LsTsnsiHltWelen Sport Marktbersch tcu. Ge-du/'■•nite ut week van 17 a mat 13 .fcjrti 301C tjni!;n],g>ü.ü vaniwt. gestekt op j?-uU No. 51 'v.jj «a L&eeka&rt 10° sram rijst. Bon No 58 an de penivïwhtenlka&ri 125 gV&a peuiw achter voor zoover voorradig. Ron Ne. 44 van tit uuikcrkaart 350 gram (tuiVer Bon No. 88 van de anrdappelenfcaart 5 K.G. B!e^zandaardapptlen, prijs 7. ct. per Bon No. 52 7an de kaaskaart 200 gram Jam. M AIRG ARÏ NiE K A ARTE N. Gedurende het tijdvak van 11 toi en met 18 Juni Ï9i9 is geldig Bon No. 5 van het 4e tiidvaK der Rijks Margarinekaarten. De waam. Directeur van het Distr bedrijf, C. H. SCHNEIDERS. ZWARTE MANS REGEERINGS- SOKKEN. Zwarts Mausregeeringssokken tegen den dis van 1.40 per paar, zijn op bons ver- rijgbaaf bij onderstaande winkeliers. H. BULTHUIS, Hoogstraat. Wed. G. HALFF, Westerweg 14. - Mej. DE JONG, Koningsweg 77 H. W VET, Langstraat Mej A BRASSER, Laat 178. O. FÏNKENSIFFER, Fnidsen De wearn. Directeur von het Dist"- bedrfif, C. H. SCHNEIDERS DE HE-MEL9CHE BERG. De gemeenteraad van Renkum besloot aan te koopen het landgoed „De Hemelsche Berg" te Oosterbeek, voor een bedrag van 250.000, waartoe de gemeente het recht var voorkeur had ingevolge de testamentaire beschikking van raevrout# Kneppelhout, onlangs aldaar overleden. EEN CENTENRFGEN. Op den hoei van de Westki uiskade en de Diergsa.rdesin.gel, te Rotterdam werd men Dinsdagavond tegen 11 uur plotseling ver schrikt door een centenregen. In enkele mi nuten Tiden er «el eenige honderden op straat. Men zag niets eu hoorde sleehis den klank van de vallende geldstukjes. Een tele- giaxnbestellertje profiteerde en begon ijverig te zoeken en u? een oogenblik kwam hij te rug met een kwartje en 20 tenten. Vanwaar dc regen kwam is nog niet be kend Vermoedelijk zijn talige jongelui, onder den indruk van den knikkerregen in Amster dam en Den Haag, begonnen. DE ONTVLUCHTE VERPLEEGDE. De verpleegde 'Kruit, d$e ds vorige week uit het krankzinnigengesticht te Medemblik vluchtte, is te Franikcr aangehouden en naar Meaemblik teruggebracht. Hij had bericht naar Friesland te zijn vertrokken, „tot een bezoek aan zijn gezin"; maar heeft de zijnen niet ontmoet. BROODKAiA RITEN-DIEVEN. Uit het distributiebureau te Valburg wer den voor eenige weken omstreeks 40,000 broodkaarten gestolen. Thans zijn drie der vermoedelijke daders en dertien helers uit Den 'Haag en VI lertogenbosch in hechtenis genomen. Een wijdvertakte dievenbende is men daardoor np 't spoor gekomen. Van de 40.000 broodkaarten, zijn er 22,000 ieruggö vonden. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 6 Juni. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avend van 7 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand- van den barometer 765.9 te Vlissicgen. De laagste stand van den barometer 757 te Neufahrwasser. VERWACHTING. Zwakke tot matige noordwestelijke tot wesielijKei, wind, zwaaibewoM, weinig of geen reg^n, iets zachter. aiiimun a.n Iiu1<mi ontvreemd Bij ontvangst van de brief bestond de in houd uit eru exemplaar van „De Courant" van Zaterdag. HE P2ié N1 hic V FftK/t -PyE. PD PAO L".Aj'!AN.A, c iuTii. rv OteDèrre 4e La Sera Teidt 'ia+ Lcyc Geargs en Wils*1*! de herziening van het yxedesverdrag voort zetten in mondelinge cudtrhandeüngen met die Duitsche delegatie voeren ondanks de hevige protesten van Gemcaceau. LUITENANT VOGEL TERECHT. DEN HAAG, 6 Juni. Pe Dwitechg