DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. Ill Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 MA A1* DA O 12 MEI AhannameBliiiTllii tl! molMUm* 3 «min I1.B5. it. t. imt! I.M. BtwIlMMtn 3 et. MnrtmMI» 13 cl. o. wal. graaien latten nar aiimrcMa'. Sr. |r. II. Soek- ai HamMrnkksill Earmi. Cccter 51c. lamina C 9. lal. 3 ■ML Binnenland. Het Duitsche sociaal-democratische blad de Vorwhrts Wékt op om vol tc houden en de vre desvoorwaarden! niet te treken en. Ah wij verklaren, zegt het blad, dAt Wij Uiet widmeckoncn dan, moetttt Wij cr bij blij ven, wat er ook gebeure Slecht» doordat wij de brutaliteit van den Vijand dwingen W te ontwikkelm tot deze ten «lette voor zich zelf #ehjrllrt, slechte wan neer wij een kracht van dulden en aanhouden toonen, die de werekl bewondering afdwingt en limit" 'geweien schokt, slecht» don zul bel gcltikfchii door de mate van onze offers het ken van on» uur b' bespoedigen. Da VljSltd £ll probeoiTti eptii 'gprteHte YRlï Dultachland te bc/dtw m de irsl d-ing ver- liiiMgrrlng lol overgave Ie dwingen 'De Vlj" and tnoel zich gedwóngen zien, Dullschland te bezetten ui bet int nu kojojw vnn zijn z.g.n. volkenbond té tnakeffl óll wij zullen dan zien hoelang zijn uiterlijke en innerlijke eenheid' duurt en zelfs al dutirt deze jaren dan moeten wij niel zwak worden. Wij hebben hel heldhaftig voorbeeld van het kleine België voor ons, dat ondci dergelijke onmlandigue den vier jaren volgehouden heeft. Wat Belg 19 kon moeten wij ook kunnen. Dat g II niet 1 hoop, dat men hét vre- deiVooreteizóonl '1 ligt, val tecteiiéU Met ts nu itin.ni" de Vraag of de Duttedtè re- gecriflg dl/elf de Wren lug is tocgrd.'Siin. Ol'uuf Brockdorff Ranlmi heeft ruin den Voorzitter dei vredesconferentie doen weten', dal dc Duitedie vredesdelegatle de eerste te» menlljke krachten een vrede te verhinderen, die de Duitsche arbeidcrsTn: een toestand van slavernij brengt In het belang van de kapita listen van andere, landen, die een bespotting is van de veertien ponten, waaraan de socia listen hi de neutrale eji geallieerde landen zich te Bern gehouden hebben, een vrede, die dc duurzame veiligheid van Europa in ge vaar brengt en de socialistische hev cglag» iö alle landen ernstig nadeel toebrengt. De Oostenrijkichê vredesdelegatle 1» thans geiicpj samengesteld Uit Parijs» wordt gemeld, dat de raad der vijf mi ulsters van Bultenlandschr Zaken zon goed als gereed gekomen is mei de bepaling der toekomstige grenzen van Oostenrijk en 1 longartje. 1 let rapport van de een ti n 1c com missie vonr territoriale aangelegenheden werd' in'zijn geheel anuvaorri KORTE BERICHTEN!. De Deansche regeert agapers bevat een artikel, waarin het besluit opulent de stem ming in de .'Je zone van SI ces wijk een ver- valschtng wordt genoemd ,vm het Mij be schikkingsrecht dn- volhert Met intern. Koode Kruiscoinité té Onève protesteert krachtig tegen dt in net vrede»* verding voorgsaomta regeling van bet Hou dt Krtd&. Het Brlteehe oorlcgskablttet heeft ia een rapport ever de m idiiskwi-sUo «erlangd, doi de regeerlngadipariementen aan mm stt vrouw gelijk looit voor gelijken arbeid zullen toekmm zing der vredesvoorwaarden voltooid* heeft' lieeft daarbij beslissende punten van den overeengekomen 2d daarbij moeien VMweUen dat dfc grondslag van een vrede door recht verlaten en was n niét -op voorbereid, dat de uitdruk «elljk aan het volk en de gehecle toêivv liheld (geven toezegging op deze wijze duitbed- ig zou worden gemaakt, i li I outwerp veeiliag omvat clsch'cn, die voor geett.voik te dragen zijn. Veel Is boven dien rianr 't