DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Jguw Leven" pUrpta". Concert de groote zaal ?oo Jarmonie", He. 113 1919 WOBNSDA G 11 MEI. FEUILLETON. op Donderdag 15 Mei 1919 5! Oil numnw bNtaat uft 2 Waden. Honderd 6611 611 twintigste JaargSfflg Doze Courant wordt olken avond, behalve op Zou- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f ÜWM», franco door het ge- heele Rp f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. BJ) groote contracten rabat. Groote Jletters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij jv/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Ztijn idee. Binueuland. 's avonds 6 uur precies. m Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Na de rede van minister Hlrsch heeft in do Duitsche nationale vergadering de socialist MtiHer er op geweren, dat allen in Duitsch land hoopten op Wilson, die den vrede van het recht belootde, Thans nu Duitschland weerloos is, willen het Fransdie militalfisme en het Engelsch kapitalisme hun plannen verwezenlijken en ons in politiek en econo misch opzicht tot slaver Jij brengen. Wij sociaal democr m ;naldus Mftlter, kunnen een vrede van het recht verlangen, want wij zijn, toen de tnilitéire positie van Duitsdiiand gunstig was voor een vrede door vergelijk opgekomen. Hij kwam vervolgens op voor het zelfbeschikkingsrecht, bepleitte de aansluiting van Duitscli-QoSteurijk eu eisch- te, dat de onderhandelaars te Versailles inet alle macht doorzetten, dat geaa- deel van het Duitsche volk van Duitsdilund wordt afge rukt zonder dat er stemming over wordt ge houden, iDlt vredesverdrag, aldus Müllear, te ondra gelijk en, onvervulbaar en daarom vgor ons onaannmelijk» Wij staan met deze opvatting, aldus de socialistische afgevaardigde, niet al leen, want Zondag heeft de Nédei laudselve socialistische leider Troelstra te Nijmegen eveneens verklaard, dat dit vredesverdrag voor het 'Duitsche volk onaannemelijk is en niet alleen over Duitschland maar over de geheele wereld ongeluk zou brengen-. h tinge ■de MtjHeor dat Wat de financieele verplichtingen van Duitschland betreft beti wanneer dit verdrag tot wéï wordt de groote massa's van het volle langs de straat gaan bedelen. Een volk dat zoo behandeld! wordt moet ook een gevaar voor zijn naburen zijn Wijl eischcn, dat voor hét verdrag voor goed wordt aangenomen da volken,' zelf gevraagd worden. De centrums afgevaardigde Gröber wera er vervolgens op dat jn het verdrag van de punten van Wilson geen spoor te bekennen viel. Dat is woordbreuk in den vollen zin van het woord. Frankrijk heefi een productief Duitschland noodig, dat door zijn offers de ontredderde financiën van Frankrijk weer kan herstellen. Engeland wil een lastigen concurrent kw:;ft raken en verlangt dus een economisch zwak Duitschland. Alle voorwaarden, die Duitsch land economisch op zoo ongehoorde wifze ver zwakken, doen afbreuk aan de Franscbe oor logsdoelen. Zulke vredesvoorwaarden zijn dus zelfs van 'het standpunt van onze vijanden uit onvervulbaar. Van den eisch tot uitlevering van den kei zer en een aantal politieke en militaire leiders eelde spreker. Geen Duitscher mag volgens eeuwenoude rechtsbeginselen aan een buiten- landseh gerecht uitgeleverd worden. De vre desvoorwaarden vormen een vrede door ge weld» Tegen het dreigende geweld'zal niet slechts het Duitsche volk maar de geheele mensch held voor zoover zij' zich een vrij oordeel voorbehouden heeft, met beslistheid protestee ren. De Roclaliste mevrouw Bfihh herinnerde vervolgens aan het lijden der Duitsche vrou wen en deed een beroep op de zusters in de geheele wereld om eensgezind ie protesteeren tegen dit vredesvoorstel en zich aan te sluiten in den strijd voor een rechtvaardige vrede. 