fflstributle m LsrensmlddGten Sport MW tet eg,1 roet Jvcrdïs 12* ytm sJjêT OEtewrste dc vrïsek van 31 t JOBft ptfe'ïï <39 Hfe It? V"CJ d- &l3SNfs^;'\* 3'Jj» Nó. %f V3K. d« ^.VfBdsteJiSfff Ï28 ^2!" p.güvrocb'ra' vr.or avoye voorradig. Bon No. 43 van de oritiarlK&rt3s9 gram swiker. Boe No. 52 van «Se vleeschkaart: 2 cos spek. Bon No. 8? van de aardappeleaiaart5 K.G. klei-aardappelen, prijs 7 ct. per iK.G. Sou Nb. 57 van de zeepkaart: 100 gram ka- iizeep. Dou No. 50 van de kaaskaart: 200 gram jam. MARGARINEK AARTEN. Gedurende het tijdvak van 3 Juni tot en met 10 juni 1919 is geldig Bon No. 4 van het 4e tijdvak der Rijks Margarinekaar ten. De Waarn. Directeur van het Dist. Bedr. C. H. SCHNEIDERS. KINDERMEEL. De Waarn. Directeur van het Distr.-Bedrijf maakt hekend, dat KINDERMEEL ALS NOG VERKRIJGBAAR IS bij onderstaan de winkeliers J. A. KlAVERWnjDEN, Taat. ONS BELANG, Huigbrouwerstraat A. SOHELLINGER, Magdaler.errtraat Firma ,Dl WijS LN BROERS. Rnse voert A'LB. HEI jN Fnidiva. Wed BEUDEKER Itefplein, J. VISSER, Stationsweg. G. C. GROET, Landstraat. ZIEKENRIJST EN HAVERMOUT, bij: J. VERHOEVE, Rïtsevoort. Gebi. STOKMnN, Nietiwpoorisiaan. J. G. KNAAP, Verdrenkenoord. De Waarn Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. DOODSLAG. AMSTERDAM, 30 Mei. „Hete Voir meldt: Donderdagmorgen kwam een on- geveer 20-jarige jongen hij de 75-jarige C5, een porder er awder v-r ren we*- ytwï'öeensjc, its de jiötAï 8l£5Tftt€Q ww», Q geld- moes» ioak Toedct ïzii aaa xüai omkeerde om wiaicelgeld te halen, sioeg d: j.de Unie" met 317 hout; j wondering wordt daarin gezegd, dtet door „de Unie" met 292 voorstel bij de betrokken ambtenaren t©l< ;en hem met een zwaar breekijzer op 't s (10 prijzen) in April 1917 door in November 1917 hout; in Mei 1918 door"„Koekoek" met 301 hout; in December 1918 door „Koekoek" met 2§Ó heat KampiovüweGitrijdj eindiomde IC Mei 1919. Hoogste 111 hout teen lid van „de Unie'"'). Vrije baan-wedstrijl, (eindigende 1 juni, Het is voor ons, burgers van Hoorn, een hooge eer m een or on van groote vreugde, dat wij ons koninklijk echtpaar op dezen ge- wichtigen nation alen herinneringsdag in on ze stad mogen entvangau, Uit naam van het gemeentebestuur en de ingezetenen van Hoorn moge ik daarom Uwe Majesteit en Uwe Koninklijke hoogheid eerbiedig begroe ten ca hartelijk welkom heeten in de geboor testad vau den grooten Gouverneur-Generaal jan Pieterszoon Coen. hierna nam de koningin het woord. „Mijnheer de burgemeester en leden van den Rand van Hoorn. Deze historische dag vereeaigt ons binnen de muren van Wesifries- lands aloude hoofdstad, wier grooten burger wij wenscben hulde te brengen op den dag waarop hij vóór 300 jaaar dien zoo belang rijke mijlpaal zette op zijn roemvolle levens baan. nerlenking van de stichting yan Bata via beteekent herdenking van de grondleg ging van het Nederlandsen gezag over den Indischen archipel, van haar dagteekent de bouw die de onderling zoozeer verscheiden volken dier taliooze eilanden samenbrengt onder de heerschappij van Wesiersche rechts beginselen en vereenlgt onder een bestuur, dat met toenemende bewustheid gericht is op de verzorging van hun geestelijke, stoffelijke en staalkundige belangen. En voor ons va derland ontsluit zij een periode van groote economische ontwikkeling en van verhoogde beteekenis cp internationaal terrein, een pe riode waarin veelszins tot ontplooiing kwa men de eigenschappen die ons volk hebben groot gemaakt en het zijn eigen plaats onder de natiën deden veroveren, eigenschappen, die op zoo