um DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 4 J i. No ISO «©rv «n twinti trut* «foiiriftimr WOKNS» Buitenlandsch overzicht Doze Courant wordt eiken avond, behalve op Zou- en Ceeiitditm»oi, uil gegeven. Abonnementsprijs by voorn itbetaMiig per maanden voor Alkmaar l l.ttó, iraaien mmr nel ge heel© Kijk nm AfiónderlUko en beHlj^nummers CcnU. Prijs dor gewone Advertentiën Per regel 1 O 15. Ky groote cuutirad^i. rabat» ttruote letters- naar plaatsruimte, Drie vei» franco aan de jft.V, Boek- en iiandeiNdrukker^ \!h. UERILb, (JOSTJKtt ZOON, Voordaui C 'd. Pr o vin oi a al Nieuws. sDIt nummer buatast utt 2 bladen, TcUowiiDairitiiÊi 2. Het was wel te verwachten, dat van Duit- Bche zijde opmerkingen zouden gemaakt wor den over het verslag van de commissie van de Geallieerde cm Geassocieerde regeeringen over de vn au twoordclijkhejd der aanstichters van den wereldoorlog. Men wijst nadrukkelijk op de noodzakelijk heid van eert onpartijdig onderzoek door ce» commissie voor welke alle archieven toegan kelijk zijn terwijl beide partijen gelijkmatig gelegenheid moeten hebben rekenschap af te legger. t Volgens de Duitsche commissie gaat hst om de volgcnÜe twee vragen le. Welke regeeringcu hadden in hei ver leden het meest een toestand van voortdurend oorlogsgevaar bevorderd? 2e. Welke regeerirtgen hebben politieke en economisdu- belangen nagestreefd, die slechts door oorlog konden Verwezenlijkt wor den? Opgemerkt wordt dat de Duitsche regec- nng den oorlog niet voorat betaamd feeeft, hoewel er zeer zeker fouten zijn begaan. Bcthmann Hollweg nam een moeilijke poli tieke erfenis over en het werd hem onmogelijk gemaakt der internationalen toestand mtnder gespannen te maken. In het belang van de veiligheid en den vre de achtte de Duitsche regeering aanvankelijk de militaire expeditie van Oostenrijk naar Servië onvermijdelijk. Toen op het' ultimatnm een antwoord volgde, dat een expeditie onver mijdelijk scheen te maken deelde zij ha-ar opi nie te Weenen mede maar had zooveel ver trouwen op de toenmalige leiding der daar Sevolgde buitenlandsche politiek, dat zij eerst en dag daarop de laatste consequentie trok n,m.l. ae bedreiging met het achterwege laten dei bondgenootschappelijke hulp. 1 iet .is een- groote vraag of bij een nog snel Ier handeling de oorlog vermeden zóu z«jn daar de doeleinden van -het Russisch- '...a- risme zonder aanvalsoorlog niet te bereiken waren. Daartoe behoorden de vernietiging van Oostenrijk-Hongarije. Rusland wist, nat hei bij een aanval op Oostenrijk-Hongarije ook den militairen tegenstand van Duitschland zou ontmoeten en maakte daarom van liet in 1912 door de vlootconvemtie uitgebreide ver bond met Frankrijk en de verder in het leven geroepen relaties gebruik om op het gunstig schijnende oogenblik het mechanisme der En tente In beweging te brengen en zijn vrienden in den reeds lang voorgenomen oorlog te be trekken. Hier ligt naar de commissie meent, de wer kelijke oorzaak van den wereldoorlog. E>oor de onvermijdelijke tegenstelling tot het tsarisme kiyam Duitschland ook met lan den in verwikkeling met welke overeenstem ming mogelyijk ware" geweest. De Fransclie regeerlngJiad echter het voornemen om Elzas Lotharingen terug te krijgen nooit onvoor waardelijk opgegeven en was bovendien aan liet tsarisme