DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 81 No. 116 on nummer bentint utt 3 btidnn. Honderd een en twmtiggte Jaargang 1919. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zou- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs b|J vooruitbetaling per 8 maagden voor Alkmaar 1.65, franeo door het ge Ueele ttyk f I.9U. Afzonderiyke en bewijsnummer» 6 Cemts. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën 4 Per regel f 0.15. Bfl :groote contracten rabat. Droote letters naar plaatsruimte. ^Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkery v/h. HEKMs.[{COSTEB ZOON, Voordam C 9. ZATËHHAO 17 MEL Buineithiud. (jttinoiKgd Nieuws. Met oude kiesstelsel had liet gebrek, dat ia ieder district een eaudidaat slechts de tiellt 4- J vau het aantal uitgebrachte getuige stemmen behoeide te verkrijgen om gekozen té :ijn. Alle stemmen op andere candidaten uitge bracht werden daardoor-waardeloos ca waar in vele districten deze waardelooze steuiuien op rckunug vau caudidatcii vau eeuzeitde politieke partij kwamen, is het duidelijk, dat de stómmmgsuitslag nimmer een zuiver beeld van ue kracutaverhoudiug der politieke groe pen kou zijn. üm deze tout te verbeteren, is by de grond wetsherziening tot invoering vau de evenre dige vertegenwoordiging besloten liet ontwerp der staatscommissie, dat een zoo zuiver mogelijke toepassing van liet stel sel der evenredige vertegenwoordiging be oogde, heelt alvorens tot wet te worücu ver heven, heel wat veranderingen oudergaan. Z.00 had de staatscommissie voor de vuUce- luig vau 't totaal aantal uitgebrachte stemmen over de versdlilleudc lijsten of iijstcugroepen de veideelingsformule, uitgedacht door den üentschen hoogleeraar proL Victor d'Hondt, aanbevolen, maar in de Kamer werd dit stél- sel te ingewikkeld geoordeeld en de regee ring verving het daarna door het stelsel der giootste overschotten. L»at het neoogde doel daardoor minder goed bereikt Wordt, blijkt wel uit een. opmer king door de staatscommissie destijds ge maakt toen zij het stelsel der gemiddelden het door haar voorgestane stelsel d'Mondt vergeleek met het door de regeering aangeno men stelsel. Tegen het denkbeeld der evenredigheid, al dus de staatscommissie, zoudigt liet stelsel der gemiddelden in veel mindere mate dan de methode, die de onverdeelde zetels toewijst aan de lijsten met de grootste Overschotten aan stemmen, waardoor aan de kleine partij en de kans wordt gegeven op vertegenwoordi ging ver boven haar sterkte. Toch heeft de regeering zich bij hale Me morie van Antwoord met het stelsel der grootste overschotten vereenigd. hu het gevolg daarvan is, dat de evenre dige vertegenwoordiging zooals deze thans in de wet is vastgelegd, allesbehalve volmaakt ia- Deze opmerkingen mogen even aan de na dere beschouwing vau de jongste gemeente raadsverkiezing vooraf gaan. evenredige vertegenwoordiging bijzonder in het oog. Dc Vrijzinnig-Democraten b.v. behaalden slechts 380 stemmen, terwijl de Unie-Libe- ïaien er meer dan twee maal zooveel, name lijk. 874, verkregen. loch zijn den Vrijzinnig-Democraten twee zcteis eu uen Unie-Liberalen slechts drie ze tels toegewezen. Met onbillijke daarvan behoeft niet meer in bet licht gesteld te worden. En ook het stelsel van vaststelling van de namen der gekozenen, nadat berekend is op hoeveel zetels iedere lijst recht heeft, trekt bij een verkiezing in kleinen kring bijzonder de aandacht en geeft tot heel wat ontevreden heid aanleiding. Vele gekozenen hebben hun raadszetel uit sluitend aan hun plaats op de ranglijst der candidaten te danken en menigeen is gekozen verklaard die vrij wat minder stemmen op zich vereenigde dan een candidaat die niet voor verkiezing in aanmerking kon komen. De voorbeelden