lui tenant Vogel, die, in verband met den fttpord np Rósa Luxemburg en Liebknerht veroordeeld is en daarna onder valschen naam naar Nederland wist te vluchten, heeft zich vrijwillig aangemeld bij Tiet hoofd van het vieemdelmgenbureau te 's-Gravenhage en is thans, ingevolge de nieuwe bepalingen der Vreemdelingenwet, een bepaald verblijf binnen het rijk aange wezen. Gebleken is, dat Vogei zich reeds bij de Centrale Recherche der Haagsche f o- litie had aangemeld, onder den naam van Kurt Felsen, toen echter nog niet bekend was, dat hij onder dien valschen naam over onze grenzen had weten te komen. TENGEVOLGE VAN HF.T "ER3ÏEDEN. LONDEN, 5 Juni U DuHin hadden do autoriteiten een concert vHood-n, ds* ge geven werd ter herinnering uan een rebel, aie in 1906 geëxecuteerd werd De menigte verzamelde zich en 3 personen vuurden hun revolvers op de politie af, die eveneens met de revolvers antwoordde. Vier politie agenten, een jonge vrouw en een burger werden gewond. Een man, die was gearres teerd, werd door de menigte ontzet DE KLOET-Ul FB ARSTING. AMSTERDAM, 0 Juni. De maatschap pij T jeeweug Lestam heeft het volgende telegram ontVangen: „De ondernemingen hebben geen schade geleden De stand van de BrantasriVier geeft geen reden tot zorg, Slatl.siiiou WA. VERKLARING AFGELEGD. DEN HA AC, G Juni. Minister van Kar- nebetk heeft heden in de beide Kamers een verklaring afgelegd naar aanleiding van de vragen van den hem Marchant betreffende de Belgische verlangen» inzake de herzie ning van de verdragen van 1830. Na een overzicht te hebben gegeven van de door minister Hijmans geformuleerde Belgische desiderata, die deze iwlde laten onderzoe ken door een of twee commissie waarin groote mogendheden, België en Nederland zouden zijn vertegenwoordigd, deelde hij mede, in de bijeenkomst van 3 Juni te heb ben uiteengezet dat de Nederlandsche re geering niet kon treden in die Belgische voorstellen, welke om economische of mi litaire redenen een overgang beoogden van Souvereiniteitrechten van Nederland op Belgi. 4 Juni ontving hij de mededee- ling, dat de commissie, omvattende de ver tegenwoordigers van Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan, België en Neder land, de maatregelen zal bestudeeren welke moeten voortvloeien uit de herziening van de tractaten van 1839 en voorstellen zal hebben te doen, die niet mogen medebren gen de overgang van de territoriale souve- reiniteit noch de vestiging van internatio nale servituten. De commissie zal België "ii Nederland uitnoodigen gemeenschappe lijke formules in te dienen betreffende de bevaarbare handelswegen, met inachtne ming van de algemeene beginselen door de Vredesconferentie aangenomen. Het is des ministers indruk, dat Nederland op dezen voet aan den verderen loop van het inter nationale geding kan deelnemen Voor onze verhouding tot België zal het meer aanko men op den geesit tusschen beide volken gewekt, dan op de formules die staten ver binden. Nederland begeert ook in de toe komst in vrede en vriendschap met België te leven, ondanks de bedreiging die uit een naburig land opkwam en mans ierzijde is gesteld. 