gebonden. En daarom is het, naar de commissie meent, onmogelijk den oorlog tegen Frankrijk politiek als oen aan valsoorlog voor te stellen. De commissie geeft toe, dat de omvang en geest van den Duitschen vlootbouw van het laatste jaar wantrouwen kan wekken en be treurt het dat door het vredestraotaat de mee ning in "Duitschland kan post vatten dat de oorlog van Engelsche zijde als middel tot het uit den weg ruimen van een lastigea concur rent gevoerd en voorbereid is. Beslissend was het echter, dat Duitschland een beslechting door den oorlog met het schijnbaar onwankelbare tsarisme niet kon ontgaan zonder verdragstrouw en eigen onaf hankelijkheid prijs te geven. Een vaste en bindende overeenkomst met Engeland, die beide partijen vertrouwen zou hebben ingeboezemd en zoowel Duitschland als Frankrijk tegen iederen aanvalsoorlog zou beschermd hebben was onder deze -omstan digheden het eenige middel geweest. Het Duitsche volk en de sociaal-democratie aanvaardden in 1914 eensgezind den strijd tegen het tsarisme maar toen dit ten val werd gebracht werd1 de oorlog-onzinnig. De commissie zou de voortzetting daarvan als een misdaad der vroegere regeering brandmerken zoodra werd aangetoond, dat dc vijanden bereid zouden geweest zijn, een vrceu zonder overwinnaars en zonder over wonnenen te sluiten, waarvoor evenwel het bewijs ontbreekt. Als aan de vredesvoorwaarden wordt vast gehouden zal het bewijs nimmer worden ge leverd, Aldus de Duitsche verdediging. Het komt qns voor dat hiertegen van En tente-zij de nog wel het een en ander in te brengen zal zijn. Dê uitroeping van de republiek Rijnland is niet zonder protest van de zijde van het volk geschied. Dr. Hanss Uit allee blijkt wel, dat Fransche invloeden aan het werk zijn geweest. üc Vonv;iirt8 meld!, dart ton» Zaterdag avond een delegatie uit Nassau bij den Fran- sehra generaal te Mainz verscheen om dezen mede te deden, dat het grootste deel der be volking niets met de landsverraders te ma ken wilde hebben de generaal het rechtskundig lid der delegatie die het woord voerde, mededeelde, dat b*j binnen 24 uur uit het bezette gebied zou worden uitgewezen. De Karlruher Ztg. wijst er op, dat de ver schillende deeleti van het rijk nu 50 jaren om rooten economischer opbloei doorleefd1 heb- n en het zou een' bekrompen politiek zijn als zij nu den nood en de lasten niet eveneens gemeenschappelijk zouden willen dragen De Badmsche regeering staat onwrikbaar naast het rijk en her Bsdensche volk aal de grensbewaking trouw weteivte handhaven in het bewustzijn dat een natie van 50 millioen welke e§nsgeziö van. geNt 1% traslott® on overwinnelijk ie. v Dit is wel z»ker, dat er. van een, spontane beweging tot afscheiding: in het Rijnland geen sprake is. Dat de afscheuringspoging van be! Rijn land op Frauschen aandrang geschied is be wijst we! het feit, dat de b'aden te Mainz door de bezettmoe üjsadit gedwongen zijn om in aansluiting op de reeds bekende proclama tie een bekfodmaklng openhaar te maken, waarin het uitroepen van -k republiek era gevolg van den nood der tijden wordt' ge noemd' en betoogd wordt .dat Berlijn Rijn land in de moeilijkste urén totaal vergeters heeft. De proclamaties der Rijjirepublièk blijken op Franach bevel in de drukkerij van era entrupiblad vervaardigd te zijn en ze wer den door