Werkster, hulp In huiühQuding o! winkel hS'"' i5 DIENSTBODE KANTOOR. Provinciaal Nieuws. Ajualerdiimsclie Hours Aoortikoilaudscli Laiidbouwerediet. Openingskoersen Tan heden. DIENSTMEISJE, Adverteiitiën. Huishoudster Nosrdhoüandscb Landboawcredist. Uit de hand' HET NIEUWE'HOOGHEEM RAAD SCHAP. Het bestuur der „Vereeniging voor Volte huisvesting" te Den Helder heeft aan H. M. de Koningin verzocht, niet goed te keuren, het reglement van bestuur voor het nieuwe hoogheemraadschap „Hollands Noorder kwartier". Adressante acht hoogst onbillijk de heffing van 5 pet. der belastbare opbrengst van alle ongebouwde, en van 2 pet. van de gebouwde eigendommen, in dit nieuwe wa terschap. De voorzitter zei toe er op te zullen toe. zien. Hierna volgde sluiting. UIT PUKMEREND. Tot bestuurslid van de polder .Banne Nek" werd heden herkozen de heer Ji. A. Vermeulen alhier. UIT AKERSLOOT. In den nacht van 3 op 4 Juni is alhier door middel van uitsnijding van een ruit uit een schuur een rijwiel ontvreemd ten nadeeie van P. J. O. UIT ZIJPE. Uitslag der verkooping te Oudesluis, gem. Zijpe, op 4 Juni ten overstaan van notaris Vrijburg, in 't café „De Hoop',' met gewaar borgde vergunning, doorrijdstal en complete brongasinstallatie, nagelaten aan den heer C. Slikker. Kooper J. Slikker c.s. Oudesluis voor 11000. 2. Woonhuis met erf A 904 en 906 groot 456 aren, nagelaten door den heer Jb. Vos Jbz. Kooper D Blaauboer, Oudesluis voor 1000. UIT OPMEER Maandag 2 Juni heeft alhier onder groote belangstelling plaats gehad de jaarlijksche paaraenkeuring en landbouwtentoonstelling vanwege de afd. Opmeer en omstreken van de Holl. Mij van Landbouw Het terrein der ten toonstelling werd bezocht door ruim 4000 be zoekers. Ook het schoonrijden trok veel pu bliek. UIT HOOGWOUD. Dinsdag ontstond bij den heer C. Paauw in de Weere alhier brand in het achterhuis. Door flink optreden der brandweer kon het voorperceel worden: behouden De brand is ontstaan door een defect aan den schoorsteen Verzekering dekt de schade. UIT WIJDENES. De vereeniging Tuindersbelang hield Maandag algemeene vergadering ter bespre king van de verzending van aardappelen. Besloten werd weder naar Bovenkarspel te zenden. Nog meer leden dan het vorige jaar gaven: zidh hiervoor op. De wenschelijkheid .werd uitgesproken ge meenschappelijk aardappelzakkm aan te koo- pen. UIT St. PRANCRAS. De raad dezer gemeente vergaderde Dins dagavond voltallig. Goedgekeurd was terug gekomen het ko hier hondenbelasting. Voorzitter deelde mede een onderhoud ie hebben gehad met den districtsschoolopzie ner in verband met de verandering aan ra men en privaten in de O. L. School. Dit moet volgens voorschrift worden ver anderd waaraan nog* niet voldaan is omdat het voor de gemeente belangrijke kosten met zidh brengt. De ijzeren kozijnen moeten van hout wor den, wat een groote slooping en dus veel kos ten tengevolge heeft. O. i. overbodig omdat de fentifatie goed is. De schoolopziener kan bij voorkomende ge vallen ontheffing verlee a, doch sdtij 't dit niet te willen, hetgeen de voorzitter ..He- keurige uitvoering der wet ociv elde. Spr had bij hooger hand' pogingen aangi wend om ontheffing te krijgen en naar a„> leiding daarvan opnieuw ontheffing bij den schoolopziener aangevraagd. Daarop is nog geen antwoord ingekomen. Vastgesteld werd een suppl. begrooting voor den dienst 1918 sluitende in ontvangst en uitgaaf op 14450.en een suppl. be grooting dienst 1919 op 10250. Besloten werd een kasgeldleenmg aan te gaan voor de distributie over 1918 6000 en over 1919 5000. Af- en overschrijvingen werden vastgesteld op 1434,39% en betee- kingen uit de kast van onvoorzien totaal 94.72%.. Als leden in een commissie voor reclames H