DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. !<8 No. ipr Niet te koop. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 F E UI L L E T O N. tttuiiiiilwlli m;i Toornllbotlllfli P. 3 budPii 11.63.1'. P. putl 1.10 OnllutPiaiii S at MnrtailMl 13 et. p. mal, irnte» lettaia aa» plaaurilmto. Br. li. 1.1. Baak- aa fiandaiutratkarll Bana. Easter 8Zn., laoidaai C 9. Tel. 3 DINS Dl A G v 20 MEI. de Aan iedere storm gaat een stilte voor Ai aau dm vooravond van g.roote gebeurtenissen iu ittt politieke leven constateerm wy meerma len een opmerkelijke sdiaairsch/te aan berlek ten over nigajpende gebeül'ieuissen. Zoo is bet geweest toen de Duitscher» te Versailles bet vredestractaaA in ontvangst zouden nemen, zoo is bat ook nu weer, nu over weinig' dagen de beslissing moet vallen oi bet Duin- m ujk al dlau met deze .bafüe vredes voorwaarden zal teekenea. Ui i tja wordt gemeld, dat graat Broek- dor ii-K<.»tuau thans een negende nota in cikatu gezet beeit, ditmaal handelende over de bepaiiugeu in bet vredesverdrag betreden de de ophemug van de Duitsche goclsliensuge missen in bet nuueaiaud, m bet üijiiouder m Uhtua. L>e tijd welke den Duitschers overgebleven ia, is met heel groot meer en veroorlooft ben met nog ingrijpende nota's van wijziging in te dienen, hoewel bet mogelijk blijlt, oat graat Brockuöru-Kantzau op bet laatste oogea- biik de beeren te Parijn uog met een hoeveel heid nota's verbluiién zal. liet is uog altijd de groote vraag oi Duuscbiaud al dan niet Aai tekenen, iu Parijs is men optimistisch en twijielt men niet aan de bereidwilligheid oi beter ge zegd aan de noodgedwongenbeid der Duit- BUie onderteekemug. Maar dberichten uit Berlijn blijven pessi mistisch en geven den indruk, dat het vredes- trauaat iieer wat veranderingen moet onder gaan voor het iu Duitsche kringen aanneme lijk *u uitvoerbaar geacht wcrcit. De Duitacüe minister Giehbers, die Zater dagavond weer van Berlijn miar Versailles is teruggekeerd en dus wel met de plannen der Duusme regeeriug Voldoende op de hoogte geaim kan worden, heett in de Duitsche Altg. Zeitung geschreven dat geen regeeriug hst verdrag ouuuieekenen kan in d<e overtuiging dat bei ook kan worden uitgevoerd. De Duitsche vredesdelegatie zal er dus in de eerste plaats op aansturen om de tegen standers te overtuigen dat bet niet voor ver- wezeniiiking vatbaar is en daarbjj zoo doel matig mogelijk tegenvoorstellen moeten doen. Duitschland zal waarborgen, voor de na koming van de verplichtingen die het op zich beeit genomén in anderen vork kunnen stellen dan tnans geëischt wordt. Duiisciuand zal als gelijk gerechtigde in den Volkerenbond moeten opgenomen, worden en wil het de erkende verplantingen tol her-, stel der verwoeste gebieden in Be.lgië en Noord Prankryk nakomen, dan moei tiet de mogelijkheid tot in vrijheid van arbeid in de vt'erêld worden gelaten. Als de Entente, aldus minister üieaberts, van ons eischt, dat wij onze iinancieeïe ver plichtingen zullen nakomen, dan gaat een vernietiging van ons econouftsch' leven daar Ljjnredu regen u. Duitschland zal werk en en voor tbrengen en boe zwaar het dit land moge vallen en hoe somber zijn naaste bekomst moge scltijnen, bet zal zijn verplichtingen na komen maar slechts als vrij volk. ik'i vredesverdrag' Van du Entente betee- kent bij teu Uitvoerlegging voor de Duitaiche .ibbeidt'i's liet neerdrukken van de levensvoor* waarden tot tiet laagst denkbare peil, verlen ging van'den arbeidstijd en achteruitgang van de arbeidersverzekering/In een tot sla vernij gebracht' Duitschland