oordeel der Dufteche deskundigen onvervulbaar. De Duilsclie vredesdelegatle zal zulks hog in onderdeden, aantooncn en' den geallieerden en geassocieerden regeerin gen haar opmerkingen en haar materiaal ge stadig doen toekomen'. De Duitsche delegatie heeft het Dultschc program van den volkenbond overhandigd1 en behoudt zich het recht voor', zich later nog uitvoerig over het ontwerp der geallieerden en geassocieerden ie uiten. Zij vestigt reeds thans de aandacht op de tegenspraak dat Dultach land w. ttewaar het statuut van den volkeren bond aki bestanddeel vau bet overhandig de ontwerp verdrag otiderteekeucn moet, doch zitb niet onder dc staten bevindt, die uitge- floodlgd worden, tot deu volkenbond toe te treden. 'De iDuitseii - afvaardiging stelt de vraag of én zoo ja, onder welke voonv. ifdeü zufk'ee» uituoodigiug in het voornemen ligt. Clemcneeau heelt geantwoord, dat de Oe- allk't i tie en de O' e-socteerdo mogendheden de Duïtfrhe delegatie cr aan willen herinne ren, dst zij zich bij: de vaststelling der ver» ■drag d-,..dingt». ote#d|i hebben lideii lilden dooi (1e beginselen volgen» welke de wapen- stilst m i en de vredesonderhandelingen zlju VOOfgenteld. Do vertegen woordlgere dex Geallieerd*) m Ui associeerde mogendheden kunnen geeuerlci bespreking vau hun retht toelaten, du princi pled o voorwanrdefl van den, vrede zooals die zijn vastgesteld te handhaven» ZIJ kunnen •oeclifs wenk"ti van practische" aardi to over weging nemen, welke de Duitsche gevolmticb- itlgden hun eventueel wenst hen te geven. Wat de volkerenbond belieft heeft Clcnwm- ceau geantwoord dat het iDuHsche ontwerp aan tie b voegde eptnmissic welke door de Oeallicorde en Geassocieerde mogendheden in het leven geroepen is. worden ter hand ge steld. De Duitsche gedelegeerden zullen door een nieuw onderzoek van de volkerenbondsar tikelen: kunnen vaststellen, dat het vraagstuk van de toelating van nieuwe leden tot dezen bond n iet over net -hoofd is gezieni maar uit en nkkojijk in ie tweede alinea van artikel I ia vastgelegd. Naar Wolff seint, zullen ter voldoening aan de in het eerste antwoord vervatte uitnoo- diging practische vragen en opmerkingen 'worden overhandigd' die op den gebiedsaf- sland betrekking hebben'. Volgens de Liberté heeft Brockdorff Rant- zau Zaterdag nieuwe nota's tot Clemenceau gericht. Deze behandelen', overeenkomstig de opgelegde beperkingen, zuiver practische kwesties. Uit Berlijh wordt gemeld dat de tegenvoor- steller van de Duitsche deputatie in ae Zater dag gehouden zitting van het Rijkskabinet wederom een onderwerp van beraadslaging hebben uitgemaakt. Tusschen de Rijksregee- ring en de delegatie te Versailles worden voortdurend draadlooze berichten gewisseld. De jougste nota van graaf Brookdorff- Rantzau wordt in de pers algemeen gunstig beoordeeld, vooral de zin, waarin te lezen staal, dat pet ontwerp ondragelijk en onaan nemelijk is, maar voor 't overige zijn de be schouwingen nog steeds pessimistisch en vooral omtrent hetgeen er nu feitelijk gebeu ren moet, becrsclit gebrek aan helder inzicht De rechtsche pers valt de regeering en vooral haar socialistische leden aan wegens het la- veereu en draaien. Een even felle oppositie wordt door de onafhankelijken gevoerd. De sociaal-democratische partij publiceert «en oproep gan de socialisten van alle lan- jis», wasrig k], Ecü om md soa- Jn Engeland en Frankrijk gaan e/t&dé MMiiIimm artulgi over den Atlaullachen Oceaan zou beproeven skrnmm op legen het vredesverdrag,, Een, der watervliegtuigen, dat dén tocht il op xee gedaald en in ontredderden toestand de