schitterende wijze waren vtree- cigd in Jan Pietersz. Cous. Zoo staat hij voor onzen geest, die sterke iu 'wilskracht ca geloof, die mot geringe hulp middelen het schijn baai' onmogelijke wist te bereiken, wiens volharding uoor tegenspoed slechts ken groeien, wiens stoere eigenschap onze varensgezellen door alle tijden heen ten voorbeeld heeft gestrekt. Wij kunnen Jan Pietersz. Coen niet gedenken zonder die hul de uit te strekken tot onze wakkere zeelieden en visschcis, welke zich niet het minst in uen jougstea tijd waardige navolgers van den grooten zeevaarder getoond hebben. Wij staan hier op een stuk van net erf onzer va- dcien, waarvan alles ons spreekt van dien strijd, waaruit wij als vrij en eensgezind volk ons een roemvolle en voorspoedige toekomst schiepen Dezellde goede eigenschappen wel ke de toenmalige moeilijkheden deden te bo ven komen, zullen ook thans onze kracht zijn bij liet overwinnen van de bezwaren van on zen tijd Moge onze gemeenschappelijke ar beid ten behoeve van een ons verleden waar dige toekomst van onze noordelijke eilanden, tot waar onze zuidelijke grenspalen staan, in Zeeuwsch-Vlanderen en in Limburg, bewijs afleveren van onze saamhoorigheid cn onze ondeelbaarheid. Daartoe sterke ons God." (Plaatsgebreck noodzaakt ons het verslag hier af te breken). UIT STOMPETOREN. Op de voordracht als onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier zijn geplaatst: - N. Bruin te Ursem; 2. M. G. Vermeeren te Waarland; 3. E. P. Visser te Alkmaar. 'fVIPirniRimm vbii hpdpii noofd. De man stortte hevig oloemend neer, doch hij bleet bij bewustzijn, stond op en ging naar een politiebureau. Hij is in het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is levensgevaarlijk. De jongen, die op de vlucht ging, en zijn kameraad, die op den uitkijk had gestaan, zijn beiden gearres teerd. OPTREDEN VAN SPARTACISTEN. DUSSELLxjRF, 30 Mei. Bij de gister gehouden demonstratie van oorlogsinvali den), vielen 's middags Spartacistische ele menten op vele plaatsen regeeringstroepen aan en ontwapende dezen. Een militair voertuig bezet door ongewapende militairen werd aan het station aangehouden. De sol daten werden mishandeld en het voertuig naar Oberbeeld vervoerd. Bij een aanval op een militair gebouw werden handgranaten gebiuikt. Ook kwam tiet op enkele plaatsen in de stad toi schietpartijen. Van de regeeringstrenpe.- wr. Jet. 3 man gewond, "'aa.-vrn één aan de bekomen ver wondingen overleed'. Voor het raadhuis werd de demonstratie door de Spartacisten aangegrepen. De dag van heden fs kahn verloopen. HET LAGERHUIS TEGEN WIJZIGINGEN. BERLIJN', 30 Mei. Het Berliner Tage- blat meldt uit den Haag, dat het Engelsche Lagerhuis veranderingen in het vredesver drag niet zal goedkeuren,, doch er op zal aandringen dat Duitschland het in zijn ge- Hoogste 4443 hout, lid van „Koekoek"; hoogste 43—42 hout, lid van „de Unie"; hoogste 4339 hout, lid van „Op de Lat"; hoogste 424039 hout, lid van Z. E. K. Z. hoogste 42—40 hout, lid van „de Unie"; ooe bij de betrokken ambtenaren teleur stel lingJieeft gewekt en in geenendeele bevre diging heeft geschonken. Tot onze verwonde ring, omdat ons college lea aacriea vaa meer dere veraooging«n verder is gegaan, dan de genoemde bond heeft in overweging gegrvea, Dat ons ontwerp de noodige uniricati; cn ver eenvoudiging in de salariecring mist, moeten wij bepaaldelijk tegenspreken. Wij hebben slechts een ander stelsel gevolgd dan dat, hetwelk ons door den bond is aan de hand ge daan en waarvan wij boven rekenschap heb ben gegeven. Nog