DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Niet te koop. R o. 131 Huuüerd etm tm 'twiutig*te Jaargang. i91b DONDEllDAO 5 J U NI. Provinciaal Nieuws. FEUILLETON. u) Blii(lsnieuwB.| XboaoamBDtspriU bil vooruitbetaling p. 3 maanden f 1.66. fr. p. postl 1.80 Bevllioinnneri st AdTorteotlaDrljs 1b ot. p. regel, grootere lettere naar «liitirglfie. Br. tr. U. Boek- in Hiadelialtakkarll Harms. Coster 5 Ze., Voorin r tJ UIT HOORN. Alvorens dc rand Dinsdag tot behandeling dei- agenda overging, gewaagde de voorzitter van de liooge eer aan de gemeente te beurt fevallen door het bezoek van de Konigin en 'rins Hendrik. Aan de burgerij wordt warme dank gebracht voor den opgewekter» geest, waarmede H. M. is ontvangen en begroet, alsmede aan het personeel der middelbare en lagere scholen en aan de gemeente-ambtena ren voor hun medewerking. De politie heeft vooral zich zeer verdienstelijk gedragen, doch haar werk is, haar zeer vergemakkelijkt door den geest van orde onder de ingezetenen. Er ;3 dien dag gem enkelen wanklank gehoord. De Hoornsche burgerij heeft haar reputatie van opgewekt, ordelijk te kunnen feestvieren, schitterend gehandhaafd, 30 Mei is voor Hoorn een sdhoonen dag geweest. Een rapport was ingekomen van de deskun- dige-commissie over liet door haar ingestelde onderzoek naar de fundeering en rioleeriug van de gemeenteschool No. 3. De bedoelde commissie komt tot de conclusie, dat de fun deering met zorg en oordeel is ontworpen en Uitgevoerd en de verzakking geen i'edeui tot gerustheid behoeft te geven. Bedoelde ver- kking zal wel tot rust zijn gekomen. Over ongerustheid behoeft te geven. Bedoeldej/er- zakking zal wel tot rust zijn gel het voorstel van B. en W. om dit rapport voor kenligcvlng aan Ie nemen, en later daarover dc discussie te openen, betreffende het bereid van den gemeerite-architect, staakten de stem men. De rekening van de Centrale Keuken, niet een verlies van 0476, over het tijdvak 11 Nóv. 1918 tot'15 Maart 1919, werd in han den der finaucieele commissie gesteld. Bij het voorstel tot regularisatit: van uitgaven op de gemeentebegrooting 1918, drong deze commissie ten zeerste aan op bezuininging en controle. De voorzifter wilde gaarne in die richting werken, maar vroeg een controle middel om lot die zuinigheid te komen. Een verzoek was ingekoqien van het be stuur der Hoornsdie Burgerwacht om- voor 1919 een subsidie te ontvangen van 1000. De S.D.A.P.-ledcn verzetten zich daartegen. Hier is de burgerwacht een middel der reeht- che partijen om ie agecfen tegen dc S.D.A. P., er bestaat geen vrees \oot revolutie. De voorzitter achtte versterking der politie nood zakelijk, om de orde te handhaven, als die vrrstoord zou kunnen worden. De burger macht is gericht tegen elke partij, die wanor de wil slichten. Hij herinnerde aan de No- 'emberdagen; dankt de S.D.A.P. dat de burgerwacht tegen haar is gericht, welnu: Wieni de schoen past, trekkc hem aan, De socialistische raadsleden interrumpeer den onophoudelijk. Zij teekenden nader de burgerwacht als een netze van Roomsch-Ka- thollekc zijde. Zij verwezen naar het congres der S.D.A.P. te Arnhem. Wanneer de revolu tie in andere landen loslaat"? dan moet*de S.D.A.P. zich stellen aan den spits der bewe ging. Zij zal dan de leiding nemen, tot heil der natie, en ondanks het.kiuderachtig gedoe der burgerwacht, welke slechts tweedracht zaait. De S.D.A.P. denkt er niet aan. de natie n het verderf te storten. De heer Hnlzinga e burgerwacht geboren uit .een vergis- lij ziet in deze instelling evenwel te i'Vr.