Gebr. HOED, Gezusters MAJN JN Dames- en Kinderhoedeu CONCERT, ^WST 3C JS2W Roomkarnemelk. JE FRIESCBE WIKKEL". lligsU.TOSS I; i. HEL lus L H J. Voor de PitikNturriageii Stoomververij en Chemische Wasscherij „DE IRIS" Stoomt en Verft alles. Winkel: Ritsevoort 15. Houttil B 56, tegenoTar k Tlp-Top. Sigaren. Sigaren, 1 J. w. YAROSSIEAÜ. Houttil B 56, tnienorer de Tlp-Top. Muziek voor den Dans CMstiiirait .WO Uil BB, «lint JACOB BORSJES, Stalhouderij SÜHAHLOü Ü3, Alkmaar. Telf. fnterc. In het Cetó JOU", een den KernimrsMwtif. A. J. P/i AMANDELTJES- a WHIMS. A. J. P/s VANILLESAUS il -ÏLA. Busgroenten per Liters blik f 0.75. ALEX MEIJER'! u ïül's IBFFIL Aanleggen. Ijpkii en centrolwcn ran Aislnlstraliii. Kennomer Sportclub Alkmaar. HET GAAT GOED ZOOI Primii Huisjes Rookvleeschi fsrlilxligni rata Ginrfg. Inpfwte m liiaalrti git nmritif. IsfMwti-eaitoTWiatog LANGESTRAAT 41, ALKMAAR Magazyn van gegarneerde Grooto keuze. Billijke prQaen. Te koop aangeboden Eenden- en Kippenpark en treedt op SATERDAG van af 8 uur, ZONDAG, MAANDAGen DINSDAG van af 3 nar, afgewisseld door kot quantum Karnemelk aangeboden quantum Weikarnemelk te koop, SMILUE's V KltPAKT K(IJNI)YKTü5e.p.ii. 8AG0, AARDAPPELMEEL; FUSE ZOETE TAFELSIKOOl' 2?'|, ct. p VERKADE's Biskwie qp Ontbijtkoek. Fijne gepasteuriseerde Roomboter. Margarine en Melange'^ CINEMA AMEBIC All OB3CYL TRY'J&JXT, Beide Pinksterdagen aanvang 's mid. 2 nor doerloopende voorstelling. De beroemde Mc. Corroiek-MaaïmaiSmie N iehalaou-Seliuddera Maaimaihlne-oiiderdeeldii Loüi Biypifeeuen. Bloemkotl (WeHtlandHche), Worteltje», i airdbeien, hropxla, enz. esn. j Tivenc nog ruime voorreei Iste kwaliteit SinaasappelenKolt»* néten, Greote Noten, Mangelen, Bekernoten, Fin dn», enz» ma#, Jiten TEL. INT. 601. TEL INT. 601 Op Maandag 0 Juni 1019 <a. pi.kotord.g), us»»- te# 2 M Ipptliiüa i. I. flltsvpowtsliiii Totaal aan prtyxen f üOOO, waarvan 1 pr(jH groot f 1000, GROOTE PRIJSVERMINDERING IS. W. OODlfOFK. L. FEEREküüM, levert d© N«V. Stoomiuivelfabriek „BE PRINSES" te Ursem tegen imr e®»«rr@©rtiii§ pr|zen. Be boter is v®®r* zien van het Bflksi@EtrlI#niirk hetwelk n xuiverheid en een minimum waterge halte waarborgt. Ontvangen itreote; collectie HOKDKN. Dagelijks verkrijgbaar: Dik vet eerste kw liteit -! Panrtieit- ,en Schapenvleesch. esssi Voordam 38. Zaterdag 7 Juni, aanvang II uur t.m. Maandag Pinksterdag, aanvang 4 uur n.cn THEO H. VAN GIJZEN Wilt IJ beslist een eer.ti' kwaliteit S10AAH, SIUAKKT mi TA1IAK rooken voor blll|keii |irp,, bexeekt dan hel Tévens verkrijgbaar «Ie beste «oorten CACAO, KOFFIE m THEE. SlUAKKN. u.l. Smhuut bp Naiht, El Prim» es Exoolligutiefi, voor f 8 - por kist. Jao. Slotemalter. i|m weder verkrijgbaar by 3S^|dam O Vor,trekt gold op EERSTE HYPOTHEEK. 