ms> DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i Telefoon 257. ALKMAAR. Jac Met, Concours Hippjque Springconcours 127 MASSAUPLEIN E <Tu pn imntuTMp »iiuir&tMW ui fnur'T MlimiiIUUiIIii311.8b.li.t «i»u Lïu lonuivswibsi «nsiisiiiiiiin u M.nwutmu«mts»>simwimimu. w.If.M.Bssi-nliHdiliirtaiiillHiim.Cmwi4Is..tasnC9.ïai.i ZATERDAG 81 MEI. Eou niet bedoelde reclame. Billijk tarief Buitenlandsch overzicht. Bmueuland. 0. Dit nummer beaiaat uit 3 bladen Er 'rita m 'tni ft d*gm verloopen. moat op bevel Van hooRerhand „De Hel" van Henri Barbusse bij de boekhandelaren in verschelde, ne plaatsen van ons land in beslag genomen is. W« hebben met hierover te schryven eemge dagen gewacht, omdat wij het Interessant von» den na te gaun hoe het Nederlaadschc volk deze bemoeiing van overheidswege zou opne» me», hoe het zich zou gedragen tegenover het feit. dat men ook de ontwikkelden on,der ons een boek uit handen neemt omdat de kennis van den inhoud daarvan in zedelijk opzicht nadeclig geacht wordt. Over het algemeen kan een zekere gelaten, hcid geconstateerd worden. Het publiek maakt zich over deze censuur nog niet bijzonder druk, maar voor wie goed toeziet is het duidelijk dat dit niet uit onver. schiÜigheid geschiedt, maar voornamelijk om. dat men den loop van zaken wenscht af te wachten. Er is reeds een interpellatie in de Kamer aangekondigd, de regeering zal dus haar hou. ding moeten motivperen. en ook, de gerecteeJy* ke vervolging van boekhandelaren en uitgever zal alle gelegenheid bieden, het pro en contra van deze inbeslagneming te bespreken. Merkten wij zoo even op, dat over het alge meen het IntèUectueele deel van ons volk een afwachtende houding aanneemt, wij mogen daarbh niet onvermeid laten dat er toch. wek voor. en tegenstanders van de hubeslagisaenuag van Barbusse's werk zijn, die reeds de bthosi» te gevoelden daarover onomwonden huk snee. amg uit te spreken. 1 ,r r un bladen, wier redactie deden wellicht Barbusse's meesterwerk nimmer gelezen heb. ben, maar die aanstonds na het bekend wor. den van de overheidsbemoeiing hun groote bewondering daarvoor in het Jicht gesteld heb» ben. Van overheidszijde was in hun oogen thans een daad van hetcckcnis verricht, de rcgecring had getoond, ciat de zedeiykhcidswst geen doode letter is, zij had een groot gevaar van ons volk afgewend door ons to verlossen van een pornografisch werk, dat anti.clericaal, anti. patnotiscli, anti dit en .anti dat was, en dat slechts de bewondering k'on hebbeo van men. schen als Wijnkoop com suis, -die op zedelijk gebied, nu eenmaal ontoerekenbaar geacht .worden. En wee •kr.ycae/dic een wpord van afkeu» ring over de inbeslagneming van dit werk zou durven neerschrijven» Ely werd uit de rij sier eerzamen sn fatsoen, lijken gestooten, hij Islil zich zelf op zedelijk gebied voor altyd veroordeeld. dat de interpellatie over du iabestagwsmtos juist van den heer Wijnkoop moet uitgaan, niet omdat deze minder bevoegd tot oordeelen zou zijn, maar omdat hy duw afjn te gtkhwik redevoeringen au eensaaml door de «sasten niet aux sériën* wordt genossen. De door hem ontwikkelde theorieën vinden in de Kamer weinig bewonderaars cm waar me® niet gewoon ie vee! aandacht aan sijffl woorden te schenken, komt het ons voor, dat ook k deze kwestie de heer Wfjnkoop ®ea der minst j geschikte interpelknton fa Maar de waarschijnlijkheid blijft notaurliJk I bestaan, dat, waar het hier geera partijkwestie, maar een ingrijpen in d© individueel© vrijheid der litterair ontwikkelden betreft, vel® Kan merleden voor ditmaal de zijd® vam den inter, pellant zullen kiezen. Wij wachten met belangstelling deze tater» pcllatie en de daarna»» verbrodt* r«Jsw9*rl®« gen af. Maar er zijn ook anderen. Er zijn er en wel in tot oordeden zeer