Uitloting. Stremming Yerkeor. WAARSCHUWING. Keuring van Militiepüchtigen Provinciaal Nieuws. Telegrammen; van heden Stadsnieuws. BURGEMEESTFR m WETHOUDERS van J lan 1. 1 Maart 1399, zijn getrokken de nummers 6, 9, 26, 29, 43 en 61 (3% pet. ieening); 2. 30 Mei 1900, zijn getrokken de nummers 6, 7, 11, 15, 16, 22, 26 en 37 (4 pet. Iee ning); 3. 16 April 1902, zijn getrokken de nummers 29 en 39 (314 pet. leening); 4. 19 Juni 1907, is getrokken No. 9 (4 pet leening); 5. 20 Mei 1914, zijn getrokken de nummers 142, 165, 214, 213, 276, 343, 362, 386, 409, 414, 421, 425, 431, 454 en 491 (4% pet. leening): 6. 26 Januari 1916, zijn getrokken de num mers 8, 34, 55, 84. 101, 110, 145, 181, 271, 302,338,410,433,449, 460, 494, 516, 523, 551, 672, 678, 809, 926, 927, 956, 1006, 1054, Uil, 1113, 1116 en 1142 (4% pet. Ieening); 7. 23 Mei en 1 Augustus 1918 zijn getrokken üe nummers 25, 26, 29, 38, 46, 95, 112, 131, 134, 136, 150. 159, 176, 181, 182,1S7, 191, 104, 195, 212, 213. 214, 231, 251,254, 293, 290, 318, 328, 333, 345, 3" 6, 351, 378, 33o, 395, 396, 398, 400, 415, 426, 430, 442, 456, 472, 477, 506, 507, 544, 574, 587. 593, 603, 628, 629, 633, 644, 645, 648,656,672,684,686, 688, 699, 711, 737, 753, 763, 774, 777 en 786 (5 pet. lee- ning). Welke obligatiën, waarvan die van de lea- ningen sub 1, 3, 4, 5, 6 en 7, ieder groot dui zend gulden en die van de leening sub 2 groot vijfhonderd gulden, met de onversche- ueu coupons ten kantore van den Gemeente- Ontvanger te Alkmaar en' bovendien wat aan- aat de leeningen sub 1, 2, 3, 4 en 7 bij de jasvereeniging te Amsterdam, de leening sub 5 bij de Rotterdamsche Bankvereeniging of de Amsterdamsche Bank en sub 6 bij, de Incassobank te Amsterdam ter betaling aan geboden kunnen worden, die van de leenin gen sub 12, 3, 4, 5 en 7 op of na 1 Novem ber 1919 en die van de leening sub 6 op of na 1 December 1919. Van de leeningen hierboven genoemd sub 5 is één, in 1918 uitgelote obligatie No. 490 en van die sub 6 zijn 7 obiigatiën Ns. 41, 135, 339, 358, 370, 439 en 677, nog niet ter betaljng aangeboden. Alkmaar, 6 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algcmcene ken nis, dat de KENNEMERSINGEL van de NASSAULAAN af tot de BRUG over de HOEVERVAART en de GEESTERSINGEL van daar tot de uiterste grens van het Ge rechtsgebouw, benevens het pad, loopende van de CA3ELJAUSTRAAT tot dfm GEES TERSINGEL, wegens daaraan uit te voeren werken, TOT NADERE AANKONDIGING VOOR HET VERKEER ZULLEN ZIJN AF GESLOTEN. Alkmaar, 12 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH. Secretaris. De BURGEMEESTER van ALKMAAR Waarschuwt de Militieplichtigen, zich er wel voor te wachten, zich met tusschenperso- nen in verbinding te stellen om voor den dienst afgekeurd te worden, omdat, indien zij inderdaad ongeschikt zijn, de afkeuring ook zonder de iusschenkooist van die personen zou plaats hebben. Nadrukkelijk wordt de aandacht gevestigd op artikel 2C6 van het Wetboek van Straf recht, onder meer inhoudende: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft: lo. hij die zich opzettelijk voor dAn dienst bij de Militie" ongeschikt maakt of laat maken; 2o. hij die een ander op diens verzoek op zettelijk voor den dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Alkmaar, 10 Md 