DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, No. 114 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 AuuonümefiUDilU bil toomltbatillng o. 3 maaaaso 11,65, If. o. postl 191). BbwIUbhididbii 5 ot. AdTBrfnntleorlIi 16 cl. n. raxel^rooiere lotton ooor plaattrBimte. bi. Ir. ft.V. Boek- eo DONDERDAG floras.CosterdZn„Voordon)CS. lei.3 15 M E L (ilomoiiKÜ Nieuw», Oraal Brockdorff Rantzau bfykt zijn tijd to Versailles «kt wigebruiM te latai voorbij gaan. HIJ beeft weer een drie kat nieuwe nota'o tot Qemeflfeau gr-riiht. De eerste een verklaring Vfta dé mu- nomlsche iQumdsric, welke m opdficht'beeft over dee tuvlöcd vaa tk ontworpen vrc-K- v&ru-iari - qft dtt fc.*<'.Ua4 vau fflH LhfJ.t- itiie voÜ «fatilag wit te brengén. Hij. wijst er op, dat JXilkcliland Ala laud- bouv»t uit 46 jBillioen nieusduu kan voeden, ais industriestaat was het bi staat do voeding van ffllllioeft piemchea te \Vflarho*g<m. lx invoer ven Invensniidtieleu bètirogg lu 1 o 13 ruim 12 millteeu ton 011 vóór den oorlog looi don in Duitschland van don buitrnlnndndu n biuidel en do Scheepvaart ongevcn' 15 imlll ooi. ffienscMlü. De graai berlnnert nu omi dn 1" palingen van in t vredesverdrag. Hij de Uitvoering van de territoriale voorwaarden /.oudeü in liet Oosten de gewichtigste gebieden van graat! en aardappelteelt verloren gaan, wat gelijk zou s in nu met bet verlies van 25 pel, van den Bovendien zou door dn mnatregi i u tier Cte al lieerden de iDuMsCÜe ltw Ibouwopfnengst deerlijk acbteruitgnan, niet bot Uittel door stemfioolgebrok. Na do afgifte Vim jju - en zlnkproductte, na de economise!-: verlam mlng door het verlies van de koloniën, koop vumdljvloot en bullenlaiutecüe etens jinno ii zou DultsclUnnd niet nicer in êto.u -njn vol doende grondstellen uit bet buücalaöd Ut be trekkeu. Du! toch land zou binnenkort niet meer i« etaat zijn, de millioenefi uieus< ben, db im t IcJn tpvmift en liaudol bun broed1 verdienen, mbeid te vèrsdiaiti'u. üverbevplkiug :oü biervan het gevolg zijn ar bet unlgreeren is ónmogelijk. Worden do vredesvoorwaarden ccn fill d a beteekcut dat eenvoudig dat vele mtllloeüen menseken lil Duitschland te gronde gaan, Wie, aldus graat Brockdorff-Rant-iu, dit vredesverdrag oilderteekeut, spreekt i fiiu du liet doodvonnis uit over vele mlliioenen Duitsche mannen, vrouwen cn kinderen. Do tweede nota herinnert aaa artikel 23! hetwelk luidt „dc geassocieerde regeeriogen verklaren Duitsrliland erkent, dat i 'uitsdd&ad eu zijn boadgenootea als bewerkers vooi alle verlif/i n en allo schade vu mlwoonk i .jk iju Welke geassocieerde rap lagen eu .lom onderdanen ten gevolge ven d..n opge roomt oorlog geleden fiehbmi" puitschliUKl beeft de vi rpliditlug aan» vanrd tot herstel op rond van tb- u< v -u minister Lansing van 5 Nov 1013 oimlb.m- kelilk van do vraag nam' schuld v. 