30.000 ONTVREEMD. IJ1MUIDEN, 6 Juni. Bij de politie te IJmuiden is aangifte gedaan dat uit een aangeteekende brief Woensdag j.l. uit Am sterdam verzonden, door 4e firma Knecht en Zoon assuradeurs aldaar en geadres seerd aan de Visscherij-Maatschappij te IJmuiden, een bedrag vam 30 000 is Plaatsgebrek noodzaakt ons de Loierijlijst heden achterwege te laten. BROOD- EN KOLEN-PRIJZEN. Bij hst ccmité van actie is 'het onderstaand antwoord ingekomen van den minister van Landbouw enz., op het telegram, dooi het co mité onlangs verzonden inzake da brood- sa brandstoffenprijzen In antwoord op uw in margine -vermeld! te legram, heb ik de eer u te berichten, dat ik geen termen aanwezig acht, tot wederinvoe ring der maximum broodprijzen, 'k vertrouw, dat de bakkers de verhooging der broodprij zen tot het beslist noodzakelijke zullen beper ken. Wat betreft de hooge brandstoffenprijzen, heb ik de eer u mede te deelen, dat zoolang' de aanvoer van dure steenkolen uit het Buiten land moet plaats vinden, de prijzen van dit artikel niet kunnen worden gereduceerd'. U kunt echter overtuigd zijn, dat deze kwestie mijn volle aandadn heeft en dat, zocdra de omstandigheden zulks zullen toelaten, de prijzen des steenkolen zooveel mogelijk zul len worden verlaagd. De min. van LN. en HL IJSSELSTEIN. DE KAASMARKT. Tot aller verwondering gingen de prijzen heden sterk omhoog. De markt opende met 66,50 en eindigde met 70. Het grootste deel werd verkocht voor 68 en 69 De vorige week was dit 65 per 50 K.G. De markt was, wat men noemt een vliegende markt. Het grootste gedeelte van den aanvoer werd gekocht door de combinatie van Eijk uit Gouda. Deze heeft veel Oostenrijksche rela ties en werkte er voor om de vorige week een 5 wagons kaas als liefdesgave voor Oosten rijk te mogen verzenden, maar ook deze uit voer werd door den minister geweigerd. Naar ver-luidt zal de regeling van den uit voer de volgende week in het Stdatsblad ver schijnen. Waarom de minister dit nog niet regelde, blijft een raadsel. Minister IJselsteijn heeft de dankbare taak om de crisisregelingen, die den menschen zoo beu worden, te mogen beëindigen en van hem wordt dus veel jneer verdragen dan van mi nister Posthuma. De minister vreest bij algeheele vrijlating een te groote stijging van de kaasprijzen en hoopt nu steeds de prijzen te drukken door den uitvoer niet toe te staan. Dat de minister er zoo niet komt en beter zal doen om, even als zijn voorganger, te bepalen welk percenta ge van de productie voor het binnenland moet blijven, schijnt hij nog niet in te zien en toch moet ook hij weten, dat de productie al hier grooter is dan het binnenland vraagt en het handhaven van het uitvoerverbod moet op een débacle uitloopen. Wij spraken daarover met een leidende per soonlijkheid uit landbouwkringen en deze zeide ons het volgende, welke meening door ons gedeeld wordt, onder het beding, dat er ook met kracht naar gestreefd wordt om de prijzen voor de consumenten in het binnen land meer normaal te doen worden. De landbouwer zeide ons het volgende: De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ziet zich verplicht te 'waken tegen prijsopdrijving van consumptiemelk en ont moet hierbij le. den melkhandel die'meer of minder gemotiveerde eischen stelt bij de kostenberekening. Verder den Bond van Melkveehouders, die meent als productieprijs per Liter voor sonsumptiemelk hooger te moeten calculeeren dan de zuivelproducenten. Beide partijen twisten over het bedrag wat binnen den eindprijs van 18 cent per Liter aan hen zal toevallen en nopen hierdoor den. Minister maatregelen te treffen, om bij drei gend melktekort, den,zuivclmtikstroom naar de steden te doen