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ier algemeene ken nis, dat heden op de Gemeente-Secretarie ter visie is gelegd het aan heu ingediende ver zoek met bijlagen van J. KRAMER, koek- en banketbakker aldaar, om vergunning tot het uitbreiden van eene KOEK- en BANKET BAKKERIJ, door het bijplaatsen van een eleotro-motor van 1 P.K.. voor het in werking brengen van een suikermolen, een eiwitklop per en een amandelbreker, in het perceel SPOORSTRAAT, Wijk E, No. 61. Bezwaren tegen déze uitbreiding kunnen worden ingediend ten Raadhuize dezer Ge meente, mondeling op Maandag 26 Mei c.k., voormiddags te elf uur, en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht,- op de Secretarie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 12 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. den Apeldoornschen gemeenteraad aangeno men voorstel van den heer J. H. Plet, dat voor de gemeenteambtenaren en beambten hetzelf de bedoelt. De groote zaal van Tivoli was geheel b°- zet. Sprekers waren de heeren Nordhoff, voorzitter van den An.bteuanrsbond en de heer j Lamers, secretaris van den Onderwij zersbond. De heer Plet betoogde in het debat, dat hij met zijn voorstel geen knotting van de bewe gingsvrijheid eter ambtenaren hveft bedoeld. Hij bad zijn voorste! bedoeld als een preven tieven maatregel tegen revolutionnair optre den en als een prikkel aan B. en W. om daar tegenover hun plicht te doen De heer Lamer* deed; in jija repM uitte- i men, aat cz heer Plet niets smï vermogen, wanneer E, m W. op reacüoaoaire wijse zijn voorstel zulten toepassen, waartoe hij hen de middelen in handen heeft gegeven. En het ge vaar is groot, dat op zijn voorbeeld in meni ge plaats in ons land een dergelijk besluit zal worden genomen. DE VERHOOGDE BROODPRIJZEN. Het volgend telegram werd Zaterdag door de centrale commissie uit het Ned. Verbond van Vakver. en de S.D. A.P. aan den minister van Landbouw verzonden „De centrale commissie uit het Ned. Ver bond van Vakver. en de S.D.A..P verzoekt dringend aan het plan, om de broodprijzen met ingang van 15 dezer te verhopgen, geen gevolg te geven. Deze verhooging beteekent voor eeii gezin van 5 personen, dat zijn rant soen half in bruin, half in wittebrood neemt, een hooger uitgave van 75 ot. tot 1 per week. Onder de huidige omstandigheden, nu de prijzen van vrijwel alle levensbenoodigdhe- den nog zoo hoog zijn, en de werkloosheid een tot dusverre niet gekende afmeting heeft aangenomen, beteekent deze verhooging voor tienduizenden arbeidersgezinnen weinig min der dan een ramp. Deze maatregel zal sterke ontevredenheid onder de arbeidersklasse wek ken, Onze commissie verzoekt Uwe Exc. dan ook met den meesten nadruk de broodprijzen, althans voorloopig, niet te verhoogen. (w .g.) De centrale commissie Edo Fimmen. DE MALVERSATIëN TE HELMOND. Voor de Roermondsche Rechtbank is met gesloten deuren behandeld de zaak tegen W. S., 40 jaar, ontvanger der registratie, wonen de te Helmond, aangeklaagd van verduiste ring van ongeveer 20.000 in diensbetrek king. Het O. M. eischte tegen hem lVz jaar gevangenis'. Als verdediger trad op Mr. v Heyst, advocaat te Roenuond. ONTPLOFFING. Bij de artillerie-inrichting aan de Hembrug is bij verbranding van circa 20 kilo spring stof, afkomstig van gedemonteerden mijnen, een ontploffing ontstaan, welke een groot gat in den grond sloeg. Door den daardoor ont- stanen luchtdruk werden een 60-tal ruiten ver brijzeld. