DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Jo. 131 Buiteulandsch overzicht Dit numm»r uit 2 bi«d»n, Honderd o<?" en Wmtigste Jaarirang Daze onrant wordt eiken avond, behalve Zon- en i 'ji, uiigegovei» AbonntiJiieiitisjjFyb by vi uitbetaling por «J maand011 voor Alkmaar t 1.05. tranen «loor nol ire- hoole Kijk f 190. Af")iid011Uko en Hom ii-HMimmars 5 Centc. der gewone ^dvedentlën Per rogcl f 0.15. liy groote contract diat. letters naar plaatsruimte. Drie vee ti «kitco aan Hoek- en ilaiidelsdriïkkery 0 JN i> IC li V'Ji. HEKJU UOSTKK ZOON, Vuonlam C 9. ft J U H 1, Prijs Wroote Telcfjuiiisuin.ner 1 De groote dag der beslissing nadert. Meer en' meer komt men tot de overtuiging dat de Entente concessies zal doen maar hoe ver deze zullen gaan en of de vredesvoorwaar den daarna voor Duitschland aannemelijk zullen zijn, is door niemand te voorspellen. De Raad van Vier (heeft de rapporten der bevoegde commissiën over de Duitsche tegen voorstellen aan een onderzoek onderworpen. Heden zou waarschijnlijk het definitieve on derzoek plaats hebben en men verwacht geen concessies op de hoofdpunten. Wel acht men het Mogelijk. dat een.' wijzi ging aangebracht wordt inzake de regeling van het probleem van Silezië, in het bijzon der wat betreft het kolenbekken var. Teachen opdat de Duitsche belangen niet geheel mis- kend zullen worden bij de regeling van deze zaak. 1 Dr. Bell, de Duitsche minister van Kolo niën, is van Spa naar Versailles vertrokken, wat er op schijnt te wijzen dat de Duitedie delegatie ook inzake het koloniale vraagstuk nog wel eenige tegemoetkoming wrwadat. De Amerikaansche economische deskundi gen moeten, naar uit Londen bericht wordt, vier belangrijke veranderingen wenschelijk achten en wel het vaststellen van een definitief bedrag, dat Duitschland een schadevergoe ding neeft te betaleh ter grootte van 25 tot 30 miljard dollar, het verhelderen van de toepa ling over de bevoegdheden der commissie voor het herstel ten opzichte van besluiten met betrekking tot Duitschland's binnenland- sche aangelegenheden, het toestaan van vier inplaats van twee jaar voor de betaling van de eerste miljard pond sterling en eindelijk het treffen van een bepaling waardoor Duitschland koopvaardijschepen kan verwer ven door chartering of op andere wijze. Met deze wijzigingen zou geen enkel begin sel worden opgeofferd. Lloyd George is er voor, dat de voorwaar den gewijzigd worden maar Clemenceau schijnt daar voorloopig nog tegen te zijn. Maar alles wijst er wel op dat de Entente op vele punten zal toegeven en dat een nader overleg misschien wel mondelinge gedach- tenwisseling, niet achterwege zal blijven. Het zal den Franschen wel duidelijk zijn eworden, dat 't uitroepen van de republiek in iijnland' heel gemakkelijk is maar dat het minder eenvoudig is, de bevolking met den nieuwen staat van zaken vertrouwd te maken, Te Hoechst aan de Main hebben de ar beiders .een algemeene proteststaking tegen de uitroeping van de Rijnrepubliek afgekon digd die ook onmiddellijk doorgezet werd. Te Mainz hielden duizenden arbeiders een betooging voor het stadhuis tegen de arresta tie van drie sociaal-democraten, waarbij Fransche gendarmen die de menigte uiteen wilden jagen aangevallen werden'. Te Biebridh heeft de opgewonden spanning tot eem noodlottige botsing geleid. Men zag, dat een Fransdh