DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ao. 128 Honden! een on twintigste 4&an?antf. 1919 AboioameatiDflU bil toohIHbUIIbi 6.3 aisaodet 11.65. li, p miMJB Miiaann fc Mimijimij li «1, t rigti. sruoiors isnsrs «ar »iaitira«ats Ut. Ir. Beaii- n Baadaisérakkerii fisrias. Caster li, lasrdaa 19. Tei. M A A H 1) A tl §6 Mil, *u. TKP1LLET0K. Niet te koop. S \nen.i H' Firba P. BLAAUW k, BIÏSEIMIA11 Ümtenlandsch - KORTE BERICHTEN. De gwktegeerde Ruimer heeft voor Duitsch-Oositnrqk bespoediging der vredes- onderhandelingen verzocht. Lte tramtakiug ie Antwerpen wordt op geheven De uk zal onderworpen wordt aan een scheidsgerecht, bestaande uit een ver- 3) Een oogenblik keek ..Och, ik weet het niet verheugd, k zou Neen zei hij vast en [egde het dm hurk van de tafel. Ziet u, dit is de zaak, mijnheer, ik ben slecht bij kas en er zijn oogenbliklu n dat Ik mijn bezittingen wil ver- koüpen, en Ik zou niet graag een geschenk verkoöpen." Toen Maydenstone hem vroeg, of hij een vlaseher was. kwam de sluwe, dierlijke blik weer over zijn gelaat. „Visschen ia een moeilijk ding voor Iemand, die geen boot en uitrusting heeft," zei hij op den verontschuldigenden toon van den gewo nen lediggangcr. „Daarenboven kan men er niet op rekenen, wie kan zeggen waar visch is? En het is een zwaar werk nacht op nacht zwarte netten in te halen. Neen, als net om eenkonijn of haas te doen Is, zijn er sporen voor iemand, die oogen in zijn hoofd heeft Maar in het seizoen help ik met het visschen met het net. Hebt u wel eens een net zich zien sluiten? O, dat ts een prachtig, gezicht. Als men wil i« er voor leder mensch visch. Men on d«)Oi een schepnet kunnen loepen op en kel vlam.hen, uan zilver gelijk. O. er is eten en .tela voor alken, aks er JlW' ia da baal tegenwoordig*!- vau de rtgeering, een van de unudschappij ed een v«oi de wcrklifcieu. latus- schcn zullea de werklieden e«a verhooging krijgen van 100 pet. op hun loon van 1914 ca op hun duurtetoealag, met terugwerkende kracht tot ib Mei. Dat ie nagenoeg het voor stel van de maatschappij onmiddellijk voor het uitbreken der staking. Een groote slag wordt op het oogenblik onder «te muren van Kief geleverd tusschen de Oekrainische troepen onder heiman Gri- ;orief en het bolsiew. leger. Dit laatste eeft in ailerijl belangrijke versterkingen uit Moskou laten aanrukken. De Oekrainiër» die Maydenstone sprak bij overlevering over den wedijver tusschen de netvisschers en de andere. De oogen van Lugg verloren hun oogenblikkelijk vuur en werden weer hard. „O, dat is politiek," zei hij kalm. Daarna scheen hij achterdochtig te worden en voor een tweede borreltje bedankend, stond hij op om heen te gaan. „U heeft toevallig geen hond noodig, ver moed ik?" zei hij. zou een moolen hond kunnen bezorgen, een heerenhond. Ik heb verstand van honden." Maydensione was er op het oogenblik niet op voorbereid ten hond te nemen en- juist zei hij dit, toen Lugg, op zjjn teeoen «taande, uit het raam keek. „Nu, ik ga heen," zei hij. „Als Uc mij niet vergis, komt hij u bezoeken, en de hermelijn en de das liggen niet in hetzelfde hol Geef me wat u wilt en laat het me weten, als u er over denkt een hond te nemen." Hij spuwde op den shilling dien Mayden stone hem gaf en ging de trap af. Juffrouw Rowe bracht een visitekaartje binnen, waarop stond; „Michael Rosewarne, Trevase." „Of hij u gelegen komt, mijnheer," zei zij. Maydenstoue's eerste gedachte bij het zien van Rosewarne was, dat hij er prachtig uitge zien