Zitdag Cemunte Ootranger. en [l|ne ïaikensiewel firma If. Birs, Huutlii. Gemeente-Ambtenaren. Openbare Vergadering de Heer H0LTR0P, BoiidsrooiZltter. DB BANGE S DE MORAAZ, Alkmaai-, H. KAAL, kilgfsliaatio. fa. K. J. Houwing, lltiuiid Biosciip Ticilcr k beroemde Deering en Cormick Maeimscbines «SI» ll mi'! MUtDL Smfferll en He^teiplaats tan Landbouwwerktuigen. 1( twlilïll UEOUEÜ - tl 11.25. iiti. i sim jiir C. IK ÏT.Y, Van der Tas9 Handel Maatschappij Amsterdam. Groeutenwfjk. SIGAREN Di eet ui Engeland untr.ogvn Spoorstraat38, Alkmaar VERHUREN SAFELOKETTEN. Ie kw. fit KilisflKick f MO I f2. - per 'la K.G., fl. per 'I, K.Ö., f0.441 per "Heden Ontvangen 'z Zaterdags mn m 1V? sur. Harlejr Davidson, II. OdSÉppgfl i l,i UKBli. LU1TING, Zeisen '^eisboomen, IXa;irha*ner8, Haar* spitten, iStrpers, Wetgteenen, Hooi- iark®n. Ho@i?orken, Hooi?orkit©eIen ©nz Success en Boby Schudders. Flirscii gccoiubiiiccrde Hark, Schudder eu Walenmaker. lagialaoeostraat IS, Alkmaar. Aanleg ai uitbreiding worden accuraat en zeer billik uitgevoerd Willem van Vuure, Mieit 15. tegenoTer de Steeienbrig. Kinderwagenband. A. Hildering, Te koop yevraagd Koolrapen-, spruitk ooi- on bloetnkool planten Ontvangen R@yz©nafsSag bij D. BOEKEL, mint, lEEMItlWMn. UkxUui. rki h Miifir» go KATER H. I M M I N G, Mifdilenmtriat 18, Alkmaar ■ste is het atelier GESLOTEN fraagt inlichtingen en prijs Eene goede salariiering moet de vrucht zijn van georganiseerd overleg. K DE VRIES, Laat ISO Prijscourant. H. C. A. LEUREN, In Ier Woiriutnit II» M I e n t 7, -> Alkmaar. Telefoon ©44. Verder geheel uieuw b(jprogrammu. VIERST ATEN ALKMAAR. 80 cent per kop H. IMMING, f 5,° per kistje van 10O stuks. dB voordeeligsta Thee in hel gebruik, omdat zij Is samengesteld uit de fijnste en geurigste, waterhoudende Britsch-lndische en Ceylon-theein. Grootste theedebiet ter wereld Overal verkrijgbaar Indlm bij Uw mlnkoller nleS voorband*» wondt U hot Oanaraal-Aflaintabap voor ModoHeto* een pertij Engetsche Bart* ral« Verkrijgbaar In alle maten. Onovertrefbare kwaliteit. Loopt nimmer «r#af. TOUSSAINT RIJ WIELM AO AZIJN Alkmaar, Zaadmarkt Telef. S86. Electrlsche Inrichtingen voor Reparaeren, Vernikkelen en Emailleeren. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van BEROEN brengen ter openbare kennia dat de Sluing van don fcienaeente-OnUnuger alkier, met Ingang van 14 Juni a.a. cal rijn niet meer 's Woens dags, doch Bergen (N. H.), 4 Juni IS 18. Burgemeester en Wethouders, J. VAN REENEN-, Burgemeester. O. TAAPKEN, Sezretarfl. Brieve® ander letter O 285, bu reau van dit blad. TE KOOF AANGEBODEN tegen zeer billijken prijs, door D, I» K IttlKW, Schoollaan, Heiloo. AANGEBODEN!™ Wh cylinder Motorrijwiel met vrij loop, 2 versnellingen, snelheids meter» Idlemeterateller en lamp en niewwe banden. A. LEEOWAT-LR, Hoogstraat. riNci 6M&pRiuuKft! Aanbevelend, Elastieken Sportriemen 173 - 195 225.' Elastieken H> erenbreteK 165 195 225. Elastieke i Juifcansbretele 135 165 195. 'ilaslieken Sokkenhoudes 69—95 110i ELASTIEK Pt R EL 19 27"/a - 35. Qeem namaak, geen Ersatz. Gegarandeerd zuivere terpentijn- Let op dera Orasije-PeSlkaan 1 Aanbevelend, ÜEL. HLll XX 1^.01*1: Nleuwealoot, hoek Koningsweg 2, Telef. 167. op VRIJDAG 6 JUNI a.s., nam. HALF ACHT in d® boven® zaal van Café „CF.NTRAt Hof. Als SPREKER treedt op i ONDERWERK: De afdeeling Alkmaar van het Nat. Verbond van Gemeente-Ambtenares In Nederland. TEL. 806. TEL. 306 RUNDVLEESCM per 5 ons. Bietstuk f l .70 Boeuf -1.40 Rollade -1.40 Lappen -1.30 Poulet -1.25 Oebakt -1.25 Gesmolten Vet -1.25 bij 5 pond -1.15 KALFSVLEESCH, Stuk Vraagt de a Alles prima kwaliteit VARKENSVLEESCH per 5 ons. Fricandeau fl.50 Schijf fl.50 Lappen -1.45 Carbohade -1.40 Gesmolten Reuzel -1.30 bij 5 pond 1.25 Voer de Boterham, Prima WORSTSOORTEN per ons. Gekookte Ham 50 cent. Tongenwoirst 25 Boterh.worst 22 Metworst 20 Bloedworst 11 es f 8,90 Lappen f 0.80 Gehakt f 0,75 pm 5 «ma. om bekende LEVERWORST, BS c«ut per S sut, Aangesloten