DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. M AAN'l) Ad 2 J VN I Buitenlandsch overzicht. FEUILLETON. Niet te koop. S Böily agche brieven. JNo. 128 Honderd een en twintigste daareank AboQfleiDfiDUpriii bil ToarKltbBlaltojK p. 3 maanden 11.S&. Ir. p. nou t 1.30 fteviiiiiMon a et M'tftftatioBrlu ia cl. o. rwi, letttn mr MiaUi'iliift. Ür. Ir. IU. Sank- irn Hudfllrirükaiii Hafoii. Costar i Zn.. Voorasm C 9. Tei. 3 Wij leven iuog altijd n de dagen va» span ning. Zal Duitschland teekenen of niet teekenen en zoo Duitschland niet teekent, wat zal de Entente dan doen? Zoo.zij tot een wederopmarsch in Duitsch land besluit, zoo zij opnieuw tot een aller- scherpste blokkade overgaat, zal dan het En- gelsche en Amerikaanscne volk daaraan zijn goedkeuring hechten? In Duitschland begrijpt men heel goed dat ook in breede kringen in de Ententestaten geen1 nieuwe oorlog gedoogd zou worden. Het volk roept om rust en vrede, de soldaten te velde zien reikhalzend uk naar het oogen- blik waarop zij de zware wapenrusting zullen kunnen afwerpen en het ontketenen van den nieuwen krijg zou tot een algemeen' protest leiden. Men zou in de Entente-staten, eni niet test onrechte, de regeeringen verwijten, dat zij door haar dolzinnige eischen den vrede ver stoord hebben. Het vredestractaat der Geallieerden r?l aan scherpe critiek onderworpen worden en de bordjes zullen verhangen zijn in dit op zicht dat in den nieuwenTcrijg Duitschland voor rechtvaardige eischen en de Entente smet imperialistische oogmerken strijdt. Ook in de Entente-stoten begrijpt men heel goedy dat een nieuwe strijd een ondankbaar werk zou zijn en men luistert dan ook wel naar de meeningsuitingen van vooraanstaan de politici in Entente-kringen, die zich met het vredestractaat zooals het thans is vastge steld, niet kunnen vereenigen. Clemenceau en zijn medegedelegeerden zullen concessies doen, maar hoever zullen deze gaan Tusschen de Entente-vraag en het'Duitsche aanbod ligt een groote ruimte. Of de Entente wijst de Duitsche tegenvoor stellen eenvoudig af en dan is elke verdere on derhandeling overbodig öf men komt wellicht tot mondelinge gedachtenwisseling waardoor beide partijen nog wat meer water bij hun wijn zullen dom. Het blijft thans wachten op het antwoord der Entente. Van de houding der1 vooraanstaande Geallieerde en Geassocieerde staatslie den zal het afhangen of Europa opnieuw in het teeken van den strijd dan wel in dat van den vrede zal staan. President Ebert heeft verklaard dat de te genstander met zijn voorstellen ver buiten de perken is gegaan die hij zelf bij het sluiten van den wapenstilstand getrokken heeft. Hij poogt een vrede van geweld te sluiten, welks doemwaardigheid hij Duitschland jarenlang heeft voorbehouden. Tevens dealde Ebert mede dat de Engelsche meening onjuist is volgens welke, indien de Entente haar voorwaarden handhaaft, de te genwoordige Duitsche regeering zou aftreden om vervangen te worden door mannen, die bereid zijn, den vrede te teekenen. Ook de uitlating van den rijksminister van financiën Dernburg bewijst wel dat Duitsch land Het thans voorgelegde traetaat niet zal teekenen. Teekenen wij dezen vrede, aldus Dernburg, wetend welke gevolgtrekkingen onze tegen standers daaruit zullen afleiden, dan geven' wij ons zeiven prijs, en krijgen wij ons ver diende loon. Dat willen wij met en dat zullen wij niet. Wij willen hoog opgericht en eerlijk voor onze kinderen en onze komende geslach ten staan. Wij laten ons niet afschrikken door een inval van onze vijanden, en zullen hun gèweldheerschappij met zedelijke waardig heid dragen. Dat eischt de eer van het Duit sche volk, en haar te handhaven is onze eerste zedelijke plicht." Minister Noske