S Uitbetaling vergoedingen wegens n r ebap. (ittjiieiigri iSieuv>>. Rechtszaken. Ï^KGaiviLESTJfi v««c. aUCMAAS ituij,t ..v !:ccit:c vae briMighropeMuK, .ia» «i«- UiTK^Eóc'Ku >Jci vERC.OÈDu.'C «copoiV* vvcr i<t Ljjjfv&k »a& fys.@t 4q* ®?et JüN; wl plaats hebber ten SrASDHUEE op VRIjDnG 6 JUM a.s., voor zooveel de LANDWEEx en den LANDS"! ÜKM aangaat, van da: namiddags 2 tot 2 y, uur, en voor zooveel de MILIlIE aangaat van 2K tot 3 urn. Alkmaar, 3 juni 1919. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WÏT Dz.. lotO-Biugemeecter. ONTHEFFING VAN EENE BEPALING DER BOUW- EN WONINGVERORDE- NING. B. ea W. stellen in bijlage 80 voor te be- j sluiten aan het Provinciaal Eledriciteite-Redrijf in Noordbolland, naar aanleiding van zijn adres I d.d. 7 April 1.1., ontheffing te verleenea van het bepaalde in het eeiste lid van art. 44 der bouw- en woningverordening (Gemeenteblad j Mo. 410), ten beliocv* van hei maken van een bouten gebouw aan de Van der Xaaystrant, j op het terrein Sectie E, No. 3017, nacst de be- staande werkplaats oio 30. I voorkomen. Het groepenstelsei heeit dit voor deel, dat er bevrediging kom» onder de amb tenaren es das vei miT iy4 pc praerjif Y?" -v.i fttsgsötfüt i§} d®i j Jevprrfffttin^ jylasè- via*.! van teiek a©£* het maar oorderliandig geschiedt. Dan Iran- |J organisaties, ten e' de te ïradhten het geschil If merce" nen personeel e »aiarisverhoogingen niet meer tot een bevredigende oplossing te brengen. Naar aanleiding dezer conferentie heeft 4 Juni eon algemeen® vergadering der samenwerken» de Bouwv?kpa+T«r*nf pj- Y' «rhüd, waarin is bes»-,. gè4.iëU hft Jêst, 1. -'vV.'K r.jgo» u<ziQfi tir/tinttD hst S6ÜQ Inge» ÜOïaföb. St^ndp^nt (HoBOs hot 3®§§M! S&ö. dlbl* trage ie onder-werpen) cnger/ijzlgd ts haiadha* ven ea hiervan mededceling te doen aan den loco»burgemeester, cader dankzegging voor SS, tenarea op Viiik&Yiitre srsssct-., CD'Tlg. heel buiten thie. .en rvernkriug gekgegs. had het van B. en W. een veel sympa- gebauU- gevonden, als zif het groepen- etelsei hadden aanvaard vóór de rijke wetgever diens bemoeiing in deze. hen daartoe dringt. Desnoods had een proef kunnen worden genomen. Maar neen, tegen den wensch van alle ambtenaren in, olijven B. en W. bij hun standpunt. Wij hebben niet liet recht te staken en zou den daartoe ook niet gemakkelijk overgaan, maar daartegenover rust op de overheid de plicht een goede salarisregeling en goede :j j rechtspositie aan het personeel te geven, zoo- dat staking niet noodig is. Als een particulier werkgever had gesold met de belangen van zijn personeel, gelijk B. ern "W. het hier deden, zou er stelpg zijn ge staakt eu deze staking zou gewonnen zijn, mede door den moreelen steun van het pu bliek. B. en W. dienen daarom met andere voorstellen te komen in meer democratische richting. Verkeerd ,ond spr, de door 3. eïi> vV. voor-1 ^9 VOOR DEN WEG. gestelde 3-jaaiiijk^cne veri)oog:ngen eu hij Maakt.net a -tot een efewoonle om op de weec er op, dat hei ruk wel J aariijisdic ver- i en',n pe riraisn zooveel mogelijk rechts hocgingen geeft. rijden, ook wan roer gij meent het geheele Vervolgens had spr. het ever den door Afd. ALKMAAR N. P. V. Zaterdag 7 Juni PATROUILLEOtFENING. De Arenden vooral opkomen. Bespreking Pinkster. waar zij van 29 Maart tot 14 Mei logeerde, verteerde ze 250.-—. Den Belgi schen bontwinkel lichtte ze op voor 450 In een corsetten-winkei kocht zij voor 60.