Werkster, l een bureau minis. kinderwagen SthipfiiM zonder been KIMeuwW.r. KES. r den DANS. Hls lÉHllt Mislukt Suikerbieten land Winkelj nlirouvv ge vraagd. Extra Aanbieding. eerste so&rt Bloemkoe „PAX" I.U0II.IJ1 rooi Botersprits tf Geruide Koelen. Kinderkoor „NIEUW LEVEN." Franseh ORGEL HULP in de HUISHOUDING. R. S. STOKVIS ZONEN Ltd. Burgerwoonhuis JOH. KOI ÏER, St. Aonastraat HAVERMOUT Oude 6ouda Kaas. PERZIKEN. rl LUNCHROOM en MELKSALON Tel. 271, G.J. TIMMER Cz. W. S WAO EK, J. F. v. d. Oord. Kleedermakers, Alkmaar. Aan Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne Inriciiting, speciaal voor fUSEBEN-en en op maat D© afwerking van onze kleedingstukken waarborgt goeden pasvorm.tot het einde. Zi© de EStalage! 251© d© Eltala-g-© Amsterdamsciie Beurs van 5 Juni 1919 S o ordiioliandscli Juaiidbouwcrediet. Openingskoersen van heden. Advertentiën. morgen geen repetitie. DIENSTBODE, een BRIE te koop. DIENSTBODE KAMERMEISJE hulp i. d. huishouding Eiken Schilhout, R-K. Muishoudster Itantoor. aankomend of jongste BEDIENDE. Gevraagd-voor direct Gevraagd een flinke Comestibleshandel „de Toko". Tien gulden belooning papieren zakje met de twee gouden ringen- TE KOOP gevraagd met 4 bassen en flesschenbak. En een zwartbles KET Gedipl. Kraamrronwrfffï^Mer, Baanpad 20, il kmaar, Voor de Pinkster (link gesorteerd. f 1f1ö p©r pond. Pinksterdag Lokaal C. MAN Jbz AANVANG 's namiddags 3 UUR. Eerste Alkm. Naaimachinehandel A. Hildering Alkmaar, Zaadmarkt 66, Tel. 236. Hedenavond HEROPENING - Breedstraat, hoek Krebbesteeg. per pak 20 eent. ANT. BRUIN. Prima fijne Gras-Roomboter (Riikskeur) Af 1.50. De oorbekende ROOMBOTER MELANGE is weer dagelijks te verkrijgen f 1 Puike Margarine f 0.85 en f 0.75. lste soort Goudsche Kaas. J. v. d. MEULEN, Boterstraat 8. TE HUUR GEVRAAGD voor Koolbouw. Veldhuijs-Brouwer. Modes - Payglop 19. Onze noteering Inmaak-artikelen Willem van Vuüre, A RENTENAAR, ZUIVERE REUZEL ANT. BRUIN Ontvangen J. MÖGENHÖUD, H. J. SELIE, Ontvangen v.h. M. DE WILD, Alkmaar. MIENT hk. Waagplein. Timmer's Koek Alkmaar. Bergerweg 20. Rollade f 1.10 p. 5 ons, Lappen f 1.30 p. 5 ons, f 1.40 per 5 ons. Prima RUNDVET fl.50 per 5 ons. HILLEGONDA VERONICA. f 340.— per 10 ton en partij Dennenboomenstokk., HUISMOEDERS I Mijn 2de handsch-SCHOEN- WERK is goedkoop, sterk en netjes afgewerkt. ORKEST^ de Kleine Kapel van N. SCHARWOUDE. Café-Billard „Centrum", zonder bon, SNAARMANSLAAN 147, voor de is de laagste. Vraagt onze prijscourant. MIENT 15, t o. de Steenenbrug. per pond f 1.—. Snaarmanslaan 147, tegen over de Gashouderstraat een groote partij en dubbele bossen Wortelen, zeldzaam mooi, tegen sterk eoncur- reereude prijzen. Winkeliers flink rabat. Concurrentie onmogelijk. Kooltuin 23, en bij Overdlestraat 33, Alkmaar. Zegt het voort. de bekende INMAAKGLAZEN. n LAAT over de Boterstraat, Telef. No. 34. doch CONTANT Uit den Winkel. Gehakt en Poulet f 1,25 en ran le kwaliteit ENORME PRIJSVERLAGING. 46—78 per ben. Sla I IJ—4i II 0—Oi, III 0—0 p. krop. Selderie 3A-10 per bos. Pieterselie 1524 per bos. Prei 00 per bos. Peen 30—36 ct. per bos. Radijs f 1.2—3.0 per bos. Raapstelen 1.02.0 per bos. Bloemkool I 36 48, II 16—35 per stuk. Sjalotten 510 Per bos. Postelein 165215 per bén. Komkommers IId II Andijvie 2i—4 per stronk. Meirapen 00 per bos. Rabarber 813—0 per bos. Zuringper ben. Spinazie 4678 per ben. Peulen 40 per pond. SCHAQEN. 5 Juni. 0 paarden f a ~0, 6 stieren f 200 - 470, 55 mag. geldekoeien f 300 a 6Q0, 76 vette f 450 k 850, 45 kalf- koeien f 350 a 800, 18 pinken f' 150 a 250, 0 graskalveren f 0 a 0, 134 nuchtere kalveren 18 a 38 magere schapen fg— a 340 vette idem f 36 a 74.-, 0- overh. f 8 magere varkens 160 a 90, 35 idem vette f 1.60 a 2.12, 58 bigg, f 30 a 40, 20konijn, f 0.50 a. f 2.50, 39 kippen f 1.50 a f 3. 