Laven van Chfltliam' binnen geslv.pt. Öp hel oogenblik bevindt zich geen enkele F'ransche krijgsgevangen^ meer tegen zijn zin In DultschlandDe namen der nog achtergeblevenen zullen door Dultachland, aan Frankrijk worden opgegeven Wilson ra! niet voor dn ondertrekening van het vredesverdrag naar Amerika terug- kiêtêi&i Denemarken verklaart ten Opzichte v«n de Sl'i'swljksché kwestie nog hejzdfde slnnd- pun t in tc nemen als vroeger. x Terwijl geen Dultecher in vreemden krijgsdienst mag gaan, wordt Frankrijk de onverkort» handhaving van het Vreemden legioen gewaarborgd. De Servische regeering zond „fecdele- ;cerden naar Klagenfurth ter ondernande- ing over een wapenstilstand. Lenoir hétfl volgen» de Tel. appèl aam- ett'ikend tegen het doodvonnis van den De Duitsche regeering klaagt er over, dat op haar herhaald! verzoek aan de Enten te, om dc noodlijdende DuHschem en' neutra len 1c Riga per stoomschip te mogen afhalen, nog sleed - geen enkel antwoord is omvangen, Allizu Aieeft te Weeücu de Nat, Verg. overtuigd van dc noodzakelijkheid1 of le tien van het plan tot aansluiting bij Dwisdihutd, De uiting van miniatff Qlesiierfs betref fende ecu onmiddellijke aansluiting vou Duïtiehlftud) bij Rusland, wordt door de ,rDeutsche Alig li tegengesproken. De Brandenburgachc provinciale syno de der Protcatantache kerken heeft radiogra fisch tot Wilson een protest gericht tégen de harde vredesvoorwaarden, Volgens het Moll. Nb. zouden de Egyp tische extremisten hij de bevolking aan in vloed verliezen. Studenten van de universiteit te Rci'o hicldenVan betooging waarbij' 1 werd gedood en 50 arrestatie» plaats hadden. China heeft volgens Reuter de delegatie te Parijs Opgedragen hei vrtdnmrdrag niet te teekenen, waarbij Japan de Duitsche rech ten op Sjantoeng krijgt. Te Ocaudenz aan de Weichsel haddén bloedige onlusten plaats. DE KOLENAANVOER UIT BELGI5. 'Naar gemeld wordt, dreigt ernstige stag natie in den kolenaanvoer uit België naar ons land, ten gevolge van gebrek aan spoorweg materiaal. Aan 'Nederlandsche firma's door wier bemiddeling de benoödigde zendingen naar hier worden geëxpedieerd, werd deze week kennis gegeven, dat de Belgische regee- ring eischte, dat door Nederland spoorweg- materiaal ten behoeve der steenkoolexpeditie, beschikbaar zou worden gesteld. 'De Nederlandsche regeering moet oogen- blikkelijk echter niet bij machte zijn het ge vraagde spoorwegmateriaal voor dit doel be schikbaar te stellen. DE VIERDE INDISCHE LEENING. Naar wijl vernemen zal de vierde Indische leening, waarvoor het ontwerp spoedig bij de Tweede Kamer zal inkomen, worden uitgege ven tot een- totaal bedrag van nominaal tem hoogste 180 mülioen gulden, met een rente van ten hoogste 6 pet» De koers van uitgilte zal nader worden bepaald. De leening zal aflosbnad zijn in 40 jaar; aan ie vangen in 1920. Tot 1 Juli 1924 zal zij niet vatbaar zijn voor convessle en zal de jaarlijksche aflossing het één veertigste van het geleende niet te bo ven gaan. Op 30 April j.l. bedroeg de vlottende schuld ten laste van Indië 209.898.000, zoodat de regeering meent tot consolideering te moeten/ overgaan, daar niet te verwachten is, dat de toestand der Indische kas in den eersten tijd gunstiger zal worden. Vasthou dende aan het in oase leccingpoUtlck gehul digde beginsel om staatsschuldbrieven uit te geven tegen een koers, welke met de nomi nale waarde dier stukken overeenkomst of die dicht undert, om de 'huidige koersnoteeringem der schuldbrieven van Indië in aanmerking genomen, zoui, bij cem uitgifte van nieuwe Obligfltiën tegen of nabij' df uparlkoers, de