2 Kellners Woonhals iet ruime kamers. IS IMF TRIO (fiool, piano, cello) Beeren- en Borprhulzen Hoofdagenten, Pension gevraagd Heerenfietsen Smidsknecht, mm AdyerteiitïëïL hulp in do huishoud. hulp i d. huishouding Pianiste Gevraagd yoor den 2en Pinksterdag en een Pianist Brandverzekering Cérès" ongemeub. kamertje. Zit- en Slaapkamer of Zit-Slaapkamer Heerenfi ets Eiken Schilhout zfj z5d, aeca ®ca£ge: csK'l^pÉE.wJïO, c. q. a»- juistheden schuldig maken Op b.z. 3 toonen D. en W. zich n.l, verwon- over de door ons medegedeelde teleur stelling hij de betrokken ambtenaren en mer ken in dit verband op: „Tot onze verwondering, omdat ons Col lege ten aanzien van meerdere verhoogin- verder is gegaan^ dat de nd heeft in overweging gegeven Dit nu is een onbillijke opmerking, waar B en W. er toch zeer goed mede bekend zijn, dat wïji in ons ontwerp van Juli 1918 (er is na dien tijd het een en ander gebeurd, wat niet zonder invloed' is gebleven op den alge- meenen loonstandaard) schreven: „In de hieraan voorafgaande ontwerp- salarisverordening heeft het bestuur niet ten volle rekening kunnen houden met de ontwikkelde bezwaren en de verdedigde stellingen overtuigd als het is, dat een be hoorlijke regeling slechts geleidelijk tot stand kan komen, gezien de groote ver scheidenheid in titulatuur, rang en bezoldi ging, doch het heeft een eerste poging ge waagd, om althans eenige uniformiteit aan te brengen en het peil der bezoldiging op een- dragelijke hoogte te brengen waarbij rekening is gehouden met de maatschappe lijke gelijkwaardigheid van de verschillende titularissen." Het ware sympathieker geweest, zoo B. en W. eenige waardeering hadden getoond voor de door de organisatie aan den dag gelegde bescheidenheid i Onjuist zijn B. en W. in hun mededeeling, dat het z.g. georganiseerd overleg „(loopt) minder over de vraag, welke jaarwedden aan de ambtenaren moeten worden toegekend, dan over ar be ids- en dienstvoorwaarden, rechtspositie, scheids gerecht en> dergelijke onderwerpen." De pas-ingestelde salarisregeling voor de Haagsche en de Haarlemsche gemeente amb tenaren zijn van a. tot z. Voorbereid in de Centrale Commis^e voor het georganiseerd overleg en ook Amsterdam gaat op deze wij ze te werk bij de in vergevorderden staat van voorbereiding verkeerep.de salarisherziening terwijl Burgemeester en Wethouders van Groningen om een ander voorbeeld te noemen breedvoerige besprekingen met de organ iaatiebesturen hebben gehouden en zelfs hun ontwerp boorloopig hebben terug genomen, ten gunste van een Joor de organi saties in te dienen .concept-regeling Ten op zichte van het rijkspersoneel is een Salarjs- comsimsie ingesteld, voor de helft bestaande uil vertegenwoordigers der voornaamste or ganisaties, welke Commissie geheel zelfstan dig de herziening van het Bezoldigingsbe sluit 1918 voorbereidt. B. en W zouden er goed aan hebben gedaan wat meer rekenin, met den, tijdgeest te houden Zonder twijfe zou dan een heel wat bevredigender salaris regeling aan de goedkeuring van Uwen Raad zijn voorgelegd, dan thans het geval is. Dit ter inleiding. II. Eén salarisregeling B. en W. maken nu bezwaar, alle gemeen te-ambtenaren onder te brengen in één sala- risregeling, in plaats van de 16 bestaande en verklaren zich verder bepaalde tegenstanders van het z.g, „groepenstelsel". Wal het eerste bezwaar van B. en W. be treft, kunnen wij er op wijzen, dat men er in alle mogelijke gemeenten van