zou hebben in het grove hemd en de hooge laarzen van den woudbewoner in Amerika. !u goed gesneden laken was hij raisr •chten een beetje ie zwaar. Hjj wn» ten man vso middelbaren legtijd, sen dikken f scImm de stad Kief <m de MvMnn. - tiet larwbTijk Congres van Benemfw So- cumhtlemokraten keurde do vorming van een coalitie-kabinet mat de burgwb,^" goed en nam een Éotis vu® vamtassswen fa het kabifleMtoifowa am Het Oekmiuinsh Peraburaau verrrnrst uit Warschau, dat aldaar tm otmxm'yaigué ia uitgegeven, vo imm hetwelk de genanten van de Vereenigde Staten En®siand aan. miais- ter-president Paderewsê® sm protest ie over handigd tegen hei PmLm& afjmskt in üothöa/m. De AfgbffisffisuKe imjarbevslhehsjer feeett em brief aan den politidab agent lü^issr ge zonden» waarin om .«tafewg éer vii&me- liikhedenverssieèk D<s Ostear^Kwhs ëeJegstio wordt Woensdag b^eepgerotyaa m migi mkt ds* gen tijd om ie antwoorden. De framche Kamer heeft «net 326 gea 76 atemtcfla em motte van vertrouwen ia de rt^eexisg aangoMKo, De Nizam, vm iietder&bad piublteesr- de een proclamatie vm loyaeteU mn de En- gekeken. ütto Stjésbrüdt, do bevelhebber van het eerste fiaode rsvjjmtat van Bóediapest, heeft ca «igea totówm kmHm, de ThrJs. hij Kvalgm over te sletten. Hjft heeft desa bewe ging oust groot OMffisa mÈg/twmb. Ds vjftfmL die te^ea tie ig vsm Saoteoh ehseé, "smé mragg® tem. De raVewtesfce Xsféttog" vemegsnnt tiit Kopeolwgm, dat het Russissto® Noorddik® leger, gesteMsid door de Eügdosbo vloot, Po- terhof hceji gmmetSr De Jatorge Wmhksg/km" is te Brmt aangekomen. 1 De Franschen hebban olim ambtenaren in d» Palis gelast, dm eed van irmw af leggen aan de nieuwe .rapubiikeiasefe© rehea ring Slechts één voldasd hieraan. De koloniale eischen varmn em inte greerend bestanddeel van de Dmtsclm tegen- voorstellen. De geallieerds neeiww nMtmre mmP regelen mei. het oog op eesi evemtueeie weige ring van Duitedüfimd te beekenen. om het vredesverdrag streven naar xelfsPMidighud aansluiting b| te Het Ai-Duiitech Verbond wil de ksizer- ijke junrtk doen mtmodigen om mm idischlahd terug is kporw. De Fransehe'beveihebtar vertsimrt elk heid vm d® Palts of nullen onderstem Foch heeft mei Clemetioem geconfe reerd. Oostenrijk moet xsjn leger beperken tot 15.000 man en alle oorlogsvoorraden pens uitleveren en wa- DE BROODPRIJS. De minister van Landbouw heeft in ant woord op de vragen van het Kamerlid au. Bomane medegedeeld, dat hij er niet toe is kunnen overgaan de maatregelen, die leiden tot broodprjjsverbooging, nog langer uit tc •lellen. De ontzaglijke oner», «ii| die is.™ hchiufvp bröwi ouder den .igt gevergd worden^ van de verstrekking van kostprjj® van de smatli maakteii het noodzakelijk dat in "de® aange legenheid ingegrepen werd. Teneinde ecliitx aan de bezwaieu tegemoet ie komen, die een ai te groote verhoogu>g van den prijs uit den aard der zaak medebrengen, heeft (k ut busier den ovcrg'.-ngiujaatregei ge» nomen, waarbij i® de allernaaste toekomst ook op het wittebrood verloren wordt In af- zienbareu igd zal er we! gem sprake zijn dat du Moemprgs zal dalen Tot dien, welke vóór 16 Md aan de bakkers in rekening werd ge bracht. DATUM VAN INGANG VAN JAARWEDDEN. Bij Kon, Besluit is bepaald, dat een offi cier of onderofficier, die wordt benoemu of aangesteld tot een rang, dan wel wordt aan genomen1 in eene betrekking, waaraan een een mooi gevormd hoofd en een vollen rossi- gen baard. „Ik ontmoette Blanchard in de mijnheer Maydenstone," zet hij; ,^n me, dat