rentevoet vau deze laatste op 5>£ tot 6 pet. gesteld moeten: worden. Alles te zamen geao' men, mecni de regeering dat met 't oog op de grootc onzekerheid In de koeisuoteeiingcm, behoudens vastlegging to de wet van ecu maximum rente van O pet., de bepaling van de rentevergoeding der nieuwe schuldbekentenis sen aai!' den minister van koloniën dient te worden- overgelaten, zoodat hij op het goede oogenblik naar bevind van zaken zal kunnen handelen. SOI f'BEPVA ARTBEWEG ING. Gedurende dïr «fgeloopem week zijn uil zee liet Noord/ecliuurtal binnengekomen 28 stoomschepen m mar 7<e vertrokken 20 «loom en 1 zeilschepen la dezelfde perlO'te van 1918 1» binnengekomen 1 stoomscldp, er zlju vertrokken 1 stoomschip en 3 zeilschepen, METZffiNINÖ VAN MET TRACT TA AT 1839. Uit Parija wordt gemeld, dat de Raad van Vijf Vrijdag ibesioot, gedelegeerden van Ne- (leihmd en België bijeen le roepen met liet oog op'.de herziening vau liet Iraclaat van 1839, vooral wat belieft de sdiecpvaart op de Schelde en deu Rijn. Nederland heeft dc verdragen, waardoor deze kwestie;, geregeld zijn, mede ontlet'tee- kcnd en moei zich lllans met iiclgië verstaan. Vermoedelijk zullen de geallieerde ue/anten tc 's Graveulmgo opdrachf ktijgen dc noodlge mededcelingcn tc doen, terwijl HH Nederland vermoedelijk door tusschenkoinst vau zijn vertegenwoordiger le Parij» zal antwoorden. DE NIEUWE MINISTER NAAR ZEELAND. 1 De minister van marine ls voornemens he denavond. Vei veld dooi deu thef vau deu marinestaf en zijn adjudaul, luitenant ter zee cl klasse Dlephuia, naar Middelburg tc ver trekken. teneinde bezoeken te brengen aan Ilr. Ms. athepen en verschillende maritieme In stellingen le Vllsslngcn en Middelburg en aan vliegtulgterrelnen te Veere en Souburg. maken de omstandigheden, waaronder Wil den strijd ■■Ifl lom Royaards met zijn „ROYAARDS-FONDS". Het 1» van voldoende bekendheid, dat het bestaan der N.V. „Het Tooneel" bedreigd wordt. De schouw lm rgnood le Amsterdam en de wassende geldmnchi van het variété-bedrijf ■■Il den, waarc voor kiinst en schoonheid moei voeren, bijna onhoudbaar. Wat oii/c groote loomcl-kunste» naar met zijn schepping dc N.V „Het Too neel", in de afgeioopéti U jaar ons bracht, behoeven wij bier met loc tc Ijchten, Die ar- bled, waarop NechMand, ook tegenover den vreemde, mei recht Irotseh kan zijn, dreigt verloren" te gaan Aan allen, die voor schoon hei!] i-n g üj.k goed voelen, (h plicht te helpen (teze ramp t« voorkomen. Willen wil in de Nodet landsclie tooiieelspeclknüit iiei alfet beste bajipudeu, «oonls wl] bol In do laatste jaren hébben kunnen genieten - dan moeten wij er ons offers voor getroosten. Zoolang goede tooncelspeclkunst geen voorwerp la van staats en gemeentezorg,. zal deze altijd moeien gesteund worden. Md alle wamdei- rlng voor de: wijze, waarop enkele particulie ren tot nog toe de N.V „Het Tooneel" in be narde tijden voorthielpen, meenen onderge- feekenden da t 't thans lijd is dezen aècun tc Be vestigen cn meer algemeen te maken. Waar de wetenschappelijke wereld getoond heeft, den arbeid van Dr. Willem Royaards tc waardeu ren, mag niemand achterblijven hem het voortzetten van zijn levenstaak mogelijk te maken. Daarom werd besloten tot de oprich ting van een „Royaards-fonds". Doel: het bijeenbrengen van een kapitaal 't welk het bestuur van het fonds instaat zal stellen jaarlijks aan de N.V. „Het Tooneel" steun te verleenen. Dit kapitaal blijft onder beheer van het be stuur van het „Royaards-fonds". Het fonds zal bestaan uit: stichters, leden en donateurs. Stichters zijn zij die bijdragen met 1000 