DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. Hi OR nvmmm MM an 2 Matton. MoMerd 6011 611 twintigste Jaargang 1919 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Bp f 1.90. Afzonderlpe en bewijsnummers 5 Cents. V RIJD AD Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. BR groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h>HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 16 M EI. jtiiimoiimnu. otaiiieügil Nieuws. Telefoonnummer 3. üe Duitach» vredeadelegatie zet haar ar» beid onvermoeid voort en uit de nota's van Van üiotkdoriHiantzau zal de Geallieerden wel duidelijk worden, d«t de delegatie het vredesverdrag, hoe ouuaaernelijk ook, nauw keurig bestudeert en de onuitvoerbaarheid daarvau op beidere wiju pi het licht stelt. Up 21 Mei verstrakt de tijd dat de Duit» sellers practische wenken mogen geven en hebben de Geallieerden vijf dagen ujd om oq de aangevoerde bezwaren te amwooiden. Het spreekt vanzelf, dat zij thans reeds de Duitsche nota's in ernstige studie hebben ge nomen. Het is. nog steeds de groote vraag of de iDuitsebers bet vredesverdrag zullen teekenen ai kuurt bun dit ook onaannemelijk voor. in alle gevallen zullen zij natuurlijk hun uiterste best doen de scherpe kanten er af te nemen. Al hun streveu is er thans op gericht verschil lende bepalingen zoo veranderd te krygen, dat het verdrag tenminste uitvoerbaar wordt. De mogelijkheid bestaat dat de Geallieer den natuurlijk niet bereid zijn de scherpe kanten van het verdrag af te nemen en dan wordt het na de redevoeriugen in de Duitsche Nationale Vergadering voor de regeering moeilijk om het vredesverdrag zooals het daar ligt te teekmn. Zij zal dan óf haar plaats aan anderen moeten afstaan of een volksstemming moeten Ijiouden. Een volksstemming zou waarschijnlijk tot uitslag geven, dat het vredesverdrag niet ge- teekeud wordt en wanneer de conferentie in Parijs verstandig is zal zü dus op heel wat punten de Duitsche delegatie haar zin moe ien geven. Doet zij dit niet dan wordt de endertgdre- oing van bet .vredesverdrag geweigerd, dan krijgt het uitgeputte Europa geen Vrede en kuunen de Geallieerde en Geassocieerde mo gendheden zich opnieuw ten strijde rusten. Dat zij daar allerminst naar verlangen laat zich begrijpen. En daarom is het te verwachten, dat de hee- ren in Parijs wel zoo verstandig zullen zijn van de opmerkingen van graaf Brockdom- Rantzau terdege nota Ie nemen» KORTE BERICHTEN, »- Volgens Central News zullen1 de gealli eerden geen bespreking toelalm over hei Saarbekken en de economische vraagstukken De economische raad besloot de blok' kade van Honagrlje te handhaven^ zoo lang de politieke toestand daar nog niet is gere geld. Dt Portugeezea ölmm eischen betref' finale Afrika ia. riet Duitadte RijtakaMnet beraad slaagt over da volksstemming, ingeval er geen 'veranderingen in het vredesverdrag tot stand komen. De geallieerden zulle» militaire maat regelen nemen tot handhaving van de orde in Sleeswijk, gedurende het houden der volks stemming. Uit Parijs wordt gemeld, dat Broek- dorff Ranlzau één lijn zou trekken trut Schei- demann, tegen Ebert, die een minder gelaten houding tegenover het vredesvoorstel verte genwoordigt. De Echo de Paris verneemt via Scan dinavië dat de Russische regeering overweegt Petrograd tot een vrije stad te proclameeren, los van de Russische republiek. Er zou een proclamatie in dezen geest te verwachten zijn. Foch neemt aan den Rijn militaire maatregelen voor het geval de Duitschers weigeren te teekenen. De Miinchener Spartakistenleider Axel- roth en de Rus Levien zijn gearresteerd. Zoodra Duitschland de vredesvoor waarden teekent zal de blokkade onmiddel lijk worden opgeheven. Van Fransche zijde wordt D.