vloeien door sluiting van de grenzen voor zuivel- en melkproducten. Dit paardenmiddel zal wel doel treffen, maar een groep treffen die buitdfc het geding stond, n.l. den zuivelgrcep. Men zou vermoeden, dat belanghebbende groepen door middel van het zg. zuivelkan- toor de gelegenheid zouden aangrijpen hier regelend op te treden. Hierop schijnt de Vans gering, deeb door dc zeer moeieUjke oplos sing van het vraagstuk bij de vage uitstippe- ling door de regeering, deels dooi motleven waarnaar slechts valt te raden. Bedenkt men, dat de algemeene voedselvoorziening nog op verre ha niet verzekerd is, dan is herhaling van gehamster en gesmoVSeel, zoea's we dat nu kennen, re verwachten. Dit maaki oveiieg iusschen regeering en zuivelgroep noo&'akeMjv, Gedeeltelijke be- sdjiiboaratelliag dcor l' die oij den aanvang van nc tnceiiijriieden zooai geen volmaakt we:k leverden, tcch veel piactischer konden werken dan de latere rijks- l' kantoren, zou ongetwijfeld bij den ailoc; f van de voedselschaarschte beter in de beho' te hebben künnen voorzien dlan een plomp jj uitvoerverbod. j Dit ontwricht een van de weinige nog mar- j| cheerende bedrijven, sticht groot economisch j onheil en zet de deur open voor ongewensch- te misbruiken. f MUZIEK IN DEN HOUT. Door het Stedelijk Muziekcorps zal op Zondag 8 Juni, des avonds van 7 tot 9 BI uur, en Maandagmorgen (2en Pinksterdag) van 8 tot 9 M uur, in den Hout een concert Worden gegeven. J OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. In de afgeloopen maand werd de Openb. Leesz. alhier bezocht door 1853 mannen en 195 vrouwen, totaal 2048 tegen 1515 mannen en 365 vrouwen, totaal 1880 in Mei 1918. Uitgeleend werden aan leden der Leeszaal ,i 2208 banden tegen 1917 in Mei 1918. I1 Aan Nutslezers werden uitge'eend 8 ban- jj den tegen 32 in Mei 1913. ADMINISTRATEUR CADEÏTEN- SCHuOL. De sergeant le klasse J. de Vries wordt be noemd tot sergeantmajoor-administrateur bij de Cadettenschool te Alkmaar. GESLAAGD. De geneeskundige Staatscommissie bevor derde heden tot semi-arts den heer J. van Lookeren Campagne alhier. KAMER VAN KOOPHANDEL. Woensdagavond vergaderde de Kamer van Kophandel en Fabrieken ten stadhuize. Aan wezig waren 6 leden. Afwezig de heeren Pins en Henneman. Daar de voorzitter, de heer Prins, wegens feestdag niet tegenwoordig kon zijn, werd de vergadering geleid door den vice-voorzit- ter, den heer Bosman. Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergadering werd mededeeling ge daan van de uitgegane en ingekomen stuk ken. De missive aan den gemeenteraad van Alk maar, waarin de Kamer hare bezwaren heeft kenbaar gemaakt inzake het voorstel tot wij ziging in de heffing van haven- en kaaigel- den, gaf de heer Cloeck aanleiding tot de vraag, of er, nu de behandeling van dat voor stel door den raad werd aangehouden in ver band met het schrijven der Kamer van Koop-" handel nader advies was gevraagd of overleg was g* leegd met de Kamer. Dit toch was de reden van het uitstel. De voorzitter antwoordde daarop, dat op dit oogenblik daarvan niets waa bekend. Van de ingekomen stukken gaf alleen aan leiding tot bespreking het adres der Binnen- beurtvaartvereeniging aan de Tweede Kamer inzake de toepassing van het ontwerp-Ar beidswet, regelende o, m. den achturigen ar beidsdag, op het binnenbeurtvaartbedrijf. In dat adres, waarop de adhaesiebctuiging der Kamer werd gevraagd, vroeg de