heeft bekend' gemaakt dat openbare vergaderingen in de openlucht niet meer zijn toegestaan en dat hij den politie- president verzocht heeft strenger te willen toezien: bij het verleenen van toestemming van 8) Mevrouw Rosewarne keek van onder haar zware witte oogleden naar Esther, alsof zij verbaasd was, haar zooveel te hooren spre ken. Daarna keek zij naar Maydenstone en hij voelde dat, welke belangstelling zij voor hem koesterde, dit met betrekking tot Esther was. Blijkbaar had hij haar meer aan het praten gekregen dan inert zou verwacht heb ben. Volgens mevrouw Rosewarne was de re den hiervan dat hij een merkwaardig man moest zijn een van Etsher's soort, wat dat dan ook bekekenen mocht. Mevrouw Rose warne vroeg hem of hij zich op de partij van Blanchard geamuseerd had en tot zichtbare ergernis van Esther bracht zij het gesprek op juffrouw Kenwyn. „Ik geloof dat wij het allen eens zijn," zei- de mijnheer Leventhorpe, die tusschen Esther en haar stiefmoeder zat, „dat jufrouw Ken wyn een zeer aantrekkelijk meisje is. Mis schien is zij wat te braaf en goed voor het ge wone dagelijksche leven bedoelt u dat met, mevrouw Rosewarne?" ,,lk buig me voor een deskundig oordeel omtrent goedheid", zei ze, „maar om tot meer wereldschc zaken terug te keeren, drinkt u nog niet een glas wijn, mijnheer Leven thorpe?" Eta luldi ss raaverwadW: „Ha, hal" al» vergaderingen in gesloten lefeftl®. Op ver scheidene vergaderingen, wxfxvw me» fe»4 aangegeven dat zij zouden dtesea ®m is de- moustreeren tegen de vredwoorwawéera, heeft men staatsgevaarlijke agjtetis gevoard Clemenceau heeft aan graaf Broekdorft- Rantzau het antwoord op de Duitsche nota betreffende de internationale arbeidswetge ving doen toekomen. 'van Entente-zijde wijst saen er ops aat het plicht is met de arbeiders aan de totstand koming van deze wetgeving samen, te werken maar dat de dcsfoetreiiende wetten tevens moe ten worden aangenomen door vertegenwoor digers van de gansche gemeenschap. De nota doet tevens uitkomen dat in tegen stelling met de Duitsdié bewering wel dege lijk mening m gehouden met de nsdwu vm het Internationaal Syndicalistisch Congres te Bern en verklaart dat de Geallieerde ën Ge associeerde regeeringen zijn overeengekomen het denkbeeld te aanvaarden out binnenkort vertegenwoordiger* van Duitschland tot de internationale Arbeidsorganisatie toe te laten. Het congres te Washinton zal het middel opleveren, de arbeidersaampraken te verwe zenlijken, weike zonder verwjjl door een wet bekrachtigd kunnen' worden, en de Arbeids organisatie zal het, wat de andere eischen aangaat, mogelijk maken dat deze geleidelijk worden ingewilligd, op den grondslag der leidende, reeds vastgestelde beginselen. Aam het' slot van de mot® wordt gezegd, dat op het huidig ©ogenblik naarstig 'wordt ge werkt aan de voorbereiding van «ie eerste hij- eenkomst der Internationale Arbeidsorgani satie welke in October as. zal plaats vinden. Het is zeer natuurlijk, aldus de nóta, dat het volstrekt niet noodig is, het Arbesdkoagre® te Versailles te doen optreden. Veeleer druischt het voorstel van de Duitsche delega tie, om de onderhandelingen uit te stellen ten einde een congres van dién aard te organisee- ren, lijnrecht in tegen de belangen der Joon- trekkenden van de geheele wereld. Meer dan iemand anders verlangen deze laatsten naar het herstel van den vrede, die een einde moet makera aan een toestand, in het leven geroepen door vier jaren van Duit sche overvallen. Volgens het Neues Wiener Tageblatt zou dc Hongaarsche radearegeering 'zich bereid verklaard hebben af te treden eu plaats te ma ken voor een regeering, aan welker hoofd Gar ami zal staan, die tot den rechtervleugel oer soc.