'n oorlog. De Duitscbe delegatie, skins. Droduloi Rantzau, kan niet ei kennen, dat n i it de Schuld van vroegere tDnltedii rrg- - ringen aan bet ontstaan van den wereldomlog tea licht ot fttiwprrusk van (M Ui |uo- Dnjbchlaud voo< door den oorlog geleden wrltaae:» kan ontk oen peeringen cu mogendheden hebben bovendien •hei niet voor de fouten van zijn rrge. ring ver,mil Woordelijk mag worden gestel volk heelt dén oorlog niet gewild cn. zou nooit ïgeenng d. Hét i Ouiteche De opvatting van de geassocieerde regeerin gen, wie als aanstichter van dei! log schuldiii, is, dcclcu de Dm' den evenmin. Wij kunnen de vroegere Duitsche regeer niet de heele noch bét voornaamste deel der schuld aan dezen oorlog toeschrijven. In het ons voorgelegde ontwerp voor een vredesver- dra, der den er voor bijgebracht geerden verzoeken daarom om mededeeling van het raport der door de geassocieerde re geeringen ingestelde commissie! voor het on derzoek naar de verantwoordelijkheid der be werkers van den oorlog. De .derde nota wijst er op, dat verschillende vredesvoorwaarden in strijd zijn met de aan vaarde beginselen bij wapenstilstand en vre desonderhandelingen, voornamelijk waar liet !t afstaan van verschillende door Duitschers bewoonde deel en van het rijksgebied betreft. Von Ürockdorff-Rantzau deelt o.a. mede, dat hij niet inziat met welk recht de geasso cieerde regeeringen de fusschen Duitschland en Denemarken te regelen grenskwestie tot onderwerp der vredesonderhandelingen ma ken. De delegatie acht h^l ongeooiioofd dat door het vredesverdrag, om de financieels of «economische eischen der tegenstanders van Duitschland tc steunen Duitsche bevolkingen en gebieden van onder de eeno naar de ande re soevereiniteit versjacherd worden alsof ze gewoonweg dingen of figurtii van het schaakspel djil. Dit geldt vooral van het Sanrhckken, Dat de bevolking zich hier tegen lossclieu- rmg van bet oude vaderland met den meeste» klem kant, zal der bezettingsoverheid niet on bekend zijn. Tevergeefs zou men daartegen Inbrengen, dat do bezetting slechts voor 15 jam: te oot- ma pen ea dat oa M :®»öt*j[ikeö yaa termijn een volksstemming zal uitmaken, tol welk land hrt voortaan zal behoor en. Im- Duitschland is daarvan afhalfltelijk ge mankt, of de Diiiische regeerlng dnn binnen d> ITanaehe rem ciitig tegen geld kan kón- pen.'/oo geen,betaling kan geschieden, zal wlf» als de bevolking /icli cêfiétèmnig voor I )iu(kiilaud ultgespioki u Jm eft, Met net oog- op de financleell cn occohdmieche voprwmir- din Vaii het verdrag mag mtn liet pis uitge- J Dl ultue- i y> •loten beschouwen, dat Dm! ,cbland In aar óver de noodigó hoeveelheid goud zal kunnen beschikken. D<> Duitsche afvaardtgina erkent, dal de' vprntelde mijnen asn Frankrijk vergoed mor, len worden en, erkent de grgrnndlieln van don iftch Van vergoeding In nltUM, ffllfli dei' morl op andeir wijze worden uitgeoefend dnn door cell bewind Vntl hulteulflttden, De DultSchf vertegenwoordiging is bereid1, met de geaslocieerde regen ingm ondCritflii- delingen aan Ie kntmpvii, llOB <to vrniinulr f Jug in tie kolaivooiibrengst van de gebie- drn, die DtiltecJiland hóen bezet gehoudea, fokiat de vernielde mijnen hersteld1 zijn, waar toe ze zich velbanden heeft, kan wonitrt vei effendi Damnlj yrm ze willen vhorsiellMi, In pleflta van dé ruwe en, oainlinerlijke aanvul- lug dom het loewijsten van het SnarkoieQ* bekken oen rechlvBardigci' oplorafg