-O. eert goede vrede voorgespiegeld, mits men de aan sluiting bij Duitschland opgeeft. Bij een aanval op de Afghanen hebben de Engelschen .op 11 Mei bij Landikotal een, dorp en eenige hoogten bezet. De stoomtreiler „Hansa" uit Altona is 35 mijlen ten W. van Helgoland op een mijn gelcopenDe bemanning is op drie man na gerea. In de Oekrajine wordt het venei tegen de bolsjewisten steeds sterker. De Duitschers nemen maatregelen om de grens teg e.nde Polen te. verdedigen. --- Verschillende Engelsche in- en uitvoer verboden zijn opgeheven Kerensky Is te Parijs door kolonel House ontvangen. Koning Albert vertrok naar Engeland. De opperste Poolsche volksraad voor Silezië te Benthem is door de Duitsche auto riteiten Ontbonden. Patik stelt op grond van het geheim verdrag van 1015 ook koloniale eischen, maar is geneigd van een deel der Afrikaan sche ko- lonira al te zien, wanneer het goldoening ferijgt in Europa en Klein-Azië. Ds SesasEsshi stèlsgatii óté0 Perils te verlaten wegens het besluit om het Banaat tusschen bervje en Roemenië te verdeden. De Belgische Kamer behaodelde de In terpolatie, betretiende de Vlaamsciie kwestie. Een Engelache commissie onder JLord Milner zal naar tgypte vertrekken om rap port uit te brengen over den toestand en ad vies omtrent den besten regeeringsvorm. De Duitsche minister Preuss zet uiteen, dat de gevolgen van teekenen en niet- teeke nen vah het vredesverdrag voor Duitschland hetzcltde zijn; in het laatste geval is Duitsch land echter met gebonden. Van de bii een nuingasoniploffing te Ciply gekwetsten zijn er wederom drie over- ledeu. Het aantal dooden bedraagt thans 11. Het outwerp voor de vredesvoorwaarden voor Turkije is gereed. Koustantinopel zal een vrije stad worden onder rechtspraak van den Volkerenbond, zoo meldt een V. EE-tele gram uit Vereailles. Slaton Generaal, TWEEDE KAMER, v In de zitting vau gisteren waren aan de orde de onderwijzerssalnrisaen, De heer Ossen dorp was teleurgesteld door den minister. In den onderwijsraad zit slechts één sociaai-democraat en de salaris- voorstellen zün dermate onbevredigend, dat de S. D. A. P. heeft gevraagd of zij wel tot de wet zou kunnen meewerken zij zal haar eindstem laten afhangen van verbeteringen der bedragen. De salarissen zijn veel te laag. De hoofdoorzaak van liet onbevredigende der oplossing is het vastleggen der salarissen in de wet. Spreker diende een motie in om de Kamer Ie doen uitspreken dal de gemeentebesturen de bevoegdheid moéten hebben boven de wet telijke salarissen uit te gaan. De heeren Ketelaar, Otto en Nolens rieden intrekking aan omdat de kwestie van het amendement moet worden beslist. De heer Lobman meende dat de motie bij het ontwerp in 'it geheel niet in behande ling kan komen. V De voorzitten stelde voor, de motie te behandelen bij art. 26. Dit voorstel werd aaugenomen met 42 tegen 25 stemmen. De heer B u 11 e n zag in het ontwerp een stap iu de richting van fioancieeie gelijkstelling. Hij juichte toe dat gebroken werd met het SteLsel der wettelijke minima en, dat de rijks- salarissen worden vastgelegd. Zulte vooral om het belang van het onderwijs op het plat teland. Hij verzette zich echter tegen classi ficatie der gemeenten. Het leven is op 't plat teland! lang niet altijd goedkooper dan in de steden, Spr. was tegen het verschil In salarleerlng van gehuwden en ongehuwden. Hij weüschte een< absoluut familieloon, voldoende voor de behoeften van een gemidddd gezin. De heer Z ij 1 a t r a achtte ae grondslagen van het ontwerp in hel algemeen juist. Tiij was 't met name eens met de vaststelling van het rijkssalans. Spr. kon zich met de classi