bevoegde kringen die thans reeds onomwon» dea, hun groote verwondering over het in b®» slag nemen van 'dit boekwerk hebben uitge» sproken. En onder hen zijn niet alleen vele landgenoo. ton, die zich in hoofdzaak daartegen verzetten, omdat zjj niet als kinderen behandeld wen» echen t® worden, om«jat zjj zich hed goed in atMt mhten hsB te 1 ■■■-: pelen welk® litteratuur d# - rmk •- !w» BMcüiild is, mar ode w iEu, d!e stek «et rorwrodtwtag ibnpt hoe r n toe gekomen is tusschen de vele bui. tenlandsche lectuur, waarmede wij de laatste jaren overstroomd zijn, juist ©sn boek als dat van Barbusse in de ban te doen. Wie de laatste dagen de kunstrubrieken in verschillende groote dagbladen gevolgd heeft, kan constateèrcn, dat er onder de op litterair gebied zeer ontwikkelden een 'algemeens ver. wondering is over het in beslag nemen van te n boek, dat door een van Frunkrijk's groot, sf" mannen ven den tegenwoordigen tijd een meesterwerk genoemd is. Dit feit valt nu eenmaal niet weg te rede» neeren. Bürbussc heeft in zijn beroemd geworden boek „Le feu" bewezen, dat hjj een schrijver met bijzondere gaven is, de vertaling van zijn werken bewijst wel, dat hij ook buiten Frank» rijk rijn bewonderaars telt en^uérido, de be. kende Hollandsehé uitgever, aan wien wij zoo menig kunstwerk te danken hebben, is nu ook juist friet de man, die uit winstbejag pornogra» fische lectuur zal verspreiden. Is De Hel" van Barbusse dan inderdaad een Wt .i er op berekend is het slechte in den mem wakker te roepen, is dit pornografie In zoo sterke mate, dat van hoogerhand móet in» gegrepen worden om een verwildering der ze» den tegen te gaan? Was het werkelijk noodig, dat de mgpr ont. wikkelden, de mannen en vrouwen die na het lezen van een boek tot het vormen van een gezond eigen oordeel in staat zijn, als onmon» aige kinderen behandeld worden? V ij meenen dat ernstig te mogen betwijfelen. Wij hebben het veel besproken boek gelei zen. En wij geven hen, die de inbeslagneming zoo enthousiast hebben toegejuicht, nog geen ge» legenheid ook ons het naambordje van onzede» lijk, onchristelijk en anti.p'atrkitlsch individu om den hals te hangen, omdat wij nog niet meriedeelen hoe wij over 4en inhoud van dit h i' 1 denken. Wij zullen, als de meeste onzer landgenoo. ten, nog ecri afwachtende houding aannemen er zien met belangstelling uit naar 'de regce ringsverklaring, op welken grond en op wiens aandrang tot inbeslagneming van dit boek is overgegaan. Wij zullen ons thans slechts bepalen tot het maken van enkele opmerkingen, Kn de «raste dtwrwa te. dat bet otw isjljit, En inmiddels willen wfj onze verwondering uitspreken over de buitengewoon onhandig© manier waarop de iabesiagnemtag van Bas» busses werk heeft plaats gehad. Hoe men over den inhoud dusrria ook amo» ge oordei-ien, ieder die zich atet blind siaart op de zgn, pornografisch® htodzijdeiv «M* die teven# den schrjjveir in zij» b«*£kw»ws»i8Wt zielsontieding volgt, zal ®o®t®a ttkuf&wiX', dai niet de drang neer winstbejag dwa wnptttt» ding' van prikkebkettowr,, muss de vain, een LvtM«M«r om stek te de sribeyjidNI ven dit werk tutgtw*!»® ja&nd Wit Laten wfj daaxbU «twnn**» d&k loat iwkwsdi Barbusse'* „Le feu" we* slechts utees verhoue ding weinigen ook. met het bestas* ïmj „L'enfer" of de HoUandsehe vntsbf wite I'd op, de hoogt© weren. Totdat..... van ïtóógezhaad era btótog®. wone reclame voo? dit werk gemaakt is, In tal van boekwinkels heeft het wekemtafflg op de toonbank getegen, door velea gezien, maar door weinigen gekocht Tot de politie is gekomen, dj® het werk in beslag nam. Dat was de beste reclame en ma ëta tijd is de vraag naar dit boek begrfjpetykerwjj'ae bui. tengewoon groot geworden. Het is nu eenmaaï ©en feit, dat mieto heter smaakt dan