-dem. partij behoort. De vorming van het nieuwe kabinet zal ge schieden te izegedin en zou het gevolg zijn van het afscheiden van het grootste deel der arbeiders van de communistische parui Te Mainz is Zondag de volgeuüé procla matie aangeplakt; Aan het Rijnlandsche volk: Er wordt een zelistandige Rijnpubuek ge sticht, welke deel zal uitmaken van het Duit sche rijk, en waartoe het Rijnland, Hessen en de Palts behooren. De stichting dezer republiek geschiedt op den olgenden grondslag; le. De oude grenzen blijven gehand naald- 2e. Voor grenswijzigingen te een< plebisciet van de betrokken bevolkingen noodzakelijk Een voorioopige regéering wordt gevoriuu. KORTE BERICHTEN. Volgens een V. D.-berkht hebben de vertegenwoordigers der kleine mogendheden te Parijs opnieuw geprotesteerd "tegen de wijze waarop zij worden hehmdeld hij de totstandkoming 'der verdrogen, Ook Polen, Pwrawnlë Tsjecho-SIowa- kije en Zuid-Slavii zullen hm leger zeer moeten beperken. De geallieerden deden de Duitsche wa penstilstandscommissie een nota toekomen betreffende het verblijf der Duitsche troepen in de Oostzeeprovincus. Roemenië heeft een ulthmtism tot de Oekra/iensche regeering gericht; deze zal dm strijd tot het uiterste voeren Volgens de „Echo de Parts" mu het van een ingehouden lachen, dat hij te beleefd was geweest, zonder voorwendsel te doen hoo- ren, kwam van kolonel Trevelyan aan den anderen kant van de tafel, en mevrouw Le ven thorpe, die een' zachte, teer uitziende vrouw was, bloosde pijnlijk. De predikant vulde zijn glas met een verlegen blik, alsof hem de gelegenheid benomen "Was, zijn mee ning uit te leggen. Terwijl hij de karaf nog in zijn hand had. gebeurde er iets. De deur van de eetkamer was dat ©ogen blik open voor het zachte heen en weer gaan van geoefend personeel. Daarna hoorde men eschuifel in de gang. het leven van een blad, at viel en een verschrikt „O, mijn hemel", van een' dienstmeisje. Maydenstone keek on willekeurig om. Het licht van de lampen in dc vestibule viel op het zilverwitte haar van een zeer oud man wiens magere bloote beenen uit zijn nachthemd te voorschijn kwamen, en die zich verzette tegen den greep van een knecht die er meer pleizier in had dan dat hij boos was. Alsof de zaak toch al te ver gegaan was, zoodat verdere stoornis er niet op aan kwam, werd de deur van buiten dicht gewor pen na den kreet van den oudeu man.-„Ik wil geen heer zijnLaat iemand mij naar de benedenstad brengen; breng me naar de be nedenstad!" Mijnheer Leventhorpe gooide zijn glas om en ging hevig met zijn servet aan het opne men. De Kitto keken elkander en daarna Rosewarne verschrikt aan. Hij was donker rood geworden na den kreet van den ouden man, au keek nu op zijn bord, alsof hjj de antwoord op dr Duitsche tegenvoorstellen vóór 7 Juni worden overhandigd» Rijm «MP eischen zonden wordm verworpen» Ruim duizeod Antwerjmhc tmnbe- dieaden namen deel ma een stemming over de Vraag, or het conflict ma. een echeiosraad zal onderworpen worden. Tegen stemden 1028 man, vóór den scheidsraad slechts acht. De staking ml voortdurentotdat al de eischen der werklieden ingewilligd zijn. De 'NL C 4 ia Zaterdagmiddag om vier minut«' voor 'half drie te Plymouth aange komen. In het relaas betreffendé de. reis van de N. C. 4" wordt gemeld dat voortdurend met een snelheid van.' 82 mijlen door gevlogen werd. De vliegers werdenovervallen door mist, sa nu dau regen,, vooral in de buurt vm. Brest.. Curmmadmt Read verklaarde, dat ley zeer tevreden' w»« over zijn machin® ©a over de wijze waarop de motor gewerkt had gedurende den gebeden overtocht. Luitenant Hunton, e«*s der bestuurders, deelde mede, dat de grootste hoogte, welke tusschen Ferrol en Plymouth bereikt was, duizend