ficatie vereenigen, mits het bedrag voor den kinderbijslag gelijk zijn. Hij achtte het ook juist dat verschil wordt gemaakt tusschen de salarissen van gehuwden en ongehuwden, doch hij wil aan de gehuwde onderwijzeressen verhooging onderhouden. De heer V a n d e B i Pt achtte de bedragen te 'laag ed hij bestreed ernstig de klassificatie. Hij kwam op tegen den aandrang van den heer Ketelaar om ordebroeders en -zusters achter te stellen. Spr. juichte den kinderbij slag toe. De heer Lokman beschouwde het ont werp geheel los van de kwestieopenbaar en bijzonder onderwijs en betoogde dat de voor stellen geheel voldoen aan de eischen door dp onderwijscommissie gesteld inzake financieele gelijkstelling van de onderwijzerssalarissen. Hij juichtte toe dat de gemeentebesturen wor den ontlast van de salarieering. De heer Van de Laar meende daft de salarisbedragen verhoogd kunnen worden. Hij bestreed de classificatie der gemeenten en drong met nadruk aan op verhooging van den kinderbijslag. Hij verklaarde zich legen het openstellen van de gelegenheid voor de ge meentebesturen om het maximum te verhoo- gen. Dat zou de gelijkstelling weer to niet doen en het platteland benadcelen. Ten 4.45 werd de vergadering verdaagd tot heden één uur. REOEERINGSBLOEM, MEEL, ENZ. De minister van landbouw heeft, met wijzi ging van de desbetreffende voorschriften, met ingang van heden bepaald, dat regeerings- bloem en regeeringsmeel, bestemd voor ge stichten. welke in eigen beheer bakken, aan die gestichten kan worden geleverd tegen de prijzen, welke gelden voor de bakkers in de gemeenten waarin de gestichten zijn geves tigd. Aan gemeentebesturen is in overweging ge geven den prijs, waartegen het regeenngs- 'gemeente geldenden maximum détailprijs in zal worden geleverd, te bepalen op respectie- inljjfc ia mik guiém m JOO K Uograa, welke prlja door de gemeentebestu ren kan worden verhoogd met de kosten van vracht per 100 K.O. van af fabriek tot laatste station of veer der gemeente en eventueel met de extra kosten van ten hoogste 0.25 per meel en het rogemeel aan den detailhandel nister van landbouw van 12 Februari j.l. De gemeentebesturen zullen den voor hun 1 OQ K.G. bedoeld in de circuliare van den mi- hunne gemeente bekend maken. Regeeringsbloem zal, gelijk tot nu toe ge schiedde, ook na 16 Mei van regeeringswege worden gedistribueerd, terwijl ook in de broodrantsoeneering geene wijziging is ge bracht. NEDERLAND EN BEL0I6. Heden zal de minister van buitenlandsche zaken, jhr. mr. dr. Van Karnebeek, naar Pa rijs vertrekken, om met de ministers van bui tenlandsche zaken der betrokken mogendhe den deel te nemen aan de Maandag a.s. al daar te houden conferenties, welke het vraag stuk van de herziening der tractaten van 1839 zal behandelen. NIET NAAR FRANKRIJK. De minister van arbeid heeft per circulaire medegedeeld, dat hem officieel bekend is, dat vreemde werklieden in Frankrijk thans geen plaats kunnen vinden. Voor specialiteiten in bepaalde beroepen, alsmede voor draaiers, zou mogelijk een uitzondering kunnen wor den gemaakt. ZWARTE LIJST VOOR DE SCHEPEN. De Uitvoerende Commissie heeft bericht ontvangen van de Engelsche legatie, dat de opschorting der geassocieerde zwarte lijsten niet insluit, die aer Zwarte Lijst voor de schepen, zoodat deze gehandhaafd blijft LEVENSMIDDELEN NAAR DUITSCHLAND. De uitvoerende commissie vaa de N. Q. T. heeft bericht ontvangen van het inier-geal- lieerd comité te 's-Gravenhage. dat voortaan alle sorten levensmiddelen uit Nederland kun nen worden uitgevoerd, zoowel naar het be zette als het onbezette gebied van Duitsch land zonder voorafgaande autorisatie van het intergeallieerd comité, mits