u gisteren aangekomen was. Ik Hoop dat u mij niet kwalijk zult nemen, dat ik kom, voordat u behoorlijk op orde is," Zijn stem klonk wat te luid voor de juist heid van zijn woorden, en hoewel hij even luid sprak als een gewoon man, maakte hij den indruk van met opzet zacht te spreken. Hij stootte de woorden er ook wel «van beetje uit. Onder de vriendelijkheid van zijn begroe ting school de stille waarneming van den man, die geyvoon is anderen te bevelen. Zijn manieren waren gemakkelijk, ma«r meer een uitvloeisel van zijn bewustzijn van macht dan van maatschappelijke opvoeding. „U hebt mooie kamers," zei hij, rondziai» de, terwijl hij ging zitten. „Ik zie, dat ik u ge stoord heb m de aangename bezigheid van het ordenen van uw schatten." Hij begon de boeken door te zien met een vluchtige opmerking er over. Bij het gezicht van zijn dfleke vingers tusschen de bladen, voelde Maydenstone een teg&zin, dien hij niet gevoeld had, toen Lugg ze vrijmoedig be tastte. Lugg had de gevoelige, ruwe bewon- societcit, zei dering geloond van een sater voor de zachte ledematen van een diyade. Rosewarne han teerde en sprak over boeken met kennis en oordeel, wel ia waar maar meer met de onbescliaanmdc vcrtiouwclijkheid van den ■lavenelgeaaar dan iwet de eerbiedige Hafde INDIEN NO® WILT PROFITEE» VAN ONS JUBILEUM-AAN BOD, DE VOORRAAD SOUVE- H NIRS VERMINDERT SNEL I jaarwedde is verbonden, deze jaarwedde niet van en met den datum van het Koa. •luit, de beschikking ol order waarbij d" be noeming, aanstelling of aanneming ia gere geld; tenzij daarin een bepaalde datum van ingang der jaarwedde is genoemd. Voor hen, die bij hun indiensttreding eens dienstverbin tenis sluiten, gaat die jaarwedde ia. van en met deb dag, waarop deze verbintenis door de bevoegde autoriteit >s bekrachtigd. Aan offi cieren en beambten, die bij de aanvaarding hunner Betrekking moeten worden beëedigd, wordt echter geen traktement of andere ver goeding betaald vóór dat de eed door hen ia afgelegd, RIJKSMIDDELEN. HET VERMOORDE KNAAPJE. Om te ontdekken of de verdachte visser in aanraking is geweest met Dirk van Leeuwen, lieeft de commissaris Heeroma em politie- van den minnaar Hij verkrachtte de boeken. „Jefferies em verwonderlijk kunstenaar, maar niet groot genoeg om de bitterheid van ongelukkige omstandigheden af te schudden. En Sir Walter Resant htj behoort meer tot de merlcw; ito vers. Vol die twee wel verwacht Ton hébben, hier zijn Plato m More, Bacon, Harrington en Hobbes. We moeten ems over hm praten: de Ideale Repu bliek is mij stokpaardje. Cabbet's Ruval Ri des een verwaarloosd boek. U schijnt em completen Henry Kingsley te hebben em f rooter man dan Char los. En Peacock is ie niet uitstekend? U moet mijn kleine bibli otheek zien, mijnheer Maydenstone. Ik heb juist em eerste uitgave gekocht van de Pseu- dodoxia Epidemica met aanteekeningm in manuscript, die bijna van denzelfden tijd zijn." Hij keek de kamer rond met onderzoe kenden blik. „U zal meer planken noodig hebben," zei hij. „Ik zou u raden ze boven elkander te ne men m mm kan ze in bijna iedere kamer ge bruiken zonder de muren te beschadigen. Ik km iemand, die ze goed en goedkoop voor u zal maken em kunstenaar in zijn yak hij heeft veel werk voor mij gedaan. Zal ik hem bij u sturen?" „Heel graag." zei Maydenstone, ofschoon hij de verplichting niet aangenaam vond. „U weet het misschien niet," zei Rosewarne lachend, „maar u woont in een1 van mijn hul- houd lucht gegven san een fcleedingstufc