l<" Zóekrn, fn plaats van de Uithlijwucu i rniWhe kalen zouden Duitsche knie» cn wel nirt alleen Sböi kolen, maar ook Roer'soteM kunne» Wor- deh geleverd. Slechts zou voorop moeten slaan, dat des waaiden 'i s lev'clng óp or-conomiscbc basm in besprekingen opstellen. Dutte, li huid wil de a u) llelglt! foegebffleb- ie «duide geheel heratriten an .iel niet In waarom, pf 't PhiislsfUe Moirsnet beiiev-us fiuperi cn Mulmcdy ft! zou staan, welks dte- trlrien ftlet door rdet-puilschers bewoond w order. De voorgelegde regeling is op zichzelf on- chIvaardTg en in sirijd met hel grondbegin sel dat er aan nationale aanspraken Voldoe ning zal worden verschaft wanneer daardoor nieuwe elementen van twist en afrijd worden geschapen, De DoiHehe afvaardiging behrmdi zich voor In cpti afzonderlijke nota op do bepalin gen over de ieritnrlale wijzigingen In het Oosten van het rijk'terug tc komen. Volgens een WolII' li'Pichl uit Veinnllles I'd rff ,u It I II ;i,nde n driegen den op i nvezrt, d d hel vredeevef- drng in dëit i.'fienWPofdigen vorm voor I hiihiehUtnd ónr mneiiielijk r. pg dat dit Lmd he Dn let kan onderteekenen omdat het Oiiimo- geliik kan worden ultgevond, fze de hi talie zal hel ornl werp zoo trachten een protest tegen liet vredesverdrag dóen lo< komen. In dit pi'oleftl wordl gcëlscht! i. Duitschland en Rusland moeten van moet af ■an in dn volkenbond wniJen opgenomen; de bcoTijding van Poten woedt toegejuicht, maar tégen de overweldiging van gedeelten van hel: Dullscbr volle en de afscheuring van Oost Pruisen wordt zoo kracht'g mo geprotesteerd; IV. het recht van Polen op vergoeding in kolen t maar dr bepalingen over het Saargebicd wor- :i ijk cn erkend, den dubbelzinnig en buitensporig geacht; V. de wegneming van de Duitsche koloniën be vredigt geen gerechtvaardigde aanspraken, maar imperialistische hebzucht. KORTE BERICHTEN. Naar uit 'Parijs wordt gemeld, maakt de opperste geallieerde raad bekend dat er maatregelen zijn genomenom de blokkade op te heffen, zoodra Duitschland het vredes verdrag aanvaardt. i In het protest over den dood van Lieb- knecht en Rosa Luxemburg is uitgespraak gedaan. De huzaar Runge heeft 9 maanden gevangenisstraf, 4 jaar eerverlies en ontslag uit den dienst gekregen wegens den slag op het hoofd van Liebknecht en 16 maanden we gens het neerslaan van Rosa Luxemburg. Als verzachtende omstandigheden werd zijn mindere toerekenbaarheid èn de opgewonden heid in die dagen in rekening gebracht, bo vendien liet feit, dat hij door liet andere soldaten werd aang/'apoor Luitenant Vogel, die beschuldigd was Ro sa Luxemburg ie hebben doodgeschoten, is daarvoor vrijgesproken, daar de rechtbank van oordeel was dat men niet bewijzen kon dat hij do dader was, maar dat evengoed een an dere onbekende, die eveneens in dc automo- 81 'II Ij! V". I W' iot.i.'i voor het in Ivet water werpen van liet lijk tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf ueroor- tïo» ld cn tevens uit den dienst ontslagen. Luitenant Uebman werd tot weken ver scherpt kamerarrest veroordeeld. Alle andere aangeklaagden werden vrijgesproken. De ,jBcho de Paris" verklaart, dat