DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Afslag van Tabak. van J. ÜER. No. 121 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 VRIJ DAG 28 MIL AbODDomontSDflft bil TOomltboUIInK p. 3 maaodei 11.63. Ir. d ooitl LSD Bewlixnamman 3 et Hvartflitiaoilli 13 et. o rigoi, graotare lettars hir Miitirilite Sr. tr. N.V. Boel- ao BaabaMksrij Bartas. Coster la.. Vosroam C 9. lei. 3 HELAHGB 125, KROL 2.85, P0RÏGR1CQ f 3.25, PRUIMTABAK f 2-25 KI POND. Verder prima SIGAREN van af f 6.— per 100 stuks en hooger. Be bekende Braziliaantjes 8 cent per stuk. Oemoiiirti Nieuws. Er Is een tijd geweest, dat Duitschland ver langend was naar beëindiging der vijandelijk heden, maar de Entente, die zich toen zeker van de overwinning wist, had geen haast. Er is ook een tijd geweest, dat het roode spookIn Duitschland het. hoofd om'hoo, zien stak, dat de bolsjewistische raddraaiers van het gezag dreigden meester te maken en Ptdtseliland den ondergang nabij scheen. Toen dreigde er,van herstel en schade vergoeding niets te zullen komen en bieek de Entente plotseling haast te hebben met het vaststellen der definitieve vredesvoorwaar den. I n nu die voorwaarden eenmaal overhan digd zijn, nu Duitschland het vredcstractaat in al zijn hardheid kent en het slechts te aan vaarden of te weigeren heeft, nu de groote herren te Parijs reikhalzend naar de onder- teekening van de voor hen zoo gunstig moge lijke bepalingen uitzien, nu heeft Duitschland geen haast. Deze voorwaarden teekenen kunnen de Duitschers altijd nog, door uitstel van beslis sing (e vragen kunnen zij niets verliezen, maar wel winnen. Want harder dan nu zuilen de voorwaarden niet worden en daarentegen beslaat de mogelijkheid, dat iu de staten dier Entente het verzet in breede lagen der be volking tegen voorwaarden als deze tot ui ting zal komen en de regecringcn daardoor toi verzachting van verschillende bepalingen zullen gedwongen worden. De Raad van Vier heeft de publicatie der vredesvoorwaarden niet toegestaan, zoodat zelfs de Fransche Kamerleden, die het ver drag later zullen moeten bekrachtigen, naar Duiische bladen omzien om hun nieuwsgie righeid te bevredigen Uit deze geheimzinnigheid met het trac- taat blijkt wel, dat dc Raad van Vier van de publicatie onaangename gevolgen vreest. eds de berichten over Teekenend zijn nu reed protestmeetings te Londen tegen de Duitsche blokkade, waarin onder andere opi zegd wordt, dat de Britschc vloot zich voor k ge- haar taak om milliocncn vrouwen en kinde- reh het voedstl te onthouden, moest scha men. Velen der Amerikaansche 'gedelegeerden is het vredesverdrag zoo tegengevallen, dat ij vooi hun fund ie bedankt hebben. Slechts aan een drietal hunner is hot gevraagde ont slag verleend. Blijkbaar wil men de aandacht too weinig mogelijk op deze voor president Wilson niet bijzonder aangename gebeurte nissen vestigen. Maar de Duitsche afgevaardigden begrij pen hMl- goed, dat tijdwinst voor hen op het oogenblik van gröote waarde is en daar de Raad van Vier naar eenig uitstel van de be slissing ,dank zij den drang van verscliil- lende zijden uitgeoefend wel ooren schijnt te hebben, is' dus besloten, dat de voor de be slissing vastgestelde datum van 22 Mei nog ccnigcn tijd zou verschoven worden. Zooals bekend, hebben de Duitschers een eigen voorstel inzake den volkerenbond. Het is nu vertaald en de conferentie heeft een ant- 'f ord in bewerking. Het antwoord der Geallieerden zal het Duitsche plan toejuichen waar het practisch overeenkomt met de overeenkomst tusschen dc Geallieerden, doch het zal er verder op wijzen, dat de Duitsche aanvullende voor stellen thans onpractisch zijn. Naar uit Parijs wordt gemeld overhandig en de Duitsche gedelegeerden een nota, waar in zij vragen dat de kwestie betreffende het herstel aan een speciale commissie ter behan deling zal worden