'De democraat Haussmann protesteerde Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 48) „Ik Wist wel, dat ik dit zoo goed bedacht had!" riep Madame de Juines zegevierend, „en dat u zich maar behoefde te vertoonen, waarde Graaf, om haar onmiddellijk tot in keer te brengen Lionel sloot dé oogen en fjecd ze weer open, als om zich te overtuigen dat hij niet droomde. En, terwijl hij toen het hoofd een weinig voorover boog, sprak hij tot Made moiselle de Saligneux: „Maarals dit nu alles zoo is,..,. Wie was dan die Théodore?" Zij schoof ook wat dichter naar hem toe en antwoordde, zacht voor zich hem spre kend: „O, Théodore?,.a Zal ik u dan eindelijk eens ophelderen, wie Théodore was? Dó heer Théodore is 'n eigenaardige persoonlijk heid, waar ik dan altijd Zoozeer van vervuld 'ben, dim ik vrees en die toch niet bestaat! Maar 't is waar; hij luvft beslaan. Het was mijn teckcnlccrnaf Rood als een kraal was hij en hij bad een platten neus. Ik had vree set jk 't land aan hem en hij aan mij. Hij kon mil dan ook gevoelig op de vingers tikken. Hij is nu al zes jaar dood en nog zie ik hem voortdurend voor mij. Hij liikt inij een ge heimzinnig, almachtig wezen, dat steeds maar om mij heenzweeft, als een booze geest, en wien ik dan óok van al het onaangename ver dsök, dat ffijj Gvettait, All psjja paard eveneens leu krachtigste en wees er op, dat men de door het huidige verdrag niet opge loste kwesties het onderwerp vau latere over eenkomsten zal doen vormen tot het aanne men; waarvan Duitecldaad thans reeds ver plicht is, Na hem volgden nog tal van sprekera, die allen het verdrag onaannemelijk verklaarden. De. onafhankelijk socialist liaase zeide dat de wereldrevolutie in aantocht is, dat zij het menschdom bestrijden zal mi het vredesver drag dat men Duitschland op zijn dak wil schuiven zal wegvagen, De regeering, aldus Hm«e, dringt er bij het volk op aan, zich om haar heen te scha ren. Fr behoort een groote mate van verme telheid toe, deze dringende vermaning op het ©ogenblik uit te vaardigen, waarop het Duit sche proletariaat door dezelfde regeering wordt uitgetart op een wijze, als tot nu toe nooit het geval was. De voorzitter Fehrenbach noemde hot ge heel een krachtige eensgezinde betooging der geheele voLksvategenwoordlging tegen den vrede door geweld', dien men Duitech» land wil dioteeam in dit uur, aldus Fehrenbach, herdenken wij dankbaar al bet schoode eu goede en Idieelc dat onze groo ouders ons liebben achtergelaten en wij etnee [ken onze kinderen en kleinkinderen liet ons niet tê verwijten, idat wij hen aan nood ai ellende moeten overleveren. Wij hadden op een volkenbond gehoopt, doch dit verdrag ia daartoe gem inleiding» Het is de vereeuwi ging van den oorlog. Fn thans, aldus rehrenbach, wend Ik mij tot onze vijanden en zeg; Ook in de toekomst zullen de Duitsche vrouwen kinderen harm, en deze kinderen zullen de slavenketenen verbreken en den smaad weg wikscheo Voor ona geldt evenals in dagen van geluk, ook he den hèt woord hetwelk nimmer deuitdruk king van zelfzuchtige aanmatiging doch van innige ligfde voor ons vaderland! was: Deutechlarid, Deut&shlandi fiber alles, fiber alles in der Welt. Zoo is deze bijeenkomst ten slotte een eens gezind protest tegen de vredesvoorwaarden geworden» De Duitsche bladen houüm daarover na tuurlijk geestdriftige beschouwingen m wij zen er op, dat Haasó in de Nat. Verg. ver klaard heeft, dat zijn fractie weigert, eventueel de regeeringstaak over te nemen om den vrede :ekeu groote, vonders het -is de te teekmen Volgens een telegram uit Berlijln stemming in het Duitsche volk ten van de eisehen der entente zeer gekenterd. Een golf van nationaal besef gaat over het land, die te sterker is omdat hij samenvalt met de verflauwing van de radicale bewe- de teleurstelling in het geloof aan den ouden leider is nu een groote teleurstelling fekomen in het geloof aan Wilson en de fel- eid van de leiders dei entente, dat bijna even sterke verbittering wekt. KORTE BERICHTEN. Brockdorff Rantzau heeft voor het eerst ongeveer een uur te Parijs doorgebracht. Hij was vergezeld van een zijner secretarissen en een Fransch officier. De'Raad van Vier was op dim tijd ia conferentie zoodat hij niet een der leden gesproken kan hebben. Wat hlji fei telijk te Parijs "gedaan heeft is onbekend. Hij maakte een ritje door het Bois. Ook mevrouw Wilson maakte daar een autoritje. struikelt en valt, stel ik dit op rekening van Théodore 1 Als Saligneux verkocht was, zou het al weer Théodore zijn, die het gekocht had; en op den dag, dat Graaf de Préval zijn aanzoek heeft gedaan, heb ik al weer mijn verzuchting tot Théodore geslaakt. Ik had immers betuigd, mijnheer, dat u deze hand nooit in de uwe zoudt houden? Als u ze nu hebben wilt: Hier is ze. Als u ze weigert, schrijf ik dit weer op rekening van Théodore, den doodsvijand van mijn geluk." „Wat vertelt ze u, Graaf?" vroeg Madame de Juincs. „Ik geloof zoowaar, dat ze een toespraak tot u houdt." Pscudo Graaf de Préval ondervond op dit oogenblik, dat een mensch, die zoo hevig be wogen is, altijd dwaze, domme dingen zegt en dat zij, die hun tegenwoordigheid van geest bewaren, niet werkelijk verliefd zijn. Het eeuig antwoord, dat hem mogelijk was, bestond daarin, dat hij Claircte hand greep en er de lippen op drukte; daarna trad hij op Gravin tie Juines toe en sprak:- „Ik heb u dan wet zeer liefj Mevrouw dó Gravin, wan't mijn levensgeluk heb jk u te danken!" 1 En torn maakte hij, dat hi. Hij voelde behoefte even a zijn vreugde, om die luide u; te juichen en te jubelen. weg kwam. leen te zijn met t te zingen; om gravin was verrast door dat plotselinge vertrek. Toch kon ze niet nalaten, nog even waardeerend op te merken: „Een allerinnemendst jongmmach! Wat een beschaafd optreden! Men kan toch dade lijk aan han zien, dat hij een man van de we reld tel" „En wet bij zegt, te vooral zoo interes- Oostenrifkscfie delegatie wordt -jjs verwacht. Een nieuwe leüische regeering is ge vormd* De Koreaan.sc/u provlslonMe tvnubll- kelnsche regeering vraagt onafhankelijkheid, In België bestaat ontevredenheid over de bijzondere militaire waarborgen voor Frankrijk. Een leeningsconsortium voor China ge vormd De Woensdag te Pari De vredesconferentie heeft de grenzen van Oostenrijk en Hongarije vastgesteld, De Duitscher# zullen eert protest over handigen tegen de in het vredesverdrag ge noemde bepalingen betreffende de onafhan kelijkheid van Daitsch Oostenrijk. Een an dere nota zal zich bezig houden met het Saar- bekken. Brockdorff Rantzau verklaart nadruk kelijk, dat de aansluiting van D'.yü. bij Duitschland een der doeleinden van zijn po litiek blijft. Het lijk van miss Cavell naar Engeland overgebracht. De geallieerden zenden oorlogsschepen naar de Oostzee ter bescherming van Finland tegen de bolsjewiki, Bonar Law spreekt tegen dat de En tente operaties tegen Petrograd beraamt. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren was aan de orde het wetsontwerp tot wijziging- en aanvulling der wet tot regeling der brievenposterij. De heer DeZeeuw achtte ae voorgestel de verhooging der tarieven voorbarig. De minister had moeten afwachten wat de finan cieele uitkomsten zullen zijn van de voorge nomen reorganisatie van tien postdienst» De heer K r u y t zou evenmin zijn stem aan bet ontwerp geven. De heer Rutgers vroeg wat het resul taat is geweest van de overweging door dón minister van middelen om de Zondagsbestel ling te beperken. De M1 n i s t e r betoogde, dat de posterijen in de volgende jaren tekorten zouden opleve ren van 14 15 millioen en dat daarom de voorgestelde verhoogingen toch noodig zijn. Als iiet tekort meevalt zal alleen kgnnen wor den afgezien van de nieuwe verkooging; die reeds in overweging is. Het amendement-van Wijnbergen om voor stukken in blinde li ift hei port voor nieuwsbladen in plaats van voor drukwerken te doen gelden, werd overgenomen. Eemamendement de Buisoujë om maand bladen en 14-tlaagsche periodieken te blijven besqhouweu als nieuwsbladen, werd door den minister ontraden, doch aangenomen met 45 tegen 16 stemmen. Hét amendement der commissie van rap porteurs om voor drukwerk en nieuwsbladen in blindenschrift een 6 maal goedkooper ta rief te doen gelden, werd aangenomen met "41 tegen- 20 stemmen. Het amendement-De Zeeuw 6m het hrief- kaartport te handhaven op 3 cent en het brief port op 5 cent, werd verworpen met 41 tegen 47 stemmen. iDe heer De yZijkeralooth lichtte een amendement toe tot het doen vervallen der sant!" voegde Mademoiselle de Saligneux er bij. „Hij was een beetje van streek; een ande ren keer zal hij nog wel meer praten", her nam Madame ae Juines. „Maar vergeet niet, lieve, dat je je woord hebt en dat je gegeven het nu niét weer kunt herroepen, „Dat ben ik ook niet van plan, Tante, U ziet, dat ik er volkomen in berust,- den man te trouwen, dien u zooeven hier zag weg gaan." Of het nu gold: het plukken van een wa terlelie op verboden terrein, of het huwelijk met den man, dien zij liefhad, Mademoi selle de Saligneux was altijd even voortva rend, in al haar ondernemenzij had zich dus voorgenomen, dienzelfden dag nog meester te zijn van den toestand. Zoodra Gravin de Juines dus, stralende over het vlugge en makkelijke lukken van haar krijgslist, zich in haar eigen kamer terugge trokken had, liet Claire het rijtuig voorkomen en eenlge minuten later deed ze met haar ge zelschapsdame den kant van de rue d'Astorg op, waar baron de Saligneux zoo lang „en gargon" woonde, onder voorwendsel, dat net huis van wijlen den markies wat erg weinig ruim was en dat hij zijn dochter dus maar hinderen zou. In vliegende .vaart ging het nu daarheen; ijlings sprong ze het rijtuig uit en zonder acht te slaan op de tegenwerpingen van een norschen concierge, liep ze haastig de trap op. Haar onverwacht verschijnen bracht den kamerdienaar van den baron in de „grootste verlegenheid; de man wist maar niet, hoe hij haar zou tegenhouden, en terwijl hij haar let terlijk den weg versperde, zei hij met een ver- verplichting om bij ontvangst van ambtsbrie ven met particuliere mededeelingen daarvan mededeel mg te doen. De M i u i s t e r wilde dit wel doen verval len als aan de administratie het recht wordt gegeven ongefrankeerde dienstbrieven te openen. De heeren de WjjCkerslootb, Benmer en Ke telaar achtten dit zeer bedenkelijk. De/ heeren Rutgers eri Van Wijnbergen ■vonden het minder gevaarlijk. De M i. n i s t e r nam het amendement over. Het amendement van de commissie van rapporteurs 0111 voor postpnketten inct blin- denschriftstukken het tarief té bepalen op 5 cent werd verworpen met 31 tegen 29 stem men. De eindstemming, zal gehouden worden' ,op een nader e bepalen dag. Bij de behandeling der wijziging van de ze gelwet lichtte de heer