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. NOODLOTTIG TRAMONGELUK. De Noord-Hollandsche tram van 2 uur van Amsterdam gistermiddag kwam de Meer bij Purmerend uit, juist op het oogenblik, dat een tweetal wielrijders van Amsterdam kwamen. Een der wielrijders, niet goed kunnende rij den en evenmin bekend niet den weg, reed tegen de locomtief aan. Hij kwam te vallen en geraakte onder de tram. Beide beenen werden hem afgereden. Hij was onmiddellijk dood. Het lichaam is met de tram naar Purmerend vervoerd en in het gemeentelijk ziekenhuis ge bracht. De verongelukte is een zekere V. en conducteur van de Amsterdamsche tram. De man had juist ziju vrijen Zondag. KORTE BERICHTEN. Door het wegwerpen van een brandende lucifer is te Havelte 15 H.A. bosch en heide afgebrand Het vluchtoord Uden wordt 15 Juni op geheven. De inwoners zullen worden-gezon den naar die plaatsen in Nederland door hen maker W. T. Kokelaar. die Woensdag 61J het vliegongeluk aan de Kooi ernstig werden gewond, is vooruitgaande. De 14-jarige zoon van den landbouwer K. v. d, M te EngelbeM (ür,) is vas den zol der gestort, en spoedig derrna tmzjed«a. De Bankas-ïodatié -je Amsterdam, is door middel van een valsdh^i sleutel opgelich voor een bedrag van 10.0CO. l'e Werkendam en Sleeuwijk werden den laajsten tijd herhaaldelijk diefstallen ge pleegd; 12 personen zijn reeds gearresteerd, maar nog duren de inbraken voort. De bur gerwacht van Werkendam heeft nu een nacht veiligheidsdienst ingesteld. De douane te Hansweert heeft op de sleepboot „Maassluis" verstopt gevonden 90 kruiken ouden jenever, met het doel deze naar België te smokkelen. De Raad der gemeente Smallingerlanc heeft besloten tot de invoering van den urigen arbeidsgaen 45-urige werkweek bi; het gemeentelijk gasbedrijf, den reinigings' dienst en het timmerbedrijf. iDe familie Hettinga, te Scharren (Fr., heeft bericht ontvangen dat de 26-jarige M Hettinga op 9 October j.J. bij Apremont (Frankrijk) als Amerikaansch soldaat ge sneuveld is. DE PRIMULA-PRODUCTEN. Nu tengevolge van de verbeterde omstan digheden het Regeeringstoezicht op onze voedselvoorziening aanmerkelijk kan worden verminderd, komen verschillende artikelen weer in den vrijen handel naar welke in de oorlogsjaren ongetwijfeld met verlangen uitgezien. Daartoe behooren ook de primula-soep ta bletten en bouillonblokjes, die reeds toen zij nog onder de distributie-bepalingen ressor teerden en van regeeringswege beschikbaar werden gesteld,, hun reden van bestaan heb ben bewezen. Zeker is, dat gedurende den oorlog de sym pathie voor dergelijke artikelen niet is geste gen, tengevolge van de" vele minderwaardige surrogaten, die in den handel werden ge bracht. Intusschen mag men aannemen, dat de primula-producten wel spoedig het vertrou wen weer zullen herwinnen. Immers deze vol doen door kwaliteit aan zeer hooge eischen; de prijzen zijn zoodanig gesteld, dat de meest bescheiden beurs-zich niet tegen de aanschaf fing verzet. Om hun hoog vet- en eiwit-gehal te kunnen zij als een waardevol artikel voor de voeding worden beschouwd, terwijl zij bo vendien het voordeel opleveren, geheel van Hollandsche producten te zijn