kunnen nooit rust en vrede heerschen. Het wantrouwen der Entente moet worden weggenomen door de overtuiging Ingang te doen vinden dat in het nieuwe Duitschland ten nieuwe geest heerscht dat het een volkenvrede eischt en het mili tairisme vau de baan is. Uit St. Johns wordt betreffende den oce- aanvluchit gemeld, dat de lang verwachte tocht der Britsphe vliegers begonnen is met het vertrek vad het Engelsche Sopwith-vlieg- tuig. Gemeld wordt, dat het Martinzijde vlieg tuig van Raynham bij een poging om te ver trekken te pletter is geloopen maar dat van de bemanning niemand gekwetst is. Het zal waarschijnlijk onmogelijk ziju averij aan hef toestel to herstellen. Hat vliegtuig vau den aviateur Hawk.es verloor bij net opstijgen dg wielen. Uit Horta wordt gemeld, dat de bemanning" van de verloren gegane N ,C. 1 aau booru van de Sowar ie opgenomen, 1 iet watervlieg tuig werd op sleeptouw genomen doch de sleeplijn brak. Een torpeüobootjager sleept hot thans De comandant van de N. C. 4 heeft te Horta, op de Azoren gemeld, dat zijn over tocht 13 wur cn iy minuten geduurd heeft. De waarnemend Amerikaausche munster van Marine heeit den vlieger Read radiotele- graflsch zijn gelukwenscli gezonden over liet mil, dat hij de eerste is geweest, die /.onder onderbreking de vlucht over de Oceaan van Amerika naar de Azoren volbracht heeft. lien torpedoboot jagers zoeken naar de ver miste N. L. 3. De bemannmg daarvan zou zich in veiligheid bevinden aau boord van het Amerikaan,sche oorlogsschip Columbia. Het luchtschip zou met eigen kracht naar de Azo ren stevenen. Ook naar het vermiste Ilichtschip G 5 wok'- gezocht tiet wordt als verloren be schouwd. Een Reutertelegram meldt, dat de vlieger Hawkes gister om 4 uur 250 mijn van de kust vau Ier land was. Raynham heeft, naar uit St. Johns gemeld wordt dt hoop uitgesproken, dat zijn mede dinger Hawkes zou slagen. KOR SE BERICHTEN. LH JMatin" meent te welen dat het Duitsche tegenvoorstel dat 23 Mei in zijn ge heel aan de geallieerde leden der conferentie zal worden voorgelegd, de volgende richtlijn zal hebben. De Duitschers houden vast aan de 14 punten van Wilson en verlangen volks- jstemnnngen in de betwiste gebieden. Het voor stel bevat verder een aanbod tot gemeen schappelijk economisch beheer van het Sdar- kolenbekifj'. Duitschland zal zich tot den herbouw van de vernielde gebieden verplich ten, indien het alle verlichling en hulp vcr- itffiid worden die voor dezen arbeid noodig ziju. Dc si. Aie vaü bet Duitsche leger zou voorloopig hooger blijven dan in het vredes- ernsti, 2 Eeuwen geleden werden een man en een vrouw op deze kust gevoerd, waar een rivier door een dal naar zee stroomde. Hier von- .•teii zij beschutting tegen het weder, frisch water om te drinken en voor voedsel de groe ne planten', die men bij atroomend water vindt. Hun >r*te daad was een altaar op te richten om God te danken voor hun redding uit de zee. Paf Waaide oorsprong van de kerk. Niet lang daarna ontdekten de man of de vrouw, dal de bewoners van het element, waaraan zij ontkomen waren, lekker waren om te eten en Mïiydenstone lachte, toen hij aan 'n plaat dach „De Eerste Oester" Zoo werden zij visschers en zij of hun kinderen, voordeel trekkend van het eiland, maalden eenvoudige bescherming voor ae zwakke si buiten, die zij gebruikten. Dat was het be er in van de haven. Langen tijd waren de wo ningen van deze oorspronkelijke bewoners i,hts aanhangsels van de kerk en de haven zij Vr. jiirvcn zii.il slechts weinig bown de boogt cn, vau den gropd. maar