ineens of 100 jaarlijks. Leden zijn zij die bijdragen met 250 inr eens of 25 jaarlijks Donateurs zijn zij die bijdragen met 100 ineens of 10 jaarlijks. Het bestuur, uit 5 personen bestaande, zal worden gekozen door en uit de stichters en Jeden. Wij wekken allen op den grooitschen arbeid van een groot kunstenaar te steunen. Veel eld zal daarvoor noodig zijn, cn toch wat cteekent dit bij het beoogde resultaat: het behoud van waarlijk uitnemende tooncel speclkunst. Helpt allen, in alle oorden van ons land I Het voorloopig bestuur bestaat uit: Her man Roelvtnk, president; Mevr. A. P. dm Tex-Dikkers, secretressc-penningmeestercsse, mevr. S. Wiardi Beckman-Kuencn en Mr. C. D. Salomonson. Er is een algemeene commissie van aanbe veling gevormd en In vele plaatsen vormden zich sub-commissies. Die voor Alkmaar en Bergen pestaat uit Mevr. A. C. Graadt van Roggen-van de Pol en de heeren Herman Robbers en A. Roland Holst EEN HUISZOEKING. Bij dm heer Van Mierlo, voorzitter van het P. A. S. tc Almelo, is door uiaréchausees cn solclaat-kommiezen huiszoeking gedaan naar wapens. De soldaat-kommiczen stonden met geladen geweer op wacht voor cn achter de woning, waarin alle» werd doorzocht, zon der lets te vinden. HEI WERK HERVAT. De veenarbeiders uil Sleewijk cn uit de om liggende gemeenten hebben hun eisch van 30 pel. loonsverhooglng laten vallen, daar dc veenbazen van geen loegeven wilden weten, en zijn nu, ten gevolge vau dm aanhouden- deu Oostenwind, bet water In de veenderijen aanmerkelijk gevallen is, allen peer aan den arbeid gegaan BALDADIGHEID Eén Z.uid-Hollandache blocmkweeker, die bij wijze van proef te Bameveld bollenvel den beeft aangelegd, heeft de laatste dagen dooi de baldadigheid vau liet publiek een schade van leu mlns'le I 1000 geleden Niel alleen toch werden de bloemen afgeplukt, doch /dia de bollen werden uil den grond getrokken. De kweeker heeft nu besloten zijn bollenteelt daar stop te zclten. NIET LUUPI.N, MAAR LO I ENI Do beatuuracomlnisalê van dc N. V V. heeft naai de N. R. Cl. mededeelt, bezwaar gemaakt tegen hel plan van de commia.sk voor dc se- rk'wedalrijden om liet Philips Kunstvoor werp, die het voornemen had om bij gelijk rulkdlj spel, iu plaats vau hel tol nu toe gebrul lie opgooien van een muntstuk, een beslis sing uit te lokken door iwee speler» vau elke ploeg om liet hardst te laten loopen. Elk z'n Muaak, de een houdt Wel van een harzardspdletje, „een gokje", gelijk liet ge- meeuzaam heet, de ander geeft dé voorkeur aan eeu sportieve bealissiug, zegt het blad er EEN ONWILLIGE KIEZER- De heer 11. E. Kaspers, redacteur van bet communistisch blad „De Ai beider" te Mldhi- ien, is hi zijn woning gearresteerd, omdat ldj het vorige Jaar niet aan zijn stemplicht had voldaan bij de verkiezing voor leden der Tweede Kamér ca de boete ad 1.50 of 2 da gen hechtenis niet wilde betalen. Gedurende zijn straftijd weigerde hij alle voedsel en druuk. „VEROISSINOEN". In Cadier en Keer. een gemeente tusschen Heerleu en Maastricht, zijn de "vorige week 'n paar „vergissingen" begaan. Eerst wérd dc vrijwillige landstorm gealar meerd om uiet hel oog op het revoluiiege- vaai" onder de wapenen te komen. Toen de mannen tc Maastricht waren aangekomen, I in 'li h al urn t' zlju werst. Men leefde cr In rustige rust, De burgemeester had eeu telegram verkeerd getezeu...., Drio dagen werden 4 jongen.", opgeroepen voor de keuring. Ook de/. 