officier een tramconducteur, die op zijn bevel niet wilde stil houden, met een rijzweep sloeg. De conducteur sloeg den officier terug inet een kruk van de tram m raakte hem zoo ongelukkig op het hoofd, dat de officier onmiddellijk dood neerviel. Fran sche soldaten, die den conducteur gevangen' wilden nemen, moesten dit opgeven tengevol- fe van de dreigende houding van het pu- l'ek. De conducteur ontkwam naar het niet bezette gebied. Dergelijke berichten bewijzen wel dat de algemeene instemming met de door de Fran schen in het bezette gebied ingenomen hou ding nog niet bijzonder groot is. In Wiesbaden eisdite de Fransche overheid onmiddellijk opheffing der staking daar an ders strenge maatregelen zouden getroffen worden. De aanvoerders der werkFeden stelden de volgende voorwaarden voor. Om iddellijke aanhouding van den presi dent der Rijnsdie republiek, dr. Dorten, aan klacht wegens hoogverraad, verklaring van de overheid, dat zij buiten de afscheidingsbe weging stond, ea verlof tot het houden van openbare volksvergaderingen bij het paleis om den< wil van de bevolking tot uitdrukking te brengen. Deze voorwaarden werden niet uigenomeij en' de onderhandelingen uitge steld: Minister Erzberger heeft er te Spa nog maals op gewezen, dat gebeurtenissen als nu in het Rijnland plaats vinden de Duitsche regeering in het aangegeven gebied verhin dert de nij het wapenstilstandsverdrag aan gegane verplichtingen te goeder trouw na te komen. De Duitsche regeering verwacht, dat de Geassocieerde regeeringen er voor zullen zorgen, dat dfe plaatselijke bezettingsoverhe den de gerechtelijke vervolging der landver raders niet zullen bemoeilijken. Zoowel de centrumleden der Duitsdie Na tionale Vergadering als de onafhankelijke so ciaal-democratische partij protesteerden ten sterkste tegen het verraderlijk streven in het Rijnland. De oproep der laatsten drukt de volkomen instemming der partij' uit met de proteststa- king in het Rijnland en spoort de arbeiders aan ook verder onbuigzaam het hoofd te bie- den aan alle op afscheuring gerichte verra- derlijke pogingen. Te Aken' hebben' de arbeiders een groote be tooging tegen het uitroepen der Rijnrepubliek gehouden eni te Keulen dreigden de arbeiders eveneens met staking. Door de onrust in het Rijnland is in stad en district Dusseldorp benevens in Duisburg de staat van beleg afgekondigd Hield de voorzitter der Ooatenrijksche dele gatie bij de overhandiging der vredesvoor waarden een redevoering waarin hij deemoe dig de 'te kortkomingen van Oostenrijk-Hon- gariie erkende en werd algemeen over een zekere sympathie tusschen de delegatie en de Fransdien. gesproken, thans zai die sympa thie wel heel wat bekoeld zijn, althans, van Oostenrijksche zijde, Uit Weenen wordt gemeld;, dat het vredes verdrag ook daar op de afgevaardigden der verschillende partijen een verpletterenden indruk heeft gemaakt daar Du»tsch-Oe»tem- rijk naar aller meemmg na de uitvoering hier van geen levenskracht meer zou bezitten, Men beschouwt het verdrag als een vuistslag in het gelaat van het zelfbeschikkingsrecht en betoogt, dat geen enkele regeering zoo'n zoo genaamd vredesverdrag kan onderteekenm dat het bewijs geeft van de onkunde der ea- tente-staatslieden inzake den werkelijker, toe stand in Oostenrijk. Algemeen is men in politieke kringen de meening toegedaan, dat deze