DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREK EN. No. 126 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 VRIJ DAG 80 MEI AooaoeiDBBtipilii bil vooialtbeiaita» u. 3 «laaodsD 11.64. li. p puil31! Reviiriiiiivtri u ei •■rtariAwepiiu >4rssoi. j< mure itifMMf piiiiirrtta. m, Ir.Boek- sn HaaaölsiirBkkBrlj Harms. Costar 4 Zi., Voordam C 9. Tei 3 Buitenlandsch overzicht. Binuonland. Pr®vineiaal Nieuws. D" J .mijn, welke dei! Duitschers is toege staan voor het beantwoorden van het vredes verdrag, is thans verstreken. De Duitschers hebben in den korten tijd, hun gelaten, een tegenvoorstel in elkaar ge zet, dat officieel nog niet bekend is, maar waarvan, miasi reu korte Officii lc samenvat ting. een overzicht bekend is gemaakt van de algemeene inleiding die aan de eigenlijke te genvoorstellen voorafgaat. Lr wordt van Duiisclie zijde op gewezen, dat liet door de Geallieerden opgestelde en aangeboden vredesverdrag in tal van opzich ten niet in overeenstemming is met de rechts beginselen, die vqlgens de wapenstilstands voorwaarden grondslag voor den te sluiten vrede zouden zijn Duitschland treeft de veertien punten van Wilson als grondslag voor den vrede aange nomen, evenals de Geallieerden, zoodAt er tuischeh beide partijen een plechtige overeen komst beslaat, die, blijkens de vervulling der harde, wapenstilstandsvoorwaarden door Duitschland, ondubbelzinnig wordt nageko men en die dus ook de Geallieerden moeten nakomen Volgens die overeenkomst kan van het op leggen van een vrede geen sprake zijn, maar mod een vrede dooi onderhandeling teg stand komen. Het door de Geallieerden aangeboden vre desverdrag wijkt,v naar uitvoerig uiteengezet wordt, van de door allen aanvaarde rechts beginselen af. In het Voorgestelde verdrag wordt totaal geen blijk gegeven van den nieu wen geest, die naar de tegenstanders van Duitschland^ steeds weer herhaalden, van den vrede wtou moeten uitgaan. Noch wat betreft de vorming van den Vol kerenbond, waarvan Duitschland uitgesloten is, noch wat betreft de territoriale regelingen door de Geallieerden vastgesteld, blijkt van dien nieuwen geest. Aan ecu imperialistische regeering konden moeilijk hardere voorwaar den worden opgelegd dan thans aan een de mocratische Duiisclie regeering. De territo riale regelingen toonen, dat niet het recht, maar de macht den doorslag heeft gegeven bij de opstelling van de vredesvoorwaarden. Vervolgens zet de Duitsche regcering uit een, dat net niet aangaat de eigenlijke schuld aan den oorlog uitsluitend aan Duitschland te wijten. Hoewel Wilson erkende, dat de wereldoor log een gevolg is van het gchecle stelsele der Europecsche politiek, wordt niettemin van Duitschland verlangd, dat het zal erkennen met z n bondgchootcn voor alle schade ver antwoordelijk zijn. Er wordt, van Duitsche zijde terloops op gewezen, dat Italië en Roe menië ter bereiking van bepaalde territoriale en machtsbedoelingen ten oorlog gingen Vervolgens wordt uiteengezet dat net vre desverdrag in strijd is met de verzekering dat mem niet aanstuurt op vernietiging van elfbcschikl Duitschland em met het zelfbeschikkings recht dat tijdens dezen oorlog als een prin cipieel recht der volkeren door de Geallicer den werd geproclameerd en wordt aange toond, dat net vredesverdrag tevens in scher pe tegenspraak is met den overeengekomen grondslag voor een duumtnen rechts- vrede. Het voorgestelde verdrag wordt onaanne- lijk genoemd en de verwezenlijking ervan zou voor de geheele wereld nieuw ongeluk beteekenen. Over de hoofden der vijandelijke regeerin- gem heen doet de vertegenwoordiging van net democratische Duitsche volk als 't ware een beroep op de democraten in alle landen. /ij zegt