DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. HEIT Autogarage JAC. MET, zaterdag Groote Afslag van Tabak. At). 122 Nomtanl oon eti twintigste «Jaargang. im 24 M EI. Fa. H, KRiJNS. MoooemeiUprÜ» bil YOQraitbotaü&i c. 3 maasden f 1.55, li s ooilf Ufi Bewiiwammeri 5 ei WjMmIiöui 15 et. 9, reiel. jtiooisie *s mar virttutW! tr li m- an flassieUdrBkksrli Harms. Coster 4 ln„ fserdam 19, Tel. 3 Uit den AikmaariscJiea liaad. fktiid HEIME i 2.25, KEEL 12^85. POSI3RICO I 3.25, P8UI11TSBSK f 2 25 PEE PDHD. Dc bekende Bniziliaantjes 8 cent per stuk. Oil nummtr bestaat uit 2 bladen, zon ts wmn CIïi>CS rnoae Vt DAM-mWrr 1 vDk» 1 xiT reu Verder prima SIGAREN van af f 6.— per 100 stuks en hooger. Zie Etaiags. Zi<» Etalage. Het heeft er allen schijn van of men te Berlijn lot ondexteekening bereid is, mits de scherpe kanten van het vredestractaat worden aigenoinen. Het Handelsblad verneemt althans uit Berlijn bij persoonlijke informatie in goed mgenchte politieke kringen, dat in de Duit- sche tegenvoorstellen bepaalde concessies op tiuancieei en economisch gebied gevraagd worden. üaat de Entente hierop in, dan ia de Duit- sche regeering bereid het vredesverdrag te onüerteekenen en de ai of niet enderteekening zou niet van territoriale kwesties afhankelijk gemaakt worden. Duitschlana zou slechts te gemoetkomingen op financieel en eaonomisch gebied verlangen. In verband hiermede is een bericht opmer- Kcnswaardig, dat de Deutsche Aiig. Ztg. van zijn Haagsdien correspondent ontvangt eh' waarin gemeld wordt, dat men van Eutentè- zijde schijnt in te zien, dat zekere financieele en economische eischcn niet door te voeren zijn en veranderd moeten worden. - De Berlijnsche correspondenten van de Associated Bress hebben naar Amerika ge- sc.ndt, dat Duitschland weigert, de voorge stelde vredesvoorwaarden te ondertekenen, omdat zij economische vernietiging, politie ke onteering, moreele degradatie van Duitschland. en iedcreu iudividueelca Duit- scher beteekenen. Daarnaast wordt uiteengezet, -dat Duitsch land recht heeft op vervulling der gedane be loften en wordt er op gewezen, dat het land den wapenstilstand heeft gesltcn op grond ,van de veertien punten van Wilson, waar door geheel Amerika nu aansprakelijk is voor de vervulling der hieruit voortvloeiende aanspraken. Dat Duitschland zal teekencn schijnt men eveneens op te maken uit de daar te lande te treffen voorzorgsmaatregelen. - Zooals wij gisteren reeds in onze telc- grammenrubrick meldden, worden reeds ver scheidene kampen in orde gemaakt voor den terugkeer der krijgsgevangenen en zijn o. a. te Münchcn vier cantincs verpacht, welke 100000 krijgsgevangenen kunnen bergen. Uit Parijs wordt gemeld, dat, nu de Duit- sche delegatie een drukkerij tot haar beschik king heeft, die per trein te Versailles is aan gekomen, zij voornemens is, de Duitsche te genvoorstellen gedrukt en in boekvorm te doen verschijnen. Het boek zal bijna even lijvig worden als dat waarin de vredesvoorwaarden worden vervat en waarschijnlijk Donderdag a.s. ge reed zijn. De Geallieerden zullen dan een week be steden tot onderzoek van de Duitsche voor stellen en men zal den Duitschcrs 3 of 4 da gen later verzoeken te tcekennn, zoodat de- datum van onderteekening tusschen 10 en 15 Juni zal liggen r KORTE BERICHTEN. Naar de Matin verneemt, hebben de be sprekingen tusschen Orlando en ltaliaansche politici gevoerd den toestand tusschen Italië en de geallieerden verbeterd. Er wordt alles gedaan om de agitatie te bedaren, die ont staan is naar aanleiding van Italië's eischen. Sonnino en Brazil zuilen in de ltaliaansche delegatie blijven. Volgens de Matin is het resultaat van deze belangrijke besprekingen voor een groot deel te danken aan den ijver van kolonel House, Italië zal .het vredesver drag met Duitschland en Oostenrijk