DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. EiitsÉÉcl mrciift f No. 119 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 AboooemaatiDrlis bil ïooralfbatallog d. 3 saaodei f ISè. Ir. aatil 1.90 Bovliiaannari 5 at Adunastlagrlla 13 et. g. raial. irootare latten laar iiiatintate. 8r. Ir. IJ. Beek- ea flaadeisdrskkerll Beraa. Ceiter S h VoontiD 3 Fe! I WOENSDAG 21 MEI. (ji'inongd Nieuws. De Duitsche rijksministers zijn te Berlijn bijeen gekomen en hebben besloten, het heele complex van Duitsche tegenvoorstellen, dat een rechtstreeks tegenontwerp van de Duit sche regeering vormt naar Versailles te zen den. Volgens de Berliner Ztg. am Mittag zul len deze tegenvoorstellen- morgenmiddag aan Clenienceau overhandigd worden. Mt-ii rekent op de mogelijkheid dat de Ge allieerden de Duitsche tegenvoorstellen kort weg vim de hand zullen wijzen en een be paalden termijn zullen stellen waarin de Duit sche" delegatie verklaren moet of zij het uit werp der Oealieerden al of niet aanneemt. In dat geval zou de Duische regeering dan de ondereekening weigeren. Volgens een telegram uit Parijs moet er vol komen overeenstemming heersehen tusschen de regeering en de delegatie te Versailles. Een telegram uit Berlijn meldt, dat volgens de Berliner Zlg. er teekenen zijn, welke er op wijzen dat de Entente tot onderhandelen be reid zou zijn, zij het dan ook in beperkten om- vang. Het zou dan evenwel niet mogelijk zijn, dat de vrede in de eerste dagen van juni onder- teekend wordt. Toch neemt de Entente militaire voorzor gen. Generaal Foch is teruggekeerd van zijn be zoek aan de bezettingslegers in het door den Rijn begrensde gebied en daarna door Cle- menceau ontvangen. De generaal heeft verslag van zijn inspec tie gepaan en rapport uitgebracht over de mi litaire maatregelen, die men in den zin heeft voor het geval de Duitsche vertegenwoordi gers de voorwaarden der Entente niet onder- teekenen. De militaire beschikkingen welke Foch ge troffen heeft zijn bij een bespreking van Cle- menceau, met Wilson en Lloyd George onder het oog gezien. Volgens een telegram uit Londen kan de Amerikaansche generaal Pershing op het oogenblik niet uit Frankrijk weg met het oog op de onzekerheid in de houding der Duit- scliers tegenover de vredesvoorwaarden. Dergelijke telegrammen geven te denken'. Zij wijzen er op, dat hoe optimistisch de stem ming in Parijs ten opzichte van de ondertee- kening van het vredestractaat ook is, de leden der conferentie toch de mogelijkheid onder het oog beginnen te zien', dat het met de on- derteekening niet zoo vlot zal loopen als zij zich oorspronkelijk hebben voorgesteld. Een gedelegeerde van de Entente heeft me degedeeld, dat de vredesvoorwaarden aan de Oostenrijksche gevolmachtigden waarschijn lijk op 26 Mei a.s. te St. Germain zullen wor den' aangeboden. De Raad van Vier zou besloten hebben het mandaat voor alle Turksche vilajets aan een enkele mogendheid op te dragen maar men is hot er nog niet over eens geworden aan wel ken staat het mandaat zal worden toever trouwd wat van bijzonder belsng is omdat hel Konstantinopel betreft. Het Fransche blad De Temps heeft een schitterende uitvinding gedaan nml. om wan neer de Duitschers niet teekenen onderhande ld sn te voeren met de afzonderlijke Duit- sche Staten1. De Duitsche Allg. Ztg. wijst evenwel op de instemmende verklaringen van alle afzonder lijke staten in het bijzonder van de Zuid- Duitsche met de verzekering, dat het vredes verdrag totaal onaannemelijk is en dat zij zich aaneengesloten adhter de Rijksregeering plaatsen. ?n het Berliner Tageblatt geeft de Entente den raad het geniale denkbeeld maar uit te voeren. Indien zij dan