van dm knaap, hetwelk daarvoor door de familie verschaft was, want het van het lijk afkomsti ge goed, dat zulk een langen tijd m het water gelegen had en waarvan dm de lucht af was, kon het voor het doel niet gebruikt worden. De colbert van Vteser werd tusschen een tien tal andere jassen neergelegd ea onmidtidjjk haalde het dier V.'s jas er tusschm uit. Dit is zeker em etark staaltje vaat ds fijnheid van reuk van den hond, sMcavV, ©verhogend voor de schuld van dm verdachte ia 'i echisr niet, want Visser oniörent niet meer d^t hij het vaartochtje heeft medegemaakt. Hij' beweert, dat hij vóór mm aan het Oooteanargat gena derd was3 is uitgestapt. Dat hij in Set bootje naast Dirk van Leeuwen gezeten heeft, stemt hij toe en dan zou ds lucht van dm knaap zijn kleeding op die wijze verklaard kunnen wordaa. Zou nu aradelijk ts® snikjes en bestjee de bekmtenis kosacsP In zjjn oei ia het politietarssaia heeft Visser met een anders* gevssgeae gespreken. Ér za- tea nog twee asKtont r. aa Visser, die dca naam van êêsz fauansr fcsd gshoosa, riep do zen toe, om, &'§i bi} raij ïvam, naar naar de van Osaanestraai te gaan en tot V.'s familie te zeggen, d&t ze moeten vexklarea, dat hij den béwmtea Zaterdagmiddag van 4 tot 7 geborreld had. De p&iitis hoosde eters opdracht TRAMSTAKING ROTTERDAM. De paardentrams naar Overschie ea Hil- legerBberg hebbm Zaterdag dm dienst reeda wedier hervat. De eiectrische trmns zouden gistereni dea dienst hervatten, wel zag mem Zateidag oo alle lijseii' de wagens weer rijden om proef ritten te dom en sommige namen ook al reeds passagiers mede. DE BEREIDING VAN ZACHTE ZEEP. Er worden pogingen aangewend om grond stoffen voor het bereiden van zachte zeep uit Engeland te krijgen. Reeds deze week zullea waarschijnlijk de besprekingen hierover ge houden wordm. Wel zjjn de noodzakelijkste grondstoffen in andere lande» gecontrac teerd, maar deze blijven op herhaalde verzoe ken natatig in «ie aflevering. SCHEEPVAARTBEWEGING. Gedurende de afgeloopen week zijn dm Nieuwen Waterweg ingekomen 98 schepen (42 Ned., 33 Eng., 10 Amer., 4 Fransdie, 4 Duitsche, 2 Noorsche, 1 Zweedsch. 1 Belgisch ea 1 intergeallieexd)), eegen 21 in 1918 en 285 in 1914 STRIJD OM DE BROODPRIJZEN. De bakkers te Velsen hadden de broodprijs- zen vastgesteld op 35 en 14 cent, waardoor aan de gezellen 4 loonsverhooging per week kon worden gegeven. Nu is er te Velser- oord een bakke, die net brood tegen lagerm prijs verkoopt. Als dit blijft voortduren, zijn zoowel de patroons als de gezellen voorne mens hem te boycotten. DE GORCUMSCHE BOYCOT. Wij hebbm reeds medegedeeld, dat de S. D. A. P te Gorinchem em zwarte lijst heeft op gemaakt van winkeliers en ambachtslieden, die zich bij de burgerwacht hadden aangeslo ten. Het gevolg hiervan is, dat reeds enkelen winkeliers en barbiers nadeel in hun zaken is berokkend. Eén barbier heeft zelfe eeni groot aantal klanten (S. D. A. P.'ers) verterm. Daartegenover laten de voorstanders der bur gerwacht zich ook niet onbetuigd em groote werkgever daar ter plaatse is nl. aangevan m om de arbeiders, die tegenstanders van de urgerwacht zijn, te boycotten. Nu de S. D. A P. aldus het naadeel van haar boycott in ziet, ontkent zij het besluit van het opmaken rjen. Zij bouwen tegenwoordig" niet meer zoo. Kijk eens de dikte van de muren. Het is een schande, dat er gem behoorlijk georgani seerd lichaah, of ren minste em vereemging van huiseigenaren is om em eind te maken aan het bouwen volgens één