vervaardigd, waardoor zij zich geheel aanpassen aan den Hollandschen smaak. Reeds op de Jaarbeurs werden zij dan ook door alle autoriteiten op het gebied van kookkunst en volksvoeding om strijd geroemd. Ieder, die belang stelt in deze industrie en zich persoonlijk wil overtuigen van de wijze waarop de tabletten en de blokjes worden vervaardigd, zal daartoe door de Directie der primula-fabrieken te Overschie gaarne in de gelegenheid worden gesteld. zelf gekozen <E naar die, waaruit zij oor spronkelijk afkomstig zijn. Naar men verneemt, ligt het in de be doeling denspoorwegdirecties, met 1 Juli a.s: een nieuwe dienstregeling in te voeren. Het aantal itreinkilometers zal dan met ongeveer 25 pet. worden uitgebreid. Het voornemen bestaat, om Hr. Ms. Pantserschip Koningin Regentes binnenkort uit Nederlandsch-Indië naar Nederland te doen terug keeren. 'Nederlanders, die met Nederlandsche schepen- naar Nederlandsch-Indië reizen, heb ben geen Engelsch pasvisum nodig, indien zij geen Britsch grondgebied betreden. Bijl een gevecht tusschen drie 'Neder landsche grenswachters is een soldaat uit Gaanderen (bij Terborb) levensgevaarlijk gewond. In den Houtrakpolder zijn de landar beiders overeengekomen de loonen der losse arbeiders bij een werktijd van 5 tot 6 uur (2 uren van rust) te bepalen op 3.50 per dag en den oogsttijd op 5 per dag (Juli tot en met October). Te Eindhoven is door de Rotterdamsche politie iemand gearesteerd wegens het uitge ven van valsche suikerbons. De Tweede Nederl. Klompenjaarbeurs te Epe wordt op 19 en 20 Augustus ek. ge houden. Hieraan wordt een tentoonstelling verbonden, waarvoor inzendingen uit alle provincies zijn toegezegd. Te Gorinchem is een groot lichtgrijs vliegtuig gepasseerd, waarschijnlijk h^t eer ste luchtsportvliegtuig van Londen naar Keu len. De directeur van de Leipziger vliegtui- genfabriek zal de E. L. T. A. per vliegtuig komen bezoeken. Door onbekende oorzaak is brand1 ont staan in een stuk jong dennenbosch te Beek bergen, toebehoorend aan jhr. L. F. Teixeira de Mattos. De heer T., leeraar in het Engelsch aan een Rijks H. B. S. te Heeren veen, wordt ver dacht van onzedelijke handelingen met leer lingen en is in zijn betrekking geschorst. Een 37-jarige landbouwer te Scherpe- nisse is veroordeeld tot een jaar gevangenis straf wegens poging tot doodslag op een veldwachter. De eisch was 2 jaar. De sleepboottreiler IJmuiden 350 Pro et Contra is door het stooten op een onder water drijvend voorwerp nabij het Haaks- vuurschip gezonken .De opvarenden werden rered door den zeillogger Katwijk 162 Hol- and 4. Onder Rilland is een meisje uit Devien- drecht (België) dat met drie anderen kreu kels was gaan rapen, door het opkomend) wa ter verrast en verdronken. Haar gezellinnen kenden zich redden-. De Koningin heeft 500 geschonken als bijdrage in de kosten van de oprichting van een gedenkteeken voor Neerlana's leger en vloot. De toestand van den sergeant-konstabel J. van der Steeg en dea korporaal-vliegtuig- l UIT HEERHUGOWAARD. De raad dezer gemeente vergaderde Vrij dagmiddag voltallig. Op een verzoek van B. Hamstra om af schrijving H. O., wegens langdurige ziekte, werd gunstig beschikt. De schoolopziener zond bericht dat de bouwplannen voor de hulpschool door hem zijn goedgekeurd. De voorzitter deelde