aan eiken bondsstaat economische voordeden zou toestaan, zou dat den gezamenlijken last voor Duitscnland op zeer aangename wijze verminderen en niemand onder het Duitsche volk zal Vreezen, dat Duit sche bondstaten zich blijvend van de Duitsche zaak zullen afscheiden. Een eigenaardig bericht komt uit Londen. Daar heeft men nml. in de Albert Hall on- d' auspiciën van den raad' tot bestrijding van den honger een groote meeting gehouden protist tegen de blokkade van Duitschland waardoor duizenden vrouwen en kinderen te gronde zij gegaan KORTE BERIQHTER Bonar Low verzekerde,, slat ook de ge» wexen Duitsche kroonprins voor hei gerecht zou moeten verschijnen, Volgen» het EL K B„ is men het eens geworden over tisune m zal dit gedurende eenige jaren worden geinternationateerrd. be onafhankelijke socialisten te Berlijn zuilen Woensdag 'st massabetooging houden Sparti&mten schoten is tisenadi het goederengfatlon in toad. In Hongarije hadden verscheidene ar* reetatier plaat* in verhand met de beraamde tegenrevSluiiSp ■Jamtowg, op 115 K.M. WZ.W. van Petersburg, jg door de Laten en een Russisch vrijcorps ëeset la de dycamietlabriek fcugene (nabij Dröbeyj n een geweldige brand uitgebroken. in dolen hebben volgens de Duitsche bladen progroms plaats gehad, Het zou thaas de bedoeling z(jn Kon- staptinopet om Turkije le latm, la de voorstad van Praag, Karolinm- thal, hebben antisemitische betoogingen piaata gehad. "le Brussel is de internationale parle mentaire handelsconferentie geopend. nöosumjolland. ©tóterö®ngtij?i 8® hcLïccvJ-: v."«ss I&WD& dat de vrede moest komen in een geest van welwillendheid en verzoening. Onder anderen hield Robert Smillie een rei voering, waarna hij een motie voorstelde, we rbii de noodzakelijkheid werd betoogd van het ver 1 renen van daadwerkelijke hulp óm den vreeslijken hongersnood te bestrijden in de Euroneèsche hongerende streken, terwijl graaf Ef-Piichamn een motie voorstelde, strekkende tot het wegnemen van alle grenzen, die de eronor. ,.!h ontwikkeling tegenhouden en te an iming van een politiek van gelijkheid inhet handelsverkeer tusschen alle volken. Wat de vliegtocht over de Oceaan betreft wordt gemeld, dat Raysöhau een nieuwe ma chine voor zijn vernield vliegtuig besteld heeft. De koene vl'eger 'Hawker met zijn geleider Grieve wier komst naar de Icrsche kust giste ren gemeld werd,.zijn niet aangekomen en men zoekt het vliegtuig tevergeefs. Er was en radiotelcgram van Hawte® neerdaling ia spe binnengekomen maar het ■ïLn" dat dit c^tnwwfesar aawrl NEDERLAND—BELGIë. Maandagmiddag hielden te Parijs de mi nisters van buitenlandsche zaken van gealli eerde landen (Pichon, Balfour, ansing, Son- nio en Makino) zitting om, naar men het zou kunnen uitdrukken, Hijmans en Van Kame- beek „contradictoir te hooren". De Belgische minister van buitenlandsche zaken gaf een uit eenzetting van het standpunt van zijn land. Wat betreft de herziening van het tractaat van 1839 bracht hij zoowel juristische vraagstuk ken te berde, zooals de gebiedkwesties no pens Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen als economische vraagstukken als de vaart op de Schelde. De Nede'rlandsche minister van buitenland1 sche zaken antwoordde. Deze scheen elk de bat over territoriale kwesties te willen buiten sluiten; maar hij aanvaardde een bespreking over ander punten. De bestudeering van deze zaken wordt Dinsdag voortgezet. In een artikel van de „Soir" wordt melding gemaakt van een oplossing, voorgesteld door de „Flandre Libérale". Dit blad zegt, dat de eenige compensatie voor gebiedsafstand door Nederland, welke nog mogelijk is, bestaat in de betaling door België van de kosten van het