DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 117 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 FEUILLETON. Niet te koop. AVqjgdte brieven. AbogaemeDliiiilli bil looiallbaWI»! 1.3 nuiii I l.li. Ir. r. gnll MO- Btwluramaii S tl UnMtgilli li tl. g. rem. nuttere letten eter eieettnlite. Ir. Ir. 1.1. Beet- ee BudelitreUerll Heras. Coster i ii„ Vearrtsm CI. BAANDAG 19 M11. Üüiüeiiiaud. (ieuieugd Aienws. Volgen» de Lokal Anzciger heeflt Clemen- eeau aafl de Duitsche delegatie een aantal vei bc leringen van het vredesverdrag medege deeld. Volgen» den oorspronkelijkm tekst waren alle verdragen die Duitscliland sedert de re- vlutic- UK i 11e jvgiTusigcn oi politieke groe pen la het gebied van hot voegexc Ru«stsche tijk had gesloten, ongeldig, terwijl de nieu we redactie alleen de verdragen niet de muxi- malistlscuu regeering in Rusland ongeldig verklaart. i>e vei dragen met Oekraïne, Finland enz. vallen blijken» de nieuwe redactie er buiteer De tweede correctie betreft de bepaling, volgens welke de Geallieerden rad» on trui ma grined in Duitscliland onmiddellijk weer kun nen bezetten als dit ©enige bepaling van bet verdrag niet houdt. Het i-echt tot weder bezet ting wordt van kracht als .Duitscliland wei gert een bepaling van het verdrag te vervul len. -V Volgens de Vorwürta is het geen'geheim meer, dot ondanks deze kleine verbeteringen de Duitsche regeering het vredesverdrag niet zal onderteekenen. De Entente zal, waaneer zij niet tot wijzl- fing van het verdrag bereid m, gehetl lullBdilandi moeten bezetten ca al» een ge heel bestieren of zi| moet er naar streven tu Duitscliland een ediijnregming te te stellen, die bereid is, alles te ondertcckenen, wat men haar voor legt. Maar een regeering van onafhankelljken, die daarvoor in aanmerking zou komen, zou sta teekening een niet bevestigd regiem in Du i Ischial id tengevolge hebben, hetwelk deze voorwaarden ten uitvoer zou pogen te bren gen doch door den toestand van volkomen ontbinding de entente eerst recht er toe zou nopen door een militaire bezetting te berei ken wat door geen Duitsche regeering kan worden bere'kt. De entente moet zich aan een hazardspel wagen waarvan de kansen om het te winnen gelijk nul zlin of wel zij moet een poging doen om met de tegenwoordige Duitsche regeering tot ten overeenkomst te komen. De Duitsche regeering is bereid met de entente te onderhandden en oen bevolking van anderen stam volgens haar eigen scherp uitgedrukten wil uit het verband van den Duitsdien staat vrij te laten maar haar vaste wil mag niet verzwakken om het vredesver drag zooals het daar ligt niet te onderteeke nen. Meer en meer moeten de heeren te Parijs wel tot de overtuiging komen, dat zij het ver standigste zullen doen heel wat water hij hun wijn te gieten. Een niet tcekenen van het vredesverdrag brengt niet alleen Duitgdhland maar ook ce Entente In de grootste moeilijkheden. Toch ie men in Parijs nog al optimistisch gestemd. Oraaf Brockdorff Rantzau heeft een reis naar Spa ondernomen en in de kringen der Pafijscne diplomaten beschouwtmen dit als ecu aanwijzing, dat het vredesverdrag spoedig gctcekqjd zal worden. De graaf zou naar Spa gegaan zijn om dit aan de regeeringsvertegenwoordigers duide lijk te maken. Voor zijn vertrek heeft Rantzau aan de Geallieerden een nieuwe nota betreffende het Saarbekken doen toekomen. Er zijn verschil lende voorstellen gedaan betreffende combi naties, die ten doel hebben de exploitatie van het kolenbekken op zich tc nemen. Duitscliland