4 maukien ecu vergeefsch reisje. Want dc oproeping bleek ook thaus op een vergissing te berusten, EEN ORENS-INCIDENT „Le Peuple" meldt, dal in dc buurt vnn I iade» aan de Nederlaudsdie gu-iis ecu Ne dcrlandsche sehildwachl zlju geweer zou hebben afgeschoten op twee' Belgische solda ten, dit zonder wapens langs de grens wan delden teVu soldaat werd uoodclfjk gewond De IWglsche en NederlancïHchè militaire au toriteiten steileh een onderzoek in. EEN GRAPJE? Vrijdag werden aan hel station te Enkhui zen In een uit Dultschland aan een blocm- boltenliandelaar gezonden ledige kist, negen handgranaten gevonden, van een gebruiksaan wijzing voorzien. Die politie nam de'zendlng In beslag. Na demonteering b' jectlclen met zaagsel gevuld te zijn DE )OODSCHE EED Vóór cenigen tijd stond voor de rechtbank te Almelo terecht een Poolsche Jood, bei klaagd wegens meineed in een strafzaak, waar in hij als getuige werd gehoord. la zijn pleidooi bestreed mr. L. van Gigch Jr., van Amsterdam, de geldigheid van den afgelegden eed, aangezien vaststond, dat deze door acn Pool blootshoofd was afgelegd, hetgeen in strijd is met den Joodschen ritus. De rechtbank heeft, nadat zij de zaak 14 dagen in beraad heeft géliouden, bevolen, dat de opperrabbijnen bij de Ned.-Isr. gemeente zullen worden gehoord omtrent de vraag of een eed, door een Israëliet met ongedekt hoofd afgelegd, als onwettig moet worden be schouwd Bij de nieuwe behandeling voor de recht bank verklaarde de opperrabbijnen Onder wijzer en Wagenaar te Amsterdam, Tal te Utrecht, Hirsch te Zwolle en Vredenburg te Utrecht eenstemmig, dat elke godsdienstige handeling, waaronder ook behoort het afleg gen van den eed, volgens den Joodschen ritds moei geschieden mei gedekten hoofde Wordt door een Israëliet de eed afgelegd met onge- dekten hoofde, dan is de eed ongeldig. De officier van justitie concludeerde dan ook tot vrijspraak van beklaagde, die uit zijn voorloopige hechtenis werd ontslagen. ONVOLLEDIGE ADRESSEN. Vanwege het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie wordt verzocht het volgende te berichten Het aantal op de grootere postkantoren te behandelen stukken voorzien van een onvol ledig adres, qeemt voortdurend toe. De be handeling van dergelijke stukken eischt veel 'lijd vu liet wordt steeds moeilijker om deze stukken hunne bestemming te doen bereiken, tengevolge van de uitbreiding der steden en het toenemen van het aantal fe bestellen stuk ken, waardoor liet bestellend personeel op die kantoren telkens moet worden uitgebreid en aangevuld met oleuwc krachten. Het la daar om voor de bevordering van regelmatige be stelling noodig in de adressen van bneven, drukwerken enz zelfs van die, bestemd voor belangrijke instellingen en groote firma's /steeds straatnaam en huisnummer te verniel den Voor vertraging in de uitreiking van on volledig geadresseerde stukken kan de Post administratie niet verantwoordelijk worden gesteld. MONUMENT O. VAN TONOERENl Op de begraafplaats van Deventer l« een gcdenkteekcn/ onthuld op het graf van den bekenden sndwandelaar O. van Tongeren. Veel sportvrienden van den overledene- waren tegenwoordig. Hel monument, dat door den architect P. Alberts is ontwomem, draagt dc inscriptie: „Rustplaats van Oerrlt van, Tongeren, Dec. 1889 10 Nov 1918. Zijn sportvrienden cn vereerders." DEN ARIBEID HERVAT, De stoomploeg van de Nederlandsche Hei demaatschappij. welke tengevolge van den oorlog haaf nuttigen arbeid bijna 5 jaar lang heeft moeten staken, daar /ij hoofdzakelijk door Dultsdi personeel werd bediend', is thans weer op di Assélsche heide aangekomen, om aldaar eerstdaags het ontginningswerk we der op te vatten. VOOR VERWOEST FRANKRIJK EN BELGIS. N'anr dt" „Daily Mail" verneemt, wordt door