DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. I F®. 112 1919 DLIN8UAC 19 MEI. Dit numiMr be«««at uit 2 bladen. Hon&erd een en twintigste Jaargang Boze Courant worilt eiken avond, behalve| opj Zon-J en Foostdagon, uitgogov.en. Abonnementsprijs bJJ vooruitbetaling por 3 maanden voor Alkmaar f franco door het ge- heelo Kijk f T.90. Afzondorlflke oii bewflëuummers 5 Cents. Per regel f 0.15. B{] groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEKMs. COSTÉli |ZOON, fVoofdam C 9. Biim onland. Gemengd Kieuw». v Telefoonnummer 3. «■H Prijs der gewone Advertentién In Rprllja 1$ gisteren do Nationale Verga dering bijêcflgdtodWfl. Minister-president Scheldemnnti weer er op, dat aan de beraadslagingen een dik1 ge~ adirifi tem grondslag ligt waarin honderd uiikeifii beginnen irtel tie woorden Dijttsdi» lind ziet af vailenz. Deze afschuwelijk moorddadige woorden aidas Sdmidcmann, waarmede r'fi toaatm- mirtg tot een meedoogcnlMte vfidbrakiigling rn (Te Instemming met het tot slavernij bren gen van een groot volk moeten worden afge dwongen, dit bock mag niet het wetboek der toekomst worden, Wij hebben tegenvoorstellen gedaan, zullen er nog meer doen. Wij toeschouwen net met uwr goedkeuring als onze heilige taak 'om1 Jtot onderhandelen te komen. de opvatting der rliiksregeering onaann«ue* lijk, zóó zelfs, dat fk nog nlel Kan geisavcn, dat de wereld zulk een wetboek zou kunnen verdragen zonder dat uit mMlteenea keel® uit alle landen, zonder onderscheid van par tijen, de kreet opklinkt; Weg met dit moord dadige plan. Hftr en daar doet zich retdi het begrip gelden vaA een gemeenschappelijke verplich ting tegenoycr de fiicnschheld, o.a, in dé öeü- tvalo landen in Italië,» in Engeland an vóór alles ook in hel socialistische Frankrijk, Ik dank allen, uit wier verontwaardigd- hart het geweien spreekt. Ik ben dankbaar voor, en ik ««antwoord haar met onvergankelijke aan hankelijkheid, de uiting van irouw, welke ons luist thans uit Wèenrn bereikt. Broeders in Dtiiisrh msteuriik, die mok in de meest don kere uren den. weg naar het gemmisdiapa- Volk niet vergeten', wij groeten en danken u en blijven u trouiw. wij kennen onzen, weg, doch over deze voorwaarden mag hij' niet lei den, Ondersteunt ons bij het tot stand toren- gen dar onderhandelingen: laat niemand ter wrrek! er ia twijfel over dat ge met ons één' Volk zijl, een. wachter voor de toekomst van mtnjM Lnd i eerlijk Bus oen martelaarschap zijn al."Wij strijder» ou/e kinderen en kindskiluleren. F.en eensge- Bet voor zind volk.kan veel; wl| weten, en zullen eerlijk duigen, dat de Mam-iule vrede niet meer, wi]-willen vrede, Wij' keeren ons met afschuw al van den jnrailam Wee degenen, die den oorlog heb onge in a na vertiagcn, zij het met afschuw af van den jarcrilangon moord. ■gjjpBrikfiiM roepen Dorh driewei f wee dtgenen, die thans den werketijken vrede slechts met één dag. Wanneer Ik, aldus SChafchinaun, hier da vertegenwoordigers zie van alle Duitsche sln.niinva en landen, nnnst de mannen der onbedreigde, die uit de bedreigde gebieden, welke wanneer de Wil onzer vijanden tol •we' won li, voor de laatste maal als Duit scherm onder Dultsohere de zitting /.ouden bij wonen, dun voel Ik mij van ganseher harte één rod U in dit uur, hetwelk alcchls één ge bod kuit wij honeen tezamen, wij moetan bij elkaar bi ij ven. Scht'i.iemann adhtto door dit vredesverdrag 60 milllocn nienscheii tot dwangarbeid ver oordeeld terwijl hun eigen land tot gevangen kamp wordt gemaakt Het kerkerbeeldi i» van de buitenwereld te worden afgesneden, zon der pi hepen,* zander Idn-ls, scoudm koloniën, zonder toulteniandsche ncdenrcttingcu or Rechtsbescherming, zélfs zonder lyclit om me de te wnten bij hej, vaststellen der prijzen voor onze als schatting te leveren goederen. De minister-president hekelde verscheidene