zou voldoende kolen leveren als vergooding voor de in Frankrijk aange richte schade. De Franschen zouden aandee- len krijgen in verschillende Duitsche mijn- bouwmaatschappijen. De Petit Parisien zegt, dat als resultaat van de onderhandelingen tusschen Fransche en Engelsche koloniale autoriteiten een over- eenkomst inzake de verdeeling derDuitsche i- HOOFDSTUK I. l'oen de lange spoorreis van Londen ten einde liep, hoorde John Maydenstone, dat de prettigste mattier om Forth Enys te bereiken', was door middel van de veerbooj; en over de rotsen, en daar het een mooie avond was en hij zijn bagage vooruit gezonden had, besloot hij te Trenanveor uiit te stappen, het station óór het kruispuni, waar de passagiers voor hi de zijlijn gewoonlijk den trein verlieten. Een paar honderd meter volgde hij den hoofdweg van Trenanveor tusschen een heuvelachtig den de haven verbreedde hei ijzergieterij t kanaal zi zich tot een baai, die aan weerszijden döor begroeide zandheuvels begrensd werd, die zich In zeer vooruit schoven en geleidelijk overgingen in de hooge rotsen van de baai van Porth Enys. In ongeveer tien minuten bereikte Mayden stone een breed strand van wit zand en zag hij het veer, waar hiji moest oversteken, om langs de rotsen te Porth Enys te komen. Blijkbaar had niemand dien weg geloopen sedert den laafsten vloed en toen hij naar zijn .eigen voetklappen terugzag, had hij een ge voel. aisof hij eau heiligdom schond. Mtideoétem ra lenge, siësta Imgn kolomen spoedig te verwachten is. De Fran- sclic souverciuiteit zal erkend worden over bijna geheel Kameroen' en een deel van logo- uuid. Het N. W. ucel van Kameroen, dat aan Ltbcnë grenst, zal aan Engeland gegeven worden. De kwestie utt Zuidzee-etituulen moet nog gt-tcgeid worden. Uit Parijs wordt gemeld, dat het vredes verdrag met Oostenrijk bijna gereed is De clausule» betreitende de verantwoordelijkheid oen yoi'iog zouden dezelfde zyu at» ine, wake vogikouieu ui net verdrag met Dunacb- uuin, uoi.i ex-keizer Karei wordt buiten be- sutuuwuig gelaten Oostenrijk heeli het vredesverdrag deu gend uoodig De commiMte die naai Oosieu- ryk is gezonden om daar poolshoogte te ne men verklaart, dat de Icvensohddeicutoestaud evenals de economische en fiuoncieete toe stand deerniswekkend ia Het comité dringt ei op aan, dat he» internationale levensmid- dekuconnte zijn taak xai voortzetten en uit breiden. De begrootiügHcomnuMie uit de Frausdie Kamer heelt opnieuw geweigerd, credicten ..n ie suum vuui ue leveusmtüueieuvüorzie- 11.1tg van uwsiemyx, uaar ue Uoor Oosicn- iyx aaugeoouen waaioyjgeu diet voldoende zijn. Volgens een. telegram uit Parijs bevestigen de binden, dat het i uikadw ryk zat ophouden te blyven oestaau. Er m\ geen vredeavadrag met dat land tot stand komen. Bulgarije zai liet vredeaverehmg k Salont- ki komen ieekenen KOR I E BERICHTEN. - Drie Amerikaanseha vliegtuigen zftn van New roundland naar de Azoren vertrok ken. Reuter ae nt particulier uit New-York: Het vliegtuig No. 4 is ZaUrdagnüddn» te Horta op de Azoren aangekomen om I uur 25 (Creaiwich-txjd). De vlucht van Trepassey duurde 15 uren en 13 minuten. (De ak-hnd ia zoowat 1800 K.M.1) Volgen» een ander te legram werden de vlieger» door een groote menigte afgewacht, de haven was gebat ont ruimd oen een veilige landing mogelijk te maken. Van het vliegtuig No. 1 is eeu draad loos bericht opgevangen, waaruit blijkt, dat het i negende patrouülesckip, op 500 mijl van 'I repassey, gepasseerd is. l iawken bedt om 3.20 uur zyu Iranaatian- tiache