Fransche soldaten afgehaald toewd d<- buv ril Wiesbaden dn Mami de plakkaten moést beschermen werden in Wiesbadci. alle plakkaten door de verent waardigdi menigte afgescheurd Ook in Frankrijk zijn de plakkaten afge scheurd Versche;dene lieden, die aan het af scheuren hadden meegedaan zijn in hechtenis genomen. Er is als protest tegen de a scheuring een alu'-meenc staking 'uitgebroken. liet Fransche militaire bestuur heeft-ge dreigd met opheffing van alle passen ver- keersfaciliteiit en mei stremming -van dra aanvoer van levensmiddelen. In verscheidem Wolff-teiegrammer wordt uiteengezet hoe de Rijnlabdsche bevolking be ll nevens deDuitsche autoriteiten tegen era dergelijke afscheuringspoging protcsteeren Inderdaad mag men zich met verwondering afvragen hoe men van Fransche zijde waar men toch het voorbeeld van Elzas-jLotharin- gen voor oogen heeft, kunstmatig een staat in het leVen wil roepen, die een centrum van voortdurende onrust en een bedreiging van rust en vrede in Europa zou zijn. De RIjksrégecring heeft in antwoord op dc afscheidingspogingen den pi ocureur-generaal gelast een aanklacht in te diénen tegen de le den van de z.g,n. regeering van de Rijnschc republiek wegens hoogverraad. Ook de Hcksische regeer in g heeft krachtig tegen de van 'Fransche zijde ginsnlreerde maatregelen geprotesteerd en de Duitsche wapeneHUtandscommissie heeft maarschalk Foch era protestnota overhandigd. Dat de Oostenriiksche gedelegeerden nog niet den volledigen tekst der vredesvoorwaar den overhandigd kon worden zit natuurlijk in de omstandigheid, dat men het over som mige punten nog lang met eeris is. De Raad van Vier wil.de oorlogskosten niet alleen laten drukken op de landen, die thans nog door vijandelijke nationaliteiten bewoond worden, maar de op het gebied der monarenie verrezen nieuwe staten nebben er groot be zwaar in, ook een deel van de kosten te moe ten dragen, terwijl men ook over de door den Raad van Vier getroffen territoriale regelin gen allesbehalve tevreden is. De Oostenrijksche delegatie is te Parijs ut wel rol eenig toegeven aan de Duitsche wensencfl geneigd blijken heul de correspbn- 'neni van h< i ikiLlagebiaü te Versailles dra iftüAuk, dat de-Duitsche deiegatie op era at- wijzmg en era ultimatum rekent waarna ue beslissing aan ue L»ui»sche regeer mg zou overguaten worden., Het Exchange ngeutseftap. aiUdruit Parijs dar nira «nuMeran uat ne Duitsche f emhra mei zuilen woruen ingewilligd. Engelanu s recht om de Duitsche koloniën ie aouüra sal waarauiijuiijk opnieuw in .be spreking komra. lngtvoigë Lovd George s voorste* om opper- Siiezië aau Duitsraianti terug te geven ais middel om den oeconomi- scura -toestand te verlichten kraben- Ameri- kaausuie deskundigen ex bij Wilson op aau-: gedrongen dat Polen Opper Siiezie zou houden maai de Duitsciwra de paadsrtra ever G os t-Afrika «mden krjjgra dm her. in staat h atdlffü. de «,Axin.