O. i' -'den aangewezen de heeren. Slijker, Schuit en Bakker en voor het nazien der re keningen over 1918 van de gemeente ,u het distributiebedrijf de heeren Schuit, Klooster haven en Slijker. De rekening en balans van de gasfabriek (zie verslag Oudkarspel) werd goedgekeurd. Voorzitter deelde mee dat is opgericht de vronen burgerwacht met 24 leden Veel is het niet, doch toch iets. De animo was -niet groot. Het schoolplein werd voor schietoefenin gen aangewezen en voorzitter kreeg op zijn verzoek een blanco crediet van hoogstens 50.voor eventueel te maken kosten. Ingekomen was een schrijven van het hoofd der school, waarin deze deed uitkomen het niet eens te zijn met de wijze waarop zijn ver zoek in de vorige raadszitting is behandeld. De onderwijzers zoo werd in dit schrijven gezegd achten zich tegenover de andere amb tenaren verongelijkt en bovendien kan en mag van het salaris van den onderwijzer eeq der- ke uitgave voor pensioenbijdrage biilijk- Ishalve niet wonden gevorderd. Gevraagd werd op het verzoek alsnog gun stig te beschikken. Zonder bespreking werd met algemeene stemmen besloten 'het schrijven voor kennisge ving aan te nemen. Sluiting. UIT WARMENHUIZEN. Op de Dinsdag gehouden raadsverga- ring waren alle leaen aanwezig. Ingekomen was een schrijven van de heeren Swan, de Groot, Gutker en Biersteker, in houdende, aanneming van hunne benoeming tot lid der schatters-commissie. Idem van de heer Klein met bericht van aanneming der benoeming tot lid) v. d. school commissie te Krabbendam. Dankbetuiging van het personeel, voorman directeur der gemeentelijke gasfabriek, en den gemeente-secretaris voor den ontvangen duur tetoeslag over 1919 en van de werklieden bij het gasbedrijf voer de loonsverhooging. Idem van de pr tbodeo voor de verleende grat'Ticatie. Aan den heer P. Pronk Sr werd op diens verzoek eervol ontslag verleend als lid van het burgerlijk armbeshiur Adres van de vereeniging van- berv. dia- «erés te de cte*s. - Alkmaar voor Oerinow toeging, om mfcooging subsidie. GasteM m landen van B. en w. Goedgekeurd was van Ged. Staten terugge komen het besluit tot het voeren- van een rechtsgeding tegen de heer J. Spruit. Tot hoofd der school te Sdioorldam werd benoemd de heer Dijkers van Hengelo met 5 stemmen (2 stemmen uitgebracht op den heer Scheering van Akersloot.) Aangenomen werd het voorstel om eene gasleiding aan te leggen tot het station, vooral ook om beteren druk te verkrijgen voor Harenkarspel en Stroet. Besloten' werd tot aanschaffing van een tweede exhauster. Op het adres van den heer De Graaf, ambtenaar ter secretarie, ter verkrijging van uitbetaling voor overuren, werd afwijzend be schikt. Besloten werd tot aanschaffing van eeni po dium ten dienste van het fanfarecorps T.A.V.E.N.U. Daarna volgde vaststelling van het regle ment voor de werklieden van het gemeente- gasbediijf. Het voorstel ter verkrijging van vijf extra verlofdagen, werd verworpen met 5 tegen. 2 stemmen. Bij de rondvraag wees de heer Swan op den slechten toestand van de straat in „de Fuik." De vorzitter deelde mede, dat mettertijd voorstellen tot verbetering zullen worden ge daan, Maauaagmiddag was het feest voor de schooljeugd alhier. Meester De Geus had de schoolkinderen verzocht, in de Kolfbaan van „De Moriaan" te komen, om te herdenken: en te vieren den dag, waarop hij 25 jaar aan de j O. L. S. te Warmenliuizen werkzaam was ge- weest. Onder begeleiding van onderwijzeressen en onderwijzers trok de vroolnke ctoet naar „ue Baan." Recht geï-eiik; werden daar 'n paar uren doorgebra raken, zang, en het uit reiken van s ersnaperingen, wisselden elkan der af. Namens het personeel en de schoolkinderen reikte de heer Knijnenburg, hoofd der school, na eene sympathieke toespraak, den jubilaris 'n mooi cadeau over n.l. 