door dezen uit voer niet in strijd wordt gehandeld met de te Londen afgesloten landbouw- en visscherij- overeenkomsten. welke tot nader orden van* kracht zullen blijven. Door de bevoegde autoriteiten in het be zette gebied van Diurschland af te geven in voervergunningen blijven evenwel vereischt. De van overzee in Nederland geïmporteer de levensmiddelen kunnen voortaan, voor zoover de N. O. T. betreft, naar alle bestem mingen weder worden uitgevoerd, behalve naar Hongarije en het bolsjewistisch gedeelte van Rusland. HET WETSONTWERP-DE VISSER. Het Kamerlid Van der Laar heeft eenige amendementen op het onderwijswetsontwerp ingediend, waarvan o. m de strekking is, ae jaarwedde in artikel 26bis voor dén onder wijzer, die wettige of gewettigde kinderen be neden den achttienjaren leeftijd te zijnen laste heeft, te verhoogen met tweehonderd gulden pep jaar voor ieder dier kinderen boven de twee. et. LUCHTVAART. SLACHTOFFERS VAN DE LUCHT. Te Soesterberg is bericht ontvangen, dat de Rumpler 462, op weg van Soesterberg naar Kopenhagen, bestuurd door luitenant VI. Ji. G. C. Duinker en met luitenant A C. Perk als passagier bij Ramselo, in de buurt van Oldenburg gevallen is met het noodlottig ge volg, dat beide inzitttenden werden gedood. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Naar aanleiding van dit droevig ongeluk verneemt de correspondent van de „Tele graaf" nog het volgende; We zijn onmiddellijk nadat we het ver schrikkelijke drama, waarbij een onzer beste av'ateurs en de chef van den foto-technischen dienst op noodlottige wijze het leven lieten, naar Soesterberg gegaan. Omtrent de oorzaak van het ongeluk ver keert men nog in het duister. Als het meest voor de hand liggend wordt verondersteld, dat de aviatuers een noodlanding moesten maken, waarbij men niet de gelegenheid had een gunstig terrein ite vinden. Officieele gegevens hieromtrent ontbreken echter tot nog toe. DE LUITENANTS VAN VOORTHUIJSEN EN DE BRAUW TE KOPENHAGEN. Woensdagmiddag 2 uur zijn de officieren Voorthuijsen en De Brauw behouden ie Ko penhagen aangekomen. Door den sterken Oostenwind deden de vliegers over het tra ject Soeeierberg-Kopenhagen 1% uur. De reis werd zonder onderbreking volbracht; van de 320 liter benzine waren er nog slechts 20 over. HET VLIEGTOESTEL IN DIENST DER WETENSCHAP. Professor David ledd, hoofd vaa hst Am- berst-college, zal zich naar Montevidea bege ven, ten einde de gedeeltelijke zonsverduiste ring op 29 Mei. waar te nemen vanuit een Amerikaansch vliegtoestel. Todd vliegt op om een fotografie te nemen van uit het toestel op een hoogte van 10.000 tot 15.000 voet. Dit zal de eerste opname van'di enaard zijn. HET ONOELUK MET DE V 19. Het Nederlandcshe watervliegtuig V 19, met den luitenant ter zee le klasse Vreede, en en den korporaal-vliegtuigmaker Vugt, sloeg een noodlanding benoorden IJmulciea over den kop. De inzittenden werden gered. 'Het vliegtuig werd door een visschcrsvaartuig geborgen, VLIEGEN TE EINDHOVEN. De heer v. d M.-A., houder eener autoga rage, te Eindhoven, zal binnenkort zich één of meer vliegmachines aanschaffen. Voor de inrichting van een vliegterrein zij reeds stappen gedaan. De eerste vliegma chines kan le Eindhoven sl heel spoedig ver wacht worden, BÖSCHBRAND, Onder de gemeente Doorwerth woedde gis termiddag een hevige boschbrand, die, ont staan in de bosschen op den Zilverberg, over de uitgestrekte baschterreinen van de Kievits- del zich uitbreidde. Niet alleen zijn uitge strekte beplantingen van eikenhakhout maar ook een aantal 20 h 30-jarige dennenbosschen een prooi der vlammen geworden. Daar het juist in den tijd van het hout- schillen is, stonden op