DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, Tabak van. J. R. Keuss No. m Honderd een en twintigste Jaargang. AoauofiiDQOlipiiis Bi) vooiiltlioialiii p. Rnnanflö» i 1,65. Ir. p. posti 1.8Ö BewUgiaoüsajS 5 et APfertostlflprm 15 et. e* rfliel, iroeia/a tatters mar jhirtisfiiaté. ër. li. V. Bünfc- ae tiMrfaiifriiUani dam, Cmtsr Zit., Vooruaat C 9. lei. J VU IJ DA O 6 JIJ NL Huitanlandseh- overzicht. Alkmaarsche bverafverkrijgbaar. Gemengd ^ieuws. Dit alet ;>''e Belgen van de Duitschcrs plukken willen zooveel zij maar kunneh, be wijst wel de motie welke door de Belgische Arbeiderspartij is aangenomen partij aangenomen, bevat een zevental punten, welke onder de aandacht der vredeagedeie- geerden gebracht zullen worden alvorens over de Duitschè tegenvoorstellen een besluit is genomen. hi de motie wordt vastgesteld, dat de vrede die op handen is, alleen eiken oorlog zal we ren voor zoover hij een rcchtsvrede is. De partljraada cht den toekorastigen vrede fa ge vaar gébracht door het feit, dat talrijke Duitr sche, Oekrainsdie en Lettische bevolkingen In strijd met liet zelfbeschikkingsrecht der volkeren aan een groot-Polen worde gekop peld. De raad eisclit voor alle koloniale bevol kingen den waarborg van internationale con trole, het wil de koloniale bevolkingen niet als bult aan den sterkste zien toegewezen en is van oordeel, dat het voor Euröpa een groot gevaar is als Duitschland van koloniale grondstoffen en'zijn koloniale markt berooid wordt. Duitschland moet ten voile schadevergoe ding betalen cn de verwoeste landen heratel len, doch het bedrag der schade dient onver wijld 1c worden betaald. Men meg van Duitschland niet vergen, dat bet onder het voorwendsel van schadevergoeding de blanco wissel onderteekent cn het is onaannemelijk, dat een commissie, waarin Duitschland nleft vertegenwoordigd is, schade en betaling»- w ze van die schade zal bepalen, waardoor de Duitschers economisch tot slavernij' Zon den wordeq gedwongen. België cn Frankrijk moeten ernstige, mo rcele en stoffelijke waarboven krijgen legem elekn nieuwen Duitschen aaval. Die Inadem moeten even groote zekerheid krijgen als En geland, dat zijn vlooi behoudt, doch d. waar borgen mogen niet liggen in verhoogde be wapening bij de geallieerden of de bezetting van Duitsch gebied, docli wel in era steeds uiigebreidci algctucciic ontwapening en m het toekennen van grooter macht aan den Volkerenbond. De i 11 I e i se11e sociaa I-deinocraI ie Itecl de Walen van Mnalmcdy hartelijk welkom, maar ge.Ü 1 hiilodié bevolking'a mogèn legen haar wil geannexeerd worden en daarom dient het voor Malmcdy cn Eiipen vastgesteld referen dum ernstig 'te worden ingericht Frankrijk mag in het Saarbekken vergoedinv zoeken voor de Fransdie kolenmijnen, die dpor het Duitschè legerbestuur opzettelijk verwoest zijn. docli déze compensatie mag niet een voorwendsel /nu om een zuiver Duitse!,e bevolking verkapt te. annexeeren en in geen geval om gedurende vijftien jaren een gan- schc provincie tc berooven van een nationaal' en democratisch bestuur. /oo luiden de eischen der Belgische arbei derspartij en zij bewijzen, dat er ook 111 Bel gië velen zijn, die Uit den oorlogsroes ont waakt zijn. Meer en meer toont het proletariaat in de F.ntente-staten, dat liet een beteren kijk op de voorwaarden voor een goeden reentsvrede heeft d 11 de autoriteiten, die zich nog blind slar-n op zoo groot mogelijke directe econo mische cn territoriale voordeden. In Amerika cn in Engeland cn ook in Frankrijk protesteert men oner.lijk' tegen het aan Duitschland overgelegde vredtsiradaat en hel is niet gevaarlijk te voorspellen, dal de Raad van Vier het niét zal wagen de teekraen des iijds onopgemerkt te laten. 