©,«iüCMr voorwanden te vravimitat mui t UERMÊlt - tra- «MMrtat Amxikm&wkv fflrMltos hecht uitnoodigiiig om ét mUtm- r«c piMif&fi m gih&ttylte kktom mt é*n wereldoorlog te stMAam, Detc mtmadigmg gaat uit v» de Nationale Kunst Coimjww; waarvan Hraxy Whittes de vred^edgtegeer» de voorzitter is. - Op d lijn Vemslit* Paris fnvalidea ia een ernstig ongeluk gepasseerd liret eéffl eiec- u-ische ireia. Er zip 5 doodaa. Vtmgras ontvangen braichienhebben Koemtensciic ra Poorache strjjdkradstra die tegen de botaahewdti ojperearra iustskm Kornmea ra StagMau em veremiging M stand gebvMhi. De Fransclie oud-miarstcr van oorlog iVnamumy icgue «en oeiangnj/u vertUaring ai, waairuuor ne legensianoers van ae drrejaare- wet ra net ua<aintue tiuüeuüangenue krijgs- oeiem, u.l. jaufes ca. contra den.graeralra ami, m net gelijk wrnura geateiu. uister-ra is net Ui a van Hosa Luxem- ourg, cat uit j et water is opgevisclut, ge- .cnouwtr. nr Preek aaaroij aat'üe nraeoel zeil graeci onnesraadrgü was, zoodat Kosa Lu- xrarourg oiijkoaar uoor era pistoolschot is gedoou De oasis van ara scaeaei vertoonde ecuier era dreint, liet onderzoek zal worden voortgezet. Umxsctüand en Zwitserland hebora een economische overeenkomst gesloten Uit era interview, dat oarou von Wan- geubeim. ra von Danncnberg aap era verte- grawooraiger van de Daily Express toeston den blijkt, dat tl anno ver net voorbeeld ,vm Rijnland op den voet zal volgen. Het zal era couatuu'Uoued koninkrijk worden met den zoon vin dra hertog va Cumberland afe komng, - De Amerik'aanscin. aiaeeling van de' geintraallieerde comaussie, wthJcq era- onder zoek, zal instellen in het uabije Oosten, is naar Konstantinopel vertrokken Voor het standgerecht ne Mandiën ueeit se otiicier .vau justitie icgra dea oom- munis: tchsn aanvoer»'hmaeute doodstraf geiischt. - Zweden ra Denemarken weigeren mee te werken aan een eveatneele hervatting der blokkade tegen Duitschland.. Spiers de Rijnsche republiek pen werden miahr Duitsche Allg. Z en zij:n .aanhangers e repi indeld tg. schrijft, dl» weggebracht, igcra die te epubiiek wilden uitroe- ïên werden mishandeld ra moesten, naar de met Fransche automobielen wor twijfelen. Oostenrijk moet de vastgestelde of nog vast te stellen grenzen van zijn buursta ten érkennen en afzien op het buiten die gren zen gelegen gebied. Een groot deel van het door de Duitschers in samenhang met het eigenlijke Oostenrijk- sche stamland bewoonde gebied van Oosten rijk wordt afgescheiden en zal aan Tsjecho- Slowakije, Zuid Slavië en Talifi kompn, Tsjecho Slowakije zal niet minder dan drie en een half millloen Duitschers tellen wat de Raad van Vier er toe gebracht heeft te bepa len, dat voorzieningen voor de bescherming van de nationale rechten dezer Duitschers zullen getroffen worden. Dat desniettegenstaande de inlijving van belangrijke nationale minderheden groote be zwaren met zich brengt behoeft zeker niet na der in het licht gesteld' te worden. De Oosteririjkschè bladen keuren het vre-: destractaat algemeen af. 'Hoewel de Britsch# leden dér vredesdslegs- ALÏMAARSCHE COURANT ggSBSSM^ Til i *rn,V»mrm ÜWW* Jii-UWT NWUWIB DiiiueiiiuuUi dUtlell Weiieiutfl. EERSTE KAMER, In de vergadering van Dinsdagavond hield de V oorzitter bij de opening de volgen< de rede: My lie heefenl Ais een donderslag uit een heb deren hemel overviel ons de tijding van den verschrikkelijker* ramp, welke tahooze inwo» ners van ons In.die trof. De Kloet, welke reeds zoo herhaalde malen Oost>Java teisterde, vroeg ook thans weer duizenden menschenlevens. lijj vernietigde te< veas de middelen van bestasaa van zooveel an« dere duizenden ongelukkigen, die daardoor vooreerst op de liefdadigheid zyn aangews* zen. Ik spreek