DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ■I .„era- ,\u. 124 "t'ii «U twintigste .l!WtfanK. tmiiiMiUgilli lil «inlltaunil 1.3 ..««fa 11,63, ll. 1 will 130 iefluiiauii 3r IMm, 13:W|. vm, mvntt. 8lll. H»doiilrikkgrll Hm. Cutir 1U turiu j W MN8,,A« 27 MEI overzicht. tóïfeZ iTrcgenbuien'5% uur na Buitenlandsch Ueiiïtmgd .Nieuws. Binnenland. Door directer» Ondanks de gebeurtenissen van groote be- teekenls die te wachten staan blijft het nieuws uit het buitenland schaarach en van weinig beteekenia. Hef ie een tijd Van conferenties en wisseling van nota's waarin de verschillende partijen hun standpunt uiteen zetten en waarbij de Duitechers hun best doen verschillende con cessies ite verkrijgen. Oraaf Brockdorff-Rantzau besteedt zijn tijd goed en heeft den president van de Parijscne conferentie thans weer een nieuwe nota doen toekomen handelende over de kwestiè der ver antwoordelijkheid van Duitschland voor de gevolgen van den oorlog Hierin wordt uiteengezet, dat de Duttache regeering en het Duitsche volk zich konden Vereenigen met de Amerlkaanschc clachon ten opzichte van het afzien van eenige deelen van 's rijks gebied in het Westen en Oosten van het standpunt der nationale zelfbeschik king uit, alsmede op de belofte van Duitsch land omtrent herstel van de bezette gebieden van België en Frankrijk. Wal voor België werd toegestaan moest Duitschland1 ook voor Noord1 Frankrijk erken nen en de aanval op dit gebied over het ge schonden België heen was het waarvoor de Duitsche regeering Duitschland'» aansprake- li fitheid1 toegaf, niet echter de vermeende schuld aan het uitbreken van den oorlog of het uiterlijke feit, dat Duitschland' formeel den oorlog heeft verklaard. machine terwijl zij «p 15000 voet hoogte voor tv loog. De aeroplane daalde cm paar duizend voet doch inmiddels herstelde het de fect zich. Na een vlucht van 12 lA uur veran derde men vau richting «ft passeerden de vliegers de hoofdlijn der stoomvaart. Na 2% uur kwam het Deensche stoomschip „Mary" in zicht. De vliegers .gaven signalen due vanaf antwoorcTwerden en het vliegtuig Het Duitsche volk heeft gevoeld hoe eenzij dig het was, dat men,-het tot herstel van Bel gië en Noord-Frankrijk dwong terwijl men daaraan vergoeding voor de gebieden van het Duitsche Oosten weigerde, welke gebieden toch eveneens doo,r den strijd1 verwoest waren. Duitschland heeft evenwel van vergoeding van hot verwoeste gebied in Oost-Pruisen afgezien. De Duitsche regeering vestigt er de 'aan- dacht op dat Duitschland1 een groote rekening I over geleden schade heeft op te stellen en dat de verplichting zijner tegenstanders tot her- J stel inzonderheid tegenover de Duitsche bur gerbevolking door de hongerblokkade ontzag lijk geschaad is en ooi geldt voor den tijd waarin de geassocieerden allen nog tegen het mot vrijen wil weerloos geworden Duitschland streden. Het Duitsche volk kan niet aan: een door de regeering eens aangegane verplich ting ontkomen maar verzet zich tegen de in het vrcdesótVtwerp vervatte bestraffing voor zijn overtredingen zijner vroegere politieke en militaire leiders. Nog in openbare onderhandeling, aldus de nota, kort vóór de wapenstilstand tot stand kwam, is aan liet Duitsche volk beloofd, dat Duitscliland's. lot ingrijpend zou worden wiizigd zoo het zich van zijn bewindslieden scheidde. De Duitsche delegatie wil niet aannemen, dat de,toezegging der Geallieerden toen' maals een krijgslist1 