bepalingen uit het vredesverdrag en vroeg: wat.kan een volk beginnen, waaromtrent wordt'bepaald, dat het voor alle verliezen die de Geassocieerde regeeringen en. haar land zaten tengevolge van den oorlog hebben gele den, verantwoordelijk is? En, aldus Scheidemann, omdat misschien al deze kluisters, deze vernederingen, deze uitplundering nog' niet voldoende zijn om alle gunstige vernictigingsmógelijkheden in de toekomst ten nutte te maken, wordt ten slotte- de voet in den nek gezet en de duim op heit oog gelegd door deze gruwelijke onderdruk king van kinderen en kindskinderen: Duitsch- land verplicht zich alle wetten, bepalingen en verordeningen in te voeren, dfe noodlg zouden kunnen zijn om de volkomen uitvoe ring der bovengenoemde bepalingen te - ver zekeren. Wordt dit verdrag werkelijk onderteekend, dan is het niet Duitschlands lijk alleen1, dat op het slagveld van Versailles blijft liggen; er naast zullen als even edele lijken liggen: het zelfbeschikkingsrecht der volken, de onaf hankelijkheid' der vrije naties, het geloof aan alle schoons Idealen, onder welker banier de Entente voorgaf te strijden en vooral ook het vertrouwen op de trouw aan verdragen. f hans schijnt hot wel, zoo vervolgde de mi nister-president nog, alsof het bloedige sla, veld vatt.de Noordzee tot de Zwitserse grens nogmaals te Versailles is herleefd, als atrcifcii spooksels over alle lijkheuvels nog een laalsten strijd van haat en vertwijfeling. Toen Scheidemann het verdrag onaanne melijk noemde gaf de geheele vergaderfng daarmede lulde haar instemming te kennen. De Pruisische minister Hlreck verklaarde vervolgens, dat de vertegenwoordigers yflü alle Duitsche staten llevt i den dood dan de slavernij wcasdien. De voorwaarden, aldua de minister, welke dit vredesverdrag ons wil opleggen, zijn zelfs door het meest opofferingsgezinde volk niet ie dragen. De uitvoering is een onmogelijkheid, daarom is dit vredesvoorstel onaannemelijk Wij. zijn het hierbij eens mei de fljkaregusrlng. Wij staan eendrachtig en aaneengesloten ach ter haar. Wjj betuigen haar la dit uur ons volste vertrouwen, De voorzitter der Pisltsdis vredendilegatle tc Versailles, graaf BrockdorfMOmtzate beeft Clcmenceau weer' range nota's doen toeko men. Hij heeft zijn voldoening uitgesproken over de erkenning ven. het beginsel der spoedige terugzending vau da Duitsdie krijg»» en burgerlijke gevangenen. Het strookt met de opvatting der Duitsche vïedasdelegatifl de bijzonderheden, der uitvoering aan tea fety* zoudere eommi&sia over te ïltaft e® de mtx» ningsveïsehille® of do önduiddMheid vau sommige püflteo kunsten verdfentf wor den. De Duitsche delegatie acht het uoodza- kelijik, ook die burgerlijk: S3 militaire gevan genen welke wegens een ander dau discipü- uuir misdrijf gevangen zijn onvoorwaardelijk naar Jmis te zenden. Voor het overige consta teert ele delegatie, dat sommige bepalingen eenzijdig ten gunste tfan de geassocieerde re* geeriugen zijn vastgesteld1. Er /moet luj déze kwesties volkomen wederkeerigheidl 'kernen m ér moet groote waard® aan warden gehecht, dat alle inleidende kwesties vóór het vervoer feitelijk begint reeds zijn opgelost. De 'Duitsche delegatie stelt daarom vopr, de commissoriale beraadslagingen, over do ^burger en militairs gevangenen reed» thans, gescheiden van het vudereolok vraagstukken- to laten beginnen, walk .Voorstel nader gemotte mrdl werd. Om ra'enej van hhiaesilaadsdic palitielc moet Duitodiland er de grootste wamde anti hechten, dat de Duitsdie militaire urn b:irgcr- gevangenen zoo ordelijk mogelijk amr hun, vaderland terugkeem m daar met den grootslen spoed wo-ir in hot ccvmomisdio le ven te werk ivorden 'gesteld. De Duitsche vrettesddegatlc acht het doel matig,. nis de voornóemde commissie" zich dus ook bezighouden met bet vraagstuk, iu hoeverre do