mede dat zich nog steeds geen enkele onderwijzer heeft aange meld. 11'et zal dus noodig zijn een' tijdelijke aan te stellen of het salaris te verhoogen. De voorzitter wees nog op een spotberichtje dat in een der bladen voorkwam. Bij een aanbesteding van de schoolbouw is het werk gegund aan de laagste inschrijver P. Tuin te 't Zand voor 3200. De hoogste inschrijver was 5730. Van het prov. bestuur kwam een schrijven in inzake de 8-urendag, dat voor kennisge ving werd aangenomen. De heer A. Groot, gemeenteopzichter, ver zocht zijn salaris van 200 op 400 te brengen omdat de werkzaamheden zich steeds uitbreiden. Besloten werd, na eenig debat, het verzoek in te willigen. Van 180. lichtverbruikers was het verzoek ingekomen om het lichtverbruik per K. W, weer in te voeren' en voor het stellen van ga rantie de verbruikers te laten teekenen. Het nieuw ingevoerde stelsel per lichtpunt werd niet rechtvaardig geacht en ook gaat het krachtverbruik ten koste van de lichtverbrui kers. De voorzitter zeide dat B eni W. deze zaak al eens besproken hebben met het prov. be drijf. De heer Overtoom: Hoe lang is het nieuwe tarief in werking. De voorzitterVanaf 1 Januari. De heer GvertoomDan hebben ze de scha delijke werking er nog niet van kunnen on dervinden. De heer Blaauw-was van oordeel dat ook de garantie onbillijkheden' schept. De heer Does: Het nieuwe tarief is niet goed bij de luitjes ontvangen. Er zal dan ook wel geen goed aan te doen1 zijn. We deden misschien, beter het oude stelsel weer in te voeren. Men kan beter de massa leiden dan keeren. Wethouder Overtoom Toen het nieuwe ta rief ingevoerd zou worden is het door de com missie met kracht aanbevolen. De voorzitter achtte de handteekenfngen niet zeer serieus. Er is veelal geteekend zon*' der dat men wist waarvoor geteekend werd. Hét tweede nieuwe tarief van Bruin is zeer goed mits bewezen wordt dat de motoren op 800- gerekend kunnen worden. De heer Overtoom meende dat er wel wat persoonlijke antipathie in het spel is. Hij keurde ten sterkste af, dat de administrateur en de heer Kwantes verkeerd beoordeeld worden. Zij zouden wel willen dat er uit de burgers een commissie van bijstand kwam doch dat gaat zoo maar niet. De heer Krom1: De maximale belasting is wel wat opgedreven door de motoren. Toen kwam het nienwe tarief. Het adres is echter niet serieus behandeld. Toen ze bij mij kwa men stonden er reeds 42 handteekeningen op de lijst en toen ik vroeg om het nieuwe tarief ter inzage, hadden' ze dit nog niet eens bij zich. Velen weten niét waarvoor ze get hebben. De heer 'Met: We hebben voor ons een1 zeer onvolledig adres. Er worden niet eens nieuwe plannen in, aangegeven. De motoren hadden niets met het licht uit te staan. De hooge prijzat zijn gekomen door de hooge kolenprijzca. Zoolang ze met gem duidelijker ca beter adres komen zou ik er niet op in willen gaan. De voorzitter: De commissie zou ook liever het tarief nog niet willen intrekken. Het is niet onmogelijk dat het tarief nog iets ver laagd kan worden, doch eenige winst, moet er gemaakt worden. De heer Krom: De motoren schijnen er toch niet geheel onschuldig aan ,te zijn. 't Zit hem niet alleen in de verhooging van kolen- prijzen. Het is wel noodzakelijk dat daaraan de volle aandacht wordt geschonken. De heer Met: Juis't in gemeenteen1 waar veel drijfkracht is werkt het bedrijf voordeeli- ger. 