—. In Haarlem maakte zij in ven hotel cct ver' tering van ruim 600.—. Zij werd ia den Sosch gearresteerd La het hotel „De Qctakn ORA'ÜFICATKN. B. en W. stellen den Raad voor: j en W. veorgestelaen kindertoeslag, dien zij lichtbedrijven, i definitief willen behouden, zonder A. aan den directeur der s wegnppervlak tot uw beschikking te hebben zii ii Gewoonte wordt een tweede natuur. INTERGEALLIEERD ARCHITECTEN CONGRES. l er bijwoning van het intergeallieerd archi tecten-congres, betreffende den aanleg van tuinsteden, moderne stadsuitbreiding enz., dat 6, 7, 8 en 9 Juni te Parijs gehouden wordt, is in opdracht van de Regeering, de heer Ir. D. F. Slothouwer, Secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw kunst, Bond van Nederlandsche Architecten, daarheen vertrokken. GEVOLG VAN TARIEFVERHOOGING. Sinds de tariefverhooging op de lijnen der Haagsche tram neemt het aantal passagiers af, terwijl het tot 1 April steeds stijgende was. L)e daling bedraagt plm. 9 pet., terwijl op de Scheveningsche lijnen, waar de taneven goedkooper werden, een vermeerdering van circa 10 pet. viel waar te nemen in Mei j.l. KORTE BERICHTEN. Uit Eist zijn 20 paarden naar Duitsch- knd verzonden De prijzen liepen van 1000 tot 1300. De minister van landbouw heefL den heer A. M. van Deventer, voer de bijzon dere bemoeiingen met de arbitrage Noilen en Heijmermk, die zoo gunstig voor de gemeen te is afgeloopen, eene gratificatie toe te ken nen van 1000; B. aan den boekhouder bij de lichtbedrij ven, deu heer H. de Jong, wegens buitenge wone werkzaamheden, in verband staande met ueu bouw van een nieuwe gasfabriek, een gratificatie toe te kennen van 25G. MAKEN DUCDaLF BIJ DE ROOTORENBRUG. B. m W. stellen xn bijlage 19 voor: aan Burgemeester en Wethouders een cre- diet te verleenen van ten hoogste 550, voor het maken van een ducdalf bij de Rootoren- brug BOEKHOUDEN. De uitslug der examens in Boekhouden voor de praktijk vanwege de Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden ir Mei te Am sterdam, 's Gravenhage, Rotterdam, Arn hem, 'a Hertogenbosch, Meppel, Groningen en Utrecht gehouden, is aldus: tutaal 1835 cacdidaten, niet opgekomen 18, teruggetrok ken 13, geslaagd 820 candidates. MET PENSIOEN. De adjudant-onderofficier-administratenr H. J. 'Kuijro.ans vm de Cadettenschool alhier, zal binnenkort den militairen dienst met pen sioen verlaten. ZANGUITVOERING. Gisterenmiddag gaven de Koorklassen van Md. M. Verbeek, hare jaariijksche uitvoering in de bovenzaal van de Unie, welke zaal ge heel gevuld was met belangstellenden, v.n.l. ouders en familie der leerlingen. In betrekkelijk kor ten tijd) is er een heel pro gramma afgewerkt en wij geloovnn wel dat de toehoorders de zangprestaties der jeugdige zangeressen en zangers met genoegen heb- Nm aangehoord. Er waren allerliefste liedjes bij die doer dp beschaafde uitvoering zeer goed' tot hun recht kwamen. Lu enkele andere hadden wij gaarne wat mee'" voordracht ge hooid b.v, in „Lente" van C. van Renneo en „Vogelnestje" van L. A. v. Tetterode. Jeugdige koorklasscn rransohe en Lmitsche liederen te ünoren zingen, kan ens nooit beko ren. Er zijn toch werkelijk mooie echt Hol- landscne liederen genoeg, waarvan de betee- keuis geheei iigt binnen het begrips vermogen dei jonge zangers. Oek lijkt het nns wensdhe- iijk tiat zij texst en melodie der liederen uit het hoofd kennen en daardoor meer aandacht kunnen schenken aan