de verboden vracht. Wij mogen aannemen, dat hef de bedoeling geweest is, het boek, dat men in strijd innen de goede zeden achtte, zoo volledig mogelijk aan den handel te onttrekken en daarom' he. vreemdt het in.hooge mate, dat de tabfeakigffii®» ining van het werk mist alleen in venehlllrads plaatsen op verschillende data, maar in vele gemeenten zelfs in het geheel niet geschied is. Het 'gevolg daarvan is geweest, dat wie b.v. te Alkmaar het boek niet meer k&opca kon, het eenvoudig t© Amsterdam bestelde. De boekhandelaren in de steden wAar het werk nog niet verboden was, kwamen handen te kort om alle aanvragers tevrsdcd te etcltoi en zZorgden er tevens wel voor geen enkel exemplaar meer in voorraad te nebben ak d® politie ook ten hunnent een bezoek tot iabe» slagneming kwam brengen. Un homme averti en vaut deux. Door het zeer onoordeelkundig optreden van i)c "overheid heeft zjj het tegenovergesteld© bereikt daa zij beoogde. Haar dool was d© lezing van Barbusse's werk te verhinderen, maar in werkelijkheid is zjj er door haar eigenaardig optreden de oorzaak van dat' Barbusse's „Hel" niet alken in de kringel de/ intellectueelen maar ook in die van ds: minder tot oordeekn bevoegden thans van hand tot hand gaat In een zeer bekend AmetetdMOtche café*©©®» eert werd enkele dagen raa de inbeslagneming té Alkmaar het bosk mus de rotschillende fa» feitjes te koop aangeboden en het vond bij tientallen zyn afnemers. En teckenend is daarnaast een couranten» bericht, dat, toen nog maar eHkdg dagen gele» den ook te Arnhem tot inbesl^ncnrimg zou worden overgegaan, by geen enkelen boekhan» delaar een exemplaar meer te vinden was. Commentaar is hier overbodig. De procureursgeneraal van wien, naar ge» zegd wordt, het bevel tot inbeslagneming is uitgegaan, heeft voor Barbusse's werk ®en zoo doeltreffende reclame gemaakt, dat de uitge» ver zich zeer zeker geen betere colporteur heeft kunnen wenschen. hier nog gemeld worsten^, dat Duitedüand zelfs sriitasid wil dóen1 vaa zijn slagschepen, die zijn vijanden het nog willen laten houden maar het stelt voorop dat het dadelijk -als ge= lp gerechtigd staat ia dm Vcükamhonê w®rd» opgenomen. Wat de territoriale aaagelegeriiedcssi be treft wil Dnitadbland afstand doen vm zijn eoüvereinitpit over Elzas-Lótharingea w&ir het niettemin em vrije volteteirinsias; wenaust HeTstaat Polen al, uanadp de 'gebieden die onbetwistbaar Poolsch jiip alsmede de hoofdstad Posen. Het ia bereid den Polen door openstelling, van vrijhavens ia Dantzig, Koningsbergen ea Memel, door em scfaeep- vaartacte voor de Weichad m door bijzondere spoorwegverdragen een vrijaa em veiligen toe gang naar zee onder internationalen! waar borg te verschaffen, Duitsdiiland is bereid Frankrijk van stern- kool met name' uit het Saargebied te voorzien' tótdat de Fransche mijnen' hersteld zijn. Duiiechland zal de gebieden van Sleeewijk Tet««rMHK-.4dr«*t. JBRnrftma, Hf Alkmaar.! aanvaarden, den tegenstanders diegenen!, die worden beschuldigd, de ©wlogawetien te hebben overtreden uit te leveren. De Duitsche regeering zou aan haar plicht te kort doen, indien zij niet nogmaals waar schuwend wees op de gevolgen van eesi ge- weldsvrede. Hot lot van Rusland spreekt dui delijk. In het belang van aïle volkereu en menschen verlangt Dsiitcchland een vrede, waaraan het naar zijn geweien en overtui ging, zijn toestemming zal kunnen geven. 1 em slotte wordt er op gewezen, dat mom ^1UIBUMOIIM' xcmcwcu delinÊ overleg slechts vruchtdragend kan zijn die op grond vaneen volksstemming in hootd- en wordt verklaard dat het de ailergewichtig- - - ste taak der-vredesconferentie is, de eendracht tot stand te bmigen. Alkhnaar, Telef. 