men niet naar tie Duitschers moet luisteren en dut de Entente 25 jaar lang Lufopu moet regce- rm. Frmklik sa Engflmet Maten hm geroep van '•eindden aan Aüieril<« in Zuid-Afrikaansclie fondsen. Naar de Kölnische Volkszeittiiig van bctrdliwbme i pik veinn uit liirli Imidumal liaitinmin den apo«tolisrhcn mmnua iu Mimclien, magi PoccllL verzocht onverwijld' ter kennis vat> den Heiligen Vader tc bu n- gen dut de vredesvoomvaqrdett, wclko La tente nóu DultscbteiM béeft opgelegd, den vol! (dl gen ondergang m de gruwelt ike over dia ondergang te behoeden Volgens de Külulschó Vólklïcdung is de toetttijfd in Aiünehtn nog steeds kritiek, Aon nu en dan hebbr» er In do buitenwijken Wftpëhlug P"(ï ntet geheel is, voltooid Öisie fou is l.tswleu hl hetidema grimmen. Do rljltstrneju u blijven vfioilonpig in Beleren. r Volgeni kriel U uit omcieete kringen in Lóitdi n -'iil l tuyii Oixnge de lersck Ante" rlkaansehe. i'ei goh.". f ontvangen. la Frankrijk wordt een wetsontwerp la- gediend om ren ertdivt van Jüü ttiilhom franco tog tv staan voor ieeiilugen aan g.edi mobllteeerdo kleine hiduetrieelen, Imudelaui n enz tenor Buitenlandse/u politiek ten opdchla Dt lata nationale protesteert tegen hel vredesverdrag i'c r«< van vier heelt 13 «ubcommla* nies naageweml, bestaandn uit één lid voor rik der vijf gebote mogondliedea vrn dé DiUtiaUt opmerkingen over tiet vredesver drag tc overwegen* Polen heeft den eiaeb om één Duitech oor- I» ihip -I mi den laad dm miun.iera van buiten), lid I'. il« n vonrgtdcgci. - tiet l runMlh! uitvoerverbod te voor een groot (huitat artikelen opgeheven. - Alle Hongaatsche bladen op een acht tal Ua zyu tijdelijk opgeheven wegens papier gebrek De nieuwe mlulstef-prcsideut van Let- lftnd is spoorloos verdwenen. Hef interriaiioiialc vrouwencongres te Zttrlcli verklaart zidi tegen de vredesvoor waarden. Granting verwachtte nog belangrijke wijzigingen in tut jMtdisvtrdrog, welke voor Hiitediland dc a umcmlug tal mogelijk mu- Poch is tc Aiding nan gekomen. Te Berlijn hebben betooglngm tegen de I (linde plug p, BtiDituihiiitl. HE W1 INuNTYvI Rl» LAüER ONDER WIJS i in In "diende v.inmtwerp i. o, brengt vi'. Iiilliiiik wijzigingen in di .''hooi. Voor- emt de itivoerlug van Jmndenarbeid als ver- plidil lenvak. Ue toekomst /al le> i cn of dit vak het lol deelt van zingen, lerkencn en.vrije- vnn de eene Inrlinu lil Ie la terecht brengt, m«no vele mi" IC 700 goed 'CU ZOO kwaad ah) hel I-nu' voldoen ftftll Jiet leerplan. Dc vrije m. ftrdeoi. fculugea, wnnrdVer vóór di invoering zoo gestreden is, zijn een mis ten ;ii(' iilcki'u. I h tiiiiiisiei heelt ze dan ook vervangen door iiclmmelijkc opvoeding, zoodat er gelegenheid 'is voor b.v, open-Iuchi- spel en zwenfmeii, waarmee ln hoi vorige jaar ia Davedter eèn gèsltogds proef (die wordt, voortgezel) genomen is. mder dc vakken, waarin onderwijs kan worden gegevnn^nmi n.l.o.-acholen, dat wil zeggen) dé tcgcmvóordlge m.u.l.o.-sdiolen, ilaar dc gewone u.l.o.