geawcieeffdo regeeringen Dultschlaod in dit opzicht kunnen helpen en tegen vergoeding van de tosten vóór dr te rugzending de gevangenen b.v van geheel nieuwe onder eu burg^bovenkleaiiug eo sdioeisei voorzien. Evettmsn heeft graal BrockdarffHRantzau hot door de Dultachc regeering opgestelde ontwerp voor een regeling van dc internatio nale fiebeidswetgeving overgelegd. Pb D'nmdir regeei iug is het met de gcav stsfcrreie regferingen eens. dat mei' aan de arbeidcrakwestlc" de grootat mogelijke aan dacht moet wijden. De op d'lit gebied door de arbeider» van alle landen telkens weer gestelde e.lschen van ao- eiate redltvaarid'ighefa worden »lechta ten dee Ie In hoofdstuk 13 der vredé»voorwanrden van de geassocieerde regeeringen, I einde lende over de organisatie vau den arbeid, In eisclien zijn in het Duitsdie rijk met beginsel erkend Deze eisclien n de arbeiüej ;ds verwezenln! gemeen als voorbeeldig geprezen wordt. Om clji hulp van de arbeidersklasse voor liet grootste deel reeds verwezenlijkt op een wijze, die al ze in het belang van het gansche menschdom overal te kunnen toepassen, is het gewenscht, het ontwerp der Duitsche delegatie te aan vaarden. Wij, aldus Brockdorrf Rantzau, be schouwen het als noodzakelijk, dat alle sta ten zicji met deze regeling vereenigen, ook al behooren, ze niet tot den volkerenbond. Om de arbeiders, voor wie de voorgestelde ver beteringen bestemd zijn, aan het tot stand ko men van de bepalingen te laten meewerken, acht de Duitsche delegatie het noodig om nog tijdens de vredesonderhandelingen te Ver sailles vertegenwoordigers der nationale ar beidersorganisatie bijeen te roepen, om over de besluiten inzake internationale arbeids wetgeving te beraadslagen. De Duitsche delegatje acht het verder doel treffend de besprekingen op dit congres van de volgende basis te laten uitgaan: ae beslui ten van het internationale congres van vakver- eenigingen, te, Leeds gehouden in 1916 en de besluiten van 'het intern, congres van vakvor.- eenigingen te Bern (5 tot 9 Februari 1919), waarop het program voor de internationale arbeidswetgeving aan de Parijsche conferen- wij als bijlage ten, die werden -aangenomen door vertegen woordigers der vakvereenigingen in Bohe- men, Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Italië, Canada, Noorwegen; Oostenrijk, Zwe den, Zwitserland, Spanje en Hongarije. Bii deze nota is een uitvoerige memorie van toelichting gevoegd. Het blijft nog altijd de grooie vraag of de Duitschers het vredesverdrag zullen tcekenen. Reuter verneemt uit Londen, dat indien DultediJnud dc vredesvoorwaarden diet aan vaardt, hetgeen men te Londen onwaar- jjj. iland dte voorwaarden van den voor scliijnlljk acht, alle militaire re, de Geallieerde legers zijn getro rukken, gelijk zij zulks hadden' gedaan wan wapcimtllsbmd plet had aangenomen. Uit Parijs wordt gemeld, dat naar ver luidt het voornaamste verschil tuasehen de opvatting van de Geallieerden en die van, de Duitsdiera tcfl aanzien van den Volkenbond hierin bestaat, dat de Duitschers een congres van staten en een- -internationaal parlement voorstellen, .KORTE BERICHTEN. Dts hoofdredacteur van tfo Mittngzel- tung heeft met een op den voorgrond tredend lid der entente-missie een onderhoud gehad om V (tan.cl uit!' t n thiitsclkOo. •nmi- bij Duitschland. Dexe dedde nuk. aal de kwestie der aansluiting formeel was afge daan. Il'et vutood ia editor nipt duurzaam De entente zal in de eerste plaats ter ver goeding den toestand van buitsdi-Oosten- rijk op financieel en oeeouomisch gebied met mildp hand weer in het rdne- brengen, met name de verdeeling van de oorlogssdiuldeu over allo staten, die hl dt plaats van de mo narchie getreden zijn. Zoo 'D -0. pp aanslui ting blijft aandringen, zou do entente ten einde voor verseheiden jaren do grenzen te- fen Duiteddand beschermd te krijgen. D.