tegen; alle be grippen van gerechtigheid opgelegde vrede van geweld Duitsch-Gostenrijk des te vaster in de armen van Duitschland zal drukken •in de Weensche pers worat de verontwaar diging over dit verdrag steeds grooter, KORTE BERICHTEN. President Wilson kant de volgende week te Brussel aan en zal door den koning welkom worden gdieeten. De reis naar Brus sel zal doör de verwoeste steden van Vlaan deren en de Ijzer gaan. Woensdag wordt Wilson in het parlement ontvangen, daarna gaat hij naar Leuven en Donderdag za! hij Brussel weer verlaten' De socialisten Vu "en hem een adrvs aan bieden, d§t de wenschén van het Belgische proletariaat bevat. Uit New-York wordt gemeld, dat de burgemeester van Tolodo telegrafisch aan den gouverneur var. Ohio troepen versterkingen gevraagd heeit in verband met de onlusten welke worden uitgelokt door stakende Pool- sphe arbeiders. Èr vielen Woensdagnacht twee dooden en vijf gewonden. Een vergadering van bankiers besloot iii verschillende steden van Amerika comité's te vormen met het doe! de industrieele en financieele hulpbronen van het land in staat te stellen de kredieten te verleenen, die noodig zijn voor het herstel van Furopa De Luxemburgsche Kamer hee.t het voorstel om een referendum te houden over het economische vraagstuk met 30 stemmen voor en 16 blanco aangeeonw-a. De N. C. 4 zal niet over den Oceaan ter uitvliegen, doch gedemonteerd' worden en per schip worden overgebracht. Hei Engelsche Lagerhuis verklaart zich voor het overwegen van afzonderlijke wetge vingen voor Engeland, Schotland, Wales en Ierland. De stakingen te Parijs en in geheel Frankrijk nemen een steeds grooteren omvang aan. De geheele metaalindustrie is in staking. Een groot gedeelte der mijnwerkers staakt. In de textiel-industrie breiét de staking zich uit. Te Parijs staakt het vrouwelijk personeel van tal van mode-zaken, het geheele "personeel van de groote magazijnen der Printemps. Maan dagnacht heeft het personeel van de Parijsche metropolitain (de ondergrondsche 3tads- spoor) tot staking besloten Het Journal meldt volgens V. D., dat in Slowakije de Radenregeermg is uitgeroe pen. Men verwacht een spoedige ontruiming door de Tsjechen van Presburg. De Britsche kolemiitvoer is voor een jaar lang aanzienlijk beperkt. De Nat. federatie van het Fransche spoorwegpersoneel deelt de regeering mede, dat deze vóór 1 Jan. 1920 beslist mod: hebben over de nationalisatie der spoorwegen. De Beierscbe communistenleider Tel ler is gearresteerd. Gemeld! wordt dat den Oekrajicnsche deputatie 4e Lemberg een wapenstilstand verzocht. Canto Castro, de president van Portu gal, is afgetreden. De Koning van Engeland heeft de zil veren medaille voor dapperheid bij het redden van levens ter zee toegekend aan alle leden der bemanning van het Britsche sa. „Mary", dat den 19 den Mei de beide vliegers Hawker en Grieve in den Noord-Atlanüschen Oceaan heeft opgepikt. Een bericht van de Tel. Union spreekt van een dreigende algemeene staking in ge heel Frankrijk. Lhlilm ainuu. DE UITBARSTING VAN DE KLOET. Blijkens gisteren bij het departement vm koloniën van den gouverneur-generaal uit Ke- diri ontvangen telegrammen ic het aantal slachtoffers vau de Kloet-uitbarstifig geringer, dan oorspronkelijk geraamd was. Thans wordt het aantal geraamd op 5100. De heer De Man is niet omgekomen, wel ech ter