toen de bevol king YSfiTa- •c.nfdc, strekt©!' zij Zi'dl Oostelijk' nv Is©-m h.s verdrag vastgelegd is. Als bewijs voor de tige ontwapeningsplannen is Duitschland bereid de gehërie oorlogsvloot na den vrede uit te sluiten. Het verlangt daarentegên de handelsvloot terug. Bij niet aanvaarding van dit tegenvoorstel zou de regeering de onder- teekenuig moeten weigeren. Volgens een bericht van de ParIjsche New-York Herald is het Chineesche kabinet afgetreden? De Hongaarsche tegenregeering zal zi naar Szegedin begeven. Zij ia nog niet door dc Entente erkend. Zondag ontsnapte Windsor Morgan, 'r kind in, de vereenigde Staten, dat 'i best be waakt wordt en die erfgenaam was van. 100 millioen dollar aan de aandacht van hen die toezicht op hem moesten houden. Het kind liep de straat op, werd door een auto overre den en gedood. Zijn moeder is eigenaresse van een groot aantal diamanten welker vroe gere eigenaresse»' altijd ongeluk in het leven ondervonden hebben. Etfi draadloos telegram uit Wafachau aan het Korr. Bur. maakt melding van een onderhbud van de Oazeta Polska met den commandant van dé Poolsche militaire orga nisatie in Kief, die uit Kief te Warschau is aangekomen. Volgens zijn mededeelingeni is met uitzondering van de districten Luck, Rowno en Oostrog cn een deel der districten Sjitomir en Kowel de geheele Oekraïne in handen der bclsiewiki. Perlioera, wiens hoofdkwartier in Rodwnó was heeft zich bij de sowietregeering aangesloten. Oskilko de comandant van het Oekrainsche leger had i^i Rowno een staatsgreep op touw gezet die echter is mislukt. Met enkele officieren is Oskilko naar de Poolsche troepen gevlucht. D.e roode troepen zijn in hun opmarsch tegen Tarnopol Oost Galicië binnengedrongen om zich met dë Hongaren te vereenigen. Kief is zonder strijd aan de bolsjewiki overgegeven. In de stad deelt thans de volkscommissaris Rakowski de lakens uit. Lenin en Trotzky be vinden zich op hef oogenblik ook te Kief. ia de Oekraïne is de ellende onbeschrijf lijk benden vau duizenden roovers iu uni- lorth, goed voorzien vau artillerie, brand- achatku het laud. i e JJerltjn is het proces tegen Ledebour en Düunug begonnen. Door de bezetting van Smyrna is te Conslantinopel de grootste opschudding ver wekt. De üioot-Vizidr is afgetreden. Volgens den iemps wordt er beraad slaagd om teneinde ue Mohathmedaausche gevoelt.us te sparen, Turkije met geheel te vernederen. De admiraliteit maakt d.d. 18 dezer be kend; Lichte strijdkrachten der Britten in de Uolf van finland zijn op bolsjewistische strijdkrachten ter zee gesiooUn, welke laatste uit een 'kruiser, torpedojagers uu kleine bewa pende vaartuigen bestonden, die werden opge jaagd tot ze onder bescherming van mijnvel- den en kustbatterijen waren. Volgens bericht zijn eenigc bolsjewistische torpedojagers ge troffen. De Britten kwamen er zonder verlie zen af. i De wisseling der volmachten met de Oostenrijkse/ie gedelegeerden heeft plaats gehad. By ecu vuurgevecht in Smyrna tusschen Grieken en Turken, werden lüü Grieken en 300 urken gedood. De fJFreihelt" verklaart zich vóór on derteekemug der vredesvoorwaarden met het oog op de» terugkeer der Duitsche krijgsge- vangenen. Odessa sou door dé geallieerden ont ruimd zyn voor reactionnaire Russische troe- péfa, die thans door werkelijke Bolsjewiki worden bedreigd. Het hïet dat Lenin en Irotzki te Kief vertoeven. De spoorlijnen in Servil zijn of worden binnenkort weer in dienst gesteld. Gewerkt wordt aan de hervatting van de geregelde scheepvaart op de Donau. Te Brussel zijn