vort bedroeg, maar bij de nadering van Plyihoutb steeg ae machine tot omstreeks 1800 voet. Meestentijds werd sr op zeer ge ringe hoogte, tuAscben 50 en 100 voet, ge vlogen, terwjjji het Kanaal werd, ©vacgesst®- kem op een fewgte va® 20® wrat Wat es» ongelukje betreft, de machine op de Moawtegn-rivfesr moestt daim, verklaarde Hiaten, dat dit niet .allee.» te wis ten. was geweest aan de fcr.asbi vs® den wwè, maar ook asm em lekke ro.di®«©r„ Dc Letten fcebta femme vorderingen ten Oosten vaa Wolsrar m vlak'tea Noorden van Mariënteurg uitgebreid, Zij hebben War der genomen, zoodat de vereeciging van feet Lettische en het Estfelandscbé front nog êiechis een kwestie van dagen is. 'De staking?,onlusten te Usm (Paru) zijn tot rust gekomen. Alle bladen te New-York brengen lan ge telegrammen uit Londen.,, die er op wij zen, du de toestand in Ierland zeer onrustig is. Er wordt voorspeld, dat in Ierland een opstand zal uitbreken» Bij de ontploffingsramp te Hoeren zijn 6 personen gedood, 1U worden.' nog vermist, 70 werden zwaar en 150 licht gewond. De schade is onberekenbaar. De Zweedsct ministers zijn. uit het tinsche kabinet getreden» Op een gistermiddag door Londensche politieagenten in Hydepark gehouden betoo ging werd medegedeeld, dat 44539 stemmen voor en 4324 stemmen tegen staking wareü uitgebracht. Het besiuur van den politiebond gai evenwel uitdrukking aan de hoop, dat de eischen zullen worden ingewilligd zonder staking. Deze zal dus worden uitgesteld tot ua het teekenen van den vrede. Zaterdagmorgen verscheen de bolsje wistische paniserkruiser „Petropavlosk" niet drie andere kruisers voor de kust van Inger- maniand, ten Westen van Krasmjanorka en beschoten de kust. Zeven Britscne oorlogs schepen kwamen opdagen en na een geveent van 50 minuten week de bolsjewistische vioot naar Kroonstad. stakende arbeiders uit Beneath bij Dusseldon zijn door de Engelschen naar Betgie en Frankrijk gedeporteerd. De Entente gelast het terugtrekken der Servisch-Sloweensdu troepen uit Karinthië. Ondanks den tegenstand van de Ame- rikaansche gedelegeerden, heejt Wilson er in toegestemd de antibolsjewmtmhe referring in Rmtand te er kernen m dm nota aan deze met Clemenceau, Lloyd George, Orlando en Stoflji te onderteekenea, zoo meldt het H. N, B. In Mexico is door de revolutionnairen een nieuwe president uitgeroepen. De nieuwe Duitsche grondwet zal bin nenkort bij de Nat Vergadering in behande ling komen. Als gevolg van een brand in de fabriek van ontploffingsmiddelen te Haeren, bij Brussel, hadden twee ontzettende ontploffen oogen van zijn vrouw wilde ontwijken, die em blik van sarcastisch plezier naar haar broe der wierp. Maar het gedrag van Esther hield Maydenstone bezig. Zij was eerst half van haar stoel opgestaan met een zacht „Oals van gekwetste genegenheid, maar in de ©ogenblikkelijke verwarring, veroorzaakt door Leventhorpe's heldendaad, ging zij weer zitten'. Haar oogen stonden vol tranen en haar lippen' trilden, maar zich beheerschende, gehoorzaamde zij aan de zwijgende verma ning van haar vader, om stil te zijg. Met de tevredenheid van iemand, die er iets goed heeft afgebracht, hervatte de heer Leventhorpe het gesprek met een nieuwtje uit de couranten. De ëene gaat na den ander ging er op in, en toen de kalmte teruggekeerd was, stond mevrouw Rosewarne van tafel op. Een nawerking van het ongeval was te be speuren in de blikken en woorden van de mannen, die zich om Rosewarne schaarden, als om hem vpn hun vriendschap te overtui gen. Maydenstone vond, dat hij er dankbaar uitzag, en toen hij weer sprak, om wijn te presenteeren, was zijn altijd bestudeerde stem nog zachter, als om te zeggen „Ik kan u tenminste goeden wijn schenken." Óm zijn