toch dat tegenover deze opvattin gen welke een onmetelijk ongeluk over de we reld hebben gebracht, Duitschland zich be roept op de rechten ,van den mensch en van de volkeren ónder welke teekenen de Engel- sche staat zijn ontwikkeling, het Neder land- sche volk zijn vrijheid, de Noord Amerikaan- sche natie haar onafhankelijkheid hebben verworven en Frankrijk het absolutisme heeft afgeschud. De Duitschers erkennen hun nederlaag en willen boete doen doch zij wenschen dan ook te worden erkend als eèn gelijkwaardig lid der volkeren-familie. Zij -villen inzake .de militaire voorwaarden nog verder gaan dan de Entente verlangt. Ook in de financiëele 'voorwaarden zou Duitschland toestemmen in zooverre het de verplichting op zich neemt een bedrag van 20 miljard in goud te betalen en verder op zich neemt een bedrag van hoogstens hon derd miljard mark. In dezen geest althans zijn de officieuze verklaringen van het Wolff-bureau opgesteld. De Duitsche pers bespreekt reeds den in houd der Duitsche tegenvoorstellen. De nationalisten en militairisten, aldus het Berl. l ageblatt, zullen er zeker niet verheugd over zijn, dat Duitschland zich uitgesproken heeft ten gunste van de afschaffing van den dienstplicht. Slechts, aldus het blad, als de Entente ons haar vredesverdrag opdringt, zal naast de economische ellende de nationalistische geest van geweld zich nog eenmaal verbreiden en daar wij dai niet willen, zeggen wij, dat het onaannemelijke niet aanneembaar is. De Vorwarts wijst er op, dat iji Parijs niet het gezonde verstand maar de hartstocht en de politieke overweging heerscht en dat men daarom daar aan een schijnbaar succes de voorkeur geeft boven de ongehoorde voordee- lCn die het Duitsche tegenvoorstel biedt. In dit geval zullen wij spoedig voor een nieuwen Europeeschen crisis staan Maar dan zullen de volkeren aan de andere zijde moeim inzien, dat roem hen op grond van prestige era. ijddhud en niet te verzadigen impw unstia- che wraakzucht dwingt vooi een slechte vre de onder dé wapenen te Mijven ret een goeden vrede, die onmiddellijk ontwape ning hrmgt door eenvoudig met lid hoofd te knikken had: kunm verkrijg® De Tagliche Rnndachau viaéf, ëwt de Duit- schc regeering in haar tegenvoorètdlsft veel te ver gaat. Volgens de Duitsche Alle. Ztg. zullen na de overhandiging van de Duiisclie tegenvoor stellen, die in drie talen gedrukt een boekwerk van 500 pagina's vormen, de minister»» Gicsbers en Landsberg bijna alle deskundi gen en een groot deel van het bureaupersoneel naar Duitschland terug km en. D" Eaten, hébben Maandag Pakof het belangrijkste punt om het Estlmduhe front genomen. De uit th öerlijnscW gevangenis 6nt- vhichte luitenant Vogel bevindtetch in de Duitsche legatie in Dm f!asg. Volg:Sm uit frankfort xal de Rljnprmmle tol republiek worden geprocla mei'fd. Terugkomende op hef. Duitedie vredesvoor-1 stel spreekt de Vorwarts later nog een» (le vrees uit, dat de tegenpartij het slechts ais. basis van onderhandeling zal opvatten.. Het tegenvoorstel moet als de in het alge meen uiterste tegemoetkomendheid van Duitschland beschouwd worden m. mm dient met in een regeling te treden die een midden weg tusschen de voorwaarden eg de aaobre- dogen iler beide pnrtijaa is Het blad) der onafhankelijke» de Frdhdt is zeer met het Duitsche voorstel mpmahtm maar acht de eisch tot teruggave va® Se Duii sclie koloniën van minder wwidtei De taalt ut zijn eigen binnenland!, alta de FreihelL zal' voor PuitschteM um wmm zijn, dat het bezit fea koRmütn slechte last ia. De Fransche bladen stellen1 zich over het algemeen op het 'standpunt dat meerdere con cessies niet gemvm kannaa wordea Slechts de Homme Libre, het blad1 va® Ge* menceau, meent, dat