vereeniging de wet niet van toepassing te doen zijn op het transportbedrijf te water, doch dat bedrijf af zonderlijk te regelen De heer van dei- Kleij was voor adhaesiebe- tuiging en wees er daarbij op, dat het wen- schelijk was, dat voor de beurtvaart een af zonderlijke regeling werd gemaakt. Ook de voorzitter was er voor dit adres te steunen. De heer Cloeck zou zich tegen een adhae- siebetuiging niet verzetten, maar vroeg zich toch af of het wel gewenscht was, op het ver zoek in te gaau, zonder dat men in de gele genheid was, met kennis van zaken te oor- deelen. Hij vreesde, dai daardoor de zaak eer der verzwakt wordt, dan bevorderd. Na eenige discussie, waarbij de heeren Potgieser en Messelaar zich er voor verklaar den om het adres te steunen, werd besloten tot adhaesiebetuiging. Bij de rondvraag bracht de heer van der Kleij de staking der bouwvakarbeiders ter sprake. Hij meende, dat alleen door een be middelingscommissie de zaak in het reine zou kunnen worden gebracht, en waar de be langen van handel en nijverheid door deze staking worden geschaad, zou hij gaarne aan het oordeel der vergadering willen s on- derwerpen de vraag, of het niet op den weg jLder Kamer van Kophandel kan liggen om te trachten zoo'n commissie in 't leven te xoe- Pen- De heer Potgieser vroeg, of het den heer van der Kleij bekend is, dat de loco-burge- meester daartoe een onderhoud heeft gehad met de patroons, dat echter nog geen resul taat heeft gehad. Hij meende voorts, dat het niet op den weg der Kamer ligt in deze zaak op te treden De heer Messelaar is dit laatste met den heer Potgieser eens. De Kamer heeft zich steeds op het standpunt geplaatst, dat zij zich met loonacties niet zal bemoeien; dat principe moet men handhaven. Verder deelde hij mede, dat er van verschillende zijden ge werkt wordt, om tot een oplossing te komen. De Bond van Werkgevers houdt zich steeds met de zaak bezig. De heer van der Kleij wist niet, dat er. po gingen tot bemiddeling werden gedaan. Nu dat zoo is. achtte hij het ook beter, dat de Kamer zich er buiten hield. .Dat de bemidde ling anders niet op den weg der Kamer zou liggen was hij nog niet geheel eens, daarover kan later nog wel eens gesproken worden. De voorzitter was het met den heer Messe laar eens: de Kamer moest zich niet daar voorspannen. De heer Cloeck herinnerde er aan, dat bij de plannen tot eploitatie van terreinen voor handel en industrie, behalve van de oprich ting van een veem, ook sprake is geweest van de oprichting van een goederenberus. Deze zaak rust thans evenwel, en toch is ze van zooveel belang voor Alkmaar, dat hij zou willen dat de Kamer van Koophandel in deze het initiatief nam. De vestiging van zoo'n Beurs zou gemakkelijk genoeg kunnen ge schieden, men heeft alleen gedurende enkele uren per dag een lokaal te huren. Daai^m zou hij willen, dat de Kamer aan verschillende personen vrfteg, hoe zij êver de oprichting denken, om dan met hen die met het plan in stemmen, een vergadering te houden, ten einde de zaak nader uit te werken. Spreker noemt verschillende artikelen, als wol, groen ten, kaas, waarvoor zoo'n Beurs gewenscht zou zijn. De heer Potgieser wees ei op, dat uie zaak ai meer is besproken. Aan aen eenea kant vindt hij er veeï voor, maar aan den anderen kani vraagt hij zien ai, of de graan- en kaas- markt er niet te veel onder zouden lijden. Niet voor alle artikelen is de Goederenbeurs