vlucht vanaf Newfoundland aange vangen. Urt Washington wordt gemeld, dat Zater dagnacht slecht» één van de Aineri'kaansche zeevlicgtuigeu op üe Azoren was aangeko men. Het vliegtuig landde te Horta na een vlucht van 13.18 uur, met een snelheid van 00 mijlen per uur. Hg hoopt ia den loop van den' dag /iju reis naar Lisboa Zonde 1e kun nen voortzetten wanneer het weder gunstig is. De N. C. I is in zee gevallen, ongeveer 200 mijlen ten Z. O. van rlores. De stoomboot Jona nam de bemanning op en trachtte het vliegtuig te sleepen, doch de lijn brak. Men neemt aan dat thans reed» vele torpedover nielers de plaats waar bet in zee viel bereikt bebbeu. Van de N. C. 3 is nog niets nader» bekend. Twee vliegtuigen zijn tengevolge van de zware mist verloren gegaan. Men kwam in de mist op ongeveer 100 mijlen van de Azoren. De Ni C. 4 vloog vooruit en slaag de erin door de mist te komen voor die dik werd. De Duitsche schepen, in Amnkaansche havens :u beslag genomen, blijven Aineri- kaansch eigendom. Het internationale vrouwencongres te Zürich stelde een aantal eisctaen betreffende de rechten der vrouwen, welke het in het vre desverdrag opgenomen wil zien. Deze gelden in het bijzonder ook de hwelijkswetgeving. Op de lijn Brusel—Antwerpen heem een botsing plaats gehad tusschen een reizigers- en een goederentrein. Talrijke reiziger» zijn ernstig gewond en de materieele schade is groot. imelijk dezelt- man met aardige, grijze oogen, die echter een onvoldane uitarukking hadden en een licht bruinen puntbaard. HijMiep rechtop en be woog zien vlug, maar zijn bleek en eenigazins vervallen gelaat gaf den indruk van iemand, die meer door zedelijke dan lichamelijke kracht werd opgehouden. Hij had een tameuj versleten grijs pak aan en een pet van de kleur op. De veerman zag hem van den overkant en in een groote boent roeiende, kwam hij mei de eb aan de plaats, waar Maydenstone stond. Hét water zakte geleidelijk en Maydenstone begreep een oogenblik niet hoe hij in de boot moest komen, zonder zijn voeten nat te ma ken, maar toen de boot met een lichten schok stil lag, zag hij, dat de voorsteven over de uitsï kiel over het tak, zoodat een bruggetje water gevormd wend. Alsof hij de bewaker was van de blankheid, die door Maydensto- ne"s voeten besmet was, bleef de veerman zwijgen, terwijl hij zijn boot door een riem vasthield. Hij was een jonge man met non- sche. blauwe oogen, uitstekende jukbeenderen, en een vastberaden mond onder een borste- ligen, lichtbruinen snor. Zijn kleeren waren van een kleur tusschen het riet en het zand, zoodat hij met de plaats één geheel scheen te vormen. Maydenstone stapte in de boot en ging in den achtersteven zitten, hij. had een gevoel, alsof hij een rol vervulde in een droomspel, dat als'pantomime opgevoerd werd voor het holle bulderen van de zee, die in een witte lijn zichtbaar werd aan den mond van het kumd. Over zijn ttawn gebogen, keek dia Foch heeft te het bezette gebied Wies- baden, de annusLoblens en Keulen be zocht. De volgende cijfer» worden gepublt- cocrd betredende Duitschlands verliezen aan menschen in den oorlog; de opgave loopt tot >V April: doodaa 1.076.606, vermisten waar van, U/10 als dood kan worden beschouwd 373.770, totaal du» meer* dan 2 millioen doo- deu, gewonden 4.2072)28. 