terug komt, zooveel verschillende regelingen te continu- eeren. En we! om deze eenvoudige reden, dat de kleinste wijziging met de grootste moei lijkheden gepaard gaat en een zeer tijdroo- vende arbeid is. Dat geven B. en W. eigenlijk zelve toe in de eerste zinsnede van iiun Memorie van Toelichting: „Langer dan ons lief was hebben wij Uwe vergadering moeten laten wachten op onze voorstellen tot herziening der jaar wedden van de ambtenaren dezer, ge meente", terwijl in dit verband ook de navolgende op merking (pag 4) de aandacht verdient: „Wordt die staat, hetzij al dan niet ge wijzigd, door Uwe vefgadering goedge keurd, dan is het de bedoeling ae verschil lende verordeningen, waarin thans de jaar wedden der ambtenaren, benévens de loo- nen der werklieden geregeld zijn, met den inhoud van dezen staat in overeenstem ming te brengen en bedoeld stuk tevens in het Gemeenteblad op te nemen, opdat een ieder, die daarin belang mocht stellen, zich zal kunnen voorzien van een overzichtelijk geheel der ambtenaarsjaarwedden." Meer en meer vindt het streven ingang, om uniformiteit aan te brengen waar zulks mogelijk is en daarom vertrouwen wij Uwen Raad bereid vinden tot B. en W. een uit brak. Met een gevoel half van verlichting, half van boosheid, raadde Maydenstone, dat hij bij den Noordelijken weg kwam, die met een wijde bocht de beide kustdorpen verbond op de strook groenland tusschen de zee en de met heide bedekte heuvels. Toen hij aan een huis vroeg en zijn kaart raadpleegde, zag hij, dat hij in het zoeken naar de boerderij een paar malen op een honderd meter langs de Negen Maagaen gekomen was. Hij had een gevoel, alsof hij voor den gek was gehouden door een samenzwering tusschen de heide en de mist; alsof hij door een spotgeest van de plaats geblinddoekt en verkeerd geleid was, êooals hij wel gehoord had van reizigers in Thibet, die zorgvuldig en beleefd over de grens geleid worden, opdat zij niet zouden zien, waarvoor zij gekomen waren. Hij was nu acht mijlen van huis en de middag reeds ver gevorderd. Vóór zonsondergang kleurde de grijze Novemberlucht zich geel boven de wijde zee, die door den Noordwesten wind gerimpeld werd. Vermoeid en landerig be sloot hij naar Porth Enys terug te keeren. De lange, open weg langs den zijkant der donke re heuvels was stijgend en dalend. Beneden aan den linkerkant was een groote, groene vlakte, begrensd door de zee met hier en daar grijze boerderijen, die alle op elkander geleken, en er alle even verweerd uitzagen, met elkander verbonden door een onregelma tig netwerk van steenachtige hagen, waar brem op groeide. De mist, die aan zijn doel' beantwoord had van het geheim der heide te bewaren, was opgetrokken, en deed het land schap zonderling zwart en nabij schijnen in het dalende daglicht. »"TS (Wordt vervolgd) noodvlag te rld.ten. am met Let huidige mk- slachtige stelsel te breken. III. Het groepenstelsel B. en W. stellen zich op het standpunt, dat een zoodanig stelsel noodig kan zijn voor het rijk en de groote gemeenten, doch niet ge schikt is voor kleinere gemeenten als Alk maar, Wij voeren hiertegen aan, dat nog slechts korten tijd geleden dezelfde bezwaren, welke B. en W. van Alkmaar thans opperen, verno men werden in de groote gemeenten en bij het Rijk. Precies dezelfde bezwaren. En wat hebben' wij zien gebeuren? Dat men schoorvoetend den door de organisaties aangegeven weg ié op verklaarde voorstander van het stejsel