dus gewenscht. De heer Cloeck stemde toe, dat er artike len zijn, waarvoor de'Beurs niet gewenscht is, doch er zijn vele andere waarvoor de op richting reeds aanstonds naar zijne meening groote voordeelen zou opleveren. En waar dat zoo is, is het, meent hij, de plicht der Kamer van Koophandel om de zaak ter hand te nemen. Krijgt men niet genoeg toestem mende antwoorden, dan is het gebleken, dat de zaJk niet mogelijk is, maar verkeerd is het, dat de kwestie blijft rusten. De heer Messelaar gevoelde veel voor het denkbeeld van den heer Cloeck, doch merkte op, dat er reeds door een commissie een vraag gedaan is over de oprichting van een Goede renbeurs; de heer Henneman was lid dier commissie. Hij zou eerst nog wel eens ken nis willen nemen van het rapport dat door die commissie is uitgebracht. De heer Cloeck vond dat uitstekend en zou dan gaarne zipn, dat zijn voorstel als punt op de agenda voer de volgende vergadering werd geplaatst. Aldus werd besloten. De voorzitter bracht daarna nog even ter sprake het tarief voor het vervoer van fietsen per spoor. Hij meende, dat daarin een onbil lijkheid school, vooral voor handelsreizi gers en zou daarover eens willen schrijven aan de Spoorwegmaatschappij. Nadat de heer Cloeck hau aangetoond, dat de handelsreizigers daarvan het nadeel niet ondervonden, en dus op dezen grond geen wijziging kon wórden gevraagd, trok de voorzitter zijn voorstel in. Niets méér aan de orde zijnde, werd de openbare vergadering gesloten en ging de Kamer ip. comité. EXTRA-TRAMTREINEN. Op Zondag 8 en Maandag 9 Juni (Pink sterdagen) -/uilen- de navolgende extra-tram treinen rijden: Van Alkmaar naar Bergen aan Zee: Alkmaar (vertrek) 11.44 vin. Bergen (aank.) 12,Bergen aan Zee (aank.) 12.15. Alkmaar (vertrek) 2.10; Bergen (aank.) 2.26. Bergen aan Zee (aank.) 2.43. Alkmaar (vertrek) 3.10; Bergen (aank.) 3.26 Bergen aan Zee (aank.) 3.43. Alkmaar (vertrek) 6.—; Bergen (aank.) 6.16. Bergen aan Zee (vertrek) 6.31. Alkmaar (vertrek) 8 19; Bergen (aank.) 8.35; Bergen aan Zee (aank.) 8.50. Van Bergen aan Zee naar Alkmaar: Bergen aan Zee (vertrek) 12.29; Bergen (vertrek) 12.46; Alkmaar (aank.) 1.02. Bergen aan Zee (vertrek) 3.14; Bergen (vertrek) 3.31Alkmaar (aank.) 3.47. Bergen aan Zee (vertrek) 4.13Bergen (vertrek) 4.42; Alkmaar (aank.) 4.58. Bergen aan Zee (vertrek) 6.57; Bergen, (vertrek) 713; Alkmaar (aank.) 7.29. Bergen ;tan Zee (vertrek) 8.58; Bergen (vertrek) 9.15; Alkmaar (aank.) 9.33. Van Alkmaar naar Egmond aan Zee Alkmaar (vertrek 12.10; Egmond Zee (aank.) 12.30. Alkmaar (vertrek) 3.Egmond Zee (aank.) 3.20. Alkmaar (vertrek) 5.40; Egmond Zee (aank.) 6. Alkmaar (vertrek) 8.15; Egmond Zee (aank8.35. Van Egmond aan Zee naar Alkmaar Van Egmond aan Zee (vertrek) 12-43; te Amsterdam een zeer interessante voetbal wedstrijd gespeeld van zeven tot negen uur. Van de Engelsche spelers was een groote roep uitgegaan en er waren dan ook, on danks het ongewone uur, pirn. 10000 toe schouwers aanwezig. De Zwaluwen beston den uit negen Ned. elftalspelers, (Bcrschaxt en Hordijk waren verhinderd). De Engelschen kwamen 't eerst in 't veld. Even daarna de Hollanders. Beide ploegen werden met hun Volkslied begroet Toen scheidsrechter Eijmers beginnen floot stelden de elftallen zich als volgt op Oöbel doel Wood Denis rechtsachter Bertridge R Vermeij linksachter Harrow D. Houtkooper rechtsmidden Barton Tekelenburg Steeman