1 h ie langer de definitieve beslissing op zich wachten laat, des te grooter wordt de kaas, dat de Duitschers op vele punten hun eischen zullen ingewilligd zien Frankrijk staat in het teeken van de sta king. In tal van bedrijven eischen de werklieden hoogere loonen en betere arbeidsvoorwaar den. Een deputatie uit het spoorwegpersoneel heeft zich bij Clemenceau aangemeld. Tus- schen de directie en het personeel van de be kende groote magazijnen „Printèmijn" is thans overeenstemming bereikt, zoodat het personeel het werk zal hervatten. Ook tus- sctk 1 de directie van de „Mitro" en de sta kers is een regeling getroffen en de em- ployé's besloten het werk te hervatten wan neer hun eischen en die van hun collega's op trams en omnibussen geheél vervuld zullen zijn. Hèt Britsche Lagerhuis heeft de z.g.n. „fe deral de volution" motie aangenomen, welke door de liberale leden der arbeiderspartij en conservatieven is ingediend en waarin ge zegd wordt, dat, om het parlement van het Britsche rijk in staat te stellen meer aandacht Ie wijden aan de algemeene belangen van het Verecnigd Koninkrijk, en, in samenwerking' met andere regeeringen van het rijk, aan za ken de gemeenschappelijke rijksbelangen ra kend, het Lagerhuis de meening uitspreekt, dat de tijd is aangebroken voor de instelling van afzonderlijke wetgevingen en dat met dit d el dt regeefing onverwijld dient over te f;aan tot benoeming van een parlementai ichaam. Dit zal moeten beraadslagen en raj fjaan tot benoeming van een parlementair ichaam. Dit zal moeten beraadslagen en rap- porteereu over een maatregel van „federale devolutie", toepasselijk voor Engeland. Schotland en Ierland', in zijn hoofdlijnen be paald' door de bestaande verschillen in wet en bestuurtusschen deze landen. leu {ocpiittdijjlt «ja «i#i ik tewtawkw u behoeften vm Wales en over de fifaftndeele vooruitzichten en behoefte® ym dozen maat* regel. Men verwachtte, dat Bfflnar Lam juubom 4e regiering zou '«M'/iedce'i e, dat - c:i ced< zoek 70's worden toegestaan zij het de*!-, mk niet op de voorwaarden in de «notie verrot, Hoe langer men ia Oostenrijk de vredes voorwaarden bestudeert des te meer komt wen tot de conclusie dut w door da En tante Ine- ijlk geplakt zal words®,,. In een te Wennen gehuwden vergadering ymi de Bemukasncr is een motie aangenomen waarin gewezen wordt op de volslagen on- aannemelijkheid van de bekend geworden eischen, die de voorwaarden voor een volko me» jtoacuatortuiig va» de volMhwishoading en 6rO volkome». iiamögefakhtM Voor h«t «cw- uomisch beatfuun van i]r. bevolking in Slaton Gvr-ari»!, EERSTE KAMER Nadat de minister van kö'loüiën de opmerkingen, in, 't efadvCiSlag gemaakt, had be&ntwoorjj, werd- in de zitting van gisteren de Indische geldlljpeniag z. k. si aangenomm. Daarna was aan de orde Indische begroo- tfag. De heer v. 4, $erg. wees up fouten, in het «gfaöringferegletttettt, ook feu .aanzien van den volksraad Hij achtte de verbeteringen, welke de regeering zich votratelt,< half werk. De heer van, Kol macht hulde aan den gouverneur-généraal en was verheugd dat van diens aftrede» geen sprake zal zijn. Spr. 11 roepen, ia de mode wordt werkiawd, dat de bepa lingen over de recti toverbowtong tot de niéuw gevormde staten de ruïne va® land en