6185 sfükS kipeferen f 12.50 a 13.50, 1500 eendeieren 10.50 a eenden 0. aO. 0 zwanen t 0 a .9 bokk. f 2.00 a 20, 306 Kg. boter f 2.85 a 2.95. 871 lammeren f 14 a 25. Opgave van STAATSLEENIN GEN. NEDERLAND. pGt. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 4*4 dito van f 1000 4 Oblig. dito 3*4 dito dito 3 dito dito 2*4 Ned. Ind. 1915 4? 1000 5 dito 1916 f 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan,Juli 4 RUSLAND. ObL 1906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625 4*4 Nieolai Spw. s® 100 4 Gtionsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Go. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en CredleMnstelllngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 4*4 Premieleeningem NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2*4 Prolongatie pCt. Vorige koen 91% 841/g 82 69% 617 50% 93 91% 26% 43 32% 39 31% 31% 31% 307/j 59 861/8 96% 96 186 202% 139% 95% 95% 90 107% 671/a 3% 91% 84% 81 69% 621/b 50% 92% 91% 26% 44% 31% 32% 32 301/8 87% 186 202 139% 95% 95% 897/8 106% 69 3% Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. ft. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp, A South. Rlw Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Sï Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leati - r Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg A. Int. Mere. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. My. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua R -mana Petr: Mij. A. Compania Mercantii Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id, id. Winstaaud, Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel My. C, v. A. Nedcrl. Ind. Handelsbk Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holi Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand, Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kan. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DeiBMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak.Mjj. Aand. Vorige koers 103i/i« 10% 23 24% 581/8 10% 127/s 113% 30% 1447/8 153% 112 124% 109% 47% 1621/3 354% 8461/2 100% 155% 330 *23% f232. 485% 200 245 221% 114% 3771% 357% 196% 331% 168% 2201/, 213 256% 276 272% 301 l/s 260 502 223 309 500 6 Juni ii% 23% 24% 11% 12% 31 145 111 126 111 48 162% 362 860 i/s 100% 1601/8 342 228 f238 493 201 246 228 116 371 358 196 335 169 222% 213 259 278% 2731/8 305% Mededeelingeu van Vrijdag Koninklijke OUe en Geconsolideerde «eer vast met veel handel. Culturen vast. Scheep vaarten alleen wat handel in Indische lijnen Tabakken stil. Amerika willig. Den 21sten Juni hopen onze. lieve Ouder» C. POTH1BST Q. POTHiBST-BAREEB hunne 85-jarige licht vereeni- glng te herdenken. De Kinderen. Receptie 15 Juni 2—4 uur. Alkmaar, Juni 1919. De Heer en Mevrouw HAR BRINK NUMAN—v. d. Oord geven kennis van de geboorte hunner dochter 3 Juni. Hiermede vervullen wij der treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden enzer geliefde Moeder Mevrouw A 11. LAGB41D DB BrUIJN, in den leeftijd van 53 jaar en 2 maanden. j: Haar diepbedroefde kinderen JOH. LAGRAND Obdam en verloofde. G. BOMMEZIJ. Amsterdam. J. A. LAQRAND. Stompetoren. J. EL LAORAND. 4 Juni 1919. Hiermede vervullen wij den droeven plicht U kennis te geven van het overlijden van onzen besten Zoon en Zwager, den Heer O. VOOBBN. Uit aller naam, K. VENNIK en T. VENNIK—Schippeu. Inplaats van kaarten. Voor de vele bewijzen van deel neming ondervonden bij het smar telijk verlies van mijn geliefden echtgenoot JAC. DB HAAS, betuig ik mijn hartelijken dank. Mevr. de Wed. JAC. DE HAAS— Di Groot. Amsterdam, Brouwersgracht 78. Voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen vader en behuwdvader, den Heer P. EUWES, betuigen wij onzen welgemeenden dank. P. E. ANTUSCH Euwks. Dr. A. C. ANTUSCH. Bergen, 6 Juni 1919. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ons betoond bij het smartelijk verlies van onzen gelief den Echtgenoot en Vader, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Mede namens familie, Wed O. R. METS—Kikkert en kinderen. Den^urg (Texel), Juni 1919. $00%*' De verificatie-rer- gaderlng in 't faillis sement van J. KOOHËJ te Spanbroek is bepaald op Woens dag 16 Juli 1619, te elf uur v.m. in 't Gerechtsgebouw te Alk maar. De vorderingen moeten bij mij worden ingediend vóór 25 Juni 1919. Mr. KRAAKMAN, curator. Alkmaar, 6 Juni 1919. Daar de muziek nog niet ln aangekomen, GEVRAAGD om spoedig ln dienst te treden, een P.Q. bij M- FIJNHEER te Oroot- schermer Aan hetzelfde adres GEVRAAGD tegeu 1 JULI een flinke tegen hoog loon in het café „De Moriaan" te Warmenhuizen. Brieven H. SLIKKER Gr On- dctluis. Direct gevraagd «en net Pension ERICA, Bergen N.H. Gevraagd een flinke bij Mevrouw LINDEBOOM, Wes- terweg 35 GEVRAAGD voor direct een flinke voor tijdelijk of voor vast in klein gezin tegen hoog loon bij C. LEEG WATER, dijk, Obdam. beschikbaar bij JOH. SMIT, Vaasseri. TE KOOP AANGEBODEN. Adres Ie Landdwarsstraat 3 (NIET op ZONDAO). Beschaafd MEISJE, 28 jaar. P.O., zoekt betrekking in I g<;zin. Br. fr. Ietter S, adv. bureau Wed. J. B. DE JONGE, Bergen N.H. TERSTOSriir GEVRAAGD door WEDUWNAAR met 2 KIN DEREN een C. KLAVER, Oosterblokker. vragen voor spoedigs indienst treding een Zij die eezigszint bekend zijn met kant oor werkzaamheden genieten de voorkeur. Brieven franco LANOESTRAAT 73, Alkmaar. Op een HANDELSKANTOOR kan geplaatst worden een Brieven bureau van dit blad let ter A 294. Adres bure?> van dit blad. bi) P. KOKJK.ES, Banketbak, ker, Langegtraat. Adres aan den eerlijken vinder van het Adres te bevr. Bur. v. d. blad. TE KOOF met ruime kamérs en alcoof, keüken, tuin enz. nabij de Keetkolk, prijs f 8500, leeg te aanvaarden bij betaling. Adres: Kennemerstraatweg 93telefoon 538. Klelp model. Adres te bevragen bureau vau dit blad. TE KOOF zeer mak, Br. ottd. Istt. 6 269, bur. v. d. blad. TE KOOP een zoo goed als nieuwe (nieuw model) Adres te bevr. Bureau v. d. tolsd. bericht, dat zij door ©mste-n- dighaden VRIJ IS. STRUEEN. De van ouds bekende Gloel- bonten voor Strijkijzers, alsmede de 6-hoekige Gioel- kooltjes „Calo r", z.g.u. Dallikooltjes, zijn weder ver krijgbaar bij de Wederver- keopera van de Hents- boolbrlkettentabriek van EEFERIÜK cl LA BOT te Vriezenveen. DOET UW VOORDEEL. Adres: Landstraat 24. Dit v«t Schsp^ntieessh 100 ct. zonder been 110 Schapenvet 140 Kalfsvleescb 78 Reuzel (aan het slachthui» gesmolten) 145 Metworst 110 Levérworst gi alles per 0 ons Beleefd aanbevelend, ii&i REPAREEREN MACHINES, zoowel voor Huishoudelijk- als voor industrieel gebruik. Alle reparatiën worde* door eerste klas monteurs o*der schriftelijke garantie uitgevoerd. van het van cuds bekende Beleefd aanbevelend, O. WIEROB. Dagelijks versch verkrijgbaar Beleefd aanbevelend, tegenover de Uasuguderstraai ALLES PER 5 ONS. Brieven onder Ietter W 271 aan het bnreau van dit Blad. JÉ Duplex" SCHARLOO 31. SPECIAAL ADRES V«OR zonder bon. Beleefd aanbevelend, fiW Dagelijks kooren en bezor- gen tonder prljsverhooging. Verkrijgbaar zoolang de voor raad strekt, bl] Verkrijgbaar tegen zeer verlaagde prijzen. Tjjdlge bestelling Is zeer aau ts bevelen. (van ouds) „DE WITTE ROOS". Eenlgst ftdren voor de vermaarde wordt het meest gevraagd, omdat ze van uitsluitend lste klas grond stof vervaardigd is. AANBEVELEND, Voorheen P. SWIER. v Bouwkundige, belast zich met koopen, ver- koopen en taxeeren van On roerende Goederen. van uitsluitend le kwaliteit Aanbevelend, TELEFOON 35.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3