5 pandbrieven k 100 "|2 0 4'w h 95'la 0 h 88 een In vnl bedr(f zijnd, Hink, royaal, goed onderbonden met fc 2500 beettèu, groot 1500 SP, must prachtUs HUIS em SCHUUR, gunstig gelegen nan wfStsir ew t«s If Vnst-Kun Zulddnde. Te bezlchtlga* Ponderdag 12 juni tttMchm Iö-~4 uur. InlIohUngen te bekomen bij den kfosir A, BROEOERS. Kettingstraat 47 a R'dam. Attabi'W'Cleud, If ir\ m Ki i'lL i -JL--W 1 Vanaf Vrijdag O tor en mat Maandag (2d® Pinksterdag) 9 Juni ALS HOOProWKMMER; In 4 «talen. - Crlmlnallsüfsch dectectleve draws ra. («heel nlsowe s«i*«t!5es. "—r* Pinksterdagen ^anfwmg 'i middags R our. Voor geregelde afname wordt door de N.V. Stoom- zuivelfabriek „de Prinses" te Ursem een tegen nader' overeen te komen prijs en voorwaarden. Aan hetzelfde adres la wekelijks een zeer geschikt voor veevoeder. DE DIRECTIE. Weder ontvangen.' 65, 70, 80» 90 en 1.10." MIEBWE8LOOT, hoek DOELEHSTBilT, Teloü. «1». Vanaf VRIJDAG 6 JUNI tot en roet DONDERDAG 11 JUNI 1919 als boofdoumraer de beroemde Itallaansche Film-Tragedienne in de hoofdrol ven groote knnstfllm In 4 aeten, van de fabr. Armando Vay, Milaan. De komische nummers zijn la handen van de beroemde komieken AANBEVELEND. - f»*ra8r HLÖ. '«enden. Ai«ee«(lt*int, SPMÓStimrStA AT SO. Optvangon een reuienpartij BELIEFD AANBEVELING, KOOBSTRM1 «.o. It.l Postkantoor. VERBETERDE COPIE Entré»Triteune f 2. 1st* Terrein f 1 50, 2ds Tsrrsln f0.7». Tssgnspsksnrtss sullen vanaf g«M« IS mmw T«rkrU|h»«r >Un aan bsl lokaal van den S*sr W. MUOMilJ aan <S« Ktaralnnt se vanaf Snlerdaf. k|| de rirma |»K rHKNK K. Laageelraat. Wederom hebben'lwlj eenreuzaniortgsrleigSmUAMKN ontvingen, d"35%1 issaÊ'mit 8»ra»liullsü:vnr- hnöpfcw- doê|du8#sw vooföreï^n ^ksop^iwieêiiis sadere 'd«n b'|"sïü. Onjts prtjzsa zijn 8—®VaS—7—TVs—«s»t psrj alnk, l'ïr kaag vnn 100 «C ««ut «Smulwr w®di«rv»rke«»|it>ri» wRttr» korting. W osz.' »«jw«n vser yrlu«sss*tiii»«,k gefilirlsesHl, dus gssa zzamdl- ©f suïirogsst-ilgfflirsffl, wiel goai, geld tanig. AiiinibEvelena^, A L K M A A W. Zsleg-dlags op H®®8 aan giroolsm stal asaaft gaMewrd sell. Poe®EH-t9r vulSS^a ds® W®©fi!«ha®g ®m l®t@ria§ vervoerd door J. TAULDER, Vrachtrijder'op Ursem. Vltisag»l«i bij J. DEU@D, TorCssburg. Ö.B. ProeïaMiSfJea v»a 3 SQ word» gsartiae latgesuwdem. Dl DIIECT3E. Door VERMINDERING der RUWE TAEAKPRIJZEN zijn vu nu af ALLB MERKEN FrQMi tkb O, 8, 7, 8 ssal sus. pmr itik ©osds kwaliteit. Fijns geur. Witte brend. Wederverkoopers rabat. Aanbevelend, CAS. L, I* DE BOEI, SIQ A REN FABRIKANT. KA ADMAKKT SS, nasst de Zaadbudd HMnk@v9laHa, m Aaab«r«lea4, S33> en ZcDsllsmg d© voorraad strekt nof sf te geven een part j iffiSaeüd aaunlseweliMid, is ORONINOEN. AMdMlodnptlMl f sseo ooo D^potkshoa 134.000.OOO llmmn 11.047.810.74 Pandbrieven f 33.000.00C Verkrflibaar i |o bl kaar Agaat te Alkmaar, Dl HATIOSf AL.E BANHTEK- Klllflllfl en werd «f by alle OommlMlonnntrt In tflecieü. In 1918 Is voor f 3.457.500.— parvdbrlovsn geplaatst. i oo DE GROS! koi - 0 Mo tap to. liar H m LUB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4