liggen voor het grijpen. Op de Leesberg-lijst is b.v. gekozen de heer Keijsper. die in totaal 7 stemmen behaalde, terwijl de heer Keesom, die niet in aanmer king kwam, er 14 verwierf, op de Verkerk- lijst is de heer Oskam met 12 stemmen geko zen, terwijl de lieer Vun Drunen er 16 be haalde; op de Westerhof-lijst werd de heer Veeu met 14 stemmen gekozen, terwijl de, niet-gekozen heer Plevier er 56 op zich ver eenigde en op de De Wit-lijat moest mr. W. U lloimau met 126 stemmen het afleggen tegen den heer Thomsen met 52 stemmen De oorzaak zit natuurlijk in de samenstel- llng der lijsten door de Klesvereenlglugen, die door deze stemming het bewijs krijgen, dat de kiezers een andere volgorde van can didate wenseliten. Deze vereenlglngen kunnen na bestudee- rmg van den stenunlngsuitalag nagaan hoe zij bij een volgende verkiezing hun candida ten moeten rangschikken en wij twijfelen er niet aan of de candidaten, die nu met een laag stemmcncljfer gekozen werden, zullen bereid gevonden worden hun hoogere plaats op de rangschlkkingslijst later vrijwillig prijs te geven. Dom zij dit niet, dan stellen zij hun per soonlijk belang boven het partijbelang en verspelen daardoor reeds elk recht op de •temmen van de kiezer# hunner politieke kleur. Da seuige lijst waarop gem enkele caudi- ciaat den kicsdeeler gehaald heeft, ia dia der Vrijzinnig-Democraten geweest. Vergelijken wii de lijsten, die elkaar in •temuientttl het dichtst naderen, ntn-l. die van de Club der Soc. Dem. en die der Vrijzinnig- Democraten, dan zien wij bij dc eerste van de 456 stemmen er niet minder dan 403 op den eersten eaudidaat van de lijst, de heer Verkerk, uitgebracht. De overige candidaten behaalden slechts «temmermantallen vau geen bctcckenit Op de lijst der Vrij n;mig- Democraten be- laide de eerste candidaat, de heer Cloeck, slechts 173 stemmen, waartegenover op den heer Lubbe b v 52 en op mevr. Aukes—f im mers zelfs 68 stómmen werden uitgebracht liij de kiezers die hun stem op déze partij uitbrachten, beeft dus niet alleen de bedoeling voorgezeten de partij te stemmen, maai ooi Offl hun voorkeur voor bepaalde candidaten van die lijst in het bijzonder kenbaar te ma ken. De heer Cfoeck is de «enige bovenaan ge plaatste camlidaat geweest, die den kiesdeeicr niet haaide, waaraan d<- heer Lubbe het ver spelen van zijn zetel te wijten heeft. Mad de lieer Cloeck toch deu kicsdeeler mei een klem verschil gehaald, dan was dit overschot den heer Lubbe ten goede gekomen eu deze had uog slechts 17 stemmen noodig om als tweede candidaat in de plaats van mevr. Aukes gekozen te zijn verklaard. Ziedaar weer een eigenaardig gevolg van het thans ingevoerde stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De kiezers die den heer Cloeck als candi daat niet aannemelijk achtten, brachten hun stem op andere candidaten uit. Zij bereikten daarmede, dat de hëcr Cloeck den kicsdeeler niet behaalde en dus als num mer 1 zijner partij en daardoor toch in het bezit van vele stemmen van hen di< allereerst de partij steunden geen overtollige stem men aan den heer Lubbe kon overdragen. Het gevoig hiervan was, dat dc heer Cloeck toch gekozen werd eu de heer Lubbe zijn ze tel aan de 16 stemmen meer tellende mevr. Aukes moest afstaan. Dai de Club vau Sociaal-Democraten ook nog den heer Oskamp in den raad zou bren gen, zuilen weinigen, verwacht hebben. liij heeft zijn zetel dan ook" uitsluitend te danken aan het groote steromenaantal dat de eerste candidaat der lijst, de lieer Verkerk, op zich wist tie vereenigen. Vergelijken wij de stemmencijfcr» met die. weikc de vorige maand in onze gemeente voor de Prov. Staten uitgebracht zijn, dau bemer ken wij bij de goed gedisciplineerde katholie ke partij -- die tusschen twee haakjes thans twee raadszetels gewonnen heeft geen groot verschil (1584 en 1598). Dc S. D. A. F. behaalde toen 916 en nu 1091 stemmen, de Christ.