'n microocoop". In hartelijke woorden werd door den jubila ris datik gezegd voor de hulde en het ontvan gen cadeau, waarna de schooljeugd, na nog een danklied te hebben gezongen, opgewekt huiswaarts ging. 's Avonds werd den jubilaris opnieuw hul de gebracht. Omringd door familieleden, werden heel wat felecitatie's door hem in ont vangst genomen. Burgemeester en Wethou ders kwamen gelukwensclieu en Z.E.Achtb. Reikte na een hartelijke toespraak meester De Geus een envelope met inhoud over Evenzoo ontving hij van zijn oud-leerlingen 'n enve loppe met inhoud, 't Fanfarecorps „T.A.- V.E.N.U." kwam 'n serenade brenger. Door de heeren Schut en Lingerak werden keurige muziekstukken uitgevoerd voor vice; a j. iano en zangbegeleiding. 't Is in één w >rd voor den jubilaris en familie en voor all welke er aan deelnamen, 'n éénige feestdag ge weest. Het fanfarecorps „T.AV.E.N.U" ander had Zondag 'n goede dag. Bij haar ming aan den wedstrijd te IJmuidöi werd' 's middags in de 2e afdeeling de le prijs B behaald met 232 p aten' en 's avonds in den „eerewedstrijd" de 2e prijs A met 1 yun- ten. Beide prijzen bestonden uit verguld zil veren medailles. UIT HENSBROEK. I- v> ..eniging ter bevordering van go- trouw schoolbezoek hield- onder voorzitter- schaf» van den heer C. Wit haar algemeene jaarvergadering bij den heer öunü Uit :iet verslag var den penningmeester bieek dat dc ontvangsten Is? 1918 warrfr' cv: tributie 137.60 gemsetttfwubsidte te taal 162-60; uitj.' ,,..a f 110.77, n&dedig saldo over 1917 25.8u34, totaal 130.6634, zoodat nu een batig saldo aanwezig was van bijna 26. De rekening en de be-: heiden Jen door de heeren HL de Vries <-v W. K r nagezien en volkomen in Orde h: 'ondt n, zoodat de heer A. Scnrooder dank werd gebracht voor zijn accuraat beheer. Bij de nu volgende bestuursverkiezingen werden de periodiek aftredende heeren" J. Baan, D. Schaak a? K. Kamp herkozen en gekozen de heer D. Wit, daar de voorzitter bedankt had als bestuurslid. Bij de besprekingen over de a.s. schoolfees ten werd besloten met de kinderen der hoog ste klassen een reisje te maken naar Amster dam om „Artis" te bezoeken en met de overi ge leerlingen een rijtoertje te maken naar Bergen. Ieder kind zal op den feestdag een bon van 300 gram brood moeten inleveren. De verdere regeling der consumptie werd overgelaten aan den voorz., secretaris en penningmeester. Voor de sluiting der vergadering bracht de secretaris De Haan welgemeende woorden van dank aan den heer C. Wit, die gedurende 10 jaren bestuurslid was en sedert 1911 voorzitter der vereeniging. In de daarna gehouden best uursvergade ring werd tot voorzitter gekozen de heer K. Kamp en tot Vice-voorzitter de heer J. Kolder. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 5 Juni. Jacob Verwer en Trijntje Bruin. Willem ten Bruggencate eti Bietertje Bosman. Lambertus Hendricus Jacobus Steinmeier en Gesina Jo hanna de Geus. Christiaan Cor nells Rolff en Teetje Alida de Jong. OVERLEDEN: 5 Juni. Maria Tros, gehuwd met Hendrik Louw 64 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 4 Juni. Medegedeeld door het Kon. Nederlandseh Meteorologisch Instituyt te De Bildt. Geldig tot den avond van 6 Juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 760.5 te Vlissingen. De laagste stand van den barometer 749.1 te Neufahrwasser. VERWACHTING. Matige noordwestelijke tot westelijken wind tijdelijk opklarend later waarschijnlijk weer regeo zelfde temperatuur. ALKMAARSCHE EXPORTVE1L1NO, 4 Juni Bloemkool le soort f 35.40 a 52.60. Bloemkool 2e soort f 18.20 a 31.40 Wortelen f 13.40 a 18 60 p. 100 bos. Rhabarber f 5.60 a 11.40 per 100 bos. Asperges wit f 24.80 a 61.