572. mede Wij deelden reeds het een en ander over de Duitsche tegenvoorstellen. Drie exemplaren van het eerste gedeelte van het dokument dat den tekst van "het Duit sche tegenontwerp bevat zij nop het ministerie van Buiitenlandsche Zaken overhandigd en kolonel Henry heeft daarna het tweede ge deelte van het Duitsche tegenontwerp, ge bracht. De regeeringshoofden van Amerika, Enge land, Frankrijk en Italië nemen er kennis van naar gelang -het vertalingswerk vordert. Men zal den Duitschers niet kunnen ver wijten, dat zij den korten tijd hun gelaten in ledigheid doorgebracht hebben. Naast hetgeen wy reeds mededeelden kan zaak ,D«w«ch zijn gebleken aan Denemarken afstaan, Duitschland verlangt het recht van zelfbe schikking voor de Duiutehers in Oostenrijk Bohemem. Het is bereid al zijn Jtobnsüa te stellar co der het gameenschsjppeliik bestuur va» dm volkerenbond indlesn het' als mmdatam van dim bond wordt erkend, het wil toeteta tot een maximum van A00 milliard lm gmtd en wel 30-milliiunl voor i Md 103& m 'de overi ge 80 milliard in renieAooae ja,8Jr5p«che be dragen, welke m beginsel <sm bepaald pmaset der staatsiiffikonssten uitmoken. Verder is Duitschland bereid sijn geheele economische kracht in dienst van het herstel te wijden en het wenscht bij het herstel van het verwoeste gebied in België ®n Noord- Frankrijk krachtdadig mede te werken. Het biedt ten slotte aan, zijn geheele koopvaardij scheepsruim te in een wereld monopolie in te brengen een gedeelte van de vracht ter beschikking van zijn vijand' te stellen tot verrekening van de schadevergoe ding en voor hem gedurende een reeks van jaren op de werven schepen te bouwen/ tot een omvang die de mchen overtreft. Tot vergoeding van de in België en Noord-Frank rijk vernietigde rivierschepen biedt Duitsch land rivierschepen uit zijn eigën voorraad aan. Duitschland meent tot bespoediging van de vervulling van zijn plicht tot schadever goeding in het overlaten van indtisirieele deelneming, met name aan kolenmijnen, tot verzekering van de kolénleveranties, een' ge- schikten weg te zie®. Duitschland wil, in overeenstemming met den wil der georganiseerde arneidërs der ge heele wereld 'de arbeiders in alle landen vrij en gelijkgerechtigd zien. Het wil hen in het vredesverdrag het recht waarborgen, over so ciale politiek en sociale verzekering zelf mee te beslissen. De Duitsche delegatie verlangt opnieuw een onpartijdig onderzoek naar de verant woordelijkheid voor den oorlog en de schuld tijdens den oorlog. Eem onpartijdige commis sie dient het recht te hebben de bescheiden van alle oorlogvoerende landen te raadplegen1 ©u alle verantwoordelijke personen te verhoeren. Slechts het vertrouwen dat'de schuldkwestie onbevangen wordt onderzocht kan den volke ren de gezindheid geven, die noodig is om dm Volkerenbond op te bouwen. In het tweede deel dei nota wordt eerst de Volkerenbond besproken. Duitschland ver langt een overganstijdperk voor de ontwape ning em is bereid, zijn vestingen in het W. te slechten en daar eem zóne zonder militaire be zetting in te stellen. Inzake het Saar-gebied wordt de oplos sing, die in de vroegere nota's aangegeven is herhaald. Daarbij wordt uiteengezet, dat de door de entente voorgestelde eigendomsover dracht der Saar-mijnem het honderdvoudige van de Fransche eischen opleveren zou. Van Duitsch-Oostenriik wordt de mogelijk heid gevraagd, zich te kunnen aansluiten bij Duitschland en men wil Opper-;Si!ezië niet afstaan, daar de bevolking in meerderheid Duitsch is. Betoogd wordt nog, dat het wegnemen der geïnterneerde Duitsche schepen niet steunt op het volkenrecht em het wegnemen van de Duit sche kabel is een' ongewettigde inperking van den Duitschen nieuwsdienst Vervolgens wordt het terzijdestellen van de Duitsche rechten en aanspraken alsmede de likwidatie Van het Duitsche