indijken van de Zuiderzee. Hierdoor zou* aan Holland een groote provincie worden aangeboden in ruil Voor Zuid-Limburg. Uit het expose van Hymans betreffende de opheffing van het verdrag, van 1839 blijkt dat België slechts eenige garanties vraagt voor de scheepvaart op de Schelde, zoflder terri toriale wijzigingen. Inzake Limburg wofdt voorgesteld dat het land noch aan Holland ontroofd zal worden en ook niet geïnterna tionaliseerd zal worden. Het zou een soort geneutraliseerde zone worden, met een be stuur dat gelegenheid biedt "gewelddadige neutraliteitsschendingen als Duitschland in 1914 beging te verhinderen. De algemeene indruk is dat de kwestie in korten tijd op gun stige wijze zal zijn opgelost. KALKF.IEREN. De Min. vaa Landbouw heeft tot de bur- gWneesters een «circulaire gericht, waarin hij bericht, dat het niet in zijn voornemen ligt voor het volgende winterseizoen de zorg op zich te nemen voor het vormen van eene re serve kalkcieren of de distributie daarvan. Dc gemeenten, welke derhalve zulk cene re serve wenschen té maken, zullen daarvoor zelf moeten zorgdragen. Daartoe zal onthef fing kunnen worden verleend van het verbod tot verduurzamen van eieren, echter alleen aan burgemeesters, ten behoeve van hun ge meente, zoodat particuliere industrieën daar voor niet in aanmerking komen. HET ONTWERP ARBEIDSWET. Maandag 19 Mei had een vergadering plaats van hoofdbesturen van bij het Neder- landsch Verbond van Vakvereenigingen aan- fesloten organisaties, waarop door den heer Kupers, 2e secretaris van het Verbond, een inleiding werd gehouden over het wetsont werp van minister Aalberac, inzake den 8- urenaag. De vergadering sprak zich na ampele be- sprekinge onder meer uit voor schrapping van de overgangsbepalingen, toepassing van de wdt op alle personeel in overheidsdienst en andere publiekrechtelijke lichamen, beper king van de overwerkvergunningen, verhoo- gmg van de leeftijdsgrens waar beneden kin deren geen beroepsarbeid mogen verrichten van 13 op 15 jaar, verbod van nachtarbeid in drukkerijen en invoering van de 45-urige ef fectieve arbeidsweek in broodbakkerijen. DE HERZIENING VAN HET TRACTAAT VAN 1839. Havas seint uit Parijs d.d. 20 Mei: De ministers van buitenlandsche zaken heb- den de Belgische vertegenwoordigers ge hoord inzake de verdragen van 1839. Achter eenvolgens zetten de Belgische minister Hy mans en de Nederlandsche minister Van Kar- nebeek hun standpunt uiteen. Morgen worden de besprekingen hervat. HET VERDWENEN KNAAPJE. Het staat nu vast dat de 13-jarige Dirk van Leeuwen, die op 10 Mei j.l. de valsche kwi tantie bij de Amsteruamsche Handelsbank in casseerde, is vermoord. De gearresteerde 19-jarige kantoorbedien de, aan den Pieterhal in arrest, heeft gister avond tegenover commissaris Heeroma een volledigé bekentenis afgelegd. t oen gisteren jn den vooravond wederom, een drietal jongens, afgekomen op de publica tie in de pers, den arrestant herkende als de persoon die hun od het postkantoor had ge vraagd een of ander briefje te schrijven, barstte hij in tranen uit en zei hij den com missaris, alles te zullen bekennen. Het plan om de Amsterdamsche Handels bank op te lichten, was ontwprpen door den 31-jarigen behanger, D. Visser, die hem tot alles heeft aangezet. De moeder van den fr- jarigen kantoorbediende Snijders, een wedu we, heeft kennis aan genoemde Viisser, die dan ook bij Snijders aan huis kwam. Deze Visser moet de geheele machinatie om een valsche kwitantie, door S. gemaftkt, voor echt te doen doorgaan, in elkaar hebben ge- zet Met hun beiden hebben zij Dirk van Leeuwen verzocht de kwitantie te ontvangen" en aan hèn heeft hij de 766.95 afgedragen Visser