meer verbaast ons het in dit schrijven gegeven advies om de ontwor B les hoogste 4140 hout, persoonlijk lid; hoogste 41 hout lid van „Z. E. K. Z." hoogste 41 hout, lid van „Koekoek". BLOEMENDAG BLAUWE WEEK. Ai£ inzet van de Blauwe Week-actie werd heel zal aannemen of weigeren. VERANDERING IN' HEI VREDES VERDRAG. PARIJS, 30 Mei. Uit allessinds be trouwbare bron wordt vernomen, dat er re den' is aan te nemen, dat er verandering wordt gebracht in het vredesverdrag, daar na zullen dfe Duitschers het verdrag binnen een bepaalde termijn moeten teekenen. Het vei luidt dat de wijzigingen1 zullen worden aangebracht in het gedeelte betref fende het economisch herstel en de grens wijziging. Opper-Silezië zal het onderwerp van bij zondere bestudeering uitmaken. Het is niet waarschijnlijk dat het Duitsch land toegestaan zal worden onmiddellijk als lid van den Volkerenbond toe te treden zooals de tegenvoorstellen vrager- Voorts wordt van bevoegde zijde mede gedeeld, dat er ten opzichte van het man daat over de Duitsche koloniën geen ver anderingen' rollen worden genomen. Duitschland moet haer koloniën als ver loren beschouwen. Het is nog niet zeker of de kwestie van den1 ex-keizer al of niet een punt van be spreking zal uitmaken. In de 1ste nlaats omdat België geweigerd heeft als aanklager op te treden en de uit levering te vragen en ten 2 en wanneer Duitschland de terugkeer van den 'keizer uit Nederland niet wil vragen, het niet ze ker is of hij op andere wijze terecht zal kunnen staan. Madsiueuwa MINISTER KARNEBEEK TE PARIJS. PARIJS, 30 Mei. Minister van Karne- beek werd Woensdag officieel door Cle- menceau in audiëntie ontvangen, terwijl hij een lang onderhoud had met den heer Mansink. Men verwacht, dat hij voor eeni- gen tijd naar Nederland zal vertrekken. DUITSCHE NOTA VERSAILLES, 30 Mei. Brockdorff Rant zau heeft weer een nota ingediend voor de krijgsgevangenen. STAKINGEN BIJ DUSSELDORFF. DUSSELDORFF, 30 Mei. De arbeiders b Dusseldorff zijn wegens loonkwestie in staking gegaan, niettegenstaande desbe treffend verbod. GEDOOD. HAARLEMMERMEER. 30 Mei. Gister is een tot nog toe onbekend gebleven fiets rijder op den Sloterweg hoek Spaarnwou- dérweg aangereden' docr een motorfiets, waarop 2 personen zaten De onbekenae fietsrijder uckwam een schedelbreuk en was op slag dood. De carm-u der motorrijders zijn bekend'. IN RUSLAND. LONDEN, 30 Mei. De Finsche troepen staan op 20 mijl van Petrpgrad DE ARBEIDSRAAD Het Rijk kocht de villa vat) den heer v. d. Bosch, hoek Helderschenweg, aan, om daarin de Arbeidsraad te vestigen, voor welk doel het groote pand met stal verbouwd zal wor den. Wij informeerden heden bij den heer v. d. Bosch of dezen verkoop zijn vertrek uit de gemeente ten gevolge zal hebben. De heer v. d. Bosch verklaarde ons dat hij in deze nog geen beslissing had genomen.. DE KAASMARKT. De aanvoer bedroeg hedetn ruim 100.000 K.G. De prijzen daalden ook heden en be droegen 66 a 65 per 50 K.G. en zijn dus op weg nofmaal te worden. Het is echter noodzakelijk, dat de minister, die een melkprijs wil van 11 cent overeenko mende met 60 per 50 K.G. voor kaas van 40 plus welke prijs bij de kaasproducenten geen bezwaren ontmoet, maar op tegenstand stuit bij de melkveehouders om de groote steden die meenen hoogere bedrijfskosten te hebben en bovendien jaloers zijn op de te hooge winstmarche van den melkhandel in de steden met de zuivelorganisaties over den uitvoer van de kaas in overleg treedt, daar men anders voor een debacle komt te stoan. De minister meent de verlaging Ier