toegewezen. Verder ei- schen zij, dat de gevangenen onvoorwaarde lijk en onmiddellijk gerepatrieerd zullen worden. Dan wordt een wederkeerige toepas sing van de bepalingen inzake het onderhoud van graven verlangd. De Duitschers erken nen, dat ze niet in staat zijn de gevangenen te voeden en te kleeden en vragen aan de Ge allieerden in deze medewerking. De Geallieer den antwoordden dat er geen verzachting van de behandeling der gevangenen mogelijk is, daar de Geallieerden steeds de-oorlogswetten en menschelijkheid in toepassing brachten Betreffende de wederkeerigheid verklaarden de Geallieerden, dat er geen vergelijking is tusschen de behandeling door de Duitschers toegepast en die door de Geallieerden toege past. De Geallieerden willen al het mogelijke doen om de gevangenen te repatrieeren na 't sluiten van den vrede. De Geallieerden zijn zeer bereid de bedoelde" commissie te benoe men wanneer de vrede geteekend ia. KORTE BERICHTEN. Ui.t het Lettische Hoofdkwartier wordt gemeld dat de bolsjewisten 18 en 19 dezer een offensief in grooten stijl opzetten. Het mislukte echter. De meestoms treden punten waren de stfeek ten Z. van den spoorweg Ri- ga-Mitau. Aanvankelijke succesender bols jewisten werden door onmiddellijke tegenaan vallen teniet gedaan, waarbij, de bolsjewisten zware verliezen leden. Een aantal machine geweren en mijnenwerRers werden buitge maakt. D gevangen genomen bolsjewieksche volkscommissaris van Marine, Raskolnikof, zal legen Engelsche officieren worden uitge wisseld. Het Italiaansche oorlogsschip „Dante Alighieri" met generaal Canova is te Fiume aangekomen. Poincaré zal half Juni België bezoeken. Te Lazij in Ttjecho-Slowakije had een ernstige mijnonploffing plaats. De geallieerde troepen zijn gereed om zoo noodig op te rukken tegen Duitschland. De Handelsbeurs te Billbao ia door een brand geheel en al vernield; de schade wordt begroot op 20 milliocn Peaetaa. Het grootate deel der verbrande koopwaren ia niet verze kerd. De Belgische Kamer nam een motie aan, waarin zij zich tot een onderzoek der ta lenkwestie verbindt. De minister-president verklaarde, dat de regeering de gelijkheid van Vlamingen en Walen wtntchi. Wilson zal uit Brest naar New-York vertrekken. Oeneraal Franc het dFspiry ia te Aiad aangekomen. i Te Antwerpen sullen ia den zomer van 1920 groote feestelijkheden plaats hebben. Fr is ten hieuw Turksch ministerie ge vormd. De volledige tekst van het Vredesver drag inzake Rijn en Moezel is gepubliceerd, De vQorloopige Hóngaarsche regeering wcnacht gedelegeerden tc zenden naar de Vredesconferentie. De Duitadi-OoBtenrijksche regeering heeft haar plannen tot socialiseering op vcr- achillend gebied kenbaar gemaakt. Te Parijs gaan geruchten, dat eenige Italiaansche gedelegeerden hun ontslag zul len nemen. De geallieerden zullen geen nieuwen uitsteltermijn meer toestaan. De overhandiging van het Vredesver drag met Oostenrijk is opnieuw uitgesteld. De onderteekemni dragt nut Duitsci Juni verwacht van het vredesver- wordi met voor 15 liill IIt'II lilllit. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van 22 Mei, verdedigde de heer Ketelaar .een amendement om het salaris (in de eerste klasse) van J' 1200 tot 2300 met 8 verhoogingen ua 19 dienstja ren te verhoogen tot J 12002600 met 9 verhoogingen na J8 dienstjaren en een amen dement om de laatste drie verhoogingen niet te onthouden aan alle ongehuwaen, doch al le enaan kloosterlingen. - De heer Ossendorp lichtte een amen dement toe om het salaris te brengen van 1200 tot 2800 met 8 verhoogingen na 16 dienstjaren en om tegelijk het versckjl tus schen gehuwdenu en oagehuwden te doen ver vallen. De heer 011 o besprak drie amendemen ten: ten eerste om het maximum te v brengen op 2400ten tweede om dit bedrag te doen bereiken na 16 dienstjaren, en ten derde om nog een negende