DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1919 No 125 Deze Courant wordt eiken avond, behalve oj> Zoo- en feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs vooruitbetaling per S maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ir<> '(oelo Bijlt f 1 96, I j.ylv') en b<ij «nummers 5 ConU, Per regel f 015. B|j groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte Brieven franco aan e S.\. Boek- en Handelsdrujtkery v/h. Ï1EKM*. C08TEK Ar ZOON, Voordam C 9. WOENSDAl 28 M E L Bultenlandsch overzicht/ 8 Binnenland. Gomenicrd Nïpuwp Dit numm.r bMtèat uit 2 bl.dtn, vr* e" l.wintififst* .ÏHrtTgartïf teketoonnummer Prijs der gewone Advertentiën i uwjwumn Wij wezen er reeds vroeger op, dat het vredesverdrag niet alleen in Duitschland, maar ook in kringen der Entente-staatslieden benevens in verschillende bladen uit de geal lieerde en geassocieerde rijken veroordeeld wordt. Het Engelsche blad de „Manchester Guar dian" valt de Parijsche conferentie al zeer scherp aan. I let laakt het, dat de Duitsche regeering slechts 14 dagen tijd krijgt'om over een zoo belangrijk document een beslissing te nemen en spreekt als zijn overtuiging uit, dat, hoe diep gaandcr studie men maakt, hoe ernsti ger het angstige voorgevoel wordt, waar mede denkende mcnschen in Amerika cn ons land de toekomst tegemoet zien van een we reld, gegrondvest op zulk een basis. De boetedoeningen, den Duitschers thans opgelegd, schenken de zekerheid, dat in plaats van een vrede, gegrondvest op begin selen van recht en zelfbeschikking, aan de we reld een vrede van de oude soort gegeven wordt, een treurige belooning voor dc de- mocratiën van het Westen voor het geleden lijden. De volkeren vochten voor de vernietiging van een stelsel en om de wereld de democra tie te schenken, hun lijden bewerkte het eerste en het was de taak van hun staatslieden hun werk te voltooien en het tweede deel te berei ken. De soldaten met de staatslieden wierpen het militair regiem omver en als dat regiem terugkeert, zal liet de fout zijn der staatslie den en niet die der soldaten. Het blad betoogt verder, dat er in de voor waarden geen verschil zou geweest zijn, in dien er nooit sprake, was geweest van de veertien punten en dat de voorwaarden ook niet anders zouden geweest zijn indien er in Duitschland geen revolutie was uitgebro- ken. Men kan zich, zegt de „Manchester Guar dian", moeilijk indenken hoe een nog bezwa- rerïdcr vrede had kunnen worden opgelegd aan een door den keizer geregeerd'Germanië, door mogendheden, die zich niet op demo cratische beginselen beroepen. Het blad ver oordeelt vervolgens de beslissing ten aanzien van Oostenrijk en het ontwerp Volkerenbond. De wereld, aldus de „Manchester Guardi an", kan niet gered worden uit een toestand waarin de oorlog haar heeft gebracht, als deze oorlog in een. andere vermomming wordt voortgezet. Het blad bepleit een mon delinge gedachtenwisseling over de methode van herstel, omdat allen een gemeenschappe lijk belang hebben bij het vinden der metho de, die aan de geallieerden de meeste baat geeft en het minst nadeelig is voor Duitsch- land's productievermogen. Laat men het gevaar niet doen toenemen tot het oogenblik waarop de geheele Euro- reesche samenleving zal ineenstorten. En di^ aatste zal gebeuren wanneer de Entente op' deze dwaic wijze de methoden en de atmos feer van "den oorlog doen voortduren. Het is wel een teeken van algemeene onte vredenheid en weinig bewondering voor het geschipper van de Parijsche conferentie, dat een der meest beteekenende Engelsche bladen zich op dergelijke wijze over de vredesvoor stellen uitlaat. Het blijft nog steeds de groote vraag of de Duitsche regeering het vredestractaat zal tee kenen