— p. 100 bos. blauw 1 13.40 e 44.80. Kropsla per 100 f 0.70 a 3.—. Pieterselie 9.80—12.20 per 100 bos. Prei f 4.60 a 8.40 per 100 bos. Postelein f 2.03 a 2.17 per ben. Radijs 0a 0.— per 100 bos. Raap' en f 1.60 a 3.— per 100 bos. Spinazie f 10 80 a 41.50 per 100 K.O. Selderie f 8.20 a 11.60 per 100 bos. Aardbeien per Kg. f 1.38 a 1.55 U en per 100 bos f 3.20 a 5.40. Poriën per K.0. f 1.06. ZWAAÓ. 4 Juni. Spinazie f 0sla f 2-5, wortelen f 15-17, rabarber f 2-4, bloemkool fprei f 0, radijs-f O*— 0, raapstelen f 0.—. postelein f 17. Aard beien 4060, andijvie 0. BEEMSTER, 4 Juni. Spinazie f 0.36 a a 0.93 per dubb. mand, raapstelen f —0. a 0.per 100 bos, rabarber f 7 90 12.— per 100 bos, prei f 4.20 a 11.50 p. lOQbos. sla f 1.a 1.30 per 100 krop. Peulen Jf 30 a 13 per 100 pond. VENHUIZEN, 4 Juni. Veiling de Zuider kogge Ha' ï-.btt f 4.50 h 5.50 per 100 kilo. van 4 Juni 1919. m» Getrouwd; P1ETER JOHANNES LEEMEIJER, ambtenaar P. T. T. in N.-Indië en TRIJNIE MULDER, die, mede namens wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Oetrouwd: Chr. C. ROLFF en T. A. DE JONG,* die, mede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betui gen voor de vele bewijzen van be langstelling, bij hun huwelijk onder vonden. Alkmaar, Juni 1919. Heden overleed zacht en kalm na Cen langdurig en geduldig lijden onze geliefde Echtgenoot Uit aller naam, Wed. J. HART—Keesman. Rotterdam, 5 Juni 1919. Gaffelstraat B 172. Mededeelingeu van Donderdag 5 Juni. Olicwaarden in vaste stemming. Culturen vast voor Cultuur-Maatschappij der Vorsten landen. Scheepvaarten onveranderd. Amerika wat vaster. De Heer en Mevr. J. F. QUAX- Bakker betuigen hiermede hunnen hartelijken dank voor de vele blij ken van belangstelling bij de ge boorte hunner Alkmaar, 4 Juni 1919. Aan alten, die blijk gaven van deelneming bij let overlijden van onzen dierbaren echtgenoot en vader, cen heer f 4.— loon. Zondag» vrij. EiKELENBERQSTRAAT No. 18. GEVRAAGD legen 1 JULI een flinks tegen hoog loon ln het café „De Moriaan" te Warmenhuizen. Brieven H. SLIKKER Cz., Ou desluis. OEVRAA0D loon i 206, wasch vrij. Aanbieding Verdronkenocrd 105. Gevraagd een flinke bij Mevrouw LINDEBOOM, Wss- terweg 35. Net BURGERMEISJE bied; i 1 c h voor direct aan als gedurende de zomermaanden te BEROEN. Goede referentiën staan baar ten dienste. Br. onder lett. S 288, bur. v. d. blad. Den 19en Juni a.s. hopen onze geliefde Zoon en Dochter, Zwager en Zuster Andrea# Jaeebu» Veltkamp en Wilhelmlna Frederlka Catliarlna Horn hu Ene lZVi-Jarlge Eehtmmi. ging te herdenken. Hun Ouders, Broers en Zusters. Alkmaar, S Juni 1919. Re&eptie 8 Juni van - uur. Zich schriftelijk aan te melden. NET MEISJE, oud 16 j., reeds 9 tnnd. werkzaam zijnde geweest sag ciek gaarne op «f auder Kantoor gepla*.. Adr. bureau van dk blad. direct leeg te aanvaarden. Adres KENNEMIRSTRAATWEQ Telefoon 338. DiüS' UIT OUDKARSPEL. De raad dezer gemeente vergaderde dagmorgen voltallig. Naar aanleiding van de notulen deelde de voorzitter mede, dat door B. en W. Bet punt duurtetoeslag van alle kanten bekeken is, doch het was niet mogelijk het geld er voor te vim den. en W. stellen daarom voor het punt be. treffende duurtetoeslag in te trekken. De heer van.Exter zei aanvankelijk met het voorstel voor duurtetoeslag te zijn gekomen, doch nu het op uitvoeren aankwam voelde ook hij de financiëele bezwaren. De heer Goet stelde voor den duurtetoeslag te handhaven, Met 5 tegef 2 »temn>wn werd dit voorstel aangenomen Tegen de beide wethouders. De toeslag wordt toegekend aan de ambtenaren die op dit moment in functie zijn. De voorzitter vond het jammer dat het be. sluit op deze manier is gevallen. Nu moet ook duurtetoeslag betaald