verschillende,plaatsen troote stapels geschild hout en takkebossen ie alle door het vuur werden vernield. Ook veel klein wild; o.a. fazanten kwamen in de vlammen om. De brand strekte zich over vele tientallen hectaren uit. Drie honderd militairen van het Arnhem- sche garnizoen onder commando van den ka pitein Fischer namen aan het blusschings- werk dee). Des avonds omstreeks acht uur stegen nog reusachtige rookkolommen over een onaf zienbare uitgestrektheid boven de terreinen op, STERFTE ONDER HET VEE, In de Woensdag gehouden vergadering van het Veefonds in de gemeente Sclioterland en omgeving bleek, dat in het afgeloopen half jaar voor vergoeding wegsns gestorven en afgemaakt bee was uitbetaald de som van 14.000, dat is 40 pet. meer dan in gewone jaren. Het groot aantal sterfgevallen werd toe geschreven aan het slechte voedsel, dat gedu1 rende den jongsten staltijd aan het rundvee moest gegeven worden, vrijwel uitsluitend hooi en stroo van mindere kwaliteit, terwijl krachtvoeder vrijwel geheel ontbrak. EISCHEN VAN HET SPOORWEG PERSONEEL. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegperso neel deelt in een circulaire mede, dat fn de week van 19 tot 24 Mei a.s. tc Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Zwolle ver gaderingen zullen worden gehouden ter be spreking van de heerschende grieven. Het hoofdbestuur deelt voorts mede, dat de Nederlandsche vereeniging een scherpe actie zal gaan voeren voor korter diensttijden op den basis van den 8-urendag, een beter Regle ment van Dienstvoorwaardcn, een behoorlijk premievrij pensioen en, daar ae nieuwe loon regeling absoluut onvoldoende is, een toeslag van 6 per week en een uitkeering ineens van 60 aan ieder van het personeel. EEN NIEUWE MODE? Opgemerkt is in het Concertgebouw bij een paar jonge meisjes, een haardracht h la Par- tos: over het voorhoofd een stevig gordijn van recht afgesneden haar, pony-haar, wat de Transvalers zoo eigenaardig „gordijn tjekopje" noemden. Aan 't achterhoofd, even boven den nek, het haar als met een liniaal af gesneden. Rechts en links loopt het haar vooruitgeschulpt, langs het hoofd. Precies Partos, minus zijn vioolspel. (N. v. d. D.) DE STAKING VAN LANDARBEIDERS. In Oostelijk Oroningen worden deze week vergaderingen belegd van boerenknechts en Vrouwen, ter behandeling van een voorstel om 23 Mei niet in betrekking te gaan wan neer het loongeschil tusschen landbouwers en landarbeiders niet is opgelost. Thans hebben 73 landbouwers den loon- eisch ingewilligd. PREDIKANT GESCHORST. De classes Middelburg van de gerefor meerde Kerken heeft ds. J. B. Netelenbos, predikant bij de Oeref. Kerk te Middelburg, in het uitoefenen van het predikambt ge- Ï:horst. Deze maatregel is niet een tuchtmid- el, maar ze heeft ten doel bedoelden predi kaat de gelegenheid te estneroeo beginselen te propageeren, afwijkende van de belijdenis. Inmiddels is door de classes een commissie benoemd, bestaande uit professoren en predi kanten om met ds. Netelenbos te onderhande len, teneinde te trachten dezen voor de Gerei. Kerken te behouden. Een aanzienlijke minder heid uit den Middelburgschea Kerkeraad, die zich bij de conclusies van de classe niet kan neerleggen, zal zich nu waarschijnlijk wen» den tot een meerdere vergadering. Tot deze uitspraak heeft gedaan blijft voor- loopig de schorsing van kracht. SOLDAAT-KOMMIEZEN OVER- ROMPELÜ. In de bosschen van het Waubach (nabij Heerlen) stletten 'twee soldaat-kommiezen op een troejp smokkelaars. Drie er van waren spoedig ingehaald, en werden door één der soldaten bewaakt. De ander zette zijn vervol- gingstocht voort. Eerstgenoemde soldaat werd nu plotseling door de smokkelaars gegrepen; het