particuliere figen dom in het buitenland veroordeeld. De eisch tot uitlêvering van de overzeesche handelsvloot wordt onaannemelijk genoemd. In zake de financieele praestatieS voor scha devergoedingen, houdt Duitschland vast aan het beginsel der wederkeerigheid en wijst het 't verleenen van de onmiddellijke oorlogskos ten en van de kosten voor het bezettingsleger af. Duitschland wil.de eischen omtrent de che mische industrie wel inwilligen maar over de onderdeden moet mondeling worden over legd. De hitlevering van spodrwegmateriaal aan de Polem wordt afgewezen. Duitschland is bereid het verkeer op de wa teren1 voor alle staten open te stellen Het ver wacht ontruiming van het bezette gebied op zijn laatst zes maanden na de onderteekening. Alle krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers moeten worden vrijgelaten en de Duitsche regeering kan niet toestaan, dat de Duitsche keizer voor een vreemde rechtbank wordt gedaagd en naar de beginselen van de KORTE BERICHTEN. Er zijn speciale voorbereidingen getrof fen om vlug de Duitsche tegwoosrsteltote onderaodte. DM tyijst erop dat de gscllieer- dra beelctoa Lefcfcv t^4 1 te-tóf k gevm-om ssfeimt trnxosk* te gen. Dras ««aigtgge&k ssjs w& 'mimatsm ttaiwagasL Het 1& ®gaaaste^k £s& ■és g®alü^ £.iirdeE ziMt eaaegéxlnd fjja dea Dutodsera geen ham ie g&m caaigz'MaBgrfiki vasala* dcriag der eijscfaea te verkrijgen. Dé Dtoische tegenvoorstellen zip ia Frankrijk slecht ontvangen. De aanvaardiag van ee» daarvan' zon «ordes foeschouwd als eem teclei gaan van de overwinning. De Fransché luitenant-vlieger Caeaïe heeft m een tweedekker een hoogte van 9300 M. bereikt Lloyd George verklawf, ési de Dtifi-- schers het vredesverdrag moeten kehtma, zoo niet te Versailles,, dan te Berlijn. Churchill deelde in het Lagerhui!? mede dat'de militaire torstand in Newrd-RmlmA zoo gunstig was, dat ii»®ch4 vwdes veirwarM dat de Britsehe itrcepm in dm mmmvx aaar huis zoudest gaara» -- De Temps publiceert een regeling vm de Adriatische kwestie, welke beide pariïjsi zouden goedkeuren. -t Broekdorff-Ranizau protesteerde te Bergen tegen het ontijdig publiceeren der Duitsche tegenvoorstellen' in de Amerikaan- sche pers. Volgens geruchten zal de Engelsche re giering de Sinn-Fein tot onwettige vereeni- ging verklaren. D« Grieken landen te Arivali tegenover Mitylene, Biji een spoorwegongeluk ten N. van Charleroi werden 7 Engelsche soldaten ge dood en 20 ernstig gewond. De overhandiging van het Oosfenrijk- sche vredesverdrag is uitgesteld tot Maan dag. Over het gebied van Klagenfurth zal een plebesciet gehouden worden, tien maan den na den vrede. Von Bergen is benoemd tot Duitsch gezant bij den Pausetijken Stoel. De Duitsch-Oostenrijksche delegatie diende een nota in betreffende den strijd in Stiermarken en vroeg bezetting van dit land of vaststelling der grenzen Volgens de United Press zijn belangrij ke territoriale en economische wijzigingen m het vredesverdrag te wachten. In Tsjecho-Slowakije zijn verschillende ministers afgetreden. Lord Ernle, de president van den Brit- schen Landbouwraad, is afgetreden. Dr. Nansen heeft zijn plan tot voedsel voorziening van1 Rusland opgegeven. De Luxemburgsche delegatie is door den Raad van Vier, in tegenwoordigheid van Hymans, ontvangen. De Entente gelast het terugtrekken der Servisch-Stoweensche troepen uit Karinthiï. De Britsche Admiraliteit overweegt een Transatlantischen tocht per luchtschip. In Mexico, speciaal in Mexico-city heerscht revolutionnaire onrtfst. De Finnen staan op 3D mijl van Petro- grad. NEDERLAND—BELGIë. De „Intranèigeant" is het eerste Parijschü blad, dat de Belgiacha eischen publiceert; zy komen in het algemeen overeen met hetgeen wjj er reeds van meegedeeld hebben. Volgens genoemd blad luiden ze als volgt: le. De volledige souvereinitiet over de ge» hecle beneden»Schelde; met het recht den mond van den stroom voor verdedigingsdoel» einden te gebruiken. 