het kmd De nija. De Handelsvereeniging „Amsterdam" be richt, dat de ,,Vereenigde Java Suiker Pro ducenten" te Soerabaja, 24 Mei seint, dat de Kloet-eruptie moeilijkheden geeft met de sui keraflevering, wegens het niet kunnen malen der fabrieken Garoem, Soemberdadie en Te- gowangi en dat de totale schade aan dea oogst nog niet geraamd kan worden De Handelsvereeniging „Amsterdam" zelf heeft nog geen nadere berichten. De koffieplantages van de Saiatri Plantati ons en de Cultuurmaatschappij Dejnang, die op den Kloet zijn gelegen, hebben volgens bij :tie ie Middelburg ontvangen telegram oij de jongste uitbarsting niet geleden. de directie De koningin heeft aan het op initiatief van den minister van koloniën en onder eere- voorzuarschap van Prins Hendrik gevormde comité tot het verleenen van geldenike hulp aan de slachtoffers van de Kioet-uitbarsting, wel comité gisteren in het Dep. van Kol. ge- ïnstalleerd werd, een bedrag van 5000 ge schonken. DE HERZIENING VAN HET TRACTAAT VAN 1839. Het ministerie van tuitmlandsche zaken deelv net volgende mede: In de vergadering der ministers van buitenlandsdie zaken te Pa rijs over de kwestie van de herziening der tractaten van 1839 hebben de ministers van ouiteniandsche zaken van België en Naier^ wnd Dmsdag j.l. nader hun wederzijds stand punt uiteengezet. Minister Van Kamebeek bleef van oordeel dat in rcchtstredcsche be sprekingen tusschen Nederland en België, met inachtneming van de door hen gemaakte re serve, de oplossing gezocht behoort te wor den. Ter overweging van deze uiteenzetting ging de vergadering uiteen. Havas seint uit Parijs: De Raad van Vijf heeft het vertoog van mi nister van Kamebeck over de wijziging van het tractaat van 1839 aangehoord. De Belgi sche afgevaardigden hebben daarna gespro ken, maar liet uebat »s nog met uit het stadi um van de inleidende besprekingen geiredfa. GEZANT TE PARIJS Bij Kon oesiuit var. 27 Mei is jhr. dr. J. Loudon oud-minister van buitenlandsche za ken. brnoend tot buitengewoon gezant en, gevolmachtigd minister te Parijs. OORLOGSZEEONG^VALLENWET. Het Kamerlid Heykoop heeft op het wets ontwerp tot wüjzigihg der Ooorlogs ongeval lenwet 1915 een amendement ingediend, dat strekt oin elk lid der beirianning van een zee vaartuig dat na 19 Juli 1915 uit Nederland bui engaats werd of zal worden gebracht, in geval hem .een ongeval overkomt in dienst van het zeevaartuig recht te geven op: a. ge neeskundige behandeling of vergoeding daar voor volgens regelen bij algemeenen maatre gel van bestuur te stellen; b. een uitkeering gedurende den tijd van zijn ongeschiktheid tot werken. N. V. ALG. SLAGERIJ. Uit goede bron wordt ons medegedeeld, dat ei plannen bestaan alhier op te richten een' N. V. Algemeene Slagerij, die in denzelfden» geest als de Coöp. Vereenigiug „Ons Belang" zal werken. Reeds zijn eenige toezeggingen gedaan tot hot nemen van aandeelen. De heeren D. Plevier m A. M. de Moor vormen het voorloopig bestuur. De Nationale Bankvereeniging alhier heeit zich tot in ontvangstname der gelden bereid verklaard. Teneinde elkeen in staat te stellen zich voor dit doel te interesseeren zijn de aandee len verdeeld in coupuees van 10, 25 en 50. 