fluisterde Süijders toe dat dit zeer gevaarlijk was, fle politie zou op het Bevol kingsregister de woonplaats van den knaap ontdekken en deze, op zijn beurt, Snijders herkennen als degene die hem de kwitantie gegeven had; die jongen moest uit den weg worden geruimd. Zij spraken met den knaap af dat hij 's mid dags te drie uur op den Dam zou komen, zij zouden met hun drieën gaan varen en er ook voor zorgen dat hij een goed kantoor kreeg. De knaap was op tijd en ging met het twee tal mee. V isser en Snijders spraken af dat laatstgenoemde aan den Westerdoksdijk een bootje huren en hem en Van Leeuwen aan de Zoutkeetsgracht zou afhalen. Er is toen geroeid in de richting van het Oostzanergat. Snijders sprong aan den wal met het boottouw in de hand. Visser liet, op dat zelfde oogenblik, opzet telijk een riem in het water vallen en zei tot Dirk van Leeuwen: „haal,jij dien riem es op". De knaap bukte. Visser greep den jongen, in den nek en drukte zijn hoofd in het water. De kantoorbediende op den wal zag die misdadige handeling en gaf een schreeuw, door een jongen landarbeider in de nabijheid, gehoord. De boerenjongen heeft ook een pions gehoord. Men bracht den schreeuw daarmee in ver binding doch het blijkt nu dat de 19-jarige op den kant, om het afgrijselijke schouwspel, den kreet heeft geslaakt. In zijn verbouwereerd heid liet hij het touw los, de boot dreef toen naar het midden van l\pt water, Visser lichtte Dirk van Leeuwen daarop uit de boot. De jongen heeft zich daarbij even verzet, maar Visser rustte niet alvorens hij aan het jonge leven een einde had gemaakt. Snijders kwam daarna weer in de boot, en heeft Visser er gens aan wal gezet, en bracht de vlet alléén bij, den bootjesverhuurder terug. Visser is thans ook gearresteerd. Met Snijders geconfronteerd, blijft hij hard nekkig alle schuld ontkennen. DOOR BRANDENDE BENZINE GEWOND. Door een kleine onachtzaamheid geraakte in de werkplaats van den heer Van O. te Doom (U.) een benzinebus in brand. De man wierp de bus direct naar buiten, met het ge volg, dat mej. N., die juist met een kinderwa- ALKMAARSCHE COURA diaivn üaitoiadi. TWEEDE KAMER. In de suiting van 20 Mei vroeg de heer W 0 a k o c j» verlof tot het houden ©ener in* terpelküe over de inbeskgnssnte.g van „De Hel." Op dei verzoek zal heden worden be* slist, Aan de orde was het wetsontwerp in zake uitkeeringen ter zake van ongevallen, overko* men aan militaire of leden van burgerwachten. De heer Troelstra oefende critiek over bet contro«revolutionnaire beleid van de re* geering. De Arnhemsche motie sprak duidelijk uit welk bet standpunt is der S. D. A. P., ten aanzien üer revolutie; zjj verwierp die niet' onder alle omstandigheden, doch da't is geen reden óm het ee.oe deel van het volk te wape* nen tegen het andere deel. De motie bevatte geen enket besluit tot revoiutionnaire actie. De regeering baseerde zich op aigemeene vermoe* dens. Spreker drong aan op het noemen van feiten. De heer HERMANS zag in de burgerwacht ten vooral het gevaar dat de propaganda er voor, de bevolking onnoodig zenuwachtig maakt, Hjj ziet met vrees tegemoejl, dat er een onverstandig gebruik zal worden gemaakt van de wapenen. De heer W jj n k o o p waa het met den heer i roelêtra eens, dat de regeering met feiten* materiaal moet komen. Hjj ziet in het instituut der burgerwachten slechts een verkiezingsma» noeuvre. Zija partij wil geen geweld doch al* leen historische ontwikkeling. De heer Duymaer v. Twist juichte het toe, dat da regeering optreedt en gerust* heid in den lande bevordert door steun aan de burgerwachten. De heer Shoeck Henkemans be* groette het ontwerp met sympathie. De bur* gerwachten zjjn