O** 2 Landaulettos Limousine Germain, 18-22 P.K., en 1 Excelsior-Torpedo, 14 P.K. Hl 3 Paarden voor dan hooibouw. FEJtWERDü T1EMAN HandBlscorrespondontie It HOOGFIJNE PLANTENBOTER diverse meubilaire goederen. E.W.Vet, Binnenlan<l«che Spaarvorzokoring Maatschappij oon boste Tilbury VANDENBERGH-s VANDENBERGH-S v.d ZWAN. VINO PK II10JA LA PALMA VERDRONKENOORD l| 9. Tal. 40. Heerenstraat. F.N. Motomjwiel een bekwaam lnspecteur.v VAN DEN BERGH-s J J. LIND Az., de hook SNAARMAN SLAAN, SCHARLOO, Telt 490. VAKKÜNU10 PERSONEEL. UITSTEKENDE HBR8TELPUATN. Pfp Golicvo voor telefoiilHehe opgaven, wegens gemis aim een eigen ittnnmor tengevolge van het gebrek aan toestellen de lieer GhODEKE No. 656 op te bellen. DE FR1EHC1IE WINKEL, HOOGSTRAAT 11.TELEF114. Kinderwagen OOCrwtperV-Kö. PLANTENBOTER PLANTENBOTER VAN OfK BEBOP ■—.■■I.. DS FIJNSTE MELANGE» Gearriveerd TYPE BORDEAUX-WijN ËngolMcha (JonvorsiitielesHOn, WEGENS OPHEFFING RIJKSDISTRIBUTIE VAN VETTEN IS 80 CENT PER POND EN 85 CENT PER POND 85 CT. P, POND VOORTAAN WEDEROM OVERAL VERKRIJGBAAR. Stemt 15 Mei a.s. Cloeck, J. Lubbe, J. F. Aukes-Timmers, A. Leemeyer, H. H. J. Oudt, L. C. Frese, H. W. Boer, C. de Vuure, W. van Zylstra, C. F. G. Eieren. Groote afslag Fabriekskort 13 o ellmis Aangeboden Kennisgeving. HUIS met TUIN Wegens vertrek te koop gevraagd Blauwe Werkpakken Drillen Colberts Drillefi Broeken Slagersjassen Markljasson Kleeding voor LAND-, TUINBOLW en ZUIVELFABRIEKEN. Langestr. 36, Alkmaar. Stofjassen fyoor Hierei en Dimes) Motor jassen Motorbroeken Ketelpakken Graila advlezan bij hat aankoopan van Auto'» Onderricht In het chauffeuren TtHir liKHRN MRBKUKI.I» KltKII. DEPÓT „NUTRICIA"-ARTIKELEN met Qohoo! nieuwen bijzonder veordoellg spaarsysteem, vraagt voor de provlnele Noord-Holland Salaris en provlslo f 2000.— tot f 3000. ZIJ, dia met deze branche bekend zijn, genieten de voorkeur. Brieven met uitvoerige inltehtlngen es opgave van refereitlls onder M 161 aan het bureau van dit blad. W N E D E n K O O n N SCHOUTENSTRAAT, TE KOOP: op Colllwgs-asaen. Te bevragen bij A f', RÖZENHART» Zadelmakerij, Achterdain G 1. Te koop gevraagd K«cn pr«iH«iimiKvai*»). Aan ledingen Hoogllrsst fi Vü"W .f? liSiiiiaiiiiïSu^ DK .unsTi nüuwi LAAT 103, Aanbevelend, Tel. 342, Disponibel voor den kost Te bevragen bij C, BOMMEZIj, itompetereis. WIJNHANDELAREN PRIMA ROODE TAFELWIJN I 1.39 p. Hatch PRIMA WITTE TAFELWIJN I LBO p. Il.toh. Dépöt van Wijnen te Alkmaar AANGEBODEN. Brieves onder no. F 156 bur. van dit blad. TE KOOP pLm. TOO «Inks sleeve Imltntu inieZakktn, Brieven onder K 159, aan bet bureau van dit blad. AJcontant tev koop gevraagd een goed onderhouden AMERIK. ORGEL. Brieven met opgave van prijs, merk, asltal registers en/, onder no. H. 150, bureau v. cl. blad. eu alleen ie ttnms*o to rnJjacfs kantore KENTENIETtSWONINO «et mnoicn Tula, gelegen mooiste punt