verhooging toe te kennen van 200 «De heer Bulten verdedigde een amen dement om geen verschil te maken tusschen gehuwden cn ongehuwden. De heer Van de Laar lichtte een amendement toe om de laatste drie verhoogin gen aan gehuwde onderwijzers alleen toé té kennen ais hun vrouw geen inkomen uit ar beid1 heeft en aan onderwijzeressen alleen als zij weduwe zijn. Nadat nog verschillende sprekers het woord hadden gLVoerd, deed de heer D r e s s e 1 - h u y s het voorstel tot sluiting der debatten. De Minister verklaarde zich opnieuw bereid bij de overgansbepalingen te spreken van de belangen van onderwijzers die in sa laris zuiien achteruitgaan. Hij verklaarde het amendement tot verhooging der bedragen on aannemelijk op grond van financieelc bezwa ren. Het onderscheid maken tusschen klooster lingen en anderen zou een onduldbare aan tasting der* individueele vrijheid zijn. Het amendement-Bulten zou 2 millioen kosten en het beginsel van het ontnwerp aantasten. Het eerste deel van het amendement-van de Laar isvoor den1 Minister op practiache gron den niet aannemelijk. De heer Ketelaar trok het amende ment betreffende de kloosterlingen in. De heer Bulten nam het amendement terug. De heer Dresselhuvs trok Zijn voor stel tot sluiting van het debat in. De heer Van de Laar nam het eer stee deel van zijn amendement terug. De heer Ketelaar nam het amende ment-Bulten over. De heer Rutgers deed het voorstel tot sluiting van het debat; werd zonder stem ming aangenomen He 52 tegen '28. Het amen fen1 33. Het eerste amend. Otto met 49 tegen 3 stemmen, evenals het tweede; het derde werd als verworpen beschouwd. Het amend.- Ketelaar (overgenomen van Bulten) werd verworpen toet 50 tegen 32. Het amend.-v.d. Laar met 48 tegen 33. Het artikel werd aangenomen met 66 tegen 15 stemmen. Ten 5.40 uur werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur. BE LG Iê-NEDE RL AND. Uit doorgaans goed ingelichte bron heeft de Tel. vernomen, dat de Belgen hun eischen betreffende Zeeuwsch-Vlaanderen hebben op gegeven en zich bepaald hebben tot vrijheid van scheepvaart op de Schelde te vragen. Met betrekking tot Limburg vragen zij de in stelling van een neutrae zóne, onder protectie van den Volkerenbond. Minister Van Knmebeek handhaaft zijn standpunt, dat Nederland niet zal toestem men to territoriale wijHij iheeüt ém Belgischen gedelegeerde om een schriftelijke forauleering vm de eischen verzocht en wenschte dm tijd, om ze te bestuderen. Uit Briwel wordt gemeld d.d. 20 dezer: De parlementaire internationale handels- conferentie heeft hedenaamiddag met alge- mesne stemmen een resolutie aangenomen, wgarin de wmsch werdt uitgesproken, dat België de vrije beschikking over de Schelde en zijne oevers verzekerd- zal zien van uit dubbel oogpunt vm het systeea der waterwe gen en der militaire waarborgen, noodig voor de handelsstad Antwerpen evenals over het kanaal Gent—Teramizen, ten einde alle hin derpalen voor de vrije ontwikkeling van Bel gië naar tussdiengelegep wateren iu Zeeland' ai de zee te zien weggenomen. De „Tcasps" geeft eenige mededeelingea over de beraadslagingen tc Parijs. Zij hebben den1 indruk gewekt zegt het blad dat van weerskanten ernstig wordt gestreefd naar een basis van goede overeenstemming. Naar het schijnt wil Nederland, hoewel "toestem mend aan de Geallieerden, dat het tractaat van 1839 wordt herzien, die herziening niet uitgebreid zien tot de territoriale bepalingen van dat tractaat. Van Belgischen kant acht mm eea dergelijke beperking niet houdbaar, omdat dc territoriale en de economische bepa lingen van. het tractaat rechtess een ondeel baar geheel vonsea. Hst zm mogdp atria dat het vraagstuk ins geheel zal «renfen onderworpen aan- ca» coaiatesste van technici, militairen en staathukhoudkundigen. Em commissie waarin de vjjf mogendheden, evenals België en Nederland, zoutten