-Hist, en Anti-Rev toen tezamen 542, thans 581 stemmen, de Vrij- zinnigrDcmocrateu toeu 311, thans 380 stem men en üe Unie-Liberalen toen 581, thans 874 stemmen Op de laatste partij zullen wel velen hun stem uu„cbracht nebben die de vorige maand aan den Lconomischen Bond of aan de partij der Vrij-L'iberalen de voorkeur konden geven. De Unie-Liberalen hebben ondanks dezen steun weer het loodje moeten leggen en zagen vier van hun zeven zetels in deu raad verlo ren gaan. In den nieuwen Raad zullen wij heel wat bekende figuren missen. De heeren Zaadnoor dijk, Ibink Meien brink, Luiting en de Lange stelden zich niet meer herkiesbaar en de heeren Prins, Bres, Wolzak en Lubbe werden niet herkozen. Zullen de nieuwe raadsleden zooveel beter voldoen dan de oude? Wij zullen het moeten afwachten en willen hierbij met waardeering bedenken wat vele der thans hcengaanden in het belang onzer gemeente tol stand wisten te brengen. Twee vrouwen zullen thans aan de beraad slagingen deelnemen. Zul Ion wij er kortere zittingen en minder uitgebreide discussies door krijgen? I kt eigenaardige is nog steeds dat de wet een bepaalde graad van bloed verwantschap tusschen de raadsleden verbiedt, terwijl er geen bezwaar is dal thans de heer Westerhof Ie ./amen met zijn cclitgeaoote aan dc discus sies {.al deelnemen. Maar zij zijn geen familie, heeft men ons verzekerd Wij willen dat gaarne aannemen, maar kun nen ons daardoor toch nog niet met de rege ling, zooals zij thans in de wet vastgelegd is, vereenigen. I Iet blijft ons voorkomen, dat de band tus schen man cn vrouw heel wat inniger kan zijn dan die tusschen personen, die elkaar in den tweeden graad vau zwagerschap bestaan en wier gelijktijdige toelating als raadslid daarom volgens artikel 21 der gemeentewet niet geoorloofd Is, Cktueuceau heeft geantwoord op do nota vau graaf Brockdorff Rantzau inzake het Duitachc ontwerp van de internationale ar beidswetgeving in het antwoord wordt gewezen op ver schillende artikelen ia het volkereubondsver- drag betrekking hebbend op de internationale organisatie van deu arbeid, welke artikelen bewyzen dat de Entente het Duitachc ontwerp niet heelt afgewacht om de beginselen dezer organisatie vast te stellen, waaraan Duitsch- laad trouwens zal kunueu medewerken wan neer het tot den Volkerenbond zal zyn toege laten. De Geallieerde legecriugen verklaren, dat het geenszins noodzakelijk werd geacht een arbeidaconicrentic k Versailles bijeen te roe pen. De conclusies der vakvereeniginga-con- ierentie te Bern zijn nauwkeurig bcatudeerd, dc vertegenwoordigt i,s der arbeiders-organi saties hcDben deel genomen aan dc opstelling der artikelen van de vredesvoorwaarden op den arbeid betrekking hebbende. Deze organi saties zullen eveneens worden uitgeuoodigd deel ie nemen aan de internationale arbeida- conferentie ia October te Washington te hou den eu zullen daar de voornaamste kwesties te Bern aan de orde gestéld, hebben te bespre ken. Ue Ueaüieerden meenen, dat 't ontwerp der Duitsdiers een leemte vertoont, daar het geen enkele bepaliug bevat inzake de vertegen woordiging der arbeiders op de internationale conferentie in dat ontwerp voorgesteld. Het ontwerp wordt bovendien minder goed ge noemd dan de bepalingen vervat in het 13e hoofdstuk der vredesvoorwaarden. ue Ucahieerdc en Geassocieerde regeerin- gf-su zijn dM ook vaa mcruing, dat haar be sluiten bevrediging geven aan de zorg, die de Duitachc delegatie betoont voor een sociale rechtvaardigheid en lat deze besluiten de ver wezenlijking waarborgen van hervormingen, die de arbeidersklassi meer dan ooit