Is geweest. Tegenover de verwijzing van Clemenceau, dat de geassocieerde rijken het recht hebben, het schip beantwoo. daalde voor het stoomschip op het water. De zeer was zeef ruw en niettegenstaande de uiterste pogingen van de Deensche beman ning ging er 1 uur mee heen voor de vlie gers-gered waren. De Denen lieten met vee risico een kleine boot te water die de vliegers oppikte. Zij' waren toen 12% uur onderweg. KORTE BERICHTEN. Naar men uit officieels Franacke bron verneemt zullen de Duitsche tegenvoorstellen Donderdag gereed zijn. Er zal geen verder uitstel gevraagd worden. - Ais eenige buitenlandsche journalist- wordt uit Libau aan de N. R. Ct. geseinc maakte ik den aanval der Balten op RL mede. Met een voorhoede ging ik de stad bi men onder hevige straatgevechten. De bevol king begroette de binnentrekkende troepen met gejubel, De vrouwen hebben te Riga een sdirikbewind uitgeoefend. Vij waren doodgeschoten. Daarom ibm te Kiga Vijftig eijze om ia het a stad. Ik wc recht afgekondigd over de stad. een fusiiieemg op groote schaal hn. in stad heerschte in de laatste 5 weken hongei Puitechbmd op 'Jezelfde manier te behande- I,uls dit bij den vrede van Frankfort en bij diea van Brest Litofsk te zijner tijd' heeft aan- ewend', betoogt de nota, dat de Geassocieer de regeeringen door punt 14 aan te nemen rich geen vrede door geweld uit het verleden icn voorbeeld hebben willen stellen. Ten slotte verlangt de ngta het bewijs, dat het Duitsche volk aan alle schade en leed' van (jen oorlog schuldig is, welke schuld tot grondslag der vredesvoorwaarden Is ge maakt. Dit, aldus de nota, moet in volle openbaar heid behandeld worden. Het zag interesant zijn na te gaan of de Entente werkelijk op dit voorstel zal ingaan. Duitschland heeft zulke zware beschuldi gingen te weerleggen, dat het na een; openlijk onderzoek niet als grooter misdadiger kan gebrandmerkt worden' dan ithans reeds ge schiedt. En de Entente, die thans voor de combina tic doorgaat welke slechts voor beschaving, zelsars stand- woonde de nood'. 5000 mensrhen sijs van honger ge storven. De Nederlaadscne consul is zeer krachtig voor de Hollanders, Zwitsers er. Zweden opgetreden. De buitenlanders zijn allen in veiligheid. De Leitische regeering za dezer dagen van Libau naar Riga verhuizen. De Du its diers trachten méel voor de stad aan te voeren/. De militaire toestand is in het alge meen niet veranderd. De bolsjewiki hebben de spoorbrug ten N. O. van Riga opgebla zen' Aan de zeeengte wordt nog evenals om het bezit van Dueuamuende gevochten. Voor hun terugtocht hebben de botejewiki te Riga 20 politieke gevangenen gedood en 50 weg gevoerd, 600 gevangenen, meest Batten, wer den bevrijd, De partijdag te Neurenberg va» de so cialistische partij in Beieren heeft met 217 te gen 41 stemmen het voorstel van het mimiste- ne-l loffntann tot vorming van een coalitie- ministerie goedgekeurd. De ngelsche regeering hervatte de be perking van den invoer van spek, kaas en margarine. De Fransche vlieger-luitenant Roget is Zaterdagmorgen uit het vliegkamp van Vil» lacoublay vertrokken om zonder te landen van Parijs naar Marokko te vliegen en is in den omtrek van Henitra geland. De Duiteche pacifisten verzoeken Wil son in ecu open brie* óók de slagvelden van dm uitlumgeringsoorlog te bezoeken, teneinde volkomen rechtvaardig te kuunen oordcelen. De spoorweg-stakingen in Oost-Pruisen worden opgeheven. Toen Hawker en Grieve