-O. unnen bezetten, De aansluitmgspolitiek beraodlijkt dc positie van Duitsdilaud en ia dan ook van Duitsdi patriottisch standpunt onbegrijpelijk. Wilson eat Belgis vermoedelijk bezoe ken, ook in verband1 met oen plan om Ant werpen tot Amerikaamche handelsbasis In Europa te meken, In Britse Mruliê behaalden de Engcl- aclicn een voordeel op de troepen, uit Afgha nistan binnengedrongen. Bij d- Voringeerdw porfewntsvtrh:*- eingen behaalden de rcgeer ingspartjjen de overwinning. In Frankrijk heersdit grnote ontevre denheid ovet do financicelB bepalingen In het vredesverdrag. Zwitserland dscftt ala oêvenrtaat ver tegenwoordiging In dc commissie tot her ziening van dc Rijnsdieepvaartadto. De unti-bolsfewistiscke beweging in de Oikrajitw breidt zidi ml. De V, S. erkennen du onafhankelijkheid van l inbind, De Duitsche journnlislea in Frankrijk worden nut uitzetting bedreigd. t Leipzig is door de regecrlngsiroepen bezet. In ftelgiö-duMrt de ontstemming voort. 't- Zuid-Tyrol zal bij Italië' worden ge voegd. LIJN-, KOOL- EN ANDER ZAAD. De minister van landbouw heeft lijnzaad, koolzaad, raapzaad, boterzaad en deaerzaad afgevoerd van de lijst der producten, welke ingevolge btschikking van 9 December 1918 door de burgemeesters moeten worden in be zit genomen, voor zooverre zij niet vrijwillig aan de regeeringscommissarissen, belast met de rijksrgaanverzameling, of hun gemachtig den of eenige andere door den minister aan te wijzen autoriteit werden afgeleverd; ingetrokken de bij beschikking van 9 De cember 1918, voor lijnzaad, koolzaad, raap zaad, boterzaad. en dederzaad uitgeloofae prijzen, maximumprijzen voor den kleinhan del en vastgestelde distributieregeling (afle veringsverbod) •ingetrokken zijn beschikking van 2 Januari j.l., houdende vaststelling, eener zaaizaadre geling, voor zooverre zij op de eerstgenoem de producten van toepassing was. EEN- NIEUW CREDIET. De Regeering heeft een nieuw buitenge woon crediet gevraagd- van 86 millioen gul den ter voorziening in dc uitgaven, die als gevolg van de nog voortdurende buitengewo ne omstandigheden door het departement vau oorlóg, moeten worden gedragen en niet uit de z.g. vredesbegrooting bestreden kunnen warden. MILITAIRE-PENSIOENIEN. Naar men verneemt, zal do nieuwe pens! oenwet het beginsel huldigen, dat aan alle militairen, die na een bepaald- aantal jaren voor pensioen in aanmerking komen, ste,ds zal worden gegeven anderhalf procent van het traktement, dat genoten wordt op het oogenblik van pensionneering, vermenigvul digd met het aantal dienstjaren. DE BROODPRIJZEN. Vanwege de Landelijke Crisis-commissie uit het Bakkersbedrijf wordt meegedeeld, dat zij naar aanleiding van een verzoek van den Christ, en R.-K. Bakkers-gezellenbond beslo ten heeft aan alle bij haai aangesloten pa- troonsvereenlgingen te advlsecren bij de be paling der nieuwe broodprijzen rekening te houden met de fiuamieele moeilijlheden, waarin op dit oogenblik de werknomersge- zinnen vu keet en, zoodal Verhooglng der loo nen noodzakelijk is. De broodprijs moet, vol gens het oordeel der commissie, zoodanig worden gesteld, dat daaruit mede de noodza kelijke loonsvcrhooging voor de bakkersge zellen kan worden besreden. IDE ONDERWIJZERSSALARISSENv De heer Snorde llenkcmans heeft een amen dement Ingediend, dat de bedoeling heeft, het mogelijk te maken dat gemeenlebesturen en besturen van bijzondere scholen1, voor eigen rekening, een verliooging van salaris -toekennen aan onderwijzers, die een bevoegd heid bezitten1 tot het geven van middelbaar ouderwijs. Zou liet verboden worden aan de gemeen tebesturen en schoolbesturen uit eigen,, midde len het bezit dezer akte afzonderlijk te belco- nen, zoo zou het M. U. L. O. de medewerking dezer bevoegden in bet vervolg zeker moeien missen en daarmede verliezen een