredestracl at mei of /.ondc-f bepalingen over au vol!" smver bond waardeloos Is als bij de vaststelling daarvan niet het verlangen naar toekomstige samenwerking maar wraakzucht, egoïsme en winstbejag den doorslag hebben gegeven: De Duitsche rlj'kapi esideiiit cn dc riikéregec- ring hebben een proclamat'e tot het 'Duitsche volk gericht. De eerlijke wil van ons zwaar lijdend volk, om tot vrellc te komen, nidus deze proclama [ie, vond een cerate antwoord in de algemeen harde wapenalIlatandavöorw-aarden. Het Duitsche volk -hoeft dc wapens neerge legd en alle verplichtingen van den wapen stilstand zoo zwaar al» zij! waren, eerlijk na gekomen. Medemin z.etten onze vijanden zes maanden lang den oorlog voort door handha ving der blokkade. I i t Duitsche volik droeg alle li ed in hel vertrouw* n op dc in de nota van 5 Nov ;mber dooi de geallieerden gedane toezegging, dat de vrede een rechtsvrede zou zijn op den grondslag der 14 punten van wilson. Het geen ons daarvan nu in de vredesvoorwaar den wordt voorgelegd is in strijd met die toe zegging, is voor het Duitsche volk ondrage lijk en ook onvervulbaar zelfs met inspan ning van alle krachten. Mateloos en grenzenloos geweld wordt het Duitsche volk aangedaan. Uit zulk een opge drongen vrede moet nieuwe haat tusschen de volken geboren worden en in den loop der tij den nieuwe moord. De wereld zou elke hoop op een-de volleen bevrijdenden en heilbren- enden, dien vrede waarborgenden volken- ohd moeten begraven. De verbrokkeling en, verscheuring van het Duitsche volk, de uitle- vi'iin;' van Duilscbc arbndskiatlitra aan vreemd kapitalisme voor mcnsch onwaardige loonslavernij, een duurzaam bloeien van de jonge Duitsche republiek door het otnperialis- me van de Entente is liet doel van onzen ge- we Ids vrede. De Duitsche volksregeering zal hel voorstel vau een geweldsvrede met een voorstel van een rechisvrede op den grondslag van duur- zamen volkerenvrede beantwoorden. De diepe ontroering, welke alle Duitsche volkslagen-heeft getroffen, is een bewijs, dat- de Duitsche regeering den eensgezinden wil van het volk tot uiting brengt. De Duitsche regeering zal alle krachten inspannen, om voor het Duitsche volk diezelfde nationale eenheid en onafhankelijkheid en diezelfde vrij' held van den arbeid op economisch en cul tuurgebied te verkrijgen, welke de geallieer den aan alle volken van Europa witten ge- ven-, doch alleen ons volk niet. Ons volk moet zich door zelf te handden redden. Tegenover diit gevaar der vernietiging moeten het Duiipelie volk zijn door dit volk gekozen «garing erimsider nsn schouder pal staan Zonder onderscheid van partijl moge Duitschland zich aaneensluiten met de eens gezinden wil het Duitsche volkswezen en de verkregen vrijheid te handhaven. Elke -gedachte, de geheele wil moét thans gericht zijn op den arbeid voor het behoud en liet herstel van het vaderland. De regeer inroept alle volksgenculen in dit moeilijk tijdsgewricht op 0111 met haar te volharden in wedetzijdsch vertrouwen op den weg van den plicht cn in het geloof aan de overwinning van de Rede cn htt Recht. Uit Stuttgart wordt gemeld, dat bil. den aanvang vau de zitting van de Wurtcmburg- srhu I andsvcigadip ing d< president o a ver klaarde, dat de vredesvoorwaarden in de richting van oeü geweldvrede gaan, waarvan in de geschiedenis geen voorbeeld bestaat. Het Diiitsclii volk-, aldus .V president, moet* tol een volk van slaVen worden verne derd dat voor altijd der kapitalisten en impe rialisten vnn d - Entciiife.stakai hfi rendiciisfen, moet bewijzen. Ill plants van verzoening zal certi vrede vol gens deze voorwaarden verkcherpte verbitte ring, en haat kwaken en het oorlogszand uit strooien1, dat moet opgloeien. Mocht de nood van liet Duitsche vplk do «geering dwing» n zulk een vrede te ondei - teellenen dan zal toch het volk in zijn ziel zich er nooit bij! neerleggen. De meeste Fransche bladen brengen' hulde aan de «meden van den vrede, aan Focli en zijn troepen «enerzijds, aan Clemenceait an derzijds, w'ena volharding waarmede hij de Fransclia eisclien heeft verdedigd geloofd wordt. "Van Engdsclie zijde komt een protest na melijk van dc Labour Para, die eommige ge- d»elfen Van hel vn-'egv. nlrag wraakt ala zijnde [tl utrfjd met Wilsons verklaringen. De DuHsclic sociaal-democrallsghé partij puMccerf Trn; oprui j< aan dc socialisten aller landen waarin g zegd wordt, dat de overwin- niwgsvrede dien Du itschianfl ilians wordt op- Du d). i .bl midd u ui republiek midden [iet hart trciït em de Duitsche arbeiders koor ecuwen tot Havcrnlj doemt. Met Duitsche volk, aldus deze oproep, wordt ten gronde gericht doch het gaat om het noodlot van Europa en daarom moet het macht laten gelden 'otü den geweldvrede te verhinderen die Europa niet' tot rust zou brengen en de socialistische beweging fn alle landen hel ernstigst zou'schaden. Over den indruk van de vredesvoorwaar den in verschillende deelen van Duiitschland behoeven wij niet veel meer te schrljveni. Die blijkt genoegzaam uit de reeds door ons ge geven peis uitingen. uil uk dl I ndeiiy n Oost- en West-Pruisen betreft, meldt het Ber liner Tagk iilatt, dat de Duitsche Volksraad voor West-Pruisen een verklaring openbaar maakt, Waarin gezegd wordt: De sedert lang ernstige opwinding, Is door het dreigende ge vate tot lm! toppunt gestegen en men is alge- tin en, nuk zoo sombere Vastberadenheid b- sloten onder geen omstahdigheden aan de overweldiging toe l» geven, dat er met een lmitstochlelijke uitbarsting gerekend moet Worden. Bij het binnentrekken van de grens- 'u kwam het bewaklngstroepen ih O roote betoogingan er bevolking tot ultschland. Naar aanleiding van de vredesvoorwaar den der Entente ls dc verbittering in 't Duit-* sche Oosten geweldig. Volgens de Deutsche Allg. Ztg. zeggen de bladen te Koningsber gen nis uit één mond', dat de op Oost-Prutsen betrekking hebbende voorwaarden den dood der provincie, wat het economische en het na tionale aangaat, tengevolge zouden hebben. De eerlng en de Pruisische staats- regeering hebben dé volgende boodschap tot ichS OostJDuTtschland gericht: De Rijksregeering heeft na het openbaar makén, der vredesvoor waarden tot het Duitsche volk gesproken. Aan de bevolking der Oostelijke provincies van Pruisen thans nog een afzonderlijk woord. De afscheiding van Opper-Silezië van het rijk, het voegen van zuiver en over wegend' Duitsche gebieden in Midden- en1 Opper-Silèzië, in Posen, West-Pruièen en Pommeren bij Polen, het losmaken van den band. die de oude Hansestad Dantzig, de kweekplaats van Duitsche cultuur, met het rijk. Verbond, zijn inbreuk'-n op F t zelfbe schikkingsrecht der volken van deze gebieden, die door Duitsclien arbeid en Duitsche. cul tuur datgene hebben verworven, wat thans hun voorin ifelijkheld vonul "Deze inbreuken zijn geenszins in overeenstemming met (te door president Wilson plechtig verkondigde arondoeglnselen. De voor liet Zuid-Oostelijk eel der provlade Oost-Pruisen geëiachte volksstemming lom hel gewelddadig inpakter der elscheuj uie met het recht en de gegeven belofte onvertviiigbaar zijn. niet wegnemen. De geëischte afstand vim het hoorei-oosten der provincie Oost-Pruisen doet niet, slechts een bevolking geweld aan die, niettegenstaan de de vau buiteu ingevoerde propaganda door en door Duitséh voelt; maar voltooit tevens de economische afsluiting van Duitschland van het gebied van het grooto Russische volk. Met dit volk een onbelemmerd ruilverkeer te onderhouden is een voorwaarde voor da wel vaart van beide volken. De bevolking van de Pruisische Oostprovincies kan overtuigd zijn, dat de regeering der republiek het uiter ste zal doeu om dit gevaar af tc wenden. Daartoe is nu meer dan ooit onvoorwaardelijk noodlg, dat het Duitsche volk onder nationale tucht blijft en In eensgezindheid en vertrou wen hi het geloof In eigen kracht en in zijn goed recht vast aaneengesloten staat; Uit Versailles wordt gemeld, dat in de kringen der Duitsche