Oecstersiogel. Aanvaarding spoedig. f/ 10.000. ÜEERENIHUI9, Spoorstraat met verschillende kamers. AanVaardiflg Juni of eerdert,/ 11000. HEERENKUIS, Spoorstraat, met. kantoor en flink open lokaal, voor alle doeleinden geschikt, 12JSÜ0. Aanvaarding Juni. Flink HEERENHUIS bij het Spoor, 6500. Aanvaarding onder gestanddoening der huur. HEERENHUISi Voormeer, met grooten Tuin en aparte bovenwoning 8000. Spoedig te aanvaarden. FLINK BURGE RWOONHUIS met veel grond1, Verdronken oord. Aanvaarding naar overeenkomst, 4000. Flink WINKELHUIS met Steeg, Laat. Aanvaarding naar overeen komst, 3500. VLEESCH- en SPEKSLAGERIJ op een flink dorp, beste zaak, wegens verandering van zaken. Koopsom 7000. Flink BURGERWOONHUIS met mooieu Tuin te Heiloo, bij het Spoor, f 35U0. direct te aanvaarden. Hy potheek beschikbaar. BOERDERIJ xnet 2 H.A, zeer vruchtbaar Weiland, prachtig voor fabriek of anderszins Alkmaar. Koop- legen aan groot vaarwater. Koop- eom 18000. Aanvaarding direct. Inlichtingen lederen werkdag. Niet op Zondag bij; A. v. DIEPE N, Ma kelaar, Spoorstraat C 3, Alkmaar, Telefoon 574. TE KOOP: PRACHT VILLA te Bergen. en daarom éón der volgende Candidaten HET BESTUUR DER VRIJZ. DEM. VER. .VOORyiTQANQ". voor den kost en den hooibouw. W. LODDER, Neordervaart, Stom- petoren. Zuivere verscke mooie Kl«ren IS ctfranco geen breuk of dsico, levert H. OLDE—HENGEL, Ootmarsuns (O vrij vau surrogaat, zand of stelen, 11 per pond, 80 ©ent per ene. C. Pf. VAN DER STOK, Kweere- pad 3, b. b. Badhuis. te ALKMAAR op Wvennlng t4 Mei H.s., in de li a r in o'n i e van Kijkdag alleau en uitsluitend op Dinsdag 13 Mei van 1 tot "4 uur. De verkoop op het Hof op Weo'usdHg 14 Mei vangt aan des morgens 10 u u r en die in de Har monie des namiddags 1 uus». Tus- schen 5 en 6 u u r zal worden g e» pauzeer d. APPEL MATTHYSEN, beëedigde Makelaars en Ondsrnemers van publieke verkooplngen. 2 versnelling cardan, geheel in goe den staat, prU» 1 SM.^MAQDA- LENENSTRAAT 14. Hiermede wordt aan de eteal- hebbers der Onderlinge ürandwaar- borginsatselinpplj genaamd „Scher- nieer's arsndcantrnci" voor gebou wen ter kennis gebracht, dat bij da op 7 Mel j 1. gehouden stemming voor Directeur van bovengenoemde Maatschappij, benoemd il de Heer G. KRAMER OLIJN13, Inplaats van den Heer C. OROOT Cz„ welke ■lt zoodanig heeft bedankt. DE DIRECTIE. TE HUUR (itloinniaiNrU) aan het Kwisisn- j ad I e «aiivaaiVi 10 Mei 1919. I l bevragen bij H. WOLZAK Cl*., Oudegracht b/d Brlilensteug. Te.kuap nsst prKufctS» FBOMT, In een der drukste straten van Alkmaar, Br. Ifett. A, Advert,-bureau, Hoog straat B 4, Alkmaar. bruin-rood leer Huiskamer- Ansieubleaaent, eiken linnen kast, spiegel en schilderijen enz te koop aangeboden. Helderscheweg 19. door W. O. E. VALK; Houttil. I RIC1A" ROOMBOTER OLIVER JURGEN'S PLAK A CC COSA SOLO I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4