wanneer het niet ingrijpend gewijzigd wordt. Doet zij dit niet dan zal zij haar plaats aan anderen moeten: afstaan of wel, zij moet de gevolgen dragen. De legers der Entente zullen dan het Duit sche gebied verder inrukken en de blokkade zal niet de uiterste gestrengheid1 toegepast worden. Of dit laatste in de Geallieerde en1 Geasso cieerde staten groote bewondering zou vinden mag na de protesten der laatste dagen ern stig betwijfeld worden. Het Drievoudig Ver bond de groote groep der vakvereenigingen in Engeland, heeft reeds gedreigd tot staking over te gaan wanneer o.a. de blokkade niet opgeheven wordt. Het is te hopen, dat de heeren te Parijs deze waarschuwing zullen begrijpen en Duitsch land niet het mes op de keel zullen zetten. Italië trekt zich van de te Parijs getroffen regelingen bijzonder weinig aan. Tusschen Griekenland en Italië is onlangs een overeenkomst getroffen volgens we'ke Griekenland tegen net afzien vdn zijn aan spraken op Epirus de Dodekanesos en be paalde punten; in Klein Azië, o. a. Smyrna zon krijgen. Smyrna is thans door de Grieken bezet maar Italië weigert de Twaalf Eilanden prijs te geven. Tevens maakt Italië aanspraak op de Duit sche schepen die in de havens van Triest, Po- la en Fiume in beslag genomen zijn. Italië is nu eenmaal niet gauw tevreden esteld. Het zou de waarheid nog wel eens tinnen ondervinden van het oude Holland- sche spreekwoord dat wie het onderste uit de kan wil hebben het deksel op de neus krijgt. Uit Parijs wordt gemeld, dat de Duitsche tegenvoorstellen waarschijnlijk heden aan de Geallieerden overhandigd zullen worden. Volgens de „New York Herald" zullen de Geallieerde waarschijnlijk aan Duitschland toestaan ec« staand leger van 150 0Q0 man op de been te houden. KORTE BERICHTEN Gistermorgen om 9 uur 20 minuten ia, naar Reuter seint, het watervliegtuig N. C. 4, van de Amerikaansehe marine, dat met goed gevolg van New-Foundland naar de Azoren vloog, van daar weer uit Panta Delgada vertrokken, om via Lissabon zijn reis naar Engeland voort te zetten. Het toestel vloog schitterend en men verwachtte het gisteren reeds vroeg in den middag in Lissabon. Latere Reuterberichien meiden, dat de N. C. 4, het vierde wachtschip om 12 uur 4 min. (Greenwich) paseerde er. het 8e wachtschip om 3 uur 15 min. Het had toen meer dan de helft van de reis naar Lissabon afgelegd. Naar later uit Lissabon wordt gevadé ta het Amerikaansdic vliegtuig de NT C. 4 om 8 uur 2 minuten Dinsdagavond daar aange komen. Er zijn stappen gedaan om te verhin deren dat Duitscnland aan de bedoelingen van het vredesverdrag ontkomt door groote I hoeveelheden kleurstoffen en chemische pro- j ducten naar neuirale landen te exporteeren. De opperste economische raad hield zijn 20ste vergadering De besprekingen be troffen de controle op de Rijr.scheepvaart aa het teekenen van den vrede. Aan de betrokken sectie werd' verzocht een plan te ontwerpen' voor een verkeersregeling op de rivier ten einde de beste economische resultaten te vwr? zekeren voor de staten die bij het verkeer op de rivier belang hebben. Te Gent kwam het bij het arbeidscon flict in de vlasindustrie tot openbare ordever storingen. Er zou tusschen Frankrijk Engeland en Japan worden onderhandeld over em verdeeling van China, Japan erkende de zelfstandigheid van Finland. Wiegand meldt dat de Duitschers aan- biedën een schadeloosstelling van 100 milli- oen mark te betalen., op voorwaarde van na der bepaalde wijzigingen in het concept-ver drag. Generaal Bliss, een van de vijf Aüicri- kaansche gevolmachtigden, heeft zich in een memorie verklaard voor burgerlük bestuur in het bezette Duitschland. Het Pruisische staatsmtnisterie ver klaart, dat. de Arbeidersraden geen reden van