vredesafgevaardigden overeenstemmend de opvatting ncerscht, dat het ontwerp in zijn huidige samenstelling on aannemelijk is. Oraaf Brockdorff Rantzau schijnt nieuwe instructies tc hebben gekregen De deligatic moet in de eerste plaats vaststellen of de voorwaarden de» Entente werkelijk ernstig gemeend zijii, ofdat men ze slechts als een vraag moei beschouwen, waarop afgedongen kan worden, Mon neemt aan, dat dc Duitsche delegatie tegenvoorstellen zal doen. Do Zwltscrsche, Zweedsche cn Dcensche pers keuren over liet algemeen de vredesvoor waarden sterk af; KORTE BERICHTEN. btdiwhland protesteert tegen schen ding van de overeenkomst betreffende hel ver- voet van hei Poolsthe leger van generaal I latter, daar nu toch Danzig woult gebruikt voor de ontscheping vau allerlei krijgstuig, in plaats v;ui Strttki. In Duitsclilénd worden alle openbare vermakelijk/.' oen (b< halve de schouwbur gen) voor een week gesloten. Humbert en Ladoux zijn VtijgiT,proken, Lcuolr ter dood veroordeeld, De&auches tot vijf jaar gevangenisstraf en 20.000 frs boete. De vcrtdi ingen in Spanje voor Kamer cn Senaat'wordeu reap, op 1 cn 15 Juni ge houden. De Dultscho rijkapresldent cn de regee- ring richtten ccu proclamatie aan /let Dult- sche volk, waarin dit wordt opgeroepen om pal te staan in den strijd voor Vrede en Recht. Volgens de Lok. An/, la aan dc gealli eerden een nota overhandigd, waarin- ver langd wordt, dat de Duitsche krijgsgevangc- zijn, terstond zullen worden vrijgelaten. Vol gens liet vredesverdrag zon ,de vrijlating eerst na de ratificatie vaü het verdrag plaats hi ui M Moll. Nb De Oostenrijksche staatskanselier Ren ner zal als gevolmachtigde van de D.-O republiek voor de vredesonderhandelingen op treden. Te Boedapest ia op aansporing der re- geering een beaprèklug gehoudep over de vraag, hoe bij de onteigening der woningen het best voor de belangen der buitenlanders kan worden gewaakt. Ook het Neilerlandsche consulaat was daarbij vertegenwoordigd. - De Duitsche troepen zullen teü spoedig ste uit Letlaud en Lltauen worden terugge roepen. De verantwoordelijkheid voor de ge- i'algen tuut Daitschlaiid i-an ch. geassocleer- den. De Fransche Kamer nam met 356 te gen 1 etem. mi motie van vertrouwen In de regeering aan. - stefaui apreekt tegen, dat ltallaansc/ie troepen In Karlnt/uè zouden hebben gestre den tegen Zuid-Slavische troepen. Dc bekende Duitechc pacifist, dr. Quidde, acht afwijzing der vredesvoorwaar den beslist noodzakelijk om toekomstige nieu we oorlogeu te voorkomen. In Opper-Silezië wordeu groote protest- betoogingen op touw gezet. ëtaton Generaal. TWEEDE KAMER. In do zitting van gisteren werd voortgezet de behandeling van het wctsontwerp-Mar- chant'tot invoering van Vrouwenkiesrecht» De lieci Sc hoicking erkende dat er voordeelen verbonden zijn aan de toekenning van kiesrecht aan de vrouw. Doch de bezwa ren zijn iu ;ijn oog grooter. Daarom zal hij zich tegen het ontwerp'verzetten. De heer Lehman wees erop, dat hij reeds jaren geleden het kiesrecht voor de ge huwde vrouw verdedigd heeft. Thaps ia nij ook voor kiesrecht voor de ongehuwde vrouw, omdat hij niet i iu r gelooft dat. v«ouwen afzonderlijke politieke partijen zullen vor men. Hij wensclite evenwel dat aan vrouwen vrijstelling van stemplicht' zaj worden ver leend op grond van consciëntiebezwaren of bezwaren aan gezinsbelangen ontleend. De heer H e e m s k e r k geloofde anders dan de heer Lobman, ln de toekomst van organisch kleurecht. - De heer M a r c li a n t bestreed het al te ortunistlsche standpunt vau den heer Van 'jnbergeu. Vrouwenkiesrecht moet worden ragtmul minlat cn einde mot I wonteu maakt aan liet bestaande onrecht. Sprc kwam op tégen de hcglnselbezwarea van den heer Staalman: stelde tegenover het betoo. van den heer lroHstra dat vrouw»itkiesret. moet worden ingevoerd, onafhankelijk: van de vraag of het ten goede zal komen aan de een of andere klasse of een bepaalde tsexe. De Voorzitter achtte het amende- ment-Trodstra tot