al® het moodig is zekere ondergeschikte punt®, zekere wijzen vm uitvoering te veranderen, dit geschieden kan vooral indies: deze wijzigingen geschikt zijn om de welwillendheid! oer Geallieerden te be wijzen zonder «wig ander gevolg dam dat de Duitsche protesk'.n noodde»» zouden wonde®, Militaire en economische maatregelen zijn voorbeieid om te juister tijd te worden uitge voerd zoodat de tegenstand des vijand» noch lang noch ernstig zou kunnen zijn. Maar men vergeet daarbij dat luider era luider in de Entente-sta ten de stem van hm klinkt, die een einde aan de algemeene vet: warring wenschen en er zich .tegen verzetten, dat Duitschland door militaire of blokkade- maatregelen1 tot wanhoop zal worden gedre ven, KORTE BERICHTEN. - De Duitsche bladen bevatten de volgen de waarschuwing, die door alle rijksminister» oiwlerteekend is: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 't ALGEMLFN. Woensdagmorgen te tien uur opende prof. Pb Kohnstamm in „De Vrije Gemeente" te Amsterdam de 133ste algemeene, vergade ring van de Maatschappij tot Nut van 't Al- meen Aanwezig waren afgevaardigden van nu. Volgens betrouwbare bericht® bestaat het 'sdadig plan de provincie Rijnland tot een zelfstandige republiek uit te roepen. Volgens de grondwet is de provincie Rijnland em onderdeel van den Pmiaischen staat,. Wie hd waagt, dezen grondwettelijkeu toestand door de afscheiding van de provincie Rijnland van het Pruisisih siaategebicd te veranderen, maakt zich aan hoogverraad! schuldig, dat volgen» artikel 81 van hot W. v. S. int) levens- lange tuchthuis- of veatingstraf wordt ge straft. De betrokken overheidspersonen zijn verplicht tegen iedereen, die deelneemt aan deze hoogverraderlijke woelingen met de vól le scherpte van de wet op te treden, Over deze zaak is in net Pruisische Hu: van afgevaardigden beraadslaagt» Het was zoo rumoerig dat het er tua.dieibeide naar uit zag of een handgemeen zou ontstaan. Indien de geallieerde:: Koltsjak erken nen, zullen zij hem uitnoodigen een vertegen woordiger naar de vredesconferentie te zen den. In de Vereenigde Staten wordt een campagne gevoerd voor de stichting van een lersche republiek. De Luxemburgsche delegatie is naar Parijs vertrokken. In goedingelichte kringen zegt men, dat de vrede den eersten Juni zal worden getee- kend. Amerika roept zijn troepen uit Noord- Rusland terug, Volgens berichten van vluchtelingen heerscht te Petrograd een paniek en oefenen de Chineesche en andere vreemde troepen der sovjetregming er een terreur uit. Reuter verneemt dat Duitschland in verband met de blokkade, een schadevergoe ding van 12,850 millioen zal eischen. Er loopen volgens het Hoïl. Nb. te Lon den hardnekkige geruchten, dat Sir Robert Borden of generaal' Smuts tot gezant te Washington zal worden benoemd. Gemeld wordt dat de nieuwe, uit O.-H. voortgekomen staten geen kosten tot herstel, maar kosten voor hun bevrijding zullen dra- gen. De kwestie van Flume is opgelost wat betreft de territoriale zijde van het probleem. De groote vakbonden ia Engeland drei gen met algemeene staking indien vier poli tieke eischen niet worden ingewilligd. Het vredesverdrag met Oostenrijk zal, zoo seint Reuter, op 30 Mei worden aange boden aan de Oostenrijksche delegatie. De Franschen hebben' den goederenuit- voer van het bezette naar het onbezette deel geheel stopgezet. De „Freiheif' doet onthullingen betref fende de schuldigen aan den. moord op Lieb- knecht en1 Rosa Luxemburg en aan de ont vluchting van Vogel. Te Lima (Peru) hebben stakingsonge regeldheden piaate geh'ad. bijna allp departementen. "De voorzitter'hield een welkomstrede, ge wijd Mn de teak van de Maa'tschappij en ge- KVd' 7edelijke