teeke nen. Italië is bereid belangrijke concessies ie doen inzake de Adriaitsche kwestie, met name tegenover Dalmntië. Italië stemt toe in het internationaal beheer van Fiume, wanneer Italië s souvereiniteit erkend zal worden. Ita lië zal er echter niet in toestemmen dat de Jugo Slaven Fiume van Oostenrijk scheiden, J noch dat de grens dichter dar. 18 K M, bij Triest gelegd zou worden. De Italianen ver trouwen dat Wilson deze eischen zal goedkeu ren. Er zal geen beroep gedaan worden op het verdrag van Londen, tenzij in het uiter ste geval. Uit Rome wordt een aiibwsiing vm den Stromboli gemeld. De opperste geallieerde raad weigert met een delegatie der Internationale hst vre desverdrag te bespreken. De vertegenwoordigers van Koltsjak ie Parijs eischen op grfond van het verdrag van Londen het mandaat over Konstantinopel op. De vertraging der indiening van de Duitsche tegenvoorstellen is uitsluitend ie wijten aan de omvangrijkheid der redactioaee- le werkzaamheden, De Polen oefenen in Galicië eest schrik bewind uit tegen de Oekrajiners. Het geallieerde antwoord op Rantzau'a nota betreffende de economische voorwaar den verklaart, dat de klachten overdreven zijn. Uiterst gespannen toestand tusschen den Spaanschen premier Maura en de linker zijde. Scheidemam en Brockdorff confereer den met hun begeleiders te Spa en vertrok ken weer resp. naar Berlijn en Versailles. Een verzoek om Ledebour uit de hech tenis te ontslaan,-werd verworpen. Gemeld wordt dat Wilson zijn misnoe gen over het Poolsche wapengeweld zal uiten. -r- Bij een ontploffing in een stijfseifabriek in den staat- Iowa zijn 25 personen gedood en een aantal gewond. Er volgde een brand. De schade wordt op drie milioen dollar geschat. Te Quatrecht bij'Gent hebben wederom ontploffingen in munitiedepots plaats gehad, welke paniek veroorzaakten. Het verkeer op de spoorlijn BrusselGent is gestremd. Geen slachtoffers. Pierre Loti bepleit de volledige onaf hankelijkheid van Turkije. Duitschland zond twee nieuwe nota's, een over het particulier eigendom in het bui tenland, de andere over het arbeidersrecht. t— Duitschland verklaart zich bereid om trent de vernieling der Noord-Fransche mij nen inlichtingen te verstrekken, welke van nut kunnen zijn bij den wederopbouw. Morgenthau, de vroegere Amerikaan- sche gezant te Konstantinopel voorziet over 15 of 20 jaar een nieuwen oorlog, ook voor Amerika. Dm tem liin d. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Bij, de behandeling van de Onderwijzerssa larissen in de zitting van gisteren, lichtte de heer Bulten eep amendement toe om de kindertoeslag te verhoogen van 40 tot 80, De heer van de Laar verdedigde een amendement om voor de eerste twee kinde ren geen toeslag te geven, doch voor ieder vol gend kind 200. De heer Bomans wees op de groote so ciale beteekenis en de billijkheid van kinder toeslagen. De heer Gerhard meende dat in be ginsel veel te zeggen valt voor kindertoesla gen, doch in de praktijk zou het arbeiders met groote gezinnen belemmeren op de arbeids markt. De heer S eh okk i ng juichtte kinder toeslagen toe doch wilde de classificatie hier voor zjen vervallen. De heer L o h m a n was het in principe met den heer Gerhard e ens. De heer O 11 o betoogde dat het prac- tisch bezwaar van den heer Gerhard voor de BILLIJK TARIEF ALKMAAR. TELEFOON 572. ALKMAARSCBE Uiulunks tlo utwcziuliuld vuu den bumeineo»» ter 11 .Jti vijUtti leden, i cctt du ramt vin Alk.» muur iicMlu'ttcu vun ücer mynjpcuücu uarcl go nomen. Do uuunila vermolddo o.u. een voorstel tot Invoering van den ö»ungun werkdag uiet vrijeu Zaterdagmiddag, ben voorstel tot net. aangaaa van een getdleeuing vaii 80U.IM» benevens eau interpellatie van den neer VVeslerhot ui» iake den woningnood. Alle dus vraagstukken van zeer bijzondere beleekeuis, waarvoor