kaasprij- zen te verkrijgen, door den uitvoer te blijven verbieden en dit zal hem ook wel gelukken,, maar hij dient te begrijpen1, dat ons land veel tc veel kaas voor het binnenland produceert en doet dus beter met te bepalen; wel!k percen tage van de productie voor het binnenland moet blijven. De kaaspakhuizen raken vo!. De handel staat voor een gewichtsverlies, die het buiten land niet betaalt en de regeering heeft zelf in de pakhuizen nog 4 millioen K.G. BENOEMD. Benoemd tot directeur der met 1 Seeptem- ber te openen Chr. H. B. S. met 5-jarigen cursus te Viaardingen le heer C. de Bruijn, leeraar in de wiskunde, natuurkunde, mecha nica en cosmografie aan de R. H. B. S. al hier. ALKMAARSCHE KEGELBOND. ONDERLINGE WEDSTRIJD, ia het lokaal „De Unie". Uitslag korpswedstrijd, geëindigd 29 Mei. Kegelclub ,de Club" met 306 hout le prijs, zilvereu wisselbeker. „Zou er kans zijn" 294 hout, 2e pr., verg. zilveren medaille; „Koe koek" 277 hout, 3e pr., verg. zilveren medail le; „2 Duifjes", 274 hout, 4e pr., zilveren medaille; „de Unie", 268 hout, 5e pr., zilve ren medaille. Hoogste korpswerper 76 hout, eereprijs, gouden kegel (een iil van „de Club"). De zilveren wisselbeker moet 4 wedstrij- de nachter elkaar of 5 maal in 't geheel ge wonnen worden om eigendom te zijn. De wisselbeker werd gewonnen: in No vember 1916 door „Koekoek" me* 319 hout; hoogste 42 hout, lid van „de Club"; j pen salarisregeling niet bij den Raad in te hoogste 41 41 40 hout, lid van „2e Duif- dienen, doch zoo spoedig mogelijk over te ,osj gaan tot instelling eener commissie voor ge organiseerd overleg, samengesteld door ver- tegenwoordigers der landelijke algemeene I ambtenaarsorganisaties, welke commissie tot taak zal hebben het ontwerpen eener nieuwe - j t,, wt i salarisregling. Wij moeten er toch op wijzen, gisteren.door het Blauwe-Wcek-Comité, ge- dat indien wij de door den Bond ontworpen vnrmri mt mph v™,mnnr w awu regeling in haar geheel hadden overgenomen, van een georganiseerd' overleg evenmin spra ke zou zijn geweest, Terecht, want georgani seerd overleg loopt minder over de vraag wel ke jaarwedden aan de ambtenaren moeten worden toegekend, dan over arbeids- en dienstvoorwaarden, rechtspositie, scheidsge recht en dergelijke onderwerpen. In geen en kel artikel wordt daarop dan ook met eer: enkel woord gedoeld. Slechts wordt in dfe me morie van toelichting daaromtrent een wensch uitgesproken, een wensch welke wij zeker voor inwilliging vatbaar achten., doch welker be handeling de tegenwoordige jaarweddenher- ziening niet langer behoeft in den weg te staan. De vraag om het ontwerpen eener nieuwe salarisregeling aan eene commissie buiten het gemeentebestuur in handen te geven, achten wij niet voor. inwilliging vat baar. Het Hoofdbestuur van het Nationaal Ver bond' van gemeenteambtenaren in Nederland, dat bij schrijven van Mei 1919 (den lOden Mei ontvangen) antwoordde, heeft blijkbaar onze bedoeling misverstaan. Na alvorens vroeger ter zake onderling van gedachten te hebben gewisseld, vroegen wij zijn oordeel schriftelijk te mogen vernemen over den door ons ontworpen staat. Wij deelen daarbij mede, dat het ons voornemen is dien staat in de eerstvolgende vergadering van den ge meenteraad ter vaststelling aan te bieden. Het Hoofdbestuur keert nu de rollen om. In plaats van aan ons verzoek te voldoen en zijn oordeel uit te spreken over ons ontwerp, zendt het ons een door hem ontworpen nieu we verordening ter beoordeeling toe, waarin eveneens wordt voorgesteld de ambtenaren in groepen te verdeelen