-D.) wilde een; middenweg bewandelen. Z i. Is oc sing. Hl, RH RRBP veel een particuliere schietvereeniglng die goedkoop aan munitie wil komen. De begroo ting is te veel opgevoerd: armbanden zijn nog niet noodig en nu kan de burgerwacht wel met vacantle naar huis gaan Hij stelt voor 600 subsidie te verlccnen. „Als u recht door gaat," zei hij, „komt u aan Pqrthmoor en Haldinas en Balwidden en zoo u wil aan Land's End en dan kan u alleen verder Ikomen door te vliegen. Al het land' tuschen dien weg en de zee behoort aan ,.hem", wat beteeken t mijnheer Michael Ro- tewarne, met Zijn Edelheid's permissie. Hoe hij er aan gekomen is, gaat u noch mij aan, maar ik denk, dat zij die met zijn vader daar a dié mijn gewerkt hebben, er wel wat van zouden kunnen vertellen. Als iemand een aandeel aan de mijn kreeg, bracht hij zoo ;auw mogelijk zijn huis geheel in orde en het was: „Kom, Willem, kom Jacob, kom Hen drik, bedien je," tot zijn broeders en verdere familie. Buitenstaanders hadden niet meer „ans dan een konijn aan de buitenzijde van en hol. Maar d'at is politiek. De andere weg is de oude weg naar Porthlew, heuvel op en if, omdat hij gemaakt is, voordat de rijke iienschen in st ukende auto's gingen rijden. Tusschen de twee wegen behoort het land aan niemand, waar ik en mijn soort een konijn of keivarken of boschbessen of bramen als Act tijd is, kunnen meenemen, zonder dat er naar gevraagd wordt. Het is vol van doode nenschen en de hutten en de steenen, die zij aanbaden, en werpschijven en ringen en al lerlei andere dingen. Een goedig gezelschap, dat niemand kwaad zal doen. Maar dat is niets voor een heer als u. Waar wil u heen gaan „Ik denk; daf ik eens zal gaan naar het luid, dat niemand behoort," zei Maydenstone slim. „Neem me niet kwalijk, maar dat zou ik «liet doén," zei Lugg, opziende naar den heu vel, „vandaag n et. U vult verdwaald raken - op de heide. Met mij is het wat anders, ik .san in het donker den weg vinden." Ook de heer Wilson (Neutr. P.) achtte ver sterking der politie noodig om anarchistische uitingen tegen te gaan. Van R.-K. zijde wordt herinnerd aim dc discussie op het congres dei- socialisten daar is verklaard, dat de revolu tie welkom is. Het amendement-Huiziuga werd verworpen met 8' tegen 3 stemmen; aangenomen v <*d met 6 tegen 5 stemmen een amendement der financieeïe commissie om 1000 subsidie te verleenen of zooveel minder als iioödig ia om het tekort te dekken. Aan het bestuur der afdcaling Hoorn van de Vereen iging Volksonderwijs werd een bc- drag van J 1000 ter leen verstrekt; bet sub sidic werd verhoogd met 300; alles ter be hoeve van den handelsavondcursus. Voorts besloot de gemeente, deel te nemen in bet kapi taal van de N.V Hoornsche Omnibus- en Vrachtauto Maatschappij tot exploitatie van een dienst Hoorn—Enkhuizcn. Met 6 tegen 5 stemmen werd verworpen een voorstel der Soc.Dent leden om, gezien de nog steeds aanhoudende duurte van bijna al- levensbehoeften, de reductie op den gaaprljs niet in te Lekken. UIT BERGEN. (Vervolg gemeenteraadszitting).* Bij de bespreking tot opschorting van de kennis zeide dc voorzitter geen voorstander van de kermis te zijn. Spr. ziet een kolossale aanvrage van kennismettschca komen en acht dit niet in het belang van de gemeente eü het vreemdelingenverkeer. Ook is hier oog een militair kamp en moet men rekening houden met het gevaar van vlektyphus. Van het college oordeelde de heer Olden burg, dat de kennis bij Bergen behoorde, maar de tijden van vroeger zijn vootl Men krijgt uu ongewensciiie personen van heinde, en ver. Ook de veldwachter is tr niet op ge steld. De heer Oldenburg meende, dat men de toelating kan beperken. De heer Barnaart oordeelde, dat men alleen inwoners van Bergen met kramcrijea kan toe laten. De voorzitter zag gaarne, d«i met alge- meene stemmen besloten werd de kermis op te schorten. De heer Apeldoorn was daartegen en wilde dan liever het denkbeeld van den heer Ba! uaart volgen. De voorzitter week er op, dat Alkmaar een 30.