is ge worden Zoo bracht de Staatscommissie-Stork de 1600 bestaande regelingen van het rijks personeel in 1918 terug tot 112 en staat nu reeds vast„ dat dit aantal tenminste tot op de helft zal worden verminderd, zoo niet nog meer ingekrompen. Kent men bij het Rijk en in de groote ge meenten zijn ambtenaren niet evengoed als ;n Alkmaar? Heeft men daar niet evengoed instellingen met kleine personeelen? Uwe Raad zal toch volmondig erkennen, dat het geen verschel maakt, of de Directeur der Lichtbedrijven te Alkmaar het Gemeente bestuur voorlicht omtrent een beperkt aantal gemeente-ambtenaren, dan wel de Directeur van 'het Postkantoor den Minister vau Wa terstaat. Mogen nu de Postambtenaren wel in één /elfde groep worden ondergebracht mei an dere Rijksambtenaren, werkzaam bijv bij de 'gevangenissen, bij de Directe Belastingen, bij het Middeibaar Onderwijs, enz, en mogen de ambtenaren der Lichtbearijven niet worden vergelijken met andere Alkmaarsche gemeen- et-ambtenfiren Wij zoudpn in ons concept niet gelukkig zijn geweest met de indeeling van sommige ambtenaren, zeggen B en W., en noemen als voorbeeld: den apotheker en den fabrieks baas, die toch niet in éénzelfde groep thuii behooren. B en W. verliezen uit het oog dat bi] de fmenstè'ling, van ons ontwerp rekening worden gehcad.-p rurt bestaandé sala- nduiovn welke wij niet ruw hebben v. ren 'i 'ti tu-gin-e' dei /.aak doet het door B "li W ge:: etude vi ocbeè'd echter niets af. B. en W. vicezen, dat man voortaan niet m verheoging van taarwedrion zou verzoe ken, doch om uïdejing in een andere groep. H:erin vergissen B en W zich deerlijk. De praktijk is nu, dat alle zei jen worden bijge zet en alle krachten ingespannen om salaris- ver'ioogrng te krijgen. Dlarvoor schroomt men va tik zelfs niet om de medewerking van van een der leden van het College van B. en W in te roepen. Dit nu is niet mogelijk, als men op oordeelkundige wijze in een bepaalde groep is ingedeeld. Het groepenstelsel maakt aan alle bevoor rechting een einde en dat is een onschatbaar voordeel. Verder vergemakkelijkt het op bijzondere wijze de herziening eener geldende salarisre geling, waarbij zeer snel kan worden beslist, of de groepen als zoodanig kunnen worden gehandhaafd, of een of meer ambtenaren moeten worden overgebracht ia een andere groep. Ondergeteekenden kunnen dan ook niet meegaan met de vooratellen van B. en W. en spreken den wensch uit, dat Uwe Raad er toe moge besluiten, het groepenstelsel als grondslag te nemen voor de komende salaris- regeling. feh slotte nog enkele kleinere opmerkin gen. IV. Periodieke verhoogingen. Het bevreemdt ons zeer, dat B. en W. het stelsel der driejaarlijksche periodieke verhoo- gingen meen en te moeten handhaven, waar meer en meer gebruikelijk wordt elk iaar of hoogstens om ae twee jaar de jaarwedden der ambtenaren te verhoogen. Wij spreken het vertrouwen uit, dat Uwe Raad op dit voorstel van B .en W. niet zal ingaan. V. Kindertoeslag. Verder betoonen B. en W. zich voorstanders van het stelsel van kindertoeslag en vallen hiermede den Raad als het ware op het lijf, terwijl ook de organisaties der belanghebben den zich er niet over hebben kunnen uitspre ken. VI. Voorschot-regeling. Ten slotte vestigen ondergeteekenden er Uwe aandacht op, dat het voorstel sub b vgn B.