2e. Het enclave van Nederlandsch.Limburg onder een speciaal bestuur, dat de veiligheid en economische belangen van België waarborgt. 3e. De aanleg voor gemeenschappelijke re» kening van een kanaal van Antwerpen naar den Moerdijk, teneinde een communicatie tot stand te brengen tussehen de tichelde en dsn Maasmond. D© conferentie tot- herziening van het troc» tast zoa; gtstcecu son derde volledige riétirtf houden, Deae sïtti&g ia echter tot heden «ige» steid. MM» vs» SAmebeek zal voos és vijf ról» stoters van bwtówlfwiscfe» zaken ése geaffiiecr» de ©n geassficleeide ia>i?gsndfc©den en voor de Belgische delegatie a$a staasfe-aot uiteea zet» ten in zake de Belgische wsosëhem. doc-r s-inis» ter Hjaanas in d© twee voergasnde zittingen geformesJeerd, welke vervolgens schriftelijk aan de Nederkndschs dslsgati© ter hand zijn ge» steld. Minister van Kamebeek ie Woensdag offici» eel door Clemenceau m audiëntie ontvangen, terwij! hij di-sn dag ook een lang onderhoud had met den heer- Lansing, minister van bui' tenlandsche zaken der Vereenigde Staten. Hoewel nog niet te zeggen valt, op welke wyze de zaak verder zal worden afgewikkelu kan zegt de Parijsche correspondent van de Tel. vrij zeker worden aangenomen, dat mi» nister van Karnebeek zich na de zitting van Zaterdag voor eenigsn tyd naar Nederland zal begeven. ONDERWIJZERSSALARISSEN. Het Tweede Kamerlid Ketelaar heeft, onder intrekking van een Vorig amendement, thans een nieuw voorgesteld, daartoe strekkende om de gunstige vooruitzichten te handhaven der onderwijzers, wien nd 1 Januari j.L bjj gemeen» telyke verordening een hooger salaris dan dat vanghet wetsontwerp in uitzicht is gesteld De gemeenten zouden vol^ns het amendement het hoogere bedrag moeten bypassen. KOLEN Urr BELGIë. Er is feitelijk sedert de aankondiging, dat geen nieuwe lecences meer zouden worden af gegeven voor den uitvoer van steenkool ui| België naar Nederland, geen verandering meer in de positie gekomen. De Rijkskolendis- tributie had (van Nederlandsche importeurs) in totaal ongeveer 2 raillioen ton Belgische kolen gekocht, waarvan omstreeks de helft met consent. Daarvan zijn thans ongeveer 450.000 ton geïmporteerd; in ieder geval wordt dus nog een 550.000 ton zonder eeni- ge concessie aangevoerd, Of tegenover den, import van verdere hoeveelheden financieele tegemoetkomingen zullen moeten staan, kan dus rustig worden afgewacht. In ieder geval zal er geen sprake zijn van een regeeringskre- diet, doch van particuliere voorschotten. Waarschijnlijk gaat mr. Van Tienhoven van de Rotterdamsche Bankvereenigiug de volgen de week naar Brussel om deze aangelegen heid te bespreken. ,Nu de kolenimport over het algemeen zeer bevredigend is, wordt van de gelegenheid ge bruik gemaakt om aanzienlijke kwanta te re- serveeren.(Hbl.) (ipmpiuïd Ni (luws, HET VERMOORDE KNAAPJE. De leden der firma Engelhard en Zonen, duikers te Velseroord, hebben gisteren in op dracht en onder leiding van den heer C. J„ verf Ledden Hulsebosch, die daartoe door de regeering was gemachtigd, den geheelen dag in het doodloopend water bij het Oostzaner- gat gedoken. Nadat eerst de 43-jarige firmant drie uren onder water had gewerkt en na een AANVANG 10.30. 90 INSCHRIJVINGEN. AANVANG 4.30. 13 DEELNEMERS. PAUZE 12.30 2 uur. UITRE1KINQ DER PRIJZEN onmiddellijk na afloop bij W. MOOIJ „Gulden Vlies", Koorstraat te Alkmaar. TOEGANG 3de RANG ZANDERSLOOT. Vóórver koop van Kaarten bij L. FRANKENBERQ, Langestraat. politiek wordt gevonnist. Duitschland kan evenmin de verplichting AL1MAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1