Ö0C aan staangeld ontvangt. Bergen ontvangt niets, daar alles op particulieren grond geplaatst wordt, omdat tie gemeente geen grond heeft. De heer Baltus was nog een absolute voor stander van de kermis. Zeer veel meuschen verdienen aan de kermis en de Berger kermis gaf nog nooit aanstoot tot wanordelijkheden, zelfs niet toen de militairen hier warqr. Dat de veldwachter een hekel aan dc kenüua heeft doet niets ter zake. Hij wist, als politieman, toen hij benoemd werd, dat deze gehejnden werd. De voorzitter: „Maar dm raadsleden heb ben op de kermis niet de orde te bewaren en dit doet wel de politie." De heer Barnaart oordeelde, dat het aantal inwoners dat schade lijdt door de kermis, grootcr is dan het aantal dat er voordeel uit uok. Veel dubbeltjes gaan uit de zakken van werkmenschen in die van anderen. De heer Oorter meende, dat het hygiëni sche bezwaar het hoofdbezwaar was. Spr. ie niet tegen de kennis, maar er dit jaar metehet oog op de hygiëne sterk voor om de kermis niet te houden. In allo couranten wordt waarscliuwd tegen opeenhoopingen van mêa- schen, met het oog op de vlektyphus. Men Het leek wel, of hij met een soort, Jalousie Maydenstone buiten zijn particuliere bezit ting wilde houden. „Is er niet een kring, die de „Negen Maag- den" genoemd wordt, ergens bijmaar Maydenstone kon zich den naam, dien hij zoent, niet herinneren. „Bij Cam Bargis ja, die is er zeker, maar u zult hem bij dit weer nooit vinden. Als ik geen werk had, zou ik met u méégaan. Ik zou er u rechtstreeks heen kunnen bren gen, ofschoon het zes mijlen in den omtrek zulk een leelijk stuk land is, als u maar beden ken kunt. Behalve ik is er, geloof ik, maar één mensch ia Porth Enys, aie er op een dag als vandaag den weg heen zou kunnen vin den, en dat is juffrouw Esther Rosewame. Maar ik zie, dat u stijfhoofdig is, als u dus bepaald wilt, moet u dat. kleine pad om de zijde van den heuvel nemen, en uw neus vol gen, tot u bij de kerk van Frenuack komt, daar kunt u op het hek gaan zitten en beden ken of u een wijs man of een dwaas is. Van daar zijn het niets dan sporen van muilezels en vee over de heide." Hij gaf Maydenstone zekere kenteekenen als geleide, eén vóórhistorischen steen, een klein stroompje, ecu verlaten steusgrrïve, een boerderij op de heide. „Maar och", zei hij, „u zult niet in staat zijn bij dit weer tien meter voor u uit te zien, u zal dus op den reuk moeten afgaan. Alleen nog dit, de wind waait uit het Noordwesten, als u dat onthoudt, kan u niet verdwaald ra ken. Nu, ik moet verder." Hij tikte aan zijn pet en ging den weg af. Toen Maydenstone aan de kleine kerk met korten toren van Frennack kwam, die een zaam op een groene vlakte tusschen de heu vels stond, volgde hij zonder aarzelen het spoor, dat over de heide voerde. Een rnotre- let zware wollen gen, waarvan men eigenlijk niet kon zeggen, h' pak, dat hij aankac ken tegen zijn knieën ejj? schouders kleefde. Het pad veranderde spoedig in een strook dat hij viel, drong dat hij aanhad, dat weldra in kille plek- tuag dit niet gering achten. De lieer Baltus was van nicenlng, dat de arbeiders, wanneer hier geen kennis gehou den wordt, hun dubbeltjes toch op de Alk- maarsche kermis zoek brengen. De menscheu moeien bovendien wat vermaak hebben en hel bezwaar vac den heer Ooiter geldt ook tegen hei vreemdelingenverkeer, dat men toch niet wil stopzetten. De heer Barnaart meende, dat men door hel organiseer» n van andere feestelijkheden dr inwoners die schade lijden, wei schadeloos kon stellen Van de kermladmgea had spre ker meer dan genoeg. Vóór het voorstel van B. en W. stemden hierop de heeren Swaan, Barnaart en Gort er» er legen de