zeker uit uw aller naam, mjine heeren, wanneer ik zeg dat de rampt welke iiw dië trof, Ons allen ontroert en dat wij innig medgevoelen met het daar ondervonden leed. Wy willen gaarne /zooveel doenlfjk onze medebroeders helpen. Wij zullen daarvoor ze» ker de regeering steunen in kiles wat zij zal verrichten om het lot dezer ongelukkigen te verzachten. Nu, tot het verkrijgen van dien steun, ook een beroep op het moederland wordt gedaan, zal dit zeker overal in het land instemming en medewerking vinden. De minister van koloniën, de heer Idenburg, verklaarde, dat de bijzonder harte» Hjke en sympathieke woorden van den voor» zitter naar aanleiding van de ramp, die een deel van Java heeft getroffen, en de bijval, dien die woerden hier gevonden hebben, on< getwijfeld door dé bevolking der geteisterde streek niet dankbaarheid zullen worden ver» nomen. Dit is binnen korten tijd de derde keer, dat de KLoet heele dorpen wegveegt en vrucht» bare landouwen met ssch overdekt Maar zoo» zeei akrlbsB» werd cm streek nog rammei getroiien.Men moet teruggaan tot de ramp van Krakatsu, om een voojroeeld te zoeken van dt* ramp, die thans Kediri heelt getroffen. Ongfctwyteld was üe voouitter de tolk van wat in auer harten omgaat, toen hji zei de. dat Neuerland ook ditmaal zov todnen door da» den van sympathie wat het gevoelt voor de bewoners \<cn de streken van, Java, die lijden üoor de Kioet»eruptie. De Ke.geermg zegt dank voor oie toezegging ven'steun. De woorden door den voorzitter heden ge» spioken, zuilen ook een steun Zijn voor de Commissie, die morgen zai worden gemstal» ieerd en die de bevolking van Nederland gele» genheid zal geven haar sympathie in daden om te zetten, bprekei hoopt, dat de oproep dier ic l: «J, o wn - u i! a u vinden bij tie bevolking en haar zai nopen, daadveikelyken otew* te verlossen aan oen, dis met ons oa» dertfancn stpn van dezelfde koningin. Do Voorzitter dosldo mede, dat is in» gekomen em voorstel, va» den heer Kappeyne van da CoppeAlo, om oen minister van jwsude uit te roomjRn, oen htaatscommrsMO ia te stel ten, weik® tot taak zal hebben na to gaats, welke teem ten er zyn an'do Necieriand«che wetgeving Lburgeriyk Wetboek, Wetboek van Koopnandel en Wetboek van Burgeriyko KechUvorderiugj, die een goede rechtspedee» ung in den weg staan. Do heer Kappeyne hééft verzocht, dit voorstel 'vrydag a.s. bij den aan» yang der vergadering te mogen toenemen. Conform werd oeslotén. Daarna volgde regeling van werkzaamheden, waarop de vergadering word verdaagd tot Don» derdag. TWEEDE KAMER, in de zitting vaa 'gisteren kwamen d® ün» dorwyzereaaiarissen weer in beh«ad®lhig. De heer Oseendorp issfett© ©en «sroen» dement toe om op ruimsr sohaai vergoeding te geven voor euraumerair»onderwdzsrs. Minister d e V is 6 e r ontried aanneming vun dit amendement, dat werd verworpen met 42 tegen 33 stemmen. De heer O 11 o lichtte een amendement tos om te nepaisn, dat voor iedere bijzondere school een bepaalde jaarwedderegeüng zal worden vastgesteld. De minister aoktto dit amendement overbodig. De heer Gerhaird verklaard® «isfe voor» stander van het amendement, dat aader werd bestreden door den heer Lobman en ver» worpen met «t tegen 35 stemmen. De minister nam over een amendement» Drcsselhuys,om in gemeenten, waar aan de openbare school