-scholen hervallen) is handelskennis opgenomen, wat vooi tie op leiding van kantoorpersoneel van belang is. Bij verschillende vakken is de term „dc be ginselen van" weggelaten. Zoo leest men niet meer: de-eerste oefeningen van het teeke- ncn maar ruimer en beter: nandteekenen. Dé misstand, dat de scholen voor buiten gewoon onderwijs waaronder verstaan worden die voor zwakzinnigen, doofstommen, blinden, enz. andér het middelbaar onder wijs ressorteeren, wordt opgeheven en van de dertig inspecteurs voor het schooltoezicht wordt één belast met het toezicht op het bui tengewoon onderwijs. Nieuw is ook de bepa ling, dat de gemeenteraden de besluiten, waarbij de kinderen tot de school toegelaten kunnen worden, aan Gedeputeerden ter goed keuring moeten zenden. Hiermede wordt ten eind' gemaakt aan de concurentie van openbare en, bijzondere scho len of bijzondere scholen onderling, die niet meer kunnen trachten, leerlingen te trekken door de leeftijdsgrens van toelating lager te stellen dag de mededinger. Artikel '21 is in zooverre gewijzigd, dat de schoolhoofden bij de regeling van school- 1 ijden, vacantiën, enz. de ouderwijzers moeten hooren. De opleiding der leerkrachten wordt be langrijk veranderd, het onderwijs aan be waarscholen vu aan de twee eerste leerjaren1 der lagere school, in sommige gevallen ook in hri derde leerjaar, wordt opgedragen'aan hulpondewijzelessen", wier opleiding niet voor het veertiende jaar begint en vier jaren duurt. De opleiding1 voor onderwijzer begint niet vow hel 15e jaar cm duurt vijf jaren. Als onderbouw dient een 3-jarige H. B. S, of een u.ï.o.-scbool (dw.z. wat thans een m.u.l.o.- scliool is). Het verschuiven van de beroepskeuze van het Mo jam: paar het 15e is een verbetering, die evenwel verder bad kunnen gaan. Voor het beroep van onderwijzer koml alles aan op de persoonlijkheid1 en men kan niet aanne men, (fat een kind op zijn 15e jaar, midden in de periode, dm groote veranderingen in aard kon openbaren, betrouwbare blijken van gc- SChikheld kan geven. Wel zal de kweekschool omdeelen over dc geschiktheid en hén, die reden geven tot liet ontraden van de studie lenigst uren, maar ook later voor de klas kan hei ia vele gevallen gebeuren, dat ecu onder wijzer ongeschikt blijkt, b.v. doordat hij geen orde kan houden, Heeft een jonge man dau een einddiploma 5-i. 11. 13. S. of ccn soortge lijk diploma, dflii staan hem nog alle wegen (tem voornaamste bezwaar ia evenwel de te jeugdige leeftijd vnn beroepskeuze voor ccn zoo i rtmiTg vak als dat van opvoeder, IE B ROG DPR IJ SV F RI lOOO I NO. Op de vmgeu Vfltl bet Kamerlid Van den Tempel, muit aanleiding van de Voorgeno men broodprijs-vei boogmg, luidt het ant woord van den minister van Landbouw o.ui. aldus: „liet Is Ihans onmogelijk met ceitlgc kans op nauwkeurigheid ie bepalen, welke in het najaar dc prijs van de regiering.',bluum zul Zljli, De, dnn uit Inlnndselie larwo te 'bereiden bloem zal, ln verband met den garantieprijs 40 koeleilj de prils van de uit Intilenlamlsi.il. graan te Vervaardigen bloem zal geheel af» liaugeit van de Vi.mg, om men dejé uit /uid- Aim rika zal kunnen aanvoeren. Zulks hangt ai van de beschikbare edicepsruimtc. Di v. nai.M lii ii 11jklioiil beslaat dan wel; dat appel] Be; (Ir bljnieiu'Jug