en waarin verschillende punten ter sprake worden gebracht, die, wer den zij nu. in behandeling genomen, de lang gewenschte salarisherziening wederom zou den kunnen vertragen. Het spijt ons, dat wij niet op de in dit schrijven vervatte adviezen' kunnen ingaan. Wij herhalen, niet te kunnen prijsgeven het voordeel der kleinere gemeente om de ambtenaren zooveel mogelijk naar hun ne bekwaamheden en dienstpraestatiën te be- loonen, inplaats van naar de groepen waarin zij zijn ingedeeld. Dit laatste blijven wij een hulpmiddel achten, dat de kleinere gemeente voorloopig niet noodig heeft. Het bestuur der afdeeling van dezen bond refereert zicti bij schrijven van 9 Mei 1.1. aan den brief van het hoofdbestuur, zoodat ook dit schrijven verder onbesproken kan blijven. Wat het schrijven d d. 8 Mei 1.1. van de afd. Alkmaar van den R. K. Ambtenaarsbonud aangaat, met de daarin gemaakte opmerkin gen is of zal( in de naaste toekomst zooveel mogelijk rekening kunnen worden1 gehouden. Wij leggen dan hierbij over een staat, aan gevende de aanvangsj aarwedr' en en de daar aan verbonden periodieke verhoogingen van de ambtenaren bij de verschillende takken van dienst in deze gemeente. Wordt die staat, hetzij al dan niet gewijzigd, door uwe vergadering goedgekeurd, dan is het de be doeling de verschillende verordeningen, waar in thans de jaarwedden der ambtenaren, be nevens de loonen der werklieden geregeld zijn, met den inhoud van dezen staat in overeen stemming te brengen en bedoeld stuk tevens in het Gemeenteblad op te nemen, opdat een ieder, die daaiin belang mocht stellen zich zal kunnen voorzien van een overzichtelijk ge heel der ambtenaarsjaarwedden. Ten aanzien van de uitvoering zullen eenige bepalingen moeten worden gemaakt als: a. Het getal van de ambtenaren en beambten en het in dienst nemen van het verdere personeel wordt, binnen de grenzen der begrooting door Burgemeester en Wethou ders géregeld. Bij bevordering in rang of bij' het verkrij gen van een anderen titel wordt aan wed* den en emolumenten nimmer een lager be drag toegekend dan daarvoor door den belangheobende reeds werd' genoten, tot dat daarin döor het toekennen van perio dieke verhoogiugem is voorzien. Aan dé ambtenaren1, die hun hoofdbetrek king bij de gemeente hebben, wordt over het jaar 1919, evenals aan het overige ge- meentepersoneel, een kindertoeslag toege kend van 1per week, per kind bene den den 16-jarigen leeftijd. Op de jaarwedden van de ambtenaren, die over 1918 een duurtetoeslag hebben ontvangen, wordt het bedrag daarvan, in gevolge 's raadsbesluit van 20 Februari 11. no. 11, over dat jaar gekort, met uit zondering van het genotene wegens kin dertoeslag. Het door uwe vergadering te nemen be sluit zal gevoegelijk den lsten Juni a.s. in werking kunnen treden, terwijl daaraan terugwerkende kracht zal moeten worden gegeven tot 1 Januari 1918. Tntusschen 's het u gebleken, dat het door ons met de vakorganisaties gepleegd over leg niet die resultaten heeft opgeleverd, welke daarvan mochten worden verwacht, 't Is daarom, dat het ons aangenaam zou de zijn indien eene commissie uit uwe vormd uit de Ned. Vereeniging tot Afsch. v. Alcoh. Dranken, Kweekelingen-Oeheel-Ont- houdersbond, Spoorweg-Onthouders-Veree- niging, Jeugdbond voor Onthouding en Loge der Internationale Good Templers, een bloemendag gehouden. Een 30-tal jongeda mes waren reeds des morgens om 8 u*ir be zig het drankbestrijdingcblueropje ten ver koop aan te bieden. Zij mochten de voldoe ning smaken -u:m 2300 stuks aan den man te brengen, welk