heeren Apeldoorn, Baltus en Oldenburg, zoodat in ue vólgende vergad* ring opnieuw gestemd moet worden. Vërpaehtuig Berger tol. B. en W. sternen hu erop voor om voor het verpachten van den Berger tol weer opnieuw de koninklijke goedkeuring aan te vragen E. en W. zouden waarschijnlijk dit voorsfel niri gedaan hebben, maar op den Bergerwcg nisf voor de bestrating nog een aardigs schuld en hef is dus wenschelijk om stle bronnen van inkomsten te behouden. De raadsleden gaven allen to kennen In principe tegen den tol tc zijn, doch te zullen zwichten voor de >iver wegingen van B. en W„ waarom met algemeene stemmen besloten werd de vergunning opnieuw aan to vragen. B, en W, zuilen na de goedkeuring met voorstellen komen om to verpachten om «en overeenkomst mei >.tou Wlgn* lganrder te sluiten. !>i tort llies au. ij, iu de (Mum ui op dl. kern is tefcig. Spr zag gaaov a.it t< beslissing aangehouden werd tot de nieuwe leden zitting nemen, hi. den len Dinsdag in September. Op verzoek van spr.- verkreeg de heer IJ Peters als voorzitter van dc Miadcnstaüdsvei eenjginu het woord. Deze g»s>g de dooi de raausleaen naar voren gebrachte l -zwaren na en concludeerde, dat deze, evenals de bui genieester, te veel hun persoonlijken smaak hadden laten gelden en te weinig op het be irmg van de gemeentenaren hadden gelei. Om dc komst van ongewenschtc elementen tegen te gaan, kan men de toelating beperken. Het grondbezwaar ia niet zoo groot Spi stelt desnoods gaarne zijn grond gratis voor de gemeente ter beschikking. Het hygiënist;- bezwaar geldt ook voor andere feestelijkhe den, als b v. het te houden muziekconcours. Spr. bracht den heer Baltus voor diens pleidooi voor het behoud van de kermis c u woord van hulde en deride mede, dat de winkeliers besloten hadden een -adres tot den aad te richten, om de kermis wèï to laten doorgaan. Dit was nog niet ingediend, om dat men tc laat kennis nam vau het voorstel van B. en W. Na de kermlakwestic kwam dc aankoop van een sproeiwagen» in bespreking. De voorzitter wist; dal het een wetweh was van de ingezetenen. Men moet echte* voorzichtig zijn, Het snuiten geeft met tb warmte 'zoo weinig, net water zou men van de waterleiding kunnen betrekken en gewcnaciit zou liet wezen wanneer de provin cie voldeed aan het verzoek om liet wat?* gratis beschikbaar tc stellen. Voor 15 cent per kubieke Meter zal het zeker wel te krijgen zijn. liet is ook mogelijk eenigc pompen to maken, maar dan zal het water aan het ar beidsloon voor het oppompen wel even duur zijn. De aanschaffing wordt echter een dure geschiedenis. Spr. gal een overzicht van tic schuld der gemeente. Er i? nog een ongedekte zwarte aarde, doorsneden met allerlei sporen, hetzij voerende naar menschel ij ke 'woningen of door vee gemaakt, dit was onmogelijk te onderscheiden. Dc verschijning van een huis je aan 'den rechterkant voerde hem van den weg en hij stak de bruine stekelige heide over om er naar te zien. 't Huisje leunde tegen een spitse rots, een schuur, omgeven door ver vallen bijgebouwtjes, stond aan een straat weg, verbbnden met een met gras begroeid pad, daf in een zee van mist verdween, waar de grond wegzonk. Voor een raam van het huisje stond een kaart met de woorden„Ge meubileerd te huur. Zich te vervoegen' bij Tregriffian". Hij keek door het raam en het eerste, wat hij zag, was een schilderij, dat te gen den tegenovergestelden muur leunde, een niet ingelijste schets in olieverf van een meis je in rose katoenen japon met zonnehoed, staande'onder een appelboom. De tegenstel ling tusschen het warme, zonnige schilderij en het weder, waarin hij zich bevond, was zoo groot, dat hij luid begon te lachen. Door het andere raam keek hij in de keuken, waar eenige houten