het recht heeft te verwachten t a de Wreede beproeving daaraan de wereld _i de laatste vyf jaren .ia blootgesteld geweest. Met andere woorden dus, de Geallieerden en Geassocieerden geven deu Duitsdiers te kennen, dat zij inzake internationale arbeids wetgeving hun opmerkingen wel voor zich kunnen nouden, omdat een en ander in de vredesvoorwaarden reeds op de meest doel treffende wijze is geregeld. De ontvangst der Oostennjksdm gedele geerden is te St. Germain bijna vriendelijk geweest. Aiie leden der delegatie waren verrukt over hun huisvesting en behandeling en in diplo matieke kringen, ia men dan ook diep ouder deu indruk vau het treffende verschil tusschen de ontvangst der Öoatenrijkscne en der Duit- sche gedelegeerden. De Oostenrijkera zouden zelfs glimlachjes en allerlei vriendelijkheden de Fransche MÉÉ mei ben. ambtenaren gewisseld heb- Mtffi neemt in Frankrijk aan, dat de Oos tenrijkers verlangend zijn met hun verleden te hreken en de door hen begane onrechten loyaal te herstellen Uit Berlijn wordt gemeld, dat de rijksmi nister dr. Preuss opnieuw met stelligheid ver klaard heeft dat de rijksregeering het vredes verdrag zooals het nu Is, ulet zal teekeneu. Mislukken de onderhandelingen dan is de verscherpte blokkade en tengevolge daarvan oproer te verwachten, maar de onderteekening zou een npg veel vreesélijker chaos te ver wachten hebben en het nadeel brengen, dat het Duitache rijk zich tegenover dc Entente zou hebben gebonden Ook de onafhankelijken zouden den chaoa niet kunnen tegen houden. Te Stettin hebben ongeregeldheden plaats gevonden. De gevangeniè werd bestormd en üe gevangenen bevrijd. De grenadierskazerne werd onder vuur ge nomen maar de grenadiers hielden de aanval- val Iers op een aistaud. De troepen der hoofdwacht van het ka- zerne-kommando hebben zich overgegeven. In de binnenstad zijn talrijke wiukela ge plunderd. In de stad heerscht groote verwarring, Men weet nog niet wie de macht in handen heeft martr het aantal slachtoffers moet aan zienlijk zijn. Uit Rome komen berichten dat de Italiaan- sche pers plotseling met een opmerkelijke een stemmigheid een iNt-invni si.inv;il op Je geal lieerden is begonnen. De Popoio Romano ver klaart dat de Parllsdie conferentie Italië be handelt al» een minderwaardige, Oostenrijk wordt met goedhartigheid Croatie is eeu dierbare zuster. liandeld cn De Cörriere ilella Sera, de Tribune, do Oiornale d'Italia en andere bladen stemmen allen overeen dat Frankrijk, Engeland en Amerika doende zijn het Qoatennjksche kei zerrijk te doen herleven in den vorm van een Donauconfederatle. De Ideal Nationale zegt dat de tcederheid tegenover de Croaten ver klaard wordt door den wensch dat de geheele Oostelijke Adrlatische kust aan de Donau confederatie wordt gegeven. De antibolsjewisllsche beweging breidt zich ovci de geheele Ukraine uit. De boeren opstand tegen de Bolsjewisten wordt ge- led door eeu revoluhounair comité van'onaf- üankeiyke socialisten eu soc.-demacratcu. Dun üooldkwartier ia gevestigd te fsjerkol VU K.M. van kiell. De steden Gomel Bach- mutn jl'tajine Boristow, tripolie en de voor naamste punieu in het Douauoekken zijn be zet. Dc bootamuent der opstandelingen be staat uit een leger van 20.UUÜ man onder be vel van geheraal Zaleny. Verder hebben ook de generaals Oriolsky en Ostroisky legergroe pen onder nun nevel. De nooimnacnt van cetljora nezette een tront tegenover de sovjet troepen der generale Klelbowaki en Kerany. Ue opstand neen goed succes waarbij het optreden van aumiraal Koltsjak die al doen- ue noisjewisti8cuc troepen vostüoudt. ue boisjewiki moesten op de linie Zarni Korostyn terug trekken. KUiU E BERICHTEN. Het Grand Hotel te Molde (Noorwe gen) is aoor Or ana geheel verwoest. De