gastheer nog wat meer op te wek ken, begon Kitto over het instituut, dat Rose warne zijn geboortplaais ten geschenke gaf. „Wij zullen in1 Juni gereed zijn voor de plechtige opening, denk ik," zei Rosewarne, in antwoord op een vraag; „de juiste datum zal afhangen van lord Launceston, die er vriendelijk in toegestemd heeft, voorzitter te gm plaats. De maierieele schade Is mnzitn- lijk. Men weet nog niet of er slachtoffers te betreuren zijn. De Oikrajint mobiliseert. De Grieken landden te Aimli tegen over Mitylene, (Van onzen Berljjmchen Correspondent). Berijjn, 21 Mei. Ik wilde feed®» een» wat zien van de groote betoogiugm, Wanneer zoo de vroolijke,' milde lentezon over Berlijn tigt, dm wordt aam weer geheel optmtet, tegsn wil en dank. Het is of de groote rampera voor em vergeten wordm, Zeit» ua deze week mt zjjn ontzeUmde politieke koortstemperaiuitr, scheen de wereld hier uiterlijk kalm.'De Ber- üjaer zit als vroeger op de banken en sdoelesi m de 1 iergarten en kijkt naar het jonge, iria- sche grom En Onder de Linden, waar de eindelooze reeksen luie tuinstoelen verhuurd worde®', zit men mannetje mannetje en koekeloert in de zon, laat zicMekkertjes sto ven en droomtvan aiiee wat goed is. Mm zit ia het oude Kranzter-hoekje, dat nu zoo modern verbouwd in, bij, Bauer en iu de aadere koffiehuizen voor het open venster ea drinkt slechts koffie «n eet zijn nnre kirkm. Mm kijkt naar de fflchwtjes- «sa voetjea der vöorhijfpisadc ster felsbsa stra#to«saetj®8 ®f «ter w«tB%3 stegmte da ws®. Mm heeif iissm awJh"* gkte .war na®r te JsiÊlto®» Ó*®c febfajtsigw. g-m priMeljjfee aat®'® ge® swok gards-^liSiskrjSE, gem scfeiitesffid» Dc®ésk®[0'- Zi-dSgafM «ter ma, aiete meer dat even em kleins of groote prikkel brengt Hoogstens een Frantda offi cier, die in zijg' vdd-blauwe uniform ©s ess sprookjeft-adatige, roode, elegante paetatea evaatje® de aandacht wan enkelen trekt. Nie mand neetoi echter veel notitie van deze vreemde eenden in de bijt, die met fcun Ameri kaansdie en Eagelscfee collega's ia het feoiel Ad!©» in- ess uisgaan. Ze hooren al tot het stadsbeeld 1 Heden zag Berlijn er heel' anders tól k was al wat vroeger in de stad gegaan ©:a vandaag de betoogiagen der meertefcids- inannsa en der onafhankelijk® te bekijken Bij mijn atefion was het «méargroadscfee treintje al vol lk moest me al met veel msdte in de roede „bacillenkoets-' wringen, om daar, ais haring in een ton gepakt, naar het eea- trum gebracht te wordm. Station Friedrichstrasse was propvol Mea kon er zich nauwelijks doorworstelen. Onder de Linden stroomde alles naar de Schlms- platz, waar de onafhankelijk® te zsmm. kwa» mep. Een groote menschenzee had zich daar reeds verzameld. Ze golfde vanai de trappen van het oude Museum over, het Wilhelm monument heen over de trappen van den Dom, de balustrades van het Slot en zelfs over de Pruisen van Oranje heen, die voor het Slot staan, lk ben, meer geduwd dan vrijwil lig bij Prins Maurits terecht gekomen, die in eaeie houaing zijn degen in ,oe linker-, zijn staf in de rechterhand ons Hollaaosch ge moed alijd van trots doet zwelen. Ditmaal was er van al zijn fierheid niets te zien. De proleiarisehe jeugd zat zweefde, kroop of hing aan en op zijn bronzen lichaam. De top werd gevormd door een jongmensch, dat zijn beenen bevallig slingerde om den bol van den slappen hoed van onzen grooten stadhouder eiii triomfantelijk een roode vlag hield. Ook de andere Prinsen van Oranje boden evenals alle andere monumenten en veroverde kanon nen de gelegenheid tot levensgevaarlijke tri bunes en vl&gdcmonstraües, uk zonder uit zondering benut werdm. Dezelfde ontzaggelijke overweldigende menadienmassa als op den eersten Augustus 1914. Toen een barstend, vlammend