J» ter Laan een amendement toe om het kwantantiezegel te handhaven op 5 cent. Het werd verworpen met 36 tégen 21 stemmen. Het ontwerp werd aangenomen met 38 tegen 15 stemmen. Daarna was aan de orde de salarisregeling der onderwijzers, De heer Ketelaar keurde het klassestel- voor sel af, evenals'de afzonderlijke re gehuwden en ongehuwden en den kinderbij slag, doch vooral dat gemeenten geheel buiten de jaarwcddcrcgcling worden gehou den. Hlij wilde van da gemeentebesturen de bevoegdheid om op eigen kosten te gaan bo- vgn de wettelijke salarissen, steeds voor open bare en bijzondere onderwijzers te zaïnen, zulks vooral om achteruitgang in salaris te voorkomen. De heer O ito achtte afzonderlijke behan deling van salarisregeling verkeenl en be toogde dat de salarisregellng zoowel wat de grondslagen als de bedragen betreft, aan zienlijk verbetering behoeft. ten 5.15 werden de beraadslagingen ver daagd tot heden I uur. DE HERZIENING VAN HET VERDRAG VAN 1839. Reuter seint uit Parijs: Het Petit Journal meldt, dat de conferen tie, die zich moet bezig houden met de her ziening van bet verdrag van 1839 aangaan de de Belgische onzijdigheid, 19 Mei zal bij eenkomen, De ministers vnn buiten landsche zaken der daarbij rechtstreeks betrokken mo- eudbeden, alsmede tlie der groote mogend- eden zullen er aan deelnemen. Nederland zal vermoedelijk vertegenwoordigd Worden door den minister van huitenlanasche zaken. DE VIERDE AANVULLINGSBROOD- KA ART EN DE 8-UREN-DAG. De Min. van Landbouw heeft- tot de bur gemeesters een circulaire gericht, waarin hij mededeelt, dat tcri gevolge van uen acht uri- gen werkdag, welke in verschillende bedrijven reeds is ingevoerd, de noodzakelijkheid ver valt. dat aan arbeiders in contiuu-bedrijven, acht uren daags werkzaam zijnde, een vierde aanvullingsbroodkaart wordt verstrekt Mitsdien zullen aan die arbeiders in den vervolge slechts drie aanvulliagsbfoodkaar- ten verstrekt worden. („St.-Ct.") VRAOEN AAN DÉ MINISTERS. Tot den minister van landbouw zijn de volgende vragen gericht: lo. door den heer Bomans: Is de Minister bereid de blijkbaar voorgenomen maatrege- wezen gezicht: ,,'t Spijt me erg, freule, maar mijnheer de baron is er niet." „Goed, dan zal ik wachten, al was heriook tot morgen aan den dag1 Maar met je ver lof, ik geloof, dat ik daar toch zijn stem hoorl" Nu wist de man in 't geheel geen raad meer: „Neem mij niet kwalijk, freule, mijnheer is druk bezig, om zakén te bespreken en hij heeft ten strengste verbóden „Wil jc wel gclooven, Baptiste, dat ik nog zijn allergewichtigste zaak ben?" „Ik moet den baron dan toch in ieder geval gaan waarschuwen", antwoordde Baptiste. En haastig ging hij de lange gang door, waar zij hem op de hielen volgde, zoodat ze weldra aan den ingang van' de eetkamer stond. Nu had dit vertrek twee deuren en op het oogenblik, dat zij door de fiene binnen trad, viel de andere met geweld achter iemand dicht. De baron schoot dadelijk op haar af met den verrasten uitroep: „Wie is daar? Wie durft „Stel u gerust: 't is geen did; ik ben het maar", antwoordde zij mogelijk zijn misnoegen over die stoornis kon verbergen. „Wat kom jij hier doen? Wat „Jij?" riep de heer de Saligneux, die on- ogelij' gf| m ver wil je van mij 'f Loopt al naar twaalven. ?t Is hoogst onbetamelijk om op zoo'n uur al leen tc loopen door ae straten van Parijs". „Zou 't ooit onbetamelijk wezen, om zijn vader een bezoek te brengen? Zegt u maar liever gauw. dat u 't alleraardigst vindt mij hier te zien/' leu leidende tot broodprijsverhooging niet tot uitvoering te brengen, dóch den interen verrekentijd te verlengen om de