te Thurso aan wal kwamen, werden zij door het gemeente bestuur ontvangen. De provoost noodde hen aan een noenmaal. Beiden verkeaen in uitstekenden welstand en zijn zeer opgewekt. Er worden maatregelen getroffen voor een groot luchtfeest op het vliegveld van Hendon op Zaterdag en Zondag. Vele vermaarde vliegers en ook Hawker zuilen dan prachtigi demonstrrties houden. I De Raad van Vieren heeft besloten de regeeringen van Koltsjsk en Denikin te er kennen, duits hare leiders erin toestemmen ten aanzien van de toekomst van Rusland het vonnis van een constitueerende vergadering te aanvaarden. Bij een brand aan het station te Lud- wigshafem kwamen ongeveer 30 Fransche soldaten om 'it leven, 100 zijn er gewond:. Gemeld wordt dat voor einde Mei 100.000 en in Juni 200.000 Amerikaanse/te- soldtaen naar kuis zullen gaan. De Raad van Vier heeft het behoud door Amerika van alle Duitsche schepen in Ame rika gesanctioneerd «ton.K xn#t »lp dtatehbstfcl't w»v-',u van bUalaao» va» ov#*lujtrt*w«flS kan goHro» kon worde»; een sue* Rtuwinnjyke beporktaa acht hfi nebter wik rird» nu mogelijk, zonder uat di*arva*ï on^owoaschtm volles van be# lang aiJn to verwachten. lion atgeheelo van rantsoenen» ring, dlsttibutis on bflslagcn msrolt hfj zich reeds thana voor mot betrekking tót visch, vteosch, groenten, melk, botor, kaas, eieren, gort on haver/roout; h|j w}{«» van overgang; zal, totdat de pari/win van ffltoww» aardappalan is gekomen, d- 1- dus omstreeks 1 Juli d.a distri» butie van rfj«t en peulvruchten behouden biy» ven; do distributie van gezouten Amerl» kasnsoh spek wordt .voortgezet tot half Juni, op welk tijdstip de voorraad uitgeput b*1 zijn; de distributie van aardappelen wordt gehand» haaf tl tot den nieuwen oogst, om daarna he» ëindigd te worden; sleohte van brood en mar garine zal gedurende langoren tijd de distribu» tie worden voortgezet. zU het dan ook, dat voor het eeratganoemdo artikel dozen stomer oen goleidelyke prlJsvorhoogfjog ui worden ingevoerd. Uit do toellahting. die do miniate* geeft, blijkt, dat, al moge van sommige goodoren ook aanvankelijk nog do dlatrlbutio worden voort gezet, bil het aiade dezes jsars sleohte d® ver» strekking van goedkoop brefabrood en rogge» jjrond zal worden gehandhaafd Deze verstrek» king zal miadsa al» gevolg vm het besteden van hoogo garantio-pryznm im grma vom dan oogst 1919 ook te ttm dM vaw h®t jaar waeracWjniyk nog mwtm wsirAm besten» digd. aanvoer van Overzee, zijn DE PRIJZEN der NORM V E R'L AIA1G D. Alleen voor Tabak verpakt in zakken duidelijk voorzien van onzen Firmanaam en Fabrieksmerk, kunnen wij de prima kwaliteit garandeeren. KWALITEIT ALS VOOR DEN OORLOO. VRIJZIm™£E HERVORMDEN IN NOORD-HOLLAND. Gisteren had' ia „de Nieuwe Karseboom" to Amsterdam de jaarvergadering plaatsman Voorzitter was da H. 'H. Riepma te Edam, Uit het jaarverslag van den secretaris, ds. D. Lilerta de Haaa te Heiloo, bleek, diat de toestand ongeveer stationair gebleven is. De rekening van den penningmeester, ds. Li terts de Haan, sloot met een batig saldo van ruim 1800. lot lid van het dagelijksch bestuur (vaca- ture Rutgers van der Loeff) werd gekozen ds. D. Boer te Grootebroek tot lid van het be stuur (vac.