worden aan hen die dit m bet minst niet noodig hebben en het was al zoo moeielijk aan het gêld te komen. Wethouder Kr«on oordeelde dat dit niet hinderde, als de ambtenaren maar hoog kun. nen stappen. Men moet ze Zondags maar eens zien. Ingekomen stukken: Bericht dat als burgemeester herbenoemd ia de heer A. C. Kroon. Van Ged. Staten een schrijven, dat de raad met de progressieve heffing voor schoolgeld te ver gegaan is. Het hoogst te heffen bedrag is bepaald op j 60.per jaar voor een inkomen boven 5000, Er mag echter niet hooger worden ge. gaan dan het onderwijs per kind kost B. en W. stelden daarom voor het genomen besluit in te trekken en het te laten zoo het is. De heer Goet was er voor toch de wijzigin» gen aan te brengen die mogelijk zijn. 't Was te -venschen dat het geheele onderwijs rijkszaak was. Ten slotte werd besloten met een nieuw voorstel te komen. Van mej. B. ZaagmanSchuitmaker was een dankbetuiging ingekomen voor de mede. werking inzake combinatie van de gemeenten Oudkarspel en Noordscharwoude voor haar praktijk als verloskundige. Wegens vertrek werd afschrijving op den H. O. verleend aan S. Bakker, C. B. Bakker, D. Borst, C. Stam, C. J. Kaag, K. Kaag, KI. Bood, J. Hoek, A. Sjoerts en N. Snijders. Afwijzend werd beschikt op een adres van de afd. Heerhugowaard van den B. v. N. O., waarin verzocht werd er toe mee te werken dat de klassificatie wordt opgeheven en de ge« meenten het /echt krijgen op de salarissen wat toe te leggen. Reclames op den H. O. van Jb. Dekker, Jb. Smit Pz., H. Hart Mz., G. Meiten, K. Rezel» man, K. Nap, C. Wit en J. Rutsen gaan in handen van de te benoemen commissie. Ter tafel kwam hierna het aangehouden verzoek van den gemeente«opzichter om ver. hooging van salaris. De voorzitter had een onderzoek ingesteld in omliggende gemeenten, waaruit bleek dat deze gemeente geen slecht figuur maakt. B. en W. stelden naar aanleiding daarvan voor afwijzend te beschikken. Het salaris is 175. De heer Goet kan het werk niet beoordee» len doch vond 175 toch weinig en stelde daar» om voor het salaris op 250 te brengen. Met 43 stemmen werd hiertoe besloten Tegen de beide wethouders en de heer Zut. Ingekomen was het gemeenteverslag, wat zal circulecren. Het kohier hondenbelasting weid vastge. steid op f 96. In een gecombineerde vergadering is voor» gesteld het salaris van den hulpkeurmeester te brengen op 1300 met 5 tweejaarlijksche ver. hoogingen van 100, waardoor het salaris na 10 dienstjaren 1800 is. Vergoeding rijwiel is hierbij inbegrepen. Allen voor. Ingekomen was de rekening en balans met rapport van den accountant van de beide lichtbedrijven. Hieruit bleek dat op gebouwen enz. is afgeschreven 3720, waarna voor het gasbedrijf een winst overbleef van 38366.96 Voor het ^lectrisch bedrijf was de winst 4369.7434. Een en ander werd goedgekeurd. De rekening van het burgerlijk armbestuur werd goedgekeurd met een ontvangst van ƒ3905.96, een uitgaaf van 3924.513», alzoo een nadeelig saldo groot 18.5534 tegen 372 in het vorig jaar. Als commissieleden voor de reclames H. O. werden benoemd de heeren Goet, van Exter en Kalverdyk. Allen namen deze benoeming aan. li sloten werd te leeuen voor de distributie 5000, af te lossen in 2 jaar; voor de restaura» tie van het raadhuis 3500, af te lossen in 10 jaar en voor de veldwachterswoning 2000, af te lossen in 10 jaar,. Voor benoeming vaa een onderwijzer de volgende voordracht opgemaakt: 1. A. J. Posthumus te Anti irdaoj. 2. P. Boschman te Akersloot. 