9) De aanbeveling tot lid van bovengenoem de commissie luiat als volgt: le. de heer A. H. P. Blaauw, kapitein der infanterie, hoofd van onderwijs aan de Cadet tenschool, oud-lid der commissie; 2e. de heer M. Albert de Lange. ALKMAARSCHE COURANT 4 iwll TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag. Bij de regeling vem werkiïssmlhedsffi werd b®« sloten bfj d® duMrte»toea!«gea d® moties ver» A. de Zeeww,, Wfjk etn Vefii Rarppard «ver do pensioenen ve» «ultttobw» en snob* tenarem te behandel®».., een osunriiJl ontwerpen aan de agenda too ts voegen en op 13 Juni de interpell»tie»Wiinkoop over de inbeaiagne» ming van „De Hel" aan de orde te »t©Hem. De Voorzitter deelde mede, dat ook de arbeidswet aal moeten worden afgedaan. Het reces rol dan ©venwisl eerst ver m Juli kunnen beginnen. Een voorstebOtto om z^n motie betreffend© de publicatie van de notuléffi dor bevredigbcigs* commissi© ©verneem^, op 12 Juni t® behandelen, werd z„ h. st «anjlraonten. 'D® draar van die behandeling werd op hoogstens uur be» paald. Een voorstel» Wijnkoop s» na d© motie» Qtt® d® intarpeikties ov®r de ertesmirog mm dem Russisch©® gssamt ®n over de behsndielimg van vreemdelingen ft® behandelen,, wefd ver worpen met 55 tegen 31 stemmen. Daarna kwamen d© onderwijzerasakifssRsm weer aan d© orde: D© minister deelde in antwoord op ©en vraag van den heer Ketelaar mede, dat ds g©» meenten niet de pensioenbijdragen zuilen kan» nen betalen voor onderwijzers. De minister betoogoe, dat het gemeen» tebestuur van Amsterdam in zake de salaris» verordening voor onderwijzers onbetamelijk beeft gehandeld. Het Amsteirdamsche aan» vangssalaris van 1200 was bovendien geba» seerd op de onjuiste tneening, dat over 1919 geen duurtebjjslagea zouden worden toeg®» kend. De amendementsn»Otto en «Ketelaar, met het sub«amend©Ejimt«Gerfeard in zak® és erkenning van de verordeningen die hm 1 Jam. 1919 zijn ingevoerd, zow de meenimg do®n ont» staan, dat de wettelijke salarissen niet zijn te beschouwen als normale salarissen, doch als minima. De minister verklaarde ze daarom be» slist onaannemelijk. Hij was ©venwel bereid tot erkenning voor in dienst zijnde onderwijzers van verordeningen die wel na 1 Januari tot stand kwamen, doch voor dien datum werden ingediend. De heer 011 o trok zijn amendement in. Het ameadementeKeteiaar is vervallen, om» dat het niet meer past op het gewijzigd® «rti» kei. De heer Gerhard diend© een amende» ment in ter vervanging van zfjn vervallen sub» amendement. De heer Van Wijnbergen diende een amendement in om ook op plaatsen, waar bfy zonder© verordeningen gelden voor in dienst zijnd© onderwyzers, aan bijzondere onderwiyi» zers $etyke salarissen te waarborgen als de openbare onderwijzers genieten. De Kamer be» sloot eerst de andere artikelen te behandelen. De heer Ossen dorp lichtte een amende ment toe om de tijdelijke dienstjaren mede te tellen bij de berekening van jaarwedden van thans in functie zijnde onderwijzers. De minister ontried aanneming vnn dit iiinendenucnt, dat werd verworpen met 5>ü te» gen 40 steuimen. De beer Ossendorp verdedigde een umendement tot verbetering van de wachtgeld» regeling voor hen die thans wachtgeld genieten. De minister bestreed het amendement, dat werd verworpen met 57 tegen 29 stemmen. De heer O 11 o diende een amendement in om vast te stellen dat de onderwijzers in geen geval de reeds uitbetaalde salarissen zullen hebben terug te betalen. Dit werd door den minister overgenomen. De heer Van den Tempel meende, dat