de dirigente. tot de wiste nummers van den middag be hoorden de vijf liederen na de pauze waarvan wij „Theevisite" en „Daar was ei eis" gaarne nog even afzonderlijk noemen. De oud-Fransche kerstliederen voldeden ook heel goed. Voor de pauze gaven twee oudere leerlingen van Mej. Verbeek een drietal duetten. Mooi ,.L'Ange Gardien" van Céstar Fransch aar dig het lied van Abt. In dc tweede heift hoorden wij nog twee solo's van een andere leerlinge. Zij gaf blijk van goede studie der zangkunst cn durfde in derdaad uit te zingen. Uitspraak van 't Duitscb en van de klinkers in 't Hoilandsdi is nog voor veel verbetering vatbaar. De middag werd besloten met eert opgewek te uitvoering van „Prins Lente" cantate van Hendrika van Tusschenbroek. Hieraan werk ten alle klasoen mee. De begeleiding was steede correct, maar bad meermalen zachter kunnen zijn. Als geheel was deze middag voor de leera- res een succes. Als blijk van waardeering werd haar namens de leerlingen bij 't begin van 't tweede gedeelte* een fraaie bouquet aangeboden. cemg over leg met de organisaties. Deze hebben daar- tegen nu hunne bezwaren niet kunnen ken- baar maken1. i Mag een gemeenteraad nist worden voor-1 gelicht? De Ambtenaaisbond is tegen den I kindertoeslag voor de ambtenaren, omdat !i deze daardoor in een uitzonderingspositie j j worden gedrongen er. de vrees bestaat, dat bij 1 handuitsteken wildet voorkomen. invoering van dien toeslag gepoogd zal wor den andere sociale maatregelen te laten lig- Moet gij links afslaan of om de eenë of an- tr°kke.n de beschikkingen betreffende de houden, duidt dit dan voor dere reden links andere weggebruikers aan door het uitsteken van uw linkerh&nd. Moet gij rechts afslaan, duidt dit dan. aan door het uitsteken van uw rechterhand. Doet het niet anderswant dan kunt gij aanrijdingen veroorzaken, welke gij juist door VOOR~EEN GOEDDOEL^0*"0 gen of er met een koopje af te komen. Daarna besprak de heer Door den commandant der Vie Infanterie- Brigade en den Commandant van de 3e com pagnie le bataljon van het 23e Reserve- Regiment Infanterie is ten behoeye van het Sanatoriumfonds van „Ons Belang", vereeni- Noordhoff het voorschot door B. en W. te verleenen. Spr. stelde in het licht, dat de duurte nog erg is J en de levensstandaard in afzienbaren tijd niet aanmerkelijk zal dalen. Het meer benoodigde !j V2n onderofficieren en militaire geëm- is 80 procent. En nu dp ambtenaren wijzen i P'°yeerdeo in den rang van onderofficier, be- op htm Kkort daardoor, meenen B. en W. dat hoerende tot de Nederlaureche Landmacht, het meerder benoodigde niet mag worden ge- :Jan he centrale commissie van dat fonds afge geven met het oog cp den financieèlen toe- hragen, resp. de somma van 531.79 en stand der gemeente. De ambtenaren zullen f '00 zijnde de opbrengst van opgeheven dus het kind van de rekening worden. j cantinefoudsen. -Voorts is door een luitenant- De Bond vraagt nu 4O0 verhooging voor I kolonel, regimenls-cominandard voor gelijk alle daarvoor in aanmerking komeude amb- hoel nog geschonken een bedrag van tenaren. Spr. ontkende dat deze eisch te hoog 253.65. is. Er zijn voorbeelden genoeg, dat in vei- schillende bedrijven de salarissen zeer zijn IN BELGIë VASTGEHOUDEN, gestegen. Men meldt uit Valkenswaard aan de Spr. herinnerde er aan, dat voor de ambte- i «Meijer. Crt" naren der posterijen en gevangenissen wordt j erschillende personen, die eenige dagen voorgesteld een verhooging van 300 van de 1 gleden naar België gingen, om daar eens door de staaisconunissie-Stork voorgestelde j een kijkje te gaan nemen, werden aldaar ge- ïngr- tributie en de maximumprijzen van azijn." In een resolutie hebben de besturen van R.