Zondagmiddag dtlega- ties uit Frankrijk, Servië, Griekenland, Por tugal en Idjecho-Slowakije aangekomen, om een interparlementaire conferentie bij te wo nen. De Paus is werkzaam ten behoeve van een verzachting der vredesvoorwaarden. Maarschalk Foch is Zaterdagmorgen uit Keulen te Aken aangekomen en van daar s avonds weer vertiokseu. m het dal binnen, en verhieven hun hoofden hooger en gingen er vastberaden uitzien. De ontdekking, dat visch geruild kon worden voor iets anders veroorzaakte een opvallende verandering in het karakter der hutzen, die nu langs de zijkanten van het dal begonnen o» te klimmen. Zij waren grooter, en ofschoon ztj nog eenige verwantschap toonden met de rotsen, werden zij regelmatig r gebouwd en, nu niet meer de bochten van het land volgend, werden zij in rechte rijen gezet. Toen men in plaats van den ruilhandel geld en betaalde werkkrachten ging gebruiken, begon men vil la's iu groepen te bonwen en maakte men zich bijna van de steen vrij Nog later werden groote huizen gebouwd, alleenstaand en bui- !U' Liet dal op de hoogten de woningen van lediggangen», of van nienschen, die van de slimheid leefden, van menschen, die-weer van den arbeid van andere menschen leefden. Maydenstone naderde nu deze grooiere hui zen langs een weg, die met gas verlicht en door mooie heesters afgezet was. Hij vroeg den weg naar de kamers, die al voor hem genomen waren, en was blij te zien, dat zij in een van de vierkante huizen waren weliswaar op het terras boven het station, maar in overeenstemming met de rotsen en de zee wat betreft den eenvoud van de bouw- sjo)'.in feu de strengheid van lijnen. gryaRrftLi vrtmiw Mei «su bunnen, ÜAiiiAüiüaüd. waarop Nederland aan den wederopbouw van de verwoeste streken in Noord-Frankrijk mede zou kunnën werken, daarbij rekening houdende met dë wijze, waarop landbouw en industrie in de behoeftenn van de» bedoelde streken zouden kunnen voorzien. Ten einde in de fmanceering te voorzien, besloot de Regeeriug het bedoelde wetsont werp. aanhangig te maken. HET GRAAN UIT ZUID-AMERIKA. De heer A. P. Staalman heeft de volgende vragen tot den Minister van Landbouw ge richt. Is het juist dat de Minister opdracht heeft verleend aan den heer Van Stipriaan Luiscius Jr., zoon van den directeur van het Rijks- graanbureau, om zich te begeven naar Zuid- Amerika, ten einde aldaar toezicht te houden op den opslag en dc verscheping van het al daar door de regecring in te koopeu graan? Zoo ja, is de Minister dan bereid mede te deelen welke overwegingen hem geleid heb- beji, daartoe, met voorbijgaan van de vakkun- digeu inliet graaubedriji onder welke deswe ge groote ontstemming is ontstaan en waar- «sh o.m. blijkt uit een motie aangenomen door de Kamer van Koophandel te Deventer, aan te wijze» dezen clectro-tcchnischen inge-, nieur en directeur van de Zuid-Limbuxgsche Spoorwegmaatschappij. VRIJWILLIGE LANDSTORM en Burgerwacht. Naar men verneemt komen volgens de be ginselen door de regeering vastgesteld bij voorkeur in aanmerking: a. Voor aansluiting bij den Vrijwilligen Landstorm de dienstplichtigen tot en met üen 30-jarigcn leeftijd. b. Voor aansluiting bij de Burgerwachten dc dienstplichtigen boven den 30-jarigen leef tijd. Verlofspcrsoncel, ongeacht zijn leeftijd, kan dienst doen bij den Vrijwilligen Landstorm oi Burgerwachten. Bij de Burgerwachten kunnen blijven de dienstplichtigen van alle lichtingen, die een bij de Burgerwachten bekieeden. oor nieuwe kaderleden ter vervanging van aan .het hoofd getroffen. Wat de reden van deze hardnekkig-volgehouden