*en W. geen rekening houdt met den noodtoestand; welke ten gevolge der moeilij ke tijdsomstandigheden is gaan heerschen in1 de gezinnen' der ambtenaren. Toelichting be hoeft dit zeker n'et, waar tal van officieele uit spraken de duurte van het oogenblik op 80 pet. boven het peil van Augustus 1914 stellen en de salarissen der Alkmaarsche gemeente ambtenaren bij lange na niet met een zooda nig percentage zijn gestegen. Ons Hoofdbestuur verzoekt daarom Uwen Raad dringend: A. een raadscommissie in te stellen tot herzie ning van de salarissen der Alkmaarsche gemeenteambtenaren, in voortdurend over leg met de organisaties der belangheb benden B. in afwachting van de voorstellen dezer raadscommissie de salarissen van alle ambtenaren te verhoogen met 400 per jaar, van 1 Januari 1918 af. ADRES' GEMEENTEWERKLIEDEN'. Memorie van Toelichting. y Adressanten hebben de vrijheid gevonden zich tot Uwen Raad te wenden met het ver zoek de loonen der werklieden in dienst Uwer Gemeente belangrijk te verhoogen omdat naar hunne meening de huidige loonen niet toereikend geacht kunnen .worden om in het allernoodzakelijkste levensonderhoud te voor zien. Adressanten beroepen zich daarbij op de oficieele statistische gegevens, waaruit blijkt tot welk een schrikbarende hoogte de prijzen der levensbenoodigdheden in den loop der laatste jaren zijn gestegen. In het vorig jaar zijn er tal van statistieken gepubliceerd, zoowel door een door den Raad der Gemeente Rotterdam ingestelde Commissie, als door het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage, waaruit bleek, dat de prijsstijging eene hoogte had bereikt van 80 pet. 90 pet., gerekend op den grondslag der loonen, welke golden vóór den oorlog, met welke prijsstijging de loo nen der weridieiea Uwer Gssnoeote ga® go- lijken tred hebben gehouden. Sedert hebben ter zake kundigen al gerui- men tijd geleden als hunne meening uitge sproken, dat de prijsverhooging een blijvend I karakter heeft aangenomen en de levens standaard in geen geval tot den toestand van vóór den oorlog zal terugkeeren Hoewel en inmiddels 'n men aanvankelijk .van meening was, dat het percentage der prijsverhooging eenigszins zou dalen,- blijkt uit de jongste gegevens, dat dit vermoeden onjuist is geweest. Het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam heeft over de maand Maart j.l. een onderzoek ingesteld naar de stijging der kosten van het levensonderhoud, waarbij het resultaat is vekregen, dat de totale gezins-uit- gaven met 83 pet. gestegen zijn. Wanneer cfe loonen, welke vóór den oor log werden betaald, met 83 pet. verhoogd zouden worden, dan zouden dus de betrok ken werklieden voor dat hoogere loon niet meer kunnen krijgen dan vóór den oorlog. Alleen al op grond van deze overweging meenen adressanten op belangrijke loonsver- hooging te mógen aandringen. Adressanten zijn echter zoo vrij Uwen Raad nog te wijzen op de loonen, welke in andere plaatsen van ongeveer dezelfde groot te als Alkmaar worden betaald, waaruit kan blijken, dat allengs de gedachte ingang heeft gevonden, dat de loonen in overeenstemming met de huidige duurte dienen te worden vast gesteld. De gemeenten Wormervcer, Voorburg, Zaandam, Hilversum en Koog a. d. Zaan (om er maar enkelen te noemen) betalen als mini mumloon voor ongeschoolden (niet-vakkun- digen) arbeid resp. 24, 22, 27, 24 én 26 per week, terwijl de loonen in die plaat sen vanzelf hooger zijn naarmate er meerdere of mindere vakbekwaamheid wordt vereischt. Het minimum-loon voor den ongeschool den arbeider in dienst Uwer gemeente be draagt nog