vérnleuwéing. Na een Mik geworpen te hebben op den ft, - and :n Europa, zeide spreker, dai sin iits één ding de wereld genezen kan,n.l zedelijke vernieuwing Wat we ttuins hebben te doen is zooveel moeilijker dan wat dertig jaar geleden werd gevraagd I Thans wordt recht gevraagd wat Meekent afstand doen van voorrechten. Zijn zot ve f 'De Nederlandscbe wetgever heeft al in het vrouwenvraagstuk -etoönci recht te willen doen. Spr. verwachtte in de naaste toekomst "ene belangrijke uitbreiding van den invloed der vrouwen op het openbare leven en de de partement™ moeten nu maken, dat liunde eer en het aandeel dezer medewerking niet ont gaat. Het ..herzie u zelP' wiïde spr. vooral toe roepen tot de departementen, ten opzichte van het bestaan van klassentegenstellingen en den klassenstrijd Onze maatschappij, ging lor voort, zou een daad doen, waarlijk tot nut van het algemeen, als zij er toe kon bij- »-r >en de klove ie overbruggen. De tijd moet voorbij zijn en wij motten dat beseften en toonen te beseffen dat eetr kleine kring van notabelen in stad of land meent de lakens uit te mogen deelcn. In nauwe samenwerking met de voorman nen der arbeidersbeweging kunnen departe menten al dadelijk aan het werk gaan voor der voor het pUbkiand zoo bij uitstek ge- wirfrtigen arbeid van sociale bevrediging, ge- Wen in de uitvoering de Landarbriferswet. In de tweede plaats kunnen de departemen ten in aanraking komen met de arbeidersbe weging bij de verspreiding der Nutgeschrif- 'en vóór volkslectuur. Op solidariteit cn onderling vertrouwen lom alken onze wmenleving opgebouwd •"ovder Het „Nut" moet voorgaan en trach- ipn iets terug tc winnen van het wcderzijdsch vertrouwen, dat de 10e etuw heeft zien verlo ren gaan Daarna sprak prof. Kohnstamm over het onderwijs. De nieuwe ondenvijswetgeving zal ons in staat stellen de vleugels wederom vee) wijder uit te slaan De organisatie van het iHw. arschoolonderwijs zal van den wond af nieuw opgebouwd moeten worden. N minder ingrijpend zal de opleiding der» bewaarschoo'onderwijzeresscn moeten wor den herzien. Het voort gezet onderwijs en de daarmede nauw samenhangende biutcn- schoolsche ontwikkeling der rijpere jeugd komt in een geheel nieuw stadium De zoo- 'ang verbeide ingrijpende verbetering van de onderwijzersopleiding zal eindelijk haar be slag krijgen. Wij mogen vcrwèr hten, dat daardoor tevens ons lager onderwijs van een anderen geest zai worden doortrokken. Daar door en door de financieele gelijkstelling zrfl- len wij in menig deel van ons land voor ge heel nieuwe problemen op onderwijsgebied komen te staan Niet *de financieele zijde maar de paedagogische zijde van het school- vraagstuk zal voortaan op den voorgrond staan. Wat men op onderwijsgebied presteert, zal voortaan niet allereerst een vraag" zijn van geldelijke draagkracht maar of men mannen en vrouwen weef te vinden bezield door lief de voor het onderwijs met initiatief en durf om aan te pakken wat gebrekkig is en het betere er voor in de plaats te stellen. De centrale organen der Maatschappij, het hoofdbestuur en de Nutscommissie voor On derwijs verwachten, dat dé departementen op dit terrein, van ouds al eigenlijke domein on zer Maatschappij, hun plicht zullen beseffen, dat zij overal, waar te verbeteren valt, zullen voorgaan. Thans, daartoe in staat gesteld door het groote legaat Langerhuizeri 200,000) heefi de Nutscommissie voor het onderwijs beslo ten over te gaan tot de oprichting, van een Nutsinstituut voor Volksontwikkeling. De plannen/sedert meer dan een naif jaar met zorg uitgewerkt, hebben voor enkele we ken haar beslag gekregen. In dit instituut zullen, in aansluiting aan en samenwerking met hen, die reeds