bestaan meer hebben. De Belgen hebben Moresnet en Eupen bezet. Een algemeen gedeelte van een aiet- officieel overzicht van de Duitsche tegen voorstellen wordt gepubliceerd. België neemt maatregelen ter bevorde ring van den katoenbouvs ia de Congo. De Entente heeft Luxemburg uitgenoo- digd een delegatie naar Parijs te zenden. Te Brünn in Moravia hadden duurte- opstootjes plaats. In antwoord' op Wilsons uitnoodiging begeeft de Luxemburgsche regeering zich naar Parijs, ten einde de wensehen van het volk uiteen te zetten Engeland heeft aan Zuid-Afrika voor 5,00.000 pd. st. aan spoorweg/mteriaal ge schonken. De Oostenrijksche gezant te Berlijn verklaart, dat de Entente aan Oostenrijk nimmer concessies heeft beloofdindien het wilde afzien van het denkbeeld der aanslui ting bij Duitschland. De republiek Estland proclameert haar ieljstmdlgfieid, Volgens de Wesim. Gaz. vreest men he vig anü-semittsme van een regeering Koltsjak. Staten Generaal. VAKKENNIS WAS NIET NOODIG. Op de vragen van het Kamerlid A. P. Staalman betreffende het verleenen van op dracht aan den heer Van Stipriaan Luisciua Jr., zoon van den directeur van het Rijks- graanbureau en efectrotcchnisch ingenieur, om zich naar Zuid-Amerika te begeven, ten einde aldaar toezicht te houden op den op slag en de verscheping van het aldaar door de regeering in te koopen graan, luidt het antwoord van den minister van Landbouw „De minister heeft aan den heer H. van St-priaan LuisciuS de opdracht verleend zich naar Zuid-Amerika te begeven, in hoofdzaak om aldaar toezicht te houden op den opslag en verscheping van graan en meel. „Hij vestigt er de aandacht op, dat op he den alle aankoopen hier te lande geschieden, welke toestand naar alle waarschijnlijkheid bestendigd blijft. „Met aankoop zal de uit te zenden verte genwoordiger naar te voorzien is dus geen bemoeiing nebben. „Deze heeft tot taak een' goed verband te brengen tusschen levering en verscheping, zoodat dc opslag tot een minimum beperkt blijft, zulks om zoo weinig mogelijk «dsosten te uwfcm. „Htervcwr is spekkie ■yskfoefflilffl vaa ém grnmhméé gtet awfig, cede rót de er varing met dm vmg&ren vwtegteawawdjgsff, die zip taak tut tevredenheid fee®8t vmfeht, te gebleken. „Hoofdzaak is. dat het Riiksbureaa voer de distributie van Graan en Meel in Argentinië beschikt over volkomen vertrouwd en ge schikt persoon, aan wien de te volbrengen taak kan wofden toevertrouwd. Dezen meest de minister in den aangewezen vertegenwoor diger te hebben gevonden." DUITSCHE CONCURRENTIE IN DE METAALNIJVERHEID. Op de vragen van het Kamerlid van Dijk betreffende maatregelen tegen den invoer van Duitsche machines, in verband met den lagen wisselkoers, luidt net antwoord vm den mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel; „Het is den minister bekend, dat de Neder landsche metaalindustrie vele moeilijkheden ondervindt tengevolge van de lage Duitsche aanbiedingen, welke'worden veroorzaakt door den lagen markenkoers en door de omstandig heid, dat de Duitsche industrie de grondstof fen' krijgt (tegen lager prijzen dan waarvoor deze uit Duitschland aan de Nederlandsche industrie worden geleverd. ,De vraag of, en zoo jat, welke maatregelen daartegen genomen behooren te worden, is in overweging, doch een beslissing is nog niet genomen, waartoe trouwens het huidige oogenblik ook minder geschikt is." D. A. ZOETHOUT, f Op 49-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage na een langdurige ongesteldheid overleden de heer D. A. Zoethout, directeur van de tachy- graphische inrichting van de Tweede Kamer aer Staten-Generaal. Vóórdat de heer Zoethout ;n 1908 in die functie werd benoemd, was hij hoofdredacteur van het dagblad „De Echo", dat vroeger te