bekogeling mag zijn, is niet na ie gaan. Dagelijks wor den de aardappelen, die in bedorven toestand blijken te verkeeren, bij tientallen uit den tuin bijeengegaard, Te oordeelen naar de plaats, waar de meeste projectielen worden aange troffen, moet de onbekende aardappel-maniak in een der eerste huizen der Wakkerstraat ge zocht worden. CONGRES VAN BOUWVAK ARBEIDERS.' In „Handwerkers Vriendenkring" te Am sterdam is gistermorgen het congres der Federatie van Landelijke van Bouwarbeiders in, Nederland begonnen onder voorzitterschap egoi van den heer C. A. de Klerk, Op Januari 1919 telde de federatie 8097 leden met 100 afdeelingen. De actie, die de bouwvakarbei ders voeren, zal, naar de voorzitter in zijn openingswoord zei, niet gaan tegen de pa troons afzondei lijk, doch tegen den 'bond van^ patroonsvereenigingen 'n de bouwvakken. Besprekingen werden daarnaP gevoerd over het algemeen beleid van het federatie-be stuur. Tijdens het debat deelde de secretaris nog mede, dat er van algeheele samenwerking tusschen N A. S. en het N. V. V. geen sprake is; zij kan echter wel facultatief plaats vin den, wanneer de belangen van de beide vak- centralen elkaar raken. In het jaarverslag memoreerde de secreta ris, de heer F. H. Dissel, het overlijden van den heer M. A. v. d. Hagen, voorzitter van het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat te Am sterdam en oud-voorzitter van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland. Voorts werd in dat verslag herinnerd aan verschillende acties en werd medegedeeld, dat dit jaar waarschijnlijk een collectief contract voor het schildersbedrijf met het verplicht lidmaatschap in het leven zal worden ge roepen. De weèrstandskas heeft blijkens het verslag den heer W. van saldo van 06 en de werk- loosheidskas 'n nadeeBg saldo van 2394.22. AUTO-ONGELUK Zondagmiddag is onder Rijswijk een' mo torrijder, die een auto wilde passeereii tegen een van de tegenovergestelde zijde komende automobiel gereden. Van de auto werd een ruit verbrijzeld, en een dame, die er inzat, werd aan het hoofd verwond. De motorrijder, die ernstig aan de been en werd verwond', is per rijtuig naar 's-Gravenhage vervoerd. De automobiel en het motorrijwiel werden zwaar beschadigd. TE VEEL VISCH. Zaterdag was de visch aanvoer te IJmui- den zeer groot. Niet minder dan 10 stoom- treilers, 7 sleepboottreilers en een twintigtal loggers kwamen met ruime vangsten binnen Het gevolg was een sterke prijsdaling--''door dien de vraag niet evenredig groot was, De Reedersvereeniging kocht daarop zelf de ge deeltelijke vangst van eenige trèilers op en laadde deze in den stoomtreiler „Freija om die visch in consignatie naar Engeland te zenden. DE TREILER NOORDSTER III. Het vermoeden, dat de stoomtreiler „Noordster III" uit IJmuiden met man en muis gebleven zou zijn als gevolg van het va ren op een onder Water drijvend wrak, heeft niet veel grond. In dit geval toch zouden zeer waarschijnlijk een of meer opvarenden in de gelegenheid zijn geweest in de scheepsboot redding te vinden. Nu dit niet is gebeurd, denkt men aan het stooten op een drijvende mijn of wel aan lipt visschen van" een gezon ken mijn, welke bij het binnenhalen van het net ontplofte. BELGISCHE SOLDATEN ALS SMOKKELAARS, Een paar Nederlandsche commies-soldaten hebben aan de grens bij Belfeld (L.) vier Duitsche jongens aangehouden, die sigaretten wilden smokkelen, waarvoor Belgische mili tairen van het bezettingsleger in Duitsch land als voorloopers fungeerden. D< Belgen waren met geweren gewapend