'k Geef echter toe, wanneer het niet goed geregeld is, het op schade kan loopen. De heer Blom: Hier is juist'meer verbruik voor drijfkracht dan voor licht en dat is voor de lichtverbruikers ftadeelig De voorzitterMet een sperschakelaar zou de drijfkracht apart gehouden kunnen wor den. De heer Met: Er draaien- er ook in de licht- uren. Het is beter eerst een onderhoudle héb ben met den ingenieur van de Kennemer- en de. lichtcommissie om raad. Besloten- werd daarom de zaak tot nader order aan te houden. Van de afd. van het Witte Kruis was een verzoek ingekomen om- evenals het vorig jaar f dagbladen te dezer stede werd een subsidie te mogen ontvangen groot 150 .e^1.n,vaa ®aan 4°°£ een koopman en om vrijstelling van betaling van eleotrisch licht in het gebouwtje. De heer Met beval beide verzoeken met warmte aan. 'De voorzitter deelde mede dat er in het ge bouwtje wat veel lichtpunten zijn en nu per lichtpunt betaald moet worden en ze het vorig jaar voor het verbruik van I K. W. circa 25 hadden te betalen. De heer Overtoom stelde voor met het oog op het algemeen belang beide verzoeken toe te staan. Aldus besloten. Ingekomen was een verzoek van Hugo- waard's belang om bij het raadhuis gelegen heid te maken om de paarden vast te zetten. - De voorzitter zeide, dat daarin reeds voor zien- v/as door een paal te zetten- aan de over kant. Besloten1 werd ook nog een- ring in de muur te bevestigen. In hetzelfde adres werd gevraagd op meer geregelde tijden en meermalen de straat te la ten schrobben. 'Hierop werd afwijzend- beschikt. Van- de woningbouwvereeniging was inge komen de rekening en balans van de bouw onderneming. iHderuit bleek een winst van 77.94 K. Als leden in de schattingscommissie wer den herkozen de heeren D. Appel, G. Krom, D. v. d. Oord en D. Wijnker. Ter voorziening in de vacature's C. Kraan en A. Groenland als leden van het burgerlijk armbestuur werden gekozen de heeren C. van Langen en A. Overtoom. Ingekomen was een verzoek van de woning bouwvereeniging Hugowaards Belang om een voorschot van 76480 voor den- bouw van 18 arbeiderswoningen. Uit desbetreffende stukken bledk dat er over de reeds gebouwde .woningen niet valt te klagen. Ze voldoen uitstekend doch het aan tal is veel te klein. Het is de bedoeling nu te bouwen 12 wo ningen aan de Molenweg en 6 aan de Rusten- burgerweg. Uit de exploitatie bleek -dat de jaariijksche kosten voor de gemeente 272.271/2 zullen zijn en voor het Rijk 1451.54. De huur zal 3 per week pef woning zijin. De ontvangsten en uitgaven werden' per jaar berekend op 4632.08. De heer Overtoom vond 12 woningen aan de Molenweg wat veel en vroeg of het niet beter was daarvan 6 wat noordelijker te bou wen. IDe h§er Met zeide dat dit even goed kan. Er zijn nu reeds plannen om er 6 aan de Hondenweg te bouwen als we maar grond kunnen koopen. Uit de verdere besprekingen bleek dat de bouw 69480 kost en dit in 1914 27000 zou geweest zijn. De gezondheidscommissie zond tfericht dat ze geen bezwaar tegen den bouw hebben. Besloten werd het voorschot toe te staan. UITSLAG AANBESTEDING. Bij de j 1. Zaterdag gehouden aanbesteding voor het bouwen van een schoollokaal met gang, privaten, urinoir, bergplaats enz., aan de openbare