verlaging van den kies- reciittediijd van 25 tot 21 jaar 'niet toelaut- De lieer T.roelstra erkende dit en trok zijn amendement inhij zal nu het initia tief-voorstel overwegen. De heer Beumer lichtte een amende ment toe om te-bepalen dat de wet iu werking zal Treden met ingang van 1 Januari 1922 eu niet dadelijk, teneinde een beweging voor ontbinding van Kamer, Staten cn Gemeente raden, om spoediger van vrouwenkiesrecht gebruik te kunnen makcq, te yoorkomen, 3g hl DAMES CONFECTIE AMSTERDAM DAMSTRAAT1 COSTUMES BLOUSES Dé heer Mar chant vreesde niet voor zulk een ncüe en wilde onmiddellijke invoe ring, met het oog op de mogelijkheid van Ka mer-ontbinding. De heer de Qee'r was het daarmede eena. De heer Nolens vroeg de regeerlag naar het verband tusschen aanneming wets ontwerp en Kamer-ontbinding. M i n i s t e r Ruys de Beerenbrouck ver klaarde, dat dit verband niet bestaat. Dc heer Beumer trok zijn amendement in. Het ontwerp werd aangenomen met 54 te- fen 10 stemmen. Tegen: de heeren Staalman, chokking, Duymner van Twist, Zijlsüa, de Monté Verloren, de Wilde, Snoeck Heoke- ijp cn Heemskerk. (Toejuichingen ln de Kamer). H ziin nog :ot ncscher- van de Zonder hoofdelijke stemming aangenonftn o a. de bepalingen te fitemmim epallngi ming van mollen en de wijziging hooger onderwijswet. JAARWEDDEN BURGEMEES TERS, ENZ. Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holr laud ia een voorstel aaa de gemeentebesturen in bewerking om opnieuw over te gaan tot verhooging der jaarwedden van burgemees ters, secretarissen en ontvangers. MAROARINE. - Het 10 Mei worden afgevoerd van de lijst van goederen, aangewezen krachtens art. 1 Hst l Hsiributiewcl 1916, de artikelen marga- rine mélange A cn 13. De maximumprijs voot normaal-margarine in den kleinhandel is be paald op 1 per K.G., verhoogd jnet 10 cent» voor-normaal-margarme bereid onder rabbi naal toezicht. [NGEtROKKEN DISTRIBUUTIE- REGELINGEN. I" mini. - »an uidbouv In ft haver en evene afgevoerd van de lijst .der producten, welke ingevolge beschikking van 9 December 1918 dooi de burgemeesters moeten worden in bezit genomen, voor zoover deze produo- ten niet vrijwillig aan de regeeringscommi»- sari8scn, belast met de rijl of hunne gemachtigden of etmige andere door den minister voornoemd aan te v ritéiten werden afgeleverd. wijzen auto- Voorts zijn ingetrokken de bij beschikkin gen van 9 December 1918 voor haver en evene uitgeloofde prijzen, maximumprijzen voor den Kleinhandel en vastgestelde distribu tieregeling: het vervoerverbod voor haver en de beschikking houdende vaststelling eener zaaizaadregeling voor zooverre zij op haver en evène van toepassing was. Voorts zijn ingetrokken het vervoerverbod van ongedorschte granen, i zaden en peul vruchten en de beperking'van den verkoop van gewassen te velde, voor zoover zulks nog niet geschiedde. Ook zijn ingetrdkken, met uitzondering van il ,:i ikking van 18 November 1918, hou dende de distributieregeling van goedkoop zoolleder, alle zijn nog van kracht zijnde be schikkingen en die van den ambtsvoorganger van den minister betreffende huiden, leder en looistoffen. DE BROODPRIJSVERHOOGINO. De lieer Vau den Tempel heeft naar aanlei- ding van het uitvoerige blijkbaar officieuse communiqué betreffende een voorgenomen broodprijsverhooging, dat dezer dagen in do pers is opgenomen, eenige vragen gericht tot den minister van landbouw, waarin hij vroeg of de minister bereid is de voorgenomen prijsverhoogingen op te schorten tot na de behandeling iu de Staten-Gcneraal van do luppletoire landbouwbegrooting voor bo- icmkbaarstelling van levensmidclel delen. VOORKOMING VAN SCHEEPS RAMPEN. Het Tweede Kamerlid Van Ravesteyn heeft aan de ministers van buitenlandsche zaken en van iandbouw de vraag gericht: „Zijn de ministers niet van oordcel, dat de talrijke rampen, in den laatsten tijd ter A zee dl V! ril SuiF lol - n.i k 1M II'. CN UTHBCMT HlilLIOEWEC 00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1