surnumerair© onderwijzers zyn, aau gelijksoortige bijzondere scholen ver» goeding te geven voor de jaarwedden van evenveel »urnumeraire onderwijzers, niet alleen zoolang al» aan de openbare school nurnuihe» raire. onderwijzers zijn, doch ook nog twee jaar daarna. De heer Ossendorp lichtte een amende» ment toe om het wachtgeld gelyk te maken aan het laatstgenoten salaris. De heer Bulten stelde voor, het wacht» geld gelijk te maken aan het laatstgenoten sa» kri*. voor he». die meer dun 29 dienstjaren heb» ben. De minister ontried aanneming op ,.;roml vun ptincipieele en financieel® overwe» gingen. De heer Bulten wijzigde in zijn amende» ment 20. dienstjaren in 25 dienstjaren. Het amendement»Ossendorp werd verwor» pen met 61 tegen 22 stemmen, het amende» ment'Bulten aangenomen niet 69 tegen 36 st. De heer Ketelaar lichtte zijn amende» ment toe om niet alleen salarissen en vooruit» zichten van vóór 1 Januari U. voor in dienst zijnde onderwijzers te waarborgen, doch ook die van voor 28 Met 1.1. De heer Gerhard verdedigde een sub» amendement op hét amend.»Ketelaar om sala» rissen en vooruitzichten te waarobrgen die ge» nomen worden tot inwerkingtreding der wet. Dc heer 011 o lichtte een amendement toe van gelijke strekking, als het subamendement» Gerhard. De heer Vaa dcr'Molen lichtte een amendement tco om ook het belconen van by- acten in de waarborg van het regeeringsartikel op te nemen. De heeren Albarda en de Zeeuw steun» den de a nendementeu, die door den heeren v. Wijnbergen en Lohman werden be« streden. De heer Merchant betoogde dat het arnendement«Ketelaar gegrond is op eenheid van billijkheid. De heer Ketelaar vroeg of de gemeen» ten bevoegd zullen blijven pensioenbijdragen voor onderwijzers te betalen. Pe heer Dresselhufjs was vóór het amendement. Ten 6.15 werden de beraadsiaginge ver» daagd tot morgen 1 uur. UIT BERGEN. De raad vergaderde Dinsdagmorgen vol» tallig. Eén vacature wegens het overlijden van den heer»Veenhuysea. Niemand der léden had aanmerkingen op de notulen,- zoodat deze onveranderd werden goedgekeurd. Ingekomen was: 1 a. een dankbetuiging van den heer Nee» stiehl voor zyn salarisverhoogingi t b. ecu dito van mej. J. de Vries voor haar duurtetoeslag; c. van do leden ©ia plaatsvervangende leden der huurcommiurie een schrijven, dat zfj hun- benoeming aattaemeffi; d. van de nieuw gekosea rsindisiedr-as cb ge» loofsbrieven; e. van den heer Baretta een verslag van het herhaMngs»onderwijs, welk onderwijs gevolgd was door 7 meisjes en 9 jongens. In het verslag werd den raad gegeven om in het .vervolg iloor de "toe te laten kinderen proefwerk in een 34al vakken te laten maken, om te concludfreren dat do ieerliftgeu geen ach» terlijken sfjn. Te veel kenét do «oaKtetg» dat het herhaitogfcsonderwfjs er l« om hei om» derwij# van de kgare jwWuI wear ©p to helm, terwijl het voortgezet cffiderwjfs is. D© V3®rjd44ffir oordssMa dit jtdat, v Van Ged. Statos was és gotN&ssnifag logs» komen cp de ïe eagjjjssetoiro begreoto-ag, disast 1919 en op het bestelt tot het doen van cavoor» ziene uitgaven. De Kon. goedkesritsg was ingekoraéa op het heffen van ssfcooigekl voer het oaderwjjs in de Fransche tail en op de geidkensng, groot ,87000 voor kasgeld. Dit geld was geleend Lij th Hahaebank te Alkmaar voor Sji pGt. Ged. Staten hadden ocfe