model. Porth Enya heeft em toekomst als een eerste klasse badplaats, en ik strijd met hand en tand om de ontwikkeling op deze weg te houden. Ik word niet gesteund zooals het moest; ik zou u eenige behoudende menschen kunnen opnoe men, niet heel ver van deze kamer. Maar ik zal u iets laten zien." Hij stond op en ging het raam, „Ziet u het huis van den omroeper op de Kaap? Ja, daar die man is de omroeper, als er sardijnm te vangen zijn. Nu, er zullen nooit meer nieuwe huizm dien kant uit gebouwd wordm. Ik heb iederen voet gronds tusschen dat punt en Trenanveor fekocht; van dm hoofdweg tot de zee. Porth nys is groot genoeg, wij hebbm geen uit breiding, maar innerlijke ontwikkeling noo dig. Wij krijgen ieder jaar 'n heel goeden stand van menschen als bezoekers, en het zou zijn de gouden gans te dood-en om iets te dom, dat het peil zou verlagen. Aan dm an deren kant van de stad zijn er niets dan boer derijen. mi heide, vijftien mijlen ver. Natuur lijk kan ik het bouwen achter de stad niet be letten, maar ik doe mijn best den raad over te halm niets toe te staan onder 70 pond rente. Maar ik ben onbeleefd; over nieis dan mijn eigen zaken te praten." CWordt vewolgdj). ALKMAARSCHE &3S2 9SBS3 M* OVÖL jtTv»ü liet ia wel mtoressunt eeus keimia te aeui.u van dn Luüeumgsuitiagou van vooraanstaande personen uit «ie bntentestaten, ilie zich met liet vieUostractHttt, aooais liet thans is vast ge» stcid, niet kunnen vcreonigon en et opwntjfc voor uitkomen, üat a(j teleurgesteld zijn, Wy meldden roods, dat verscheiden Anten Kaansche gedelegeerden hun ontslag ingediend hebben uil ontevredenheid over het vredes» Verdrag. Thans heelt ook William, tie Voornaamste Amciikaausche deskundige voor de aangek: genheden van het Verre Uosten, ontslag genu, men, daar de regeling van bjuntoeng bwtsa hsm om en tegen zijn inzichten is tot «tand gekomen. iJe gedelegeerden Xoung en Bowman vros» gen ontslag, omüat hun advies over de tem» toriuie en economische voorwuuruuu gene» gourd is en zij de tegenwoordige voorwaarden ulkeureu. De gedelegeerde iiuiiitt heelt Oen oorrespOn» clout van de Utüiy herald 'gemachtigd zijn uutsluguauvruge aan VVtisou openhaar te mm fc.cn en ueze Imoi is bijzouuei interessant, «laar ujj uoet /.reu hou Wilson langzamerhand under oen ïuvioeu van uisuitaucau en Lioyd ueoige is gekomen en ussaruoor zyn negiuseleu als t ware sluk voor stuk heelt moetan prgsge» ven en zgu inedugudeiogDürueu van zich ver» vreemd, heelt. ik was, aldus iiuiiitt in zijn ontsiagbriei, een vun «ie mdhocnen die sLelhg Vertrouwd hadden op Uwe leiding en gelooid hadden dat U met mets Thunder genoegen zoudt nemen dan met een duurzumen vrede, gegrond op een- heiang» iooze en onbevooroordeelde gerechtigheid. Dn» ze rogooring de Amurikaansche dus heelt er nu echter In toegestemd de lijdende volken van de wereld aan nieuwe onderdrukkingen, onderwerpingen en ontwriehtlugeiji, 'een nieuwe eeuw van oorlog, over te leveren en ik kan uitzeil niet langer overtuigen dat een krach» tigo werkzauinkuid voor oen hieuwe wereld» orde mogelijk is als dienaar van dpze regee» ring welker goede bedoelingen zelis niet ba» grepen zijn. Dulhtt zet nadei uitten welke onrechivaar» dige besluiten nieuwe eonlhoten zeker maken, liet is, aldus iiulhtt, uyn overtuiging, dat het tegenwoordige voikcrenverboud machteloos zal zijn om deze oorlogen te voorkomen es dat de Vereunigde hiaten er in betrokken zunen worden door de verplichtingen die zy in het voikcrenverhond en de