opgekomen uit het volk. De heer Merchant betoogde, dat mr. Troelstra zelf oorsaak is van de actie voor op» richting van burgerwachten. Spr. ziet in de burgerwachten het gevaar dat zjj misbruikt worden voor politieke actie on drong aan op matiging Overigens had hjj echter geen be* zwaar. Min; ter Ruys de Beerenbrouck betoog* de, dat és beer Troeistra het levend antwoord is op de vraag naak de feiten. De burgerwach* ten zijn ontstaan uit de omstandigheden en kunnen niet worden gemist, nu het gevaar voor revolutie nog altijd dreigt in de omringende landen en in verband daarmede vooral ook in ons land. Daarom denkt de regeering er niet aan de beschermende hand van haar af ,te trekken. Bij de replieken betoogde de heer Rutgers dat juist de houding van den heer Troelstra den grootste® stoot heeft gegeven aan de bur» gerwachtbeweging. De juistheid van het bericht, eergister ont* vangen, dat er automobielen met wapens over de grenzen waren gekomen, door den minister medegedeeld, werd door den heer W h n» koop betwijfeld. Het ontwerp werd «aangenomen met 53 te» gen 15 stemmen. Tegen de S. D. A. P. en de revoiutionnaire socialisten. ID® bms Schaper w»s voor het verbod van vervaardiging van bonmm®m, doch ml te* gen het ontwerp stemmen op grond ven de bevoegdheid tot inlevering vam wapenen te vör» deren vun bepaalde personen, wat tot willekeur zou kunnen leiden. D© heer Van R a v e s t e ij n zog in het ontwerp een poging om een ded van het volk in zijn strijd te belemmcrm, De heer Beumer juichte het ontwerp toe als sen middel ter beteugeling van de crl» minaliteit. Minister Heemskerk betoogde, dat het ontwerp ook zou zijn ingediend Indien van re» voluiionnair© woeüagea geen sprake was en voorts dat het wel steeds noodig mA sjjln on» derscheid te maken tusschen hen wien men wel en hen wien men geen wapens kan toe» vertrouwen. De stemming werd uitgesteld tot morgen. Z inder stemming werden aangenomen de b palingen betreffende vervoer en ncdcrlage van goederen. Ten kwart over vijf werden de beraadslagin* gsm verdaagd tot heden 1 uur. tIROVïNCIALE STATEN voortgezet ter behandsüng van de plasfflen tot oprichting van het hoogheemraadschap Hol» landsch Noorderkwartier, Ipgekomsn was een motte van de heeren Vun der Weerden c,s. om de weascheüjkheid uit te spreken, dat het Rjjk in de kosten van den watersnood zal bijdragen in evenredigheid van den omvang van de romp. Daarna waren aan «1® orde da algesnaene be» schouwingen. De heer Grunwald verdedigd® de stelling, dat de Noordpunt van NeordHolland niet in het gebied vun het hoogheemraadschap zaï vollen. Hjj diende een amendement in om Den Hejder, Huisduinen en omgevteg uit te schakoten. De heer Boreel ran Hoogelanden bepleitte het laten van de zeedjjken onder de bestaande waterstaatsbesturen. Hjj vreesde, dat de kennis en practlsche on» dervinding van de letten der tegenwoordige besturen geheel verloren zal gaan, Hy achtte do houding tegenover hel bestuur van do Hondsbossche zeewering onrechtvaardig. Dit waterschap bestaat reeds van 1555 af, cn het is niet te billijken, dat s dit waterschap nu wordt opgeheven op de gronden, die Gedep. Staten daarvoor geven. Resumeerende besloot spreker, dat hij niet wilde de instelling van een groot waterschap; hU wénschte in beginsel handhaving van de tegenwoordige waterschap, pen cn verdeeling van de lasten over de ge heele provincie. Hij betreurde het, dat h(j niet medewerken kan aan de totstandkoming van de ingediende planr.cn, waaraan hij ais Ud van Gedep. Staten aandeel heeft gehad. De heer Kooiman vêrzocht nog eens, Den Haag aan te dringen op wijziging van de Bro* vinciale Wet, daar nu weer eenige doeliooze