B. Kessler Ruffelse Broekman D. Kessler spil linksmidden rechtsbuiten rechtsbinnen midvoor linksbinnen linksbuiten Lane Tomkins Adams Halse Morris Cannon Fox Gupfert Zwaluwen hebben inderdaad een bij zonder kranige prestatie geleverd door tegen dit Engelsche elftal gelijk te spelen. Na het- aan aan Alkmaar (aank.) 1.03. Van Egmond aan Zee (vertrek) Alkmaar (aank.) 1.55. gmond 1.35; Van Egmond aan Zee (vertrek) 6.20; Alkmaar (aank.) 6.40. gmond aan Zee (vertrek) 8.45; Van Egmon< Alkmaar (aank.) 9.05. Alle treinen stoppen aan de tusschengele- gen halten. GEARRESTEERD. Een bedelaar wide vanmorgen persé opge nomen worden in het Huis van Bewaring en dreigde, indien dit niet gebeurde, een ernstig misdrijf te zullen plegen De politie heeft ten slotte den man zijn zin gegeven en hem naar het Huis van Bewaring overgebracht. PREDIKBEURTEN. 8 en 9 Juni. Alkmaar. Oroote kerk, 8 Juni, 10 uur, Ds. de Pree. Avond, 6 uur, Ds. v. Wijngaarden van Eg mond aan Zee. 9 Juni, IC uur, Ds. Verwaal. Kapel8 Juni, 10 uur, Ds. Kloostermau. 9 Juni, 10 uur, Ds. de Pree. Op de beide Pinksterdagen collecte voor de zending in alle beurten. Evang. Luth. kerk, '8 Juni, 10 uur; Ds. Makkink. Doopsgezinde kerk, Juni, 10 uur, Ds. Westra. Remonstr. gemeente. Bevestiging van nieu- we leden. Gereformeerde kerk8 Juni, 10 uur en j avond' 5 uur, Ds. Meijer 9 Juno ïO uur, Ds. j S'. G. de Graaf van St. PancrasT I Hersteld Apostolische Gemeente, 8 Juni, j 10 uur en avond 5 uur, godsdienstoefening, j 9 Juni, 10 uur, godsdienstoefening. LEGER DES HULS ALKMAAR. A.s. Zondag (1ste Pinksterdag) voorin. 7 I ea 10 uur en nam. 8 uur, bijeenkomsten in de j zaal, geleid door kapiteine van peuns van Amsterdam. Nam. 4 uur Openluchtmeeting in 't bosch. 2de Pinksterdag voorin. 10 uur en flam. 8 uur meetings in de zaal en- nam. 3 uur Openluchtmeeting te Bergen, onder de Hoo ge boomen In het laatst dezer maand zal op het sport terrein aan de Nieuwpoort»laan een iumdag worden gehouden, waaraan behalve de te Alkmaar gevestigde vereenigmgen Turnlust, de Halter, Kram en Vlugheid en Hygiëa, ook verscheidene vereenigingen uit de omge ving zullen medewerken. VOETBAL. Zwaluwen—Elftal Royal Air Force (Enge land) 1—1. Gisteravond werd in het stadion geen wij gisteren van ons elftal hebben ge zien, zijn wij vol vertrouwen op den wed strijd tegen Zweden. De verdediging heeft be paald geschitterd. Göbel is nog dezelfde emi nente doelman van vroeger. In de hachelijkste oogenbllkkcn bleef hij doodkalm en redde met groote zekerheid. Wat Denis en Verweij gisteren weggewerkt hebben, is bijna niet ie zeggen. Zij gaven elkaar weinig toe Verweij had veel meer steun aan Steeman, dan Denis aan Houtkooper. Deze laatste was veruit de zwakste van de geheele ploeg, 't Zal nog een enorm verschil zijn als Hordijk-op zijn plaats staat. Steeman heeft eveneens heel wat gered. Tekelenburg heeft enorm gewerkt en speelde een prima wedstrijd en dat zegt wat tegen een voorhoede als die der Engelschen. In de voorhoede wilde het in 't begin nog niet te best vlotten. Alleen Boelie was er direcit in. Gupfert had het zeer zwaar tegen den besten halfspeler der Engelschen. Barton, De Kessler en Ruffelse kwamen er hoe langer hoe beter in en werden in de tweede helft zeer gevaar lijk. Het samenspel tusschen Gupfert en Kes sler was in de tweede helft zeer mooi. Wat is die Ruffelse toch een tactisch speler! Brack- man leek ons beslist