vim' aardappelmeel en bard' (poeder fldikrwege ;.al kunnen blijven, mtwoordlng der vraag, welke offers van de «cluilidSt worden gevergd, wanneer dc Ieg. erliig:,bloem tliaiia zftft wmdén Vernln-kll legt in den prijs, welken da bloem vermoedelijk lu den aa/imin aan de rëgeerina /.af kosten, Is den miiiister^Offl) bovenvermelde jedeuen ulel mogelijk." De laaft ie vraag' van den heer Van den Tempel luidde: „Acirt de minister het niet cm groot, na deel voor ons economisch leven dat, in afwij king van de tot dusverre gevolgde gedrags lijn. in dezen overgmijislijd de prijs van liet w llelirood1 zal worden opgevoerd fot eert be drag, Ilonger dan overeenkomst fflei den prijs van de bloem, zooals deze volgons de ver* - zal zijn, en is de minister bereid Ue voorgeno- nien prljsviriiooffing op te schorten lot na de behandeling iu de Steden-Generaal van wets ontwerp 3P9?" I )e mildste r antwoordt daafop i ril;li.li f( tm dusverre ge li III wil" 1 ''(tuil nU teeir den dt1 lm ieuueri inij: Wordi vntrekf All cn. heeft dr minister tei gelegenheid van de Interpel» ia lie-Schaper, in verband met (Ie omsteiMüig- held, dat di graanrekening een overseirot i, I V I, .'UI I'll, (1(7 wintel imum- dtil', dus grln'd /.oudeI renige prejudice vimr wittebrood den (kostprijs moet dekken, uit dat nerve fond* geleien te putten om den prijs van het witbrood te Deugen op den lo rn ten prijs van vroeger." Nldtegrusl'namle dil reservefonds reeds lang uitgeput is, heeft lot dusver .de minister den prljft voor het wittebrood niet verhoogd, doch de oude prijzen gehandhaafd, ook .na de beëindiging der wintermaanden." BELOONING VÓÓR DIPLOMA'S^ Aan militairen beneden den 'rang van on derofficier bij de compagnieën hospitaalsol daten, die in het bezit zijn van een diploma van den Algemeenen Ncderlandschen Bond voor Ziekenverpleging of van een daarmede gelijkwaardig geacht diploma eu die al's ver pleger zijn werkzaam gesteld bij eene mili tair" ziëkenjnrichting, wordt eene soldijver- hoöging van dertig cent per dag toegekend Dc bezoldigingen van de sergeanten-verpleger le klasse, de korporaals-verpleger 2e klasse en de hospitaalbcdiendcn, die niet gediplo meerd zijn, ondergaat eene vermiridering ten bedrage van 25 's jaars. DE „GROENE KAAKTEN". Hut Bureel „Belicci Landmacht" zal eer-, lang niet meer /ijn bemiddeling verleeiien voor de vei strekking ami ite 31 Juli 1918 huis waarts gezonden militairen van zoogenaamde groene kaarten, welke moeten worden over legd bij aanvragen om steun van een hoogste 40 voor kleeding, gereedschap of verhui zing. In verband hiermede wordt met ingang van 15 Junius de gelegenheid gesloten om bij genoemd Bureel dergelijke kaarten aan te vra- gen ÜROOTE INBRAAK TE AMSTERDAM. Hedenmorgen bemerkte de lieer'Kiek, hor logewinkelier, gevestigd Leidschestraat 21 te Amsterdam, dut inbrekers in ziia winkel" aan 't werk waren geweest. Toen hij naging, wat ei alzoo gestolen was, bemerkte hij, dai uc in- brekeia vrijwel uitsluitend gouden voorwer pen, als lujïrlügcs cn horloge-armbanden, had den meegenomen. Alleen uit de étalage was i eeds voor een bedrag van 4Ü.OÖO