vergaderingen moesten gehouden "worden. Hjj achtte grootere centralisatie dan nu niet ge» wenscht, maar ook geen mindere centralisatie. Was er tijdens den watersnood meer gecentra» liscerd, dan zou de ramp gemakkelijk kunnen gekeerd zjjn. De heer Kooiman had bezwaar tegen de ver* deeling van de iasteiwvan den watersnood. Dat de provincie den tegenvaller, door haar here* keningen ontstaan, groot anderhalf millioen, boven de 20 millioen guldon, waarop do kosten geraamd worden, voor haar rekening neemt, is nogal begrijpelijk. Het mag ook geen motief zjjn om niet het aandeel van het hoogheemraadschap te veria* gen. Dit aandeel is nu bepaald op 60 pet.; spr, wilde dit percentage verlagen tot 50 pet. Ook de provincie wilde hij 50 pet laten betelen. Daarbij komt dan nog de rijksbijdrage. De heer Winkel achtte centralisatie niet in het voordeel van de veiligheid der zeewering Deze centralisatie maakt, dat de ambtenaren niet ter plaatse kunnen zjjn op het oogenblik van den storm. Het is onjuist, dat de land* bouwers bezwaar maken tegen de hooge las» ten. len slotte betoogde hjj, dat de aanneming van de voordracht van Gedeputeerden een ramp zal zijn voor de provincie. De heer Michels betreurde het, dat Gedep. Staten niet meer toegevendheid hebben be» toond tegenover de talrijke bezwaren, die ge* rezen zijn. Spr. ontkende dat den Helder en omgeving belang hebben hjj de toetreding tot het hoog* heemirssdschap. In verband daarmee betoogde hij, dat de Schermer roem den Helder geen waterbezwaar kan opleveren, daar de Scher* mer voo^ zijn water gemakkelijk kan spuien. Voorts legde hjj et den nadruk op, dat de bt« lasting van het gebouw ten behoeve van de kosten der watersnoodleening zeer groote be* zwaren oplevert; o.a. zal daardoor elke ar* beiderswoning. met ten minste 2.50 worden belast, wat door den woningnood zal leiden tot huurverhooging. Spr. diende ook namens de heeren Bok, Trapman, van Leersum, Breebaart en Visser het volgende voorstel in: De Provinciale Sta» ten; van oordeel, dat een goede waterstaatkun» dige toestand der provincie door de tot stand* koming van het hoogheemraadschap Noord» Hollands Noorderkwartier wordt verkregen- dat het daarvoor echter niet noodig is dit hoogheemraadschap te belasten met de uitkee» ring eener bijdrage aan de provincie in de ren» te en aflossing van de tot dichting en verzwa» ring der Zuiderzeedijken als gevolg van de watersnood van 1916 gesloten leeningen; dat de uitbreiding der taak van het hoogheemraad» schap "op deze wjjze zelfs in hooge mate on» wenscheljjk is, omdet het d© bezwaireas tegen de instelling zelf noodeloos versterkt en een billijk© vsrdeeling dier lasten niet woirdd ver* kregen; dat. voorts de ómv«mg van de In J916 gebeurde ramp sn de wijze waarop daarin door de provincie zelf direct is voorzien wettigt een zooveel mogelijk gemeen maken dier lasten be» houdens een bijdrage van het 'rijk ®n van de oudsdijkpiichtigen; besluit de kosten der lee» ning, gesloten tot dichting en verzwaring der Zuiilerzeedijkcn, aftrak der bijdragen bo» venyenoemd, voor rekening der provincie te breien en noodigt Gedeputeerde Stoten uit, bet ontwerp reglement van .bestuur voor het hoogheemraadschap Noord»Hollanda Noorder» kwartier in dien geest t® wijzigen. De heer Zijp (Gedep, Staten) kost stah ten slotte wel met de voordracht van Gedep. Staten vereenigen, maar waargehuwd» êrtooï, dat het trekken binnen het gebied ven het hoogheemraadschap van de Hondsbossche zee» wering tot groots bezwaren voor bet hoog» heemraadschap zal kidsa. De heer Breebaart sloot zich bjj hot betoog van den heer Michels aan. De heer Thomassen meende dat d® oplossing' van Ged. Staten in het