-Kath. en Chr. organisaties den wensch uit- gesproken van verzachting der aan Duitsch- land opgelegde vredesvoorwaarden. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat het bericht van de „Visscherij Courant'! dat de binnenscheepvaart binnenkort weëi geheel vrij zal worden, uit de lucht gegrepen is. Wel is een nieuwe regeling in wording. Aan de universiteit te Amsterdam zijn bevorderd tot arts de heeren B. C. Geerlink, geboren te Zijpe en J. Koppen, geboren te Graft. Het laatstelijk tot 75 pet. van het vorige jaarverbruik verhoogde rantsoen voor suiker» verwerking der industrieën is thans vastge» steld op 100 pet. van het verbruik voor het bin» nenland gedurende het vorige campagnejaar. De minister van financiën heeft ingesteld eene commissie, teneinde 'hem van advies te dienen met betrekking tot vraagpunten <Jie zich voordoen bij het ontwerpen van eene wet tot heffing éener belasting op weeldeuitgaven. Tot hoofdredacteur van „Het Volk" is be» noemd de heer J. J. de Roode, thans redacteur aan dat blad. salarissen B. en W. komen met het argument, dat de nooden van de ambtenaren niet gelijk zijn, maar als B. en W. overleg wilden, was dit zeer goed mogelijk. Dc lagere ambtenaren zijn in vele dingen ten achter, de Woeien zijn kaal of de kieeden gescheurd, de linnenkasten zijn leeg, tal van meu bek hikken verhuisden naar de banken van leening. De belangen der ambtenaren zijn steeds kalm en binnenskamers behandeld en dat de Bond in den, laatsten tijd ten opzichte van Alkmaar een anderen koers insloeg, is 'de schuld van B. eni W., die om advies vroegen en van dat advies geen gebruik maakten'. Met ons valt wel te praten:, zei spr., wij zijn gem dwazen, willen graag langs zakelijken weg tot overeenstemming komen, ook nu nog Wij passen er. echter feestelijk voor, dat dep nieu wen raad de controle over het aanhangige voorstel wordt ontnomen. We vragen instelling van een raadscom missie, die inderdaad met ons zal willen pra ten, een commissie met uitgebreide bevoegd heid, opdat in Sept. zoodra de nieuwe raad zitting neemt, een afdoende regeling zal kun nen worden getroffen. Als de zaak nu nog vóór dien tijd wordt afgedaan, zullen wij een adres aan dien raad richten om het zaakje nog eens over te doen, en dan beter. En dan zullen vrij ons voortaan arresteerd, en aan een keuring onderworpen. De goedgekeurden werden oogenblikkelijk opgesloten; wat hen te wachten staat, weet men niet. De afgekeurdgn konden naar Fkil- land terugkeeren. BEGRAFENIS SLACHTOFFERS VAN HET ONGELUK TE HELDER. Onder groote belangstelling werden Woensdagmiddag op net kerkhof te Huisdui nen gem. Helder, ter aarde besteld de drie slachtoffers van liet ongeluk te Helder. De beide jongens Van Roekei werden tezamen in é'n grafkuil neergelaten. De leerlingen der Zeevaartschool begeleidden de lijkkoets van den oudsten Arena van Roekei, de andere koets werd gevolgd door de afd. Heldersche Padvinders en de leerlingen der Ambachts school. Aan het graf werd het woord ge voerd door den directeur der Zeevaartschool, den directeur der Ambachtsschool, een der of ficieren van hét s.s. „Gelria" van de Kon Holl. Lloyd, waarop