aantal een bedrag van 261,95 Vt opbracht. EEN ADRES. Aan den Raad der gemeente Alkmaar is het volgende adres gezonden: Geeft met verschuldigden eerbied te ken nen, het Bestuur van de afdeeling Alkmaar van den Centralen Nederlandschen Ambte- naarsbond dat zij heeft kennis genomen van bijlage No. 72 tot het .verslag, der handelingen van den Gemeenteraad 1919, waarbij B en W voorstellen: A.eene raadscommissie te benoemen van 4 leden, die, onder voorzitterschap van deü wethouder van financiën, zal worden belast met het uitbrengen van rapport over het voor stel van Burgemeester en Wethouders tot her ziening der jaarwedden van de ambtenaren dezer gemeente; B.in afwachting ,van 's raads beslissing aan de ambtenaren, wier jaarwedden zullen worden verhoogd, ovpr het jaar 1919, bij wij ze van voorschot, een bedrag uit te keeren, gelijk staande met een vierde van de door B en W. voorgestelde verhoogingen, welke ver hoogingen later zullen worden verrekend; dat zij ernstig is teleurgesteld' door de af wijzende houding van B. en W. ten aanzien van het groepenstelsel en het georganiseerd overleg, terwijl het voorgestelde voorschot op de voorgenomen salarisverhoogingen geen rekening houdt met den noodtoestand in de gezinnen der ambtenaren redenen waarom de afdeeling voornoemd Uwen raad dringend verzoekt: le. de in te stellen raadscommissie van meet af zeer geregeld overleg te laten plegen met de organisaties der ambtenaren, (zooals dit o. a. door den Raad der gemeente Deven ter is geschied) waardoor de zoozeer ge wenschte vlugge afwerking van zaken zal worden bevorderd; 2e. in afwachting van de voorstellen dezer Raadscommissie de salarissen van alle ambte naren die daarvoor in aanmerking komen te verhoogen met 400, zulks met terugwerken de kracht van 1 Januari 1918 af. (w. g.) B. HOEK, Voorzitter. S. ZWART, Secretaris PRIJS BEHAALD. De Gymnastiekevereeniging „Tumlust", af- deelinng dames, behaalde gisteren, onder lei ding van den heer J. J. Poll, te Hensbroek den 3den prijs in den wedstrijd „vrije oefe ningen". VRIJZINNIGE JONGEREN. Woensdagavond was den leden der Veree- ninging van Vrijzinnige Jongeren te Alkmaar een feestsamenkomst bereid in de zalen van ,,De Unie". Door de goede zorgen van eenige leden en de welwillendheid van den heer Teerink was de groote bovenzaal in een bloe mentuin herschapen: bloemen op tafeltjes en podium, bloemen op de fleurige japonnetjes der meisjes en op de donkere jassen der jon gens. Overal zag men ze bij elkaar, seringen, pijpkruid, viooltjesen opgewekte gezich ten. De voorzitter opende met een kort woord van opwekking en ernst, o. a. meedeelende, dat binnenkort een wandeltocht naar Bergen zal worden gemaakt, bij welke gelegenheid een pop in verpleegsterscostuum, door de meisjes van een leeskring gekleed, zal wor den verloot. De opbrengst zal strekken tot Kerstgave voor behoeftige gezinnen. Het programma dat werd afgewerkt, was geheel samengesteld en uitgevoerd door de leden. Als eerste nummer werd gegeven de Bloemencantate van Geertruida Vogel. Frisch en vroolijk zongen de voorjaarsbloemen; een regenbui plaste neer; paddestoelen, brandne tels schoten omhoog; riddersporen en mon nikskappen zongen hun strijdlied, telkens on derbroken door de zonnesolo, die aan 't ein de alles in haar glans en straling vcreenigde. Voordrachten werden gehouden; Groes- beeksche boerinnetjes maakten hun opwach ting; muziekstukken, duetten en trio's voor piano, viool en fluit werden ten gehoore ge bracht. De club O. IC. O. liet enkele mooie liederen hooren, terwijl aan 't eind van den avond' dopr alle aanwezigen het bekende Op bergen en in dalen" wen! gezongen. 