volk met zich moeten steepen. Het valt te betwijfelen of de Renner,, da voorzitter der Oosteoritewrbo v^edesdelexrgttep wei» op dm xegw voor de koloniën, gevolgd uit het oudcizuck Licfrinck en "bepleitte groin- het te-1 diger ziekenverzorging. De toer van «vo 1 besprak de stoataiechie- sndermaal al» boetvaardige zondaar voor dé zal willen rascWjnem. vierechsar der Entente' moét beraadslaagd en gerapporteerd Wat de htocimsk>& *tm iet Rptadi 011 de Talta betreft w «iet alleen aan geue* aai Na- dant maar ook aam CleBrtsaeeate eea kx Adsix- ge urotesiüota vaa Eraberger ovtsrhaadlgd. De Keulsche ggsaeeiate'aatï' heefi? een motie aangenomen waarin: hj) vorkiaari dat de in woners van Keulen met de politieke fantasten niets aanstaande iiehben en dat het oeroude Duitsche Keulen zich met het Duitscüe va derland in de dagen van den diepsten ramp spoed vaster, dan ooit verknocht voelt. Uk Parjjje wcadl aam tfc Twm geeekd «5at tic Raad van Viae ifc aog niet tot overeenstem ming te gekomen inzake «te Duitoche tegem- votuwtellen. Lloyd Oeorge is er mog miet fa geslaagd Clemenceau k overtuigen Vaa de vooxdéelen der Lagelschc voonstdlea die aog verder door deskundigen worden uitgewerkt. De i'rauachen willen wan geen enkele fosge- vendheid ten opzichte van Duitecüita'id we ten, zelf» niet waar hét erom gaat de Duit schers in staat te stellen aan hun vciplicÜ» en te voldoen. 'resident Wlaoa houdt zich geheel afzij dig en laai Ckmcaceau en Lloyd George, het samen uitvechten. De Franaeheo staan er op dat Wilson zich za» uitspreken vóór het oor spronkelijke ontwerp dier voorwaard--.*, doch de president voelt ook veel voor de Enges&dte voorstellen en argumenten, waardoor tiet Dulisdiiapd mogelijk gemaakt wordt zich mettertijd te heratdien. Korte berichten. - De Raad van Vier xal niet officieel kennis nemen an de uitroeping der tijfti-re* publiek, daar hit dit beschouwt als em.iwes- tie die Duitschland1 alleen betreft. Wilson heeft xifn bezoek aan België uit gesteld tot half Juni. Dit wijst er op dat de president verwacht nog cm maand in Euro pa tc zullen blijven. Maar officia» wordt gameid Is het niet waarschijnlijk dat het antwoord der geatü- nrden op ae huUschs tegenvoorstellen voor Donderdag as. zat worden gegeven De Parijsdhe correspondent van het Detroit News seint volgehs het Hall. Nb Ik heb reden om te geloove», dat Anoerikaansdie en Britsche financiers den Fransdien hebben medegedeeld, dat frankrijk, tenadi bet toe stemt »n de vaststelling vm wn totaal bedrag de» schaddoossti Hingen niet op financieels hulp van Amerika of Qrvoi-BrUamië kan re kenen, Turkije is \ot de vredesonderhandelin gen uitgenhodigd BrockdorFf Rantzau heeft zijn denk beelden in een interview uiteengezet, omtrent het economisch herstel van Duitschland en het overige Eupopa. De Parijsche correspondent van de Daily Herald deelt de voorwaarden mede van den vrede, dien aan Bulgarije zouden worden voorgelegd. De Engelsche arbeiderspartij protesteert tegen het vredesverdrag met Duitschland mont zijn getrouwd in Houston wijl zij zich in een vlieg Volgens een V.-D.