zitting hebben en welke een regeling zou voorberei den waarbij' tegelijkertijd rekening zou wor den gehouden met de eischen voor de verdedi ging van België, waarmee de veiligheid in West-Europa ia gemoeid en niet de belangen van Nederland. Men weet nog niet hee de Ne- derlandüdie regeeriag zulk een voorstel zal ontvangen. Uit Parijs wordt nog gemeld, dat het ant woord van dt Nederlandsche regeering dade lijk aan den Raad van Vijf zal worden- uitge bracht en dat er geen ander besprekingen tus schen België en Neerland direct zullan plaat» vinden, omdat de herziening van de tractaien van 1839 niet alleen vdn belang is voor Ne derland en België, maar voor geheel Europa en zelfs voor de gehede wereld, VROUWENKIESRECHT ÏN DÉ GRONDWET. Dinsdag heeft de minister van binnenland- sclie zaken, de dames Nine Minnema-en A. Molenaar Abbeste, pres. eecr. van de neutra le ver. voor vrouwenkiesrecht ontvangen, die namens hun vfereenicing een adres aanboden, waarin werd' erkend, dat/als het voorstel Marchant es. Wet zal zijn geworden er een Fa. H. KRiJNS. Zia Etalage. vrouw wil zeggen, dat ook het vrouwenkies recht moet worden vastgesteld in de grond wet, werd er in genoemd adres op aange drongen, den vrouwen medezeggenschap té Seven bij het behandelen der voorst, tot wijz. er grondwet. In verband hiermee werd gedrongen gp kamerontbinding na aanne ming van 't voorstel Marchant en werd te vens aan den Min. gevraagd, om, mochten de grondwetsvoorstellen- .spoedig behandeld worden, die maatregelen te willen treffen, waardoor het mogelijk zal zijn de bestaande kiezerslijsten aangevuld te krijgen met de na men der vrouwelijke kiezers. Het adres mondeling toegelicht. Wat aangaat de kamerontbinding, her haalde de minister, wat hij dienaangaande in de Tweede Kamer had gezegd en voegde er aan toe, dat de mogelijkheid met uitgesloten was, dat in de Staatscommissie tot wijziging der Grondwet een meerderheid gevonden zou worden tot wijziging van art. 80 zoodanig, dat gelijk kiesrecht voor man en vrouw in de Grondwet werd vastgesteld en dat het zeer wel mogelijk was, dat de regeering dit over zou nemen. iet amend .-Ossendorp werd verworpen met :na.-Ketelaar met 48 »të- TUBERCULOSEBESTRIJDING EN WONINGWET. Het Dagelijksch Bestuur der Nederland- schè Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose heeft zich, naar aanleiding van de eerlang te verwachten gedeeltelijke herziening van de Woningwet, tot den minis ter van Arbeid gewend met een adres, waar- inn er op wordt gewezen, dat de pogingen van vele vereemgingen tot bestrijding der tu berculose om, met de hulp van het voor dit deel verleende Rijkssubsidie, aan gezinnen, waarin een lijder aan tuberculose voorkomt, goede woningen te verschaffen, veelal schip breuk lijden wegens het gebrek aan goede wo ningen aan on- en minvermogenden en de weinige medewerking van gemeenten, bouw- vereenigingen en particuliere bouwers, welke bij den bouw vin nieuwe woningen ondervon den wordt ten aartzien van de belangen der hiberculosebestrijding. Het bestuur zou het daarom op hoogen prijs stellen, indien bij het vaststellen der bepalingen ten qanzien van het verleenen om Rijkssubsiedie voor wo ningbouw met haar verlangen zou worden re kening gehouden. Als een der meest doeltref fende.maatregelen ter bestrijding vafa de tu berculose moet beschouwd worden eqn zooda nige verbetering der volkshuisvesting dat de gelegenheid om patiënten in hun woning een afzonderlijk ver-teek te verschaffen- verruimd wordt. Zie Etalage. AANGEVAREN TURF VRIJGEGEVEN. Men bericht oog, dat dsor de Rijks-Kolen- dstributis de hoeveelheden zoogenaamde aan gevroren turf vrijgegeven zjjn. ui. de in 1918 geproduceerde hoeveelheid en'hetgeen er nog van vroeger jaren mocht staan op het veld. De Brandstoffeneommissieën en de Indus- trieelen kunnen zich rechtstreeks