slechts 19 per week, zoodat de loonen belangrijk dienen te worden ver hoogd, eer ze op een zoodanig peil zijn ge bracht, dat ze aan de minimum-eisclien der bestaansvoorwaarden beantwoorden. \dressanten meenen dat zij met boven- t.laande toelichting voldoende de noodzake lijkheid van belangrijke loonsverhooging heb ben aangetoond en bevelen mitsdien hun ver zoek in welwillende overweging bij Uwen Kaud aan VERKRIJGBAARSTELLEN VAN IJS UiT DE GEMEENTELIJKE IJSFABRIEK. B. en W. stellen den raad voor, onder in trekking van s Raads besluit van 3 Januari 1918 (Gemeenteblad No. 57#), te besluiten: a. den prijs van het ijs, bij afname van groo te hoeveelheden; te bepalen op 50 cent per staaf b. voor slagers, ziekenhuizen en voor hen, die het ijs in hun bedrijf behoeven 1voor eèn geheele staaf op 60 cenit. 2. voor een halve staaf op 35 cent. 3. voor een vierde staaf op 23 cent. c. voor particulieren: 1voor een geheele staaf op 65 cent. 2. voor een halve staaf op 40 cent. 3. voor een vierde staaf op 28 cent. d. het ijs verkrijgbaar te stellen op de dagen en uren waarop het slachthuis voox het slachten van vee en' afhalen van vleesch is geopend en tevens op andere tijdstippen, door den directeur naar gelang der be hoefte, te bepalen. EXAMEN LEERARES HUISHOUD KUNDE ENZ. Het examen voor leerares in koken, huis houdkunde en waschbehandeling aan de Am sterdamsdie Huishoudschool, Zandpad bij het Vondelpark te Amsterdam, is bepaald op_ 2 en 3 Juni schriftdijk en 13-24 Juni monde-' üng. EEN ADRES, Aan den Minister van Binnenlandsche Za ken is het volgende adres gezonden: Ondergeteekenden, utimakend het hoofdbe stuur van en in dezen vertegenwoordigend de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organi satie, gezien, dat de Tweede Kamer der Staten- Gencraal het wetsontwerp-Marchant c.s. tot invoering van vrouwenkiesrecht met groote meerderheid van stemmen heeft aangenomen, vertrouwende, dat ook de Eerste Kamer zich voor genoemd ontwerp zal verklaren en dat de Kroon het zal bekrachtigen, van oordeel, dat de behandeling van de door de regeering in te dienen voorstellen tot wijziging der grondwet slechts mag ge schieden,, door een Tweede Kamer, die een beeld is van het geheele Nederlandsche volk, van oordeel, dat dit slechts het geval zal zijn, als genoemd college zal zijn gekozen door mannen en vrouwen, verzoekt Uwe Exellentie, om, als het wets ontwerp Marchant c.s. wet zal zijn geworden, H. M. de Koningin te willen adviseeren tot kamerontbinding, en verzoekt Uw Exellentie tevens reeds nu die maatregelen te willen treffen, waardoor het mogelijk zal worden, om bij een kamer ontbinding de bestaande kiezerslijsten aange vuld te krijgen met de namen der vrouwelijke kiezers. Met verschuldigde hoogachting, Namens de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie. (Volgen handteekenjngen). 420ste STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. Ns. 14128, 18969, 7483, 20918 en 5305 1000. Ns. 41117 en 2400 400. Ns. 13395, 1799, 7521 en 442 200. Ns. 6262, 20714, 14866, 8931, 14936, 14009, 13156, 2311, 11637, 7910 en 9254 100. Trekking van 4 Juni. 5e klasse 11e lijst. Prijzen van. 70. 