Engdsche, Amcrikaansche, Scandinaaf- sche, Nederlandsche en Spaansche bankiers een plan uitgewerkt, voor cc vorming van een consortium, ten einde zevenper een te ïeeningem te plaateen voor don herbouw van de ver woeste streken In Frankrijk én België en om hlctm te verleenen aan do Itnliauusche in dustrie, EXMEN TER VERKRIJGING VAN EEN DIPLOMA ALS ZAAKVOERDER LENER COÖPERATIEVE AANKOOP- VEREENIGINO. Het schriftelijk gedeèlte werd 3 cn 6 Mei !;ehouden te Hoorn cn hot mondeling gedecl- e 8 Mei in de Rijkstuiubouwwinterscnool te Alkmaar. Een diploma werd toegekend aan de navol gende hecren: C. de Boer te Hauwcrt, G. Benlt te Hoog woud, T. Groet tc Berkhout. A. dc Haan ca Jb. Zeekant te Becmster, C. Klaij tc Berkhout, S. Klaij 'te Midwoud, J. Koster te Berkhout, P. Krijgsman te Heerhugowaard. W. H. Ovcr- boom'te Rustenburg, P. Smit fe Egmonder- meer, K. Middelbeek tc Barsingerhom, K. Ton te Wognum en R. Zilver* te Binuenwij- zend. SALARISSEN ONDEROFFICIEREN DER LANDMACHT. In verband met de niet meer verstrekking van levensmiddelen in nature ana de onder officieren der landmacht, heeft 'het hoofdbe stuur der ondcroffidersvereeniging „Ona Belang" den minister van oorlog verzocht met ingang van 1 Juni a.s. de door genoemd hoofdbestuur voorgestelde verhooging van salarissen tc dom Ingaan. Ingeval op dien datum nog niet over de noodlge gelden kan worden beschikt, omdat deze nog niet wettelijk zija toegestaan, ver zoekt het hoofdbestuur voornoemd om aan de ondcrofficicreu; in afwachtiug van de bedoel de j aarweddeverhooging, een tijdelijken bij slag te verleenen tot een' bedrag, overeenkom stig de gebruikswaarde van bedoelde levens middelen in nature. OPENING AMBACHTSSCHOOL VOOR SITTARD De Minister van Binnen landsche Zaken Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck heeft licden- namiddag dc Ambachtschool voor Sittard geopend met een rede. DE WINKELBEDIENDEN EN' DE 8-URENDAO. In het wetsontwerp van minister Aaiberse wordt voor de winkelbedienden niet voorge steld de 8-urendag, doch de 1 O-urendag of 55-urige werkweek. Het Bondsbestuur van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden besloot op Zondag 25 Mei an. in het gebouw „Fras- cati" te Amsterdam een groote demonstratie- vergadering te beleggen, waarin zal -worden aangedrongen ook voor de winkelbedienden den 8-urendag in te voeren Verschillende sprekers zullen daar het woord voeren. NIET GOEDGEKEURDE CANDI- DAATLIJST Bij de candidaatstelling voor den gemeente raad werd te Oost- en West-Souburg de lijst van de S.D.A.P. ingeleverd door iemand, die de lijst niet had onderteekend, de lijst werd om die-reden.door het stembureau afgekeurd en Gedep. Staten van Zeeland handhaafde de ze beslissing. Thans heeft de afdeeling der S. D.A.P. zich tot de andere kiesvereenigingén gewend om mede te werken, dat de Candida- ten, die gekozen worden, geen geloofsbrieven inzenden, zoodat dan een nieuwe verkiezing moet plaats hebben. De voorzitter van de ate deeling der Liberale Unie heeft zich tot den minister van Binnenlandsche Zaken gewend met verzoek bedoelde lijst alsnog goecf te keu ren, daar dan een nieuwe verkiezing moet vol gen. AMBTENAREN-PROPAOANDISTEN. Door de afdeelingen van den Bond van Ne derlandsche Onderwijzers en den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbobd is te Apel doorn een protestmeeting gehouden tegen de regeeringscirculaire betreffende ontslag en schorsing van ambtenaren, die openlijk of be- dektelijk propaganda maken voor ongehoor zaamheid aan net wettig gezag cn het door t "ik I 'I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1