bijzondere atspraak met i'raukrgk op zich genomen hebben, liet is daarom de plicht van de Vereenigdu hinten tegonovct hun eigen volk en de menschiiuid, om te weigeren dat Onrechtvaardige truulaut te teckeueu ot te beKrachügen, te weigeren ut regeling te waarborgen door tot het volkeren, verbond toe te treden, te weigeren de Veree» uigde ntuten nog muur te verstrekken door de aispraak met frankrijk. Dat u, aldus Bullitt, persoonlijk tegenstander bent van de meeste onrechtvaardige regelingen en dut u ze alleen onder grodten druk aan» vaard hebt, is wei bekend. Toch is het mijn overtuiging, dat indien u uwen strijd in het openbaar luid gevoerd, iustede van achter ge» sloten deuren, u de opOhbare meening van de wereld, die op uw hand was, met u mee had gekregen. U zoudt weerstand hebben kunnen bicden aan don druk en had de nieuwe orde kunnen vestigen, die gebaseerd is op de breede en algemeene beginselen van recht en recht» vaardigheid, waarover gij plaeat te spreken.. Het doet mij, aldus BuLÜtt, leed, dat a onzen strijd niet tot het einde hebt gestreden en dat u zoo weinig geloof hebt .gehad in mWloenen mannen, golijk Ik onder alle naties, die in o vertrouwen hadden. Het zal voor den Amerikaanschen president, met aangenaam zijn dergelijke ontslagaanvra» gen van zijn eigen getrouwen te moeten ont» vangen. Hij zal zelf wel het best voelen, dat hij niet bereikt heeft wat hij zich bij zijn komst in Europa had voorgesteld en dat ook in den Senaat nog wel eens stemmen tegen de thans gotrutten regeling zullen wp-satsuv Uit Washington wordt gemeld, dat ">uh*riuua ia den oouaut metis den.uauvai up het Volk*» ieut>onu»uiuwerp geopend heelt door ecu resu» iutie voor te stenen, waarin verklaard wordt, dat de V oikcrenbondovereenkomst van hei vredestraetaat moet aigeseheidon worden wan» neer dat laatste aan den Senaat ter ratiiiuatie wordt voorgelegd. Hij betuigde, dat de Voiite» reubood de Veruettigde Staten aou terugbren» gen tot de positie van «ren athankelyken staat. Het bedenken van veie Amerikaansche ge? delegeerden zal dc stemming in Amerika er voor Wilson niet gunstiger op rasken. Drast Kantzou neeil don heoren te i'arya opnieuw een nota doen toekomen, waadt* hjj verklaart, dat bet Liuitsehiand onmogelijk zal Mjn na te jaar de toMwjjam v*a het Saar» bekken voorgoed terug te koopea. Hg daarbij verscheidene agdere vormen aan de hand voor het herstel van frankrijk s vernielde kolenmijnen. Uiemeuoeau hecil or op geantwoord, dat deze bijzondere vorra gekozen was, omdat de vernieling der Eransohe mijnen op voorbeei» dige wijze moest worden goedgemaakt De geallieerden blijven daarom bh hun ei» schen. L\\ erkennen, dat Duit&chiand voor deze betalingen raissoineu bt< voorbaat «jjo ac Uva or inkomsten moet aanspreken, utaor ais liet geld uiet betaald is een jaar nadat het ver» schuidigu is, zat de commissie van herstel zoo uoodig de middelen vinden door da betieifwdtio mguen te in^tudeeren. inzet u het .jaarLv-kkon z^n dus door nadere onderhandelingen geen tegemoetkomingen van bctoekenis te verwachten. Uit Berlijn komen de laatste dagen herhaal» deljjk berichten van het uit elkaar jagen van vergaderingen van onafhankelyken, die de vre» JcsvoorwaK »den en Duitsuhland o houding be» spreken.. De regceringstroepen verstoren elke verga» uuriug v. cike zij in de tegenwoordige critieke uagen onioclaatbaar achten. De Duit::, he d«l«gatie te Versailles heelt en nieuwe uota aangaande de schuldvraag «m de kwestie dei schadevergoeding