de oudste der beide slachtoffers zijn eerste reis gemaakt had, en den hopman der Padvinders. Een familielid bedanktè voor de eer. Even latei werd ter aarde besteld het stof felijk overschot van den sergcant-torpedoma- ker Ras, die met militaire eer begraven werd. Een onderofficier sprak namens de beman ning yan de pas vertrokken „Tromp", met na, DE NIEUWE BaLARIS-REGELING DER GEMEENTE-AMBTENAREN. (Vervolg.) Daarna ging spr. het groepeiydelsel hetgeen B. en W. niet willen, omdat zij mee^ nen dat dit stelsel niet in te voeren is voor kleine gemeenten, wèl daarentegen voor groo te en voor het rijk. Spr, stelde de inconsequentie hiervan in het licht door er op te wijzen, dat in het rijk en groote gemeenten dezelfde verhoudingen bestaan, als in Alkmaar. Ook daar moeten hoofden en chefs in de Wrijven advies uit brengen omtrent de ambtenaarssalarissen. B. en W. schreven, dat de Bond n;c t ge- lukkiig is geweest met de samenstelling van zij'n concept wat betreft de indeeling van som- uiige ambtenaren, en zij noemen als -001 beeld den apotheker en, den fabrieksbaas die toch niet in ééu groep beboeren. Zij verzuimen echter cr op te Wieu, dai ae Bonu met de be staande salarisverbotdingen rekening heeft gehouden, welke zij niet ruw wilde verstoren. Spr. meende dat het groeperrielse! wel de gelijk ook ie Alkmaai m doer te wen. wits niet meer tot B. en W., maar rechtstreeks tot 1 welk schip de overledene naar Indië had moe den raad wenden. Als men hard wil, het zij zoo, maar wij wenschen het niet, willen' liever langs den redelijken weg. Als B. en W. tot een andere, betere opvatting der zaak zouden komen, zullen zij zeker stellig meer genoegen van hunne sal ar is-voor drachten beleven, be sloot spr. Van de door den heer Hoek geboden ge legenheid tot het stellen van vragen werd geen' gebruik gemaakt. De heer Zwart, secre taris der afdeeling, las daarop de volgende motie, die met algemeene stemmen werd aan genomen De openbare vergadering, belegd door de afd. Alkmaar van den Centr. Ned.Ambte- naarsbond en gehouden op 3 Juni 1919 in de bovenzaal van café „Central"; gehoord den spreker, deu heer F. S. Nooird- hoff uit Amsterdam; overwegende, dat de salarisvoorstellen van B. en W. niet brengen, wat redelijkerwijs had mogen worden verwacht; betuigt haar instemming met de door bo- I venbedoelde. afdeeling gevoerde actie tot be- 1 langrijke verhooging van het inkomen der 1 Alkmaarsche gemeente-ambtenaren richt zich tot den Gemeenteraad met het dringend verzoek, om in overeenstemming j met het gevraagde in het daartoe ingediende adres van 30 Mei 1919; wel te willen be- sluiten tot toekenning eener voorloopige sala- risverhooging van 400 voor .alle amblena- j naren en de in tc stellen raadscommissie van j den aanvang af overleg te laten plegen met 1 uc organisaties der belanghebbenden, en j besluit deze motie toe te zenden aan den Raad l en aan B. en W. en ter publiceering te bie den aan de plaatselijke peis. Hierna volgde sluiting der vergaderiog door den heer Hoek. ten vertrekken. Een schat van bloemen dekte de baren, TE HAASTIG GEWEEST. Voor ongeveer drie weken overleed te Deumingen gem. Weerselo, een oude boer, die al jaren te zamen met een knecht op de boerderij woonde. Deze zou voor de trouwe hulp erfgenaam worden, doch de oude boer overleed vrij plotseling, zoodat er geen testa ment was. De knecht Aarninkhof deed nu, of alles zijn eigendom was; hij verkocht de le vende have en deponeerde 4400 bij een boer die het geld voor hem bewaarde. De erfgenamen kwamen er achter en tlians zit de knecht, wegens verduistering van 4400, in de gevangenis. De Justitie nam het geld in-be slag en ook de boer, bij wien het gevonden werd, is gearresteerd. DUURTE-BIJSI AG AMBTENAREN. De „Alg. R.