op een deel van dit terrein werkzaam waren, de ge gevens over binnen- en buitenlandsche onder wijstoestanden verzameld, geschift, geordend en verwerkt worden ten dienste van hen, die voorlichting vragen. Spr. sprak de verwachting uit, dat de de partementen een druk gebruik zullen maken van het nieuw^ instituut, tot heil van het on derwijs en tot zégen van het gansche Neder- landsche volk. Terugkeerende tot zijn punt van uitgang, eindigde spreker zijn rede met deze bede: „Geve God aan de mannen in wier handen op dit keerpunt van zijn geschiedenis het lot van Europa ia gelegd, die zelfbeheersching en wijsheid, welke alleen ons kan behoeden voor de dreigende catastrophe; geve Hij ons het beleid en de voortvarendheid om naar de ma te onzer zwakke krachten mede te arbeiden aan dat groote werk, waamair de wereld hunkert: „de zedelijke vernieuwing van gansch een samenleving!" DF: KONINGIN NAAR HOORN. H. M. de Koningin passeerde heden: met den trein van 10.15 uur, waarin 3 kon. wa- fens waren ingelaseM, de gemeente. Te Heer- iugowaard verliet het kon. gezelschap de trein, om per auto's (ten 3-tal die reedt; des avonds tevoren in de garage van de firma Haarsina en van Oucoop waren aangekomen) over Ursum en Avenhoro naar Hoorn ie rij den Aan het station te H.-Hugo waard siond Veel publiek, dat H. M. het Wilhelmus toe zong. De koningin knikte het publiek vriendelijk, ioe en met een flink gangetje ging het over Ursetn en Avenhora 'waar niets bijzonders ge^ beurde, omdat de burgerij niet op de hoogte was, naar Hoorn. n KONINKLIJK BEZOEK AAN HOORN EN EEN COEN-' ïULDE. De Tel» va* H. M. de Xootagln' as vm Prin» Hendrik aan Hollands Noorderiiwar- tier was te vmw afc'. tóawf, gaanaaSsL Ht M. toch wikte aiSe ïeraetvertooB ®a alechte swo eeawtdlg m®ge!tjfc «óteangm worésni. Mui vm óllaesi dè* em tocht zou 'Ver'kwndea worden een. bezoek aan Hoorn, tan einde eai' lauwerkrans neder te leggen1 bij het standbeeld van. Jan PieteKmna Coöi, ter heffmneriag a&n de riid&taag van Jaeatra véór 300 jaar. Verwondering behoeft dat niet te bares. Eensdeels niet, omdat bekend is, dat het Vor stelijk' Huia steeds veel belang heeft gesteld in alles wat samenhangt met de geschiedenis van Ooesï, maai- ook, omdat zoolang het land aan den evenaar, 't eeuwig schoone Ineulinde aan Nederland verbonden blijft, Ooms. naam, als Jacatra's bedwinger zal worden1 genoemd. Aan dit verslag over het bezoek van H:. M. aan Hoorn, moet dan ook in 't kort iets om trent den man, die genoemd wordt Hoorns grootste zoon, wotdto verteld. Corn was geen. heiligehij was mensch, met al de deugden ai gebreken, welke dsn mensch aankleven. Toch overtroffen ea dit is de getuigenis van' Braken Huet zijn deugden verreweg zijn gebreken, Dienaar der machtige campagnie, maar in zijn kritiek al tijd haar meerdere. In het besef zijner verant- woorddiijkhc/sd heel nieuw Indië op zijn schouders torsende, onpartijdig, onbaatzuch tig, door eerzucht bezield, maar voor den bloei der campagnie. Daardoor verkreeg hij een groothdid, waarmede hij noch gelukkig, noch beminnelijk kon zijn. Zoo juist is Coen geteekend door d#. Schaepmau in diens feestrede, uitgesproken 30 Mei 1893 bij de onthulling van het stand beeld, waar nu de Vorstin haar hulde be toonde. Jan Pz Coen was met al zijn hoedanighe den, al zijn deugden en, laat ons dit tot voi- domi vimr'wrre «•iflrbagHijkff kteurhetd er bijvoegen de gebreken zijner deugden, een zoon van zijn stand, een zoon van zijn volk en van zijn tijd, maar dat alles in dien groot- schen, machtigen vorm, die de helden teekent. Een Westfries, met a! de stoerheid, de onver zettelijkheid, den vrijheidszin, het rechtsge voel. de stugge manndijkiheid, de