geweer werd hem ontrukt en de soldaat kreeg met de kolf van zijn eigen wapen zulke harde slagen op het hoofd, dat hij bewusteloos neerviel. Toen de andere soldaat terugkwam^ werd ook hij overrompeld. De smokkelaars maakten zich daarna mat de buitgemaakte geweren uit de voeten. VAUSCHE ZILVERBONS. Het Gerechtshof te Arnhem heeft de belde 'Hagenaars (vader en zoon) met vernietiging van een vonnis dér rechtbank tc Zwolle, waar bij zij1 wegens het in voorraad hebben' en uit- feven van valsche zilverbons werden, veroor- eeld tot respectievelijk 3 en 2 jaren gevange nisstraf. tot dezelfde straffen veroordeeld. De eisen was voor ieder 5 jaar. HET SCHELDE-TRACTAAT VAN 1830. Reuter seinde den 14 dezer uit Parijs: De raad van ministers van buitenlandsche zaken' behandelde gistermiddag de werkwijze der commissie voor de herziening van hei Belgisch-Nederlandsche verdrag van 1839. De eerste bijeenkomst der commissie zal op 29 Mei worden gehouden. Nederland Is uit genoodigd een gedelegeerde te eenden. DE KERK EN DE VREDE. De Ned. afdeeling van den Wereldbond tol het bevorderen van de goede verstandhouding tusschen de völkeren door de Kerk, heeft een resolutie vastgesteld, waarbij, uit overweging, dat de door de geassocieerde mogendheden vastgestelde vredesvoorwaarden niet in over eenstemming zijn met de verklaring door die mogendheden bij schrijven van president Wilson op 5 November 1918 san de Duitsche regeering gezonden, de Christelijke Kerb wordt opgeroepen om te protesteeren tegen deze daacf der geassocieerde mogendheden, daar het niet nakomen door de regeeringen van een in het openbaar aanvaarde zedelijke verplichting, van schadelijken invloed moet zijn op de verhouding van de volken onder ling, op het zedelijke in de wereld en belem merend voor de komst van het Koninkrijk Gods. De hoop wordt uitgesproken, dat zij zullen medewerken aan het vormen van een publieke opinie, die deze daad veroordeelt EEN 0NGEWENSCH7 RAADSLID. De heer Th J. van Went. die den 6en Mei met 74 voorkeurstemmen tot lid van den raad werd gekozen, weigert, zich ter wille van de eendracht terug te trekken. Op twee na heb ben nu alle andere candidatcn der R.-K. can- didatenlijst een verklaring onderteekend, waarbij zij te kennen geven niet met den heer Van went zitting te willen nemen. Van de twee andere gekozen candidaten is er nog een om gezondheidsredenen uitstedig, zoodat dc R.-K. hoogstens 3 zetels van de 6 zullen kunnen innemen. IN EEN PLATTELANDSVROEDSCHAP Het gebeurt betrekkelijk weinig dat de re dactie van notulen eener Raadsvergadering aanleiding is tot weinig stichtelijke inciden ten. Toch is dat het geval geweest in de bij eenkomst der vroedschap te Wierden (O.). Bij het lezen der notulen van de vorige Raadsver gadering maakt een Raadslid de opmerking, dat daarin een leemte voorkwam. Aangezien niet was vermeld, dat het Raadslid Van den Eist bij de bespreking der doktersbenoeming gezegd had, dat het in den Raad een janboel was. Dit ontketende bij de vroede vaderen, een storm van verontwaardiging. Was het in den raad ooit een janboel, aan was het raadslid Van der Eist er steeds de oorzaak van. In zijn grootheidswaanzin meende hij de man der ar beiders te zijn, het pamflet, aat hij voor zijn verkiezing tot Raadslid aan zijn kiezers zond, werd een vuil ding genoemd. Dé heer Van der Eist «gkende, dat hij van een janboel had gesproken. Daarmee bedoelde •hij echter alleen de behandeling der dokters benoeming. Hierop volgde een meer dan onverkwikke lijk debat, waarbij de heer Van der Kolk den heer Van der Eist het epitheton smeerlap toe voegde. ALIMAARSC1E COURANT m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1