-K. Ainbtenaarsvcreeniging" I tie die zijn cliënten genieten en concludeerde heeft een adres aan de T weede Kamer gezon- tot vrijspraak van beklaagden. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK Zitting van Dinsdag 3 Juni. VERZET TEGEN EEN GEWEZEN VONNIS. Simon en Petrus K., landbouwers te Ber gen, zijn wegens diefstal van hout aldaar veroordeeld ieder tot 50 boete subs. 10 da gen hechtenis. Beklaagden zijn van dit vonnis in verzet gekomen en werden in rechten bijgestaan door Mr. Veltrup, advocaat alhier.' 2 Getuigen a décharge waren door de ver dediging gedagvaard. Beklaagden, waarvan een doof was, bewe ren aan het ten laste gelegde niet schuldig te zijn. Ze hielpen alleen een ouden man, die vergunning had om hout te .sprokkelen, Qe verbalisant J. C. Punt bleef echter bij 2 ij 11 opgemaakt proces-verbaal. De eerstf beklaagd- zaagde en de tweede hield den boom yast. De bedoelde oude man had ook geen recht om boomen af te zagen. Hij mocht doode takjes zoeken. De heer Punt weet zeker dat het dezelfde personen zijn. le Beklaagde beweert, dat het dood hout wat dat hij zaagde, waarop het „doode hout" een zware knoestige boomstronk, als stuk van overtuiging wordt getoond. Tweede beklaagde ontkent den boom te liebben vastgehouden. Dat heeft zijn broer Dirk gedaan. Dirk K., een derde broeder, als getuige décharge gedagvaard, zegt, dat hij den boom niet heeft vastgehouden. Hij heeft later ge holpen een boom op het erf te sjouwen, dat was, meende hij, een wilg. E)e houtsprokkelaar, eveneens als getuige a décharge gehoord, zegt dat de jongens van K. voor zijn rekening gezaagd hebben. De officier vorderde bekrachtiging van het vonnis c. q. 50 boete subs. 10 dagen hecht. Mr. Velixup becritiseerde het procesverbaal wat betreft de onduidelijke redactie, wat plei ter nader releveert. Ook bestrijdt pleiter de juistheid van de tén laste legging en is van meening, dat de 3 noodzakelijke elementen voor het delict hier niet aanwezig zijn. Plei ter meent, dat hier van het oogmerk tot we derrechtelijke toeëigening absoluut geen sprake is. Pleiter overlegt voorts een vergun ning van Vrasdonk door den burgemeester gegeven, welke vergunning op het bovenstuk van een courant is geschreven en door den president in twijfe' wordt getrokken. Pleiter wees ten .slotte op de goede reputa- STAKING IN DE BOUWVAKKEN. Men meldt ons vsn patfoons^ljde: Op verzoek en ouder leiding van den WelFd. Heer J. cb Wit, locc»burgenaeester, lieeft Z-a» terdag j.l. ten raadhuize een conferentie plaats gehad, eenerzijda met de hoofdbesturen en het siakinpscomité der arbeiders orcanisaties en den, waarin zij de Kamer verzoekt er toe me de te werken dat voor den duurtcbijslag een regeling getroffen worde als volgt: le. aat aan alle ambtenaren, zonde? reke ning te houden me' een welstands- of sabris- grens een hoofdbijslag worde verleend, welke behoort te stijgen niet het salaris, zij het ook degressief, waartoe als verhouding zou kun nen dienen 30 pCt. van de eerste, 20 pCt. van de tweede en 10 pCi. van de derde duizend guldenj 2e. aai een