onbuigbare onafhankelijkheid, het harde zwijgen en de laai opvlammende drift van den Frieschen stam. Maar dat alles niet zoozeer getemperd, dan wel lenig geworden en zonder iets van de kracht te verliezen, toch gemakkelijk van beweging en vlugger em buigzamer zonder in, het minst tot buigen geneigd te zijn. De strijdakst, de bijl der vaderen is omgesmeed en omgeslepen tot een degen, die minder ge weldig houwerk, maar nog zekerder treffen zal. Hij draagt zijn stad en zijn streek in het hart; lag de keuze aan hem, Batavia zou Nieuw-Hoorn moeten heeten. En toch verliet hi; Hoorn? Ja, Hoorn is een handelsstad, Hoorn ligt aan de zee en al is die zee slechts de Zuiderzee, in de korte deining van haar golven wordt soms de breeder maatslag uit h^t noorden bespeurd en het gekleinzuinige, het tot tochten verleidende, het tot daden ver lokkende lied van den Oceaan klinkt ook hier. Naar de landen van overzee trekt Jan Pz. Coen daar vindt hij de wereld) zijner daden. Uit zijn vaderstad en streek brengt hij daar mee een eerlijkheid, die niets ontziet, een klaarheid, die alles waarneemt, een openhar tigheid die niets verbergt. Hij is daarbij „zeer modest van leven, zedich, van goeden aert, geen dronkaert, niet hoovaerdich, in raedt zeer bequaem, in stuk van de coopmanschap en boeckhouden hem wel verstaende." Met de ze eigenschapen beweegt hij zich tusschen slimme Javanen en listige Chineezen, die den duivel door hun streken zouden verschalken en die altijd hun guiterijen met eenige deugd omkleeden Zij vinden in hem een meester en een geweldigen meester ook. Een meester vindt ook in hem de superbe natie, die veel pretendeert, de Engelsche natie, die hem aan de hoogste galg der wereld zou willen op hangen, zoo hij haar in handel viel. Maar evenzeer vinden in hem een meester de be windslieden der O. I. Compagnie, aan wie hij hun traagheid en nalatigheid verwijt die hij met gemeenzame beelden en met vlammende woorden, met kernspreuken en met hartstoch telijke ontboezemingen, te lijf gaat. De verovering van Jacatra schetste dr. Schaepman in de volgende woorden: Het is op den 30en Mei 1619. Voor eenige dagen is de Gouverneur-Gene raal, die namens de O. I. C. de Nederland scbe bezittingen in Indië beheert en bestiert, van zijn schijnbare vlucht uit de Molukken terug gekeerd, Met een vloot van 16 schepen, door de Ceijlon voorafgegaan, is hij öp de reede van Jacatra verschenen; met doortasten den spoed heeft hij zijn volk ontscheept en in het fort geworpen. Het ziet er slecht uit voor liet lang belegerde fort. Al heeft ook op den 12en Maart de kapitein Van Raeij onder het hijschen der vlagen, het luiden der klokken, het drinken van den eerewijn, de kleine sterk te met den wijdschen naam van Batavia ge doopt, al noemde hij de vier bolwerken Hol land, West-Friesland, Zeeland en Gelderland dit is niets anders dan vertoon van moed- Van ware moed is geen sprake -In het fort heerschen disordre em ongeregeldheden. Er is gögastreerd, verschonken, verteerd, ge roofd. Er zijn bededagen gehouden, maar de bededagen zijn door drinkgelagen 'gesloten. Meer dan 's vijands geweld hebben zijn drei gementen1 .tegen de bezetting vermocht, 's lands eere is bitterlijk gekrenkt. Een man zal met een en slag dat alles ver anderen. Op den 30en Mei 1619 itrekt de G. G. met zijn 13 compagnieën, ongeveer 1000 man sterk, met vliegende vaandelen op de stad Jacatra ioa. Van verdediger, van lui en loom verdedi ger, als mm tot heden was, wordt hij aanval ler. Aan de Oostzijde schept hij een loos alarm, aan de noordelijke zijde dringt hij onstuimig en onweerstaanbaar op twee pun ten in de stad. De driemaal Sterkere macht der Javanen houdt voor dezen overval geen