-berichi uit Manches ter dreigt een staking in de katoenindustrie. Lloyd George heeft de nationalistische Zatd-Afrikaansche delegatie ontvangen. De ,,Daily Express" publiceert het vol gende bericht uit New-York: Luitenant Meade en mej. Marjorte Du- >n (Texas) ter- achinë bevonden op een hoogte van twee duizend voet. Er waren twaalf |>ereouen aan boord inclu sief de geestelijke, aie het huwelijk voltrok. De Soir meldt, dat te Cortcmarck een opslagplaats, waarin een groot aantal gra naten was geborgen, in de luchi is gevlogen. Bizonderheaen ontbreken nog, daar het on mogelijk was de plaats des onheils te nade ren. Het gerucht loopt dat er tal van dooden en gewonden zijn. Volgens de berichten dragen de stakin gen der metaalarbeiders te Parijs en van de mijnwerkers in het N. een politiek karakter, ter afkeuring van het vredesverdrag. De Fransche soc. partij rient een op. reep tot de Fransche arbeiders om de revolu tie in Rusland en Hongarije te redden. Leviné Is in de gevangenis doodgescho ten. Leden van de Duitschè en Pruisische hebben beraadslaagd over de in te nemen mxdrtgpwx, lijkt ontwikkeling' vaa. Indië. Hij meeaae dat dt voUb«r&$dl het recht vaa enquête moei fardr gea. Lte heer De Waai Ma 1 ejjf t ontried uitbreiding der b<nrocg»lhed«U vaa den volks- ''raad met dit recht. 1 lij bepleitte toekenning van subsidie aan toterffiaten op gocwMemi- gea grondslag. Be heet i IDn5u.de Wit Swbafe wee» r»;p hflt m.- ca T belaag, (fer awadteig. M ai a t c1 C f b k t «rikte m ï'üo t heperking vtw.11 Jtel pm tmtsA ten gm&x ua 4m Vatoraid. wstftsp de uwiGsüchifcg te tes* éml fceeü het aüdsfete im imtoaatoa voer otndie* repde inlanders, waarvoor rood» ia lüu&g geld bijeengebr&tht ca ook fa Nederland een be roep op partioiliercE zal wordse gedaan. 0-p des., bêgro&ting wondt het evcirsdnot dim pia- dm gewoïM ductieve werken batesd dienst, zeidê spr. tea aanzien ,der 40 miilïiöÊ»- Er wordt krachtig gewerkt om de volk»,- gezondheid, doch niet iedere zieke bm vam gouvémèmenfewege verpleegd worde».' Spur, wilde dc volksbeweging geen feelesameriagco iu dra weg leggen doei haar in goede banen leiden. Hij aanvaardde de associatie-politiek zoo deze beduidt samenwerking van fa- hecmsdi m vreemd element ieder naar eigen aard. Parlementarisatie van den Volksraad achtte spr. thans momenteel niét in het be lang van Indië, dat voor zelfbestuur fa zijn gdied nog niet 'Vtachikt is. De verantwoor delijkheid, voortvloeiend uit het toekennen van het recht van enquête, Scan de Vteiksraad niet dragen, daarom was spr, tegen prfacipi- ceitHvijzijiingeiu in de bevoegdheden van den in wezen is de Gouverneur-Generaal aan wiens adres spr. woerden van huide bradht het eens met dra minister ten aan zien der kwestie van zelfbestuur van Indië, De begrooting werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming, evenzoo de verhooging vaa de begrnobag /en behoeve v.m den trsm- van foekh-twmocsig imai "legoe ra dt wijziging van art. 75 en de aanvulling van art. lOd Regeeringsreglement. De vergadering wordt verdaagd tot mor gen IJ. uur. TWEEDE (KAM LR. In dc zitting van gisteren waren aan de orde de weisontwe-pen betreffende de d u u rtetoes lagen voor Nederland,sche en Indische ambtenaren en beambten De heer J. ter I.a a n betoogde, dat de k-nntwooriii. Hij dieauk era moto- in om at Kamer te doen uitspreken dat dt salarissen van 1 Jan. 1919 grondslag van de dmirtebij- siagen moeten zijn en dat deze voor gehuw den minstens 3Ó0 en voor ongehuwden min stens 225 moeten bedragen. De heer Smeenk had ook bezwaar tegen terzijdeschuiving van de salarisregeling der commissie-Stork Hij wenschte vaststelling van den minimum-bijslag van 20i> voor ge huwden en 150 voor ongehuwden. De heer Duymaer van Twist kwam op voor de belangen van onder-officieren voor wie onverwijlde salansverbetering nood zakelijk is. De heer Deckers ondersteunde het be toog