't Was een blijde, prettige avond. De aan wezige bloemen welden ria afloop naar eenige zieken gebracht: een goed besluit van het eerste vereenigingsjaar. HERZIENING JAARWEDDEN AMBTENAREN (Vervolg.) De hierbij overgelegde staat ia door ons vooraf toegezonden aan het Hoofdbestuur en de afd'. Alkmaar van den Centralen Ned. Ambtenaarsbond, aan het Hoofdbestuur en de afd. Alkmaar van het Nat. verbond van gemeenteambtenaren in Nederland en aan de afdeeling Alkmaar van den R. K. Ambte naarsbond, met de bedoeling hun oordeel schriftelijk te mogen vernemen vóór of op 10 Mei. y Daaraan is door het Hoofdbestuur van den Centr. Ned. Ambtenaarsbond, mede namens de afdeeling, voldaan bij 'schrijven van 8 Mei 1.1. uo. 1834. Tot onze niet geringe ver- het voorstel van Burgemeester en» Wethou ders tot herziening der jaarwedden van de ambtenaren dezer gemeente, in afwachting van 's raads beslissing aan g? ambtenaren, vier jaarwedden roüca worden verhoogd, over net jaar 1019, bij wijze van voorschot, een bedrag uit ie kre- ren gelijkstaande met een vierde van. de door B, en W. voorgestelde verhoogingen, - welke voorschotten latex rollen' worden verrekend. Wordt vervolgd'. PREDIKBEURTEN. 1 Juni. Alkmaar. Oroote kerk, 10 uur Ds. de Pree, bed. v. H. Doop. Avond 6 uur, 'Ds. Verwaal. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke Evang. Luth. kerk, 10 uur, Ds. Makkink. Doopsgezinde kerk, 10 uur, Ds. Westra. Remonstrantsche kerk, 10.30 uur, Ds. We- gerif. Gereformeerde kerk, 10 uur, Ds. Meijer, Avondmaal. Avond, 5 uur, Ds. Meijer, Avondmaal en nabetrachting. Hersteld Apostolische Gemeente10 uur en avond 5 uur, benevens Donderdagavond 8 uur, godsdienstoefening. b. op het groote iand van hetgeen vergadering, met het ooi belang der zaak, aan de 1 o door Ons ter zake is verricht, haar oordeel over deze aangelegenheid zou willen uit spreken. Wij hebben daarom de eer U voor tie stel len te besluiten A. eene raadscommissie te benoemen van 4 leden, die, onder voorzitterschap van den wethouder van financiën, zal worden be last met het uitbrengen van rapport over OO'NCOURSHIPP1QUE EN S'PRING- CONOOURS. Het door „Alcmaria", vereeniging tot be vordering van het vreemdelingenverkeer uit geschreven concourshippique en springcon cours voor officieren en heerrijders belooft schitterend te slagen;. Naar wij vernemen bedraagt het aantal in schrijvingen voor het concourshippique met minder dan 40, terwijl zich 13 deelnemers voor het springconcours hebben opgegeven. Aangezien het concours reeds des ochtends om half elf begint zal van 12.30 tot 2 uur pauze worden gehouden. De uitreiking der prijzen geschiedt onmid dellijk na afloop bij W. Mooij in het Gulden Vlies aan de Koorstraat. Het publiek denke er aan, dat de toegang tot de 3e rang uitsluitend bij de Zandersloot is en de voorverkoop van kaarten bij den heer L. Frankenberg, Langestraat, is. VOETBAL. Bekerwedstrijden. Z. V. V. wint bij loting. Op aardige wijze is gisteren het voetbal seizoen te Alkmaar gesloten. De eindwedstrij- den om den Alcmaria-beker waren zeer inte ressant en vooral de finale was zeer span nend. 's Morgens werd eerst de demi-finale Z. V. V.Schoten gespeeld. Bijzonder hoog stond deze ontmoeting niet. De partijen konden er niet ia siagen te doelpunten. Wel was Z. V.V. sterker, maar de verdediging van Schoten, speciaal keeper en achterback, waren uitste kend. Wegens hands van één der Scnoten- spelers kreeg Z. V. V. een strafschop, die werd ingezet. Aan 't eind bleek dit 't winnen de punt te zijn. Z. V. V. verdiende deze over winning wel. 