Amsterdam verscheen. NEDERLAND-BELGIë. De Parijsche uitgave van de „Chicago Tri- .bune" meldt, dat de Hollandsch-Belgische on derhandelingen op het doode punt zijn aan gekomen door Nederland's weigering, eenige Belgische aanspraken te erkennen. België zou de Schelde-kwestie kunnen oplossen door een kanaal Rijn-Maas-Brugge-Zeebrugge, voor den aanleg waarvan België Amerikaansch kapitaal tracht ta krijgen.. België verlangt dat de geallieerden zijn eischcn betreffende Zuid- Limburg zullen steunen doch de groote mo-' gendheden weigeren in het geschil te treden, daar Nederland geen vijandelijke natie is. (V. D.) alle gunstige bepalingen, die de „Zeeland" vroeger ten deel vielen. Men weet, dat de Staatsspoor hoofdzakelijk de Zeeland-lijn beliende en de H. IJ. S. M. de Harwcih-lijn. Ten einde de concurrentie nu mogelijk te ma ken werden de vrachtprijzen der goederen zoo gesteld, dat de Zeeland-lijn met de Har- wichlijn op gelijke hoogte bleef en men voor het verdere vervoer naar Vlissingen niet meer behoefde te betalen dan voor dat naar Rot terdam. De Staatsspoor had dat geheel in de hand. Nu is echter dit gunstige tarief verval len en moet men voor vrachten van* Noord of Zuid-Holland, Utrecht of Gelderland naar Vlissingen beduidend meer betalen dan naar Rotterdam. Noord-Brabant speelt voor ver zending van goederen slechts een kleine rol. Hoofdzakelijk was de „Zeeland" aangewezen op producten uit Duitschland of Nc Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. KOLEN UIT DUITSCHLAND. De correspondent van het Hbld. te Düssel- dorf seint, dat het Ruhrkolensyndicaat met Nederland een overeenkomst afsloot, die aan stonds in werking treedt, volgens welke da gelijks 6000 k 7000 ton Ruhrkolen, met extra- treinen of per schip, zullen worden geleverd. Naarmate de productie toeneemt, zal de levering worden opgevoerd. DE „ZEELAND" NAAR ROTTERDAM? Ondanks de ontkerihing van de directie der Stoomvaartmaatschappij „Zeeland", dat er sprake is van verplaatsing van haar bedrijf naar Rotterdam, wordt volgehouden, dat de onderhandelingen over de verplaatsing in vollen gang ziin en dat deze zelfs alle kans van slagen hebben. Voor de Maatschappij „Zeeland" is het de eenige kans om met suc ces verder te werken. Door de fusie der spoorwegen vervallen In het licht bezien is de verplaatsing der Zeeland-lijn voor deze maatschappij een lei: venseisdi. EEN AUTO AAM DE KETTING. De Tel. meldt uit Nieuwer-Am&lel d.d. 26 Mei: Gisteravond kwam in woeste vaart aan de Nes aangereden een automobiel met chauf feur en 3 inzittenden. Op een gegeven mo ment geraakte de bestuurder zijn stuur kwijt en reed met vollen gang tegen een paal van dé electrische geleiding.,De paal knapte en de auto kwam terecht in de Amstel. De inzitten den, het ongeluk ziende aankomen, hadden zich nog bijtijds uit den wagen wetéh te wer ken, zonder dat persoonlijke ongelukken voorkwamen. Wel bekwamen allen kwetsuren. De chauffeur kwam er wonder boven wonder met een nat pak ook ongedeerd af. Spoedig was de politie ter plaatse, zoomede de direc teur van de gemeentebedrijven op de motor fiets. De schade van de stukgereden paal en de gebroken leidingen werd opgemaakt en den automobilist werd verzocht deze te ver goeden. Geen der inzitteöden, noch de chauf feur wenschte de schade te vergoeden en evenmin wenschte de familie haar namen op te geven. .et gevolg was, dat de politie de automo biel, welke inmiddels uit het water was ge haald, voorloopig in beslag nam en aan een ijzeren ketting vastbond. Het gezelschap was hierover niet tevreden en gaf op brutale wijze te kennen, dat, gaf de politie ae auto niet di rect vrij, zij in minder dan geen tijd met half Amsterdam de auto wel zouden komen halen. Al hun