van den heer Smeenk, De heer Van Beresteyn maakte even eens bezwaar tegen het loslaten der regeling- Storic. De heer Snoeck Henkemans be treurden dat zij die 50 pCt. in salaris vooruit |kpBp bijslag steunde het denkbeelu-Smeenk. gingen, geen bijslag zullen ontvangen en De heer Hu genh 011z beval de belan gen van enkele categorieën van militaii«m fa de aandacht des ministers aan. De'heer W ij k sloot zich aan bij de betoo- gen van de heeren Duymaer van Twist en Hugenholtz. De heer De Zeeuw vroeg gelijke behan deling vaa weduwnaars zonder, gezin als ge huwden. De heer Van Raves te yn achtte het parlement ongeschikt om voor de belangen van ambtenaren te zorgen. Hij betoogde, dat alleen aanzienlijke verhooging. van salaris sen kan helpen. De heer Van Rappard keurde op zijn beurt af dat salarissen van 1918 tot grond slag zijn genomen. 4 De heer Haazevoet kon zich met het nemen der salarissfti van 1918 fbt grondslag voor dé bijlagen wel vereenigen, omdat de salarissen-Stork ode groote ongelijkheden ver- toonen Echter teas ook hij voor een minimum van 200 en 150. Miniates de Visies betoogde, dat de regsering niet wpg bandelen onder pressie vn® smntrasrga. Spr. ontried eroriig a&nme- mfag van de mofée-Ter Laan, inzajwerre de ze beoogt aan alle gehuwden, 309 m aan alle ongehuwden 225 te geven. Dat zou zeer ongelijk werken. Spr, bleef er ook bij, dat het aannemen var de salarissm vm 191» gis ;rpndffilag niet oiabilljjk fes daar het vosral ra helpt, die moeilijke tajdra met lager ea- I laris moesten doorkomen/De minister var- I klaarde zich bereid te voldoen aga den- wenseh van dra heer Smmds>' De beer Ter L a a a wijzigde zijn motie zoodanig,' dat rij met behoud vaa? feet sy steem des mmniem minstens 300 bijslag voor gehuwden en minstena 235 vcw oh- gehuwdra vraagt De minister ontried ook nu nog aan- ueroing. De Baet Otreetkljkj»;/1 dStepda em mo tte ia m\ 3# 31» 3T5S midm over Iet system to De 8® i uw B 4 ff fej'rij py®nviclgs®jl Ten b wx werdai. v«av dag,gd tot iwwgni J, L>E' UITBARSTING VAN.DEN KLOET, L>e Koningm-Moeder heeft aan het comité tot het yerieenen van geldelijke hulp aam de siaciitotfcrs der Kioet-uitb&rslfag 1000 ge schonken. Dc Gouverneur-Generaal seinde onder dag- teekenuig. van- 4 dezer uit Kediri het volgen de: Uorzrak Kloeteamp; fah,oud kraterm.eer zes-en-dertig mjlUora - kubieke meter met groot geweid omhoog gespoten; neergevallen op zuiüeujke heiiingen, welke watermassa m~ dij dra. top aites-heeft geraseerd en mét lcs?e- vermeerfagoprodnstoi in verschHleade nek- tingra enorme laha.eevormde van heete modder, die gelijk lawine met groote kracht en sneiüeid omlaag rolden, reusachtige etee- nra eu boomen meesleurrad, derhalve geen vuur- of lay&eruptie. Aanstorsd» sa de tamp. togen ingenieurs naai krater, alwaar wordt geotvakkeerd. Op bovenhclling, achtoi-gebfe ven lahax, waarvra korst reeds afgekoeld, evenwel gevaarlijk deor voortdurende osT piotfmgeu met soms hevige plaatselijke erup- ites, omdat onderlaag nog gloeiend heet. Voorlooprg vooral geweascht herhaling vaa uiiapunen kratomeer voorkomen, indien draineeren door tunnel onmoget,;k blijkt, i-t ujut nuj enscheiijk, pogen <^por motorge maai kraiermear ledig houden, voorts voor gedeelte van Biitar waarin gevaar voer toe komstige latiars een bouwverüod noodig. Hulp üoor militairen verleend bij opsporen vermisten, bergen der lijken, vervoer en voed selvoorziening worden eenstemmig hoog ge- roemd. Gok Staatsspoor, geneesheerea, ver- pktgers, bestuur