Telefoon Nummer tot. Alles wordt isndsr prDnverkeoglng thuis bezorgd. Beleefd aanbevelend, Tel. 306. tegenover de Zusterschool. Tel. 306. Breedstraat A 10. Telefoon 120. per posd. per pond. Vleeschhouwei ij Zaadmarkt. Zeg JAAP wal héb Mk j® lang !iiist fusie®» Ben je aam spare® f«s»ir Pinkster iHtehlm Nou praat 'limiet, mij® Oüswiê segS its xoo droog, En dan staat die Pet mo hoog. Non kerel 't is no® 8ekik«r aan dis regen, Als d it zoo blijft van nacht, wat een zegen. Ja maar ik won graag een nieuwe fiets En dat is zeker n®g al iets. Wel neen vent, ik heb een prachtige gekocht En voor een zacht prijsje, net wat jij zocht. Waar? Wel in de Tweedehands Rijwielstak, Bijna san 't end van de Keizerstraat Nou ik denk dat ik daar dan eens heen loop, Misschien dnt ik er ook een koop. Koop anders een paar nieuwe banden. Die heeft hij ook genoeg voorhanden, Michelin en Albatros af zoo iets, Hij legt ze er om en dat kost je niets. SPECIAAL ADRES voor het weg werken van ïochtip llffiB 61 RoitltBfllll, onder garantie. Mooie Qraraophoon- platen vanaf 75 eent en f I. Soiiede Qramophoons vanaf f 17.50 vertonen, HOOGSTRAAT-3, DEKKER. De ondargeteeksnden bevelen zich beleefd aan voor het Ncb)i«rsltt«iirv|||t|i oh rook i «I, y «eit cm iuiirl.ii- WOMtU* hedoii. Vlugge en nette bediening. Prijzen zeer billijk. Ook builen de stad te ontbieden. Bcleeld aanbevelend, GEBR. v SLUIS. Tela toon 111. Dr®bb®isteaat 13. Alkmaar Lindegracht 4. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van ALKMAAR zuilen op Woeitnriitg tl Joatal des nam, te |t/2 ma»-, ten Siadhuize aldaar, in het openbaar AANBE STEDEN He! mak®n vara ZES SCHOOLLOKALEN ®-.%. in de tmormaüg© AmbaetiÊsseföooi aan d© D©®8®nitraaf. De gezegelde insdirijvinysbil- I. tten, doo den inschrijver en twee solide borgen persoonlijk onder- te. kend, moeten op den dag der besteding vdér des nam. 1 uur ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Het bestek en de daarbij behoo- rende teekening is, zoover de voor raad strekt, ter gemeente-secretarie verkrijgbaar tegen betaling van 11 én wordt, na ontvangst van eest postwissel ad. f 1 05, franco toege zonden. Aanvragen om inlichtingen af aanwijzing 8e richton tot den Di recteur der gemeentewerken Burgemeester en Wetfioudwt voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz., io. Burg. DONATH, Secretaris. ALS REUZEN VOORRAAD. BILLIJKE PRIJZEN. m mnm. km dktail. Van^f h-denavond te! en met Zondag 1st* Pinlkailerdag als hoofdnummer il •I met MS A MAIJ Sn de hoofdrol. 4 Het«n. IN VOORRAAD: mei du nen balk, nieuwe en gebruikte. WÉST Varder groote voorraad onderdeeien voor varsehilende (naaimachineslosse lijpsteenen voor maaimessen f 50. Hf levering OP PROEF. -^Ml tHiiiiurrhiint, zoo lang mogelijk genoteerd van IKEIT FKOKF Aanbevelend, Boter- en Kaatsbande!, doo? Ossi88vSee®eh. per 5 ons. Ossenhaas f 1.80 Biefstuk -1.70 Roastbeaf #f Lenden -1.50 Rollade -1.40 Extra fijne Lappen - S .35 Lappen -1.30 Poulet of OehaU -1.30 Rauw Ossenvet =1.60 OfsmolteM OsMavet -1.20 bij 5 pond -1.18 Bloedworst 55 seot per pond. Leverworst 45 Aanbevelend, Tel. 108. Vet Kalfsvleeseh. per 5 o«m. Biefstuk fl.50 Oesters of bl. Vinkew 1.50 Fricandeau -1.40 Scbij! -1.30 Lapp®» -1.30 Poelet of aabaikt -1.2S Carbenasle "r' Varkemevleesoh. per 5 ons. Filet, Beat of Schijf ll 30 Lappen of Carbonade -1.40 Doorr. Lappen -1.40 Vette Lappen .-1.45 Gedraaid Spek -1.50 Hotl. Boekspek -l.fifl Gekookte worst 29 cent per ons. Boterhammenworst 20 cent per ona. Rookvleessh 50 cent per ons. Lever uitgesneden 20 cent per om. C EEKEN, Olfegracht 229 HEDEN ONTVANGEN ÖEEN KETTINOHANDEL. ZUIVER DROQE KWALITEIT. GEFABRICEERD VAN NIEUW AANGEVOERDE TABAK. Wlükollora korting. Wlnkollcro korting. UPTON'S THEE Holer- en ÜiineliaiMiel, e Fotografie crème. - - g V v u f u yav u o Inmaakboter. "HWrsiihft Ilrleelil «iiiii lió» i-l«-iiai, ktnvMlasr, la4 M4Z KMTK.4 tT l.q. Hooibouwwerktuigen- i r WOB—BW -1.25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4