367 23 66 93 177 356 397 608 735 757 788 961 1148 1237 1321 1323 1417 1461 1498 1504 1537 1563 1593 1637 1668 1949 2189 2264 2336 2388 2471 2665 2698 2707 2721 2924 2934 3016 3250 3306 3449 3485 3664 3724 3946 3969 4055 4113 4319 4739 4760 4822 4843 4853 4869 4934 4QB0 1066 5205 5249 63SS '5721 6011 6755 7563 7949 8368 9056 9502 10185 10574 10961 11761 12200 12579 12954 13530 14084' 14573 15001 15634 16095 16430 17274 18083 18412 19123 19680 19942 20297 20581 Ö4Ö8 5785 6180 6782 7616 8020 8551 9107 9507 10193 10734 11064 11946 12225 12635 12988 13579 14118 14684 15105 15655 16105 16600 17437 18105 18502 19134 19741 20060 20304 207b0 6440 5859 6319 6823 7797 8069 8597 9205 9588 10200 10738 11129 11978 12401 12664 13058' 13670 14172 14860 15351 15808 16218 16905 17475 18137' 18596 19268 19749 20124 20308 20830 6406 5864 6378 7046 7828 8122 8732 9212 9733 10238 10803 11237 12055 12410 12671 13070 13775 14188 14874 15375 15915 16272 16954 17523 18257 18664 19447 19858 20171 20404 20859 13 199 321 455 751 973 1127 1276 1398 1502 1636 1863 1996 2226 2347 2545 2702 2886 2985. 3182 3327 3473 3-700 3872 4090 4300 4511 4607 4746 4928 5000 5105 5248 5496 5701 5913 6093. 6298 6456 6667 6753 6941 7014 7178 7426 7512 7583 7668 7763 7917 8055 .8232 8282 8511 8642 8768 8936 9123 9273 9439 9545 9718 9880 10112 10350 10495 10846, 11219 11582 11940 12194 12574 12711 12955 13033 13168 13398 13559 13788 13940 14183 14404 14482 14658 14783 14898 152Ó3 15343 15492 15793 15906 16187 16459 16617 16736 16880 17086 17321 17398 17607 17749 17872 18011 18165 18344 18529 18781 18986 19186 19500 19Ö98 19929 20142/ 20326 20523 20618 87 222 336 48 772 983 1198 1201 1415 1538 1655 1867 2017 2271 2401 2555 2706 2936 3051 3205 3355 3512 3707 3914 4112 4334 4519 4663 4757 4931 5009 5124 5257 5500 5706 5927 6145 6324 6601 6693 6769 6972 7018 7182 7464 7554 7585 7684 7804 7922 8073 8240 8365 8600 8652 8797 8968 9140 9286 9442 9576 9724 9882 10116 10396 .10547 10872 11341 11653 11962 12206 12578 12784 12972 16040 13221 13444 13644 13810 13971 14231 14412 14584 14733 14785 14990 15255 15367 15494 15885 15933 16294 16528 16639 16751 16969 17138 17339 17408 17614 17,784 17961 18012 18169 18362 18638 18797 18996 19244 19518 19706 19930 20195 20328 20564 20649 366 541 774 1011 1199 1315 1447 386 646 850 1013 12.41 1342 1459 1588 1592 1702 1775 1868 1869 2043 2065 2282 2284 2423 2447 2587 2601 2768 2789 2943 2949 3094. 3106 3227 3267 3383 3443 3555 3616 3717 3734 3945 4010 4130 4211 4369 4387 4529 4587 4677 4688 4831 4857 4967 4972 5012 5018 5145 5152 5274 5295 5565 5589 5723 5728 6043 6050 6159 6223 6395 6435 6617 6621 6700 6712 6800 6810 - 6975 6976 7029 -7061 8218 7275 7477 7497 7569 7602 7614 7685 7702 7822 7846 7936 7953 8074 8124 8248 8258 8392 8401 8609 8620 8656 8676 8865 8869 8975 8993 9155 9158 9287 9293 9458 9510 9638 9647 9757 9789 9883 9989 10250 10310 10419 10427 10559 10609 10908 11094 11391 11476 11755 11841 11966 12028 12214 12220 12656 12658 12824 12836 12979' 12984 13048 13050 13229 13319 13476 13485 13672 13694 13869 13883 13981 14031 14264 14331 14423 14456 14606 14612 14734 14739 14836 14880 15003 15106 15259 15300 15387 15-438 15512 15571 15886 15890 15944 l5953 16300 16319 165621 16574 16646 16651 16758 16.777 16973 16978 17147 17251 17346 17352 17467 17497 17630 17635 17789 17798 17970 17995 18025 18029 18175 18180 18410 18435 18653 18725 18883 18931 19095 19157 19249 19314 19541 19553 19717 19745 19939 19947 20214 20229 20337 20427 20567 20587 20711 20718 5542 5950 §413 7479 7860 8210 8876 9318 9855 10275 10863 11399 12176 12433 12693 13254 13787 14229 14909' 15551 15960 16368 17192 17724 18398 18-991 19512 19907 20234 20410 20929 5544 5978' ,6505 7535 7924 8327 9051 9324 9918 10277 10937 11704 12197 12483 12726 13505 13796 14414 .14986 15604 16031 16398 17195 18030 18405 19042 19638 19938 20258 20483 20947 NIETEN. 