Heilsleger, Roode Krui», Modjowarao, particulieren helpen prachtig, Aamal ernstig gekwetsten groot. Waar noo- iiig,, voedseldistributie georganiseerd, ambu lances en hospitalen ingericht, In Tocloenga- goeiig vond ik tweehonderd* weesjes onder medische verzorging in bedelaarskolonie, die, kunnen daar niet blijven. Misschien 'kan Heilsleger verzorging opnemen fa.aldaar te slichten Weesin richting, indien daarvoor offi cieren uitkomen. Asciiregen deed veel schade aan veldvruchten, vooral fa Malang. Waar schijnlijk zal Bramlasbedding sjijgen, zoodat kostbare dijkverhooging noodig. Over vraag, of wat en wanneer op Lahars van verschillen de substantie en dikte nieuwe aanplant ge teeld kan worden, loopen meenigen zeer uit een, MILITAIRE POLITIE. De militairen, behoorende tot de politie- afdeelingen, genieten eene verhoogfag van be zoldiging, welke zal bedragen 3 per dag voor de officieren en 2 voor de onderofficie ren eu minderen. Zij, die worden opgeleid tot militair-recher cheur bij een gemeentelijk politiekorps, genie ten gedurende die opleiding, boven en behalve bovengenoemde verhoogiagen van "bezoldi ging, eene vergoeding van onkosten tra be drage van 25 per maand voor het dragen van burgèrkleed'ng ra 3 per dag wegens het voorzien in eigen huisvesting en voeding. Militaire rechercheurs genieten voor eiken dag dat zij verplicht zijn in burgerkleeding dienst te doen, deswege eene vergoeding van 1 per dag. 1 HET RÉIZEN VAN MILITAIREN. Hel Kamerlid' Wijk heeft tot den minister van Oorlog de volgende vragen gericht: „Is het den minister bekend, dat aan mili tairen met den rang van sergeant en aan min dere militairen door de spoorwegmaatschap pijen zelfs de gewone (burger) plaatsbewij zen werden geweigerd, wanneer deze militai ren niet in het bezit zijn van .een marschor- der, verlofpas of strook B van een vervoerbe- wijs?" „Is de minister bereid1 deze willekeurige be lemmering van de bewegingsvrijheid-, welke geheel in sirijd is met den geest van de mi- nisterieele beschikking van 29 Mei 1912 Iïde Afd. No. 2889, ten spoedigste op te heffen?" ZONDAGSHEILIGING IN PRAKTIJK. Era inwoner van het bij uitstek orthodox geaeeue uer gemeente Ede aanvaardt iiet al daar genetd denkbeeld, der Zondagsheiliging in zijn uiterste consequenties: eiken Zater dagavond naait nij den haan uit het kippen hok tot ;s Maanaagsmorgen,- om hem m een zame afzondering te laten overpeinzen de ijdelheid der wereidsche vermak^i. NICO DE BRAHMAAN, t Ie Rotterdam ia een café aan het Slag veld aangehouden de 29-jarige E. K. V-, bij genaamd Nico de Brahmaan, deserteur van, den Landstorm, die kortgeleden va-, Antwer pen naar Rotterdam was gekomen. - Na rijft arrestatie werd hij overgebracht naar de Ma riniers-kazerne, vanda^ zou hij naar Den Haag worden getransporteerd. Qp het station D. P zakte V. plotseling isCelkaar; een ter hulp ontboden geamheer constateerde hari- verbmmiag. Vermoedelijk heeft deze deser teur zelfmoord gepleegd* Indertijd gc.