lagere school te Waarland gem. Harenkarspel,.werd als volgt ingeschreven: 1 - 17400, 16987,— 18000 1613,80 18180,— 15800,— 16700,— 17300,— Verder besprak spreker in korte trekken de geschiedenis der lijkverbranding in ons land, daarbij in herinnering brengend,'dat tot 1 April van dit jaar reeds 446 crematies had den plaats gehaa. Nadat verschillende personen nog inlich tingen omtrent het. lidmaatschap en verze- ring hadden gevraagd en Ds. Schermerhom aan spreker den dank der vergadering had gebracht voor het kijkje op crematiegebied gegeven, werd besloten tot oprichting eener afdeeling, waartoe een 20-tal der aanwezigen z,ich aanmeldden. Een voorloopig bestuur werd benoemt!, terwijl reeds deze week in een te houden ledenvergadering het reglement zal worden besproken en een definitief bestuur zal worden gekozen. Voor nadere inlichtingen, alsmede voor aanmelding als lid, wende men zich tot Ds N. J. C. Schermerhom. LUDWIG VAWIJ DOODGESCHOTEN. BERLIJJN, 12 Mei. Uit Weenen wordt gemeld, dat de oud-voorzitter van het Hong. huis van afgevaardigden, Ludwig Vawiji, die als gijzelaar werd gevangen genomen, te Budapest werd doodgeschoten door de menigte, 'die hem. van 't station sleepte. Bela Kun heeft een onderzoek gelast. OPLICHTING. AMSTERDAM, 12 Mei. In één van de een secretaresse gevraagd. Een jonge da me, die op de advertentie reflecteerde, had het geluk gekozen te worden voor de be trekking. E)e steller van de advertentie was iemand- zich noemende G. H. Hageman, die voorloopig zijn intrek had genomen in een der grootste hotels. Toen zij zich 's morgens daar meldde, kon de koopman haar niet ontvangen, maar vroeg of zij, zoo goed wilde zijn even naar een van onze bankinstellingen te gaan met een kwitantie, waarop zij bijna 10.000 kon ontvangen. .De jonge dame begaf zich naar de bank instelling aan de Keizersgracht en zonder moeite werd haar het bedrag uitbetaald. Zij droeg het geld aan den heer Hageman af, die nog in conferentie was. Den volgenden morgen vernam zij, dat Hageman vertrokken was. INTERNATIONALE VAKCENTRALES CONFERENTIE. AMSTERDAM, 12 Mei. Naar aanlei ding van de besluiten, genomen door het 1 Februari te Bern gehouden internationaal i vakvereenigings conferentie, hadden gister te Amsterdam besprekingen plaats tusschen de heeren Oudegeest en Jounaux en werden de volgende besluiten genomen: De eerstvolgende internationale confe rentie der vakcentrales van alle landen, zal gehouden worden te Amsterdam op 28 Juli en volgende dagen. iDit algemeen congres zal worden voor af gegaan door een conferentie van verte? genwoordigers der vakcentrales, welke voor den oorlog reeds waren ingesloten bij de internationale vakcentrales. Alle vakcentrales, welke op 1 Januari 1919 bestonden-, zullen worden uitgenoo- digd op het algemeen congres zich door afgevaardigden- te doen vertegenwoordi gen. P. Doorn, St. Maartensbru, Doetus en Schilder, 't Zan- A. Visser, St. Maarten, C. Bakker, Haringkarspel, L. Visser, Dirkshom, P. Voorman, Schagen, P. Tuin, 't Zand, J. Keesman, Schagen, J. B. Verstraten en M. Hoogvorst, Alkmaar 15040, J. Ruis, Haringkarspel, 16320, H. Tuinman, Schagen 15500, C. M. van Latum, Alkmaar, 14900, Gebrs. Boekei, 't Veld, 15800, L. Overtoom, Schagen, 16475, H. de Vries, Haringkarspel, 16300,— De begrooting was 