3. L. J. v. u. Kuil te ïesseL No. 1 werd met algcmeene stemmen noemd. Op voorstel van B. en W. werd besloten het geld dat op de boerenleenbank staat uit te zet» ten als le hypotheek op landerijen, omdat het dan meer rente opbrengt en we het toch ner. gens voor mogen besteden. Rondvraag. De heer Goet was het opgevallen dat het gemeentewerk zeer langzaam wordt uitge. voerd. De voorzitter zal er op toezien en zoo noo. dig hulp van buiten inroepen. De heer Zut deelde mede dat rui P Hessin^ de schoolkinderen uit de Diepsmeer vaari-, om. dat het met Huigen misgeloopen is. Kas dat op dezelfde voorwaarden zoo doorgaan? D§ voorzitter antwoordde bevestigend was be» Verder merkt® de heer Ztrï op dat de Zon» dagsrust op het land nog veel te wensehen overlaat. De heer Kalverdyk zag er niets geen kwaad te, Opgave van STAAÏ&LEEHINGEN. NEDERLAND. pCi. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig, N.W.S. van 500/1000 1917 434 dito van f 1000 4 Oblig. dito 334 dito dito 3 dito dito 233 Ned. Led, 1915 f 1000 5 dito 1916 t 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije K concur. Jen.riitll 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 434 4 4 4 4 4 Iwangórod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 GeconsoL 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1S89.9Ó GR 625 Oe Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le setle 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1893 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en CcedieMnateulng^n, Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd, Bankver. Aand, Spoorwegen. HolL Ijzer. Spoorw. ObL S My. t Expl. v. Staatssp, ObL B Mfj. t« Expl. v. Staatssp. ObL 434 F; emleloeaingcn. NEDERLAND. A dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2K Prolongatie pGt. Vorige koers 92 91»/m 84% 84% 821/4 82 69% 69% 618/4 617/u 51 508/4 931/4 93 91"/u 91% 248/4 26% 43 32% 387/n 39 31% 31u/i« 31% 31% 32% 318/4 30% 3u7/, 59 86% - 96h* 95 185 Vb 205It 139S 93*/» 95t/, 897/s 1077/a 671/8 4 186 2058/4 1398/4 95% 95% 90 3% Vorige koers 104»Aa 10% 11 2213/k 23 24% 24% 58% 10% 107/b 12% 111 30%» 30 143% 145 154 107 110 123 324 107% 108% 43Vw 47% 1623', 161% 359 354 8338/4 846 100% 101 160 260 324% 325 217 223 f227.50 f235 484% 482 20H/» 200 245 '245 212 219 114 115 376 376 357 357 195%. 195 3288/4 328 168 168 221% 220 213 212 2577,V. 276% 276 274 274 30D/« 301 256 502 2288/s 310 495 J. F. HAKT, in den ouderdom van ruim 34 jaar. AtcMs. Toj- a S. Fé G. v. g. A Df„iV ft R. Grande Spw. C. v. A> l. .ie m. Mü Gewon# Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref, A. M eoHri Kans. Tefe Q. v, A» Mwxiean 2e Pref, A, '..outhe: Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C, v. A, Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C' g. A. Int. Merc. Marine -Cy. A. int. Merc. Marine aig. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steauu Rom ana Petr. Mij. A, Compauia Meruani.il Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handeisv. Amsterdam Aand. Med. Handel Mij/C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. A„and. Java China Japan L'jn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand, Kon. Paketvaart My. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland"A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli.Maatschappy Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»My. Aand. DOCHTKB ondervonden. Wepko Kei».'.ar van de Wint, betuigen wij onzen oprechten dank en wel in 'i bijzonder aan den heer J. DE HAAI. Heiioo, Juni 1919. Uit aller naam, Mej. Wed. 1$. R. v. d. Wint— db Ruijter. GEVRAAGD een Heer alleen v. gepos. It., P. G., niet onbent. vraagt een burgerjuffr. als Huishoudster, liefst eenigsz. bem., leeftijd 45—48 jaar. Fr. br. STRIJLAND's Boekh., Haarlem. GEVRAAGD door TE KOOP aan sollsd gebouwd BUR GERWOONHUIS met be schoten kap, prijs f 2250,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3