de voorgestelde financieele regeling onbil» lijk is voor -gemeenten met yeel openbaar on derwijs. De heer De Geer maakte aanmerkingen op de verrekening tusschen het Rfjk en de ge» meenten, zooals die wordt voorgesteld, De minister lichtte de regeling nader toe. Art. 16 werd goedgekeurd met 54 tegen 32 stemmen. Art. 11. De minister nam het amende» ment»v. d. Molen over. Het amendement» Gerhard acht hjj onaannemelijk. Kjj nam het amendement'Van Wijnbergen over. Het amendement»Gerhard werd verworpen met 50 tegen 3ó stemmen. De eindstemming werd op 12 Juni gehouden. .'H <1t I» t h AANVAARDEN ERFSTELLING. In bijlage 81 zeggen B. en W.: Zooals in de raadsvergadering van 27 Maart j.L werd medegedeeld, heeft Mevr. M. van der Oord, by testament, den 21enFebruari 1919 verleden voor den alhier gevsstsgden notaris Mr. A. P. H. de Lange, onder den last van en» kele legaten, tot hare erfgename benoemd de Gemeente Alkmaar, onder verplichting om het zuiver saldo harer nalatenschap ter gelegener tijd aan te wenden tot stichting of inrichting van een algemeen gemeentelijk ziekenhuis met klasse verpleging. By deze mededeeling werd de toezegging gedaan dat in een volgende vergadering dezer» zjjds een voorstel zou volgen tot het nemen van een besluit omtrent het al of niet aanvaar» den dezer nalatenschap onder de daarby op» gelegde verplichtingen. Wij hebben gemeend, in verband met dea aan de aanvaarding der naltenschap verbon» den last, ter zake het gevoelen te moeten in» winnen van het Bestuur van het Stads«Zieken» huis, dat zich by schryven van 1 Mei LL, No. 16, als volgt heeft uitgesproken: „Aanvaarding der erfstelling»M. van der „Oord brengt voor de gemeente Alkmaar de „verplichting mede om tot de stichting van een „algemeen gemeentelijk ziekenhuis met klasse» verpleging over te gaan en wel zulks In „verband met den in het testament door de „e'flaatster uitgesproken wensch op dit punt binnen betrekkelijk korten tijd. „Omtrent de wensckelpkheid om hier van „geroseemtewége een awkenfewJa met k'sasever» „jskgimg te stichten her,teat. h(j nas Collega „geen eenstemiEigheid. Wij raceten ons, dsr» „hslv® in ïwoverr® ven sdvteu o riteent 'al of „niet aanvaoirdsag d©u ®rr£ste!ling onthoudt®. „Wal s$b bM® cc-gsates» hot hiamvor ©®nst, dat „de bmgngr m d© «ssploitatt» ven ®®a gemeente» „lijk ffiieimhMas met klassevsrptaging, tenzij „meesders belangrijke makingen mochten vol» „pw, ©ara d» ö®m©©ntebjk« schatkist eise.lv?» „zal stelle®, waaraan «tezs, althans gedurende „een leragen tijdsduur, zeer bezwaarlijk zal „kunnen voldoen. Dit leidt er ons toe om, ook „ai mocht de Raad beslmten de erfstelling te „aanvaarden, ons wiviest, U toegezonden bij „schryven van 21 Maart 1919, No. 10, volledig „te handhaven." De mededesl&ig doos het Beetuur van hot Stadsziekenhuis ia de laatst© zinsnede van zijn bovenstaand schrijve® gedaan, vindt haar grond ia de omstandigheid, dat geno®B?>d Be» stiaws ca» ee® advies had (tee® be» trelüesde uem a®es n®sd?g ges^fete beSsagriife® nitbreidteg van het iStekenifeMis, waarvan de kmtrn doos den heon Voa, fospojstev? ysa het Btwsw» ea Wffiringteerisht, words®. $5 saanad 03 Ii?34éÖ» bgsev©®.® f 23E93L55 vqoj? va® d©m inv<wta£H 'is®rsnp d© twsuw en de ia» raehtog van een niew ziskosfesfia voeff 135 bedden, volgens dtaa degkssodlg, et» uitgaaf zonden v©wi©r©n van ongsvsar 1 .