enthou siasme, een angst, een sidderend beven voor wat komen ging, nu een kalmte, een apathie, een gebrek aan veerkracht, die dadelijk in het oog vallen. Toch moest ik onwillekeurig aan dien avond terugdenken. Mijn blikken gleden langs den gevel van het oude Slot. Ik keek naar het z.g. Keizerbalcon. Een granaat heeft zijn," en' hij keek naar zijn schoonbroeder. „Dat geeft geen bezwaar", mompelde kolo nel Trevelyan zenuwachtig binnensmonds, terwijl hij aan zijn langen knevel trok. „Laun ceston gaat overal heen, als hij zich zelf kan hooren spreken, vooral als men hem goed te eten geeft Kolonel Trevelyan was vrij kaal en slordig. Hij had een grauw gezicht, een langen en heel dunnen neus, en kleine, bevende handen als de klauwen van een vogel. Zijn houding deed aan een cynisch, herhaaldelijk schouder ophalen denken, alsof hij zeide: „Beste kerel, dat moet je mij niet wragen „Ik hoop, dat het instituut voor den winter in vollen gang zal zijn," ging Rosewarne voort. „Met den graafschapsraad zijn schik kingen getroffen voor cursussen in metaalar beid, machine-teekenen, scheepvaart, chemis che landbouwkunde en landbouwbedrijf. Ik ben in onderhandeling met de visscherijmaat- schappij over iemand die lezingen zal hou den, en een aantal dames uit de stad hebben op zich genomen lesten te geven in koken, huishoudkunde en dergelijke onderwerpen." „Hoe staat het met Kenwyn," zeide de heer Kitto: „heeft hij nog wat beloofd?" De heer Leventhorpe fronste het voorhoofd en hoestte, maar Rosewarne zeide kalm: „Neen, hij zegt, 'dat hij geen reden ziet, waarom hij eens in de week tegen menschen zou praten over iets wat hij hun practisch tracht aan te toonen ieder uur van zijn leven. Ik wil geen woord tegen Kenwyn zeggen," ging hij voort, een boos protest van Kitto on- au dea eeuwenoude steen van het balcon ruw vernield. Het. oude, vergulde hek is verbrij zeld, de basis trade ervan gebroken. En toen? lk herinner hei me aog zoe goed. Ds deur van het balcon gaf aan de massa gelegenheid in de zaal te kijken. Eerst waren twee lakeien verschenen, die langzaam en statig de witte gordijnen wegtrokken daarna volgden de binnengordijnea, die in een prachtige tooneel- plooi vielen. De lichten vlamden op. Een ad judant verscheen en verklaarde dat Z. M. de Keizer een toespraak tot het volk richten wil de. Een donderend, donderend juichen, dat bijna het brullen van em zee scheen, door scheurde de ludit. Een oogenblik later ver scheen op het helverlichte tooneel van links de Keizerin, van rechts de Keizer en beiden traden op het balcon. yijf jaren zijn verloo- pen. Niemand-denkt meer aan het keizerlijke echtpaar. Nu heeit zich het volk hier weer verzameld, een deel van het volk. Het wil den vrede onderteekenen tot iederen prijs. Het proletariaat, egenlijk slechts een deel van het proletariaat, de onafbankelijken, de wer kelijke communisten, de Spartaciden Mem zag geen heeren en dames, alleen het typische proletariaat en de kleine, totaal verhongerde middensand. In reusachige groepen, fabrieks- gewijze, met roode vlaggen en groote borden, fabrieksgewijze, met roode vlaggen, met groo te borden, met vaaadela zp. zij opgemar cheerd. Het hoofdrefrein is: „De vredeen de wereldrevolutie, de dwü aan alie tyrannie." Voor bet onderteek ast,» van den vrede maken de onafhankelijk® em wilde reclame. Ze willen gem oogmMMelijke deee®peradto-p©- litiek. Eerst willen ze onderteekenen en' dan hei onmogelijke toch aiet uitvoeren, dan de vijanden machteloos makes door het winnen' van de .socialistische collega's in de entente- landen. Het is sngetwijfeld eau weg, niette min zijn de onafhankelijk® valscfae apostelen. Ze drijven 'n goedkoope, onverantwoordelijke politiek. Ze