stoelen stonden, een ruw hou ten tafel, een petroleum-kookkachcl en een bonte verzameling van posten en: pannen en aardewerk. Aan de balken van de zoldering hingen een blikken lantaarn, waar nog een kaars in stond, een koperen blaker en een kleine bijl en op den schoorstcenrjantel ston den een leege whisky-flesch en eenige siga rettendoosjes. Een omgekeerde zwart ijzeren pot lag tusschen de asch van een turfvuur in den open haard en de beton vloer van de kamer was bedekt met bremstruiken. Het overblijf sel van een passiebloem, de stengel nog in een leeg kopje, lag in hef raamkozijn met een aflevering van de „Studio" van twee maan den geleden. Het heele uiterlijk van de plaats, versterkt door de rest van de passiebloem, maakte den indrulcvan het plotselinge einde van een epi sode, bijna van een vlucht, en Maydenstone vroeg zich af of de laatste bewoner van het huisje een vriend van Esther Rosewame was schuld van 18000. De Keer Baltus had verwacht, dat B. en W, met een voorstel waren gekomen en met dc meeled* nllng wal hét water moet kosten. Dc heer Apeldoorn w*IIdc een wagen nan- schaffen van 1500 Liter inhoud. De heer Baltus drong aan op hét planten van boomen lang", de wegen, clan helpt liet sproeien langer. De Dorpstraat, van den heer Maschmeijer tot den heer Broertjes zou er belangrijk door verbeteren en versmalling van den weg Is niet noodig, daar dc eigena ren wel zullen toestaan dc boomen achter de heggen te planton. De heer Barnaart was er tegen, om, wan neer tot aankoop besloten werd, uit het bui tenland Ir betrekken. Spr. wilde in ieder ge val de Hollaudsche Industrie steunen. De heer Oorter oordeelde, dat het een groot voordcel voor de gemeente la, dat de crisis-uitgaven wegraken. De inwoners en de vreemdelingen hebben er recti t op, dat er wat aan. de wegen gedaan wordt. I >e Brec- lean Is dikwijls niet te passeeren. Ze la dik- wijls v, 1 <*:n 'wvte Ha,.' dekt, zon 1,4 d, ruensdiea don weg, door achter de boomen om te gaan, trachten te mijden. Spr. oordeel de, dat men èn een sproeiwagen ën een veeg- marl) ine moest hebben. 'I owuover dc belas ting, die* van de vreemdelingen gevorderd Wordt, moet ook wat gedaao worden. I> heer Baltus was het met den heer Oor ter eens. De voorzitter weea op de groote uitgave, dte de aanschaffing van beide zal kosten. De heer Oorrl betoogde, dat het gmote i >iilt in-tob :i<dat nn-n - /rr de thwi eieele bezwaren moest heenstappen. De heer Apeldoorn wees er op. dat de huur van één paard voor de vuilophaliug dc ge meente 800 per jaar kost, terwijl dc ge meente een boerderij verhuurt voor j 700. Spr. was overtuigd, dat de gemeente, wan neer zc een deel van de boerderij afnam, wel l paarden vóór die 800 kou houden. Spr. Iwv' dit ernstig overwogen en meende, dat men in de toekomst, m men ook weer een paard noodig hu: ft voor dfen sproeiwagen dezen kant uitmoet. Hierover volgde een uitvoerige bespreking met als .resultaat, dat men voor de toekomst liet denkbeeld van den heer Apeldoorn wel gewenscht achtte. Op grond vau de besprekingen vroeg de voorzitter of de wethouders et zich mede konden vereenigeti om een crediet aan te vragen om overeenkomstig hot voorstel van den heer Gorter eert vcegmachlne en een sproeiwagen aan te koopm, De weihouders vereenigden zich met,, dit voorstel, waarop dit met algemeen* stemmen weid aangenomen. De beslissing over de be diening v. rd aan B. en W. overgelaten. Op spoedige aanschaffing drong de heer Gorter nog aan, Ingevolgi het verrook van den gemeente ontvanger werd besloten- diens Instructie zoo- danig te wijzigen, dat de zitdagen in plants van Woensdags, Zaterdags worden gehouden j van half Iwce tol vier uur en wel met ingaug j van 11 juni. B. eri W. stelden mede voor een