-Boeri ds. W. Klaassen te Hoorn. De voorzitter kacht een woord van dank aan dr. Rutgers van der Loeff voor al wat hh d® vereensging heeft gedaan, eerst als De kosten vu® beachikbaantelliim vqoï Rijk damja a!a vaQ het dagelijksch en gemeenten vs® 1 Mei tot 31 December 1919 1 h. j. Zeep worden geraamd op: 8. Regneringsrceel 32,048,6fi0; b. Regeerlugsbloem 1.653.750; Kogge 12,677300; d. Aardappelen 5,455,000; e„ Margarine f 1JOO.OOO; f.' Peul» vruchten 1.865500; g. Ry»t f L080.000; Spek L500.000; 1. Ks.m f 300.000; 637.000. Totaal f 58417.410. Van dit bedrag komt 9/10 of f 53.575.669 voor rekening van het Rijk. KUN. NAT. STEUNCOMÜTé. liet Kon. Nat. Steuncomité heeft in de laat ste maanden de noodzakelijkheid' voorzien Lüt de steuncomité'» in den lnnde hunne werkzaamheden, zouden gaan beëindigm of !n a'le./eval beperken. Daar echter de werk- .oosheid nog een -ij grooien omvang heeft algemeene bijzo.od.e- vyf afge- De beschrijvingsbrief van de vergadering gaf geen aanleiding tot bijzonde re opmerkingen Besloten werd om vaardigden te zenden. Daarna werd door'da. H. O. Cannegieter Dzn. van Uitgeest ingeleid „de Federatie van vrije rehgieuse groepen en organisaties." Spr. achtte het overbodig het beginsel en de practiji vb a de federatie breedvoerig toe te Uchten en meende te mocen volstaan m<w +p en de bedreiging mét werkloosheui voor me- tak blijft bes laan, kon het Kon. sein tot opheffing der len ook de orthodoxen beeeffên^het zich aigen bedrijfssi Nat. Steuncomité he sieunromi'té s niet geven, zoolang niet op de Utrechfsdie conferentie van 16 Ma achtte hij de mogelijkheid niet uitgesloten ,dat de principicele klove tusschen bot geloofsleven van de orthodoxie en het mo dernisme op den duur ook zal voeren tot een organisatorische splitsing. Beide partijen: zul- andcreu weg de- hulp werd verleend stond bij het Kon. Nat. Steun-Comdé dat de wijze waarop de hulp wertf verleend een grondige verandering moet onaergaan oin aangepast te zijn aan dc nieuWe toestan den en om met ineer kracht misbruiken te be strijden. Het Kon. Nat. Steun-Comitc richtte aan de regeering het verzoek of deze bereid zou zijn de nodige maatregelen vöor te be reiden om de steunbeweging naar normale verhoudingen te kunnen terugvoeren Door den voorzitter van het Kod Nat Steuncomité, prof. I. P. de Voovs, i« daarop een plan ontwórpen; waarmede de regeering zich in beginsel kon \ereemgcn. Voor <]e uit werking van dat langs bij wederzjjdsche zelfstandigheid vrijer kun- Ook iuui ontwikkelen, de orthodoxen in confessio- vast I neel-kerkelijkc richting (belijdenis-ikerk), de vrijzinnigen in ondogmatisch-genoolschappe- lijken geest (vrij-religieuse vereeniging). Voor de consequente doorvoering van hun beginselen is het vóór de vrijzinnigen wen- sclielijk zidj te onttrekken aan een sfeer, die hen noodwendig moet drukken. In een geest verwant milieu kunnen zij beter hun krachten ontplooien. Voor hun bestaat niet de tegenstel ling lusschen de gezindten noch het alterna tief kerkelijk-buiten kerkelijk. willen de vrijziunige-hervormden hun voorrecht als fractie van de volkskerk en hun in.isaal karakter ben ij tien, dan zullen zij, zoo werking van dat plan in zoo korten Hid dat de nieuwe ratjoneele kerkgroepeering in' het J?fil0£,v^r_ 1°™er:recPS. «an »teten-1 zicht komt, hun geloofspropaganda in een nieuw kader dienen te voegen: het kader van de moderü-religieuse massaliteit. De moderne zen ii liaar handelingen nimmer het rechte pad: v rlaten te hebben. Het is begrijpelijk dat de Duitsche regeer ring verwacht dat dit uit een eventueel te houden onpartijdig onderzoek niet onjuist zal blijken. v De speciale Parijsche correspondent