onmisba- reu «leun voor zijn optwildseüng. VLIEGDIENST OP NEDERLAND EN OP INDIë. Het Haagsche Correspondentleburcau meldt: Naar men ons van bevoegde zijde mede deelt, liceft'dc Nedirlandscli-Engclsche Tech- nisclic Handelsmaatschappij als vertcgcn- feregelden vueg- rieicen, op te rich ten voor bouw cu reparatie van vliegtuigen. Als alternatief is aangeboden de levering van vliegtuigen voor den bedoelden dienst en het optreden als technisch adviseur bij dien dienst en bij de fabricage. Genoemde maatschappij' is daartoe geleid door de overweging: dat in de toekomst oen geregelde vlïeg- dicnsl voor Nederland en koloniën een driu- gendo behoefte zal zijn en onschatbare voor deden zal aanbieden; dat zulk een vllegdii nst kan dienen voor: 1.. snelvcrvocr, van posi en passagiers tus- sclien twee ver van elkander gelegcu plaat sen; 2 vervoe r over kortere afstanden van zn kenlfeden, die woonachtig zijn buiten de plaat» vau hun bedrijf (forensen); dat in Ncderlamisch-ludië zulk een vlicg- rliensl In -vendieri nog van groot belang kan zijn 1. voor het vervoer van ertsen van groote waarde met zware langzaam vliegende ma chines van af de vindplaats naar dc plaa» waar zij worden verwerkt; daardoor zal de exploitatie van moeilijk te bereiken mijnen in «en-geheel nieuw licht komen; 2 voor exploratie en opname van moeilijk bereikbare landstreken, waarbij vooral de fotographle van dienst' kan zijn; dat voor de oprichting van een maatschap pij voor een gcrcgcldcn vliegdienst regee- ringscontróle van buitengewoon belang is om invloed uit te oefenen op het type der vliegtuigen, zoodat deze in tijd van dreigen den oorlog kunnen worden bewapend, daar het onderhoud van een groote luchtvloot voor oorlogsdoeleinden in. de toekomst drin- ;end noodzakelijk zal zijn, doch in vredestijd iet budget te veel zou belasten: dat een geregelde vliegdienst afhankelijk is van de medewerking der regeering, zoodat 't niet wel mogelijk zal zijn, kapitaal te vinden voor eene maatschappij tot exploitatie van den vliegdienst, indien deze niet gerugsteund wordt door de regeering dat het dringend noodlg is, dat zulk eene maatschappij beschikt over een of meer vol:. ledig uitgeruste fabrieken in Nederland zoo wel als in Nederlandsch-Indië. HET DEVENTER DAGBLAD De heer Kolthek, lid van de Tweede Kamer, heeft de volgende vragen gericht tot de minis ter van Oorïog en Justitie: Le. Is het juist, wat door de directie van het „Deventer Dagblad" wordt medegedeeld, dat de militaire autoriteit daar ter plaatse haar neeft bedreigd met schorsing van genoemd blad, indien cr in een polimiek tusschen een der sectie-commandanten van de burgerwacht ter plaatse en den heer Roemer deze laatste nogmaals gelegenheid gaf zijn meening in het blad. tc verkondigen? 2e. Zoo ja, achten de ministers het dan niet dringend noodzakelijk dien militairen bevel- hebben tot de orde te roepen ten einde de vrij heid van drukpers te beschermen? 3e. Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, mag daaruit dan worden afgeleid, dat liet den plaatsetijken militairen bevelhebber is toegestaan preventieve censuur TOELAGEN VOOR VERLOFSPER- SONEEL. fX> algemeene Jaarlijksche toelagen, welk# aan het ver ofspersoneel worden toegekend, dal zich vrijwillig ter beschikking van het le gerbestuur ïceft gesteld, bedragen voor den rang van: kolonel 700; luit-kolonel 600; mijoor 500; kapitein 400; ccrate-l ui tenant 300; tweede-luitenant 250; adjudant- Tmderofficicr of vaandrig 100; sergeant- majoor -75; en sergeant 50. Deze toelagen worden genoten door het verlolt person cel, dat zich verbonden heeft zondêr tot die verbintenis krachtens wettelijk j'Oi 'In n Ie zijn verplicht, en da! in dienst la, nadat dc termjjn van de wettelijke verplich ting is verstreken. Het personeel van den vrljwilllgec land storm geniet deze