bedreigingen leidden tot niets, zij konden per voet hun weg vervolgen. Het ge zelschap is nog niet terug geweestom de schade te vergoeden en de auto staat nog rus tig aan de ketting. ONLUSTEN IN HET VLUCHTOORD TE OLDENBROEK. VLIEGTOCHT NAAR ENGELAND. Gisterochtend zijn twee marinevliegtuigen van het vliegkamp „De Mok", op Texel, naar Engeland overgevlogen, met bedoeling te lan den te Felixstowe, ten einde twee officieren van de landmacht, van wie een dokter, leden der Nederlandsche medische vliegcommissie, die door de departementen van oorlog cn ko loniën is uitgezonden, af te halen en naar Nederland terug fe brengen. De vliegtuigen werden bestuurd door den luitenant ter zee Nieuwenhuis en den luitenant ter zee Backer. AL&MAARSGIE COURANT ■gg Kt TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd de ramp van den Kloet behandeld. De voorzitter gaf uiting aan 't medegc» voel van de Kamer en het Nederlandsche volk in de ramp die OostJava trof door de uitbar» sting van den Kloet Hij was overtuigd, dat de regeering bereid is tot onmiddellijke hulp en dat het Nederlandsche volk haar daarbij krach» tig zal helpen. De min. v. Koloniën was overtuigd dat de woorden van den Voorzitter in de geteis» terde streken met waardeering zullen worden vernomen en dat de Indische regeering het mo» gelijke heeft gedaan om het leed te verzachten. Hij heeft zich onmiddellijk telegrafisch tegen» over den gouverneur»generaal bereid verklaard, het initiatief tot hulpvcrieenitsg te nemen» De min was overtuigd dat bij toestemmend ant» woord de band tusschen Nederland en Indle zal blijken» Een voorstel»V/fjakoop om op 5 Junk een 5»tal motie® en interpellaties te bebecSelcn werd verworpen met 70 tegen 3 stemmen. Min. do'Visser fiehtte wijzigingen toe welke ten «Seele tegemoetkomen aan de amen» dementen betreffende belooning aan ondcrwij» zers voor haakten. Over het geven van een belooning ook voor de tcekenacte Met de minister de beslissing aan de Kamer. De beer Gerhard hffiadhsaildo zijn amen» dementen. Do heer Bulten trok zijn amendementen in, maar diende een nieuw in om het bezit der akte teekenen te 'Woonen. Mevrouw Grocneweg kwam.op voor de bezitsters v&n «sktsa awttigu ©a Me htsthrm kea De hees Otto took vsrr.tM3tef.vi1® meats® in fa verfcaad nc«at és fes» dbs aaMis» te» aftmgebmAt© De minister nam nfemog mwMpi hw>4<' werken en tewkmeai op o©«fes si® aktei» waas» vooir bekioising wetdt gegeven. De heer B u 11 o p trok bet ameffldeiwent in betreffende de akte teekenen. De heer O^to diende een UMffidamwaft in om ook bdooning t® gev®n voor do akte gym» neettek. De am©ndomenten»G®rhaird (slleen toelagen voor bij benoeming gevorderd akten) werd ver» worp®!* met 60 t®g©® M stammm; idsaa het amendement .Otto (bejtooming voor akte gym»' nastiek met 47 tegen 39; idem het amendement» Otto (beperking aantal beloond® akten tot 4) met 74 tegen 11; idem hst amendemsntevam d®r Molen (gelijkstelMng o. L o. met m, ta. I a vrut beloonirag bijakten betreft) met 52 tegs® 34, «a het amend©memt»Ot'to 2-50 Sn pkafcs van 200 voor akten grvoiraerd aan m» u. L o.» scholen) met 70 tegen 16 stemman. De heer Bulten lichtte ©en amemdsmtn toe om de bepaling voor aftrek van vrijja woning van hoofden van scholen over te laten aan partijen en niet te regelen bjj algemeenen maatregel van bestuur. De heer Otto lichtte vijf amendementen toe, beoogende verder gaande verbetering van de positie der schoolhoofden. De heer Van der Molen verdedigde een amendement om ook mogelijk te maken dat de huurwaarde van woningen van school» hoofden door den Gemeenteraad wordt be» paald. De minister was bereid het laatste amen» dement over te nemen als het ook geldend wordt gemaakt voor bijzondere