braad arak uit in den uacut en verraste de gasten in den slaap, die uit de ramen de drie verdie pingen moesten springen. Elf personen zijn zwaar gewond. Voorzoover kou worden vast gesteld zyn zes personen in de vlammen om gekomen, üe president van de fransche Repu- oliek ontving de nussie, door de Abessynische regeenug uitgezonden oin de gelukweuscben over te orengen voor de overwinning van Frankrijk en zijn bondgenooten. ujemak Arolda urabril uiioutcm, oom van de kei zerin, en de hem vergezellende personen wer den ontvangen op bet Elysée. De Eugelscheu bezetten in Afghanis tan bet fort Dakka. in de Luxemóurgsche Kamer werd de wenscnelijkheia van aansluiting bij Belgü of bij frankrijk besproken* Kijkspresideut Loert beeft een brief van den Raus ontvangen, waarin ucze zyn mede werking toezegt voor net vaster maken der betrekkingen tusschen den Heiligen Stoel en Duitscblhnd, Een uog niet gepubliceerd artikel van net vredesverdrag bepaalt, dat het verdrag, wanneer bet is geratificeerd door Duiiscti- laud cn drie des* voornaamste geallieerde en geassocieerde mogendheden, tusschen de rati- nceereade partyen van kracht wordt. Volgens de „Vorwarts" zou Frankrijk reeds vóór de vernieling zijner mijnen op liet saargebied aanspraak ueboen gemaakt. Volgens eey bericht uit Parijs is een vrede gesloten tusschen Polen en üoekraji- ners. De Engelsche regeering staat weder den invoer van verschillende artikelen toe Fransche m Amerikaansche oorlogs schepen zijn te Smyrna aangekomen of on derweg erheën. De Entente zal geen belangrijks wijzi gingen in het vredesverdrag met Duitsch land toestaan. Te Arad in Hongarije wordt met goed keuring der Entente een anti-bolsjewistische iegenregeering gevormd. In Oostenrijk worden de groote werk gevers, ter bestrijding der werkloosheid, ge dwongen meer personeel aan te stellen. üe Orieken hebben Smyrna bezet. De voedsel voorziening van Europa door de V. S. zal 30 Juni eindigen, De „Echo de Paris" betoogt, dat de eeuwenoude belangen van Frankrijk in Klein-Azië niet voldoende gewaarborgd zijn. lu Frankrijk is men niet tevreden, dat dit land geen preferente scbuideischer van Duitschland is. Volgens een telegram van Tsjeajerln is het Uekrajlensche Roode leger over den Dnjester getrokken na de Roemeniërs versla gen te hebben. In het Suez-Kanaal is een algemeene staking uitgebroken. De bezetting van Smyrna door de Grie ken werd door de geallieerden voorbereid. De burgerij van Chicago wénscht hulp te vtrieenen voor den wederopbouw van Reims. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de gister gehouden zitting der Tweede Kamer heeft minister Ruys de Berenbrouck een verklaring afgelegd over hetgeen vooraf ging aan de a.s. Maandag in Parijs te hou den bijeenkomst in zake de herziening van alle verdragen van 1839. De residerata welke daar van Belgische zij de zullen worden, voorgelegd, zullen aan een ernstig en onbevangen onderzoek worden onderworpen. Daarna werd vervolgd de behandeling der onderwijzerssalarissen. De heer Van Ravesteijn zag in het ontwerp een begunstiging van het bijzonder onderwijs ten nadeele van het openbaar on derwijs. De voorstellen van dezen minister beoogen alleen reactie en bevordering der be langen van het clericalisme. De heer Visser van IJ zendoorn had liever gezien dat de salarisregeling niet was losgemaakt van de herziening der onder- wijswetgeving. Hij betoogde dat de salaris- bepaling niet aan de gemeenten moet worden onttrekken; uniformiteit is in dit opzicht scha delijk. Spr. achtte de classificatie een fout, evenals het onderscheid' maken tusschen ge huwden en ongehuwden en den kindertoesla, De heer Van Wijn bergen critiseerde de houding van dén Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Hij: verlangde dat de minister met stelligheid zal verklaren of hij inderdaad' niet verder kan gaan. Spr. wilde weten of hij* pogingen tot verbe tering kan doenhij was in het algemeen in genomen met het ontwerp. Spreker wenschte dan de gemeentebesturen de verplichting té zien gesteld, aan thank in dienst zijude onderwijzers die volgens de ver ordeningen van voor 1 Jan. 1919 beter voor uitzichten hebben dan de wet geeft, het ver schil uit te keerenhij vroeg het aantal klas sen van de gemeente terug te brengén van 5 op 3. De heer Van der Molen juichte het verlaten van het stelsel der wettelijke minima toehet zal een einde maken aan concurren tie tusschen gemeenten op het stuk van de sa larisregelingen. Spr. stemde in met den mi nister waar deze zich aanpast aan de classi ficatie van de commissie-Stork. Hij bestreed de juistheid van de door den heer Osseadorp aangevoerde cijfers. De heer F e e n s t r a drong er op aan, dat de minister rekening zal houden met de ver kregen rechten van de onderwijzers en be streed uitvoerig het classificatiestelsel, dat hji schadelijk achtte voor het onderwijs op het platteland. Hij is tegen vaststelling van de salarissen door de gemeenten. De heer D e B u i s o n j verklaarde dat de neutrale fractie der voorgestelde salarissen te laag vindt. De neer Juten bestreed de Massificatie. Hij vond het aanvangssalaris te laag, even als de belöoning voor bijacten. De heer D r e s se 1 h u ij s waa het met den heer Visser van IJzendoorn eens behalve ten aanzien van den kindertoeslag. Hij meen- d edat in de voorgestelde regeling niet vol doende rekening wordt gehouden met de posi tie van de hoofden van scholen. Minister D e V i s s e r betoogde dat de On derwijsraad op strikt onpartijdige wijze ia samengesteld. Ten 5.10 werden de beraadslagingen ver daagd tot Dinsdag 1 uur. VERHOOG 'NO VAN JAARWEDDE. Wanneer een onderofficier aangewezen wordt om gedurende een tijdvak van ten min ste één maand eene functie waar te nemen, welke behoort te worden: vervuld door een onderofficier van hoogeren rang, dan geniet hij eene jaarwedde gelijk aan het gemiddelde van de jaarwedden: verbonden aan den be- kleeden en den hoogeren rang, met inachtne ming van het aantal jaren dienst als onder officier. O m voor de hier bedoelde hoogere jaarwedde in aanmerking te kunnen komen, moet belanghebbende den dienst gedurende ten minste één maand hebben waargenomen van een ontbrekenden onderofficier van hoo geren rang. Dienstwaarneming, zooals die in de reglementen op den inwendigen dienst is voorgeschreven, komt derhalve in dit op zicht niet in aanmerking. EXAMENS^KRANKZINNIGENVER PLEGING. De examens zijn voortgezet met de candi daten uit Duin en Bosch nabij Babkum. De uitslag is als volgt: Eerste gedeelte: 19 candidaten, afgewezen 4. geslaagd: C. M. Baars, M. J. Baart, C. A. Lbregt, C. A. Illackenbroek, W. A. Holtes, F. W. van der Mouw, S. M. de Jaeger, J. Nonneke8, M. Schilp, M. A. Schmidt, A. A. A. Schuur, C. G. C. Smit, R. Sureveen, S. M. Veiduyn en M. Wubbema. Tweede gedeelte: 8 candidaten, afgewezen I, geslaagd: A. de Carpentier, D. van Eyck, II. J. Fakkert, A. C. Petram, C. J. van der Sluljs, P. Stravcrs en F. Barendze. Derde gedeelte: 11 candidaten, afgewezen 1, geslaagd: L. Engel,* M. Geurts, P. L. Kik, C. Klok, A. S.. A. Memelink, L. A. Mi- rani, D. Smit, Aaltje Spoelstra, Antje Spoel- stra en H.M. van IJsseldijk. De examens worden voortgezet. BRANDSTICHTING. Bij den coiffeur de L. te Eindhoven kwam zes weken geleden de huiseigenaar, de hèer M. toestemming vragen om reparatie te doen in het boven-achtergedeelte vaa het huis. Met ecnige verwondering hoards de L, de vraag ALRMAARSCHE COURANT sm**

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1