015.922 man be- vonden zich nog ip vijandelijke gevangen schap, ongerekend de burgabpe gevangenen, in totaal beloopen dus Duitechlands verlie zen 6.373.415 man. Te Parijs lucht aten weinig waarde aan de polemiek tusschm Rantzau en Clemenceau, welke den toestand op 22 Ma dezelfde zal laten 4Is op 7 Ma. Al» gevolg van de stroomverhrekmg is een sproeiwagen van de electriscbe tram té Brussel in duizelingwekkende vaart een hel ling afgereden et op een met reizigers ge vulde tram geboDt, waarvan er 22 vrij ern stig gewond werden. Onder dezen bevinden zich Auierika&tische soldaten en 1 En gelsche. - De „Junes verneemt, dat, indien het vredesverdrag gc.eekend wordt, op 3, 4 en 5 Augustus een nationaal vredesfeest Ut thge- tand zai gehouden worden. J'ARfSCHE UkiEVEN. jParjjs, 10 Met 1910. I we e Meidagen ik beu met een neele bende jonge meisjes „toute une bande naar het „botolè Limoure" geweest „pour chercher ia nmquet", om het lelletje van dalen te zoeken, de Meieche ge- luk&bioem. Het waren t ransche boaenmeisjes en rraa- sclié boerenjongens met een enkelen „vieux", ouden oom, groot, met spierwit haar, en oogen acmttereud van geest m een pezigen kop van rood-oker. Daar wü ik u nu van gaan vertellen, van dien Mei-Bondag, want ik ben mijn buren van de campagne wei een kleine vergoeding schuldig voor miju boutade ova hun mataia- iisme van onlang». Maar eerst moet ik u van heel tets anders spreken (de plichten van een Parijsch brref- seitrijver zijn vei>./ nail, van de rennen van Auteuii, waar we op het oogenblik middenin zijn. Gok daar ben ik heen geweest met Fran sche jonge meisjes, „toute une bande" en er werd ook gecliaperonuead, ditmaal door een kleine douairière van de Avenue Mozart en haar teint waa niet rood-oker kleurig. Wat net .ii werkelijkheid wèl was heb ik met kun nen vaststellengenoeg, dien dag leek het „blak-geveioutea'd met een violette sche mer". Wij dan waren op Auteuii, n.l. vijf jonge meisjes in wit serge trotteura met kleine, lich te hoeden, en wij, drie jongelui, in onze meren correcte complets met stiuohoeden van een spierwitte ongereptheid. Men „kleedt" zich nog niet in Parijs na den oorlog. Er was veel lichte rouw, veel uniformen, a waren zelfs enkele „mud lés de guerre". Het weer was zoniersch. Er werden veel bloemen ge dragen: anjers en de „maguct", dezelfde die ik in Limours ben gaan zoeken met mijn ze- vt'u bureu van de campagne: maar hierover lata. Lieve lezeres, goedaardige lezer, ik ben dan in Auteuii geweest met vijl Parijsdie jonge meisjes, mooi en minder mooi, met mijn twee correcte Parijsdie vrienden ai met de kleine violet-gépoeierde douairière van de Avenue MozartEr waren parasols, muziek, uni formener waren zelfs paarden. Het waren de courses, nietwaar? Nu dan: we hebben wat geflirt, we hebben wat toegekeken, een beetje gejuicht zelf», heel bescheiden om de lichte rouw enwe werden gediaperon- neerd. Eén der meisjes, een blondine, ik be ken het volmondig, was werkelijk allerliefst. Zij droeg een een heel licht duivegrijs serge pak met groote zwarte knoppen en een kleine veerman Maydenstone bijna dreigend aan, zoodat zijn gevoel van indringerigheid nog versterkt wad. Van het midden van het ka naal zag men n de va te Porth Enys de haven van het Eiland dat tegen het water af stak als een wolk tegen den helderen Weste lijken hemel van een Octobaavond. De vorm van het eiland dat, zooals Maydenstone wist, eigenlijk geen eiland, maar een schier eiland was was zoodanig, dat het scheen, alsof het op het punt was van af te breken en naar zee af te drijven. Bij de smalle land engte stonden ternauwernood zichtbaar hui zen, die, volgens Maydenstone, den indruk maakten, dat een groot aantal menschen zich zoo ver mogelijk van het