van Central News meldt dat de Raad van Vier de Russische kwestie-besprak. Men kan thans zeggen dat de gealliesrden practisch besloten hebben elke Russische regeering te erkennen die het bijeenkomen, der constituante waar borgt en de vredesvoorwaarden aanvaardt, den volkerenbond erkent -en instemt met de grensregelingen in het oosten zonder pogin gen te doen de ethnographisch van de Sla- ven onderscheiden landen te heroveren, met I name Estland, Poleq, Lithauen en Lettland. Dit sluit in zich dat de sovjet regeering niet eikent zal worden omdat zij de constituante I uiteenjoeg. Wel echter admiraal Kolt- j sjak wanneer hij de voorwaarden aanvaardt. erkenning beteekent nog niet dat de ge-1 3 n i- troepen zullen zenden,* wel echter zul cn zij wapens, munitie en voedsel leveren. „Pi» heeft Bawker geïnterviewd'. - n Nwf daj hlJ vier uur na het verlaten ,np' .fw Foimdiand in zware mist was geko- vc,.Lek ontetood er e® defect aan de' Men gelooft uit verschillende berichten dat de regeering van. Lenin en Trotzki than» éen zeer ernstige crisis doormaakt. De geallieerde en geassocieerde regee- ringea hebben besloten de blokkade van Hon garije ie schorsen zoodra daar een regeering ingesteld is, die eenige zekerheid geeft voor geregelde toestanden. In Lotharingen is 1.400.000 francs bij eengebracht voor de verminkten In het Fran sche leger. Engeland erkent de regeeringen Tsjecho-Slowakije, Polen en Finland. Generaal kon worden voorgelegd is op 2 April j.l. door de regeering een opdracht ge- geven aan prof. de Vooys. Deze is daarop on middellijk in overleg getreden met de bdrok- ken ambtenaren en me» de Werkloosheidsraad en de Aly meene Armen-Commissie. Voorloo- pige plannen werden verder besproken in de Commissie van Advies voor de Werkloos heidsverzekering en de Commissie van Bij stand voor de Arbeidsbemiddeling Op 23 April diende prof. de Vi pl kl /ooys zijne van Staten Generaal. TWEEDE KAMER. De liquidatie van bet distributiestelsel. In de Memorie van Toelichting tot een wets» voorstel om gelden beschikbaar te stellen voor de laatste 8 maanden van het loopeode jaar ten behoeve van de beschikbaarstelling van levensmiddelen, schrijft de minister van Land» bouw, Nijverheid en Handel, dat het hem voorkomt thans het tijdstip bfj uitnemendheid te zijn voor de Regeering om op tal van ge» bieden, waar zij tot dusver heeft Ingegrepen, haar bemoeienis te eindigen of nog slechts lei» dend op te treden. G«wrae erkent de miniates dat niet uitgewerkte plannen in die bestonden uit óemge zeer kleine noodwetten en begroo- tingsvoorstellen. Bezwaren van formeelen aard hebben eenig oponthoud veroorzaakt, doch thans zijn de plannen goedgekeurd en zullen binnenkort naar den raad van State worden verzonden. Binnenkort is van het Kon. Nat. Steunco mité eene mededeeling aan de steuncomité's te verwachten over verschillende voorberei dende maatregelen. UITVOER VAN VERSCH FRUIT. Aan de Federatie „Combinatie van Fruit-, Groenten- en Aardappelhandelaren" te den Haag heeft de minister van landbouw in ver band met een verzoek harerzijds, medege deeld, dat de N. U. M. voor versch fruit uit voervergunningen verleent, ook indien het met wordt geveild, en dat fabrieken buiten de veiling fruit kunnen koopen. DE UITBARSTING VAN DEN KLOET. Alleen in het district Srengat zijn bij de uitbarsting van den Kloet 16000 inlanders religieusen van verschillende kerkelijke en bui ten-kerkelijke groepen dienen