-;;ot da overledoi. era tom 'ijk gmete te Dra Haafa, waar Wj g.a. als wonderdokter van zich oeed spreken. REIS VAK DEN EX-XS.OOKPRIN3. Een bericht,uü Wierajgen, uA ms. j. D. Kan, secretaris-generaal fa algemeenea clieast, in opdracht van onze regeering, het onder houd te Amersfoort tusschen dra ex-kroon- prins en zijn moeder heeft bijgewoond, ter voorkoming d'af •politieke zaken zouden wor den besproken, zou, naar het Haagsen Corr. Bur. uit de beste bron kan mededcelra, eiken grond missen. DIEFSTAL VAN BROOD- -EN VET KAARTEN DOOR POLITIEAGENTEN. Voor üe Haagscbo rechtbank is behandeld de zaak tegen de beide gewezen politie-agra- ten j. A. en G. C. v. D„ beschuldigd dat zij in September 1918: de eerste bek! een hoeveel heid vetkaarten uit een schoollokaal aan de v. Dijckstraat had gestolende tweede bekLdai hi' eer. hoveelheid van die kaarten tra gs- schrake had ontvangen. Bek!, v. D. bekende volledig. A. daarente gen,gaf wel toe dat hij broodkaarten gesto len had, doch geen vetkaarten. De vetkaarten, waarvan hier sprake was, waren uit een andó re zaak afkomstig, welke zaak bekl liever ver zwijgt. Het bleek dat deze kaarten geborgen waren in een kist en deze kisten onder bewa king waren gesteld van bekl. A. De kaarten waren door den agent G. C. v. D. ontvangen en door dezen verkocht voor 2000. Eisch 6 maanden gev. straf. DE OUDE OF DE NIEUWE RAAD. Lang eu breed is in den gemeenteraad van Apledoorn de vraag besproken, of voorstellen van principieelen aard, zooals die tot invoe ring van een geneeskundig schooltoezicht en tot samenstelling van een reglement op de schoolvergaderingen thans nog behandeld moesten worden of dal men beter deed, daar mede te wachten tot de nieuwe (dus liaksche raad') in September bijeen zou zijn. Het voor stel tot instelling 'van een geneeskundig, schooltoezicht wera ten «lotte in behandeling genomen, maar over de vraag of men speci ale schoolartsen wilde hebben dan wel het on derzoek der schooLkindereno pgedragen wenschte te zien aan üe gemeente-geneeshee- ren, staakten de stemmen. Het voorstel om het reglement op de school vergaderingen eerst in September te behande len werd aangenomen, doordat eenige heeren zich bij de stemming vergisten ra anderep dé zaal hadden verlaten. De heer Beukenkamp denkt echter een initiatief-voorstel te doen, om dit punt alsnog te behandelen vóór de nieuwe raad bijeen komt. DE BRA NDSTOFFE NVOORZIE NI NG Door het gemeentebestuur van Vlissingen is era telegram aan den minister van Land bouw gezonden, waarin adhaesie wordt be tuigd met het protest van de levensmiddelen- commissie te Dordrecht in zake het leveren van turf als zomer-rantsoen. terwijl er op ge- wezen wordt dat de brandstoffeneommissie te Vlissingen reeds bij'htThaling gewezen, heeft op deze voor de armste gezinnen hoogst on billijke bepaling. BEZOLDIGING. VAN GEMEENTE- AMBTÉNAREN. De staatscommissie tot het instellen van era onderzoek naar de bezoldiging van bur gemeesters, ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente heeft era aanschrijving tot de gemeeniebesturen gericht, waarin zij,, op grond der reeds verkregen gegevens, een ernstig beroep doet op de gemeentebesturen, om in afwachting van de voorstellen der staatscommissie era voorloopige verhoogfag van alle salarissen enr loonen van het perso neel hunner gemeente te bevorderen. Terwijl de staats-commissie niet in gebreke zal blijven bij het einde van haar onderzoek aan Hare Majesteit voorstellen te doen om trent de salarissen, welke aan de onderschei dene groepen van gemeente-personeel moeten worden toegekend, is het haar bedoeling met dit ernstig beroep op de gemeentebesturen te bereiken, dat deze als voorloopigen maatregel- zullen willen tot stand brengen een zoodanige verhooging der salarissen, dat de nijpende noodtoestand, waaronder het personeel sinds te langen tijdi lijdt, worde weggenomen. i>:n 11 1 1. i -IMujiuj. QTSC dlQ OCSfQ^ WfiteSfe dB VI Hï.i w.mh'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1