land teruggetrokken hadden, en op een vloed wachtten om hen naar het onbekende weg te voeren. Toen hij zijn blikken naar de naderbij ko mende kust wendde, zag hij daar een meisje staan. Of zij in zwart of donkablauw gekleed was, kon hij tegen den achtergrond van wit zand niet uitmaken, zij; maakte een levend:gen indruk, alsof zij zoo juist uit de lucht neerge streken was. Toen Maydenstone uit de boot lar, een .werd ge troffen door iéts dialijks in haar verBChij- gelegenheid en blik op haar te slaan, en hiji werd stapte, nam hij de vluggi rfa ning. Voor het oogenblik kon hij niet zeggen of zij hem aantrok óf afstootte. Zij had geen hoed op en de lijn van haar schedel liep in een groote bocht tot haar nek, waar haar don ker haar in een lossen wrong gebonden was. Hoewel haar groote, donkerbruine oogen niet sluw waren, hadden zij een schuwe, zijdeling- «cbe «iteteuJding, al» dia van een wild dier, zoa eenvoudige zwarte ronde hoed van het allerfijnste stroo. Haar groote oogen waren grijs-blauw mei zwarte, kleine ronde stipjes ais pupdicu en haar dunne wenkbrauwen wa ren tecdcr geWvifd en donka gepenseeld. Haai mondje Waa klein ai frisch en op lm» r delicate ovale wang beefde eeu heel fijn don zig rouge. Wy hebben het onze arme char perouut wèi wat moeilijk gemaakt, vrees ik acuterai. Want zie eens, lieve Hollandsche ma trone, die dit tezen zult, net was imar nichtje uit Laiuies, nai juist van poisiouuaat kwam en wat wist zij anders van mij Hap dat ik mij voor eeu 1 lollanda ma al te lomp gedroeg, dat ik geïntroduceerd was dooi haar neef blauwe, wat ten minste eeu kleine geruststel ling was, endat ik eeu métier had dat ei- gmiijk mei lieelurg ur haar ifjn lag, de armei Kij wist niet eens dat ik ook wel vpor kranten schreef I Wij mtussdieu hebben ons wèi geamu seerd, W ij iiebbeu alle gezamenlijk nog bij Kitz getead, waai het koel was en eeu zachte t zigareu-muziek en bioeuregeur rondzweef den eu toen heelt de kleine douairière, die eeu „cusemer gebruikt had ais apérrtü, zelfs ue onvoorzicluighéid begaan van Claude en mij ten eten te houden. Maar nietwaar, zoo eeu lieflijke Meidag en het tuchtig gebabbel van de jeugd va Heugt het oude hart van kleine Erausdie violet gepoeiade douairières. En de avond in het minuscule Louis Seize- hotei is charmant geweest. Maar nu ova mijn anderen Mei-uitgang, ronds, tooi ik vreedzaam met mijn pijp in het voortuintje van mijn week-ends Zaten cottage at, kwamen twee graeieuse jonge meisjes liet hek binnen getrippeld. Ik kende ze wel; het waren dochter en nichtje van la urère David, myn. buurvrouw, afkomstig van boeren uit de Midi, en beiden wakzaam in* i'arijs. Misschien hadden ze wel één van bei den het hoedje van mijn blonde Auteuil- vnendm opgemaakt. Zij inviteaden mij om üieu Zondag „avec toute une bande" naar Limours te komen ,pour passer le jour vous savez avec des petite jeux et tout £a". ik nam het met beide handen aan. En toen..... Wij hebben gewandeld eu gestoeid, liedjes uit de Midi gezongen. Het scbemade toen ai en we zaten allemaal op banken onda eai wmgadpnëei van een buitenhotelletje. Dam heeft hij gezongen, met zijn diepe, oude Mem. „ua vieilies ciiatesons de son pals" en ik heb het waarachtig even te kwaad gekre gen. Maar dat begrijpen jullie in Holland uiet zoo göed, vrees ik Zie je, zoo'n Fran- »uie lente, dat nu eenmaal iets..... Enfin, ik iit b u dezen keer verteld van twee heet pretti ge ctageh, die ik in de?e zonnige week gehad lu i»,., en ik heb u eens heelcmaal niet ova politiek geschreven. STéFAN. DE LIQUIDATIE DLR DISTRIBUTIE. De hea G. J van Siaenbag de Boa, di recteur van het Rijks Centraal Administratie kantoor voor de distributie van levensmidde len zal mei ingang van 1 Juli a.s. 