overhandigd. In deze nota wordt erkend, dat de Duit» schers verplicht Zijn, de schede in België en NoordH'rankrijk te herstellen, maar wordt tevens geconstateerd, dat Duitschland recht heelt op schadevergoeding wegens de honger» blokkade. Met beslistheid wordt bestreden, dat Dultsehland alleen schuld aan den oorlog heelt. Uver dit laatste punt zal wei moeilijk overeenstemming te krijgen zjjn. liet bericht, de de vlieger Hawker gevon» den zou zijn is later weer tegengesproken. Maar thans komt uit Londen het bericht, dat het Deensche stoomschip „Mary" ücst» waarts koersende bericht, de bemanning van du bopvlth te hebben gered. Een .Britsche destroyer, welke de „Mary" ontmoette, heeft Hawker en zijn toohtgenoot Grieve overgenomen en te Thurso, de hoofd» stad van het graafschap Caithness in het N. van Schotland, gelubd. geld i upolla vmvmm »»aa4teu Ujwmi tv?,. rouww-cf'f» «W'C'ianriva Cfufciv Ck> De vebeterdu tijdsomstandigheden drukke® haar stempel op de geldmiddelen van den staat» De opbrengst van 's Rijks middelen over do maand April toont dit duidelijk aan. Verge» leken bfl haar naamgenoot van het vorig jaar heeft April meer dan 3H1 iwiHioen golden hoo» ger opbrengst. Slechts voor «en gering gedeelte hebben de directe hekstingosa daartoe WSfgadiogea Ook ds successierechten, die nu ea dan toot se® sao» geaama verrassing zorgen., hebben dit avsns niet op haar rekening, en de accijns op suiker, die eveneens na ®n dan bijdraagt een een Sink aocr&s, heeft zich in de afgeloopen maand zelfs in dalende lfjn bewogen. Juist die middelen echter welke verband houden met de levendigheid van het handels verkeer en met onze economische verhoudin gen, hebben de flinke stijging van de op brengst .veroorzaakt Het zijn de invoerrech ten, liet statistiekrecht en de loodsgelden, welke haar hebben veroorzaakt; terwijl de aanzienlijke vermeerdering van dm accijns op nei gedistilleerd ook met onopgemerkt kan blijven. Stellen wij de cijfers van de maanden April iyi8 en 1919 naast elkander, dan blijkt, dat de grondbelasting achteruitging met 28,000 en de inkomstenbelasting zelfs met 967.000 De nieuwe dividend- en tantièmebelasting gaf een opbrengst van j 226.000, terwijl de ver mogensbelasting 304.000 meer dan verleden jaar opleverde. De suikeraccijns echter daalde mot em be drag van J 952.000, waartegenover de wija- accgiks cu du: op het gedistilleerd resp. ste gen met J 11.400 en J 1.109.000. De zoutac- cijns gaf J 137.000 m uie op bier 27.000 minder, maar Jnet ges jacht j 341.000 meer. Uit .de zcgeircchteii werd em hoogere op bi engst verkregen van 123.000, uit de re gistratierechten van J 460.000, en uit de suc cessierechten van 72.000. Maar, gelijk wij zeiden, de invoerrechten spanden de kroon. De meerdere opbrengst was J 1.738.000, en bedroeg in het geheel 4 maal het cijfer van April 1918. In dezelfde verhouding steeg de opbrengst van het sta- tistiekrecht. dat bij n ontvangRt van 75.770 m April 1918 tnans em opbrengst gaf van 431.392. Vermelden wij nog, dat dc domeinen ste gen met J 8000, uan blijven tm slotte te ver melden de loodsgelden, die bijna 6 maal hel uedrag van het vorige jaar opleverden, n.l. J 70.662 tegen 12.375. Door deze goede uitkomsten is de op urengst over de eerste vier maanden van dit jaai 80.580.492.92ys tegen J 76 612.530.21 in Hetzelfde tijdvak van 1918, zoodat we titans J 3.967.962.7 lAn vooruit zijn. (N. Ct 111ui t llii li A H'TI n .v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1