kinderbijslag worde verleend voor kinderen beneden 20 jaai jut een -bedra, van 5 pCt. van' het salaris voor elk kind mei dien verstande "Jat het minimum voor elk kind 75 bedraagt. EEN OPLICHTSTER. Te 's-Hertugcubusch is gearresteerd mej. Hoach, geboren te Padang Patjan, die en ook elders hotelhouders en winkeliers voor aanzienlijke bedragen heeft opgelicht. Zij deed zich voor als echtgenoote van een In disch officier en verklaarde wacniende te zijn, In „Hotel Levedag" maakte zij een re- snderzijds met dg sommissie uit de patroons» kening van nonderd gulden, in „Hotel Gom» De griuige a décharge, Vrasdonk, nog na der gehoord, beweerde de vergunning op het stuk courant van den burgemeester zelf te hebben ontvangen. De uitspraak wordt bepaald op 17 Juni. RIJWIELDIEFSTAL F.N MISHAN DELING VAN DEN DIRECTEUR VAN HET HUIS VAN BEWARING. De 27-jarigt: werkman Jacobus K., wonen de te Alkmaar, thans gedetineerd iu liet Huis van Bewaring alhier, staat terecht terzake rij wieldiefstal, gepleegd op 13 Januari. Beklaagde beweerde zich niets van dit mis drijf te herinneren. Hij was wat men noemt dien dag aan dep rol met zekeren S. ,Het rijwiel behoorde aan mej. N. Slot, wo nende te Oterleek. Zij heeft op Maandag 13 Januari haar rijwiel geplaatst tegen den win kel van den boekhandelaar Bijl, aan de Laat. Toen zij' weer buiten kwam was haar rijwiel verdwenen. Bekl. heeft de liets later wegge gooid. Aan beklaagde is voorts ten laste gelegd, dat hij den heer v Helvoirt, directeur van het Huis van Bewaring, in het gelaat heeft ge, slagen en bloedend heeft verwond. Beklaagde ontkent dit feil niet. Hij zegt echter er mets van te weten. Flij was zenuwziek. De mishandeling van den heer H. geschied de op 22 Januari, tijdens hei bezoek van den dokter, die vroeg aan bekl. wat er aan scheel de Dit consult had plaats in de bewaarders- kamer. Bekl. heeft toen plotseling den direc teur in het gelaat gesiagen, zoodat diens bril- lemnontuur beschadigd1 werd. De officier bracht in het midden dat dit met ten gewonen rijwieldiefstal, waarvoor 't 0 M. 12 maanden gevangenisstraf vorderde, mets te maken heeft. Erger acht het O. M. de mishandeling van den directeur. Hij vorderde 12 maanden ge vangenisstraf. Beklaagde beroept zich op zijn zenuwlij den en vraagt een voorw. straf. Hij: belooft geen drank meer te zullen drinken. Mr. Moens, de toegevoegde verdediger, acht, wat betreft den rijwieldiefstal, het du bieus of hier diefstal gepleegd is, dan wel het oogmerk tot wederrechtelijke toeeigening aanwezig is. Pleiter schrijft 't gebeurde toe aan alcohol gebruik, ook is niet bewezen dat de wegne ming door beklaagde is gepleegd Pleiter meent dat bekl. niet kan worden veroordeeld Uitspraak a.s„ Dinsdag 2 uur. DIEFSTAL VAN 2 RIJWIELBANDEN. De 19-jarige Cornelis G. H., gedomicilieerd ti Wijk aan Zee, thans gedetineerd, heeft op 23 April uit den winkel van den rijwielhande laar Peereboom aan de Nieuwesliot 2 rijwiel banden weggenomen. Beklaagde heeft in de Hoogstraat de banden weggegooid, toen hij achtervolgd werd. Hij erkende het feit. Hij is reeds vijf maal wegens diefstal veroordeeld. De officier vorderde 12 maanden gevange nisstraf. Mr. de Groot kon niet veel in het belang van beklaagde zeggen. Alleen de bedoeling waarom beklaagde zich aan den üiefstal had schuldig gemaakt, kan hier gelden en dan moet daarmede rekening worden gehouden wat betreft de strafmaat, die pleiter te hoog