's rijks dienst valaten in vahand ma het buiten de distributie brengen van de artikelen, welke speciaal aan zijne zorgen waren toever trouwd, ROI 1 ERDAM EN DE VREDESVOOR- 4 WAARDEN. De plannen der Entente ten opzichte da Rijnvloót zullen voor de Rijnvaart van Rotta- dam uit niét van grooten invloed zijn. Naar men weet, krijgt Frankrijk het recht op 20 pCt. van de Duitsche Rijnvloot beslag te leggen De Duitsche Rijnvloot telt ongevea 2.400.000 ton, Frankrijk zou dus plan. 500.000 ton kun nen plaatsen. Nu bestaat de mogelijkheid, dat de Fran schen deze tonnage gaan gebruiken voor va- voer naar Straateburg. De* heele beslagleg- dat aan vervolging tracht te ontkomen en de vorm van haar lippen was wat wreed. Een nauw sluitende, donkerblauwe mantel ver raadde haar slank figuur, dat zich flink bo ven de heupen vahieï. Toen zij in bewegin kwam, om m de boot te gaan, makte Ma^ denstone op, dat het meest opvallende bij hhar haar gang was, dien hij Oostasch ge noemd zou hebben, zonda de staker gelijke nis ma iets katachtigs door de beweging van haar lichaam. Vast besloten, dat hij; niet ha east de stilte abrekea zou, stak Maydenstone zijn vingaa zijn vestzak en keek naar den veerman. „Eeni stuiva. als 't u blieft," zeide hiji met af- ff met tegenzin uitsprak. Geen andae woorden waden tusschen hen. gewisseld. Op de hoogte van de zwart houten hut van den veerman op ha strand keerde Mayden stone zich om en keek naar de boot, die nu half weg het kanaal was. Het meisje had zich omgedraaid, en met één hand op den zijkant van de boot leunde, keek zij naar hem De lijn van haar gebogen rug en de vragende stand van haar hoofd, verstakten haar eer sten indruk van levendigheid. Maydenstone was nieuwsgiaig wre zij was, en hij was half geneigd op de terugkomst van den veerman te wachten, om hem te vragen naar haar naam en waar zij woonde. Bij; nada inzien besloot hij, dat onbekendheid met haar per soon beter paste bij hun ontmoeting in die groote ruimte van wit zaad en kabbelend van Eeu ging komt dan neer op een verplaatsing werk uit Duitsche in Fransche handen, andere mogelijkheid ia, dat de Franschen, die reeds lang een tekort aan lichterruimte had den en daarom ook al meermalen getracht hebben Rijnlichters te koopen, hun nieuw verworven 500.000 ton zouden ovabrengen niar de Seine. Een dagelijke verplaatsing zou de Rijn vloot, die behalve uit 2,400,000 ton Duitsche schepen en 2,000,000 ton Hollandsche bestaat, met ongevea 10 pCt. verminderen, wat niet anders dan den vrachten van Rotterdam uit ten goede zou kunnen komen. oorlog zoo goed als geen enkele scheepShypo- theekbank eerst kort vóór 1914 werd er een tc Duisburg opgafcht zoodat heel wat hy potheek op Duitsche Rijnschepen in ons land geplaatst is. En zal Frankrijk als het beslag léggen aan de Hollandsche banken daar voor vergoeding geven? Ova het recht aan België te geven voor den bouw van een nieuw kanaal naar den Rijn, maakt men zich te Rotterdam allerminst be zorgd. ten eerste ligt de opening van een dagelijk kanaal nog in zeer verre toekomst, maar overigens troost men zich ma de aloude inma juist gebleken stelling, dat ben kanaal toch nooit tegen een natuurlijken waterweg zai op kunnen, al ware 't alleen maar om de kosten, die het veelvuldig schutten zou mee brengen en de