desondanks de belang» stelling vun liet Alkinuurseeli publiek vrij ge» ring was. \vant wel was de publieke tribune geheel gevuld niet vrouwelijke en iiiumieiijku belang» stellenden, maar zij allen hadtien sicents uogun cu ooren voor du behandeling vun één ens>-1 punt der agenda, nmL de intrekking van de reuuctiu op den gasprijs. Het waren de bestuursters «n bestuurders Van-dg organisaties die den voriguu avond me» vrouw 'ijuuen en den heer Westerhut In de ilartnume tegen die upheüing der reductie te vulde hadden hooien trekken en zij waren ge» komen uin duur hun uunwuzlgbeid te protes» teerun tegen een maatregel die zij in de tegen» wuordige ouistaudtglieueu uutoeiaatbuur acht» ten. He heer De Wit, die ditmaal do vergadering presideerde, begreep heel goud wat deze over» Voile publieke tribune te beduiden had, hü zag er de huismoeders met kinderen en had de ut» teutte het voor dezen meest belangrijke agen» da»puut na de modedeeling der ingekomen stukken den voorrang te verkenen. Do voorstcilon van 13. en W. inzake het te verstrekken gas waren tweeledig. Zij betroften tijdelijke ophoiting der rant» soeueeiing un, prijsverlaging vun het gas bene» vens intrekking der reductie op den gasprijs. 1 u Hjiit lijkc opht-lhng der gusrant» soctiecring had nuluurlijk niemand bezwaar en evonmlu werd er tegen geugoerd, dat de prjjs van het ga:, met détl kostprijs, nml. 15 ct. per M". in overeenstemming gebracht werd. Anders was het evenwel gesteld met de in» trekking der reductie, wuurovcr niet de gas» commissie maar do Raad moet bcsfexa* daar reductie, als tegemoetkoming aan de arncklers, dezen rechtstreeks uit de gemeentekas moet worden betaald. 11. en W. en de tneorderheid der raadsleden stelden zich op het standpunt dat de reductie, toegestaan in de dagen toen door do oorlogs» omstandigheden overal het grootste gebrek hecrschtc, thans wcT kon worden ingetrokken. Zij was er een vun tijdelijkcn aard en er moest dus een eind aan komen, wut niet betc*r kon geschieden dun op dit tijdstip, nu het gtisver» brulk, mede door de kortere avonden en de invoering van den zomertijd, zoo gering mo< geiyk was geworden, Liever gingen 13. en W. nog niet tot den voor velen onuangenamen Aiuutregcl over, zij begrepen heel wel, dat het gemakkelijker is een toeslag te geven dun deze weer in te trekken, muur zij meenden de oogen niet te mogen slui» ten voor den dcplorabclen toestand onzer ge» mccntcflnanciiin en tot elke bezuiniging, die maar op ecnlgerlei wijze verkregen kon wor» den, te moeten medewerken. Anderzijds brachten de tegenstanders vsn de intrekking der reductie verscheidene argumen» ten naar voren, welke het voorstel van 13. en W. voor hen onaannemelijk maakten. De heer Westerhof en underen hebben ze in den breede besproken en wij kunnen vol» staan met hier op het meest klemmende ln hun betoogen te wijzen. Zij voerden aan, dat de. tijd nóg allerminst gekomen was om do uitgaven voor het arbei» dersgezin te vermeerderen, kle<.-tliiig en schoei» ncI zijn nog duur, het irfood is in prijs geste» gen, en moge cr eenerzijds door hét beëindigen van den oorlog eenige verlichting zijn gekö» men, daartegenover staat dat de kosten voor levensonderhoud nog buitengewoon hoog zijn en de tijd voor intrekking van gemeentelijke tegemoetkoming allerminst is aangebroken. Bovendien betwistte de heer Westerhof de bewering als zou de toestand der gemeente» financiën zoo slecht zijn, dat een betrekkelijk kleine uitgave niet meer te dragen is. Hij wees op het verdwijnen van de dure Centrale keu» ken, en op de vermindering van de gelden voor werkverschaffing en kwam ten slotte, wat de reductie op den gasprijs betreft, tot een zoo optimistische berekening, dat men zich werke» lijk moest afvragen of deze kleine uitgave nu wel zoodringend noodig gestaakt behoorde te