stand; zij wijkt, zij vlucht en in haar vlucht voert zij geheel de bevolking mede. Waak de poging tot standhouden wordt beproefd, daar wordt de poging zelf ter neer geslagen. Als de avond valt, is niet alleen de stad vervoerd, maar met den grond gelijk gemaakt. Een oude wereld is verdwenen, een1 nieuwe verschijnt. De Hollandsche kleuren, 't Oranje-blanje- bleu, wapperen onder den Javaanschen he mel; het „Wilhelmus van Nassauwe" schet tert klaar en helder als een morgenlied! dcor de lucht; onder dit vaandel en onder deze tonen begint de historic een1 nieuwen marsch. Thans schrijven we drie eeuwen laten en we maken ons op het Vorstelijke Huis te ontvan gen en er getuige van te zijn, dat 's Lands vrouwe Haar hulde brengt aan hem, die voor driehonderd jaren het woord tot ons deed komen: „Dispereert nietdaar can in In- diën wat groots verricht worden." Maar ook' om instemming er mede te getuigen, dat de burgemeester van Hoorn, de heer A. A. dé Jongh, wiens naam ook in Indië een goeden klank heeft, namens de ingezetenen eenzelfde plechtighc'd verricht. Geen feestvertoon maar toch de tallooze vlaggen, die Hoorns wijde straten sieren en1 daaraan zoo'n voornaam, maar ook een zoo feestelijk cachet geven, gaven uiting van de vreugde de Vorstelijke familie in ons midden te mogen ontvangen. Geen feestvertoon maar toch wist dc stem van de harten der West- Friezen tot dc hooge bezoekers door te drin gen, toen ze reden door het heerlijke Noord- hollandsche landschap Evenals dit het gé val was bij den triomftocht door H. M. de Koningin en den Prins den 18en Mei 1914 door West-Friesland gemaakt. Omstreeks 11 uur hedenmorgen kwam hét Hooge Gezelschap dat vanaf Heer-Hugo- waard over Avenhom de Noordhollandsche reis per auto had voortgezet en waarbij de jmnisters van binnenlandsche zaken en kolo niën zich hadden aangesloten, langs den Westèrdijk Hoorn binnen. De kerkklokken lie ten ten welkom haar gebim-bam hooren. Langs het Breed reed men tot de Ged. Turf haven, waar allereerst de Padvinders waren opgesteld en jiet saluut brachten aan H. M. de Koningin en Haar Gemaal. Daar ston den ook geschaard de ongeveer 1500 leerlin gen van R. H. B. Sch., van alle openbare en bijzondere scholen voor Lager- en M. U. L. Onderwijs, van de Vakscholen,- de Ambachts school en van. de hoogste klasse der Bewaar school. Het was een dubbele vreugde voor de juichende kinderen, dat de hofauto stopte, opdat H. M., ook hun koningin; gelegenheid zou hebben, een bloemenhulde in ontvangst te nemen. Vandaar reed de stoet langs Turfha ven, Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat naar de Kaasmarkt, waarop het standbeeld, van J. Pz. Coen verrijst. Een ontzaglijke menschenmassa had zich hier opgesteld, om gelegenheid te hebben, de vorstelijke familie hulde te brengen. Velen waren reeds langen tijd) te voren gekomen, om zich van. een goede plaats te verzekeren. Spontaan weerklonken die toejuichingen over de Roode Steen, om onze Vorstin 4e getuigen van de gehechtheid, waarmede de bewoners der hoofdstad van West-Friesland zich aan het Oranjehuis voelen verbonden. Het Stedelijk Muziekkorps, onder leiding van den heer G. Hop, liet het Wilhelmus hoo ren, terwijl het Koninklijk gezelschap en ge volg zich naar het standbeeld' van J. Pz. Coen begaf. Op de Kaasmarkt was ter ver welkoming aanwezig de Commissaris der Ko ningin. Onder het spelen van het „Wilhel mus" onder hield de Koningin zich met den burgemeester. Op dit oogenblik snorden eeni ge vliegtuigen over de Kaasmarkt. De burgemeester van Hoorn sprak toen het volgende woord van welkom: Majesteit, Koninklijke Hoogheid; ALKMAARSCHE mg: wmmmmÊm <s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1