gebondenheid aan bepaalde af- metmgen da schepen, die een kanaal ten ge volge heeft. SOLDIJGENIETENDE MILITAIREN. Hoewel aanvankelijk was bepaald, dat de soldijgeniaende militairen, behoorende tot he valoispasoneel, die volgens de nieuwe soldijregeling voor de milicien-soldaten, min der soldij zouden ontvangen dan zijn tot dus- va genoten, in het genot da hoogere bezol diging gehandhaafd zouden blijven, ia thana bepaald, dat dit alleen zal geschieaen gedu rende hun tegenwoordig verblijf onda de wa penen. TOELAGEN VOOR GEVAARLIJKEN ARBEID. Aan ondaofficieren en militairen beneden dien rang, die zijn aangewezen tot ha verlee- nen van hulp fes] het opruimen van wrakken vanwege het Departement van Waterstaat, woroen in den vervolge de navolgende toela- g<a pa dag toegekend:,aan een hoofdwerk tuigkundige, opposchippa, sergeant-majoor, sageant-majoor-Ëchipiper 1.50; aan een sergeant-sdnppa of fourier 1.—; aan een korporaal, korporaal-schippa, kor- poraal-stoka of korporaaS-machinedrijva 0.80aan een kanonnia-stoka, torpedist of soldaat J 0.70. Deze toelagen komen voor re kening van ha Departement van Waterstaat. DE VRIJZ.-DEM. BOND. Zaterdag en Zondag wad in ha gebouw „Frascati" te Amsterdam de algemeene vaga- clermg gehouden van den Vrijzinnig-Demo- cratischen Bond. Bij afwezigheid van den voorzitter, den hea mr. J. H. Thiel, had de ondervoorzitter, mr. Limburg, de leiding In zijn openingsrede ging de voorzitter na wat de regeering gedaan had. Spr. achtte ha mea dan waarschijnlijk, dat in de komende tijden nia alleen de volksver tegenwoordiging feitelijk de hoogste machten uitoefenen, maar ook dat de regeering, ha mi nisterie, meer en meer als lasthebber van de volksvertegenwoordiging zal worden be schouwd Hierna was ha woord aan mevr. Kaelaar van Goch, die namens de vrouwen uit de partij hulde bracht aan mr. Marchant voor zijn verdediging van zijn initiatief-voorstel tot invoering van ha algemeen vrouwenkiesrecht. Spreekster bood den voorzitter da Vrijzinnig- Democratische Kamerfractie een vaas ma bloemen aan en zegde toe, dat aan de leden water, waar menschelijke wezens van even weinig belang waren als vliegen. Voordat een bocht van den weg de veerboot voor goed aan het oog onttrok, keek Maydenstone nog eens om. Het meisje was aan wal gestapt en liep aan den ovakant denzelfden weg, dien hij gekomen was. 'Zelfs op dien afstand wad hij getroffen door haar veerkrachtigen gang, ge lijk aan de beweging van een panter, aie op een spoor is. Waarschijnlijk volgde, zij zijn eigen spoor ova het zand, en vermengde zij haar voetstappen ma de zijne in een dubbele reeks. Hia belette een kaop ha uitzicht op Porth Enys, en Maydenstone liep snel ova de gol vende zandheuvels, verlangend weer een blik op zijn toekomstig thuis te werpen Zijn weg liep naast de spoorlijn, en juist ratelde de lokaaltrein, waarmede hij verwacht werd, zoo dicht langs hem heen, dat hij in de valichte wagons een bekend gezicht had1 kunnen here kennen. Toen hij de kaap overstak, kwamen de lichten van Porth Enys als bleeke bloemen tegen den violetten hemel uit. net daglicht duurde lang genoeg om hem ha algemeen karakter van Forth Enys te ioo- nen, dat aan den mond van een dal lag; en onda den indruk van ha voorkomen eener géleidelijke ontwikkeling van een kak en een haven amuseerde hij zich ma een geschiede nis te bedenken van zijn oorsprong en ont wikkeling. CWordi v&HZGlgd^ ALKHAARS VI IV" 'n iln 'iiinn/1 I>a1 1 -..1- f<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1