worden. Maar de hecren Thomson en De Lange stel» den daar andere berekeningen tegenover. De eerste deed eenige verontrustende mededeeiin» gen over de cijfers der eerstvolgende begroo» ting en wees er op, dat ook door de invoering van dén 8-urigen werkdag groote offers van de gemeente geëischt zullen worden en de heer De Lange kwam tot een berekening van toeslag» uitgaven op den gasprijs, die nog heel wat van die van de becijfering van den heer Westerhof verschilde. Het resultaat van het soms heftige debat was dat het voorstel tot Intrekking der reduc» tie met de stemmen van de heeren Verkerk, Lubbe, Westerhof, Bres en Cloeck tegen, werd aangenomen. Een Resultaat dat de vele belangstellenden op de publieke tribune natuurlijk allerminst be» vredigd heeft en dat ook f'ij niet kunnen toe» juichen. Nog Is het vredestractaat'niet geteekend, nog gevoelen wij zeer zwaar den druk van in» voersbelemmcring en distributie, nog zijn de' prijzen van «lle levensbehoeften abnormaal kecg e» te fc de tijd niet oangebiokea oin de minat kapitaalkrachtigen in onze ge» ineentc weer Op eigen boenen te laten loopen. Het gaa la een artikel vun uagclfjkack ge» bruik en de toeslag hierop gegeven is voor ve» lo gezinnen een grooto tegemoetkoming ge» wecst. Liet is volkomen waar, dat die toeslag weer moet verdwijnen, maar het wil ons voorkomen, dat dc tijd daarvoor nog niet is aangebroken. Wel is de zomertijd ingevoerd en zijn de kor» tere avonden aangebroken, maar het grootste deel van het gas wordt als kpokgas gebruikt en nu de kachels uit de huiskamers verdwenen zijn, keert men tot het gas terug, waarvan het gebruik nu grooter en duurder is geworden. Het wil er bjj ons niet in, hoezeer wij ook steeds het oog op de draagkracht der gemeen» te gevestigd houden, dat het handhaven van deze reductie op dit oogsnbilk niet moer mo» gelijk is. Het eischt een groot offer, maar de gemeente kan het dragen. Daarbfj komt, dat door vermindering Van den kostprijs van het gas dc toeslag kleiner kan worden, wat de gemeente reeds een aan» merkelijk voordcel geeft. Beter ware het ons inziens dan ook geweest de voorstullen te splitsen, thans reeds over tc gaan tot vermindering van den gasprijs en de intrekking der reductie nog uit tc stellen tot over eenige maanden wellicht normaler tljds» omstunciigheden den strijd om het bestaan voor velen minder zwaar zullen maken, De Raad heeft na kennisneming der argu» meuten van voor» ca tegenstanders tót oonud» dcliijke intrekking der reductie besloten. En deze beslissing hebben wij thans tc oer» blfdigen. Het gaat niet aan cm ieder raadslid, dat een besluit meent tc moeten nemen, ilat niet in het onmiddellijk belang der arbeiders is, tot een aarts»conservatief te bestempelen. De discussies Over de intrekking der reduc» tic hebben bewezen, dat voor velen de stand der gemccntc*fias»ciën en ds bcoordcciing der tijdsomstandigheden den doorslag hebben ge» geven. Men kan do eerste zwaarder, de laatste roos» kleuriger inzien dan de heer Westerhof cum suis en daardoor vóór intrekking der reductie zijn, zonder in het minst de aarts»rcactlonaair te zijn, dien men zoo gaarne afschildert als do man wiens lust en leven het i«, de arbeiders den strijd om het bestaan zoo zwaar mogelijk te maken. Wij mogen de raadsbesllasing betreuren, zij is door de gemeentelijke afgevaardigden na rij» pe overweging genomen en wij hebben ona er bij neer tc leggen. - Wie zich daartegen verzet benadefclt slechts zich zeiven, wie uun den oproep door' mevr. Tjaden, Woensdagavond in do Harmonie ge» daan, gehoor geeft en weigert de gasrekening to betalen, kun daardoor slechts in moeilijkhe» den komen en ziet allereerst zijn gastoevoer af» gesneden. En' daarom hopen wij van Jiarte, dat n.cn zich niet door onverantwoordelijke adviezen tot misdadige handelingen zal