met de ver- veners, die dit eoort turf hebben, in verbin ding stellen. Distributiekosten hierover zijn niet verschuldigd, de bevrachting van die par tijen loopt echter niet over de Rijks-Koiendis- teibutie, doch wei over de beurs. BEGRAFENIS DUINKER. Onder bijzonder groote belangstelling is hedenmiddag op „Zorgvlied" het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den luite nant-vliegenier J. O. C. Duimker, die met zijn metgezel op den tocht naar Kopenhagen, lui tenant A. C. Perk, te Ramsloh, in Oldenburg, oor een ongeva het leven verloeren heeft, Precies te twaalf uur ver teek da stoet van het station. Voorop ging een vuurpeleton van het 7e reg. infanterie en het stafmuziek, daar achter volgde de onder kransen bedolven lijk wagen, aan weerszijden waarvan zes luite- nants-aviateurs van de luchtvaart-afdeeling uit Seosterberg schreden. Daamna kwamen eenige deputaten, waar op volgden vele officieren-vliegers en verder personeel van de luchtvaart-afdeeling, een compagnie ongewapende infanteristen on der commando van kapitein Regenboog en den le-luitenanl-waamemer Landzaat en rea.- le-luitenant-vlieger Lioni. Toen de stoet zich onder toet spelen van Beettoovens Marclié iunèbre, inbeweging stel de, ontblootten alle omstander eerbiedig toet hoofd. Op de begraafplaats, waar de stoet tegen toalf-twee arriveerde, waren ook vele belang stellenden, onder wie zich bevonden de minis ter van oorlog, jhr, Alting von Geusau, ver gezeld van zijn adjudant De wnd opperbe velhebber was vertegenwoordigd door den reserve-overste van den generaien staf Cren- ce. Onder de vele bloemen, waren kransen- van hét korps off-ceren uit Soesterbcrg en het overige personeel der L. V. A., van de artille- rie-verkenningsafdeeling, van de eerste vlieg- tuigafdeeling en van den werkliedenbond der luchtvaart-aideeling. Ook was er nog een deputatie van den ma rine-luchtvaartdienst uit Den Fielder. EÉN DIEVENBENDE. Dezen winter kwam de politie te Amers foort te zamen met die te Deventer een dieven bende op het spoor, waarvan de vorige week drie leden voor hei: gerechtshof te Arnhem terecht stonden. Aan hen was ten laste gelegd een inbraak te Diepenveen, waar zij ongeveer 600 had den gestolen Er zijn omstreeks denzelfden tijd' nog meer diefstallen en inbraken in de omgeving van adres werd Amersfoort en van Deventer gepleegd en men verdenkt dë beklaagden ernstig ook daarvan wel wat te weten. Zoo zou er in November j.l., bij een 81-jarigen landbouwer te Deventer zijn ingebroken en deze zou daarbij ook zijn mishandeldkort daarop is de oude man ge storven, naar men zegt, tengevolge van de mishandeling. Nog meer lieden moeten tot deze bende be- hooren. De rechtbank te Zutfen veroordeelde twee der beklaagden ieder tot, 3 jaar gevangenis straf en den derden tot 4 jaren. In hooger beroep beloofde de beklaagden beterschap en vroegen een lichteren straf,doch het Hof heeft het vonnis der Zutfensche recht bank bevestigd. EEN OFFICIEELE TELLING FOUTIEF. Bij de zitting van het hoofdstembureau te 'Heerlen protesteerde één van'de candidaten der S. D. A. P., de heer Eifers (voorzitter Ned. Mijnwerkersbond) tegen den door dat bureau opgegeven' uitslag, wijl de officieuze telling van zijn partijgenooten 100 stemmen meer uitwees, dan het officieele stemmenaan- ta l.Bij de nieuwe telling van het aantal soci- al-'stische stemm enbleek, dat de officieele tel ling verkeerd was. De officieuze, zooals zij door de plaatselijke pers verricht was, was goed. OOK EEN WEDDENSCHAP, 't Gebeurde dezer dagen, op een morgen op de Van Boetzelaerlaan die te blakeren lag in de trillende zonnewarmte van den laten lente dag, schrijft de Tel. De deftige laan lag in alle kalmte, eigen aan dit Hfcagsche kwartier Hier en daar ging een wandelaar, in nog grootsre kalmte, eigen aan den ras-echten Hagenaar die geca haast heeft en voor wien een nalf uur vroeger of iater niets beteekeni, Een melkboer, in 't helder witte jasje, maak te z'n ochtendpraatje met 'u blozend gedien stige; de twee lachen en praten en zijn'geluk kig op den mooien lentemorgen. Uit een dwarsstraat komen drie Haagsche heertjes gedrenteld. Ze zijn als alle Haag sche heertjes keurig gekleed meer dan dat Ze zien er deftig uit. Ze henben hooge hoe den op, en lakschoenen dan; en ze dragen 'n jaquet met chique pantalon, netjes op dea naad gestreken. 