credi t te openen voor het aanstellen van een tweede gemeente veldwachter en het traktement voor deze vast te stellen op 1100 nut 8 verhoo- gingen van 50, plus vrije buvenkleeding en uitrusting en 25 voor een rijwiel pel Jaar. Het bezit van een politic-diploma werd 'voor den fuuctionnaris als eerste cisch gesteld. Ito vocuskt werd met algemeene «tenunch aangenomen. geweest. Hij stelde zich voor, dat de passie bloem op Trevose bloeide. Lugg'a opmerking omtrent haai vertrouwd zijn met de heide was diei dan :r bij hem doorgedrongen zelf gedacht had. Hij zag nu zelfs In, hij dat haar naam hem had doen besluiten naar de heide te gaan. Hij wilde, dat hij Lugg om trent haar ondervraagd had Lugg was ze ker haar vertrouweling maar dadelijk schaamde hij zich over dien wensch. „Het gaat mij in ieder geval niet aan", mompelde hij luid, terwijl hij zich omkeerde. Hij zag geen kans meerhef spoor, dat hij verlaten1 had, weer terug te vinden en een poos struikelde hij, tot zijn borst toe, in va rens en bramen. Uit grond maakte hij op, dat hij een de ligging van den dal door gmg, en toen trók de mist óp en in de verte tusschen twee heuvels zag hij oen grijs dorp rondom een kerktoren, een- schilderij uit het elfenrijk, scherp en duidelijk tegen ae 'witte schittering over de zee. Een blik op zijn kaart maakte, dat hij begreep, dat het t dorp Porthmor was, en hij was blij dpt hij nu de juiste ligging kon bepalen van het huisje, dat hij juist verlaten had. Lugg had.hem,gezegd, dat een oud muil- ezelpaa breed en 'groen midden* door de Ne gen Maagden liep, en hij schilderde ze, ver weerd' door wijsheid' zittend in een grijzen kring, om den weg te bewaken en* het ant woord te eischen op raadsels, voordat zij een reiziger voorbij lieten gaan. Daar hub aantal overeenkawmen* met aat der negen Muzen, schepte hij er behagen, in haar aan zijn eigen lotgevallen te verbinden. Hij vond het muil ezelpad zonder veel moeite, maar hij had geen rekening gehouden met het aantal elkander kruisende paden. Er een* op goed' geluk vol gend, merkte hij weldra, dat de wind, die te gen zijn rechter wang moest geblazen heb ben, achter hem was. I lij liep weer terug en wist spoedig, dat hij hopeloos verdwaald was. Er zat niets anders op, dan naar de dichtstbijzijnde boerderij te gaan. Hij was het slachtoffer van zinsbedrog, veroorzaakt De voorzitter deelde hierop nude, dat v«u den inspecteur van de Volksgezondheid eeu schrijven wat ingekomen, waarin werd medegedeeld, dat hei voosschot voor den woningbouw van „Goed Wonen" half Juni vei wacht kan worden, (Jok was het jaarverslag van het distribu tiebedrijf ingekomen. Do telefoonaansluiting vso de ziekenbarak werd goedgevonden, alsmede dte yan-den se cretaris, op kooien van de gemeente. Tot het aangaan van een nieuws kaagekl- leenitig go'te 40.000, tegen rep rente van hoogstens 6 pet,, om die van 1918 al te lo#« «en, werd besloten. Dc Itofïiteaist'touw werd gesteld* op 17 Juni. De te er BaUns» wilde mi h i koperdraad goedkuuper was g .-wordtin, het 'ïover.grood- schc net, daar waar het hinderlijk was door d< boomen, wegnemen en door en onder» rótohch fid vervangen iè tl in dc tevtri- cltciteroiiunlaiiic besproken worden. De lier: Bal't;wt ga. ine. Jat e mcfl- schen op bet Woud vanuit Egntojttd Binnen et< tr>r«h a-iug dote® tl W'nneoi diuii loc een verzoek gedaan Wordt, dan zal de Raad daauegen geen bezwaar maken. De heer Baltua oordeelde demping van de mcxteteisloot bij den heer Brftkennof noodza kelijk Wanneet de zon schijnt, dan zwer- ii daar boven den poel fflilflurdtn insecten, die de beerscheade malaria bevorderen. De voorzitter zeidé, dat demping ovtrwo» gen zal worden. Het betreft echter een wem, di'fl berk pu wanneer jncn Ito dempt, dan