weggeuo- rnen Dc politie vond uit, dat de inbreker», waar schijnlijk Dinsdagavond reeds, zich toegang huilden verschaft tot een aangrenzend leeg winkelhuis. IX' primitieve sluiting van do dein was verbroken. Via den luiu hebben ze, na (en paneel uitgesneden tc hebben, den hui louewlnkel welen te bereiken. Behalve het .eigendom van den hei i Kick, is ook al liet gouden leparntleweik van dc klanten verdwe nen. Van de dader» geen spoor. DE TOCHT NAAR KOPENHAGEN. Kwee vliegmachines van Socelerberg op Weg naar Kopenhagen, jiassecrdoi om 8 uur gistermorgen de Duitsche grens. I e Socsterbcfg is draadloos bericht ont vangen, dut een der Rumpltrs gistermiddag •ui hal! twee te Kopenhagen is aangekomen Nog is onbekend welke vaó da beide machte in h iu.jM e M Ivecrd. Ilri viiegtuig' R. 459, met luitenant van Voorthujsen als beatuurder eu kapitein Dc lliatiw ala waarnemer, ia gisteravond tc Ko penhagen geland. Omtrent het andere toestel ui nog niets bekend. COMMISSIE I ER BESTUDEERINO DER LUGH1 VAART. Door den minister van waterstaat is een commissie benoemd, om de bcstuüecriiig der luchtvaart ter hand te nemen. LEN RIJKS COMMISSIE NAAR ENGELAND. /nu uk lijk nog deze maand zal een commissie haar Engeland vertrekken ter be- m van den mihl.uicü luchtvaart dienst aluaar. Di ze commissie zal bestaan voor het de- tartement van marine uit luitenant ter zee Ie assi I). Vu ede, commandant van den mari- nè-Iuchtvaartdlenit, waaraan is toegevoegd een ofiieicr-macliinist en een bouwkundig in genieur. Voor liet departement van oorlog uit maf- aal n. Walmudt Sacré, commandant der p£ ld, nchlvmuteifd wauvian tocg(Svoe»,d de lo luit.-vliegcnier Land en do le luit. der artilr Ier te Wilmar,'hoofd van de school voor ar- iflleric, waarnemers bij de ludilvuattaldee* Eng. Voor luf departement van Waterstaat dr. Wolff, dih'i'teur vau den Rijksstudiedicuat voor de luchtvaart. Dinsdagnacht vie. uur gelastte een' agent oji den Goudschen Singel een wielrijder om ai te etappen. Deze voldeed) niet aan het be- v l, waarop de agent den man achtervolgde, roepende: „houdt hem". Een tweede agent heelt daarop na de noodlge waarschuwingen MMÉrtÉMatfraakte met den man te fiets, g' dioten, doch raakte met den man te fiets, iloeh de 19-jarige'taBÉÜÉto'. lu huis Korte rraokenstraat Nó. 1 bevond. Met een wond .0 het linker bovenbeen werd zij naar het ziekenhuis gebracht. DE HOOOERE MELKPRIJZEN, lu verband met de verhoogde meelprijzcn besloot de bakkerspatroons vereeniging, afd. Gooiland, in hare te Hilversum geiiouden ver- gadenteg, de prijzen van het broodi en het iiH.il als volgt vast te stellen: wit brood 36 ct. per 800 gram, bruin brood 13 ct. per 800 gram, roggebrood 7 ct. per 400 gram, klein brood 4 cent per 50 gram, bloem 26 ct. per 5 ons, tarwemeel 10 ct. per 5 ons. STEENENWERPERS IN DEN HAAG. De knikkers- en Steertenwerpers die eenigen tijd geleden eenige buurten te Amsterdam on veilig hebben gemaakt, schijnen thans ook in Den Haag hun navolgers te hebben gevonden Althans in den nacht van Maandag op Dins dag werden eenige bewoners uit 't Bezuiden- houtkwartier, speciaal in de Joan