laten overhalen, maar dat men bedenken zal, dat opzettelijke ovortfodlng der gcmecntc»vcrordeningcn niet alleen tot ordeverstoring maar allereerst tot ernstige benadeeling dter overtreders zal moe» ten lelden. e De rest van de agenda, hoe belangrijk ook, heeft nh-t die belangstelling getrokken, welke de reductie op den gasprijs ten deel viel. Dc 8'Urigc arbeidsdag voor de gemeente» werklieden is tot stand gekomen cn de Raad heeft er den vrijen Zaterdagmiddag aan toe» gevoegd. Het moge ëelen een bewijs zijn. !at de Raad onzer gemeente «iet zijn tijd wcnscht mee te gaan cn dat dc arbeidersbelangen daarin niet over bet hoofd gezien worden. Zonder uitvoerige discussie besloot 'de Raad tot het aangaan van een geidleening van ten hoogste 800.000, een cijfer, dat ons er aan •herinnert, dat wij nog steeds in abnormale tij» den leven, daar toch van dit bedrag niet min» der dan 580.000 voor dekking vaa czisisuit» gaven bestemd worden. En thans nog iets over het woningvraagstuk, waarover de heer. Westerhof een alleszins be» langrijke interpellatie heeft gehouden. Dat er in onze gemeente zooals trouwens in vrijwel alle plaatsen woningnood is, be» hoeven wij niet meer in het lichtrte stellen. Dat is van algemecne bekendheid en wie het nog niet wist heeft het in de verkiezingsdagen, toen verschillende politieke partijen, in de pers en op vergaderinge ndicn woningnood naar voren brachten, zeer zeker kunnen constateeren. Er zijn, zegt de heer Westerhof, 263 wonln» gen, elk door 2 gezinnen bewoond, 8 door 3, 2 dóór 4 en 1 woning welke door 5 gezinnen is bewoond, terwijl in 3 pakhuizen en 1 werk» plaats heele gezinnen wonen. Deze cijfers, afkomstig van den woningin» specteur, den heer Vos, geven een beeld ven buitengewoon slechte toestanden, zegt de heer Westerhof zeer terecht. Maar de voorzitter had andere cijfers, af» komstigook vari den heer Vos, die z.i. een meer met de werkelijkheid overeenstemmend beeld gaven. Er zouden namelijk slechts 209 woningen door' 2 gezinnen bewoond zijn, 10 door 3, 1 door 4 en 1 door 5, terwijl 3 pakhuizen als wo» ning zouden dienst doen. Inderdaad, de cijfers verschillen, wat niet wegneemt, dat ook deze cijfers aantoonen, dat in Alkmaar een buitengewoon groote woning» nood heerscht. Woningnood, dat wil zeggen, het In het le» ven roepen van ongezonde toestanden, het in do hand werken van woeker en wetsontdul» Juogk het bderauMers® vao den volksanawes, ic LA ÓP PAYZEN-VOUZWWtprc VD0P UWfl liet tegengaan van den bloei der gemeente door wering van handelaren en Indusfrieelen van bulten en belemmering van het fccdiljJ van ens rgleke gesaecBtsrwit®®» Hoe lang zm dense #Ratng2®®d nog Stemtoon hebben, als B. en W. niet nadrukkelijk mutter het oog gebracht was, «iet Sim mat toc-fet moet worden tegegwfsffl? De heet VcsiychoS dm nwodtossftond volkomes! duidelijk in het licht gesteld en do heer Verkerk bleek zelfs In het algemeen be» lang bereid vsn zyn principes af to wjjk®a. Ik heb, aldus de heer Verkerk, liever dat een woningbouw»vcreeniging 100 woningen bouwt, dan de gemeente 20. Maar de gemeente moet Ingrijpen en ondanks het toekomstbeeld door den voorzitter opge» hangen, ondanks do schildering vap een nabije toekomst waarin van woninggebrek: geen spra» ke meer zou zijn, verlangde de heer Westerhof een systematisch plan voor spoedige en af» doende leniging van het woninggebrek en voorziening, (desnoods door houten woningen, in den allerergsten nood. B. en W. hebben beloofd spoedig met afge» ronde voorstellen te zullen komen. Laten zfj bedenken, dat vlugge'hulp dubbele hulp is en dat geen langdurige herneming van het uit» breidingsplan het nemen ven doeltreffende maatregelen zal mogen bemoeilijken. t# Inzake het tegengaan van maatregelen welke hot woninggebrek in de hond werken, had de heer Westerhof het succes