16750. Gegund aan den laagsten inschrijver, den heer C. M. van Latum, Alkmaar. UIT NI EUWE-NIEDORP Gistermiddag hield de heer J. van Enschut uit Alkmaar alhier een lezing over lijkver branding. De heer Ds. Schermerhom opende de goed bezochte bijeenkomst, daarbij den wensch te kennen gevend, dat zich na afloop een aantal der aanwezigen als lid zouden opgeven, zoo dat alhier een afdeeling zou kunnen worden gesticht. Hierna gaf deze het woord aan den spre ker, die het verschil deed uitkomen van een begrafenis en een crematie, terwijl Ds. Scher merhom eenige bladzijden uit Frederik van Eeden's „Kleine Johannes" voorlas, waarin deze beschrijft een ingebeelde tocht door de graven. Voorts toonde spreker aan, dat crematie eigenlijk reeds vroeger'ook geschiedde, doch dat eerst in het einde der vorige eeuw de ei genlijke beweging ontstond. GESLAAGD. De dames W. Bennink, M. G. van Dijk en G. Sijbrands alhier zijn te Haarlem geslaagd voor het examen voor onderwijzeres. BEVORDERING. Onze oud-stadgenootem, de sergeant le klasse C. Verwer en- de fourier met den rang van sergeant le klase D. A. Groenink, zijn bevorderd tot sergeant-majoor, onderschei denlijk bij het 21e reg. infanterie te den Hel der en bij het 20e reg. infanterie te Harder wijk. BENOEMD. Tot bureelambtenaar 3de klasse van den Rijkswaterstaat alhier is benoemd de heer G C van der Kamp. COKESPRIJS. In een bekendmaking van de Brandstof- fenconunissie, in ons vorig nummer, staat, dat de prijs van gascokes is afgehaald 2. thuisbezorgd 2.10. Men gelieve daarvoor te lezen 2.10 afgehaald en 2.20 thuisbe zorgd. GYMNASTIEK. De Gymnastiekvereneiging „E>e Halter" is uitgenoodigd, om op den ecre-avond, welke fegeven zal worden op Maandag 21 Juli, in et Concertgebouw te Amsterdam, tér gele genheid van het gouden feest van het Ned. Gymnastiekverbond, méde te werken met een nummer „Hooge Brug" voor mannen. Tevens is haar directeur, de heer Jac. Schcnke, uitgenoodigd, deel te nemen aan een nummer „Hoogrck" op dcnzelfdcn avond,, met een achttal van de beste turners van Ne derland. EERVOL ONTSLAG VERLEEND. Aan den heer I. Prins, accountant alhier, is eervol ontslag verleend als deskundige' voor de oorlogswirstbelasting in de inspectie" Alkmaar le afdeeling. De gewaardeerde diensten van- den heer Prins werden steeds minder noodig voor een richtige heffing der oorlogswinstbelasting door de instelling en voortdurende uitbrei ding van den Rijksaccoun tan tsdienst te Haar lem, onder welks rayon Alkmaar ressorteert VRIJZ.-DEM. VEREENIGING „VOORUITGANG". Ter bespreking van de gemeenteraadsver kiezing op Donderdag a.s., beleggen de Vrijz. Democraten morgen (Dinsdagavond) een openbare vergadering te 8 uur in de Harmo nie, waar mevr. Aukes-Timmers en de heer J. C. Cloeck zullen spreken. CINEMA AMERICAIN. Het hoofdnummer „Duistere Voegen" vol doet uitstekend, wat voor 't grootste gedeelte te danken is aan het spel van Nils Christians, die als professor Femau heel goed spel le vert. Verder is het drama inderdaad span nend en niet zonder sensatie. De film is ge heel nieuw en de beelden worden dan ook bijzonder helder geprojecteerd. Ui 1 LO' INli VM-4 UÖUüA «N .a 22 lescfoigez. ten la.sic dier gemeente, aangegaan krachtens r&idsfcesluitm v«n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2