toelagen niet. toe tc pa ca en zoodoende de willekeur tot wet te verheffen. ONEENIGHEID OP F.EN VERGADERING VAN COMMUNISTEN. Aan het slot der vergadering van de afd Rotterdam van de Communistische Partij belegd naar aanleiding van de a.s. Gemeente raadsverkiezingen -Tcwam, naar,het Roti. Nbl. meldt een zekere Leeman, lid van den Arlvid'ii a.id(?3. Rotterdam, in debat met den spreker L. d, Visser. Nadat deze hem be antwoord liad, wilde Leeman van repliek die nen, doch de voorzitter voorkwam dit door de vergadering te sluiten. Dit was niet naar den zin van het lid van den Arbeider3raadf?); daarom sprong hij op het podium en wilae van daar het woord gaan voeren. Nu ont stond een groot tumult, uitroepen van: Slaat hem dood en dergelijke weerklonken, terwijl een aantal meer heet gebakerden hot podium bestormden en Leeman te lijf gingen Deze werd hierbij bloedend verwond, terwijl de verwarring nog grooter werd toen men plot seling het licht uitdraaide. Het werd een schelden en razen in de meest krachtige ter men, zoodat 'ten slotte de politie zich genood zaakt zag de zaal te ontruimen. GEVECHT MET SMOKKELAARS. Men schrijft uit Lobith dd. 12 dezer: In den afgeloopen nacht is alhier een for- meele veldslag geleverd tusschen een groot aantal smokkelaars eenerzijds en sQldaatkomr- miezen en rijksambtenaren anderzijds. Het ge- wcervuur was geen minuut van.de lucht. Ten slotte bleven de 1 aalsten meester van het ter rein. Zeven smokkelaars werden gevangen ge- nomen. Een groote hoeveelheid smokkelwaar werd in beslag genomen. O EVOLGEN VAN PRIKKELLECTUUR. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is in dc kantoren van Q. en R., In do Willem- straat te Heerlen, ingebroken. Uit een geld kistje in de brandkast werd 666 ontvreemd, 't Gelukte de recherché Zaterdag een der die ven, den 17-jarigen W. S wonende te H., te arresteeren. Op hem werd 372 bevonden Hij bekende volledig de gepleegde inbraak en wees levens zijn medeplichtige, eveneens -een 17-jnrlgen, aan. Sensatie-romannetjes van Lord Lister blijken het hoofd der jongens op hol te hebben gebracht. BOSCHBRAND. Vermoedelijk door vonken uit een locomo tief werd gistermiddag een dennenbosch, ge legen aap den spoorweg AlmeloBome, op het Tusveld te Borne door brand vernield. Het bosch, meer dan 1 Hectare groot, was eigendom van den heer J. Lammertink aldaar. DE HEER TER HALL GEREHABILITEERD. Naar aanleiding van het verhandelde in zake de kermis in den gemeenteraad van Schoterland, deelt de heer J. L. Coppejans, secretaris van den Bond van Kermisvakge- nooten, aan de Tel. mede, dat niet de heer Ter Hall, doch hij aan den gemeenteraad het bewuste telegram had gezonden, waarin me degedeeld wtrd, dat de minister opdracht had gegeven, de bexende circulaire van den in specteur der volksgezondheid betreffende het kermisverbod in te trekken. De heer Coppe jans had n.l. van den heer Ter Hall verno men/dat de minister den commissaris van de koningin opdracht had gegtven, de aanschrij ving zoo mogelijk in te trekken cn had zien (oen de vrijheid veroorloofd, dit aan den ge meenteraad te telegraeeren met weglating van iar De gemeenteraad van Schoterland zou Vrij dag besluiten, omtrent het al of niet doorgaan der kermis te Heerenveen (op Pinksteren) en wel naar aanleiding van de bekende circu laire van den inspecteur der Volksgezondheid. Het Kamerlid Ter -Hall had aan den gemeen teraad een. telegram gezonden, meldende, dat de circulaire op order van den Minister was ingetrokken en de kermissen dus konden doorgaan. B. en' W. hadden zich direct tot den commissaris der koningin gewend, die de woorden „zoo mogelijk" en met ondertee- kening van 's heeren "Ier Hali's naam. COURANT mt I v I, ,3 V. b -i I niaolm Hniizlolereiinleolionnri nln ïffiflnnfftll. Ifei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1