en dreigden op meente, wier werkzaamheid niet met de duis ternis eindigde De aanwijzingen van juf- hij door rang bij Vo< DE KOI FTL VRIJ OP 25 MEI. De Min. van Landbouw heeft met 20 Mei ingetrokken alle beschikkingen welke betrek king hebben op den vei koop, aflevering gn uiaximumiu tjzeu vat. koiite iu is; branden, gebrande» of gemalen toestand, beualve voor zoover d»r beschikkingen de aflevering rege len aan verbruikers; met 25 Mei ingetrokken alle bepalingen welke betrekking nebben op den verkoop, af levering van koffie in ongebranden, gebran- üen of gemalen toestand voor zooverre deze niet ingevolge het bepaalde in de eerste alinea reeds op 20 Mei buiten werking werden ge steld. Met ingang van 25 Mei is opgeheven het Rijkskantoor voor Thee en Koffie en eveneens opgeheven de commissie van advies in zake koffie en in zake thee aan dat Rijkskantoor toegevoegd. Dit Rijkskantobr zal vooloopig in liquida tie blijven voortbestaan. Als directeur met de liquidatie belast is aangewezen de heer L. Bohlken, titans directeur van het Rijkskantoor belast met de administratieve leiding. EEN CREDIT VAN ƒ.25 MILLIOEN AAN NOORD-FRANKRIJK. Naar men met zekerheid verneemt is thans bij den Raad van State een wetsontwerp aan hangig tot liet verleenen van een crediet uit's Rijks schatkist van 25 millioen aan Frank rijk. Deze credietverstrekking is- een gevolg van de werkzaamheid der commissie, welke zich voor eenigen tijd in opdracht van de NeJ derlandsche Regeering, onder voorzitterschap van den heer Joost van Vollenhove, naar Frankrijk begaf, teneinde met de Fransche industrie ni de behoeften van de- bedoelde degenen, die de burgerwachten verlaten, mo gen geen dienstplichtigen beneden den 30- jarigen leeftijd aangenomen worden. HET TRACTAAT VAN 1839. De Raad der vijf ministers van Buitenland- sche Zaken zou gistermiddag bijeenkomen om met de Belgische en Nederlandsche gede legeerden de herziening der verdragen van 1839 te bestudecren. OPHEFFING WITTEBROOD5KAARTEN. Naar men verneemt zullen de wittebrpod- kaarten met half Juli worden ingetrokken. De opheffing van de wittcbroodkaart (men lette wel, dat niet de bruinbroodkaart ver dwijnt) tegen midden Juli de juiste datum is nog niet vastgesteld is alleen een gerief voor den consument, zegt het Hbl. De bloem- distributie van regeeringswege blijft natuur lijk zooals zij is: de regecring levert de grondstof voor de bakkerijen aan de bakkers en broodfabrieken. Dat blijft ook in de naaste toekomst zoo als gevolg van het graanmono- polie der regeering, consequentie van het 8y* steem de prijsgaranties. De aanvoer van huitenlandséh graan 'zal, naarmate er meer scheepruimte beschikbaar komt stellig voldoende, waarschijnlijk over vloedig zijn. juist heengegaan," het station, om u af „Mijnheer Blanchard is zeide zij, „hij ging naar te halen, en daar u niet aangekomen was. kwam hij terug om mij te zeggen, ddt hii niet dacht, dat u voor morgen hier zou zijn. Maar alles is klaar. Wat wilt u voor het avondeten hebben, mijnheer?" Hij bestelde wat, en zij zeide: „Ik heb u de bovenkamers gegeven, omdat mijnheer Blanchard zeide, dat u het rBstig wilde nlbben." 