algemeen de jKtete is, maar hij had eenige bezwaren. Hij mosndo dat het nieuwe hoogheemraadschap van' hit ruiden geen gevaar loopt; vrat het wetfea be» teeftj med da» ten Dtodmast was Ly bet eens, dat de toestond daar zeer mal wordt. Er komen daar drie soorten van Aeheer; rijk, hoogheemraadschap en Hondsbossche zeewe» ring. Beter was het, dat het rijk de geheele Noordzeekust voor zjjn rekening nam, maar het rijk zal dat niet doen. Daarom is een an» dere oplossing gewenscht en die moet zijn, dat ook buiten de duióen van Kamperduin euz. met de Hondsbossche in fecbser van het hoog* heemraadschap komen. De heer Van der Waerden vond het even» eens noodig, dat by motie werd uitgesproken, dat het rjjk een belangrijk aandeel behoorde te betalen in de kosten van den watersnood. Hij merkte op, dat de zuidgrens van het hoog* heemraadschap moet liggen midden in het Noordzeekanaal, omdat de landen benoorden het Noordzeekanaal gelijkelijk betrokken zija bij de waterschapsbelangen. Hjj stelde ten slot» te voor, om de provirtcie en het hoogheem» raadschap elk 50 pet. te laten betalen van do 20 milliesnkening, waarbij dan voor elk voor een evengroot deel de rijksbijdrage in minde* ring zal moeten komen. De heer Ketelaar weerlegde namens Ged. Staten de bezwaren, Spr. merkte op, dat een iustcnverdeeling over de geheele provincie, ge» lijk de heer Bored wilde niet is te rijmen met behoud van den bestaanden toestand, gelijk de heer Boreel eveneens wil. De opmerkingen van den heer Winkel besprekend, bestreed do heer Ketelaar het bezwaar, dat de practische erva* ring der tegenwoordige waterschapsbesturen op zij zou worden gezet door het nieuwe corps ambtenaren. Dezen zullen door hun theoreSi» sche ontwikkeling zich snel kunnen Inwerken in de practische toepassing. Ook begreep hij niet, dat de dijkconstructie in gevaar komt door de eenheid in het beheer. De ingenieurs zullen het wei weten, dat men niet een dijk constructie kan nemen voor' den geheelcn Zui» derzeedijk. Spr. handhaafde de begrenzing van het nieuwe waterschap en zeide, dat de grens door het Noordzeekanaal is te trekken; wanneer de Noorder IJpolder onderloopt, zal ook de Zuiderzeepolder onderkopen. Als de grens dus niet gehandhaafd wordt, moet men de grens steeds meer naar het Zuiden verleggen, want er-is steeds weer een reden te vindsra, waarvoor men nog een ander deel van de provincie by het hoogheemraadschap moet hebben. Do heer Slingenberg verdedigde namens Ged. Staten de voordracht wat betreft het iuri* disch en financieele gedeelte. Hy wees er op, dat steeds een groot verzet is ontwikkeld bjj elke herziening van het wstorcohApsbsetunr, omdat "men zich kantte tegen verlies van eigen rechten. Ten slotte deelde spr. mede, dat Ged. Staten de motie*Van der Waerden, om aam to drin» gen, dat het rijk een bydrage zal verleenen in de watersnoodkosten tot een bedrag, dat in evenredigheid is met den omvang van de ramp, overnemen. De heer Ketelaar deelde nog mee, dat Ged. Staten bereid zjjn by aanneming van hun voordracht overleg te plegen met het hoog» heemraadschap om ten opzichte van de Noordzeekust tot meer eenheid van beheer te komen. By de replieken diende d© hoer Thomassen een voorstel in om d© kosten van de water» noodleening van 20 millioen voor rekening der geheele provincie te nemen met uitzonde» ring echter van de bydragen genoemd op staat B, die spr. wenschte gehandhaafd te zien. De heer Wibaut betoogde, dat de door Ged. Staten voorgestelde regeling der kostenver* deeling de meest juiste is. Ook bestreed spre» ker-het voorstel v. d. Waerden. De zitting werd daarop verdaagd tot heden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1