bepalen volstrekt niet, hoever zij zelf zouden willen gaan, welke punten en in hoeverre zij zouden willen onderteekenen. Ze overleggen evenmin, dat wanneer Duitsch land zonder meer onderteckajt en het weer zijn woord breekt, dat dan ook het crediet van het nieuwe Duitschland weer ten snelste zal slinken. En wat juist hun politiek zoo valsch maakt, ze willen van deze regeering, dat ze onderteekent, doch zelve de regeering overne men, onderteekenen en daarvan tie conse- kwmties dragen willen ze niet. Daarom heb ben en de politiek der onafhankelijken en1 hun betoogingen een bijsmaakje. Politieke demon straties moeten in zulke serieuse tijden een reeëel doel volgen. Het eerste, wat den' toe schouwer dan ook opvalt dat men zoo weinig enthousiasme, zoo weinig willen, zoo weinig kracht bij deze menschenmassa's vindt. Niet alleen de honger heeft hen vleugellam ge maakt. Hun leiders missen een werkelijke poli tiek, een lijn, die de massa volgen kan. Een paar slappe toespraken, die niets nieuws bren gen, die vaag blijven, kunnen dus niet anders dan als lominade werken. Ten slotte zullen ontevredenheid en honger, het vredesverdrag en de chaosspeculantcn over het verder ver loop beslissen. Niet één enkele richting. Het was niettemin wel interessant de hou ding van* de demonstranten gade te slaan. Daar het mij niet meer lukte om aan den voet van den Dom te komen en de bekende tienge- boden-Hoffmann aan te hooren, terwijl ook Haase niet meer te bereiken was, moest ik het dus maar met een communist voor lief ne men. De man vertelde niets interessants en zijn toehoorders geraakten ook volstrekt niet in extase Ze waren het er volkomen mee eens, dat die vrede nu maar geteekend moest worden en appladisseerden zoo nu en dan. De redenaar had een succes alsof hij niets bij zonders belangwekkends te berde bracht. En dat deed hij ook niet. Hoffmann scheen meer succes te hebben, want luid applaus rolde over de hoofden der massa's. Op een anderen hoek klonk de arbeiders-Marseillaise. Nergens scheen men zich echter tot groot enthousias me te kunnen opwerken. Opeens hoorde ik een geweldige ruzie. Mijn buurman meende, dat het een zakken- derbrekend, in veel opzichten is hij een beste kerel, maar zoo zeide hij het, en men moet het nemen voor wat het. is. Voor onderricht in de beginselen der gezondheidsleer, een zeer noo- dig en ook waardig onderwerp, zou ik ge-, dacht hebben, zullen wij ons tot de wijkver pleegster moeten wenden." „U zult zeker ook nu en dan lezingen laten houden behalve op de gewone cursussen, over onderwerpen, die niet zoo bepaald technisch zijn?" zei de heer Leventhorpe. „O zeker, Blanchard heeft b.v. beloofd le zingen met lichtbeelden over de oude meesters te houden en daarenboven als een soort van tijdelijk leeraar voor de teekenklasse op te treden, die drie dagen, in de week geleid zal worden door iemand van de kunstschool van Talcarne. De inrichting en het beheer van de bibliotheek is nog niet besproken. Indien ik tijd kan vinden, neem ik mogelijk zelf de keuze der boeken op mij, misschien wil mijnheer Maydenstone mij wel met zijn raad bijstaan." Zonder op antwoord te wachten' ging hij voort: „wij zullen ons in den loop van den tijd zeker nog verder ontwikkelen. Mijn plan is, voegde hij er met neergeslagen oogen en zachte stem bij, „het instituut op kleine schaal de plaats te doen innemen van een practische universiteit, aangepast aan de olaatselijke be hoeften. Ik wil iedereen een kans geven. Al leen zij, die evenals ik zelf, den strijd om 't bestaan alleen en zonder hulp hebben moeten strijden, kunnen waardeeren, wat dat betee- kent" CWordt vervolgd). ALKMAARSCHE csa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1