goedgekeasd hst' terrein, op de Beem®terkrtasSi4 voor de scholea» bouw. Vqorte Was van Ged. Saaien bericht ingeko» V.4-« dat zfj aceoord gaa& toet de isetHMg van een commissie, die een bindend rapport zal uitbrengen over de drinkwatervoorziening. De voorzitter geloofde niet, dat ra-sa door de Provincie goedkooper water zal krijgen, maar het voordeel is, dat n® ook gemeenten die er anders van verstoken blijven, het water kun» ners krijgen. De schaudwzjjde van de socialisatie is, dat de gemeenten, die, zoods by de eleetricteit, in den goedkoopen tijd aansloten, as hun voordeden zien vervallen en mede de duurte van andere gemeenten moeten dragen. De heer Baltos zou dit seei onrechtvaardig vinden. De Provincie moert dan maar eerst alles ©vememeïü. Inzake het vormen van ©en vaartschap was van de gemeente Heiloo eea schrijven ingeko» men, waarbij bericht werd, dat deze gemeente daatby geen belang had (reedï in een vorige zitting gelezen). Van Alkmaar was het verzoek ingekomen te berichten, welke gemeenten reeds adhaesie be» tuigden. Van de gemeente Egn*cnd«Binnen de mede» deeling,%ut deze gemeente geen deel wenscht te nemen aan het bedoelde waterschap. Van het bestuur vande Vereeniging tot be» vordering van het Vreemdelingenverkeer was een- schrijven ingekomen, waarin dank betuigd werd voor de verleende subsidie en waarin werd medegedeeld, dat het bestuur reeds maat» regelen voorbereid om tegemoet te komen in» zake in den Rrtad geopperde bezwaren tegen de werkzaamheden der vereeniging. Van de afd. Alkmaar van den Bond van Ne» derlandschc Onderwijzers was het verzoek in» gekomen aan de Tweede Kamer het verzoek te richten de classificaties te laten vervallen en de gemeenten de bevóegdneid te verleenen do salarissen hooger te stellen. Voor kennisgeving aangenomen. Van den heer Blank was het verzoek inge» komen om als beëedigd makelaar te worden benoemd: Volgens een uitspraak van den Hoogen Raad,behoort deze materie tot de be» vocgdhcid van den raad, waarom besloten, werd het verzoek aan te houden. Het le suppl. kohier schoolgelden openbare school, dienst 1918, werd vastgesteld op een bedrag van 139.01. Het primitief kohier schoolgelden Fransche cursus, dienst 1918 ,werd voor de maanden Nov. en Dcc. 1918 vastgesteld cp een bedrag van 52.09. Het primitief kohier Rioolbelasting, dienst 1919, werd vastgesteld op een bedrag van ƒ1452.76. Hierop kwam het voorstel m behandeling om een crediet te verleenen van plannen vot den bouw vaa een nieuwe school. De heer Raltus was voor spoedige afhande» Ung. Wacht men lang, dan kan men de 25 pet. van het Rijk kwijt raken. Verkoopt men het I bestaande terrein, dan brengt dit wel een 1 20,000 op en heeft men als de school* 100.000 kost reeds de helft. De heer Gorter verzocht voorlezing van het schrijven van den Districtsschoolopziner. Aan dit verzoek werd voldaan. Uit hét schrijven d.d. 22 Maart bleek, dat de districtsschoolopziener een aanvankelijk ge» wilde verschuiving van de toelating van leer» lingen van 1 Mei naar 1 Sept. als in strijd met de verordening ongewenscht oordeelde, daar hij voor de volksschool bovendien de toelating van leerlingen op 1 Mei verkieselijker vond, daar kinderen die in Mei de school verlaten gemakkelijker een betrekking vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1