grootere las ten op heden te compenaeeren 2o. door den heer H. G EL Hermans: Ia het den minister bekend, dat industrieclen steenkolen kunnen betrekken uit België voor ongeveer de helft van den prijs, bepaald door het Centraal Verrckenkantoor voor Brand stoffen? Kan de minister verlof geven om die steenkolen te imporiesrèn zohder ds verplich ting, dat betaald wordt de prijs, door ge noemd kantoor vastgesteld? Zoo neen, welke bezwaren bestaan dan te gen net toekennen van dit groote voordeel aan onze in zoo buitengewone mocilükhecten verkcerende industrie? RIJWIELBANDEN In verband met de gewijzigde omstandig heden is thans ook de verplichting van nj- aan om van afgeleverde zenden en het register voor den verkoop van banden aan te houden. De verkoop van banden mag echter niet anders plaats hebben, dan tegen de gewone waarborgen voor uitsluitend gebruik in Ne derland. De regelingen voor den verkoop van auto- en raotorbantten blijven voorloopig ge handhaafd. WIJZIGING IN DE WONINGWET. Ingekomen is een wetsontwerp tot wijziging n de Woningwet. _k heeft op een tweetal punten de behoefte döéte gevoelen aan eene spoedige wij ziging van de Woningwet. et aangeboden wetsontwerp strekt ter voorziening in die behoefte in afwachting van eene migder beperkte wijziging van de wet, welke wórdt voorbereid. Art. 78 van de Onteigeningswet en art. vQ van de Woningwet schrijven beide voor, dat Ged. Staten moeten worden gehoord, voordat eene vereeniging, vennootschap of stichting wordt toegelaten' als uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werf zaam. Art. 8 van de Woningwet verplicht zekere ;emeenten tot het vaststellen van een uitbrei- ingsplan. De andere gemeenten blijven uit kracht van art. 135 van de Gemeentewet be voegd zoodanig plan vast te stellen, maar vaststelling is met gehouden aan de voor schriften, die 'art. 28 geeft voor dé verplicht gestelde plannen van uitbreiding. De vraag heeft zich voorgedaan hoe Ged. Staten staan ten opzichte van een niet verplicht plan. Biji kon. besluit is die vraag in dien zin be antwoord, dat de bevoegdheid tot goedkeu ring van zoodanig plan aan dat college niet toekomt. Maar je hebt dan wel een ongelukkig ooge blik getroffen; ik ben druk aan het zake „O, zeker, allerliefst, alleraardigst1 1en- ;en- doen." „Die bestonden dan zeker hierin?" vroeg ze, terwijl ze op een paar prachtige kreeften en een getruffeerden patrijzenbout wees, die de hoofdschotels uitmaakten van een zeer welvoorziene en keurig aangerichte tafel. „Ik moet brieven schrijven", antwoordde hij, „en soupeerde inderhaast." Dit zeggende, had hij het hoofd half alge- wend, en daardoor viel zijn oog op iets ver dachts, dat op een stoel lag en dat hij nu ijlings bedekte, door er zijn servet op te gooien, dat hij gelukkig nóg in de hand had. Mademoiselle de Saligneux maakte van dit intermezzo gebruik om de kamer verder bin nen te gaan. „En u soupeerde zoo alleen?" vroeg zij. „Alleen met miin gedachten." „Die schijnen dan ook aan te zitten", merkte'ze op. Inderdaad was er voor twee personen ge dekt. „Ik ben uit de opera gekomen", trachtte de baron zich A redden, „met mijn ouden vriend dokter Mussard. Ik had hem in geen eeuwi gen tijd gezien; pas zaten we aan tafel, of hij herinnerde zich opeens dat hij nog een par tiënt te ausculteeren had." „U verwent hem dan wel, uw vriend den doxter", zei ze, met een blik op de zes fles- schen champagne, die op het buffet in slag orde stonden geschaard. (Woedt gamolgd) ALKMAARSCHE COURANT si (20 il i jjWj zLCtvci j (liiLiiiUblj ailClddlUigoLtii HrvAti

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1