'Haar manieren waren gemakkelijk en waar dig en zij sprak met een zachte stem, die meer opviel door buiging dan door toon. Zij bracht Item boven naar een groote ka mer, die op de baai uitzag. Met een1 vluchii gen blik zag hij, dat de kanjer behoorlijk ge meubeld was en de koffer en reistasch, die hij vooruit van Londen gezonden had, gaven haar al een huiselijk voorkomen. Zijn slaap kamer was op dezelfde verdieping en zag uit op bóomen in een tuin, die glooiend tegen een ander terras met huizen opliep. Maydenstone gebruikte zijn maaltijd voor cm open raam. In de baai bewogen zich veel lichten cn holle kreten werden m den nacht gehoord, alsof de lang verwachte vloed einde lijk gekomen was, en de inwoners van Porth Lays zich reeds voor het onbekende inscheep ten, geleid door ctm eter, die met regelmatige tuasdtenpoQzea kwam en ging. toen zijn (ji f ill Pil L ti N i(Ml Vit ht VERMINDERDE WERKZAAMHEDEN VOOR DE N. O. T. De heeren S. M. D. Valstar en mr. A. W. L Talm/ Steeman hebben ontslag aange vraagd met ingang van 1 Juni, resp. als se cretaris en adj.-secretaris van de N. O. T., in verband met de sterk afnemende werkzaamhe den der N. O. T. en met hei aanvaarden door beide heeren van een ander betrekking. HET AARDAPPELBOMBARDEMENT. Nog dagelijks wordt het aardappelbom bardement op den achtergevel en den tuin van huize Óost-Indië te Watergraafsmeer voortgezet. Gisteravond werd een der leden van het personeel door een der projectielen huisjuffrouw, die juffrouw Rowe heette, kwam om den eersten gang weg te nemen, vroeg hij haar de beteekenis van de lichten en het leven. „Dat is de vuurtoren van Pen Envs om de schepen van de rotsen te houden en de andere lichten en het rumoer komen van de booten, die met deft stroom meedrijven," zeide zij. „Ziji ziki op haringvangst uit. Ik hoop, dat zij het gold zullen hebben, want zij hebben het slecht gehad toet de sardijnen na het visschen met het groote net." Hij vroeg om een betere verklaring van haar Jaatste woorden, en zij zeide. „De visschersbooten met het net behooren aan een maatschappij. Mijnheer Rosewarne staat aan het hoofd er van. De vorige maand hebben zij een groote vangst gehad, vijfdui zend vaten visch, hoorde ik zeggen, en dus zijn de kelders vol, en is de mafkt verkeken voor de kleinere visschers." Na het avondeten wilde Maydenstone zijn vriend, Sidney Blanchard, opzoeken. Juf frouw Rowe gaf hem uitvoerige inlichtingen, om het huis van Blanchard aan den anderen kant van de stad te vinden. Hij volgde het terras langs een steilen heuvel door een wijk van winkels naar de benedenstad bij de kenk en de haven, waar het voorkomen der huizen zijn indruk uit de verte versterkte, en groepen mannen en vrouwen, die rusteloos in bewe ging waren, spraken/ van een zeevarende ge- frouw Rowe volgend, ging hij door een nauwe straat tegen een- open heuvel op, ter zijde waarvan zich een hooge tuinmuur bevond, tot hij aan een deur kwam. Hij .duwde die open' en bevond zich in een ingesloten tuin, met zware boomen, die uitzicht gaf op de baai en de stad, vanwaar een warme gloed opsteeg van terras tot terras, hooger en flauwer in het donkere blauw. Onzeker onder de boomen voortloopende, vond Maydenstone den weg naar het huis. Blanchard. kwam op het hooren van zijn stem, in de gang met een kreet van welkom. „Zoo, John/ben' je daar toch! Hoe ben je hier göKomen?" Hij trok hem in een warm-verlichfe kamer met een lage, gepleisterde zoldering en diep uitgebouwde, ronde vensters. Mevrouw Blanchard stond op van haar stoel bij het vuur en nam zijn hand in beide de hare. Het was dadelijk merkbaar, dat hoewel de Blart- chard's veel van Maydenstone hielden1, zij hem maar ten deele toerekenbaar achtten! Zij zagen van hem naar elkander met goedmoedi ge pret, terwijl hij zenuwachtig vertelde, hoe hij te Porth Enys was gekomen. (Wordt vervolgd). LRMAARSCHE CODRANT. e -■sssss- r—aE-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1