verhoogt men nat peil vau het grond water, i >e menachcn deden goed met Jé bee- ken niei te verontreinigen. héér Baltus oordeelde, dat het grond- walm w 1 0 anderen loop kan gegévm wor den Spr. oordeelde ook, dat het neersmijten van vuilwit In de bosschen ook maar tegen- 'g:i an mocat wonleb. Spr. n rnde het ven sclnmde, dut vel -n hef te liezwearlljk achtten om hun vul! met den vuilniswagen» dj.e het gmlir afhaalt, mede te uevn. De voor. zelde, aat ook deze zaak door B. e.' W waa bcaprokru en Juist daar om werd besloten voor Ie stellen een tweede veldwachter aan te stellen, opdat de politie dc 'echte gewoonte van velen beter kan te gengaan. De lieer Baltus informeerde nóg wie of sar- prakelijk was voor zoek geraakte ktoeding- ttukken van de gemeenschappelijke waacn, dlc nog steeds naar Alkmaar gast. De voorzitter veronderstelde var de was- ïcherii. De deelnam? is nog tamelijk groot, g' schledt vrijwillig en kost de gemeente geen grid, 11tel up word de vergadering portoten. EEN ADRi S VAN DEN Cl NTR, NED, AMBTENAARSBOND. Aan d o Raad der Oemeenta Alkmaar ia het volgende /tore* gezonden, Miinfncr Heeren. Hel I lort>!b tuur. Vtn d'M Centoaltm Nb» derlandschen Ambteunarsbond veroorlooft naar aanleiding der calAito-»eorstiljii van Hrt lurfimeewer «n Wiihpuderi (Bfj- lage No. 7^ tot het versla*., der hand* Itogen van den Gemeenteraad 1919) het navolgende aan Uw oordeel te onderwerpen. 1. OnblUUjkhedtn, c. q. onjuistheden: B. cn W oefenen ln hun memorie van toe lichting critick op een door ons in Juli 1918 ingediend ontwcrp-salarisregding uit,, wat hun goed {echt is. Te betreuren is echter, dat door de mist: de voorwerpen* verloren hun af meting en afstand en kregen andere gedaan te, rustlgglazeade stieren werden voorwerpen van afschuw en een* kleine poel «net ganzen er in zag cr uit als een.meer met witte zwanen, die statig zwommen. In zijn hoop op een boerderij werd bij steeds bedrogen. Bremstrui ken en de hoogten-, achtergelaten door vroege re mijnwerkers namen den vorm aan van da ken en schoorsteenen, om bij nadering in niets te verdwijnen. Eindelijk, door turflucht ge leid, kwam hij bij een boerderij, die stevig en vast bleek. Magere, zwarte varkens, die zich noch aan hem noch aan het weer stoorden, wroetten in den modder van den hof 'tusschen stapels turf en brem. Er hingen gespleten sardijnen aan een spijker aan den muur van het wo- ihute hetgeen herinnerde aan de rnenschheid en de zee, maar behalve de var kens en een paar natte kippen schten de plaats verlaten. Hij klopte met den knop van zijn stok tegen de deur, die echter gesloten bleef. Ergens uit de schuren achier in kwam een zwak geblaf, en toen verscheen een bruin en witte jonge setter met een zwak. afloopend achterlijf, die jankend cn kruipend naar hem toe kwam en van vreugde ging blaffen. Zijn eigen toestand vermeerderde zijn medelijden* met de angto. van het (fier voor de eenzaam heid en hij strA 1de het een oogenblik en sprak het bemoedigend* toe. Maar toen* hij de plaats verliet met een* onredelijk gevoel van toorn tegen de afwezige eigenaars, deed- de hond* geen poging om hem te volgen. Alleen door den wind in zijp gezicht geleid sloeg hij Westelijk af door de heide, eerst over stijgen den grond, maar spoedig kwam hij aan een pad, dat snel daalde en steeds duidelijker werd, een verfrisschende wind woei in rijn gezicht, zoodat hij he' gevoel kreeg van tot een of ander eind te komen. Plotseling trok de mist op en naast hem zag hij den zijkant van een erooton heuvel, en recht voor zich een vervallen miingebouw en een slingerende weg met tlegraSfpate en verder de grijze zee, die kk wil schuim segen een rotsachtige kaap

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5