'De heertjes hebben niet druk, evenmin als de melkboer en 't diens- fheisje, die ze steeds meer naderen, Plots rent eeto der heertjes als een waan zinnige op den melkwagen toe en gaat er met een merkwaardige snelheid van dscr. De slip pen van zijn jaquet fladderen achter hem aan, de hooge hoed .vertoond alle teekecep. vaa ver zet. De stille rust van de laan is verbroken. Allerwege holt men den dief achterna; de melkboer, eerst beduusd door 't ongewone van den diefstal, laat het blozende "meisje trouwelo osin den steak en tracht den vluch teling te achterhalen. Alles wat beenen heeft sluit zich bij deze dolle jacht aan. Plots schiet de dief een zijstrat in. Hij is verdwenen'. Maar achter hem aan holt de kluwen van menschen, honden en hondjes. De beide andere heertjes lonken eens naar dé frissche dienstbode. Toen plots van den Kranenburgerweg hei jonge mensch zonder hoogen hoed maar met den melkwagn weer in hun richting komt toe gesneld. En achter hem de melkboer en' tal rijke andere vervolgers. In een wilde ren, om geven door een wolk van stof en zand, nade ren ze snel. En vlak voor 't blozende diens meisje zet *t beertje den wagen weer neer. Hij transpireert lichtelijk. Dan komt de melkboer aan en al de andere vervolgers. Men ver- wacjit spannende momentendoch er gebeurt niet veel. 't Jonge menseh drukt den verbluf ten melkboer een tientje in de hand: hij heeft zelf vijf en twintig gulden gewonnen van de beide andere heertjes. De melkboer snapte 't geval nog al gauw. Dien- morgen kregen al zijn klanten' karne melk. DE GEMEENTERAADSVERKIEZING TE AMSTERDAM. De stemmen-aantallen uitgebracht op de verschillende partijen: Unie-Liberalen 7473, Vrijzinnig-Democra ten 10561, Vrij-Liberalen 7974, Anti-Revolu- tionnairen 8982, Christelijk-Historischen 5403, Roomsch-Katholieken 19361, Neutrale en Staatspartij 2126 Christen-Democraten 753, Economische Bond 2713, Socialistische Partij 3708, Communistische Partij 14290, S D. A. P. 35240. De volgende personen zijn gekozen: Van de Unie-Liberalen': Van Tienen, Den Hertog en Jules de Vries. Van de Vrije-Liberalen: Scheltema, Manas sen en Boissevain. Van de Vrij zinnig-DemocratenNolting, mr. Van den Bergh, Abrahams en. mevrouw Thiel. Van de Ec. Bond: Stahle. Van de Neutrale en Staatspartij;: Weiss. Van de MiddenstandspartijCarels. Van de Roomsch-Katholieken: Hendrix, Van Lingen, mej. Crielaers, Wierdels, von Frey- tag.Drabbe, Heemskerk en De Wolf. Van de Anti-Revolutionnaire: De Vlugt, Diepenhorst en Douwes. Van de Chr.-HistorischenTer Haar en Ophorst. Van de S. D. A. P.: Kleerekooper, Matthij- sen, Pothuis, mevr. Tilanus, Vliegen, mevr. Pothuis, Van Kuykhof, Smit, Wibaut, De Mi randa, Loopuit, Ed. Polak en Gulden. Van de Communisten: Wijnkoop, Lisser, Posthumus, mevr. Van Zelm, Rooaveldt en Colly. Van de S. P.Wesselingh. In de vorige raad waren 13 U.L., 5 V. D., 4 V. L„ 4 A. R1 Chr.H., 3 R. K., 0 Nfeutr. en St. P., 0 Midd.P., 0 Chr. Dein'.. OEc. B., 05 P., 0 Comm. en 15 S. D. A. P. HET VERMOORDE KNAAPJE. De positie van den nog steeds hardnekkig ontkennenden stoffeerder Visser, wordi hache lijk Na de jongste oproeping van commissaris Heeroma hebben zich gisternamiddag aange meld: de juffrouw die, toen Snijders Zater dagmiddag 10 Mei het bootje aan den1 Wes- ALKMAAR GOURA LOOg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1