acht Pleiter merkte voorts op, dat hier geen. sprake is van rijwieldiefstal en refereerde zich voorts aan hrt oordeel der rechtbank. I Pit'Liailllllt'li 1 ,111 It (Mimi GAS VERST IKKING. HAARLEM, 5 Juni. De 72-jarige Jan sen, wonende Dubbelenbuurt, heeft men dood op zijn stoei gevonden. De man bleek door gasverstikking te'zijn overleden. Zijn vrouw die op bezoek bij familie was, kwam bij haai thuiskomst tot deze treurige ontdekking. TEGEN DE STICHTING VAN EEN RIJ NLAND-REPUBLIEK. PARIJS, 5 Juni. De „Matin" meldt, dat presidena Ebert aan generaal Nudant een officieel protest gezonden heeft tegen de stichting van de Rijnland-republiek, in welk protest hij de schuld werpt op het Fran- sche oppercommando, dat deze politiekèn daad door zijn invloed uitgelokt heeft. Het heeft in leidende kringen te Berlijn een hevige emotie verwekt De „Matin" zegt, dat de Fransche regee ring het waarschijnlijk niet noodig zal oor- aeelen hierop te antwoorden. DOORBORING VOGEZEN. ST RAATSBURG, 5 juni. Woensdag morgen behandelde de Hooge Raad het vraagstuk van de doorboring der Vogezen eu sprajt zich uit voor onmiddellijke uit voering van het ontwerp-Wesseling. NEDERLAND—BELGIë. LONDEN, 5 Juni. „Central Action" mddt uit Parijs: De raad van 5 ministers van buitenland- sche zaken heeft de Nederlandsch-Belgische kwestiq behandeld. Het is waarschijnlijk, dat het Belgische 'gezichtspunt betreffende de te volgen wijze van handelen, zal worden aanvaard, daar deze Nederland voldoende waarborgen geeft. DE KLOET-UITBARSTING. MSTERDAM, 5 Juni. Dc Neder- landsch-Indische Landbouwmaaischappij heeft van haar vertegenwoordiger te Soe- rabaja d d. 21 Mei een telegram ontvangen van den volgenden inhoud: Uitbarsting Kloet oogst van u en rela tive ndememingen nagenoeg onbeschadigd. Alleen licht geleden aoor aschrcgen Bibit- ondetneming. Weinig verloor eenigen grond voor aanplant volgende oogst. 1 ransport plantmateriual blijft via Europa mogelijk. De Bran tas heeft geen overlast. VRIJGESPROKEN. ARNHEM, 5 Juni. Het gerechtshof ai- hier heeft bevestigd het vonnis van de rechtbank /an 3 Februari j.l., yvaarbij J. A. v E„ destijds distributie-ambtenaar bij het distributiebedrijt te Velp, die terecht stond verdacht van verduistering van 1500, werd vrijgesproken. W. A. VAN ZIJST f UTRECHT, 5 Juni. Hedenmorgen is hier ter stede overleden Mr Dr. W. A. van Zijst, wethouder der bedrijven en voorzit ter van den Raad van Beheer der Neder landsche Jaarbeurs. De begrafenis zal Dinsdag te Utrecht plaats hebben. Mr. Dr W. A. van Zijst werd' 21 April 1873 te Wijk bij Duurstede geboren. Na 't gymnasium te Utrecht te hebben bezocht, studeerde hij aan de Universiteit in de rechten. In 1896 promoveerde hij tot doktor in de rechtswetenschap en even daarna tot doktor 111 de Staatswetenschappen. 7 Juli 1895 werd Mr. v. Zijst gekozen tót lid van den gemeenteraad en 3 jaar later benoemd tot wethouder en in 1911 gekozen tot lid van de Provinciale Staten. In 1917 gaf hij de eerste stoot tot stich ting van de Nederlandsche jaarbeurs. Voor een burgemeestersbenoeming te Ba tavia bedankte hij: H. M, de Koningin schonk hem de me- dalje van vernuft en voortvarendheid, wel ke aoor iiaar vooy dc eerste maal werd uit gereikt. Mr van Zijst behoorde tot de Vrij-Libe- rale Partii. fe? orroofnnr/l nr, Ann 11 l* IJ AA A AA y IwA AwV VCIv» y A*- A» IJ WA- AA 'A V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2