tot het besef te komen dat zij- de bouwstcenen zijn waaruit het gebouw der nieuwe modern-religieuse organi satie zal worden opgetrokken. In de federatie zullen de verschillende groe pen elkaar keren kennen en deze wederzijd- sche kennismaking zal gelegenheid bi tot de nieuwe, natuurlijke splitsing, waarbij het moderne zich van het antieke afscheidt. Deze afscheiding mag niet worden voorbe reid door voorwaarden en formules, maar zal haar natuurlijk beloop erlangen in de sfeei waarin men zich al dan niet thuis vindt. Groepen als b.v. die van de ethischen, die op twee gedachten hinken, zullen door de ont wikkelingsgeschiedenis gedwongen worden hun keus te bepalen, en het zal niet twijfelach tig zijn: of die keus zal bij typisch moderne figuren onder hen als ds. "Thomson en zoovele anderen ten gunste van de modern-religieuse gedachte en organisatie uitvallen. Op deze inleiding volgde eene gedachten- wisseling waaraan door zeven heer® werd deelgenomen. De referent beantwoordde de verschillende sprekers. Tot afgevaardigde naar de Conferentie werdl aangewezen ds. Boenders (Haarlem) en tot afgevaardigden naar de algemeene verga dering dé heeren De Ridder, Krijns, ds. Riepma, ds. Van Dijk, ds. Boer. iet ra van 24 dezer is bij de uitbarsting" van den vulkaan „Kloet" de heer Boekhout niet om gekomen, zooals eerst gemeld was, doch zwaar gewond, evenals de heer® Smits en. Jakme-uet De verwoeste sawahs word® geschat op 8000 tegals 12.000 bouw. gedood, zegt een bericht aan het Hbl. vw np n ^Xïlfw/d^uitbSüS^an61^ n°emrf doo[het hoofdbestuur ter bestudeering j - bUII£ van o® van de kerkregeling, lokte e® zeer breedvoe rige discussie uit. Aan de afgevaardigden ter algeme®e ver gadering werd ten slotte de opdracht gegeven om te stemm® vóór de op®baarheid der ker- keraadsvergaderingen de verkiezing der Op 23 dezer werd verhoogde werkinrr van I !f£e^ v?a de. cl^ss!ca,I.e. vergadering® door d» .«oef. 7, ^RMOO&AAPJE. Het voorloopig onderzoek voor d® com missaris van politie is gister® geëindigd De beide verdachten zijn vöor de justitie ge leid. Zij werden per celwagen naar het pa leis van justitie gevoerd, onder buitengewoon -froot® toeloop. De menschcn sloegen op wag® en schreeuwden felle verwenschin- „Brantas" gemeld. JHR. DR. LOUDON. Jhr. dr. Loudon, die voor particuliere aan- geleg®hed® te '«-Gravenhage was aange komen^ keert morg®ochfend naar Parijs te- Zijne benoeming tot Nederlandsch rug. a zaait te Parijs ia binnenkort ie verwacht®. ge-l gen tegen de twee mannen. Tot aan de Prin sengraf toe hold® honderden mede in dc Leidschestraat ontstond een opstopping, zoodat de weg moest word® afgezet, opdat de koetsier ongehinderd d® achteringang van het justitiegebouw kon bereik®. Visser is bij zijn ontk®t®is geblev®.. Al les is maar laster van zijn medebeklaagde Snijders, die volgens hem "zoowel het geld geind als Dirk van Leeuw® vermoord heeft. Onbegr pelijk is de kalmte, waarmede hij zijne verklaringen aflegt. Vóór hij zijn eind- verkiaring deed, is hij onderworp® aan e® deskundig psycniatirsch onderzoek, waarbij ge® noemenswaardige afwijking® zijn op- geteek®d. Wel moet word® aangenomen dat men in dez®, voor zulk e® ernstig mis drijf beschuldigden m®sch, te doen heeft met iemand, die zi® uitermate goed te beheer- sclien weet. Waarschijnlijk zal de zaak na de vacantia v® de rechtbank in op®bare behandeling kom®. 