£93,090. Wij hadden te verband hiermede h©ê Eeetemr ge- vrasigd ons te wi'iera berichten of de gedane erfstelling wellicht aemkidteg gaf tot wijziging va® dat advie% welk© vroeg olzoo door het Be» stuw ontkennend wordt beantwoord, In den boezem van aas College bestaat even» een® omtrent het aanvaarden der nalatenschap geene algeheel® eenstemmigheid. Is één Ed van mstaing, dat klassev©rolegiag niet Egt op den weg van de Overhelde doeh behoort te worden overgelaten .aan het parti» euliar initiatief,, de overige leden van one Goh lege deelen di© meemmg niet Volgens hen is inderdaad de tot «tend komjp'g van een© gele» genhe*d tot het verplegen vass zieken, ook van die welke tot de beter gesitueerden behooren, een zaak van overheidszorg te noemen, mits die beter gesitueerden, naar de mate van hun» ne gegoedheid, hun deel in de uitgaven bij» dragen. De opvatting overigens vam hef Bestuur van het Stadsoziekenhuis, dat d© stichting, volgens den door de erflaatster uitgesproken wensch, binnen betrekkelijk korten tijd zou moeten geschieden, vindt, naar onze meening, geen steun in de bewoordingen van het testament. Daarin staat toch vermeld, dat de erfgename verpEcht zal zijn het. zuivere saldo der nala» tensehap ter gelegener tyd aan te wenden tot stichting of inrichting van een algemeen ge» meenteiyk ziekenhuis met klasseverpleging, terwijl de erflaatster ten slotte als haar wensch verklaart dat zoo mogelijk met den. bouw van het voormeld ziekenhuis binnen acht jaar na haar overlyden zal worden begonnen. In deze bewoordingen is, naar onze meening, voldoende ruimte gelaten om met den bouw of inrichting te wachten tot het tijdstip waar» op daartoe, uit een financieel oogpunt be» schouwd, kan worden overgegaan. Niet»aan» vaarding der erfstelling zou naar de meening van ons uoiisge, getuigen van weinig waardee» ring voor den gemeenschapszin, waarvan de overledene in deze heeft blijk gegeven. Mitsdien hebben wij de eer U voor te stellen, de nalatenschap, onder de gestelde verpüch» "tingen te aanvaarden en in verband daarmede te nemen het volgende besluit: Overwegende, dat Mevrouw M. van der Oord, overleden den 19en Maart 1919, by tes» tament den 21en Februari 1919 verleden voor den notaris Mr. A. P. H. de Lange, alhier, on» der den last van enkele legaten, tot hare erfge» name heeft benoemd de Gemeente Alkmaar, onder verpEchting om het zuiver saldo harer naltenschap ter gelegener tijd aan te wenden tot stichting of inrichting van een algemeen gemeentelijk ziekenhuis met klasse«verpleging, zullende de renten vag| het kapitaal, na aftrek der aangegeven uitkeeringen van de lijfrenten, jaarlijks worden aangewend tot vergrooting van het kapitaal tot den dag, dat het kapitaal wordt gebruikt overeenkomstig het voorge» schreven doel; v Gelet op de artt 137 en 194, sub d, der Ge» meentewet; Besluit: de door wyien Mevrouw M. van der Oord, bij testament d.ti. 21 "Februari 1919 aan de ^e» xneente Alkmaer gedane erfstelling, onder de daarby opgelegde verplichtingen te aanvaar» den. Afschrift van dit besluit, onder overlegging van h6t extractriestament, ingevolge art. 194, sub d. der Gemeentewet, te zenden aan heeren Gedeputeerde Staten, ter erlanging van de vereischte goedkeuring. BENOEMING VAN EEN LID DER PLAATSELIJKE COMMISSIE VAN TOE ZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1