scholen. Spr. ontraadde de aanneming van de andere amen» dementen. De heer Oasendoïp bestreed «te hooge bezoldiging van schoolhoofden. De heer O t to diende een motie in waarin gevraagd wordt om publicatie der notulen van de bevredigingscommissie. Deze zal later wor» den behandeld. De minister nam het amendcmenteVan der Molen over. De heer B u It e a trok zijn amendement in.. De amendemcnten»Q 11 o werden verwon» pen, Heden, bij den %amvang der vergadering, zal de heer Merchant gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen sop den tijdclijken voorzit» ter van den Ministerraad. Ten 6 uur werden de beraadslagingen ver» daagd tot heden X «ur. UITVOER VAN REGEERINGSKAAS. De min. van landbouw is voornemens de kaas, die van de producenten is overgenomen en opgeslagen in de centtalc pakhuizen, voor zooverre deze niet voor binnenlandsch ver» bruik benoodigd is, te verkoopen met recht van uitvoer naar bepaalde bestemmingen. Voor verkoop zijn beschikbaar ongeveer 900 ton volvette kaas, 500 ton Edammer kaas, 2000 ton verschillende Friesche soorten. Inlichtingen omtrent do toegelaten bestem» ming en verdere bijzonderheden worden op aanvrage verstrekt door den directeur van Rijkskantoor voor Melk» en Zuivelproducten, afd. Kaas, 30 Mei. Aan de voorwaarden, waarop de kaas door de Regeering zal worden verkocht, ontleenen wij: de kaas wordt afgeleverd, zooals zij zich bevindt in de centrale pakhuizen; de onkosten voor de N. U. M. zijn tot een bedrag van 1 pCt. van de factuurwaarde voor rekening der koopers; betaling heeft plaats ik contant, dat wil zeggen, het geld moet worden gedeponeerd, direct na aflevering der kaas; de aflevering heeft plaats zoo spoedig mogelijk na den ver» koop; biedingen worden ingewacht uiterlijk 4 Juni aan het Rijkskantoor voor Melk» en Zui» velproducten; biedingen voor kleinere hoeveel» heden dan 50.000 K.G. worden niet aangeno» men. HET VERPLAATSEN VAN DE „ZEELAND" Het Tweede Kamerlid, de heer De Muralt, heeft, naar aanleiding van de geruchten om» trent verplaatsing van de afvaart van de hoó» ten van de Stoombootmaatschappij „Zeeland," eenige vragen tot den minister, van Waterstaat gericht. Naar men aan „Het Volk" meedeelt en tot dusver in de kranten verzwegen werd, is het verleden Maandag in het- kamp van Olden» broek 'tot jammerlijke voorvallen gekomen. In verband met onrechtvaardige straffen had» den de daar geinterneerde Polen een vergade» ring belegd. Na afloop trokken ze naar den commandant met het verzoek niet meer onschuldige men» schen naar'het strafkamp te Bergen te sturen, waarop deze ten antwoord gaf: „Ik ben com» mandant in het kamp en wat ik doe is recht." Daarna beval hij hun naar hunne barakken terug te gaan, wat zij echter weigerden. Hierop werd aan de marechaussée bevel ge» geven de menschen uit elkaar te jagen. Deze begonnen nu, zonder er op te letten, of zij vrouwen en kinderen voor zich hadden, met de sabels te slaan, met het resultaat, dat er vier zwaar» en meerderen licht gewond werden. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE KLOET»UITBARSTING. Op een spoedbijeenkomst van Indonesiërs te 's»Gravenhage werd Zondag j.L een comité ge» vormd, dat zich ten doel stelt gelden bijeen te krijgen tot leniging van den nood, door de Kloetuitbarsting op Java veroorzaakt. De dei» ding is voorloopig aan den heer Soewardi Soerjanigrat opgedragen. ONTSNAPT. Uit het Rijks krankzinnigengesticht te Me» demblik is een 25»jarige verpleegde, K. Kuijter genaamd, ontsnapt. Hij is afkomstig uit Fries» land. Een pakje kleeding heeft hij in de in» richting achtergelaten met een briefje, waarop het verzoek hem niet op te sporen: hij wilde naar zijn vrouw en kind.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1