Maetsuy- ckerstraat, opgeschrikt uit hun slaap, doordat eenige steenen, waaronder van een vuist groot, met hevige kracht door hun ruiten werden geslingerd, terwijl ook op de dakpan nen en muren deze projectielen neerdaalden Dit bombardement, dat evengoed persoon lijke slachtoffers had kunnen maken, bleef be perkt tot het vernielen van eenige ruiten en wat ander breekbaar goed, dat in de onmid- ddijk., nabijheid stond en waarvan in 't geheel een viertal bewoners liet slachtoffer werd. De politie, welke telefonisch gewaar schuwd was, stelde direct een onderzoek in, echter zonder gunstig resultaat. Daar men vreesde, dat den volgenden nacht h' bombardement zou worden herhaald, had .Ie politie posten uitgezet op de achter de hui zen gelegen weilanden, daar men van mea ning was, dat van hieruit de daders hun be drijf uitvoerden. Dit bleek echter piet het geval te zijn. In den nanacht begon de si een regen opnieuw, waalbij kon worden gecoustateerd, dat de steenen van een verren afstand in een boog neerdaalden Ook nu werden weder eenige ruiten verbrijzeld. De politie stelde ter .plaatse waar zij meende, dat geworpen werd, een uit gebreid onderzoek in, wederom evenwel zon der resultant. gelleelea OOg.U de/U levue.n,: te:. m-i'Ijy.'Hi op I;..,,!.-.! te HU m Hpi ovv! tuigiug vin b<1 1 )n'ts( lie ''II i i log «leeds een verdedigingsoorlog geweest. III! IR lil' It i Ugki Cl van III I Sa 111,| lii .1 lol I \i i rit rif dn' vird u wOi 1. u mi- derteekeud, Vm11reu l.c-lri :iii! v.m de' V'WSi.Mhe 7'el'fimg uit vCTSSHles, herfli hei bureau vim d. intenmtltiuale .ichëidns vrcdrstonfeiTiitie, rl ui I "'MS 1 i it' l l '11 i i.l II de geallieerden moeien jdérhttg verkl/ti >'fli, wanneer zij na DuftaChlnnn dc wapens zullen afleggen en dat elke politiek van mil'lnrteme en •strufeeisrlie. grenzen veroordeeld Is; III. 1, i la i I 'SClif' poliln iliinj' 'I wilt dl '.-•ƒ) t i n/fn/g e. cïbvii kt u 1 lil v "J'en Wf! I.' I ill., ivo diploma U I I I'. S ol n i hr.il. ,1»! IV „Nu di zoiuri iimnMtU'u djn aaig;ebroken, oordeelt de minister, dat het thans de tijd is, om gevolg tc geven aan zijn ter gelegenheid van dc i nterpel 1 a tie1* Schaper kenbaar ge- maaki vooriimien om, wanneer liet reserve fonds der graanrekening is uitgeput, den prijs van het wittebrood weer op den kosten de» prijs tc brengen. De omstandigheid, dat in dezen overgangstijd de prjjs van het witte brood zal worden opgevoerd tof een bedrag, hooger dan oyereenkomt met den prijs van de bloem; zooals deze vermoedelijk in den nazo mer zal zijn, acht de minister geen reden, om deze prijsverhooging achterwege te latert; hij1 13 dan ook niet voornemens de voorgenomen prijsverhooging op te schorten tot na de be- hé-idi i,ii. m de Staten-Cieiiu ,al van wetsont werp 389." Ill I IN f)l STRAAT De Rotlerdaffisdn hoofd-cmumlssaris heeft lijd lijf., order uitgevaardigd', waarbij de politie lasl krijgt ai wat zidi 'b nachts lus- «dien i en 5 uur per rijwiel door de stad be weent, aan te houden en zich te doen tdentl- flenéi en. lii !i rfnnrrm na rlo nondltrfi wnnrftrBiiwinorpn eis in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1