zijn voorstellen be» treffende het strafbaar stellen van het misbrui» ken van wonjngen voor andere doeleinden door do commissie voor de strafverordeningen en den Raad te zien overgenomen cn goedge» keurd. Dc overtreding zal met een hechtenis van ten hoogste 6 dagen of een geldboete van ten hoogste 25 gestraft worden, waartegen de lieeren Cloeck en Westerhof groote bezwa» ren hadden, daar het huns inziens iemand wel meer dan 25 waard kan zijn om een' bepaald perceel «an zijn bestemming te fcuïssen ont trekken. Het is begrijpelijk, dat belde heeren over het hoofd zagen, dat de nieuwe gemeentelijke verordening niet alleen de overtreders straft maar bovendien de uitvoering der overtreding' zul beletten. Overigens was cr o.l. geen bezwaar om aan het verlangen van den heer Westerhof tege moet tc komen erf op dc overtreding uitslui» tend een hechtenis.straf tc stellen. Het komt ont voor, dat artikel 161 der Go» meentewet dit mogelijk maakt. Of ook het opzettelijk onverhuurd laten van woningen, met het doel deze te verknopen, strafbaar kaft en mag gesteld worden, zal de commissie voor de strafverordeningen nader onder de oogen zit^n. De overige agenda»puntcn geven geen aan» leiding tot een uitvoerige bespreking. De jaarwedden van het personeel van het Gymnasium en de Handelsscholen zijn titans ook aan een herziening onderworpen. Het amendement'Cloeck, hoe goed bedoeld ook, het voorstel namelijk om leeraren in het boekhouden op grond van hun ervaring in het practische handelsleven opgedaan, extra ver» hoogingen toe te kennen, is verworpen. Ons inziens terecht, want de aanneming er van zou tot ernstige moeilijkheden in de toe» komst aanleiding gegeven hebben. Er zijn heel wat taal'leeraren met uit studiejaren in het buitenland opgedane ervaring, heel wat chemici met jaren van prectischen loboratorium«arbeid of wiskundigen met vroegere ingenieursprac» tijk, die op dezelfde gronden in de toekomst een hooger bezoldiging zouden kunnen eischen. B. en W. hebben zich aan de Rijksregeling gehouden en zijn er daarom zeker van hun scheepje in veilige haven te kunnen brengen. Laten wij ons overzicht besluiten met de mededeeling, dat de gelden voor een bioscoop» commissie zijn t.oegestaan. Dank zij de verontwaardiging over de on« langs hier ter stede vertoonde film „Reinheid" en den daarop gevolgden aanval op het beleid van onzen burgemeester, zal er nu een com» missie van tien bevoegde beoordeelaars wor» den samengesteld, die het genoegen zal hebben elke hier ter stede te vertoonen film op dege» lijkheid, zedelijkheid en opvoedkundige waar» de te onderzoeken. Door het instellen der commissie worden vc» len gebaat. De kieskeurige bioscoopbezoekers, de ffjap* oevers op zedelijk gebied kunnen voortaan van ouderwetsche degelijkheid in alles wat hun voorgezet wordt ovettuigd zijn, een étrijd over het al of niet pornografische van een film zal in de plaatselijke bladen tot hot verleden "behooren, de burgemeester wordt van allo verantwoordelijkheid bevrijd cn de politio»inspccteur, die nu met de censuur be» last is, van een voor hem zeer verbonden en onaangenaam baantje afgeholpen. De Raad van Tien zal ovor iedere film een oordeel moeten uitspreken. 1 Laten wij slechts nopen, dat deze commissie niet zóó samengesteld ia, dat wij voortaan in onze bioscooptheaters slechts, beelden uit het kloosterleven, passiespelen of episodes uit do vaderlandseho geschiedenis te genieten zullen krijgen. Of de bij de films ten gehoorc gebrachte me» lodieèn ook aan het oordeel der zedelijkheids» commissie onderworpen zijn, is ons uit ds ge» mcentelijke bijlage nog niet recht duidelijk ge» worden. Is dit wel het geval, den vreczcn wij, dat us4 de potpourri's voortaan heel wat weggelaten zal moeten worden. m a fl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1