de zwakste van het vijf tal. Buitenweg zou hier zeker veel beter heb ben voldaan. De Engelschen hebben schitterend ge speeld. Zij waren beslist sterker. Zij dreven o. i. het samenspel veel fe ver door en wacht ten veel te lang met schieten.. Ook hadden zij vee! last van het zachte terrein, 't Zijn anders meesters in de kunst. Buitengewoon snel, prachtig combineêren' elke aangegeven bal ligt onmiddellijk stil en wordt zuiver doorge geven. Het koppen wekte terecht aller bewon dering. De backs waren enorm, maar hadden een voor de Hollanders onaangename be- roepspel ers-tactiek. Hun heele spel was geba seerd op buiten-spel zetten. Hoeveel aanval len der Hollanders daardoor doodliepen is niet te zeggen. Eerst in de tweede helft be gon onze voorhoede er wat kijk op te krij gen. 't Is natuurlijk tactiek (en op virtuoze wijze toegepast), maar mooi kunnen wij 't niet vinden. De backs, de rechtsmidden en het binnentrio blonken bij hen uit. Alleen hadden wij dit laatste gaarne wat meer zien schieten. Het eerste kwartier verknoeide onze voor hoede een paar mooie kansen, hen geboden door goed werk van Boelie Kessler. De En gelschen strandden geregeld op onze verde diging. Dé Kessler doelpuntte uit een doel- worsteling, die den Engelschen keeper het uit zicht belette. Rust 1—0. De Engelschen maakten in de tweede helft 'ijk. Göbel werd van dichtbij gepasseerd, hij deed geen moeite den bal te houden, doe daar ttij o spel. Eijmers kende ec felse en Kessler kwamen er hoé langer beter in. Plotseling werd aller aandacht van het voetbalspel afgeleid door een vliegdemonstra- tie van onzen landgenoot Fokker 't Was ge woonweg verbluffend wat Fokker daar in de lucht presteerde. Duikelingen alsof het kin derwerk was. Het publiek juichte hem lang durig toe. Het was een en al bewondering, maar een klein beetje angst was er toch ook. Wat gezien de zeer gedurfde verrichtingen, wel begrijpelijk was. Een enorm schot van Ruffelse kort vóór 't einde dient inog vermelding, 't Trof juist de paal. Zondag spelen de Engelschen tegen een an der Zwaluwen-elftal. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: 5 Juni. Hendrik Adriaan Wolzak en Kaatje Heertjes. Antonius Petrus Roo- beek en Elisabeth Dina Meijers. Nicolaas Petrus Wortel en Wilheb mina van Veen. GEBOREN: 5 Juni. Bertha en Johanna,, drs. van Jan Brouwer en Geertje Lubbers OVERLEDEN: s 4 Juni. Adriana Maria de Bruijn, gehuwd met Albertus Cornells Lagrand, 53 jaar. 5 Juni. Fu'ins Blaauboer, 16 jaar. VOORLOOP. KAASBER1CHT. ALKMAAR, 6 juni. Kaas. Aangevoerd 90 stapels, weg. 102000 Kgr. Kleine fabrieks- kaas f 7®.kleine boerenkaas f 68.50, commissie boerenkaas f 68.middelbare boerenkaas f ALKMAAR, 6 Juni. OraaKmarkt. Aan gevoerd 137 zak. Gerst f 30, haver f 29 a 31.50, bruine booneu f 16 a 40, diroen id. f 26 a 47.50, witte id. f 41 a 53. Groene erwten f 30 a 35.—, grauwe id f 20 a 42, vals id f 17 a WARMEN HUIZEN, 3 Juni Aardappe len f 0. drielingen 0 krirl f 0.— Nep (buitenland) 0.a 0 Roodc kool 0 -ai iele f 0,kW'tti f 0.Rhabarber f 3 90 Wortelen f 0, BOVENKARSPEL, 3 Juni. pe Tuinbouw Rabarber I f i.90 a 6 10, id. II f 0.— a f 0. bloemk. 1 f 22.50 id. II I 13 a 19.50, idem III 1 7.50 a 13.50, Meirapen f 16 a 24. ZAANDAM. 4 Juni. Spinazie 0—0 per poud. i. terecht appeleerde voor buiten- cnler het punt toe. Ruf- hoe "J 1 f' ujiie aan aan _JËs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2