's Middags werd eerst een aardigen wed strijd gespeeld tusschen Alcmaria en Schoten om elf zilveren draagmedailles. Alcmaria was bijzonder op dreef. De voorhoede combineer de goed en 't resultaat was, dat de Schoten^ keeper vijfmaal den bal uit 't net moest ha len. Schoten nam de leiding op fortuinlijke wij zen en dit deed ons weer vreezen, dat 't een onverdiende nederlaag zou worden. Maar 't veranderde spoedig. Uit een voorzet van links maakte de middenvoor den stand gelijk, waar na de linksbinnen spoedig voor 't tweede puntje zorgde. In de tweede helft wist Alc maria nog driemaal en Schoten eenmaal te scoren. Vermelden wij nog even dat één der doelpunten door den linkshalf heel handig werd gemaakt uit een corner. Alcmaria heeft door deze 5-2 overwinning een goeden slot-indruk gemaakt, 't Geheele elftal speelde een flinken wedstrijd. Tot slot hebben de toeschouwers genoten van één der spannendste wedstrijden sedert langen tijd op het Alcmaria-veld gespeeld. Een waardig besluit: Finale, Z. V. V.—Hol- iandia. Z. V. V. had een invaller voor Do Aten. Jollandia was zoo sterk mogelijk opgeko men. Z. V. V. probeerde eerst een gewijzigde opstelling ,maar toen Hollandia direct vinnig cwam opzetten en 't Zaandamsche loei be nauwde oogenblikken doorleefde, keerde zij terug tot de oude opstelling. Hollandia nam welverdiend de leiding, daarbij geholpen door het niet al te zeker optreden van den keeper van Zaandam. Z. V. V. begon nu be ter aan te pakken, maar Hollandia bleef ge weldig in actie; keeper, backs en spil verde digden uitstekend, terwijl de vlugge uitvallen der voorhoede dikwijls zeer gevaarlijk waren. Onverwacht maakte Z. V. V. gelijk. Een prachtschot van P. Swart, dat van verren af stand gelost onhoudbaar voor den keeper in 't verste hoekje van 't doel belandde. Met den stand 11 kwam de rust. Na de pauze werd er vinnig om de leiding gestreden. Beide partijen speelden een forsch spelletje en vooral in deze tweede helft dreig den de spelers enkele malen hunne kalmte te verliezen, 't Was voor den heer van Tol een zware taak dezen wedstrijd te leiden. Vooral Z. V. V. kon zich niet altijd met de beslis- singen van den scheidsrechter vereenigen. Al hadden wij den heer van Toi eenige malen nog wel wat flinker en resoluter in zijn optre den willen zien, hij wist gelukkig, toen de zaak dreigde spaak te loopen, de opgewon den gemoederen tot kalmte te brengen, 't Ging er inderdaad vinnig toe en dan is 't voor den leider geen begeerlijk baantje. Heel mooi nam Z. V. V. door haar rechtsbuiten O. ter Laan de leiding. De 'back van Hollandia stopte den bal in plaats van hem even over de lijn te zetten en handig maakte de. rechts buiten hiervan gebruik door van de lijn af links den bal in 't doel te plaatsen. Hollandia hield echter vol en slaagde er kort voor 't einde na een algemèenen aanval in gelijk te maken. De linksachter van Z. V. V. trachtte nog te redden, doch te laat. Zoo kwam 't ein de met gelijken stand 2—2. Volgens regle ment werd nu 2; X 7Yzt minuut verlengd Di rect was 't 32 vóór Z. V. V., maar weer maakte Hollandia gelijk. Ook thans had de Z. V. V keeper (naar wij meenen een invaller) schuld aan 't punt. En zoo was dan na de verlenging de stand weer gelijk. De loting bracht toen Z. V. V. de overwinning en daarmee weer voor een jaar den1 beker. Hollandia heeft willen tooneo inderdaad c.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2