6 Onmiddellijk nadat de verdacht® naar-het huis v® bewaring war® overgebracht, is elk hunner afzonderlijk door d® rcdjter-com- missaris gehoord. Visser is daarb verder gega® in zijn be- keiucnis. Hij heeft verklaard in de roeiboot te hebb® gezeten tot die in het doodloopen- de water bij het Oostzanergat was gebracht, to® op den wal te zijn gesprog® en te heb ben gezi®, dat de 19-jangc Snijders den moord heeft gepleegd. Daar Visser in de roeiboot zijn colbert heeft aangehoud® uit getuig®verklaringen is gebleken, dat d®- g®e op d® dijk in'zijn overhemd was blootshoofd, is er voor hem ge® ontkenn® meer a®. EEN GEHEIMZINNIG GEVAL i iet „K®ton Oosterhout" maakt melding van het volgende eig®aardige geval. De kin- der® L. op het Oosteinde hada® e® groot "ehrag a® papieren geld in huis, m® spreekt v® j 6000, geborg® in e® ijzer® gelükistje. E® jaar geled® wilde mej. L. er geld uit wissel® vond to® in bet kistje niets d® asch. Het geval werd a®.v®kelijk geheim gehouden, hoewel m® niet kon be grijpen hoe het mogelijk was, dat in e® goed gestoten ijzer® kist papier® geld k® ver- br®d®. J hans heeft m® echt® de asch scheikundig lat® onderzoeken daarbij is gebleken, dat de as® niet afkomstig is v® bankpapier, maar van conrantenpapier. De justitie is met het geval in kern is gesteld heeft reeds, bur® in verhoor genom®. B09CHBRANDEN. Gistermiddag half 4 onstond br®d in de uitgestrekte dennenbosschen onder het land goed „Hemeelri®t" nabij Deventer. E® groote oppervlakte d®nenhdut werd ver meld. Gister® is bij St. Oed®rode ongeveer 1 11 A. denuenbosch, toebehoorende a® den neer H de Leijer, afgebrand. BRAND. Wederom heeft te Rotterdam een ernstige brand plaats gehad, nu in een perceel Stati onsweg 7 l*c, m e® bovenslaapkamer der derde verdieping, bewoond door de modiste B. J. v® Dier®. In een ommezi® stond het dak van het groote dubbele pand in lichte laaie. Aanv®kelijk waren slechts eenige handspuiten der vrijwillige brandweer ter plaatse, maar die konden sle®ts weinig uit richt®. Eerst toen de stoomspuit® in wer king waren gesteld, was er verminderinng waar te nem®. Het bovenvertrek der derde verdieping was één vuurzee. Er werkt® 10 h®dspuiten 4 stral® op de stoomspuiten. Om half twaalf was de brand g®lus®t. Het dak, de zolderverdieping en de slaapkamer van de derde verdieping zijn geheel uitge- br®d. BESCHERMING VAN DIEREN. In hotel „Suamond" te Oosterbeek is terdag de 3e algeme®e vergadering gehou den van de Nederlandsche Maatschappij tot van dier®, onder en heer Fabius. Za- ug cha voörzitter- bes®ermin; schap van Het jaarverslag wees op de verhoogde acti- viteeit van de politie inzake dierenbescher- ming, en memoreerde de instelling van een commissie om wetswijziging te verkrijgen, opdat dierenbeulen niet langer beschermd worden door art. 254 B. W. v. S. Ook be staat er een'commissie die het onderwerp; „Veevervoer per spoorwag®" in studie heeft. Deze commissie is van oordeel, dat, wanne® zeer nauwkeurig de hand wordt gehouden aan h® bestaande algemeene reglement v® vervoer, er reeds veel in het bel®g v® de dier® te bereik® zou wezen. Besloten w®d een krachtige propaganda te mak® teg® het drag® van veer® en vo gels op de» hoed® der dames. Daarna kwam in bespreking de kwestie v® het gebruik van trekhond®. Na een uitvoerige discussie werd besloten sam®werking te zoek® met ®dere organi saties, t® einde te overwegen, welke actie k® word® ondemom®, t® einde teg® ze- i ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1