123 163 259 277 164 298 419 V 676 860 1042 1242 1359 1472 1600 1830 1939 2079 2300 2465 2614 2853 2956 3116 3301 '3446 3674 3755 4040 4260 4492 4588 4720 4894 4987 5034 5154 5312 5605 5747 6055 6271 6440 6634 6718 6884 6985 7086 7411 7508 7633 7739 7873 7958 8131 8263 8424 8624 8737 8892 9092 9223 9425 9523 9662 9797 10018 10327 10437 10635 11117 11572 11853 12105 12299 12670 12861 13003 13053 13362 13499 13748 13909 14135 14342 14472 14638 14754 14884 15121 15319 15457 15583 15902 15993 16359 16583 16656 16813 16993 17275 17357 17548 17740 17844 17998 18070. 18222 18476 18726 18935 19165 19317 19601 19864 20016 20239 20432 20593 20821 180 305 423 723 873 1084 1255 1393 1480 1613 1835 1956 2160 2338 2499 2659 2874 2976 3150 3303 3472 3687 3807 4079 4274 4498 4593 4728 4904 4993 5056 5189 5494 5612 5819 6067 6286 6442 6647 6744 6901 7009 7144 7417 7510 7648 7744 78ö5 7982 8159 8272 8444 8626 8738 8913 9108 6293 9437 9527 9708 9848 10050 10338 10444 10728 11130 11576 11925 12173 12444 12697 12909 13004 13076 13393 13541 13770 13917 14174 14395 14476 14651 14779 14889 15123 15334 15461 15756 15903 16054 16361 16599 16733 16874 16994 17320 17380 17584 17742 17858 18006 18142 18297 18522 18749 18950 19173 19359 19692 19909 20067 20315 20477 20603 20854 Flinke v gevraagd. Adres J. WALTER, Oudegr. 11a, hoek Oosterkolkstraat. een flinke voor direct voor tijdelijk of voor vast in klein gezin tegen hoog loon bij C. LEEG WATER, dijk, Obdam, Gevraagd voor eerste klas zaak een goede .PIAJfISTB gedurende de Pinksterdagen en het badsei zoen. Brieven onder letter U 290, bur. van dit blad. W. MOOIJ, Koorstraat. Maatschappij vraagt te Alkmaar en omliggende gemeenten die bereid zijn een aandeel in de Mij. te nemen. Zeer voordeelige provisievoorwaarden. Te Alkmaar worden de bestaande posten onder het agentuur gebracht. Verzekering op Beurspolis. Inbraak- en Diefstal verzekering. Br. fr. onder Z 293 bureau dezer courant, Gevraagd een door 1 A C KUIPER, Smederij, Dirksnorn. Aan hetzelfde adres billijk TE KOQP een nieuwe op de Veeboot „Burgemeester van Alkmaar II". Adres J. H. MERKX, Laat 18. In Bergen, Schoor! of Hailco wordt gedurende 14 dagen, in de groete vacantie (laatst van Juli) voor man, vrouw en een kind van 5 jaar; prijs f 3f 5 per hoofd en per dag. Mooi uitzicht beslist werelscht Brieven franco 'onder n«. D 276 bureau van dit blad. Een een BURGERVROUW vraagt Br. onder lett. W 292, aan het bur. v. d. blad, .HEER vraagt gemeubileerde met volledig pension. Brieven met prijsopgaaf onder P 286, bureau van dit blad. TE HUU'R of TE KOOP gevraagd een flink degelijk Liefst omtrek Kenn. Straatweg of Heilo. Br. lett. V 291, bur. v.d. blad. I liefst met vrije ongem. kamer. Brieven onder T 289, bureau, van dit blad. TE KOOP een (GRITZNER)prima moffel en nikkel. A. VOLGER, 2e Kanaalstr.5. f 340.per 10 ton en partij Dennenboomenstokk., beschikbaar bij JOH. SMIT, Vaassen. Twee goed onderhouden te koop aangeboden. Adres STATIONSSTRAAT 64. door teleurstelling disponibel voor dit seizoen; groot repertoire. Brieven onder R 287, bureau van dit blad. TE HOOP (ontruimd). Prijs f 4250, f S5O0, f 8000, f 7500, f 10000, f 11000 bij C. OUDES, Gashoudarstraat GGTBAAGD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6